Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
СТАВРПОЛЬСКІЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. Соціальна філософія. Курс лекцій. Навчально-методичний посібник для заочного відділення. - Ставрополь: Вид-во СГУ. - 151, 2005 - перейти до змісту підручника

3. Ціннісний світ людини. Генезис цінностей. Типологія та ієрархія цінностей.

Важливе місце в соціально-філософському осмисленні соціальної дійсності займає уявлення про цінності. Людське життя немислима без визначення мети. Основою формування і генезису цілей є інтереси, потреби людини. Ці інтереси поширюються на все його життя, на визначення її сенсу, окремих життєвих етапів, засобів досягнення конкретних цілей.

При аналізі суб'єктів культури потрібно розрізняти психічні форми, в яких існує культура людини (знання, переконання, воля), і його зміст. Таким культурним змістом є, насамперед, цінності - визначальний елемент (ядро) культури людей. Культура, розглянута в ціннісному аспекті - це своєрідний соціальний механізм, який виявляє, координує, відтворює, зберігає, захищає, розвиває і передає (транслює) цінності в суспільстві.

Цінності виступають як бажане, визначений для даного соціального і культурного суб'єкта стан соціальних зв'язків, змісту ідей, художньої форми, критерій оцінки реальних явищ, вони визначають сенс цілеспрямованої діяльності, регулюють соціальні взаємодії, спонукають до діяльності. Цінність орієнтує людину в світі і мотивує на конкретні дії.

Кожна система цінностей має, як правило, одна підстава. Таким фундаментом виступають моральні цінності, в яких представлені бажані, переважні варіанти взаємин людей, їх зв'язків один з одним, з суспільством в гранично особистісно значущою, адресованої до самої людини формі: як благо, добро і зло, обов'язок і відповідальність, честь і щастя. Моральні цінності, пронизуючи всю систему цінностей, апелюють до вільного вибору людини, підкріплені внутрілічностнимі, найбільш глибокими формами контролю (совість, сором, покаяння). Культура суспільства і є механізм збереження, відтворення і розвитку загальних, визнаних, схвалюваних в даному суспільстві, бажаних для більшості його членів цінностей.

Цінності існують у свідомості і психіці людей у формі знань, переконань, волі.

Але саме в переконаннях міститься те, чому люди насправді прихильні, чим керуються в повсякденній діяльності, що втілюють в зразках і моделях поведінки. Між існуючими в суспільстві знаннями і переконаннями людей, втілюються в поведінці, зв'язок встановлюється складно і неоднозначно. Переконання як єдність знань, емоцій і волі виступають в різноманітних конкретних формах: ціннісні орієнтації, соціальні установки, норми, принципи поведінки, мотиви дій.

При виборі і реалізації мети людина орієнтується на цінності, ідеали, норми. Норма соціальна; це зразок, правило, принцип діяльності, визнані соціальною організацією і в тій чи іншій формі задані для виконання її членам. Норма - це загальновизнана в певному соціальному середовищі сукупність вимог, що регулюють поведінку людей, все інші форми їх діяльності. Система соціальних норм забезпечує впорядкованість суспільної взаємодії індивідів і груп. Розрізняють юридичні, моральні, логічні та інші норми. Норми випливають з прийнятих у суспільствах, державах, націях, регіонах, в окремих людей уявленнях про цінності.

Цінність - це поняття, що означає, по-перше, значимість якого об'єкта на відміну від його екзистенціальних і якісних характеристик (предметні, об'єктивні цінності), по-друге, нормативну, оціночну бік явищ суспільного свідомості (суб'єктивні цінності). До предметним цінностей відносяться природне благо і зло, укладені в природних багатствах; споживчу вартість продуктів праці; соціальне благо і зло, що містяться в суспільних явищах; культурна спадщина минулого; моральне добро і зло, укладені в діях людей; естетичні характеристики природних і суспільних об'єктів і творів мистецтва; предмети релігійного поклоніння. До суб'єктивних цінностей відносяться громадські установки та оцінки, імперативи і заборони, цілі і проекти, виражені у формі нормативних уявлень (про добро і зло, справедливості, прекрасне і потворне, про сенс історії і призначення людини, ідеали, норми і принципи дії).

Важливо, що цінність - це не будь-яка значимість явища, предмета, а його позитивна значимість, яка своїм джерелом має людини, його цілі та ідеали.

Виділяються такі типи цінностей: за змістом - економічні, політичні, соціальні та духовні цінності: по суб'єкту - суб'єктивно-особистісні цінності (вони формуються в процесі виховання, освіти і накопичення життєвого досвіду індивіда) і надіндивидуальні - групові, національні, класові, загальнолюдські (які є результатом розвитку суспільства і культури); за їх ролі в житті людини і людства: утилітарно-матеріальні цінності та духовні.

Ієрархія цінностей виявляється в тому, що на відміну від утилітарної духовна цінність має самодостатній характер і не потребує у поза її лежать мотивах; якщо утилітарні прагматичні цінності визначають цілі діяльності, то духовні цінності - її сенс.

Особистісні цінності відбиваються у свідомості у формі ціннісних орієнтацій. Ціннісні орієнтації - це відносини особистості до соціальних цінностей, що виступають як регуляторів її поведінки. Сукупність типових ціннісних орієнтацій, властивих якої соціальної групи, називають соціальним характером.

Ієрархічний характер цінностей пов'язаний з тим, що у людини, як і у колективу, суспільства, є багато ціннісних орієнтацій, одні з них менше, інші більш істотні, серед них є «низькі» і «піднесені ». Велике значення мають орієнтації на вищі цінності - ідеали (ідеали особистісні, соціально-групові, ідеал лідера, ідеал доброти, краси, справедливості). Ідеал - ідеальний образ, що визначає спосіб мислення і діяльності людини або суспільного класу. Формування природних предметів згідно ідеалу є специфічно людську форму життєдіяльності, бо передбачає спеціальне створення образу мети діяльності до її фактичного здійснення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Ціннісний світ людини. Генезис цінностей. Типологія та ієрархія цінностей. "
 1. § 1. Що таке пізнання?
  Ціннісне ставлення людини до себе, світу. Ніщо. Інакше кажучи, коли Небуття обмежує себе буттям, буття - психікою, а психіка - свідомістю, то відбувається вкрай важливий процес виявлення сенсу в пережитих відчуттях, який через умовні символи і знаки знаходить форму мислення. Тому мислення ecu, пізнавальна діяльність, пов'язана з послідовним з'єднанням між собою умовних
 2. 1.1. Філософські концепції людини. Еволюція уявлень про людину в історії філософської думки
  ціннісної свідомості. Типологія та ієрархія цінностей. Ціннісні орієнтації в сучасному світі. Культура і цивілізація. Місце науки в культурі людства. Етапи становлення та перспективи розвитку інформаційного суспільства. Культура і модернізація. Сучасний етап науково-технічного прогресу. Людина в інформаційно-технічному світі. «Віртуальна реальність» як новий світ
 3. Додаток до глави X
  ціннісно-нормативний орієнтир і регулятив виробництва та розвитку людини. Ціннісні орієнтації суспільства, спрямовані на «виробництво» і розвиток людини, як громадські детермінанти культури. Універсальність культури в життєдіяльності людини і суспільства. Культурні та антикультурні доданки в життєдіяльності людини в суспільстві, їх діалектичний зв'язок. Всесвітня історія як
 4. ЛЮДИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ
  ціннісно-гуманістичну (спрямовану на виробництво духовних цінностей, на формування гуманних якостей людини і суспільної системи); інформативну (вона виступає засобом осягнення об'єктів дійсності, засобом освоєння культури інших народів); нормативну (культура створює власні культурні норми і поширює їх вплив на всі сторони життя і діяльності людини);
 5. 20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
  Світ, згоди, зняття соціальної
 6. 19. Право і цінності. Ціннісна характеристика права.
  Мованість - всі суб'єкти правових відносин повинні мати достатню інформацію про свої права та обов'язки; - однаковість - рівність можливостей для всіх суб'єктів правових
 7. 21. Власна цінність права. Правові цінності.
  Людині, комерційне та некомерційне. Організаціям простір для свободи, активної діяльності й у той же час виключати сваволю і свавілля, тобто служити гарантом вільної гідною і безпечного життя. Соціальна свобода, не пов'язана правом, поза права, може перерости в свавілля. Право виступає силою здатною протистояти беззаконню. Стверджуючи принципи свободи і справедливості, право
 8. Соціально-психологічна адаптація
  ціннісними орієнтаціями. У ході такої адаптації працівник поступово отримує інформацію про трудовий організації, її нормах, цінностях, про систему ділових і особистих взаємин у групі, про соціально-психологічної позиції окремих членів групи. Ця інформація не засвоюється працівником пасивно, а співвідноситься з його минулим соціальним досвідом, з його ціннісними ориента-ціями і оцінюється ім.
 9. Проблема людини в філософії
  мування особистості. Проблеми типології особистості. Сутність процесу соціалізації особистості. Діяльність людини, її основні види. Потреби і здібності людини. Пізнання людиною світу і самого себе. Взаємозв'язок знань про світ і знання про Я. Я і особистість. Можливість існування особистості без Я і Я без особистості. Адекватність і неадекватність образу Я. Проблема особистої самоідентифікації та
 10. Програмні тези
  ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові та специфічні підстави типологій та диференціації політичної культури. - Цивілізаційні підстави особливостей політичної культури західного і східного типів. Відмінності в ставленні людей цих формацій до влади, державі, елітам, політичної участі. - Політична
 11. 2.1. Суспільство як предмет філософського аналізу. Основні сфери суспільного життя
  світу, розвиток науки). Сутність влади: основні теоретичні погляди. Генезис влади, форми влади; влада і мораль, влада і справедливість, владу і власність. Природа політичної влади, її специфіка. Політична діяльність, політична система і політична організація суспільства. Основні концепції походження держави. Роль держави у житті суспільства.
 12. § 1. Як виглядає шкала загальнолюдських цінностей?
  Світу і людини. Але тільки інтелектуальні цінності роблять людину людиною. Однак і вони повинні стати засобом для досягнення ще більш високих цінностей, до яких відносяться духовні. Духовні цінності ніколи не виступатимуть засобом, і тому завжди відносяться до цілям, які представляють ідеї спасіння душі, абсолютну свободу, відчуття особистого безсмертя, божественної обраності і,
 13. Додаток 2 аксіосфери ранніх слов'янофілів
  ціннісного підходу до соціальної філософії російського консерватизму полягає у виявленні аксіосфери - ціннісних орієнтацій, які забезпечують соціально-політичну та духовну спільність, а також національно-культурну ідентичність російського народу. Основоположними цінностями соціокультурної інтеграції Росії у ранніх слов'янофілів виступають: Бог, батьківщина, громада, етнічност', історія (загальне минуле),
© 2014-2021  ibib.ltd.ua