Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Метод «інтерв'ю»

дає можливість розширити систему одержаних показників, однак при цьому дані про працівника будуть не об'єктивними, а заломленими з урахуванням відносини людей, що забезпечують отримання необхідної інформації. Це ускладнює оцінювання
працівника з об'єктивних позицій. Метод «інтерв'ю» використовується як основний у практиці діяльності кадрових працівників при підборі кандидатів у резерв на висування.
У процесі здійснення підбору кандидатів представники відділу кадрів ведуть тривалі бесіди з працівниками різного рівня за заздалегідь розробленим сценарієм. Основне завдання таких бесід полягає в отриманні більшої кількості інформації про досліджуваному працівника з різних точок зору і по різних напрямках його діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Метод «інтерв'ю» "
 1. 4.5. Формування резерву кадрів
  методи: призначення кандидата керівником колективу, що виконує тимчасову завдання; заміщення відсутнього керівника на час його відрядження, хвороби, відпустки; стажування та ін Методи підбору кандидатів у резерв схематично показані на рис. 3. Найбільшого поширення набули методи: вивчення особистих документів працівника («біографічний»); отримання довільних усних та
 2. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському учета доходів и витрат банку
  метод визначення умовної кількості днів, Период розрахунку ТОЩО), а такоже неустойки в разі Порушення боржником зобов'язання візначаються договором между банком и контрагентом згідно з Вимогами законодавства України, у тому чіслі нормативно-правових АКТІВ национального банку України. Розрахунковий Период для нарахування процентних доходів (витрат) візначається договором відповідно до вимог
 3. Організація синтетичного та аналітічного учета у банку.
  Методу Подвійного запису, зумовленості бухгалтерський рівнянням А = П = 3 + К, Використання цього бухгалтерського рівняння такоже дозволяє візуально, за загально Даними балансового Звіту, візначіті Платоспроможність банку. Свідченням того, что банк платоспроможній, є превалювання его сукупно актівів над сукупно обов'язками. Різніця между банківськімі активами и зобов'язаннями складає реальну
 4. 3.вид учета в КОМЕРЦІЙНИХ банках.
  Метод учета затрат та Калькулювання собівартості послуг (робіт), візначають Зміст внутрішньої звітності, а такоже рядки ее Подання на Різні Рівні управління. При організації управлінського учета винна Забезпечувати ідентичність ІНФОРМАЦІЇ и розрахунків, здійсненіх на Основі фінансового учета. Податковий облік ведеться з метою Накопичення Даних про Валові доходи та валові витрати відповідно
 5. СУТНІСТЬ кредитних операцій. Документальне оформлення відачі кредиту.
  Методи: витратності, аналоговий, дохідності. После детального Вивчення документів та вісновків до них юридичного управління служби безпеки банку и фахівець готують експертний Висновок для вінесення питання Про надання кредиту на Кредитний комітет банку. Висновок містіть: короткий описание позичальника; аналіз фінансового стану: аналіз обороту коштів за рахунками; аналіз основних Показників ДІЯЛЬНОСТІ
 6. 4. Погашення кредит} 7.
  Методом «факт-факт», факт/360, 30/360. Метод нарахування процентів факт / факт передбачає Стягнення процентів за годину фактичного КОРИСТУВАННЯ позика віходячі з фактічної кількості днів у календарному году, Які обчислюють за такою формулою: де 2 - сума кредиту; А: - процентна ставка (річніх); п - фактична кількість днів КОРИСТУВАННЯ позика; т - кількість днів КОРИСТУВАННЯ позика за умовної
 7. 3. Облік вкладень банку в Цінні папери
  методом. Пайовий метод візначає пропорційну частко відображеного у звіті прибутку Компанії, в якові вкладається капітал як дохід інвестора. При вікорістанні цього методу банк-інвестор зараховує Оголошення емітентом дохід від інвестиції, в еквівалентній частці власності, на Збільшення цієї інвестиції. При цьом здійснюється проведення: Д-т рахунків групи 410 (А) «Інвестиції в Асоційовані Компанії»;
 8. 2. Загальні вимоги до учета операцій в іноземній Валюті
  методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпошіреніші з них Такі: метод учета за курсом на дату Закриття, відповідно до Якого ВСІ Операції з іноземною валютою відображаються в учета за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної ОЦІНКИ, відповідно до Якого Поточні активи та пасив переоцінюються за курсом на дату балансу, а Довгострокові - відображаються
 9. 3. Облік обмінніх операцій в іноземній Валюті
  методів: а) перший прийшов, перший Пішов (FIFO). Для визначення доходів банку від купівлі-продаж іноземної валюти сума реалізованої іноземної валюти множитися на різніцю между курсом продаж та курсами, за Якими були Придбані Перші суми іноземних валют; б) метод середньозваженої. Для визначення доходів банку від купівлі-продаж іноземної валюти сума реалізованої валюти множитися на різніцю между
 10. 5. Порядок нарахування амортізації основних ЗАСОБІВ
  методів: а) прямолінійного, за Яким річна сума амортізації візначається діленням вартості, что амортізується, на рядків корисностей Використання об'єкта основних ЗАСОБІВ, б) Зменшення залішкової вартості, за Яким річна сума амортізації візначається як добуток залішкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, З якої ПОЧИНАЄТЬСЯ нарахування амортізації, та річної
© 2014-2022  ibib.ltd.ua