Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь

Зміни в політиці та суспільстві, в економіці і соціокультурній сфері в 90-х роках ХХ століття в Білорусі відбилися на ціннісних орієнтації, нормах і правилах поведінки, ускладнили процес виховання дітей та учнівської молоді.

19

Виникла гостра потреба у визначенні нових підходів до виховання, побудові його вихідних концептуальних моделей.

Основним директивним документом, що визначає виховання в Республіці Білорусь, стала «Концепція виховання дітей та учнівської молоді в Республіці Білорусь» (1999 р.).

КОНЦЕПЦІЯ - СИСТЕМА ПОГЛЯДІВ, А ТАКОЖ ОСНОВНА ДУМКА чогось.

У концепції була дана нове формулювання мети виховання: ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО, ДУХОВНО І МОРАЛЬНО ЗРІЛОЇ, ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ, СУБ'ЄКТА СВОЄЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. СОЦІАЛЬНО, ДУХОВНО І МОРАЛЬНО зрілої творчої ОСОБИСТІСТЬ - ОСОБИСТІСТЬ З ВИСОКИМ РІВНЕМ КУЛЬТУРИ, ЩО МАЄ творчим потенціалом, здатної до саморозвитку та саморегуляції з притаманною їй ЯКОСТЯМИ громадянина, патріота, трудівника і сім'янин.

Дана мета була конкретизована такими найважливішими завданнями виховання:

- моральний розвиток особистості;

- формування патріотизму та громадянськості;

- розвиток самосвідомості особистості;

- формування трудових і життєвих навичок;

- формування відповідальної поведінки;

- формування здорового способу життя;

- розвиток емоційної сфери особистості дитини;

- розвиток почуття прекрасного;

- розвиток екологічної свідомості.

Методологічною основою змісту виховання, відповідно до концепції, з'явився культурологічний підхід. Він дозволив зробити культуру змістом виховання, а виховання - процесом культуротворчества.

Основні напрями реалізації «Концепції виховання дітей та учнівської молоді Республіки Білорусь на 2000-2005 рр..» Були визначені в державній «Програмі виховання дітей та учнівської молоді Республіки Білорусь на 2000-2005 рр..», Що є першим національним документом, що визначає орієнтири практики виховання нового тисячоліття.

В даний час документом, що визначає підходи до процесу виховання, основні напрямки виховання дітей та учнівської молоді в сучасних умовах є «Концепція безперервного виховання дітей та учащееся молоді в Республіці Білорусь» (2006 р.). Дана концепція закріплює в якості пріоритету виховання в закладах освіти цілеспрямоване та активне сприяння особистісному становленню професіонала-трудівника, відповідального сім'янина, громадянина і патріота своєї країни.

Метою виховання, згідно з цим документом, є ФОРМУВАННЯ різностороньою, спрямованих ЗРІЛОЇ, ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ навчати.

20

Досягнення мети виховання у закладах освіти передбачає вирішення таких основних завдань:

- формування громадянськості, патріотизму та національної самосвідомості на основі державної ідеології;

- підготовка до самостійного життя і праці;

- формування моральної, естетичної та екологічної культури;

- оволодіння цінностями та навичками здорового способу життя;

- формування культури сімейних відносин;

- створення умов для соціалізації, саморозвитку і самореалізації особистості.

Зміст виховання грунтується на загальнолюдських, гуманістичних цінностях, культурних і духовних традиціях білоруського народу, державної ідеології, відображає інтереси особистості, суспільства і держави.

Основними складовими виховання є:

- ідеологічне виховання;

- цивільне і патріотичне виховання;

- моральне виховання, формування етичної, естетичної культури;

- виховання культури самопізнання і саморегуляції особистості, психологічної культури;

- виховання культури здорового способу життя;

- гендерне виховання;

- сімейне виховання;

- трудове і професійне виховання;

- екологічне виховання ;

- виховання культури безпечної життєдіяльності;

- виховання культури побуту і дозвілля.

У даній концепції визначено особливості процесу виховання дошкільників, що навчаються на I, II ступенях загальної середньої освіти, III ступені загальної середньої освіти в установах, що забезпечують здобуття професійно-технічної та середньої спеціальної освіти, що навчаються в установах, забезпечують отримання вищої освіти з урахуванням особливостей розвитку особистості та провідних видів діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Трактування мети виховання в найважливіших директивних документах Республіки Білорусь "
 1. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
  виховання полягає у формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі: внутрішню свободу і повагу до державної влади; любов до Батьківщини і прагнення до миру; почуття власної гідності і дисциплінованість; прояв патріотичних почуттів і культури міжнаціонального спілкування. Громадянське виховання передбачає формування
 2. ЛІТЕРАТУРА
  документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002. Про охорону атмосферного повітря: Закон Республіки Білорусь від 15 квітня 1997 / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002. Про охорону озонового шару: Закон Республіки Білорусь від 12 листопада 2001 / /
 3. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  1. Діалектика взаємодії суспільства і природного середовища. 2. Основні поняття, закони і принципи загальної екології. 3. Екологія і практична діяльність людини. 4. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 5. Екологічні проблеми індустріалізації. 6. Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва. 7.
 4. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
  цілі і основні напрямки їх вирішення вперше обгрунтовувалися з урахуванням переходу до ринкової економіки. Ставилося завдання розробити і ввести в дію новий господарський механізм раціонального природокористування на основі застосування переважно економічних методів управління в поєднанні з правовими та виховними заходами. Відповідно в Білорусі була розроблена і прийнята
 5. § 3. Державний освітній стандарт
  документам про освіту. Галузеві освітні стандарти містять нормування структури, обов'язковий мінімум змісту освіти, максимальний обсяг навчального навантаження учнів, рівень підготовки випускників, критерії оцінки якості освіти. Розробка, прийняття, зміна та скасування освітніх стандартів здійснюються відповідно до
 6. § 3. Управління системою освіти в Республіці Білорусь
  виховання підростаючих поколінь, - це: a) ліцей; с!) Коледж; b) гімназія; е) вище професійне училище. c) школа; 6. Спеціальний навчальний заклад у системі безперервної освіти, що забезпечує підвищений рівень підготовки фахівців середньої ланки на основі інтеграції загальної середньої, середньої спеціальної та вищої освіти, -
 7. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  виховання. / В.В. Воронов. - М., 2000. 4. Гавриловец, К.В. Гуманістичне виховання в школі. / К.В. Гаврилова,. - Мн., 2000. 5. Гриценко, Л.І. Теорія і методика виховання: особистісно-соціальний підхід: навч. пособие студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за пед. спец. / Л.І. Гриценко. - М., 2008. - 237 с. 6. Групові форми навчання / сост. Н.А. Сохранная. -
 8. § 1. Поняття системи освіти
  виховання в державних закладах освіти, врахування особливостей розвитку та рівня підготовки учнів; - наступність і безперервність освіти; - обов'язковість базового (основного) загальної освіти. Сьогодні система освіти Білорусі включає: - учасників освітнього процесу; - освітні стандарти,
 9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  1. Предмет, методологія та завдання курсу «Основи екології та економіка природокористування». 2. Основи загальної екології, найважливіші поняття, закони і принципи екології. 3. Характеристика біосфери та її структурних одиниць. 4. Поняття екологічного фактора, типи організації живої речовини, екосистема і біогеоценоз. 5. Функції і завдання економіки
 10. ПЕРЕДМОВА
  документах Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), розроблена Національна стратегія сталого розвитку Республіки Білорусь, яка передбачає забезпечення збалансованого вирішення соціально-економічних завдань, проблем збереження сприятливого навколишнього середовища та природно-ресурсного потенціалу для задоволення потреб нинішнього і майбутніх поколінь
 11. ЗАНЯТТЯ № 5 ТЕМА: СИСТЕМА ОСВІТИ УКРАЇНИ
  республіці, в відмітних особливостях чинної та перспективної системи освіти. 3. Зустрітися з умовами гри - прес-конференції та підготуйтеся до участі в ній на занятті. Дане заняття проходить у вигляді ділової гри - прес-конференції, в якій її учасники виконують ролі, аналогічні тим, які реалізують фахівці під час реальної прес-конференції,
 12. Закономірний характер виховання і система його особливих принципів
  цілі і вирішення завдань виховання. Вони - узагальнений висновок-урок з досвіду виховання, результатів наукових досліджень і засновані на розумінні як загальних, так і специфічних закономірностей виховання в умовах правоохоронної діяльності, тобто залежностей між діями суб'єктів виховання, середовищем, оточенням, умовами, в яких діє і живе персонал правоохоронних органів, і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua