Головна
ГоловнаІсторіяСучасна російська історія → 
« Попередня Наступна »
Горяєва Т. М.. Політична цензура в СРСР. 1917-1991 рр.. / Т. М. Горяєва. - 2-е вид., Испр. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 407 с.: Ил. - (Історія сталінізму)., 2009 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК

Ця книга є результатом системного аналізу історичного досвіду радянської політичної цензури як єдиного, цілісного процесу. Дослідження показало, що тільки подібний підхід, що включає вивчення структури, змісту і механізмів політичної цензури як найважливішої частини політичної системи, дозволяє вийти на новий рівень знань про історію радянської держави, її ідеологічного та адміністративного апарату. Головним підсумком є висновок про те, що без систематизованих знань про механізм функціонування політичної цензури як сукупності ідеологічних принципів і норм сьогодні не можна говорити про повноцінний і об'єктивному представленні про закономірності та особливості історичного розвитку радянського суспільства. У цьому полягає особлива значимість для вітчизняної історичної науки результатів даного дослідження, які змушують істотно уточнити багато усталені поняття в історіографії, і перш за все раніше прийняте одностороннє уявлення про цензуру. Незаперечною є її негативна роль при тоталітарної влади, що використовує цензуру в політичних цілях, коли невелика група людей нав'язує свою волю іншим. Яскраво виражений політичний характер радянської цензури особливо очевидний при порівнянні з вітчизняним і зарубіжним історичним досвідом. Особливою рисою радянської цензури, що відрізняє її від царської, незважаючи на певну спадкоємність, є відсутність законності і, звідси, повна невизначеність, розмитість допустимих норм і заборонних критеріїв. З іншого боку, аналіз зарубіжної правової бази свідчить, що цензура в її нормативному прояві (охорона державної, військової, економічної таємниць, таємниці особистого життя і пр.) являє собою важливий елемент управлінської структури суспільства і є природною складовою держави і його політичної системи. І, нарешті, цензуру можна розглядати не тільки з позицій взаємодії держави і суспільства, а в зв'язку з психофізичної природою людини, інтерпретувати цензуру як інстинкт заборони. Саме цим можна пояснити такі властивості цензури, як пристосовуваність і самовідтворенні.

Не менш важливими є і висновки, що підтверджують визначальну роль політичної цензури в розвитку духовного життя суспільства і культури. У всі часи культура відчувала на собі жорсткий тиск влади, подолання якого і було вищим проявом творчого початку і еволюції думки. Інститут цензури став своєрідним «вододілом», між культурою офіційної та неофіційної, підпільній, що володіє особливою привабливою силою «забороненого плоду», що надає на аудиторію величезний вплив. При цьому історія культури демонструє суперечливість і неоднозначність цього явища: чим сильніше виражені умови виживання, тим більш високого рівня розвитку досягає культура. З точки зору культурної антропології, цей ефект пояснюється тим, що екстремальні умови, в даному випадку політико-ідеологічні є для культури живильним середовищем. Однак таку культуру, що представляє результат боротьби між темним і світлим, таємним і явним, слід вважати культурою «дитячого» періоду визрівання цивілізації, ознакою її недорозвиненості. Можна припустити, що в майбутньому неминучим стане «повзросление» культури хворого суспільства і перетворення її в «нормальну».

Цілісний аналіз сукупності інститутів, пов'язаних з функціонуванням політичної влади, дозволив зробити висновки про те, що цензура в СРСР, незалежно від її відомчої приналежності, в переважній прояві мала політичний характер і за своїм цільовим і функціональним характеристикам представляла частина політичної інфраструктури. При сформованому тоталітарному типі влади цензура була найважливішим знаряддям виконання пропагандистського замовлення політичної системи і реалізовувала контрольно-заборонні, поліцейські і маніпулятивні функції, спрямовані на формування масової свідомості та здійснення державної культурної політики. У цьому виді радянська політична цензура являла собою систему, в якій визначальне і що регулює місце займала комуністична партія, зведена в ранг державної структури і функціонує в тісній співпраці з репресивними органами. Головліт і Главрепертком були тільки виконавцями їх директив.

Проведене дослідження дозволило виявити основні форми політичної цензури, простежити реалізацію послідовної політики, спрямованої на одержавлення і монополізацію усіх сфер культури.

Створені в результаті цього галузеві органи управління дозволяли партійно-державним органам ще більш ефективно здійснювати ідеологічне керівництво і цензурно-контрольну діяльність. На прикладі монополізації одного з провідних засобів масової інформації - радіомовлення та організації ідеологічного керівництва літературно-творчим процесом продемонстровані найбільш поширені форми політичної цензури в галузі здійснення культурної політики.

Концептуальним є визначення радянської політичної цензури як системи дій та заходів, спрямованих на забезпечення та обслуговування інтересів влади, системи, що є структурною і внеструктурную діяльність, не завжди забезпечену законодавчо і нормативно. Були виявлені такі внеін-стітуціональние особливості радянської культурно-інформаційного середовища, як самоцензура, міфологізація, різні форми політичного доносу.

Самостійним результатом є дослідницькі методи та методики, які показали переваги комплексного аналізу, заснованого на системному підході. У книзі продемонстровано, як в результаті органічного з'єднання множинних сторін однієї системи можна відновити механізм дії двох основних учасників процесу: репресивно-державного і культурно-подавляемого - і, як результат цього процесу, феномен радянської культури. Докладний аналіз розробки і прийняття цензурно-ідеологічних постанов ЦК РКП (б) / ВКП (б) / КПРС та їх реалізації демонструє логічний зв'язок документів партійної та державної приналежності, що зберігаються в колишніх партійних архівах і державних архівах. Тільки дослідне об'єднання фізично роз'єднаних джерел може дати в сукупності інформаційно адекватний результат. Цей синтетичний метод, що включає розробку основи класифікації архівних фондів, дослідження системи державних установ, видовий джерелознавчих аналіз, представляється нам дуже перспективним для фундаментальних історичних досліджень, побудованих на масштабному корпусі джерел. Практичною реалізацією даного методу і підтвердженням коректності теоретікометодіческіх основ виявлення та відбору джерел з історії політичної цензури є створення інформаційної бази даних з культурної політики в СРСР, у формуванні якої автор брала безпосередню участь. Крім цього, сукупність позначеного корпусу джерел дає можливість повністю або майже повністю відтворити пласт культури, який був вилучений з відкритого звернення.

Важливими, на наш погляд, є підсумки проведеного джерелознавчого аналізу специфічних документів цензури. За допомогою результатів даного аналізу можна відновити первісний вигляд тексту, образотворчого та звукового ряду, монтажу та інших вербальних і структурних приладдя авторської волі. З іншого боку, методи текстології (зіставлення варіантів, що утворилися в результаті творчого процесу, ідеологічної редактури і цензури) допомагають визначити наміри автора і приховані механізми цензури і самоцензури. Використання цієї методики в спеціальних дослідженнях зробить їх більш предметними і ефективними.

Найважливішим исследовательскимрезультатомявляется представлена періодизація історії політичної цензури, яка має не лише пізнавальне теоретичне, а й конкретно-практичне значення. Її основу склала ключова функція політичної цензури як найважливішої складової радянської державності, в розвитку якої виділяються два основних періоди: період становлення і утвердження і період стагнації і розпаду. Такий розвиток диктувалося загальними закономірностями і внутрішніми протиріччями генезису та еволюції державної та політичної системи, суспільного і культурного життя, а також особливостями динаміки існування та функціонування цензурних органів. Виходячи з цього, наша періодизація являє собою синтез всіх підходів у поєднанні з локальними хронологічними схемами, в її рамках виділяються дві основні історичні віхи розвитку системи політичної цензури: з 1917 по 1930-і рр.. і з 1940-х по 1991 р.

Основним результатом дослідження є відтворення історії складання та функціонування системи радянської політичної цензури за весь період її існування. Незважаючи на певні інституційні та змістовні модифікації, цей феномен як дієвого інструменту впливу на суспільство проіснував аж до зміни політичної системи в 1990-х рр..

Характерною рисою досліджуваного процесу є поступальний і агресивно виражене розвиток системи політичної цензури на етапі становлення і зміцнення тоталітарної влади. Саме в цей період сформувалися основні види, форми і методи політичної цензури, визначилися зони підцензурного контролю і внутрішній регламент взаємодії усіх сторін та учасників информационнопропагандистского процесу. Надалі функціонування системи відбувалося в усталеному режимі. Нові елементи в її діяльності з'явилися в період стагнації і кризи політичної влади, однак вони не впливали на співвідношення влади і суспільства, ідеології та культури, яке визначалося загальними тенденціями відповідного історичного періоду.

Побудована в результаті системного аналізу та інституційного підходу модель політичної цензури дозволяє проводити порівняльні дослідження і розглядати цей феномен в інших державних і тимчасових системах. Отримані знання про закономірності виникнення і функціонування різних механізмів політичної цензури дозволяють також відокремити загальні ознаки системи від їх специфічних проявів. Найкращим чином це можна про демонструвати на прикладі сучасних політичних процесів в Росії, що розвиваються навколо формування громадської думки, забезпечення свободи слова як найважливішого чинника політичного регулювання, які представляють реальний історичний досвід для прогнозування та вирішення конкретних завдань.

Ліквідація державного інституту цензури зовсім не означає кінець політичної цензури. Авторитарний характер нової влади, боротьба еліт та номенклатури за досягнення політичної переваги викликали до життя нові форми цензури, які, в свою чергу, потребували відтворенні колишніх по суті, хоча і видозмінених структур, покликаних виконувати відповідний соціальнополітіческій замовлення.

Модель політичної цензури застосовна і до ситуації, в якій знаходяться західні мас-медіа. Компаративний аналіз умов і форм впливу на інформаційний процес показує наявність подібних проявів в західній журналістиці. Тим часом характерно, що деякі американські політологи в перші роки перебудови заперечували існування такої ж системи на Заході. Звичні стереотипи «холодної війни» про тотальне розходженні двох систем (одна - добра, інша - зла; одна - брехлива, інша - правдива і пр.) не давали можливості переконатися в тому, що будь-яка політична система використовує журналістів та органи інформації в своїх інтересах . Цей же стереотип заважав розгледіти те, що, незважаючи на очевидні зміни в російській системі «влада - преса», відмінностей її від радянської моделі набагато менше, ніж спочатку здавалося: генетична звичка радянської журналістики обслуговувати інтереси держави призвела тільки до зміни знаків і символів, а чи не до сутнісному перегляду принципів професійної етики журналістів і їх ролі в задоволенні інформаційних потреб суспільства. Не тільки системні особливості сучасного характеру влади, а й небажання журналістів визнати свою залежність не дозволять найближчим часом перетворити інформацію з приївся всім «потужного ідеологічного знаряддя» у справжній товар на ринку мас-медіа.

Все це є підтвердженням правильності нашої концепції

про роль і місце політичної цензури в соціально-політичному устрої держави. Відомий публіцист А. Ваксберг охарактеризував цю ситуацію таким чином: «Гласність, начебто перейшла в свободу слова, незабаром виявила ілюзорність надій на те, що нова влада усвідомила нагальну необхідність для всього товариства не продекларировать, а реально надати кожному літератору, кожному журналісту можливість вільного спілкування з читачем. Змінюються способи тиску, змінюються форми цензури, змінюються методи впливу на письменника і види репресій проти неугодних, але залишається непорушною суть: свобода слова потрібна тільки рвуться до влади і рішуче не потрібна тим, хто до неї дорвався »1.

Примітки 1

 Ваксберг А. Письменник потрібен будь-якої влади, якщо він її обслуговує / / Літературна газета. 1996. 5 верес. С. 14. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВИСНОВОК"
 1. 5.1. Поняття про недедуктивних (імовірнісних) умовиводах
    висновок, в якому висновок не слід строго логічно з посилок, а лише в деякій мірі підтверджується посилками, називається недедуктивних, імовірнісним, або правдоподібним. У недедуктивних умовиводах - на відміну від дедуктивних, в яких істинність посилок гарантує істинність висновку - істинні посилки забезпечують лише велику ступінь правдоподібності укладення порівняно
 2. 2. Порядок і стадії укладання договору
    укладення договору полягає в тому, що одна зі сторін направляє іншій свою пропозицію про укладення договору (оферту), а інша сторона, отримавши оферту, приймає пропозицію укласти договір (п. 2 ст. 432 ЦК). Відповідно можна виділити наступні стадії укладання договору: 1) переддоговірні контакти сторін (переговори), 2) оферта; 3) розгляд оферти; 4) акцепт оферти. При цьому дві
 3. ГЛАВА ТРЕТЯ [Справжні укладення з помилкових або змішаних посилок по другій фігурі]
    укладення у всіх випадках - і коли обидві посилки взяті цілком
 4. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
    висновки, відомості про експерта, правова підстава проведення експертизи, назва вихідного процесуального документа. Тут же вказуються питання, поставлені перед експертизою (без зміни можливих неточностей і термінологічних помилок). У дослідницькій частині описуються всі використані діагностичні методи, методики і процедури, додаються протоколи їх проведення.
 5. 3.1. Умовивід як форма мислення. Види умовиводів
    висновок - це форма мислення, за допомогою якої виводиться нове судження на підставі одного або більше відомих суджень. Інакше кажучи, умовивід - це форма думки і спосіб отримання вивідного знання на основі вже наявного. Умовивід являє собою перехід від деяких висловлювань Аі, ..., Ап (п> 1), що фіксують наявність деяких ситуацій у дійсності, до нового
 6. 1. Укладення договору будівельного підряду
    укладення договору будівельного підряду (так званих планових передумов або підстав укладення договору), чинним законодавством не передбачаються. Як зазначалося вище, укладення договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (що не суперечать законодавству) законом віднесені до компетенції сторін договору. Однак, щоб укладений договір був дійсний,
 7. Види умовиводів
    укладення як логічної операції тісно пов'язане з поняттям логічного слідування. Враховуючи цей зв'язок, прийнято розрізняти правильні і неправильні умовиводи. Умовивід, що представляє перехід від посилок АЬ ..., АП (п> 1) до укладення В, є правильним, якщо між посилками і укладанням є ставлення логічного прямування, тобто У є логічним наслідком Аі, ..., Ап (п> 1). У
 8. Оцінка експертного висновку.
    укладення, повнота і переконливість висновків, в тому числі, чи випливають вони логічно з матеріалів справи та результатів психологічного дослідження. Можливість об'єктивної оцінки висновку експертизи багато в чому залежить від його повноти, відповідності вимогам, що пред'являються до цих документів. Тому перше, на що має бути звернена увага представників правоохоронних органів при
 9. Правила посилок
    висновок не слід з необхідністю. Отже, одна з посилок повинна бути ствердною. Порушення цього правила можна продемонструвати на прикладі: Дельфіни - НЕ риби Щуки - НЕ дельфіни Щуки - НЕ риби З двох приватних посилок висновок не слід з необхідністю. Наприклад: Деякі тварини - плазуни Деякі живі організми - тварини Деякі живі організми -
 10. Глава VII ПРАВИЛА, модус І ЗАСНУВАННЯ ТРЕТЬОЇ ФІГУРИ
    укладення служить атрибутом також і більшою посилці. Правило друге По третій фігурі можна зробити тільки приватне висновок. Дійсно, оскільки мепипая посилка завжди стверджувальна, менший термін, який слуяшт в ній атрибутом, є приватним. Отже, оп не може бути загальним у висновку, де він служить суб'єктом, так як це означало б укладати загальне пз
 11.  Замість висновку
    укладення
 12.  ЗАМІСТЬ укладення
    укладення
 13.  § 4. Укладення договору
    § 4. Висновок
 14.  2. Укладення мирової угоди
    2. Укладення мирової
 15. 4.4. Правила висновків логіки висловлювань
    ув'язнення. Правила виводу - це припису або дозволу, що дозволяють з суджень однієї логічної структури як посилок вивести судження деякої логічної структури як висновок. Їх особливість полягає в тому, що визнання істинності укладення проводиться на підставі не змісту посилок, а їх логічної структури. Правила виведення записуються у вигляді схеми, яка складається з двох
 16. Якими нормативними актами слід керуватися при укладенні колективного договору?
    укладенні колективного договору перш за все слід керуватися Законом України від 1 липня 1993 ИО колективні договори і соглашеніяхи, який розроблено з урахуванням міжнародних норм, конвенцій і рекомендацій МОП, міжнародного досвіду та особливостей економічного розвитку і соціального стану суспільства. Цей Закон регулює сферу і порядок укладення колективних договорів,
 17.  1. 2. Висновок і виконання договору будівельного підряду
    1. 2. Висновок і виконання договору будівельного
 18. 2. Умовно-категоричний силогізм
    висновок, в якому одна з посилок - умовне судження, а інша посилка і висновок - категоричні судження. Умовно-категоричний силогізм має два правильних модусу: що затверджує (modus ponens) і заперечує (modus tollens). У стверджуючому модусі (modus ponens) в категоричній посилці затверджується істинність антецедента умовної посилки, а у висновку - істинність консеквента. У
 19. Вихід експертів за межі своєї компетенції.
    висновку не можна вважати обгрунтованими. Як приклад наведемо висновок з акту експертизи, також складеного в АСПЕК при ПБ № 6 м. Москви: «Випробуваний виявляє психофізичну незрілість з психопатоподібним поведінкою. За психічним станом не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій та керувати ними. За психічному стану
 20. 27. Невтішний висновок
    Висновок нашого короткого огляду інтуїтивного, або асимптотического, підходу до проблеми відносин між теоріями буде розчаровує. Асимптотичне ставлення строго не проаналізовано, а між тим воно виявляється набагато складнішим, ніж це зазвичай передбачається, і, що набагато гірше, воно аж ніяк не встановлено саме в тих випадках, коли з погляду популярної літератури все обстоит
© 2014-2022  ibib.ltd.ua