Головна
ГоловнаЕкономікаБухгалтерський облік (лекції) → 
« Попередня Наступна »
Лекції по бухгалтерському обліку, 2009 - перейти до змісту підручника

Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти


Безготівкові операції з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку дозволяється здійснювати лише суб'єктам цього ринку, до яких належать:
Національний банк України;
уповноважені банки;
уповноважені фінансові установи.
Операції з купівлі-продажу іноземної валюти за іноземну валюту проводяться суб'єктами ринку на міжнародних та внутрішньому валютних ринках. Залежно від стану грошових та валютних ринків Національний банк установлює порядок здійснення тих чи інших операцій торгівлі іноземної валюти.
Операції купівлі безготівкової іноземної валюти розподіляються на ті, що виконуються за дорученням клієнтів, і операції, що здійснюються за рішенням банку та для задоволення його власних потреб.
Ураховуючи особливості організаційної структури банку, розподілу обов'язків між працівниками, процедур внутрішнього контролю, напрямів облікової політики, банки самостійно створюють бухгалтерські моделі. Крім цього, як уже згадувалось вище, принциповим моментом є термін здійснення розрахунків.
Досить поширеними у міжнародній практиці є використання різноманітних фінансових інструментів. Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку поділяються на фінансові активи, фінансові зобов'язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти.
Похідні фінансові інструменти включають ф'ючерсні контракти, форвардні контракти та ін. Розглянемо особливості операцій купівлі-продажу іноземної валюти на умовах «форвард», які укладають з метою здійснити хеджування (страхування) зміни депозитних ставок (без необхідності здійснення загальновживаного депозиту форвард/форвард), або мінімізувати ризики за змінами курсів валют. Форвардний валютний контракт - це угода між двома банками, що має на меті запобігання ризиків щодо змін у майбутньому курсів валют та процентних ставок за депозитами в іноземній валюті. Дві сторони угоди зобов'язані визначити певну процентну ставку та курс на певний період для узгодженої суми валюти починаючи з визначеної контрактом майбутньої дати розрахунків (мінімум один місяць з дати укладення угоди).
Рівень ризику за форвардними валютними контрактами є різницею між узгодженою сторонами процентною ставкою за форвардним валютним контрактом та ставкою залучення кредитів першокласними лондонськими банками чи її аналогом на дату розрахунків за цим контрактом; або різницею між курсом валюти за форвардним валютним контрактом та ринковим спот-курсом валюти на дату розрахунків за цим контрактом. Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за стандартною формою, що відповідає чинному законодавству України.
Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути банки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним законодавством України.
Первинним продажем форвардного валютного контракту вважається така угода купівлі-продажу контракту, якій не передує інший форвардний контракт.
Форвардний валютний контракт повинен мати такі обов'язкові реквізити:
номер контракту;
місце та дата укладення;
офіційні назви та реквізити сторін;
вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;
процентні ставки та курс валюти контракту;
дати платежу та поставки валюти;
інші реквізити, що визначають права та відповідальність сторін.
Одним із правил обігу форвардного валютного контракту є обов'язкове погодження покупця цього контракту до закінчення його строку дії у разі продажу (передання) зобов'язань іншим особам. Одночасно продаж (передання) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам може бути здійснено покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.
Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи продавцем контракту у разі погодження обох сторін контракту. У змінах до форвардного валютного контракту відображаються:
номер та дата укладення контракту, до якого вносяться зміни;
порядковий номер та дата внесення змін до контракту;
реквізити та назва попереднього покупця (продавця) форвардного валютного контракту та особи, яка набуває його повноважень;
ціна продажу форвардного валютного контракту;
умови реалізації форвардного валютного контракту: дата поставки, термін здійснення платежу.
Розірвання угоди за форвардним валютним контрактом здійснюється у разі відмови від зазначеної угоди однієї зі сторін і згоди іншої сторони. Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред'явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.
Форвардний контракт визнається фінансовим активом або фінансовим зобов'язанням на дату виникнення зобов'язання щодо придбання або продажу предмета контракту. Для відображення у бухгалтерському обліку використовують:
дату укладення контракту;
дату оцінки вартості (кінець періоду оцінки, якщо кошти за операцією не сплачені);
дату розрахунків.
Номінальна вартість контракту обліковується за позабалансовими рахунками - 9201 "Валюта та банківські метали, що куплені за форвардними контрактами з метою хеджування". Переоцінка форвардного валютного контракту здійснюється на кожну звітну дату з використанням форвардного курсу на період до дати виконання контракту. Результат переоцінки форвардного валютного контракту, придбаного з метою хеджування, визначається симетрично з результатом переоцінки фінансового інструменту, який хеджується.
Операції з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України для розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами з нерезидентами за торговельними операціями виконуються на підставі подання до банку таких документів:
договір з нерезидентом, оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору;
вантажна митна декларація;
акт здавання-приймання, акт виконаних робіт (наданих послуг) або інший документ, який свідчить про надання послуг, виконання робіт;
документи, передбачені за документарної форми розрахунків (акредитив, інкасо);
довідка державної податкової адміністрації (інспекції), у якій резидент зареєстрований як платник податків, із зазначенням суми іноземної валюти, що купується за зовнішньоторговельним договором.
Для виконання операцій з купівлі або продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України клієнти подають до банку заяву про купівлю або продаж іноземної валюти , установленої або за довільною формою, але із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів. Ці документи можуть бути оформлені та подаватися клієнтом до уповноваженого банку як на паперових носіях, так і у формі електронних розрахункових документів засобами програмно-технічного комплексу "клієнт-банк".
Заяви про купівлю іноземної валюти приймаються уповноваженим банком до виконання протягом 90 днів, починаючи з дня їх оформлення, заяви про продаж іноземної валюти (вільний продаж) - протягом 30 днів, починаючи з дня їх оформлення (день оформлення не враховується).
Працівник банку, який обслуговує клієнта, фіксує дату прийняття та дату виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти. Після виконання платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю або продаж іноземної валюти у правому нижньому куті проставляється дата виконання і засвідчується підписом відповідального виконавця та відбитком штампа уповноваженого банку.
Разом із платіжним дорученням в іноземній валюті та заявою про купівлю іноземної валюти клієнт подає до уповноваженого банку, що його обслуговує, оригінали та їх копії або копії документів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, які потрібні уповноваженому банку, що його обслуговує, для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України та для здійснення валютного контролю за правомірністю перерахування іноземної валюти з рахунка клієнта.
Уповноважені банки, що обслуговують клієнтів, перевіряють відповідність заповнення реквізитів платіжних доручень в іноземній валюті, заяв про купівлю іноземної валюти вимогам нормативних актів та реквізитам, зазначеним у документах, які є підставою для купівлі іноземної валюти та перерахування іноземної валюти з рахунка клієнта, повні поштові та платіжні реквізити контрагентів. Крім того, продаж іноземної валюти виконується уповноваженим банком, що обслуговує клієнта, лише на підставі його заяви про продаж іноземної валюти (крім обов'язкового продажу).
Якщо у заяві про купівлю або продаж іноземної валюти хоча б один із обов'язкових реквізитів не заповнений або заповнений неправильно, то вона повертається клієнтам без виконання.
Іноземна валюта, що придбана клієнтом на міжбанківському валютному ринку України, має бути використана ним не пізніше ніж за п'ять робочих днів після дня зарахування її на його поточний рахунок на потреби, зазначені в заяві про купівлю іноземної валюти.
У тих випадках, коли події на міжнародних валютних ринках чи інші можуть негативно впливати на міжбанківський готівковий чи безготівковий валютний ринок України, Національний банк України з метою недопущення безпідставних фінансових втрат населення та інших суб'єктів валютного ринку України може оперативно встановлювати порядок функціонування валютного ринку. До таких заходів належать:
визначення граничного розміру маржі за операціями купівлі-продажу іноземної валюти та відхилення курсів за цими операціями від офіційного курсу гривні до іноземних валют;
установлення юрм обов'язкового продажу надходження валютної виручки за зовнішньоекономічними контрактами та ін.
У разі впровадження норми обов'язкового продажу валютної виручки для суб'єктів підприємницької діяльності банки зобов'язані зараховувати усі надходження на користь клієнтів на розподільчі рахунки.
Розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами є об'єктом валютного контролю, у зв'язку з чим мають певні особливості. Так, кошти за операціями резидентів у гривнях, які надійшли з кореспондентського рахунка банку-нерезидента, підлягають попередньому зарахуванню на розподільчий рахунок та обліковуються на цьому рахунку до того часу, коли клієнт надасть банку для здійснення контролю документи, передбачений чинним законодавством. У бухгалтерському обліку здійснюється таке Проведення:
Д-т 1600 "Кореспондентські рахунки інших банків";
К-т 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання".
Перерахування гривні на поточний рахунок клієнта здійснюється лише після одержання банком зазначених документів.
Д-т 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання";
К-т2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання".
Перерахування гривень на кореспондентський рахунок банку-нерезидента за договорами з нерезидентами здійснюються виключно з поточного рахунка клієнта. При перерахуванні гривень за укладеними резидентами договорами з нерезидентами уповноважені банки з метою здійснення контрольних функцій щодо відповідності операцій чинному законодавству зобов'язані попередньо зараховувати кошти у гривнях на окремий аналітичний рахунок балансового рахунка 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками».
Д-т 2600 "Кошти на вимогу суб'єктів господарювання";
К-т 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками".
Кошти в гривнях, попередньо зараховані на окремий аналітичний рахунок балансового рахунка 1919 "Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками", можуть перераховуватись з цього рахунка на користь нерезидента на наступний робочий день після дня зарахування цих коштів на рахунок. Якщо клієнт не надав уповноваженому банку довідки податкового органу протягом строку дії платіжного доручення (10 календарних днів після складання платіжного доручення) або якщо резидент має заборгованість за платежами перед бюджетом (що підтверджуються довідкою), то банк перераховує кошти з рахунка на поточний рахунок резидента не пізніше, ніж наступного робочого дня після дня закінчення строку дії платіжного доручення або надання резидентом довідки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Безготівкові операції купівлі-продажу іноземної валюти"
 1. 4. План рахунків і принципи його побудови
  безготівкові розрахунки між банками, що обумовлені виконанням платежів клієнтів або власними зобов'язаннями одного банку перед іншим та іншими операціями згідно із законодавством України. У розділі "Банківські метали" обліковуються дорогоцінні метали, які визначені як банківські згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України. інші дорогоцінні метали (лом, вироби з дорогоцінних
 2. 3. Облік обмінних операцій в іноземній валюті
  безготівковій формі. Для операцій купівлі-продажу іноземної валюти слід брати до уваги: 1) дату валютування: за операціями купівлі-продажу іноземної валюти (банківських металів) - це обумовлена договором дата, згідно з якою банк отримує право власності на куплену іноземну валюту (банківські метали) і виконує своє зобов'язання щодо передавання контрагенту проданої валюти (банківських металів); за
 3. 1. Сутність валютних операцій
  операції, вартість яких визначається в іноземній валюті, або ті, що потребують розрахунків в іноземній валюті. В Україні існує нормативно встановлений перелік видів валютних операцій, здійснювати які мають право уповноважені банки (рис. 1), затверджений постановою Правління НБУ "Про затвердження положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання
 4. 2. Загальні вимоги до обліку операцій в іноземній валюті
  операції з іноземною валютою відображаються в обліку за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної оцінки, відповідно до якого поточні активи та пасиви переоцінюються за курсом на дату балансу, а довгострокові - відображаються за історичною вартістю; монетарно-немонетарний метод - розподіл статей балансу на монетарні та немонетарні за грошовою ознакою; темпоральний метод полягає в оцінці
 5. Операції купівлі продажу готівкової іноземної валюти
  операції з іноземною валютою банки здійснюють через власні операційні каси та обмінні пункти. Курси купівлі та продажу іноземних валют за гривні установлюються банком щоденно згідно з наказом по банку за підписом його керівника або уповноваженої ним особи. Наказ (розпорядження) про встановлення курсів купівлі та продажу іноземних валют за гривні має бути скріплений печаткою банку (фінансової
 6. § 3. Особливості криміналістичної характеристики та розслідування ухилення від повернення виручки в іноземній валюті
  операції з давальницькою сировиною), валютною виручкою визнається еквівалентна вартість товарів, яку має отримати за вказаними угодами українська сторона. Термін «валютна виручка» має обмежений характер, оскільки незаконний відтік валютних коштів можливий і в інших формах, наприклад, у вигляді фіктивних угод про виконання робіт (послуг) консультаційного або інформаційного характеру, що дозволяє
 7. правове забезпечення окремих видів фінансових послуг
  операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати». 3. Діяльність з обміну валют. Підставою проведення операцій з валютними цінностями є ст. 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». До валютно-обмінних операцій з іноземною валютою і дорожніми та іменними чеками належать: а) купівля у фізичних осіб - резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкові
 8. 1.Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку
  операції, що забезпечують основну діяльність або виникають унаслідок неї. У складі звичайної діяльності виділяють основну діяльність (наприклад, проведення кредитних, депозитних операцій) та інші операції (купівля-продаж основних засобів, товарно-матеріальних цінностей тощо). У складі звичайної діяльності виділяють діяльність, що триває, та діяльність, що припиняється. Надзвичайними подіями є
 9. Органiзацiя робочого місця касира
  операції, то ним складається зведена довідка про касовi роботи, на зворотному боцi якої зазначається сума приходу готiвки в нацiональнiй валютi (додаток 14 21 ф.34). В довiдцi касира прибуткової каси надходження готiвки до фондiв видiляються i показують касиром окремим рядком. Сума цих надходжень по вiдповiдному рядку довiдки завiряються пiдписом головного бухгалтера (його заступника) або
 10. § 1. Особливості криміналістичної характеристики і розслідування злочинів, вчинених шляхом кредитно-фінансових операцій
  безготівкові кредитні кошти переводяться в готівку в самій кредитно-фінансовій установі за допомогою працівників цієї установи шляхом фіктивного договору позики, матеріальної допомоги тощо. Вказаними особами відтягується строк повернення кредиту (підроблення документів, надання фіктивної інформації про неможливість виконання зобов'язань у строк з різних причин). Після проведення такої операції
© 2014-2022  ibib.ltd.ua