Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Мельник О. О.. Господарське право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ,2005. - 208 с., 2005 - перейти до змісту підручника


Поняття та особливості господарського договору, його правова природа. Функції та значення господарського договору. Класифікація господарських договорів. Ха-
рактеристика основних видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотних і додаткових умов господарського договору. Стадії укладання господарського договору. Порядок виконання господарського договору. Порядок зміни та розірвання господарського договору. Підстави визнання господарського договору не-
дійсним. Процедура визнання господарського договору недійсним. Наслідки визнання недійсним господарського договору. Тлумачення господарського договору.

Господарський договір можна визначити як майновий правочин суб'єкта господарювання з контрагентом, який встановлює, змінює та припиняє права та обов'язки сторін у сфері виробництва та реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, заняття торговельною діяльністю.
Господарський договір має ряд особливостей. Так, він укладається для обслуговування виробництва й обігу суб'єкта господарювання. Сторонами господарського договору можуть бути юридичні особи (суб'єкти господарювання та негосподарюючі суб'єк-
ти) та фізичні особи - підприємці. Порядок укладення, виконання та розірвання господарського договору має певні специфічні ознаки.
Договір може бути одностороннім чи двостороннім.
Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору.
Договір є обов'язковим для виконання сторонами.
Тлумачення умов договору здійснюється відповідно до правил тлумачення правочинів, передбачених у ст. 213 Цивільного ко-
дексу України.
Під функціями господарського договору розуміють передбачені або санкціоновані законом регулятивні властивості договору як юридичного акта, що регулює господарські відносини.
Усі функції господарського договору можна поділити на дві великі групи - загальні та специфічні.
До першої групи належать: ініціативна; програмно-координа-
ційна; інформаційна; гарантійна; правозахисна функції.
Другу групу становлять такі функції, як функція правового забезпечення економічних потреб окремих споживачів; функція правового засобу реалізації державних замовлень; функція правового засобу децентралізованого планування господарської діяльності.
Господарські договори можна класифікувати за кількома критеріями.
I. За суб'єктним складом розрізняють двосторонні та багатосторонні господарські договори.
II. За способом виникнення виділяють формальні, реальні та консенсуальні господарські договори.
III. За способом оферти та визначення змісту господарського договору розрізняють:
III.1. договори приєднання;
III.2. договори, зміст яких визначається сторонами під час їх укладення.
IV. За змістом істотних умов господарські договори поділяють на прості й складні. Прості господарські договори містять елемен-
ти лише одного виду договору, у той час як складні поєднують елементи двох або більше договорів.
V. За регулятивними функціями виділяють:
V.1. попередні та основні господарські договори;
V.2. генеральні та поточні господарські договори.
VI. Інші види господарських договорів.
Згідно із загальним правилом, господарський договір укладається в письмовій формі та підписується вповноваженими представниками сторін договору. Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами ци-вільного законодавства, та скріплюється печаткою.
Сторони господарського договору за власним бажанням мо-жуть обрати одну з форм.
1. Повну письмову форму.
2. Скорочену письмову форму.
3. Усну форму, у випадках, коли укладається угода, яка виконується під час її укладення.
4. У передбачених законом випадках договір може бути укладений шляхом прийняття до виконання замовлення.
Слід звернути увагу на те, що згідно зі ст. 218 ЦК України недодержання сторонами письмової форми правочину, встановленої законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, установлених законом.
Зміст господарського договору, як і будь-якого іншого договору, можна визначити як сукупність умов, на яких укладена угода сторін.
Зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.
Сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів (змішаний договір).
Відповідно до ст. 638 ЦК договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Під час вивчення цієї теми необхідно з'ясувати природу істотних умов та їх склад.
Укладання суб'єктами господарської діяльності договору передбачає досягнення ними згоди щодо істотних умов договору. Погодження сторонами умов договору проходить зазвичай дві стадії.
I. Оферта - пропозиція однієї сторони укласти договір, адресована одній чи кільком особам, містить вказівку на істотні умови договору й виражає намір оферента вважати себе зобов'яза-
ним договором у разі прийняття пропозиції;
II. Прийняття пропозиції іншою стороною - акцепт. Відповідь особи, якій адресована пропозиція укласти договір, про її прий-
няття (акцепт) повинна бути повною й безумовною. Якщо акцептант у своїй відповіді на оферту пропонує інші умови, таку відповідь необхідно розглядати як контроферту.
У теорії розрізняють такі види оферти:
усна оферта;
письмова;
строкова, тобто в такій оферті встановлено строк, упродовж якого акцептант може прийняти пропозицію;
безстрокова.
відзивна;
безвідзивна.
Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.
Якщо відповідно до чинного законодавства для укладання договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. Договір, який підлягає нотаріальному по-
свідченню або державній реєстрації, є укладеним з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, а в разі необхідності й нотаріального посвідчення, й державної реєстрації - з моменту державної реєстрації.
Під час укладання господарського договору можна виділити також ще одну стадію -переддоговірного спору, коли сторони складають протокол розбіжностей і погоджують істотні умови договору. У разі недосягнення ними згоди, переддоговірний спір може бути передано на вирішення у господарський суд.
Специфічні стадії виділяють під час укладення біржових угод, угод за конкурсом і на аукціоні.
У разі, якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов гос-
подарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).
Чинне законодавство передбачає, що в силу зобов'язання одна особа (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої (кредитора) певну дію, а саме: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші та інше або утриматися від певної дії, а кредитор має пра-
во вимагати від боржника виконання його обов'язку. Переважна більшість зобов'язань виникає з договору.
Цивільний кодекс України передбачає загальні умови вико-нання зобов'язань, засоби забезпечення виконання зобов'язань, відповідальність за порушення зобов'язань, положення про строк і місце виконання зобов'язань тощо.
Особливість виконання господарських договорів полягає в тому, що виконання зобов'язань, які витікають з них, деталізу-ється законодавством про окремі види договорів.
Виконання господарського зобов'язання ґрунтується на зазначених нижче принципах.
I. Належного виконання.
II. Реального виконання.
На практиці часто виникає необхідність змінити або доповнити укладений договір. Чинне законодавство України забороняє зміну умов господарського договору в односторонньому порядку. Сторони повинні досягти згоди з нових умов договору.
Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором або законом.

Поняття та особливості господарського договору, його правова природа.
Функції та значення господарського договору.
Класифікація господарських договорів.
Характеристика основних видів господарських дого-ворів.
Форма господарського договору.
Зміст господарського договору.
Характеристика істотних і додаткових умов господарського договору.
Стадії укладання господарського договору.
Порядок виконання господарського договору.
Порядок зміни та розірвання господарського договору.
Підстави визнання господарського договору недійсним.
Процедура визнання господарського договору недійсним.
Наслідки визнання недійсним господарського договору.
Тлумачення господарського договору.

Зобов'язальне право: теорія і практика / За ред. О. В. Дзери. - К., 2000.
Комерційне право Підручник. - К.: Правові джерела, 1997.
Підприємницьке право України: Підручник / Ред. Р. Б. Шишка. - Х.: Еспада, 2000.
Хозяйственное право: Учебник / В. К. Мамутов, Г. Л. Знамен-
ский, К. С. Хахулин и др.; Под ред. В. К. Мамутова. - К.: Юринком Интер, 2002.
Щербина В. С. Господарське право: Підручник / В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2003.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV.
Закон України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань» від 22 листопада 1996 року № 543/96-ВР.
Закон України «Про заставу» від 2 жовтня 1992 року № 2654-XII.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квіт-
ня 1991 року № 959-XII.
Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 року № 2269-XII.
Закон України «Про оренду землі» від 6 жовтня 1998 року № 161-XIV.
Закон України «Про поставки продукції для державних потреб» від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВP.
Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16 грудня 1997 року № 723/97-ВР.
господарський договір; форма господарського договору; зміст господарського договору; істотні умови; оферта; акцепт; принципи виконання господарського договору; недійсність господарського договору; реституція; тлумачення госпо-дарського договору.

Наведіть положення чинного законодавства, які визначають зміст одно- та двосторонніх договорів.
Складіть перелік договорів, які обов'язково мають посвід-чуватися нотаріально.
Розкрийте зміст державної реєстрації господарського договору.
Порівняйте поняття «зміст господарського договору» та «зміст господарського зобов'язання».
Складіть проект оферти про продаж.
Наведіть істотні умови договору поставки.
Які дії свідчать про неналежне виконання договору оренди?
Розробіть схему «Процедура визнання господарського до-говору недійсним».
Вирішіть зазначені ситуації
№ 1. Директор фірми «Соло» 15 травня на діловій зустрічі з генеральним директором ТОВ «Кава» запропонував укласти договір купівлі-продажу 1000 т кави за ціною 30 000 грн за 1 тонну. Генеральний директор ТОВ «Кава» 18 травня погодився придбати 1000 т кави за ціною 25 000 грн за 1 тонну.
Охарактеризуйте згоду генерального директора ТОВ «Кава».
Чи вважався б договір купівлі-продажу укладеним, якби генеральний директор ТОВ «Кава» 18 травня погодився б придбати 1000 т кави за ціною 30 000 грн за 1 тонну?
№ 2. Страхова компанія «Сейкон» і підприємство «Дар» уклали договір страхування, в якому зазначалася назва документа; назва та адреса СК «Сейкон»; назва страхувальника; об'єкт страхування; розмір страхової суми; перелік страхових випадків; розмі-
ри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати; порядок зміни й припинення дії договору; причини відмови у страховій виплаті.
Дайте правову оцінку змісту договору страхування.
№ 3. За договором позички громадянин Сергієнко С. А. узяв на себе зобов'язання повернути пральну машину ТОВ «Альфа» 10 березня 2004 року. Користувач пральну машину своєчасно не повернув.
Які права має позичкодавець? Які дії він має вчинити?
№ 4. Фірми «Крок» і «Краса» уклали усний договір застави.
Чи буде такий договір дійсним? Які нормативно-правові акти регулюють порядок укладання договору застави та форму такого договору?

Дайте визначення поняття «господарський договір» і на-звіть його юридичні ознаки.
Яке юридичне значення господарського договору?
Назвіть критерії класифікації господарських договорів.
Розкрийте сутність публічного договору.
Назвіть випадки, в яких господарський договір може бути укладений усно.
У чому полягає скорочена письмова форма господарського договору?
Розкрийте сутність істотних умов господарського договору?
Назвіть принципи виконання господарського договору.
Як оформлюється зміна умов господарського договору?
Що є підставою для розірвання господарського договору?
Перелічіть підстави визнання господарського договору недійсним.
Хто може визнати господарський договір недійсним?
Які юридичні наслідки визнання господарського договору недійсним?
Які види тлумачення договорів ви знаєте?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ""
© 2014-2021  ibib.ltd.ua