Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
ОНЮА. Шпагралка по господарському праву України2011, 2011 - перейти до змісту підручника

48. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.Господарський договір за загальним правилом складається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Припускається укладення господарських договорів у спрощеній формі, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги щодо форми та порядку укладення даного виду договорів.
Укладання господарських договорів на підставі типових договорів повинно здійснюватися шляхом викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого у відповідності з правилами, встановленими нормативно-правовими актами по використанню типового договору.
Господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов. Істотними є умови, визнані такими за законом чи необхідні для договорів даного виду, а також умови, щодо яких на вимогу однієї із сторін повинна бути досягнута згода.
Укладання господарських договорів здійснюється за:
спеціальним порядком, встановленим нормативними актами (договори лізингу, оренди);
загальним порядком, у тих випадках, коли не встановлений спеціальний порядок їх укладання.
Загальний порядок укладання господарських договорів:
Розробка проекту договору
При укладанні договору на підставі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути запропоновано за ініціативою будь-якої із сторін у строки, узгоджені сторонами.
Визначення змісту договору
При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: - вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству; - примірного договору, рекомендованого органом управління суб'єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором або доповнювати його зміст; - типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови; - договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб'єктів, коли ці суб'єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту. - Зміст договору, що укладається на підставі державного замовлення, повинен відповідати цьому замовленню.

Запропонування проекту договору
Проект договору може бути запропонований будь-якою з сторін. У разі якщо проект договору викладено як єдиний документ, він надається другій стороні у двох примірниках

Згода другої сторони з умовами Незгода другої сторони з умовами договору договору
Відповідь на запропоновані умови договору Відповідь на запропоновані умови договору
Сторона, яка одержала проект договору, у разі згоди з його умовами оформляє договір і повертає один примірник договору другій стороні або надсилає відповідь на лист, факсограму тощо у двадцятиденний строк після одержання договору разом з підписаним договором. За наявності заперечень щодо окремих умов договору сторона, яка одержала проект договору, складає протокол розбіжностей, про що робиться застереження у договорі, та у двадцятиденний строк надсилає другій стороні два примірники протоколу розбіжностей.

Укладення договору Отримання протоколу розбіжностей стороною, яка запропонувала укласти договір
Сторона, яка одержала протокол розбіжностей до договору, зобов'язана протягом двадцяти днів розглянути його, в цей же строк вжити заходів для врегулювання розбіжностей з другою стороною та включити до договору всі прийняті пропозиції, а ті розбіжності, що залишились неврегульованими, передати в цей же строк до суду, якщо на це є згода другої сторони.

Досягнення сторонами згоди Недосягнення сторонами згоди
У разі досягнення сторонами згоди щодо всіх або окремих умов, зазначених у протоколі розбіжностей, така згода повинна бути підтверджена у письмовій формі (протоколом узгодження розбіжностей, листами, телеграмами, телетайпограмами тощо). У разі якщо сторони не досягли згоди з усіх істотних умов господарського договору, такий договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся).

Укладення договору.
Правові вимоги до змісту господарського договору.
При укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.
Модель господарського договору передбачає включення у нього наступних умов:
Предмет договору (умови про предмет у господарському договорі повинні визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов'язкових для сторін нормативних документів, а у разі їх відсутності - в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг.
Строк дії договору.
Одиниця виміру.
Порядок виконання приймання (передачі) товарів, робіт, послуг.
Порядок і форма розрахунків.
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання сторонами зобов'язань по договору.
Форс-мажорні обставини.
Адреса і реквізити сторін.
Підпис, скріплений печаткою кожної зі сторін.
Модифікації господарського договору у письмовий формі:
Повна письмова форма договору супроводжується документами у вигляді специфікацій, додатками (протокол розбіжностей, протокол узгодження розбіжностей, судове рішення).
Спрощена письмова форма у вигляді комплекту листів, телеграм, факсограм, якими сторони обмінювалися у процесі встановлення договірних зв'язків.
Стандартна форма являє собою бланк, зміст і порядок заповнення якого визначається правилами.
Нотаріальна форма використовується у передбачених законом випадках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "48. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів."
 1. 3. Порядок укладання господарських договорів: традиційний порядок укладання господарських договорів.
  порядок їх укладання. Загальний порядок укладання господарських договорів: Розробка проекту договору При укладанні договору на підставі вільного волевиявлення сторін проект договору може бути запропоновано за ініціативою будь-якої із сторін у строки, узгоджені сторонами. Визначення змісту договору При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі: -
 2. 59.Господарські договори: поняття, види, порядок їх укладення та розірвання.
  порядок висловлення пропозиції укласти договір (оферти) та прийняття її (акцепту) значною мірою формалізований. Порядок (процедура) укладання господарського договору поділяється на ряд стадій, на кожній з яких відповідна сторона має вчинити певні дії, встановлені законом. 1-а стадія - надсилання пропозиції укласти договір (оферта). Згідно з ч. 1 ст. 641ЦК пропозицію укласти до- говір (оферту)
 3. 65. Правове регулювання перевезення вантажів.
  порядок організації перевезення в усіх видах сполучення визначаються Правилами. Порядок розроблення, термін подання заявок, затвердження планів та облік виконання перевезень вантажів встановлюються Правилами, а військових перевезень -спеціальними інструкціями. За договором залізничного перевезення вантажу залізниця зобов'язується доставити ввірений їй вантажовідправником вантаж у пункт
 4. § 1. Роль держави в регулюванні господарської діяльності та в організації і забезпеченні функціонування державного сектору економіки
  порядок випуску та обігу цінних паперів, їх види і типи; порядок встановлення державних стандартів; порядок утворення і функціонування вільних та інших спеціальних економічних зон; засади зовнішньоекономічної діяльності, митної справи; засади та інші питання юридичної відповідальності; засади соціального захисту, засади регулювання праці й зайнятості; інші питання управління господарством,
 5. § 2. Господарські договори
  порядок укладання господарських договорів дозволяє вести мову про деякі характерні особливості, що уможливлюють відмежування господарських договорів від цивільно-правових. По-перше, визначальна відмінність між цивільно-правовими і господарськими договорами полягає в неоднаковому застосуванні принципу свободи договору. Так, якщо відповідно до ст. 627 ЦК сторони є вільними в укладенні договору і
 6. 2.1. Порядок укладання господарських договорів Загальний порядок укладання господарських договорів
  укладання цивільно-правових договорів), а також установлює завеликий строк для врегулювання можливих розбіжностей між сторонами. Господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами та скріпленого печатками. Допускається укладання господарських договорів у спрощений спосіб, тобто через обмін листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами
 7. Попередній договір
  порядок укладання господарських договорів. У разі якщо сторона, яка уклала попередній договір, одержавши проект договору від іншої сторони, ухиляється від укладення основного договору, друга сторона має право вимагати укладення такого договору в судовому порядку. Угода сторін про наміри (протокол про наміри тощо) не визнається попереднім договором і не призводить до юридичних
 8. § 5. Господарські суди, третейські суди та міжнародні арбітражі. Порядок виконання судових рішень
  порядок врегулювання». Порядок застосування претензій визначається розд. ІІ Господарського процесуального кодексу України та ст. 222 ГК. В Україні, як і в інших країнах, створена система державних і недержавних органів, що здійснюють захист законних прав і інтересів суб'єктів господарювання, в тому числі способом розв'язання суперечок, які виникають між учасниками відносин у сфері господарювання.
 9. 1. Поняття та ознаки господарського договору. Види господарських договорів.
  порядок укладання та розірвання господарського договору залежить від змісту та характеру господарської діяльності. Господарський договір є підставою виникнення господарсько-договірних зобов'язань, які складаються з майново-господарських зобов'язань між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і негосподарюючими суб'єктами - юридичними особами. Господарський договір - це
 10. 4. Конкурентні способи укладення господарських договорів.
  порядок створення та головні функції тендерних комітетів щодо організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого Наказом Міністерства Економіки України від 26 грудня 2000 р. тендерний комітет відповідає за організацію процедур закупівлі на всіх етапах їх проведення. Тендерний комітет має право: від імені організації-замовника в межах наданих
© 2014-2022  ibib.ltd.ua