Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.2. Загальна характеристика і класифікація корисних копалин

Все викопні речовини (тверді, рідкі та газоподібні) і геотермальна енергія зосереджені у верхніх шарах земної кори. Числова оцінка середнього вмісту хімічних елементів у надрах Землі, різних типах гірських порід виробляється з використанням кларка даної речовини (виражається у відсотках, в г / т та ін.) Більше 99% маси земної кори становлять кларки наступних елементів: кисню - 47%, кремнію - 29,6, алюмінію - 8,05, заліза - 4,65, кальцію - 2,96, натрію - 2,50, калію - 2, 5, магнію - 1,87%. Знання кларков важливо при пошуках і промислової оцінки родовищ корисних копалин.

Корисної копалини (мінеральної сировиною) прийнято називати природне мінеральне утворення земної кори неорганічного й органічного походження, яке може бути використане в народному господарстві.

Поклади гірських порід, які збагачені одним або декількома мінералами (незалежно від їх практичної цінності), отримали назву просто мінеральних (геологічних) родовищ. Ті з них, які представляють природні скупчення корисних копалин, за кількістю, якістю та умовами залягання придатні для промислового та іншого господарського використання, називаються родовищами корисних копалин. Мінеральні скупчення з невеликими запасами або бідними рудами (що робить розробку економічно недоцільною) прийнято розглядати як рудопроявления. У разі удосконалення техніки видобутку та вилучення корисних компонентів рудопроявления можуть перейти в розряд промислових родовищ.

Корисні копалини, залежно від галузі господарського застосування, поділяються на групи:

? паливно-енергетичну (нафту, природний газ, викопне вугілля, горючі сланці, торф, уранові руди);

? рудну, що є сировинною основою чорної і кольорової металургії (залізна і марганцева руди, хроміти, боксити, мідні, свинцево-цинкові, нікелеві, вольфрамові, молібденові, олов'яні, сурм'яні руди, руди благородних металів тощо);

? гірничо-хімічної сировини (фосфорити, апатити, кухонна, калійні і магнезіальні солі, сірка та її сполуки, барит, борні солі, бром і йодовмісні розчини);

? природних (мінеральних) будівельних матеріалів і нерудних корисних копалин, до яких примикають виробні, технічні та дорогоцінні камені (мармур, граніт, яшма, агат, гірський кришталь, гранат, корунд, алмаз та ін.);

? гідромінеральні (підземні прісні і мінералізовані води).

Угрупування мінерально-сировинних ресурсів носить умовний характер, оскільки області господарського використання одних і тих же корисних копалин можуть бути різними.

Наприклад, нафта і газ - не тільки економічні види палива, але і найважливіша технологічна сировина для хімічної промисловості.

Кількісна оцінка мінеральних ресурсів виражається запасами корисних копалин, виявлених і розвіданих. Величина розвіданих запасів мінеральної сировини змінюється залежно від розмірів видобутку корисних копалин, ступеня хіба-даності (приросту розвіданих запасів), а також від розвитку геологічних знань про будову земної кори і можливих концентраціях корисних копалин в різних її частинах.

Дані геологічної розвідки дозволяють обчислювати обсяг тіл корисних копалин, а при множенні обсягу на щільність визначаються запаси корисних копалин у ваговому обчисленні. При підрахунку запасів рідких і газоподібних корисних копалин крім об'ємного методу застосовується спосіб розрахунку по притоках в свердловинах. Для деяких родовищ корисних копалин, крім того, підраховується кількість містяться в них запасів цінних компонентів, наприклад, запаси металів в рудах. Запаси корисних копалин в надрах землі вимірюються в кубічних метрах (будівельні матеріали, горючі гази та ін.), в тоннах (нафта, вугілля, руда), у кілограмах (благородні метали), в каратах (алмази).

Величини запасів корисних копалин володіють різною достовірністю їх підрахунку, залежної від складності геологічної будови родовищ і детальності їх геологічної розвідки. За ступенем достовірності визначення запасів вони поділяються на категорії. У країнах СНД, як і в колишньому СРСР, діє класифікація з поділом на чотири категорії: А, В, Сх і Сг.

Запаси категорії А є найбільш розвіданими, з точно визначеними межами залягання і цілком підготовленими для видобутку. До категорії В належать попередньо розвідані запаси корисних копалин з приблизно визначеними межами залягання. У категорію Сг включають розвідані в загальних рисах родовища з запасами, підрахованими за допомогою екстраполяції геологічних даних. До категорії Сг відносяться перспективні запаси, виявлені за межами розвіданих частин родовищ. Як правило, дані про запаси корисних копалин категорій А і В викорис

153

152

зуются при розробці поточних планів і прогнозів розвитку народного господарства. Решта категорії запасів (С1 і С2) учи ^ ховуються при обгрунтуванні довгострокових прогнозів, плануванні геологорозвідувальних робіт.

Запаси корисних копалин поділяють також по їх придатності для використання в народному господарстві на балансові і позабалансові.

До балансових належать такі запа-'си, які доцільно розробляти при сучасному рівні техніки і економіки; до забалансових - запаси, які за наявної техніки не можуть бути ефективно використані. Існує також категорія прогнозних - геологічних запасів, оцінюваних наближено в якості можливих.

Економічна оцінка корисних копалин, як і інших видів природних ресурсів, грунтується на обчисленні диференціальної ренти, яка тут отримала назву диференціальної гірничої ренти. Основним оцінним показником є показник експлуатаційної цінності ресурсів. Він являє собою грошовий вираз максимально можливого народногосподарського економічного ефекту, принесеного даним видом ресурсів. Експлуатаційна цінність природного ресурсу визначається як різниця між величиною грошової оцінки продукції, отриманої з ресурсу, і прямими витратами на його видобуток і переробку.

Найважливіший принцип економічної оцінки корисних копалин - дотримання народногосподарських інтересів при виборі оптимального варіанту використання ресурсів. Тут передбачається, насамперед, комплексне їх освоєння, максимальне зниження втрат при видобутку і переробці, дотримання природоохоронних заходів.

Розрахункова грошова оцінка (ир) родовища корисних копалин проводиться за формулою

ЕР = | [(2-С) а-К ^> - (10.1)

де В - видобувні запаси в перерахунку на кінцеву продукцію; Т - термін відпрацювання запасів; Комерсант - замикають витрати для даного району (або по країні в цілому) на кінцеву продукцію, тобто гранично допустимі витрати на приріст виробництва даної продукції гірничої промисловості на прогнозованому відрізку часу (у певних умовах функції замикає витрат можуть виконувати світові ціни); С - розрахункові поточні експлуатаційні витрати на одиницю кінцевої продукції, а - коефіцієнт обліку фактора часу, включаючи розрахунковий термін експлуатації оцінюваного родовища (розраховується за особливою формулою); Кпріг - майбутні капітальні вкладення, пов'язані з розвідкою, розробкою, переробкою одиниці річний кінцевої продукції з урахуванням чинника часу (тобто наведені до року оцінки).

154

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.2. Загальна характеристика і класифікація корисних копалин"
 1. Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
  характеристика багатств надр. Класифікація корисних копалин. 3. Проблема виснаження ресурсів надр і необхідність їх комплексного використання. 4. Найважливіші напрями раціонального використання та охорони ресурсів надр в Республіці Білорусь. 35 Завдання 8.1. Розрахувати рентну цінність природних ресурсів на трьох родовищах мінеральної сировини і
 2. СВІТОВОЇ ОКЕАН
  корисних копалин. Це нафта, газ, кам'яне вугілля, залізна руда. В даний час створені великі міжнародні організації з використання копалин океанічного
 3. види природних ресурсів
  корисні копалини, які знаходяться в надрах землі. Земельні ресурси - це земна поверхня, на якій людина живе і здійснює господарську діяльність. Водні ресурси забезпечують людини прісною водою. Річки широко використовуються для отримання електроенергії. Лісові ресурси - найважливіший вид природних ресурсів. Це не тільки деревина, ягоди, горіхи, лікарські
 4. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  характеристика і класифікація корисних копалин. 24. Оцінка мінеральних ресурсів Білорусі. Основні шляхи раціонального використання та охорони надр. 25. Господарський механізм природокористування (ХМП), його структурні ланки. ХМП в умовах становлення ринкових відносин. 26. Система прогнозування і планування природоохоронної діяльності та раціонального
 5. Глава I Загальна характеристика філософії Канта. Основні твори
  характеристика філософії Канта. Основні
 6. Тема 3. ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  характеристика. Судочинного принципи, їх характеристика. Література Авдюков М.Г. Принцип законнності в цивільному судочинстві. М., 1970. Завидів В. АПК РФ: основні ідеї і принципи / / Відомості Верховної Ради. 1996. № 3. Рехтер В. Проблеми реалізації принципу змагальності в арбітражному процесі / / Вісник ВАС РФ. 1999. № 11. Тараненко В.Ф. Принципи арбітражного процесу. М.,
 7. ВУЛ. Поняття «ресурси», їх класифікація
  класифікація ресурсів за швидкістю їх вичерпання або самовідновлення, можливості заміни одних іншими. Вона наведена на рис. 17. Класифікація ресурсів по вичерпності цікава в тому відношенні, що вона орієнтує людину на ті ресурси, які пріоритетні по використанню. До них, по-перше, відносяться невичерпні ресурси. Вони ж менш небезпечні відносно наслідків для навколишнього
 8. 10.4. Основні шляхи раціонального використання та охорони надр
  корисних копалин. Виникаючі у зв'язку з цим негативні зміни нерідко призводять до безперервної її розбудови і прояву небезпечних і необоротних в екологічному відношенні процесів і явищ. Зміни, що відбуваються у верхній частині літосфери, справляють істотний вплив на екологічну обстановку в конкретних районах, так як через її верхні шари відбувається обмін речовин і енергії з
 9. 1. Цілі класифікації
  класифікація головним чином юридичних конституцій, хоча звернення до фактів дійсності також повинно мати місце (коли, наприклад, йдеться про фактичні, фіктивних або нефіктивного конституціях). Класифікація конституцій, їх рознесення по різних класах на основі загальних властивостей дозволяють орієнтуватися в різноманітті конституцій, сприяють встановленню закономірно існуючих
 10. Проблеми класифікації зобов'язань
  класифікації зобов'язань носить в літературі дискусійний характер . Нерідко класифікація зобов'язань здійснюється шляхом довільного вичленування окремих видів зобов'язальних правовідносин поза їх зв'язку з іншими зобов'язаннями. Наприклад, виділяються договірні і позадоговірні, односторонні і взаємні, прості і складні, альтернативні і факультативні, головні і додаткові
 11. МАТЕРИКИ І ОКЕАНИ
  корисних копалин, кліматі, внутрішніх водах , природних умовах, населенні і політичній карті материка. Велика частина поверхні земної кулі зайнята Світовим океаном. Всі океани і моря, пов'язані між собою, складають Світовий океан. Світовий океан умовно ділиться на чотири основні частини: Тихий, або Великий, Атлантичний, Індійський і Північний Льодовитий океани. Частини океану,
 12. 5. Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів і послуг з метою реєстрації товарних знаків
  класифікації товарів. У багатьох країнах, включаючи і ті, що формально не стали учасницями Угоди, діє правило, згідно з яким у кожній заявці на реєстрацію мають зазначатися індекси класу товару, знак на який заявлений до реєстрації. Як міжнародна реєстрація знаків, так і їх реєстрація на національній основі не можуть ефективно здійснюватися без належної
 13. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
  класифікації персоналу залежно від професії або посади працівника, рівня управління, категорії працівників. Базовою є класифікація за категоріями працівників, запропонована в 80-х рр.. Держкомпраці СРСР. Ця класифікація передбачає виділення двох основних частин персоналу по участі в процесі виробництва: робітників і
 14. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  характеристика різних типів уроків. Дано основні вимоги до читання лекцій, класифікуються види лекцій. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядається розвиток організаційних форм навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі
 15. § 78. РУЙНУВАННЯ ЛІТОСФЕРИ
    загальна площа земель, порушених при видобутку корисних копалин, а також зайнятих відходами гірничого виробництва, перевищила 2 млн. га, з яких 65% припадає на європейську частину країни. Тільки в Кузбасі вугільними кар'єрами зайнято понад 30 тис. га, а в районі Курської магнітної аномалії - більше 25 тис. га родючих
 16. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Наводяться різні трактування визначення методу навчання. Оптимальним визнано наступне: методи навчання - способи організації навчально-пізнавальної діяльності учня із заздалегідь визначеними завданнями, рівнями пізнавальної активності, навчальними діями і очікуваними результатами для досягнення
© 2014-2021  ibib.ltd.ua