Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника


Поняття господарських зобов'язань. Характеристика договірних та позадоговірних зобов'язань. Виникнення господарських зобов'язань. Основні та додаткові (акцесорні) зобов'язання. Забезпечення виконання господарських зобов'язань як додаткова гарантія належного виконання зобов'язань. Правова характеристика неустой-
ки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання. Характеристика видів неустойки. Співвідношення неус-
тойки та збитків. Порядок зменшення розміру неустойки. Зміна та припинення господарських зо-бов'язань.

Зобов'язання - це правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.
Зобов'язання має ґрунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.
Сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор. На стороні боржника або кредитора в зобов'язанні можуть бути одна або одночасно кілька осіб.
Особливу увагу слід приділити підставам і порядку заміни в зобов'язанні боржника та кредитора.
Господарське зобов'язання - це зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених Госпо-дарським кодексом.
Господарські зобов'язання поділяють на договірні та недоговірні, а також на майново-господарські та організаційно-госпо-
дарські.
Господарські зобов'язання можуть виникати:
безпосередньо із закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює господарську діяльність;
з акту управління господарською діяльністю;
з господарського договору та інших правочинів, передбачених законом, а також з правочинів, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать;
унаслідок заподіяння шкоди суб'єкту або суб'єктом госпо-
дарювання, придбання або збереження майна суб'єкта або суб'єк-
том господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на те підстав;
у результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів, а також унаслідок подій, з якими закон пов'язує настання правових наслідків у сфері господарювання.
Господарські зобов'язання мають виконуватися належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що ставляться за певних умов.
До виконання господарських договорів застосовують відпо-
відні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом.
Не допускаються одностороння відмова від виконання зо-бов'язань, крім випадків, передбачених законом, а також відмова від виконання або відстрочка виконання з мотиву, що зобов'я-
зання другої сторони за іншим договором належним чином не було виконане.
Особливу увагу під час вивчення цієї теми слід приділити виконанню грошових зобов'язань.
Сторони можуть застосовувати передбачені законом або такі, що йому не суперечать, види забезпечення виконання зобов'я-
зань, які зазвичай застосовуються у господарському (діловому) обігу.
Види забезпечення виконання господарських зобов'язань мож-
на визначити як додаткові заходи забезпечувального характеру, що дають можливість досягнути виконання зобов'язання неза-
лежно від наявності майна у боржника, й від того, чи заподіяні кредиторові збитки.
Виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком чи іншим видом забезпечення зобов'язання, якщо воно встановлено в договорі або законі.
Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється в письмовій формі. Недодержання письмової форми правочину тягне за собою його нікчемність.
Недійсне зобов'язання не підлягає забезпеченню. Недійсність основного зобов'язання (вимоги) спричиняє недійсність правочину щодо його забезпечення, якщо інше не встановлено ЦК. Недійсність правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність основного зобов'язання.
Загальний перелік способів забезпечення виконання зобов'я-
зань встановлено у ст. 546 ЦК України. Наведемо його.
Неустойка. Неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штраф - це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або нена-
лежно виконаного зобов'язання. Пеня - це неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.
Завдаток. Це грошова сума або рухоме майно, що видається кредиторові боржником у рахунок належних з нього згідно з договором платежів на підтвердження зобов'язання й на забезпечення його виконання. Якщо порушення зобов'язання сталося з вини боржника, завдаток залишається у кредитора. Якщо у по-рушенні зобов'язання винен кредитор, він зобов'язаний повернути боржникові завдаток і додатково сплатити суму у розмірі завдатку або його вартості.
Застава. У силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'я-
зання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлене законом (право застави). Заставою може бути забезпечена вимога, яка може виникнути в майбутньому. Застава виникає на підставі договору, закону або рішення суду.
Порука. За договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язан-
ня боржником. Порукою може забезпечуватися виконання зобо-
в'язання частково або у повному обсязі. У разі порушення борж-
ником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручи-
тель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
Гарантія. За гарантією банк, інша фінансова установа, страхова організація (гарант) гарантує перед кредитором (бенефіціаром) виконання боржником (принципалом) свого обов'язку. Гарант відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Зобов'язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов'язання (його припинення або недійсності), зокрема й тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання.
Притримання. Кредитор, який правомірно володіє річчю, що підлягає передачі боржникові або особі, указаній боржником, у разі невиконання ним у вказаний строк зобов'язання щодо оплати цієї речі або відшкодування кредиторові пов'язаних з нею витрат та інших збитків має право притримати її у себе до виконання боржником зобов'язання. Притриманням речі можуть за-безпечуватись інші вимоги кредитора, якщо інше не встановлене договором або законом. Кредитор має право притримати річ у себе також у разі, якщо права на неї, що виникли після передачі речі у володіння кредитора, набула третя особа. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження притриманої речі несе кредитор, якщо інше не встановлене законом.
Господарське зобов'язання припиняється: виконанням, проведеним належним чином; зарахуванням зустрічної однорідної вимоги або страхового зобов'язання; у разі поєднання управненої та зобов'язаної сторін в одній особі; за згодою сторін; через неможливість виконання та в інших випадках, передбачених цим Кодексом або іншими законами.
Господарське зобов'язання припиняється також у разі його розірвання або визнання недійсним згідно з рішенням суду.

Поняття господарських зобов'язань.
Характеристика договірних і позадоговірних зобов'язань.
Виникнення господарських зобов'язань.
Основні та додаткові (акцесорні) зобов'язання.
Забезпечення виконання господарських зобов'язань як додаткова гарантія належного виконання зобов'язань.
Правова характеристика неустойки, застави, завдатку, поруки, гарантії та притримання.
Характеристика видів неустойки.
Співвідношення неустойки та збитків.
Порядок зменшення розміру неустойки.
Зміна та припинення господарських зобов'язань.

Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. - К.: Кондор, 2003.
Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. - К., 2000.
Правові основи підприємницької діяльності / Ред. Л. А. Жук. - К.: Вид-во Європ. ун-ту. - 2002.
Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002.
Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Шкрум Т. С. Застава як речово-правовий засіб забезпечення зобов'язання за законодавством України: Автореферат дис. канд. юрид. наук. - К., 1996.
Цивільне право України: У 2-х кн. / За ред. О. В. Дзери. - К., 2000.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
Цивільний процесуальний кодекс України від 18.07.1963 р.
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.
Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 3 грудня 1990 року № 507-XII.
господарське зобов'язання; альтернатив-
не зобов'язання; солідарне зобов'язання; акцесорне зобов'язання; забез-
печення виконання господарських зобов'язань; неустойка; штраф; пе-
ня; застава; порука; гарантія; притримання; збитки.

Охарактеризуйте зобов'язання, що виникають на підставі договору застави.
Розкрийте взаємозв'язок між кредитним договором і договором поруки, який укладається з метою виконання зобов'язань позичальником за першим договором.
Сформулюйте положення договору про штрафну неустойку.
Порівняйте положення про забезпечення виконання зобов'язань Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року та Цивільного кодексу УРСР від 18 липня 1963 року.
Наведіть 5 прикладів позадоговірних господарських зобо-
в'язань.
Наведіть підстави припинення права застави.
Порівняйте припинення зобов'язання зарахуванням та про-
щенням боргу.
Дослідіть порядок виконання зобов'язання юридичної особи, яка реорганізувалася.
Порівняйте порядок виконання грошових зобов'язань, пе-редбачений Цивільним та Господарським кодексами України.
Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. ВАТ «Троянда» й ТОВ «Степовець» уклали договір купів-
лі-продажу автомобіля. При цьому в договорі зазначалося, що «вар-
тість автомобіля становить 10 000 доларів США й покупець здійснює платіж у гривнях за курсом НБУ, що діяв на час платежу».
Назвіть нормативно-правові акти, що регулюють порядок ви-
конання грошових зобов'язань. Прокоментуйте платіжне засте-
реження договору.
№ 2. Боржник (ТОВ «Алма») уклав договір позики з кредитором (ВАТ «Промо»). 10 березня ТОВ «Алма» погасило позику, перерахувавши кошти на рахунок ВАТ «Промо». Цього ж дня на адресу боржника надійшов лист від підприємства «Сокіл», в якому останнє повідомляло боржника про те, що 1 березня між ВАТ «Промо» та підприємством «Сокіл» було укладено правочин про відступлення права вимоги за договором позики. Підприємство «Сокіл» просило боржника виконати свої зобов'язання й погасити позику.
Яку відповідь на лист має дати ТОВ «Алма»?
№ 3. Фірма «А» звернулася до банку з проханням надати кредит. З цією метою вона надала необхідний пакет документів, про-
аналізувавши які, банк з'ясував, що у фірми «А» немає нерухомого майна.
Який вид забезпечення кредитного договору найдоцільніше обрати в такій ситуації? Обґрунтуйте свою відповідь.
№ 4. Між ТОВ «Іскра» та ТОВ «Мода» було укладено дого-
вір поставки тканини на умовах попередньої оплати. 1 березня 2003 року ТОВ «Мода» перерахувало грошові кошти на рахунок ТОВ «Іскри». У договорі не зазначався строк поставки тканини.
У який строк ТОВ «Іскра» має виконати своє договірні зобов'язання?
Які дії необхідно вжити ТОВ «Мода»?
№ 5. АТ «Вікно» та фірма «Жалюзі» 10 січня уклали договір оренди транспортного засобу. При цьому орендар (фірма «Жалюзі») передало на підставі договору застави верстат у забезпечення виконання зобов'язання за договором оренди. 15 квітня АТ «Вікно» та фірма «Жалюзі» уклали правочин про заміну договору оренди договором купівлі-продажу.
Чи діятиме договір застави?

Розкрийте поняття «господарське зобов'язання».
Дайте порівняльно-правову характеристику договірних і по-
задоговірних зобов'язань.
Які зобов'язання належать до додаткових (акцесорних) і в чому полягає їх специфіка?
З якою метою застосовується забезпечення виконання господарських зобов'язань?
Що таке штраф?
Розкрийте зміст пені.
Які види пені ви знаєте?
Охарактеризуйте завдаток.
Назвіть особливості застави.
У чому полягає відмінність між гарантією та порукою?
Хто може прийняти рішення про зменшення розміру неустойки?
Перелічіть підстави припинення господарських зобов'язань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ""
© 2014-2022  ibib.ltd.ua