Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

7. Шкали оцінювання

Шкалирование - це присвоєння чисел виміряним ознаками об'єктів. Залежно від строгості вимірювань розрізняють чотири типи оціночних шкал: найменувань, порядку, інтервалів, відносин.

Найбільш простий шкалою є шкала найменувань. Числа в шкалі найменувань - це тільки позначення об'єктів, наприклад номери на майках футболістів. Числа, отримані за шкалою найменувань, допускають лише обмежені операції їх математичної обробки: підрахунок числа однорідних об'єктів, обчислення частот, мод.

103

-е-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1ІЬ4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Шкала порядку встановлює рангові порядок об'єктів: вище - нижче, більше - менше. Прикладом такої шкали може послужити поверховість багатоповерхового будинку або п'ятибальна шкала оцінки. Якщо елементи, до яких застосовується шкала, розташовані на шкалі рівномірно, до них можуть застосовуватися майже всі арифметичні операції.

Шкала інтервалів є упорядкований безліч дійсних чисел з довільно обраної нульовою точкою. Прикладом такої шкали є шкала температур Цельсія або Фаренгейта. До цієї шкалою застосовні практично всі арифметичні дії.

Нарешті, шкала відносин являє собою впорядковане й монотонне безліч дійсних чисел з природною нульовою точкою. Прикладами таких шкал є практично всі шкали технічних вимірювань. Шкалою відносин може бути також шкала оцінки знань і вмінь учнів, якщо вона побудована на базі коректних об'єктивних вимірювань. Для такої шкали допускаються всі арифметичні і статистичні операції.

Аналіз процесу сходження учня за рівнями засвоєння (див. рис. 10) показує, що побудована на основі вимірювання рівня засвоєння (Ка) шкала є шкалою відносин, значення якої виходять шляхом застосування псевдопріборних вимірювань, приладом якого є педагогічний тест.

На відміну від приладових вимірів, що вимірюють властивості об'єктів шляхом безпосереднього застосування адекватних інструментів (наприклад, метр для вимірювання довжини), в псевдопріборних вимірах приємним інструменти дають лише непряме уявлення про вимірюваний властивості. Такими є всі тести, якими користуються для характеристики психічних властивостей особистості, включаючи тести якості засвоєння знань учнями. По результату тестування судять про те, що безпосередньо на учневі виміряти неможливо: про успішність його майбутньої діяльності.

З аналізу реального процесу сходження учня за чотирма рівнями засвоєння нами виведена для кількісної характеристики якості засвоєння знань учнями природна 12-бальна шкала оцінки (див. таблицю).

104

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1ІИ5

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

дванадцятибальною шкалою оцінювання знань учнів

-е-1 <а Рівень засвоєння Учень Виконавець Експерт Творець Менш ніж 0,7 Навчання ще не закінчено, оцінка - 0> 0,7 <0,8 1 квітня 10 липня> 0,8 <0,9 5 лютого 11 Серпня> 0,9 = 1,0 3 6 9 12 Чому 12-бальна, а не 120 - або 1200 -бальна шкала? Це рішення продиктоване наступними логічно очевидними міркуваннями. Оскільки до точки Ка = 0,7 оцінювати ще нічого, оскільки процес навчання на будь-якому рівні ще не завершений, то оцінка при будь-якому Ка, який не досяг значення 0,7, може бути тільки 0. Оцінювання якості засвоєння може починатися тільки після досягнення учням точки Ка => 0,7 на даному рівні засвоєння. Таким чином, виходить, що інтервал оцінювання знаходиться в межах 0,7 - 1,0. Це дуже вузький інтервал, і якщо розділити його більш ніж на три частини (по 0,1), то розрізнювальна здатність оцінки практично не збільшиться, але значно ускладниться процес обробки тестів. Чотири рівня, помножені на три інтервали кожного рівня, дають 12-бальну шкалу.

Переваги цієї шкали оцінки, порівняно з усіма існуючими в світі шкалами оцінки, очевидні: вона природна (володіє нульовою точкою), об'єктивна, аддитивна (допускає обчислення середньої оцінки) і покриває весь спектр можливого досвіду людини від учня до доктора наук.

Враховуючи шкільний консерватизм, як перехідного етапу можна об'єктивізувати і звичну 5-бальну шкалу оцінки. Для цього доведеться поруч з оцінкою вказувати рівень засвоєння, по якому виконано оцінювання, наприклад, четвірка по другому рівню виглядатиме 42.

П'ятибальна шкала оцінки знань учнів Рівень засвоєння Учень (а1) Виконавець ^) Експерт (а3) Творець (а4) Ка <0,7 2 2 2 2 0,7 <Ка <0,8 3 3 3 3 0,8 <Ка <0,9 4 4 4 4 0,9 <Ка = 1,0 5 5 5 5-о-

105

-о-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1ІЬ6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Оцінкою «1» оцінюються повністю непідготовлені учні (Ка близько до нуля).

Сучасне шкільне навчання в Росії і за кордоном дає наступне середній розподіл учнів (школярів і студентів професійних навчальних закладів) по засвоєнню ними знань і умінь в будь-якому предметі:

- не досягають першого рівня (К1 <0,5) 30% і більше учнів;

- досягають першого рівня (К,> = 0,7) до 60% учнів;

- досягають другого рівня (К2> = 0,7) до 10-15% учнів.

Третього і четвертого рівнів засвоєння не досягає ніхто,

але цього і не потрібно від шкільного навчання. Тривожить, що другого рівня засвоєння, який повинен бути метою шкільного навчання, не досягають 90% школярів, а третього рівня не досягають 100% студентів вузів. З таким інтелектуальним потенціалом народу мало надій на краще майбутнє людства. У той же час, як це буде показано в наступних лекціях, безглуздо ставити такі цілі і досягати їх досягнення в традиційній системі освіти: за природою своєю вона цього принципово зробити не може. Це будуть викинуті на вітер гроші і зусилля педагогів та учнів. Для того щоб такі цілі стали реальністю, треба відповідним чином реформувати існуючу систему освіти. Але про це мова попереду.

Успішність засвоєння знань учням може бути виявлена різними способами: це і усну відповідь на питання, і письмова робота (виклад або твір), це і вирішення завдань різного рівня труднощі. Якщо іспиті (вчитель, професор) добре засвоїв і зрозумів теорію рівнів засвоєння, він може навчитися досить точно співвідносити усну або письмову процедуру контролю зі шкалою оцінки (5 - або 12-бальною) і бути, таким чином, досить близько до об'єктивного оцінювання своїх учнів . У той же час на різні перевірочні процедури (поточні і підсумкові іспити і заліки) витрачається досить багато навчального часу (до 30%) через малу продуктивність «ручного» праці екзаменатора. Щоб цю процедуру виконувати у вигляді гранично скороченою за часом операції, вже давно використовуються так звані тести успішності навчання. Теорія рівнів засвоєння вносить істотну модернізацію в теорію і практику створення і використання це-

106

-е-

Bespalkol.qxd 28.02 .2008 16:15 Page

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

го, став вже класичним, інструменту виявлення якості засвоєння знань учням. Але про це нижче. Назви ж тестів, що відповідають різним рівням засвоєння, наведені на останній градації графа малюнка 8.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Шкали оцінювання "
 1. Метод« інтерв'ю »
  оцінювання працівника з об'єктивних позицій. Метод «інтерв'ю» використовується як основний у практиці діяльності кадрових працівників при підборі кандидатів у резерв на висування. У процесі здійснення підбору кандидатів представники відділу кадрів ведуть тривалі бесіди з працівниками різного рівня за заздалегідь розробленим сценарієм. Основне завдання таких бесід полягає в отриманні
 2. Метод критичних випадків.
  Оцінювання для отримання оцінок у відповідності з заданими критеріями; зважування різних випадків з використанням заданих директив зважування. Метод критичних випадків до сьогоднішнього дня не застосовувався у виробничій практиці в якості самостійного процесу, а лише використовувався разом з іншими
 3. Зважування критеріїв.
  Оцінювання виходить загальний результат за підсумками зважування критеріїв, виникає питання, чи всі критерії в даному загальному результаті рівноцінні і повинні однаковою мірою братися до уваги або певним критеріям слід надати більше значення. Оскільки при використанні системи персональної оцінки результати повинні бути порівнянні, а суб'єктивний вплив оцінює особи на результат
 4. Спосіб вимірювання оцінки.
  Шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливе використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна шкала, поділу якої описуються поняттями: дуже добре, добре, задовільно, погано; постійно, часто, іноді, рідко, ніколи; високо, середньо, слабо; переважно середньо, нижче
 5. Інвестиції в людський капітал .
  Оцінюванні чистого витрати засобів існування; друга - полягає в оцінюванні цієї (приведеної до справжнього моменту часу) цінності майбутнього потоку доходів індивідуума (чистого або валового доходу). Цінність померлого працівника визначається: 1) для сім'ї - втратою доходу працівника за вирахуванням витрат на його утримання; 2) для самого себе - капіталізацією валових заробітків; 3)
 6. Нумераційна шкала
  шкали, спрямовані як у бік збільшення, так і у бік зменшення. Графічна шкала використовує графічне зображення, яке може бути представлене у вигляді лінії або кола. Зрозуміло, в результаті комбінації можуть з'явитися і багато інших видів шкал, наприклад наступна: Працює дуже швидко. Дуже расторопен. Постійно без великої поспіху робить максимально можливу кількість
 7. 5. Оцінка якостей керівника.
  Шкали: обов'язок і відповідальність, вміння керувати людьми, самовладання і врівноваженість, бажання працювати з людьми, самостійність мислення, сумісність, колективізм. У тесті використовуються відносні бали, які дозволяють оцінювати як рівні кожної групи якостей, так і рівні психологічної придатності випробуваного до керівної роботи в цілому. Методика "Прогноз" розроблена в
 8. Введення
  оцінювання взагалі, але тільки оцінки, що викликаються прекрасним в природі і в мистецтві, зважаючи на це вона відноситься до дисциплін прикладної
 9. § 1. Що таке пізнання?
  Шкали ціннісних відносин, що ведуть до
 10. 3. Принцип Вібрації
  шкали (діапазону) існує грандіозна форма матерії, вібрація якої настільки низька, що вона також здається нерухомою. Між цими полюсами існують мільйони мільйонів різних ступенів вібрації. Від корпускул і електронів, атомів і молекул до Міров і Галактик - все знаходиться в стані коливання. Це також справедливо по відношенню до планів енергії і сили (які також є не чим
 11. 3. Процес вимірювання та оцінки якості знань учнів
  оцінювання, закінчуючи їх присвоєнням знань учня деякої оцінки. Ми вже знаємо, що це суб'єктивний підхід до оцінювання з усіма притаманними йому ілюзіями, неминучими порушеннями валідності контролю та особистісним ставленням до учню і його відповіді. При суб'єктивному підході до вимірювання та оцінки якості знань учнів результат процесу не відтворюємо при повторних пробах і може
 12. 6.3. Оцінка індивідуального вкладу
  шкали надбавок і знижок. Найчастіше величина базового КТУ дорівнює одиниці, а діапазон зміни КТУ знаходиться в межах від 0 до 2. КТУ в тресті Мособлсельстрой № 18 має 5 градацій: КТУ = 2 отримують передовики і новатори виробництва; КТУ = 1,5 отримують сумлінні працівники при перевиконанні місячних завдань з високою якістю праці; КТУ = 1 отримує більша частина колективу при
 13. Висновки на чолі. 1.
  оцінювання та прийняття рішення, тобто розкладати її на ієрархії. 4. Показано, що ефективність використання СВТ визначається різними чинниками суб'єктивного та об'єктивного характеру, часто незалежними від конкретного керівника структурного підрозділу. 5. Розроблено структуру моделі інформаційного центру із зворотними зв'язками, що враховує внутрішні і зовнішні дестабілізуючі
 14. ФІЗИКА І ФЕНОМЕНОЛОГІЯ
  шкали »Зараз я волів би сказати так : «Система пропозицій прикладається до дійсності як масштаб». Під цим я розумію наступне: якщо я накладаю масштаб на просторовий предмет, то в один і той же час я накладаю есе ділення шкали. Накладається ще окреме розподіл, але вся шкала. Якщо я знаю , що предмет дістає до позначки 10, то мені безпосередньо відомо також,. що ои
 15. 8.4. Оцінка за коефіцієнтом трудового внеску (КТВ)
    шкали досягнень, підвищують КТВ, і шкали упущень, що знижують його; експертна оцінка індивідуального внеску і призначення КТВ представницької комісією з числа членів правління, адміністрації, профкому; широка гласність і доведення КТВ до всіх членів трудового колективу; розподіл преміального фонду та додаткової заробітної плати по КТБ. В даний час відомо багато методичних
 16. 4.1. Поняття про педагогічні діях і техніці їх виконання Загальна характеристика
    оцінювання; - педагогічне рішення; - розробка педагогічного сценарію майбутнього дії або заходу, що проводиться; - педагогічне поведінку; - педагогічне спілкування; - педагогічний вплив; - педагогічна вимога; - педагогічне консультування; - педагогічна допомога; - педагогічне
 17. Деякі підходи до вирішення проблеми безотметочного навчання в початковій школі
    оцінювання, на який суперечить цій ідеї, навпаки, передбачає організацію процесу навчання таким чином, щоб вчення стало для школяра однієї з провідних особистісних потреб, визначалося б його внутрішнім мотивом. Формуванню цього внутрішнього мотиву сприяє система розвивального навчання "Школа-2100", основною метою якої є розвиток учнів здібностей до
 18. Нормовані криві ітеративного навчання.
    шкали і одиниць виміру. Можна показати, що, будуючи для експоненційної кривої зворотну або виробляючи дискретизацію шкали, можна отримати логістичну КН [56, 111]. 22 Криві навчення, відповідні нерезультативним характеристикам навчення в тому числі і ітеративного, тобто характеристики адаптації, можуть являти собою комбінації експоненційних і логістичних КН, ступінчасті,
 19. Криза услугообмена.
    Коли споживання не є складним, одна людина цілком здатний заробляти на життя і займатися самообслуговуванням. З ускладненням споживання жінка починає цілком займатися управлінням споживанням. Формується особлива концепція сім'ї, відповідно до якої один з її членів забезпечує дохід, а інший цілком і повністю відповідає за його використання. Обслуговуюча роль
© 2014-2021  ibib.ltd.ua