Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Легушс Е.Ф.. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с., 2010 - перейти до змісту підручника

2. Екосистемному нормування

Мета - захист біорізноманіття, підтримання антропогенного впливу на прийнятному рівні. Завдання - визначення показників стійкості, розробка гранично допустимих шкідливих впливів (ПДВВ) і гранично допустимої екологічного навантаження (ПДЕН).

Розробка ПДВВ і ПДЕН базується на оцінці стійкості екосистем. Стійкість екосистеми - здатність при впливі весняного фактора перебувати в одному зі своїх станів і повертатися в нього за рахунок інертності (І) і восстанавливаемости (В), а також переходити з одного стану в інший за рахунок пластичності (П)., Не виходячи при цьому з рамки інваріанта за певний проміжок часу. Формула стійкості: У = І + В + П

При встановленні ПДВВ використовуються такі показники стійкості як: асиміляційна ємність (здатність екосистем сприймати певний обсяг шкідливих впливів без порушень норм якості умов її функціонування);

геодинамічний потенціал - ступінь схильності освоюваної території деградаційних процесу (геологічним, гідрогеологічним, геокріологіческіх та ін.)

3. Виробничо-господарське нормування

Це встановлення норм ПДВ, ПДС, ПДРО.

Гранично допустимий викид (ПДВ) - Науково-технічний норматив, установлюваний з умови, щоб вміст забруднюючих речовин у приземному шарі повітря від джерела або їх сукупності не перевищувало нормативів якості повітря для населення, тваринного і рослинного світу (т.

е. гранично допустимої концентрації - ГДК). Одиниця виміру - г / с, т / рік

(обсяг (кількість) забруднюючої речовини, що викидається окремими джерелами за одиницю часу).

Кінцева мета встановлення ПДВ - це дотримання умови: З <ГДК.

Розрахунок ведеться з урахуванням умов викиду з джерела забруднення та умов розсіювання забруднюючих речовин в навколишньому середовищі.

Санітарні норми вимагають відокремлювати підприємства від житлової зони санітарно-захисними зонами (СЗЗ). Розмір СЗЗ регламентується СанПіНом і залежить від класу небезпеки підприємства. Класів небезпеки 5. СЗЗ підприємств 1 класу небезпеки - 1000 м, 2 класу - 500 м, 3 класу - 300 м, 4 класу - 100 м, 5 класу - 50 м. СЗЗ встановлюється залежно від рози вітрів.

Гранично допустимий скид (ГДС) - маса речовини в стічній воді, максимально допустима до відведення в установленому режимі в даному пункті в одиницю часу з метою забезпечення норм якості води в контрольному пункті. ПДС встановлюється з урахуванням ГДК речовин у місцях водокористування, асиміляційної здатності водного об'єкта та оптимального розподілу маси скидаються речовин між водокористувачами, що скидають стічні води.

У водотоках створ, у якому склад і властивості води повинні відповідати нормативним, повинен розташовуватися на 1 км вище найближчого за течією пункту водокористування.

Гранично допустима кількість відходів (ПДКО) - ліміти на розміщення відходів, які розробляються згідно з нормативами гранично допустимих впливів на навколишнє середовище, кількістю, видом і класами небезпеки відходів, що утворюються і площею об'єкта розміщення, дозволене розміщувати певним способом на встановлений строк з урахуванням екологічної ситуації на даній території.

Проект гранично допустимого розміщення відходів (ПДРО) включає дані про підприємство характеристику виробничих процесів, обгрунтування обсягів утворення відходів, визначення класу небезпеки відходів, обгрунтування обсягів тимчасового накопичення відходів (ПДКО), характеристику об'єктів розміщення відходів, оцінку впливу на навколишнє середовище та відомості про можливу аварійної ситуації.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. екосистемних нормування "
 1. ВСТУП
  екосистемний та популяційний, які практично повністю вичерпують основний її зміст. Екосистемний підхід базується на понятті екосистеми і трактує екологію як науку про екосистеми. У рамках цього підходу будь досліджуване явище розглядається, насамперед, як складова частина процесів, що відбуваються в екосистемі, і досліджується вплив його на стан і еволюцію
 2. Концепція наукового управління Ф. Тейлора - «Людина - елемент системи ».
  Нормування праці. Основні функції управління персоналом - найм, звільнення, видача заробітної плати. Жорсткий авторитарний стиль керівництва. В цілому, і управління персоналом і керування організацією як особливий вид професійної діяльності поки не
 3. 2.1. Програмна лекція 2.1. по модулю 2 "Основи традиційної екології": Теоретична екологія. Круговороти
  екосистемному і популяційному підходах. У зв'язку з цим необхідно формування наступних знань: 2.1. По розділу "Теоретична екологія". 2.1.1. Актуалізація визначення поняття "Система" в системному аналізі. (Л. Берталанфі, Ешбі, Урсул, Р.Акоф, О.Ланге, А. Холла і р.Фейджін та ін.) 2.1.2. Актуалізація знань з біосфері. Екосистема. Біогеоценоз. Різниця
 4. 9.1. Рівні охорони природи
  екосистемний. У першому випадку охорона популяцій або видів реалізується в екосистемах, які раціонально використовуються, а в другому - охороняються цілі екосистеми в складі охоронюваних природних територій (ОПТ). Популяційно-видовий рівень. На цьому рівні охорону видів здійснюють, забороняючи збір окремих красиво квітучих рослин, наприклад, представників родини орхідних (венерин
 5. 12.1. Екосистемний підхід в промисловій екології
  екосистемний підхід, який орієнтує на зменшення витрат енергії, ресурсів і зниження кількості відходів, тобто того, що вміє робити природа, що не знає ні дефіциту ресурсів і енергії, ні відходів. Особливе значення має концепція «життєвих циклів» промислових виробів. У біології життєвим циклом називаються зміни організму від його народження до смерті. Наявність життєвих циклів
 6. 37. Громадянство Російської Федерації. Його принципи
  нормуванні і в індивідуальному юридичному оформленні громадянства кожної даної особи. Загальне правове нормування полягає в тому, що держава в законі встановлює підстави, за якими та чи інша особа визнається громадянином держави, підстави набуття і припинення громадянства, порядок вирішення цих питань. Відносно кожної людини громадянство юридично
 7. біотичного ПРОЦЕСИ У БИОСФЕРЕ.
  екосистемному рівні, а не здатність до безперервної адаптації до мінливих умов цього середовища. Біотична регуляція навколишнього середовища можлива завдяки скореллірованному взаємодії між організмами і середовищем. Еволюція біосфери переконливо свідчить, що за будь впливі на біосферу - природному або антропогенному - її гомеостаз забезпечується за рахунок збереження
 8. 33. Поняття і принципи громадянства.
  нормуванні в індивідуальному юр оформленні гр-ва кожної особи Стійкість хар- ра гр-ва. Особа перебуває в цьому стані постійно, від народження до смерті, і не допускається припинення цих відносин в односторонньому порядку. Зв'язок людини з гос-вом виражається в сукупності взаємних прав, обов'язків і відповідальності. Зв'язки ці існують як всередині д- ва, так і поза ним. Принципи громадянства:
 9. Що являє собою система трудового права?
  нормування та оплати праці, дисципліни праці, матеріальної відповідальності, охорони праці, трудових суперечок. Систему трудового права слід відрізняти від системи законодавства про працю, яке включає сукупність нормативних правових актів, що регулюють трудові та тісно пов'язані з ними
 10. Що таке ненормований робочий день?
  нормований робочий день З це особливий режим робочого часу, який встановлюється для певної категорії працівників у випадках неможливо можности нормування часу трудового процесу. У разі потреби ця категорія працівників виконує роботу понад нормального робочого часу. 'Ці переробки робочого часу не є понаднормової роботою і додаткової оплаті не
 11. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
  нормування Нормативи лежать в основі вимірювання балансу екологічних та економічних інтересів людини. Закон визначає міру розумного поєднання інтересів - це гранично допустимі рівні антропогенних впливів, перевищення яких створює небезпеку для природного середовища та здоров'я людини. Кінцева мета нормування - забезпечення науково-обгрунтованого поєднання економічних і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua