Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

2. Параметри діагностично мети

З наведеного в першій лекції короткого опису структури особистості, в термінах якого може бути сформульований соціальне замовлення (мета) освіти, можна намітити щодо повну номенклатуру Диагностичность параметрів, що додають цілі необхідну визначеність, общепонятном і вимірність. На жаль, не всі особистісні якості поки мають повне параметричне забезпечення. Це відноситься, в першу чергу, до тієї сторони соціальних властивостей особистості, судження про яких все ще схильне всім випадковостям суб'єктивної думки: переконаність, дієвість, міцність.

Найбільш просунута теорія і практика Диагностичность це-леобразованія по відношенню до знань, умінням і навичкам, тобто того, що може бути екстеріорізовано у вигляді зовнішньої діяльності та засвоюватися в процесі навчання. А це - досвід людської життєдіяльності. Досвід утворюється завдяки засвоєнню учням змісту деякого навчального предмета, в якому цей досвід представлений у вигляді деякого опису. Точніше, со-

79

-е-

ВеБра1ко1.дхс1 28.02.2008 16:15 Раді 80

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

тримання предмета - це інформаційне відображення властивостей і якостей об'єктивно існуючих природних або штучних об'єктів, предметів, явищ, процесів і методів діяльності людей. Учень сприймає (зчитує) цю інформацію про навколишній його світі з різних джерел, завдяки притаманним йому рецепторам. Ця інформація потім передається по нервових шляхах у мозок людини, де невідомим нам поки способом переробляється в здатності людини до виконання тієї діяльності, яка в цій інформації зашифрована. Залежно від способів сприйняття і переробки інформації людиною (методи навчання) і властивостей самого мозку (задатки) учень засвоює відповідну діяльність з певною якістю. Цей процес схематично показаний на малюнку 5.

Перетворення інформації

Рис. 5. Схема процесу навчання

Якщо деяка сукупність об'єктів, явищ, процесів і методів діяльності, складових певну область наукового знання (об'єкти світу інформації), відібрана для вивчення учнями, вони перетворюються в навчальні елементи (УЕ) і в сукупності утворюють навчальний предмет.

У наступних лекціях ми спеціально розглянемо принципи відбору УЕ в навчальний предмет і формування його змісту. Тут же важливо засвоїти саме поняття УЕ і способи вичленування УЕ в будь-якому змісті навчання.

3. Навчальний елемент (УЕ)

Навчальний елемент - це специфічна одиниця змісту навчання. Її специфічність по відношенню до звичних одиницям вимірювання якихось параметрів (вага, довжина, вартість) полягає в тому, що навчальний елемент не є константної (завжди постійної) одиницею. Одне і те ж зміст навчання

80

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 81

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

може бути виражене різним числом УЕ залежно від необхідної глибини проникнення в сутність об'єктів і явищ. Для різних цілей навчання об'єкти, явища і методи діяльності, тобто УЕ, можуть розглядатися з різним ступенем узагальнення. З вичерпною глибиною об'єкти і явища навколишнього світу розглядаються відповідною наукою, а навчальний предмет завжди адаптує (не скорочує!) Науку відповідно меті навчання. Ця адаптація полягає в ступені узагальнення науки для даного рівня навчання. Важливою особливістю узагальненого УЕ є простота, закінченість і однорідність інформації, якою він описується. Наприклад, УЕ «автомобіль» може розглядатися гранично узагальнено, як цілісний об'єкт і тоді це усього кілька рядків опису цього УЕ: «Автомобіль - це саморушний сухопутний екіпаж з автономним двигуном, системою передаточнихмеханізмов від двигуна до провідних колесам і механізмами управління його рухом». Це опис може бути доповнено схематичним малюнком або фотографією. Будь-яке розширення цього тексту шляхом опису складових автомобіль частин буде розширенням числа (кількості) УЕ в тексті і перенесенням узагальнення на похідні УЕ. Хорошим дидактичним засобом пояснення поняття УЕ є використання деревовидного графа для аналізу складу УЕ в предметі. Такий граф називають «Логічною структурою навчального предмета». Подібний граф ми використовували при аналізі поняття «особистість» (див. рис. 1) у першій лекції. За допомогою цього графа виділено 18 УЕ за двома підставами класифікації: властивості та якості. УЕ № 1 (особистість) є вихідним для чотирьох похідних УЕ по підставі «властивості». У свою чергу виділені чотири УЕ є вихідними для 13 похідних УЕ по підставі «якості». Зрозуміло, що можна продовжити диференціювання отриманої сукупності УЕ далі. Глибина диференціювання і, отже, ступінь узагальнення залежать від цілей навчання. У нашому випадку для вивчення педагогіки представляється достатньою виділена сукупність УЕ. Вона була б занадто згорнутої та скороченої для вивчення поняття «особистість» майбутніми психологами.

Кількість УЕ в будь-якому змісті навчання, програмою або в підручнику позначається буквою N. У нашому графі N = 18. Завжди корисно знати, хоча б приблизно, скільки УЕ міститься

81

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 8-2

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

в навчальному предметі. Для цього добре, звичайно, розташовувати логічними структурами навчальних предметів, але можна скористатися також табличним методом виділення УЕ у змісті предмета. Для цього треба тільки пам'ятати, що УЕ - це об'єкти, предмети, явища, процеси і методи діяльності. Далі треба скористатися будь-яким друкованим джерелом з даного предмета (монографія, підручник, посібник) і, рухаючись по тексту цього джерела, виписувати в спеціальну таблицю поспіль всі зустрілися читачеві УЕ, привласнюючи їм порядкові номери.

Якщо замість логічної структури по малюнку 1 будувати таблицю УЕ, йдучи по тексту першій лекції, то ми виділимо більше число УЕ, оскільки в тексті лекції ми заглибилися в більш детальний розгляд деяких властивостей особистості. № УЕ Назва УЕ 1 Особистість 2 Структура особистості 3 Генетичні властивості 4 Задатки 5 «Артисти» 6 «Мислителі» 7 Таксономія Шпрангера 8 Таксономія Гарднера 9 Соціальні властивості 10 Ідеологічні властивості 11 Естетичні якості 12 Моральні якості 13 Трудові якості 14 Досвід особистості 15 Психологічні властивості 16 і т.д. -О-

Подібної методикою давно користуються викладачі та методисти іноземної мови при визначенні числа лексичних та граматичних одиниць для вивчення мови на різних рівнях володіння ним. Особливо вражає гігантська дослі-

82

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 83

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

довательская і практична робота, виконана в середині 30-х років в Англії під керівництвом С.К. Огдена (Ogden С.К., 1930/1968). Після ретельного аналізу традиційного процесу підготовки нових іммігрантів для інтеграції в англомовне середовище дослідницьким колективом Огдена був відібраний лексико-граматичний мінімум у обсязі 850 одиниць (фактично 850 УЕ), що володіє здатністю до саморозширення в процесі вправ і спілкування. Огден назвав курс навчання англійської мови на базі цього набору УЕ «Basic English, International Second Language» («Базовий англійський, міжнародний друга мова»). На тлі численних курсів навчання іноземних мов було б, ймовірно, безглуздим згадувати ще й курс якогось невідомого в Росії Огдена, якби цей курс не демонстрував величезні потенційні можливості цілеспрямованого відбору УЕ в дидактичному конструюванні навчального предмета. Точно поставлена мета - елементарне спілкування в мовному середовищі з швидким розвитком мовленнєвих умінь - дозволила відібрати лексико-граматичний мінімум, що володіє названими якостями. Якщо порівняти інтенсивний курс Огдена з відомими методиками вивчення іноземної мови, що обіцяють феноменальні успіхи, а на ділі пропонують елементарно екстенсивні і малопродуктивні курси, то стає зрозумілою «пружина» огденовской методики. Цією «пружиною» є не накопичення можливо більшого словесно-граматичного обсягу мови, а розвиток «мовної свідомості», яке також називають «почуттям мови» або «розумінням мови». Воно приходить до дітей дуже рано, при ще незначному словесному багажі та нульовому знанні граматики мови шляхом інтенсивних вправ у своєму міні-мові. Цю природну модель оволодіння мовою і змоделював у своєму курсі професор Огден, і вона виявилася чудодійною. Друга світова війна, різкий спад обсягів імміграції в Англію і смерть професора привели до поступового і незаслуженого забуття, не побоюся цього слова, геніального творіння в методиці вивчення іноземних мов.

От як би виглядала логічна структура лексико-грам-автоматично матеріалу при вивченні англійської мови за Огденові.

83

-е-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page & ^ r-

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

BASIC ENGLISH

Лексико-грамформи: Operations Things Qualities Measures Grammar

I / \ AII

Кількість УЕ: 100 400 200 100 50 4 14

General Pictured General Opposites Examples: come act knee able bad numbers addition «s»

give air bee fat cold days endings till copy lip hard slow currency pronouns

etc.

Рис. 6. Частковий логічної структури змісту навчання англійської мови за методикою С.К. Огдена

Геніальність Огдена полягає в тому, що його методика може бути перенесена на вивчення будь-яких навчальних дисциплін загальної середньої освіти. Замість того щоб вантажити і перевантажувати школярів тисячами і тисячами УЕ в кожному навчальному предметі і ставити непосильну мета бездоганного їх запам'ятовування, слід було б розвивати відповідний тип свідомості (математичний, фізичний, біологічний тощо) на ретельно відібраному, обмеженому обсязі УЕ. Наприклад, курс шкільної математики складається з десятка повнокровних навчальних предметів - від арифметики до інтегрального числення, які мають загальної внутрішньої операційної логікою, що становлять сутність математики як сфери людської активності. Традиційне викладання математики не побудовано на розкритті цієї логіки, чим створює нездоланні перешкоди для багатьох школярів. Ті ж, хто долає ці перешкоди, не відрізняються усвідомленим знанням предмета («математичним свідомістю»). Це добре розумів покійний академік РАО Давидов, який запропонував оригінальну методику узагальнень у навчанні. Зокрема, для вивчення математики В.В. Давидов розробив спеціальну методику, в якій навчання молодших школярів починалося не з традиційної повної штучних головоломок арифметики (від яких «кандидат наук і той від досади плаче»), а з теорії множин. Обгрунтовуючи свій підхід, психолог Давидов, через півстоліття після Огдена, також поставив своєю основною завданням не екстенсивне накопичення математичних

84

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 8-5

Лекція № 3. Параметри і критерії діагностично мети

-е-

ського матеріалу, а вироблення математичного свідомості школярів, на базі якого решта математика засвоюється як окремий випадок.

У наведеній нижче таблиці показані приклади УЕ (об'єкти, процеси, явища, методи діяльності) з різних шкільних навчальних предметів. Навчальний предмет Навчальні елементи Англійська яз. Об'єкти: слова, правила, моделі, пропозиції, параграфи і пр. Процеси: говоріння, слухання, читання, лист і т. д.

Явища: сенс, розуміння, спілкування Дії: ті ж процеси, виконувані людьми Математика Об'єкти: натуральні числа, дробові числа, таблиця множення, вимірювальні шкали і пр.

Процеси: додавання, віднімання, множення, ділення та ін

Явища : криві, таблиці, формули та ін Дії: виконання процесів Фізика Об'єкти: тверді тіла, рідини, гази, атом, електрон і пр.

Процеси: рух, взаємодія, нагрівання.

Явища: електрика, гравітація, магнетизм та ін

Дії: дослідження, вимірювання, перетворення Історія Об'єкти: артефакти, рукописи, карти, одяг, інструменти, зброя, будови і пр. Процеси: національні рухи, політична боротьба, рабство, революція, індустріалізація та ін

Явища: війна, криза, посуха, повінь та ін

Дії: зустрічі, конференції, рішення і пр.-о-

85

-о-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 86

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Параметри діагностично мети"
 1. Висновок за змістом лекцій № 1 і 2
    У перших двох лекціях приділено основну увагу двом першорядної важливості питань: поняттю особистості та діагнос-тичному целеобразованию. І це було зроблено не випадково. Обидва ці питання практично залишилися поза увагою в традиційній педагогіці, котра викладається у відповідних вузівських підручниках, а також у численних монографіях з педагогіки і в дис-71-ті-ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008
 2. 3. Фактори якості навчання і освіти (об'єктивний підхід)
    Ми часто використовуємо терміни «навчання» і «освіта», але до цих пір не дали їх скільки-небудь точного визначення цим, здавалося б, аксіоматичним поняттям. А, дійсно, чи є якісь відмінності між цими термінами? Спробуйте сформулювати для себе, як ви собі уявляєте ці відмінності, спираючись на раніше вивчений матеріал цих лекцій. Що таке навчання? Що таке
 3. 4. Досвід особистості
    Система властивостей, які названі нами досвід особистості, являють собою результат процесу прижиттєвого засвоєння індивідом конкретної діяльності в ході організованого навчання і виховання або самонавчання і самовиховання. Досвід характеризується його професійною спрямованістю на певну область діяльності (фізик, хімік, лікар, інженер, вчитель і пр.), обсягом і якістю.
 4. 1. Проблема створення адекватного інструменту діагностики
    Люди здавна застосовують у своїй трудовій діяльності всілякі інструменти для перевірки якості своєї роботи. Не буду тут наводити приклади всім відомих інструментів, що використовуються і медиком, і інженером, і агрономом. Важливо, однак, особливо підкреслити, що приголомшливий прогрес у багатьох галузях промисловості, сільського господарства, медицини, харчової промисловості та ін видах діяльності
 5. ДОДАТОК 36 Оцінки параметрів технологічних процесів
    № п / п Оцінюваний параметр Умови, відповідні оцінці в балах 3 лютого 1 січня. Ерозійна стійкість неукріпленого укосу в залежності від коефіцієнта запасу місцевої стійкості> 1 січня 25% хлористого кальцію 32%-ой контракції і вище, інші збагачені розсоли СТОВ води Закінчення пріл.36 1 2 3 4 5 вересень. Забруднення природного середовища забезпечують засобами залежно від їх
 6. 8. Автоматизація засвоєння
    Часто кажучи про якість засвоєння учням предмета, стверджують, що він знає його «назубок» або що «розбуди його вночі - він відповість урок». В Америці, де багато іммігрантів, для яких англійська мова не є рідною, при прийомі на роботу або в навчальний заклад потрібне гарне знання мови. Ця вимога формулюється специфічним словом «fluent», яке можна перекласти: «вільно, без
 7. Стать і вік.
    Значення параметрів статі і віку хоча і впливають на ефективність контакту, але не є критичними. У літературі зазначається, що хороші результати дають гетерогенні (змішані) пари - чоловік / жінка і співвідношення: 20> (Ве - Ва)> 5, де Ве - вік співробітника, а Ва - вік менеджера по
 8. 8. МЕТОД ІНТЕГРОВАНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИРОДНЕ І навколишнього середовища людини
    Метод інтегрованої експертної оцінки впливу виробництва на природне і навколишнє середовище людини застосовується для порівняльної оцінки проектних і технологічних рішень між собою, з метою вибору з них найбільш раціонального в екологічному аспекті. Суть методу полягає в тому, що для кожного проекту і технологічного рішення визначається за рівнянням змішання інтегрований
 9.  Розділ 3. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом. Мети.
    Розділ 3. Цілі, завдання, функції, принципи управління персоналом.
 10. 7. Оцінка якості роботи викладача (вчителя, професора)
    Коли виникає питання про рівень кваліфікації того чи іншого фахівця, то зазвичай судять про це за двома параметрами: якістю його знань і якістю продуктів його діяльності. Дійсно, що можна вимагати від інженера, лікаря, агронома або комп'ютерного гуру? Щоб кожен з цих фахівців можливо краще знав би свою науку і вмів би нею користуватися на практиці. Ця очевидна істина, часто
 11. 3. Класифікація моделей ітеративного навчання людини, тварин і штучних систем
    Більшість моделей ітеративного навчання будується на основі аналогій з явищами і процесами, що відбуваються в тих чи інших системах живої або неживої природи. Тому в основу класифікації природно покласти тип процесу або явища, аналогія з яким використовується. На малюнку 3.1 приведена пропонована система класифікацій моделей ітеративного навчання. Рис. 3.1. Класифікація моделей
 12. ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ ЯК ВЛАДНИЙ ПОРЯДОК
    РЕЖИМ (фр. ге ^ ше - управління) - 1) режим як метод правління (режим / політичний лад в цілому) означає комплекс елементів інституційного, соціологічного та ідеологічного порядків, що утворюють політичну владу конкретної країни на певний період; в цьому розумінні виражається формальноюрідіческій і - ширше - конституційний аспект організації політичної системи, що характеризує
 13. Педагогічна характеристика діяльності органів і військ прикордонної служби
    Діяльність особового складу прикордонних військ за своїми функціональними характеристиками близька до професійної діяльності військовослужбовців Збройних Сил та співробітників правоохоронних органів. Вона знаходить відображення в педагогічній системі підготовки прикордонників (з урахуванням їх посадових категорій) до вирішення таких завдань: - керівництву прикордонним підрозділом (нарядом, заставою,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua