Головна
ГоловнаЕкологіяЕкологія людини → 
« Попередня Наступна »
Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010 - перейти до змісту підручника

Тестові завдання.

Рівень А.

Оберіть одну правильну відповідь з декількох запропонованих.

1. Глобальні екологічні проблеми викликані в першу чергу:

а) геологічними процесами;

б) космічними факторами;

в) високими темпами прогресу ;

г) зміною клімату.

2. Основними природними факторами, що впливають на чисельність людських популяційє:

а) особливості рельєфу місцевості;

б) харчові ресурси і хвороби;

в) особливості клімату;

г) географічне положення країни.

3. Раціональне природокористування передбачає:

а) діяльність, спрямовану на задоволення потреб людства;

б) діяльність, спрямовану на науково обгрунтоване використання, відтворення та охорону природних ресурсів;

в) видобуток і переробку корисних копалин;

г) заходи, що забезпечують промислову і господарську діяльність людини.

4. Корисні копалини надр планети відносяться до:

а) невичерпним природним ресурсам;

б) поновлюваних природних ресурсів;

в) не поновлюваних природним ресурсам;

г) поповнюється ресурсам.

5. Вирубка лісових масивів призводить до:

а) збільшення видової різноманітності птахів;

б) збільшення видового різноманіття ссавців;

в) зменшенню випаровування;

г) порушення кисневого режиму.

6. Недолік питної води викликаний, в першу чергу:

а) парниковим ефектом;

б) зменшенням обсягу грунтових вод;

у) забрудненням водойм;

г) засоленням грунтів.

7. Парниковий ефект виникає в результаті накопичення в атмосфері:

а) чадного газу;

б) вуглекислого газу;

в) диоксиду азоту ;

г) оксидів сірки.

8. Важлива роль атмосфери полягає в тому, що вона захищає живі організми від:

а) різких коливань температури;

б) канцерогенних речовин;

в) радіоактивного забруднення;

г) збудників захворювань.

9. Від жорсткого ультрафіолетового випромінювання живі організми захищають:

а) водяні пари;

б) хмари;

в) озоновий шар;

г) азот.

10. Руйнування озонового шару веде до збільшення захворювань:

а) шлунково-кишкового тракту;

б) серцево-судинної системи;

в) шкіри;

г) органів дихання.

11. При руйнуванні люмінесцентних ламп виділяються небезпечні для здоров'я іони:

а) ртуті;

б) свинцю;

в) кальцію;

г) кобальту.

12. Найпоширенішими захворюваннями, які виникають в результаті погіршення екологічної обстановки, є:

а) хвороби опорно-рухової системи;

б) інфекційні хвороби;

в) серцево-судинні та онкологічні захворювання;

г) хвороби травного тракту.

13. Речовини, що викликають ракові захворювання, називають:

а) біогенними;

б) канцерогенними;

в) пірогенними;

д) абіогенним.

14. Найбільші кількість речовин, що забруднюють біосферу, припадає на:

а) підприємства хімічної та вугільної промисловості;

б) сільське господарство;

в) побутову діяльність людини;

г) транспортні засоби.

Рівень Б.

Оберіть одну правильну відповідь з декількох запропонованих.

1. Що вивчає класична екологія?

А) відношення організмів між собою і навколишнім їх середовищем;

б) різноманітних тварин і рослин;

в) інфекційні захворювання людей і тварин;

г) рослинні співтовариства континентальних територій.

2. Екологічний моніторинг, як інформаційна система є підставою

для:

а) екологічного менеджменту;

б) екологічної освіти та виховання;

в) розгортання наукових досліджень;

г) розгортання системи спостереження за станом природних і впливають на них техногенних об'єктів.

3. Найвищим, замикаючим показником екологічного благополуччя урбанізованих територій є:

а) рівень медичного обслуговування громадян;

б) частота звернення громадян до поліклініки у зв'язку з гострими інфекційними захворюваннями;

в) стан здоров'я населення;

г) рівень реалізації соціальних програм.

4. До абіотичних екологічних факторів належать:

а) фітоценози, що визначають хід біологічної продуктивності;

б) грунт, включаючи грунтових мікроорганізмів і грунтову вологу;

в) грунтова волога, повітря і підстилають гірські породи;

г) сонячна радіація і продуценти, використовують її для виробництва біомаси.

5. Що розуміється під процесами урбанізації:

а) процес прискорення науково-технічного прогресу;

б) доцільне в екологічному відношенні територіальне поєднання виробничих комплексів і житлових територій;

в) некерований процес розвитку інфраструктури, що забезпечує формування міста;

г) важко контрольований зростання міст в результаті концентрації виробництва і населення.

6. Які показники благополучного стану екологічних систем в природних умовах:

а) нормальне поєднання рослин і тварин;

б) наявність в екосистемах трофічних ланцюгів;

в) відсутність хижих тварин, здатних порушити рівновагу в системі хижак - жертва;

г) біологічна продуктивність і видову різноманітність рослинних угруповань, що відповідає зональним характеристикам.

7. Надійним показником благополуччя екології міського середовища є: а) хороший стан здоров'я його жителів;

б) чистота вулиць та інших територій загального користування;

в) достатня, що відповідає будівельним нормативам, кількість зелених насаджень;

г) чистота повітряного і водного середовищ міста.

8. Як співвідносяться між собою поняття біогеоценоз і екосистема?

А) як синоніми;

б) біогеоценоз - об'єктивно існуюча реальність, тоді як екосистема - є відображення цієї реальності в нашій свідомості, яке визначається цілями дослідження;

в) екосистема являє собою окремий випадок біогеоценозу;

г) біогеоценоз являє собою окремий випадок екосистеми.

9. Що таке біосфера Землі?

А) область життя, що охоплює інші земні оболонки;

б) поверхню континентів і архіпелагів;

в) грунт і частина атмосфери , розташована безпосередньо над нею;

г) грунтово-рослинний шар Землі і світлова зона морів і океанів.

10. Що таке екосистема?

А) асоціація рослинності, що займає певне положення в просторі, що відрізняється від суміжних асоціацій;

б) єдиний природний комплекс, утворений живими організмами і середовищем їх проживання, в якому живі й відсталі компоненти взаємозв'язані обміном речовини, енергії та інформації;

у) єдиний природний комплекс, що включає рослинність, грунт і підстилають гірські породи;

г) поєднання рослинних і тваринних організмів, взаємопов'язаних обміном речовини, енергії та інформації, що займає певну територію.

11. Що таке парниковий ефект і які викликають його причини:

а) збільшення середньорічної температури шару повітря в результаті зміни сонячної активності;

б) зниження величини сонячної радіації за рахунок збільшення запиленості та задимленості атмосфери;

в) збільшення середньорічної температури повітря за рахунок зміни оптичних властивостей атмосфери;

г) збільшення середньорічної температури повітря внаслідок зміни напрямку морських течій.

12. Які наслідки парникового ефекту?

А) зменшення кількості опадів, що випадають;

б) регресія (пониження) рівня світового океану;

в) зрослі темпи і обсяги випаровування з поверхні океанів;

г) кількість техногенної енергії, необхідної людям, залишиться постійним.

13. Що означає стан гомеостазу екологічної системи?

А) стан внутрішньої динамічної рівноваги;

б) нерівноважний стан, викликане зовнішнім впливом;

в) стан активно протікають процесів сукцесії ;

г) стан деструкції рослинних угруповань екосистеми;

14. У чому полягає принцип виключення Г.Ф. Гаузе?

А) неможливий розвиток екосистем при техногенному тиску;

б) сукцесія не може протікати в умовах нестачі вологи або сонячної енергії;

в) два види не можуть існувати в одній і тій же місцевості, якщо їх екологічні потреби ідентичні;

г) екосистема не досягне клімаксного стану в разі автотрофної сукцесії.

15. Що таке потенціал екологічний?

А) можливість відтворення фітоценозів;

б) здатність екосистеми сприймати антропогенні навантаження;

в) здатності природних систем віддавати людині продукцію або виробляти роботу за умови збереження середовища жізнеобітанія;

г) можливість природного середовища нейтралізувати забруднення.

16. Як слід розуміти ноосферу Землі?

А) як одну з матеріальних оболонок, подібну атмосфері або гідросфері;

б) як синонім біосфери пізнішого походження;

в) як сферу розуму, що відображає розвиток цивілізованого людського суспільства;

г) як філософське поняття, яке не має конкретного змісту.

17. Екологічної нішею називається:

а) територія переважного проживання якогось виду;

б) територія, в межах якої здійснюється конкурентна боротьба між видами;

в) позиція виду в співтоваристві і в співвідношенні з іншими видами і місцем існування;

г) місцеперебування будь-якого виду організмів, що характеризуються сприятливими для нього умовами.

18. Що таке природно-технічна геосистема?

А) сукупність промислових об'єктів, взаємопов'язаних інфраструктурою;

б) система комунікацій і зв'язку, яка забезпечує розвиток виробництва і проживання громадян на певній території;

у) районна планування, як система виробничих і житлових територій;

г) сукупність взаємопов'язаних природних і штучних об'єктів, що утворюються в результаті будівництва та експлуатації інженерних об'єктів і комплексів.

19. Екологічна система найбільш стійка, якщо вона:

а) володіє найбільшою первинною продуктивністю;

б) має літогенні основу, представлену міцно смерзшиміся грунтами;

в) володіє найменшою біологічною продуктивністю;

г) володіє зональної екологічної продуктивністю, а літогенні основа складена немерзлих породами.

20. Що таке техногенез?

А) сукупність процесів забруднення природних об'єктів;

б) поєднання технічних засобів і технологій, що дозволяють випускати закінчену продукцію;

в) енергетичне забезпечення технічних засобів і технологій

г) сукупність процесів, що виникають і розвиваються в природному середовищі під впливом і експлуатацією інженерних споруд і технічних засобів

21. Яке з наступних виразів відноситься до одного з двох біогеохімічних принципів В.І.Вернадського?

А) геохимическая биогенная енергія визначає найважливіші геологічні процеси на поверхні Землі;

б) геохимическая биогенная енергія включає в себе також енергію техногенеза;

в) геохимическая биогенная енергія прагнути в біосфері до максимального прояву;

г) геохимическая биогенная енергія циклична в своєму прояві.

22. Під екологічною кризою розуміється таке взаємовідношення між суспільством і природою, при якому:

а) розвиток продуктивних сил і виробничих відносин не відповідає можливостям ресурсного потенціалу природи;

б) поширюються забруднення у всіх найважливіших сферах життєдіяльності людини;

в) не вистачає тих чи інших видів природних ресурсів і їх доводиться закуповувати за кордоном;

г) виникає навантаження на природу викликає опір природоохоронних організацій.

23. Сукупність процесів, що виникають і розвиваються в природних середовищах під впливом людини називається:

 а) біогенезом; 

 б) Катагенез; 

 в) кріогенезом; 

 г) техногенезом. 

 24. Процес "розповзання міст" викликає: 

 а) скорочення сільськогосподарських угідь; 

 б) скорочення (економію) електроенергії; 

 в) додаткове забруднення повітряного басейну; 

 г) додаткове зміни мікрокліматичних умов; 

 д) спільне вплив "а", "в" і "г"; 

 е) спільне вплив "а", "б" і "г"; 

 ж) спільний вплив "б", "в" і "г". 

 25. Катастрофа екологічна увазі: 

 а) певне порушення природного середовища, що призвело до зниження біологічної продуктивності; 

 б) певне порушення природного середовища, що призвело до зниження біологічного різноманіття; 

 в) повне порушення екологічної рівноваги в екосистемах; 

 г) істотне порушення екологічної рівноваги в екосистемах, що вимагає значних витрат на їх відновлення. 

 26. Мутації - природні або викликані мутагенами кількісні та якісні зміни генотипу: 

 а) не передаються у спадок; 

 б) передаються у спадок в якості фактора, що перешкоджає еволюції; 

 в) передаються у спадок і є найважливішим фактором еволюції; 

 г) завжди впливає негативно на потомство фактор; 

 27. Згадайте екологічні закони Баррі Коммонера. Який з перерахованих нижче законів йому не належить? 

 а) все пов'язано з усім; 

 б) все має кудись подітися; 

 в) природа знає краще; 

 г) за все треба платити; 

 д) всі закони належать Баррі Коммонер; 

 е) всі закони, крім "г". 

 28. Озоновий екран: 

 а) розсіює сонячну радіацію на підході до Землі; 

 б) знижує рівень інфрачервоного сонячного випромінювання, ніж перешкоджає перегріву атмосфери Землі; 

 в) знижує рівень жорсткої короткохвильової ультрафіолетової радіації; 

 г) несприятливий кліматичний фактор Південних і Північних широт. 

 29. Під забрудненням правомірно розуміти: 

 а) привнесення в середовище нових, звичайно не характерних для неї хімічних, фізичних біологічних або інформаційних агентів; 

 б) виникнення в середовищі нових, звичайно не характерних для неї фізичних, біологічних або інформаційних агентів; 

 в) збільшення концентрації тих чи інших компонентів середовища понад характерних для неї кількостей; 

 г) можливість появи будь-якого з зазначених вище процесів або їх поєднання. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Тестові завдання."
 1. Оцінка інтелектуального розвитку.
    тестових методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування), зібраності і завзятості, т.
 2. Анотація
    тестові завдання, список основної та додаткової літератури, методичні вказівки для
 3. 6. Створення тестів різного рівня
    тестів успішності навчання слід керуватися найбільш загальними вимогами до них: 1) бути змістовно валідними, 2) бути функціонально валідними; 3) завдання мають бути загальнозрозумілими і містити в явному вигляді питання; 4) бути простими. Вимога змістовної валідності тесту, як вище вже не раз підкреслювалося, полягає в тому, що можна контролювати тільки те знання, якому
 4. Результати експериментально-психологічного дослідження
    тестів виявляє явне звуження обсягу і стійкості уваги при гарній переключаемости, збереження функцій запам'ятовування, низький (не що сягає категоріального) рівень узагальнення, низьку критичність мислення. Виявляються виражені труднощі у виділенні істотних властивостей понять, недоступність оперування абстракціями, слабкість розвитку аналітико-синтетичних функцій. У методиці
 5. 5. Структура тесту
    тестів, але на конструкцію тесту не впливають. Так, 125-е-ВеБраІкоІ.дхсІ 28.02.2008 16:15 Раді Іії-б 26 грудня В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА можна говорити про наборах тестів на різних щаблях абстракції або ступеня усвідомленості, різних по надійності або автоматизації, але це не змінить диференціювання тестів по чотирьох рівнях засвоєння. Для зручності
 6. 2. Методика педагогічного аналізу тестових систем
    тестів, на перший погляд може здатися, що існує безліч тестових систем та їх аналіз може перетворитися на дуже громіздке підприємство. Але якщо придивитися до вихідних посилок (згадані «біблії»), що лежить в основі створення та використання цих тестових систем, то виявляється, що всі вони побудовані за однією і тією ж методичної схемою, при незначних варіаціях у своїй
 7. Гомбоева Л.В.. Індивідуальні контрольні завдання за логікою з методичними вказівками щодо їх вирішення, 2003
    завдання практично по всьому курсу логіки. У посібник включено 40 завдань з 25 варіантів. Завдання розділені на три тематичні частини: «Поняття», «Судження», «Умовиводи і аргументація». Для студентів, з яких-небудь причин не засвоїли навчальний матеріал в аудиторний час, пропонуються методичні вказівки до самостійного вирішення завдань. Методичні вказівки містять коротку
 8. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 9. Тестові контрольні завдання:
    Олексій Адашев керував: Боярської думою Ближньою думою Палацовим наказом вибраних радою Поміснимнаказом Систему наказів об'єднувало і очолювало установа під назвою: Боярська дума Вибрана рада Ближня дума Наказ великого палацу Земський собор На монастирських і вотчинних землях прикажчики і ключники: вибиралися населенням призначалися з «центру» призначалися власниками таких
 10. Тестові контрольні завдання:
    1. Справу створення єдиної держави належало: Ольгерд (1341-1377) Гедимін (1315-1341) Міндовг (1240-1263) Вітовт (1392-1430) Вітенес (1290-1315) Господарь обирався: господарськимі радою населенням держави на сеймах шляхтою боярами з споконвічно литовських земель титул передавався у спадок Державної скарбницею відав: канцлер Скарбної печатарь осменнік підкоморієм Першою і найважливішою
 11. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 12. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ТЕСТІВ
    Глава 1: 1.1 - 1В, 2Б, 3А, 4Б, 5В; 1.2 - 1Г, 2Г, 3Г. Глава 2: 2.1 - 1А, 2Г, 3В, 4В; 2.2 - 1В, 2Г, 3А. Глава 3: 3.1 - 1Б, 2А, 3А; 3.2 - 1Г, 2В, 3В. Глава 4: 4.1 - 1А, 2В, 3Г; 4.3 - 1Б, 2В, 3Б; 4.3 - 1Г, 2Г, 3Г; 4.4. - 1Г, 2Г, 3Г, 4В, 5Б; 4.6 - 1Г, 2Б; 4.7 - 1Г, 2В, 3В, 4А, 5А; 4.8 - 1В, 2Г, 3Г, 4А. Глава 5: 5.1 - 1В, 2Б, 3А; 5.2 - 1Б, 2Г, 3Б, 4Г, 5Г; 5.3 - 1Г, 2В, 3Г.
 13.  Частина 1. Індивідуальні контрольні завдання за логікою
    завдання з
 14.  Частина 2. Методичні вказівки до вирішення завдань.
    завдань.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua