Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Вибір методів навчання

Вибір методів навчання не може бути довільним. Лише на перший погляд, і те неспеціалісту, може здатися, що вчитель вибирає методи, які йому заманеться. Насправді він дуже обмежений у визначенні шляхів досягнення мети. Об'єктивні та суб'єктивні причини, наявні Можливості, випадковості звужують діапазон вибору, залишають Педагогу лічені способи ефективної роботи. Вибираючи

чи інший метод навчання, учителю необхідно кожен раз Враховувати багато залежності. Насамперед визначаються Рівна мета і конкретні завдання, які будуть вирішуватися на уроках. Вони «задають» групу методів, в загальних рисах пригод-

для досягнення намічених завдань. Далі слід целена

507

правлінням вибір оптимальних шляхів, що дозволяють найкращим чином здійснити пізнавальний процес.

У психолого-педагогічній літературі виділено чимало причин, що впливають на вибір методів навчання. У таблиці вони зведені в ієрархічну систему.

Ієрархія факторів, що впливають на вибір методів Фактор Вплив Місце фактора Мета навчання. Рівень навчання, який необхідно досягти ... ... 0,90 1 Рівень мотивація навчання ... .. 0,86 2 Реалізація принципів, закономірностей навчання ... ... 0,84 3 Обсяг вимог та змісту, які необхідно реалізувати ... ... 0,80 4 Кількість і складність навчального матеріалу ... 0,78 5 Рівень підготовленості учнів ... 0,70 6 Активність, інтерес учнів ... . 0,65 7 Вік. Працездатність учнів ... 0,62 8 Сформованість навчальних навичок. Навчальна тренованість і витривалість ... 0,60 9 Час навчання ... ... 0,55 10 Матеріально-технічні, організаційні умови навчання.

... ... 0,50 11 Застосування методів на попередніх уроках ... 0,40 12 Тип і структура заняття ... ... 0,38 13 Взаємовідносини між вчителем і учнями, які склалися в процесі навчальної праці (співпраця чи авторитарність) ... .. 0,37 14 Кількість учнів у класі ... . 0,36 15 Рівень підготовленості вчителя ... 0,35 16 Можна виділити шість загальних умов, які визначають вибір методу навчання:

1. Закономірності та принципи навчання, які витікають з них.

2. Зміст і методи певної науки взагалі і предмета, теми зокрема.

3. Цілі і завдання навчання.

4. Навчальні можливості школярів (вікові, рівень

підготовленості, особливості класного колективу).

5. Зовнішні умови (географічні, виробниче

оточення).

508

6. Можливості вчителів (досвід, рівень підготовленості, знання типових ситуацій процесу навчання) 1.

Як практично вибирають оптимальні методи навчання?

З чисто формальної точки зору прогнозування їх не здається особливо складним. Спираючись на теоретико-множинний підхід, розмірковуємо так. Є деяке безліч методів навчання і безліч в яких вони застосовуються. Основні значення першого і другого множин Крім безлічі методів і умов в реальному процесі завжди діють випадкові (невідомі) причини, величини яких і спрямованість впливу не можна передбачити заздалегідь. У першому наближенні їх впливом доводиться знехтувати, але потрібно пам'ятати, що саме наявністю непередбачених, неконтрольованих причин обумовлюється надійність прогностичних висновків. Завдання оптимізації методів формулюється однозначно: у наявних умовах з безлічі методів необхідно виділити ті, які забезпечують найвищу ефективність навчання за прийнятими критеріями.

Сьогодні надійним помічником вчителя при виборі оптимальних методів навчання стає ЕОМ. Електронний мозок миттєво «профільтрує» методи крізь сито конкретних умов навчання і порадить педагогу зупинити свій вибір на тих шляхах, які задовольняють заздалегідь обумовленим критеріям.

VI. З перерахованих тверджень виберіть фактори, I визначають вибір методів навчання:

1) мета навчання; 2) рівень, якого необхідно досягти; 3) рівень мотивації навчання; 4) реалізація принципів, закономірностей навчання; 5) обсяг вимог і змісту, який необхідно реалізувати; 6) кількість і складність навчального матеріалу; 7) рівень підготовленості учнів; 8) активність, інтерес учнів; 9) вік; 10) працездатність учнів: 11) сформиро-ванность навчальних навичок; 12) навчальна тренованість і витривалість; 13) час навчання; 14) матеріально-технічні умови навчання: 15) організаційні умови

Див

: Вибір методів навчання в середній школі / Под ред. Ю.К. Бабан-ського. _ М.: Педагогіка, 1981. - С. 35-36.

509

навчання; 16) застосування методів на попередніх уроках; 17) тип і структура заняття; 18) взаємовідносини між учителем і учнями, що склалися в процесі навчальної праці; 19) кількість учнів у класі; 20) рівень підготовленості педагога.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ Питання 1 II III IV V VI Відповіді 4,5 4 1 2 Крім 2, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 19,20, 22, 24, 27,29,31,32, 33, 34 1-20 Контрольний тест

1. Що таке метод навчання?

2. Які складові частини виділяються в структурі методу?

3. Розкрийте сутність найбільш обгрунтованих класифікацій методів.

4. Які загальні функції виконують всі методи навчання?

5. Розкрийте зміст методу розповіді.

6. У чому сутність бесіди?

7. Якими особливостями відрізняється метод лекції?

8. Що таке навчальна дискусія?

9. Розкрийте методи роботи з книгою. 10. У чому сутність демонстрації?

Чим відрізняється від демонстрації ілюстрація?

12. Розкрийте зміст відеометода.

13. Коли і навіщо застосовуються вправи?

14. Що таке лабораторний метод?

15. У чому особливості практичного методу?

16. Коли і з якою метою застосовуються пізнавальні ігри?

17. Розкрийте особливості методів програмованого навчання.

Що таке навчальний контроль?

19. Чи правомірно виділення ситуаційного методу?

20. Як здійснюється вибір оптимальних методів навчання?

Література для самоосвіти

Вибір методів навчання в середній школі / За РеА 'Ю.К. Бабанського. - М., 1981.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вибір методів навчання "
 1. § 3. Вибір методів навчання
  методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики викладання конкретної навчальної дисципліни і обумовлених її специфікою вимог до відбору общедидактических методів;
 2. Основні методи навчання
  метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може представляти собою лише придбання працівником необхідних навичок управління обладнанням під наглядом начальника. Однак, цей метод застосовується і на вищому управлінському рівні. Цей метод відносно недорогий; стажисти
 3. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 4. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  вибору певного методу навчання. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Розкрито в доступній формі основні підходи до визначення поняття «метод навчання». Перераховано прийоми навчання, їх класифікація. Найпоширеніша класифікація методів навчання - це за джерелом отримання знання: словесні (джерело знання усне або друковане слово); наочні методи (наочні посібники);
 5. 9.2. З історії розвитку методів навчання
  методи навчання. Так, в стародавні часи переважали методи навчання, що грунтувалися на наслідуванні. Спостерігаючи і повторюючи за дорослими певні дії, наприклад, тру 237 довие. учні опановували ними в ході безпосередньої участі в житті соціальної групи, членами якої вони були. З моменту організації шкіл з'явилися словесні методи навчання. Основним способом викладання була
 6. 9.4. Вибір методів навчання
  вибору методів навчання залежно від різного поєднання конкретних обставин і умов протікання навчально-виховного процесу. Вибір методів навчання залежить: - від загальних цілей освіти, виховання та розвитку учнів і провідних установок сучасної дидактики; - від особливостей змісту і методів даної науки і досліджуваного предмета, теми; - від особливостей методики
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх переваги, недоліки, можливості використання в сучасній вітчизняній школі. Література для самостійної
 8. § 2. Цілісність педагогічного процесу
  виборі методів навчання, виховання та форм організації. Навчання використовує методи спрямовані на передачу і засвоєння інформації, активізації та стимулювання пізнавальної діяльності учнів, виховання - методи, спрямовані на формування свідомості, формування досвіду поведінки, методи, що впливають на мотиваційну і емоційну сфери особистості. Що стосується форм, то в
 9. Орієнтовна програма навчання
  вибір методів і проведення власне навчання. Оцінка. Метою цього етапу є порівняння результатів до і після навчання і оцінка ефективності програми. Першим кроком у навчанні є визначення того, яке навчання потрібно і чи потрібно воно взагалі. Головне тут - з'ясувати, які процеси включає дана робота, розбити її на підзадачі, кожну з яких запропонувати новому
 10. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 11. . 70 § 1. Поняття методу, прийому навчання
  методам здійснюється навчальна діяльність вчителя та навчально-пізнавальна діяльність учнів, реалізуються постійні цілі та завдання і досягаються певні результати. У кожному методі виділяється об'єктивна і суб'єктивна частини. Об'єктивна частина обумовлена тими постійними положеннями, які обов'язково присутні в будь-якому методі, незалежно від його
 12. . § 1. Поняття про закономірності навчання
  методологічну основу складають закономірності і принципи, в яких відображаються наукові підходи до педагогічної діяльності. Закономірність - це категорія, в якій розкриваються об'єктивні зв'язки, незаперечно діючі залежності між явищами. Закономірності навчання являють собою об'єктивно існуючі, стійкі, необхідні зв'язки між умовами цього
 13. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 14. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 15. Постановка цілей навчання
    навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 16. Щорічне навчання для керівників і фахівців
    навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
© 2014-2022  ibib.ltd.ua