Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Допоміжні форми навчання

Допоміжні форми організації навчальної роботи - це різноманітні заняття, що доповнюють і розвиваючі класно-урочну діяльність учнів. До них, як уже зазначалося, належать: гуртки, практикуми, семінари, конференції, консультації, факультативні заняття, навчальні екскурсії, домашня самостійна робота учнів та інші

535

форми. Слід зазначити відому умовність визначення названих форм як допоміжних. Деякі з них перейшли в розряд нестандартнигх уроків і починають претендувати на статус основної форми. При нинішньому розмаїтті навчальних закладів та плюралізмі форм організації навчального процесу в них окремі форми, як, наприклад, семінари, домашня самостійна робота, факультативні заняття, екскурсії, можуть на якийсь час ставати основними формами організації навчальної роботи.

До числа основних і стабільних видів позашкільних занять належить домашня самостійна робота учнів, що розглядається як складова частина процесу навчання. Головна її мета - розширити і поглибити знання, вміння, отримані на уроках, запобігти їх забування, розвинути індивідуальні схильності, обдарування і здібності учнів. Домашня самостійна робота будується з урахуванням вимог навчальних програм, а також інтересів і потреб школярів, рівня їх розвитку. Позаурочна навчальна діяльність опирається на самодіяльність, свідомість, активність і ініціативу учнів. Правильно організована позаурочна діяльність у розвитку учня має не менше значення, ніж активна робота в класі.

Домашня самостійна робота учнів виконує певні дидактичні функції, найбільш важливі серед яких наступні:

- закріплення знань, умінь, отриманих на уроках;

- розширення і поглиблення навчального матеріалу, опрацьованого у класі;

- формування умінь і навичок самостійного виконання вправ;

- розвиток самостійності мислення шляхом виконання індивідуальних завдань в обсязі , що виходить за рамки програмного матеріалу, але відповідає можливостям учня;

- виконання індивідуальних спостережень, дослідів; збір та підготовка навчальних посібників, таких, як гербарії, природні зразки, листівки, ілюстрації, газетні та журнальні вирізки , статистичні дані тощо, для вивчення нових тем на уроках.

Останнє десятиліття розвитку практики навчання ознаменовано переглядом ролі і функцій домашньої самостійної роботи учнів. Поширилися заклики працювати

536

без домашніх завдань, які багатьма сприймалися як прогресивний крок до перебудови навчальної роботи і дидактичних відносин. Проте серйозних доказів марності домашніх завдань немає. Навпаки, є багатовікова практика і педагогічні закони, які доводять, якщо вдома знання, набуті на уроці, не повторюються, то вони забуваються. Відмова від домашньої самостійної роботи чреватий зниженням якості навчання. Не відмовлятися, а вміло керувати цією роботою, оптимізувати її зобов'язаний педагог. Необхідно дотримуватися нормативів максимальних навантажень школярів, ретельно діагностувати, прогнозувати і планувати домашню навантаження школярів.

Нормативи максимальних навантажень Форми Кількість годин по класах I II III IV V VI VII VIII IX X XI Навчання 3-4 4 4-5 5-6 5-6 5-6 5-6 5 - 6 5-6 5-6 6 в школі

Домашня

робота 1 1,5 1,5-2 1,5-2 2 2 2,5 - 3 3-4 3-4 3-4 4 Поширеним недоліком масової практики є те, що на уроках педагоги мало орієнтують учнів на сумлінне виконання домашніх завдань, не приділяють належної уваги їх перевірці в класі, заохоченню кращих учнів. На пояснення домашніх завдань часто не вистачає часу, вони повідомляються наспіх. Педагоги рідко орієнтують учнів у труднощах, з якими ті можуть зіткнутися при виконанні домашніх завдань, не вказують шляхи їх подолання. Внаслідок цього домашня самостійна робота часто виявляється некерованою і малоефективною. Слід більше спиратися на можливості учнів, ширше використовувати диференційований та індивідуальний підходи до визначення обсягу та характеру домашніх завдань.

Останнім часом для розрахунку та оптимізації домашньої навантаження школярів починають застосовуватися ЕОМ.

Предметні гуртки, пропоновані школою, відрізняються великою різноманітністю як по спрямованості, так і за змістом, методами часу навчання і т. д. Практика

537

підтверджує, що вони грають вельми сприятливу роль у розвитку інтересів і схильностей учнів. Сприяють розвитку позитивного ставлення до навчання: активні гуртківці зазвичай краще навчаються і серйозніше ставляться до доручень. Гуртки сприяють зміцненню зв'язку навчання з життям, розвитку міжпредметних зв'язків, зокрема зв'язку між загальноосвітніми і спеціальними дисциплінами. Робота учнів в предметних гуртках активізує навчальний процес, сприяє підвищенню якості навчання.

Традиційно до допоміжних форм навчальної роботи відносяться екскурсії, хоча сьогодні ми зустрічаємо їх і в списку нестандартних уроків. Екскурсія - давня форма навчальної роботи, тому вимоги до екскурсій добре розроблені. Загальна схема підготовки і проведення екскурсії представлена на рис. 37.

Рис. 37

538

Щоб успішно провести екскурсію, учитель повинен всебічно підготуватися: попередньо ознайомитися з об'єктом і маршрутом, розробити детальний план, організувати учнів на виконання майбутніх завдань. У плані екскурсії вказується тема і мета, об'єкт, порядок ознайомлення з ним (методика), організація пізнавальної діяльності учнів, засоби і спорядження, необхідні для виконання завдань, підведення підсумків екскурсії. Методика проведення екскурсії залежить від теми, дидактичної мети, віку учнів, їх розвитку, а також від об'єкта екскурсії. Кожна екскурсія включає такі способи ознайомлення учнів з об'єктом, як роз'яснення, бесіда, наочний показ, самостійна робота за планом - спостереження, складання відповідних замальовок, збір наочно-ілюстративного матеріалу і т. д.

Екскурсія може бути фронтальної, групової або мікрогрупповой (бригадної). Вибір її організаційної форми обумовлюється метою, особливостями об'єкта, можливостями ефективного управління пізнавальною діяльністю учнів, а також міркуваннями безпеки та охорони здоров'я учнів. Навчальні екскурсії плануються як з окремих предметів, так і комплексні, що включають тематику декількох суміжних дисциплін.

Важливе значення має заключний етап екскурсії - підведення підсумків та обробка зібраного матеріалу. Учні аналізують і систематизують зібраний матеріал, готують доповіді, реферати, складають колекції, виготовляють таблиці, влаштовують виставки. По темі екскурсії проводиться підсумкова бесіда: вчитель підводить підсумки, оцінює знання, набуті учнями під час екскурсії, робить узагальнюючі висновки, рекомендує прочитати додаткову літературу, яка дозволить учням глибше ознайомитися з питанням. Матеріали екскурсій (особливо далеких або виробничих) обговорюються на загальношкільних конференціях, на які представники виробництва або тих

об'єктів, куди відбувалася екскурсія.

Навчальний план передбачає організацію всіляких факультативів та курсів за вибором. Вони розробляються з урахуванням побажань та інтересів школярів, їх батьків. Практика підтверджує доцільність факультативного вивчення таких, наприклад, курсів, як електро-і радіотехніка, елек

539

троника, хімія полімерів, астрофізика, психологія, етика, антична історія , народознавство, окремі галузі ботаніки, другої іноземної мови, машинопису, етнографії, стенографії, бібліотечної справи, рахівництва, живопису, музики, художньої гімнастики і т. д. При визначенні переліку факультативів і предметів за вибором йдуть тільки з особистих побажань учнів, але з громадських потреб і можливостей школи. Враховуються конкретні умови і завдання підготовки учнів до практичної діяльності відповідно з місцевими умовами. Факультативні заняття і заняття за вибором повинні проводитися в тісному зв'язку з уроками по обов'язковим і загальноосвітніх предметів.

Потреба в консультації - навчальної бесіді, в якій питання задають переважно учні, виникає найчастіше у зв'язку з їх самостійною роботою над певним навчальним матеріалом або завданням. Правильно організована консультація допомагає учням долати труднощі в оволодінні навчальним матеріалом. У процесі консультації вчитель спрямовує діяльність учнів так, щоб вони самостійно приходили до правильного розуміння того чи іншого питання, з'ясуванню складного для них завдання, вчилися розкривати сутність досліджуваних знань.

Консультація дає можливість вчителю виявити прогалини в знаннях учнів, звернути їх увагу на питання, які потребують серйозного вивчення. Правильно організована консультація виховує в учнів самоконтроль, критичне ставлення до своїх знань, допомагає правильно встановити рівень Консультуючи, педагогу не слід негайно давати готові відповіді на питання учнів. Бажано спочатку за допомогою перевірочних питань з'ясувати, що учень не розуміє, в чому він дійсно утруднюється, і лише потім допомогти йому. Консультацію, особливо тематичну, слід поєднувати з поточним перевірочним опитуванням або обговоренням тієї чи іншої вузлової проблеми курсу. Це допомагає учням самим виявити прогалини у своїх знаннях і усунути їх.

VIII. Якими причинами обумовлене використання допоміжних форм навчання? Виберіть правильну відповідь.

1. Уроки штовхають вчителя на штампи і догматизм в роботі, а позаурочні форми дають свободу дій.

540

2. Уроки стомлюють учнів, а позакласні заняття роблять навчання приємним.

3. Уроки породжують формалізм у знаннях школярів, а допоміжні форми допомагають у формуванні дієвих знань.

4. На уроках всі учні підкоряються єдиним планом і темпу роботи, а позакласні заняття дозволяють кожному діяти незалежно.

5. Правильної відповіді немає.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ I Питання 1 II III IV V VI VII VIII Відповіді 5 3 1 3 3 1-6

II -3 III-5 квітня Контрольний тест

1. У чому сутність пояснювально-ілюстративного навчання?

2. Якими особливостями характеризується проблемне навчання?

3. Як здійснюється программированное і комп'ютерне навчання?

4. Що таке організаційні форми навчання?

5. Які основні форми організації навчання склалися в історії розвитку школи?

6. Якими особливостями характеризується класно-урочна форма організації навчання?

7. Які загальні вимоги до сучасного уроку?

8. У чому сутність дидактичних вимог до уроку?

9. Які виховні і розвиваючі вимоги реалізуються на уроках?

10. Чим обумовлено поділ уроків на типи? За якими критеріями здійснюється класифікація уроків?

11. Назвіть основні типи уроків і їх структури.

12. Які переваги і недоліки має комбінований урок?

13. Складіть структуру уроку засвоєння нових знань.

541

14. Складіть структуру уроку контролю та корекції знань, умінь.

15. У чому сутність алгоритмічної методики підготовки уроку?

16. Які стадії виділяються в підготовці уроку?

17. Назвіть допоміжні форми організації навчання.

18. Які вимоги ставляться до навчальних екскурсіях?

19. Якими особливостями характеризуються гурткова робота, факультативні заняття?

20. Які вимоги пред'являються до домашньої самостійної роботи учнів?

Література для самоосвіти

Вільямс Р., МаклінК. Комп'ютери в школі. - М., 1988.

Ільїн Е. Народження уроку. - М., 1986.

Кирилова ГД. Теорія і практика уроку в умовах розвиваючого навчання. - М., 1980.

Куписевич Ч. Основи загальної дидактики. - М., 1986.

Маргуліс ОД. Колективна діяльність учнів. - Київ, 1990.

Махмутов М.І. Сучасний урок. - М., 1981.

Мислення вчителя: особистісні механізми і понятійний апарат / За ред. Ю.Н. Кулюткіна, Г.С. Сухобская. - М., 1990.

Оніщук В.А. Урок у сучасній школі. - М., 1981.

Організаційні форми навчання / За ред. Ю.І. Мальованого. - Київ, 1991.

Подласий І. П. Як підготувати ефективний урок. - Київ, 1989.

Паламарчук В.Ф. Школа вчить мислити. - 2-е вид. - М., 1987.

Поташник М.М. Як розвивати педагогічна творчість. - М., 1987.

Хантер Б. Мої учні працюють на комп'ютерах. - М., 1989.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Допоміжні форми навчання"
 1. IV. Допоміжне Виробництво
    допоміжне виробництво. Виробництво і допоміжне виробництво виникають, власне кажучи, одночасно, але те допоміжне виробництво, про який ми тут будемо говорити, починається тільки тоді, коли виробник і допоміжний виробник перестають бути одним і тим же особою, тобто коли виробництво і допоміжне виробництво диференціюються один від одного. §
 2. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    допоміжні форми навчальної діяльності. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Дається поняття про форми організації навчання та підстави їх класифікації (система індивідуального навчання, ін-дивидуально-групова, класно-урочна система, Бель-ланкастерская, Батовська, маннгеймська, Дальтон-план та ін.) охарактеризовано особливості (+) і (-) кожній з
 3. Запитання і завдання для самоконтролю
    навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 4. Висновки на чолі
    допоміжними службами університету. 2. Низька якість навчання багато в чому визначається ступенем участі ППС в процесі навчання студентів із застосуванням НІТ та впровадження автоматизованих навчальних систем в програмні продукти, що знаходяться в експлуатації. 3. Відсутність ефективної системи управління якістю навчання і оперативного прийняття рішень в динаміці. 4. Тенденція
 5. Програмоване навчання
    навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 6. Підсумки
    навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 7. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 8. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 9. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 10. В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін .. Давня та Московська Русь: навч. посібник В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін. Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2005, 132 с., 2005
    допоміжні схеми і таблиці. Практичні завдання призначені для організації семінарів, колоквіумів, самоконтролю. Призначено для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, учнів і викладачів підрозділів ТДТУ, здійснюють довузівську підготовку абітурієнтів гуманітарного
 11. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
    форми неочного навчання (анг. part-time) (у Росії - вечірнє, заочне й екстернат). Зауважимо, що дослівний переклад з англійської точніше відображає зміст відмінностей між різними формами навчання («учні, які навчаються повний час» і «учні, які навчаються неповний час»). Інтегральну оцінку співвідношення різних форм навчання дає показник середньої очікуваної тривалості навчання по
 12. Запитання і завдання для самоконтролю
    навчання. Дайте визначення поняття "форма організації навчання". 2. Визначте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх гідності,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua