Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоАдміністративне право України → 
« Попередня Наступна »
Адміністративне право України. Конспект лекцій, 2004 - перейти до змісту підручника

2. Метод

сукупність прийомів і способів.
Виділяють наступні методи:
1. імперативний (метод владних приписів)
2. диспозитивний (взаємодія сторін)
3. метод дозволу (разреш. варіант поведінки)
4. метод заборони
Всі зазначені методи правового регулювання характерні для
адміністративного права.
Суть методів адміністративного регулювання управлінських
відносин може бути зведена до наступного:
1. імперативний
Встановлення визначеного порядку дій, припис до дей-
стві відповідних умов, належним чином оформлені в
адміністративно-правовій нормі.
(Метод приписів)
недотримання такого порядку не тягне за собою юридичних по-
наслідків, на досягнення яких орієнтується норма.
Новий Кодекс про адміністративні правопорушення встановлюється
кість, що адміністративні стягнення можуть бути накладені не пізніше 2
місяців. Перевищення терміну не дозволяє застосувати до особи заходів адміні-
стративно відповідальності.
2. диспозитивний (погодження)
Він проявляється в адміністративному праві при укладанні адміні-
стративні договорів і при перерозподілі або делегування
повноважень одних органів управління іншим.
3. метод дозволу - це надання вибору одного з варіан-
тов належної поведінки або так зване управління по розсуд -
це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву само-
самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань,
але вони не вправі ухилитися від такого вибору.
Наприклад: при вирішенні питання про притягнення особи до адміністра-
тивной відповідальності до нього можуть бути застосовані різні адміні-
стративно стягнення або він може бути звільнений від відповідально-
сти.
4. метод дозволу виражається також у наданні можли-
ності діяти на свій розсуд, тобто здійснювати або не здійснювати
передбачені адміністративно-правовою нормою дії. Це м'я-
кий варіант дозволу. Наприклад, громадянин сам вирішує, чи потрібно про-
жалувати дії посадової особи, які він розглядає як про-
тівоправние.
5. метод заборони - заборона певних дій під загрозою
застосування відповідних адміністративно-правових санкцій.
Наприклад, заборонено напрямок скарг громадян тим посадових-
вим особам, дії які оскаржуються. Порушення цієї заборони вле-
чет залучення посадової особи до дисциплінарної відповідальності.
У всіх варіантах регулюючого впливу адміністративне
право проявляє себе владно незалежно від конкретної форми висловлю-
ня владності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Метод "
 1. 3.Загальні принципи відображення в бухгалтерському учета доходів и витрат банку
  метод визначення умовної кількості днів, Период розрахунку ТОЩО), а такоже неустойки в разі Порушення боржником зобов'язання візначаються договором между банком и контрагентом згідно з Вимогами законодавства України, у тому чіслі нормативно-правових АКТІВ национального банку України. Розрахунковий Период для нарахування процентних доходів (витрат) візначається договором відповідно до вимог
 2. Організація синтетичного та аналітічного учета у банку.
  Методу Подвійного запису, зумовленості бухгалтерський рівнянням А = П = 3 + К, Використання цього бухгалтерського рівняння такоже дозволяє візуально, за загально Даними балансового Звіту, візначіті Платоспроможність банку. Свідченням того, что банк платоспроможній, є превалювання его сукупно актівів над сукупно обов'язками. Різніця между банківськімі активами и зобов'язаннями складає реальну
 3. 3.вид учета в КОМЕРЦІЙНИХ банках.
  Метод учета затрат та Калькулювання собівартості послуг (робіт), візначають Зміст внутрішньої звітності, а такоже рядки ее Подання на Різні Рівні управління. При організації управлінського учета винна Забезпечувати ідентичність ІНФОРМАЦІЇ и розрахунків, здійсненіх на Основі фінансового учета. Податковий облік ведеться з метою Накопичення Даних про Валові доходи та валові витрати відповідно
 4. СУТНІСТЬ кредитних операцій. Документальне оформлення відачі кредиту.
  Методи: витратності, аналоговий, дохідності. После детального Вивчення документів та вісновків до них юридичного управління служби безпеки банку и фахівець готують експертний Висновок для вінесення питання Про надання кредиту на Кредитний комітет банку. Висновок містіть: короткий описание позичальника; аналіз фінансового стану: аналіз обороту коштів за рахунками; аналіз основних Показників ДІЯЛЬНОСТІ
 5. 4. Погашення кредит} 7.
  Методом «факт-факт», факт/360, 30/360. Метод нарахування процентів факт / факт передбачає Стягнення процентів за годину фактичного КОРИСТУВАННЯ позика віходячі з фактічної кількості днів у календарному году, Які обчислюють за такою формулою: де 2 - сума кредиту; А: - процентна ставка (річніх); п - фактична кількість днів КОРИСТУВАННЯ позика; т - кількість днів КОРИСТУВАННЯ позика за умовної
 6. 3. Облік вкладень банку в Цінні папери
  методом. Пайовий метод візначає пропорційну частко відображеного у звіті прибутку Компанії, в якові вкладається капітал як дохід інвестора. При вікорістанні цього методу банк-інвестор зараховує Оголошення емітентом дохід від інвестиції, в еквівалентній частці власності, на Збільшення цієї інвестиції. При цьом здійснюється проведення: Д-т рахунків групи 410 (А) «Інвестиції в Асоційовані Компанії»;
 7. 2. Загальні вимоги до учета операцій в іноземній Валюті
  методи відображення у фінансовій звітності операцій з іноземною валютою. Найпошіреніші з них Такі: метод учета за курсом на дату Закриття, відповідно до Якого ВСІ Операції з іноземною валютою відображаються в учета за курсом на дату балансу; метод оборотно-необоротної ОЦІНКИ, відповідно до Якого Поточні активи та пасив переоцінюються за курсом на дату балансу, а Довгострокові - відображаються
 8. 3. Облік обмінніх операцій в іноземній Валюті
  методів: а) перший прийшов, перший Пішов (FIFO). Для визначення доходів банку від купівлі-продаж іноземної валюти сума реалізованої іноземної валюти множитися на різніцю между курсом продаж та курсами, за Якими були Придбані Перші суми іноземних валют; б) метод середньозваженої. Для визначення доходів банку від купівлі-продаж іноземної валюти сума реалізованої валюти множитися на різніцю между
 9. 5. Порядок нарахування амортізації основних ЗАСОБІВ
  методів: а) прямолінійного, за Яким річна сума амортізації візначається діленням вартості, что амортізується, на рядків корисностей Використання об'єкта основних ЗАСОБІВ, б) Зменшення залішкової вартості, за Яким річна сума амортізації візначається як добуток залішкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату, З якої ПОЧИНАЄТЬСЯ нарахування амортізації, та річної
 10. 8.Відображення в учета результатів переоцінкі основних ЗАСОБІВ.
  Методів: а) за первісною вартістю (собівартістю) з Вирахування накопіченої амортізації та Накопичення збитків від Зменшення корисності; б) за переоціненою вартістю (справедливою вартістю) з Вирахування накопіченої амортізації та Накопичення збитків від Зменшення корисності. Обраний метод банки зобов'язані застосовуваті для всіх об'єктів певної групи основних ЗАСОБІВ и НЕ поєднуваті об'єкти з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua