Головна
ГоловнаЕкономікаЗайнятість населення → 
« Попередня Наступна »
О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003 - перейти до змісту підручника

2.1.1. Причини створення служб зайнятості


Протягом багатьох десятиліть економічна наука не визнавала наявності у нас в країні ринку праці. Зі сфери товарних відносин виключалася робоча сила, що аргументувалось відсутністю в країні безробіття і наявністю соціалістичної (загальнонародної) власності як економічної основи держави.
Вважалося, що в умовах соціалізму людина не відділений від засобів виробництва, і саме це обумовлює його особливе ставлення до своєї робочої силі не як до товару, який він продає на ринку. І справді, якщо власник засобів виробництва і найманий робітник поєднуються в одній особі, ні про яку купівлі-продажу робочої сили мова не йде.
Дійсність же показала зворотне. У всі часи існування соціалістичної форми господарювання так і не відбулося з'єднання працівника з засобами виробництва. Він як був, так і залишився найманим працівником зі строго фіксованою вартістю, яка визначається мінімальними витратами на відтворення своєї робочої сили. Отже, явно неспроможний головний аргумент, за допомогою якого доводилося відсутність при соціалізмі ринку робочої сили.
В умовах товарно-грошових відносин робоча сила не може не виступати як товар, оскільки вона вимагає витрат, величина яких залежить від кваліфікації, умов праці, значимості тієї продукції, яку вона створює.
Якщо ринок праці існує, то чому процвітали зрівнялівка, низька якість роботи, слабка дисципліна праці і незацікавленість працівника у високопродуктивному і якісному працю? На наш погляд, основною причиною цього є державна монополія на ринку робочої сили. Саме вона і відсутність нормальної ринкової конкуренції зумовили глибокі протиріччя соціально-економічного розвитку країни і викликали необхідність створення державних структур, що регулюють зайнятість і безробіття (ДСЗ).
Органи ДСЗ були орієнтовані на надання соціальної підтримки безробітним громадянам. Результатом таких орієнтації стали не тільки збільшення рівня безробіття, але і стагнація трудової сфери, стримування розвитку в ній ринкових відносин. Це проявлялося в збільшенні масштабів прихованого безробіття, невиплату заробітної плати, формуванні неефективного шару працівників, які негативно впливають на всі соціально-економічні процеси (стримують зростання продуктивності праці, гальмують рівень оплати і структурні зрушення), збереженні великої кількості малоефективних і низькооплачуваних робочих місць, стихійному переливе робочої сили в неформальний сектор економіки, в орієнтації половини працездатних громадян на збереження стабільного місця навіть при низькій і не вчасно оплачуваної заробітній платі. Все це перешкоджало ефективному і серйозного рішення проблем зайнятості. Фахівці відзначають різке зниження використання трудового потенціалу Росії, збереження негативних тенденцій в його динаміці кількісних і якісних показників. Проблеми використання трудового потенціалу аж до теперішнього часу зводилися, як уже говорилося, в основному до обмеження масштабів безробіття і до організації допомоги безробітним. Завдання структурної перебудови з метою підвищення продуктивності праці, конкурентоспроможності вітчизняної продукції і в цілому більш ефективного розпорядження трудовим потенціалом суспільства практично виявилися відсунуті на задній план.
Зараз на перший план виходять нові пріоритети, а саме - підвищення та раціональне використання трудового потенціалу країни. Для того щоб політика зайнятості стала ефективною і результативною, необхідно, щоб вона була орієнтована на регулювання структурою безробіття, на перерозподіл робочої сили по галузях, територіях та видах зайнятості в інтересах зростання ефективності праці.
Для цього повинні бути вирішені наступні завдання:
підвищення попиту на кваліфіковану робочу силу як необхідної передумови для зростання ефективності праці, поліпшення якості продукції та послуг;
оновлення кадрового потенціалу за рахунок працевлаштування молоді, яка отримала сучасне професійна освіта (за оцінками Інституту економіки РАН, з 9 тис. підприємств, кандидатів у банкрути, переважна більшість зазнали невдачі внаслідок помилок в управлінні, через невміння організувати справу в ринкових умовах);
посилення ролі професійної праці у зростанні доходів і відповідна зміна трудової мотивації (високоефективний труд - високі заробітки);
упереджувальний професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації економічно активних громадян, насамперед складових мобільний резерв робочої сили, з урахуванням мінливого попиту економіки на робочу силу в інтересах забезпечення її конкурентоспроможності;
розширення гнучкості ринку праці як за формами зайнятості, так і за режимами праці;
максимально можливе залучення безробітних до громадських та інших тимчасових роботах;
вдосконалення обліку безробітних та надання допомог;
надання диференційованої соціальної підтримки безробітним залежно від причин втрати роботи і готовності людини адаптуватися до нових і більш високим професійним вимогам.
Вирішення цих завдань забезпечить активізацію характеру політики зайнятості.
Запитання і завдання для самоконтролю.
Назвіть основні причини створення служб зайнятості населення.
Яку проблему вирішували СЗН на перших етапах свого виникнення?
Які пріоритети в діяльності СЗН виникли зараз?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.1.1. Причини створення служб зайнятості "
 1. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Причини, характер, хід та значенні. Тільки наприкінці 80-х - початку 90-х років в силу глибоких змін, що відбулися в суспільно-політичному житті країни, отримавши можливість прямо і відкрито висловлюватися з гострим історичних проблем, публіцисти, а потім військові історики почали критичний перегляд своїх минулих концепцій. Нині все більш пробиває собі шлях усвідомлення того, що тільки
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  причиною подібного становища є відсутність правової бази, що регламентує військову службу. Як вказує В.М. Манохін, військова служба настільки особа «... що краще і доцільніше регулювати військову службу спеціальним законодавством. Так склалося в практиці давно, а за обсягом і значущістю законодавства про військовослужбовців можна визнати наявність підгалузі адміністративного
 3. Тема 3. Особливості боротьби з окремими видами тяжких злочинів, скоєних організованими злочинними групами
  створенні злочинної групи для вчинення протиправних діянь; - у створенні злочинної організації виключно для здійснення тяжких або особливо тяжких злочинів; - в керівництві злочинним співтовариством або входять до нього структурними підрозділами; - у створенні об'єднання організаторів, керівників чи інших представників організованих груп з метою розробки планів або умов для
 4. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Причини суть що з'явилися проблем, відповідно, виникають звичайні тертя і безладдя, що й можна очікувати за відсутності єдиноначальності. Ці труднощі можна подолати під час встановлення чітких меж повноважень та відповідальності функціональних керівників і керівників програм. Останні наділяються зазвичай всю повноту відповідальності за здійснення всієї програми. Вони, як
 5. Зміст
  причин трудових обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)?. Кік іі |) () ігііісідііті.Єі уполі.неніс за прогул (п. 4 ст. 40 (піт Украічи) 1 ... ... ч. ... В коком порно 'можна звільнити працівника при Л) 111'11'л | | | к) (1 (' міпсчні (п. 5 ст. 40 КЗоТУкраіни)? ... Кпкіїм сортом відбувається розірвання трудового допчюрп при ічк-ітпііоіііеїшн на роботі
 6. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
  причини і форми появи держави, його характерні, сутнісні риси, відмінність від попередніх організаційних форм життя суспільства. Ось чому починати доводиться з характе-ристики сторін первісного суспільства, використовувати дані археології та етнографії, непосредст-венно вивчають це суспільство. Нині завдяки успіхам археології та етнографії знання про первісному суспільстві, етапах і
 7. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  причини появи і сутність права, виконавши тим самим свою основну дослідницьку задачу. Звернемося в цьому зв'язку знову до соціально-економічної сутності привласнюючої системи господарства. Ця система об'єктивно не потребувала в обліку внеску кожного члена суспільства в результати конкретної полювання, заняття рибальством, в інші способи добування їжі, і забезпечення житлом і т. п. Не було в
 8. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  причини, які лежать в основі виникнення, функціонування розвитку політико-правових явищ, процесів, інститутів. Тому вже з часів Платона, Аристотеля теоретична політико-правова думка намагалася виявити причини, які визначали ті чи іншу форму правління. Але якщо в часи таких мислителів, як Аристотель, вивчення зводилося головним чином до опису різноманітних форм
 9. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  причинно-наслідкового характеру, не жорстко детерміновано новою формою держави. Разом з тим така більш-менш причинна залежність все ж характеризує ті функції держави, які перед- ставляют собою найважливіші напрямки діяльності держави у визначальних областях його суще-ствования: в економічній, політичній, соціальній та інших. Основні функції (найбільш важливі
 10. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  причини і рушійні сили цих переходів. Словом, вивчати саме процеси державно-правового розвитку Росії, а не тільки окремі етапи, явища, факти в цих процесах. Для цього насамперед треба подолати культивувати марксистсько-ленінської теорією держави і права гіперболізацію інтересу , головним чином, до сутності, формам і функціям Російської держави XX століття - до
© 2014-2022  ibib.ltd.ua