Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації і спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяСімейна психологія → 
« Попередня Наступна »
Шнейдер Л.Б.. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»), 2006 - перейти до змісту підручника

Адаптація не сумісні подружжя в сім'ї

Термін «адаптація» у широкому сенсі слова поні1-жается як пристосування до оточуючих условіям1. При цьому особливо виділяють соціальну адаптацію як «інтегративний показник стану людини, що відображає його можливості виконувати певні біосоціальні функції: адекватне сприйняття навколишньої дійсності і власного організму; адекватна система відносин і спілкування з оточуючими; спосіб-ност' до праці, навчання, до організації дозвілля і відпочинку ; здатність до самообслуговування і взаімообслужіванію в сім'ї та колективі; мінливість (адаптивність) нов2еденія відповідно до рольових очікуваннями дру-гіх2. Практично, все сказане може бути віднесено В до шлюбно-сімейної адаптації.

'Психологічний словник / Під. заг. ред. А.В. Петровського і Г. Ярошевського. М., 1990. С. 11. 2 Там же. С. 13.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

У процесі адаптації прийнято виділяти два рівні - біологічний і психологічний. Перший включає пристосування організму до стійким і змінюваних умов фізичного середовища. Психологічний аспект адаптації охоплює «пристосування людини як особистості до існування в суспільстві відповідно до вимог даного общ1ества і з власними потребами та інтересами» 1.

Психологічна адаптація здійснюється шляхом засвоєння норм і цінностей соціуму. До її основних проявів відносять взаємодія, у т. ч. спілкування людини з оточуючими людьми і активну діяльність.

Адаптація до сім'ї включає перераховані вище компоненти й починається як процес знайомства з сімейним життям, поступового входження в неї. Цей період є особливо важким, т. к. включає перебудову не тільки спілкування і діяльності, а й зміни особистості молодого подружжя, перебудову потребностно-мотиваційної сфери, формування нового рівня самосвідомості, нових зв'язків із соціальним оточенням.

Т.Б. Карцева, оцінюючи шлюб як одне з поворотних подій у житті людини, вказує, що мова йде про зміну всієї ситуації розвитку особистості, яка веде до зміни ролей, зміни крута осіб, включених у взаємодію з ним, спектра розв'язуваних проблем і способу його життя. Природно, що вчинення таких етапних життєвих подій, що включають як позитивні, так і негативні по своїй модальності зміни, «призводить до особистісного зміни, перебудови всієї системи« Я »і досить болісно переживається особистістю» 2.

До шлюбу в парубка існує вже сформований «образ Я». Після укладення шлюбу подружжя опиняються в ситуації неможливості жити як і раніше, що підсилює нестійкість стану й незадоволеність. «Проте вже на самому початку ведеться робота по« отриманню Я », ускладнюється і

1 Психологічний словник / Під. заг. ред. А.В. Петровського та А.Г.2 Ярошевського. М., 1990. С. 11.

Карцева Т.Б. Особистісні зміни в ситуаціях життєвих змін / / Психологічний журнал. 1988. Т. 9. № 5. С. 124.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

диференціюється рефлективне «Я», ведеться робота з подолання внутрішньоособистісних протиріч для того, щоб вибудувати но1вий , ускладнений і досить стійкий образ »1.

Е.С. Калмикова, говорячи про проблеми перших років подружнього життя, вказує, що «перші рік-два спільного життя - це час формування індивідуальних стереотипів спілкування, узгодження систем2 цінностей, вироблення загальної поведінкової лінії» 2. У цей період відбувається взаємне пристосування подружжя, пошук такого типу взаємин, які задовольняють обох. На цьому етапі вирішуються такі завдання:

- формування структури сім'ї;

- розподіл функцій (ролей) між чоловіком і дружиною;

- вироблення загальних сімейних цінностей.

А.Н. Волкова і Є.І. Трапезникова вважають, що для Лодой сім'ї до народження дітей найбільш характерні труднощі вироблення свого сімейного укладу, розчарування один в одному як результат більш глибокого впізнавання, конфлікти з приводу розподілу функцій, проблеми у взаєминах з родстве3н-никами, матеріальні та економічні проблеми3.

В.П. Левкович і О.Е. Зуськова говорять про те, що істотне значення у виникненні подружнього конфлікту мають ті очікування, які склалися у партнерів до моменту вступу в шлюб. Для молодого подружжя найбільш типові підвищені очікування по відношенню один до одного, що нерідко є основою конфлікту при розбіжності очікувань із действітельностью4.

Крім того, абсолютне і вічне збіг рольових очікувань автоматично не може бути задане на все час шлюбу, який не вільний від стресів, різниці темпів соціального дозрівання і професійно-

змін

Карцева Т.Б. Особистісні зміни в ситуаціях життєвих льон / / Психологічний журнал. 1988. Т. 9. № 5. С. 124.

Г Калмикова Е.С. Психологічні проблеми перших років суп-

ді-

ружеской життя / / Питання психології. 1983. № 3. С. 86.

Волкова О.М., Трапезникова Т.М. Методичні прийоми д "-агностики подружніх відносин / / Питання психології. 1985. № 5. З 112.

Левкович В.П., Зуськова О.Е. Методика діагностики подружніх відносин / / Питання психології. 1987. № 4. С. 94.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

ональной реалізації подружжя, безлічі інших чинників і обставин, розкриваючих нові особливості рольової поведінки.

У дослідженні 2002 р., проведеному в Сергієвому Посаді, емпірично встановлено, що кількість пар, у яких співпадають уявлення про рольовому розподілі (86,21%) значно перевищує кількість пар, у яких значимо збігається функціональне розподіл (37,93%) рольових очікувань щодо себе і партнера. Це говорить про те, що більшість пар теоретично добре уявляє собі (і збігається у своїх уявленнях один з одним) розподіл ролей між чоловіком і жінкою в сім'ї. Однак, це зовсім не означає, що при цьому у них збігаються власні рольові очікування і ієрархія сімейних ролей, тобто індивідуальна значущість виконання конкретної ролі щодо себе та партнера в загальній структурі сім'ї.

У ряді досліджень вітчизняних авторів (Т.А. Гурко, В.В. Меньшутін, Г. Навайтіс) показано, що деяка переоцінка, ідеалізація партнера властива, в основному, молодим сім'ям. Згідно з іншими даними, ця особливість має місце і на інших етапах розвитку родини, причому величина різниці між оцінкою і самооцінкою зменшується зі збільшенням сімейного стажу, наближаючись до нуля, що свідчить про більш адекватній оцінці партнера в міру набуття досвіду сімейного життя.

Для молодих людей, що вступають у шлюб, характерна деяка ідеалізація сімейного життя. Це виражається в тому, що від сімейного життя вони в першу чергу очікують задоволення своїх потреб у духовному рості і самовдосконаленні. При цьому очікування задоволення матеріальних потреб займає останнє місце, хоча їх значення в реальному житті незрівнянно вище.

У період адаптації, як у стабільних, так і у нестабільних сімей має місце неузгодженість потреб в окремих сферах сімейного життя: у стабільних пар воно незначне, у нестабільних - значне. Це незначна розбіжність у стабільних пар надає їм можливість поступового розвитку і вдосконалення відносин. Молоді сім'ї явля

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

ються дуже нестабільними утвореннями, почуття до чоловіка несуть як потужний позитивний, так і негативний заряд (велика амбівалентність почуттів). Для багатьох сімей також характерні крайності в поводженні й у почуттях. Більшість дослідників вважає, що через деякий час після укладення шлюбу, задоволеність шлюбом в обох подружжя починає підвищуватися.

На початку подружнього життя нерідкі так звані «кланові конфлікти», коли зв'язок із сімейною групою, з якої вийшов один з подружжя, пре-пятству1ет утворенню нового зв'язку в новій сімейній группе1.

Н.Н. Обозов наводить у своїй монографії результати дослідження, які відображають гностичний компонент взаємин у сім'ї. У своєму дослідженні Н. Абакумова, І. Садикова, С. Хітріна порівняли 19 пар молодят (осіб, які подали заяву на вступ до шлюбу) і 13 подружніх пар, які мають стаж спільного життя від трьох до п'яти років. Дослідження показало, що подібність особистісних профілів молодят (використовувався 16-факторний опитувальник Кетел-ла) менше, ніж подібність особистісних профілів подружжя, мають стаж сімейного життя. Адекватність сприйняття дружина приблизно однакова у жінок і у чоловіків, але в зрілих подружніх парах вона вище, ніж у молодят. А ідентифікація у подружжя, навпаки, виш2е у молодят і у жінок з подружнім стажем2.

Аналіз вітчизняної психологічної літератури дозволяє намітити основні напрямки, в руслі яких розробляється проблема адаптації в сім'ї:

1. Це дослідження, безпосередньо присвячені проблемам молодої родини, готовності молоді до шлюбу. Відзначимо роботи І. В. Дубровиной, Л.Ф. Фі-люкової, В.В. Меньшутін, Н.Н. Обозова та ін

2. Адаптація розглядається як процес узгодження рольових очікувань, а також через вивчення

1 Обозов М.М. Психологія міжособистісних відносин. Київ,

990. С. 65.

2 Там же. С. 79.

Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru

міжособистісних, рольових конфліктів. Дослідженням цієї проблеми займалися СІ. Голод, А.Г. Харчев, З.А. Сисенко, Г. Навайтіс та ін 3. Для розуміння процесу шлюбно-сімейної адаптації велике значення мають дослідження в області соціальної перцепції, і, перш за все, соціальних очікувань. Слід відзначити роботи А.Н. Волкової, Т.М. Трапезнікової, Е.С. Калмикової, Н.Ф. Федотової.

Дослідники виділяють рольову та міжособистісну адаптації, в рамках яких виникає бажання, і реалізується можливість подружжя пристосуватися

один до одного.

Рольова адаптація - це узгодження і зміна уявлень залежно від взаємних рольових очікувань.

Відомі такі типи розподілу ролей у сім'ї: асиметрична (у традиційній моделі сім'ї, де чоловік виконує інструментальні функції, а дружина - експресивні) і рівне (в егалітарної сім'ї).

Міжособистісна адаптація являє собою сукупність психологічної, духовної та сексуальної адаптації.

Психологічна адаптація пов'язана з пізнанням внутрішнього Я партнера, його звичок, прихованих пристрастей, особливостей характеру. Духовна адаптація визначається злагодженістю глибинних цінностей, установок, особистісних особливостей подружжя. Духовна спільність дуже важлива для жінки. Для чоловіка на ранніх етапах шлюбу духовність тісно переплітається з активністю дружини в сексуальній сфері, в емоційному розташуванні і співчутті. Сексуальна адаптація породжує задоволеність шлюбом, базується на сексуальної сумісності. Цей вид адаптації дуже важливий для чоловіків. Для жінок картина інша - дуже велика кількість жінок, ніколи не зазнали сексуального насолоди, задоволені сімейним життям і визнають свій шлюб щасливим.

Психологічна, духовна і сексуальна адаптація - види первинної адаптації, але існує і негативна вторинна адаптація, яка пов'язана з

Текст взято з психологічного сайту http://psylib. myword.ru

зростанням потреби в незалежності (її починає не вистачати), звиканням до достоїнств один одного і підвищення сензитивності до недоліків, неузгодженістю між відчуттями і реальністю.

Суть негативної вторинної адаптації становить ослаблення почуттів, любов починає руйнуватися (зменшуватися) при монотонному постійному впливі одного і того ж подразника. Для неї характерні такі прояви:

- в інтелектуальній сфері - повтор одних і тих же почуттів, думок, суджень та оцінок;

- у моральній сфері - грубість у відносинах , сарказм і іронія, поява подружжя один перед одним у «непотрібному» вигляді як зовні, так і внутрішньо;

- в сексуальній сфері - низька культура інтимних відносин, легка доступність близькості і одноманітність.

Чому це відбувається? В результаті близьких відносин складається звичка в близьких взаємних оцінках, в результаті знижується чутливість партнера до позитивних підкріплень. Зате партнери стають надзвичайно чутливі до негативних оцінками. Близькій людині легко викликати негативну оцінку і важко - позитивну.

 Чому родина нерідко стає могилою для любові? 

 Може бути, тому, зауважує Л.М. Іванова, що заважають повторювані ощ1 ущенія. Або притупляються почуття, йде острота1. 

 1. З одного боку, повторювані почуття не так боляче ранять, а з іншого боку, за пом'якшення болю ми платимо втратою радості. 

 2. Заважають звести любов на сімейний трон і вороги любові. Це надлишок спілкування подружжя. Постійне перебування на очах один одного, скорочення дистанції до мінімуму. Хизування один перед одним в неохайному вигляді, вульгарність, ілюзія нескінченної близькості і злиття в одну людину, спілкування з дня на день протягом довгих років. 

 Іванова Л.М. Доля молодої сім'ї. М., 1989. 205 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 3. І найнебезпечніше в тому, що спілкування гасить голод по людині. Ось чому молодому подружжю потрібні розлуки, хоча б короткі. Їх іноді слід влаштовувати навмисно, щоб обдурити ворогів кохання. 

 4. Але найлютіший ворог кохання таїться в страху втратити кохану. Цей страх живе в кожному і заважає жити нам і тим, хто з нами, - коханим. Страх породжує ревнощі і дурість за дурістю, але ніколи не утримує коханого. 

 5. Ворогом любові в сім'ї є і чудове мистецтво лаятися з будь-якого приводу один з одним. Лаємося, розряджаються, дратуємося, не робимо над собою ніяких зусиль, щоб стриматися. Від чужих очей намагаємося заховати свої недоліки, а на близьких, дорогих людей обрушуємо їх самоскидами, мішками, відрами виливаємо. Міжособистісні відносини в сім'ї мають певну динаміку. Дослідниками виявлено п'ять стадій у розвитку почуттів молодого подружжя. Перша - це коли партнер постає в образі героя / героїні. Його люблять, ним милуються, їм насолоджуються, і все, що він робить, викликає захват і захоплення. Друга - коли настає деяке розчарування у почуттях, партнер ще не викликає негативних емоцій, але його відсутність вже не засмучує. Третя стадія - коли один партнер йде на роботу, а друга при цьому відчуває навіть деяке полегшення. Саме в цьому місці криються небезпеки, фактично зароджується нерозуміння, і воно може розвиватися, якщо не втрутитися. На цій стадії слід посилити увагу подружжя один до одного, але знизити інтенсивність спілкування. 

 Поки ще все можна врегулювати мирним шляхом, не доводячи до наступної, четвертої стадії - емоційного охолодження. На цій стадії незадоволеність партнеру починає зовсім реально здаватися, що вибір невдалий, присутність іншої починає викликати тихе глухе роздратування, і вина його швидко зростає. З героя він перетворюється на винуватого, йому приписуються всі погані вчинки, всі слова його здаються фальшивими. А сам він здається нескладним і невдахою. Фізична близькість стає неможливою, спогади про неї пофарбовані негативно. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 П'ята стадія - це коли негативні установки переважають, погані думки поширюються не тільки на партнера, а й на всіх його родичів. 

 Небезпека цієї стадії в піковому стані людини. Фактично він у стані афекту, тобто погано міркує, розум відсутній, емоції зашкалюють. На цій п'ятій стадії людина не дає собі праці стримувати себе. Ситуація пахне розлученням, але характерно, що в цей період людина не може кинути партнера, т. к. думає, що сильно його любить. 

 Ця п'ята стадія не кінець, після неї настає плато бездіяльності. Все нібито загальмовується, що не рухається, не розвивається. Настає клімат абсолютної довіри. Він-то якраз і стає рятівним. Треба перечекати, і світ відновиться. Повільно, але вірно починає розвиватися ця ж крива, але у зворотний бік. 

 Психологи-практики радять для боротьби з негативною вторинної адаптацією використовувати внесення творчих елементів, сюрпризів і різноманітності в близькі стосунки, регулярно надавати знаки уваги один одному, активно організовувати продуктивний і цікавий сімейний відпочинок і дозвілля, постійно самовдосконалюватися кожному члену сім'ї, підвищувати взаємну автономію і особистісну свободу. 

 Узагальнення та систематизація вітчизняних робіт, пов'язаних з досліджуваної проблемою, дозволили уточнити поняття шлюбно-сімейної адаптації, виділити її специфіку.

 Оскільки сім'я є малою групою, то представляється можливим використання деяких характеристик, закономірностей прояву соціально-психологічної адаптації при вивченні процесу шлюбно-сімейної адаптації. Однак необхідно відзначити, що не можна ігнорувати специфіку родини, розглядати її як поле, на матеріалі якого вивчається те ж саме, що може бути вивчене на матеріалі інших малих груп. 

 Л.Я. Гозман, Ю.Є. Алешіна1 виділяють наступні найбільш важливі відмінності родини від інших малих груп: 

 1 Гозман Л.Я., Альошина Ю.Є. Соціально-психологічні дослідження сім'ї: проблеми та перспективи / / Психологічний журнал. 1991, № 4. С. 64. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 1. сім'я є максимально контрольованою в нормативному плані, тобто нормативно заданої; 

 2. гетерогенність складу; 

 3. закритість групи; 

 4. поліфункціональність групи; 

 5. тривалість історії сім'ї; 

 6. тотальність - повне залучення людини в сімейні стосунки. 

 Таким чином, задаються певні рамки для переносу особливостей протікання соціально-психологічної адаптації на адаптацію до сім'ї. Шлюбно-сімейне адаптацію слід розглядати як поступовий процес пристосування подружжя один до одного і до сімейного життя, результатом якого має бути формування стійкого сімейного укладу, розподіл побутових і психологічних ролей, вироблення прийнятного стилю спілкування один з одним, вироблення прийомів дозволу та профілактики конфліктів і розбіжностей , визначення взаємовідносин з мікрооточенням по типу відкритої або закритої групи!. Це визначення, на наш погляд, є найбільш вдалим, оскільки досить повно схоплює змістовний аспект шлюбно-сімейної адаптації як цілісного процесу. 

 Своєрідну концепцію шлюбно-сімейної адаптації запропонував В.А. Сисенко2. Основу її складають особливості характерів подружжя і що випливають звідси їх адаптаційні можливості. Автор виділяє 4 групи людей по ступені й рівню адаптації: 

 1. високоадаптовані особистості; 

 2. среднеадаптірованние; 

 3. нізкоадаптірованние; 

 4. дезадаптовані. 

 До загальним адаптаційним особливостям він відносить: 

 1. здатність до співробітництва; 

 2. здатність до спілкування; 

 3. здатність до емоційного та раціонального розуміння інших людей; 

 4. здатність до самоконтролю і самопізнання; 

 1 Бал ГОЛ. Поняття адаптації та його значення для психології особистості / / Питання психології. 1989. № 1. С. 98. 

 2 Сисенко В.А. Подружні конфлікти. М., 1993. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 5. вміння вибрати адекватний тип поведінки в залежності від умов і обставин. Розвиток цих здібностей значною мірою, на думку автора, визначає успішність шлюбно-сімейної адаптації. Однак цей висновок передбачає не метафізичне, а діалектичне мислення, що визнає в одному і тому ж явищі позитивні і негативні моменти, прогресивне і регресивне. Необхідно враховувати, що кожна подружня пара виробляє свій неповторний стиль взаємин; компенсує нерідко самі небажані характеристики один одного, протистоїть негативним тенденціям. 

 В.А. Сисенко визначає структуру адаптації особистості в сфері шлюбно-сімейних відносин таким чином: 

 1. адаптація фізіологічна, в тому числі сексуальна; 

 2. адаптація до темпераменту, характеру партнера; 

 3. адаптація до сімейних ролей, до нових обов'язків, прав, до поділу праці в шлюбному союзі; 

 4. адаптація до потреб, інтересів, звичкам, способу і стилю життя шлюбного партнера; 

 5. адаптація до основних цінностей життя, «життєвої філософії», розумінню мети і сенсу життя партнера. 

 Деякі характеристики шлюбно-сімейної адаптації розглядаються в дослідженнях з соціальної перцепції. 

 Первісне враження про людину виникає на підставі зовнішніх даних. Партнери вдивляються в обличчя один одного, намагаються вгадати вчинки. «На основі зовнішньої сторони поведінки ми ніби читаємо іншої людини, розшифровуємо значення його зовнішніх даних» (С.Л. Рубінштейн). І ось тут виникає цікаве явище. Вірність, точність «прочитання» іншої людини багато в чому залежать і від багатства власних уявлень. Виходить своєрідне відображення в іншій людині того, що є насправді в собі. 

 Значить, ми самі себе можемо оцінити і уявити собі, які ми є насправді, тільки в оцінках оточуючих себе людей, і в той же час наша оцінка стане для когось основою самооцінки. 299 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Соціальна психологія намагається виявити закономірності людського спілкування, знайти шляхи поліпшення їх за рахунок вивчення самої людини. Дослідники людської поведінки встановили, що навіть проста присутність іншої людини поруч істотно змінює поведінку. Це явище досить поширене і називається соціальною фасилитацией. 

 Найчастіше, вступаючи в спілкування з іншою людиною, ми переслідуємо певну мету - ми хочемо сподобатися йому або хочемо зробити його своїм однодумцем, домогтися визнання своїх достоїнств, зрештою - привчити до себе, приручити. Намагаючись звернути на свою віру, ми використовуємо всі засоби, щоб викликати в ньому відповідь почуття. Ми переконуємо, магнетізіруя поглядом, ми благаємо, створюючи емоційний фон в розмові, ми доводимо - і в хід пускається міміка, жестикуляція. Коли ми таким чином завойовуємо співрозмовника, тут все має значення: і погляд, і вираз обличчя, і тембр голосу, і «контакт очей». 

 Але нам також хочеться дізнатися, як сприймає нас інша людина, викликаємо ми в свою чергу симпатію чи антипатію, тобто, іншими словами, як до нас ставиться людина - добре чи погано. Усвідомлення того, як нас сприймає партнер по спілкуванню, залежить від уміння поставити себе на місце іншої людини, що важливо на етапі формування шлюбної пари. А вміння не тільки поставити себе на місце іншого, а й вжитися в його стан, відчути його положення, сприйняти хід його думок, є важливим для розвитку адаптації в шлюбно-сімейних відносинах. 

 У роботах з соціальної перцепції відзначається факт значних змін особливостей міжособистісного сприйняття молодими чоловіками протягом адаптаційного періоду, який триває 1,5 - 2 роки. Вибір майбутнього чоловіка визначається дією ряду факторів, серед яких відзначимо, насамперед, уявлення про ідеального партнера, більш-менш усвідомлюваний образ якого є у кожного '_ в його створенні беруть участь досвід, літера- 

 1 БодалевА.А., Столін В.В. Про завдання в області наукового психологічного забезпечення служби сім'ї / / Сім'я і формування особистості / За ред. А.А. Бодалева. М., 1981. С. 67. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 турне і кіногерої, соціальні стереотипи й ідеал референтної групи. Ідеальний образ регулює відносини в подружній парі 0,5 - 1,5 року. Потім знижується напруженість емоційного підйому, негативні характеристики партнера переміщуються в центр, зіставляються з початковим образом. Трагічним результатом такої ідеалізації, особливо для молодих пар, може стати так зване прозріння. Зазвичай це звучить банально і, на жаль, типово: «я його розкусила», «тепер-то зрозумів я її", "мене обдурили» ... 

 У цій ситуації, щоб уникнути розколу сім'ї велике значення має те, яку лінію поведінки виберуть подружжя: чи будуть вони як і раніше орієнтуватися на неіснуючий образ, прагнути «підігнати» під нього свого партнера, або ж, навпаки, почнуть коректувати не партнера, а свій образ його, наближаючись тим самим до дійсності. Адекватність подання про партнера по шлюбному союзу забезпечує узгодженість між очікуваним і реальним поведінкою свого партнера, що важливо для реалізації цілей адаптації в сім'ї. 

 Особливого розгляду вимагає питання про критерії адаптованості подружжя. 

 У психологічній літературі не зустрічається вказівок на об'єктивні і суб'єктивні показники адаптованості. Як критерій адаптований-ності можна використовувати інтегральний показник, що складається з тривалості шлюбного стажу (об'єктивний показник) у поєднанні з рівнем задоволеності подружніми стосунками (суб'єктивний показник). Задоволеність шлюбно-сімейними відносинами відображає результативність всіх процесів, що відбуваються в сім'ї, в тому числі і адаптаційних. Отже, висока оцінка шлюбу може розглядатися як показник того, що в сім'ї вирішені завдання адаптаційного періоду: формування структури родини, розподіл функцій (або ролей) між чоловіком і дружиною, вироблення спільних сімейних цінностей на тому рівні, який задовольняє Дану подружню пару. 

 Таким чином, шлюбно-сімейне адаптацію необхідно розглядати як складний, цілісний 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 багаторівневий процес тривалого взаємного пристосування подружжя один до одного і до сімейного життя, породжує високу оцінку подружжя і задоволеність сімейним життям. У змістовному плані цей процес являє собою єдність наступних компонентів: пристосування до шлюбного партнера і пристосування до сімейного життя, що включає в себе адаптацію до побутових і психологічним ролям, до нових обов'язків і прав, до поділу праці в шлюбному союзі. 

 Компоненти 2-й групи вивчені у вітчизняній психології недостатньо, хоча грають дуже істотну роль в процесі пристосування до шлюбно-сімейних стосунків. Якщо адаптація до партнера можлива й у період дошлюбного знайомства, то адаптація до вимог сімейного життя відбувається лише після укладення шлюбу в умовах спільного проживання, ведення господарства і т. п. У зв'язку з цим особливого звучання і особливий інтерес набуває дослідження мотиваційних компонентів, що регулюють процес адаптації на початкових етапах становлення родини. 

 Дозвіл проблеми шлюбно-сімейної адаптації прямо пов'язане з сумісністю подружжя в шлюбній парі. Більш того, дискусійним є питання про те, що первинне: адаптація чи сумісність. На наш погляд, сумісність і умова адаптації, і її результат. 

 Тільки вихідна сумісність, по перевазі, - емоційна. 

 На предбрачная етапі відносин з передбачуваним супутником життя виникає ціла гама почуттів, як позитивних, так і негативних. Вони можуть бути зближують, сприяють швидкому встановленню контактів, що скорочують дистанцію між людьми, так. звані кон'юнктівние почуття. У кожному випадку такого ставлення інша сторона виступає як бажаний об'єкт. 

 На основі цих почуттів можливе народження психологічної сумісності, тобто прийняття особистості відразу, на віру, без доказів і як результат, виникає часто на цьому беззвітному почутті доброзичливість у стосунках. Ця початкова совме 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 стімость може бути невисокою, але достатньою для початку спільного життя. А це вже багато в чому визначає характер міжособистісних відносин і служить умовою адаптації в сімейному житті. 

 Психологічна сумісність як результат адаптації, так звана адаптивна сумісність, може виникнути в процесі обопільної роботи подружжя в пізнанні один одного, в розумінні, умінні правильно оцінювати поведінку один одного, вміння щадити «больові точки», вловлювати настрій іншої, оберігати від грубості, уникати сімейних баталій. Одним словом, для досягнення сумісності необхідно бажання подружжя «вловлювати душевну мелодію» іншого. 

 Таким чином, сумісність не статичне явище, а скоріше - динамічне, що породжується властивостями людської психіки. Вивчення сталості-мінливості людини завжди було і продовжує залишатися однією з найбільш інтригуючих таємниць і найважчих проблем. Дискусія з даного питання розгортається на тому, що, з одного боку, в поведінці більшості людей виявляється стійкість і передбачуваність. Деякі особистісні характеристики носять постійний характер. Чесна людина завжди говорить правду, принциповий - проявляє принциповість навіть на шкоду собі, розумний схильний надходити розумно у всіх ситуаціях. Навіть такі неординарні ситуації як хвороба, арешт і ін не здатні «вибити людину із сідла», зламати його, - особистісний радикал не змінюється, порушення ж безперервності розвитку, окремі особистісні зміни, пов'язані з обставинами, мають місце тільки на поверхневий погляд. Прихильники інших поглядів (Д. Марлоу, К. Герген) стверджують, що тривало існуючих характеристик у людини немає, кожен індивід не зберігає однаковості поведінки в різних ситуаціях. Приміром, людина змінюється при переїзді на нове місце проживання, переживши великі страждання. Навіть такі події, як одруження або раптове збагачення, можуть кардинально змінити особистість. 

 Дане протиріччя (подвійність) пояснюється тим, що кожна людина має певну кон 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 цепция самого себе, варіюється від дуже вузьких уявлень до вельми широких і гнучких узагальнень. Саме ці межі визначають поведінку індивіда в кожній життєвій ситуації (Д. Келлі). Це відображення того факту, що людина відчуває себе суб'єктом своїх дій, свого сприйняття, своїх емоцій і усвідомлює свою тотожність і нерозривність з тим, чим він був напередодні, тобто зміна психіки залежить від того, яким людина перебуває з самим собою. 

 У кожної людини є свій рівень домагань, є самолюбство, є потреба бути оціненим у життя гідно. Не зрозумівши того, хто поруч, партнери неминуче блукають у пітьмі душі іншої людини, і саме тоді виникає відчуття психологічної несумісності. 

 Сумісність значить не просте схожість, а взаєморозуміння в більшості областей життя. Стовідсоткова сумісність - міф, але чим більше спільного між подружжям у фізичної, емоційної, інтелектуальної та духовної сферах, тим краще вони зрозуміють один одного, тим більше плідними будуть їхні відносини. Виникаючі конфлікти пов'язані з тим, що подружжя, так само як батьки і діти, погано знають і розуміють один одного, що веде до роз'єднаності, неприйняттю один одного, в кінцевому рахунку - до психологічної несумісності. 

 У минулі часи не настільки важливі були скрупульозні і точні методики сумісності майбутнього подружжя, тому що саме суспільство охороняло міцність і стабільність сім'ї. Батьки тоді брали на себе турботу про те, щоб знайти своїм дітям супутника життя зі свого стану, нації і віросповідання. Наречений і наречена мали багато спільного, і це саме по собі гарантувало велику ймовірність успішності їхнього шлюбу. У всякому разі, критерієм для укладення шлюбу була не любов, не власні почуття молодих, а, швидше відповідність стандартам поведінки і відносин. 

 Розкажи мені, няня, Про ваші старі року. Була ти закохана тоді? І, повно, Таня, в ці літа Ми не чули про любов. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 А то б зігнала з світу Мене покійниця свекруха. Та як же ти вінчалася, няня? Так видно, Бог велів. Мій Ваня Молодший був мене, мій світ. Тижня два ходила сваха До моєї рідні, і нарешті Благословив мене батько. Я гірко плакала зі страху, Мені з плачем косу розплели, Та з пеньем до церкви повели. 

 (А. С. Пушкін «Євгеній Онєгін») 

 Як видно з наведеного уривка, любов як суб'єктивне переживання і ставлення до певної людини хоча і відома героїні, але явно не є визначальною в поведінці. 

 Як відомо, дівчат з дитинства вчили бути покірними і шанобливими по відношенню до майбутніх чоловікам, і це багато в чому сприяло міцності і стабільності шлюбів. 

 Тривалі дослідження також показали, що найбільше стійкі шлюби між представниками однієї національності та віросповідання, які більш-менш відповідають один одному за зовнішніми даними і рівнем освіти. 

 У нинішні часи ситуація змінилася, щоб шлюб був вдалим, потрібна взаємна любов, сумісність і відповідальність подружжя. 

 Вважається, що, якщо партнери несумісні один з одним в основних сферах життя, вони не зможуть побудувати гармонійні і дають радість відносини: незважаючи на взаємну любов, в будинку не буде згоди. Вони можуть мати багато спільного, але, якщо чоловік і дружина не люблять один одного, шлюб не буде довгим, адже існує ймовірність того, що хтось з подружжя зустріне справжню любов.

 Якщо партнер по шлюбу - безвідповідальна особистість, то він миттю може зруйнувати сімейні узи, навіть якщо шлюб був цілком вдалим. Готовність прийняти на себе зобов'язання - це наріжний камінь непорушності шлюбних уз. Навіть якщо немає взаємної любові і сумісності, шлюб може триматися на відповідальності подружжя 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 один перед одним, якщо чоловік і дружина залишаються разом через почуття боргу - заради виховання дітей або через страх громадського осуду. Правда, такі відносини приносять мало радості. 

 У сімейної психології під подружньої сумісністю розуміють сумісність і взаємність почуттів, сумісність характерів, темпераментів, спільність інтересів, уявлень, поглядів, звичок, поведінки. Відмінності можливі, вони навіть деяким чином сприяють сумісності, але тільки в тому випадку, коли характери, погляди, звички не антогоністічних. Подружня сумісність тримається на спорідненості душ, емоційної та духовної близькості, на взаємній доповненні нервового складу. 

 Сімейна сумісність як здатність членів сім'ї узгоджувати свої дії, оптимізувати взаємини в різних областях і видах спільної діяльності утворює багато шарів. - 1-й шар - фізична і психофізіологічна сумісність, що припускає тілесну сумісність, сумісність темпераментів, узгодженість сенсомоторних дій. У даному випадку найбільша сумісність виявляється в парах з протилежним типом темпераментів: холерик - флегматик, сангвінік - меланхолік, т. к. психофізіологічно такі партнери ідеально доповнюють один одного. Подружжя, в якій має місце поєднання темпераментів: Холерик - меланхолік Очікують емоційна нестабільність, різкі перепади настрою Меланхолік - сангвінік Очікують глухість до почуттів і думок один одного Сангвінік - холерик Характеризує нескінченне з'ясування відносин Існує простий, але перевірений на практиці принцип визначення сумісності чоловіка і жінки: якщо вони по зовнішності і статурі підходять один одному, з них може вийти гарна подружня пара. Аюрведическая мудрість говорить, що, належать до однієї конституції, стають хорошими дружинами завдяки подібності натур і 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 вроджених сексуальних схильностей. Невеликі відмінності не зашкодять загальної гармонії. 

 Якщо партнер по шлюбу належить до тієї ж конституції, таки можуть виникнути проблеми: коли люди однієї конституції з'єднуються, їх недоліки і слабкості посилюються, проте вони легше і простіше, ніж болісні випробування в шлюбі з людиною зовсім інший конституції. 

 - 2-й шар - сексуальна сумісність Сексуальна несумісність подружжя може 

 стати причиною сварок і конфліктів і привести до розлучення. Постійна фізична і емоційна незадоволеність в інтимному житті призводить до дратівливості і може перерости в депресивні і невротичні розлади. 

 Існують чотири категорії сексуальної несумісності партнерів: 

 - Тіла чоловіка і жінки абсолютно не підходять один для одного; їх геніталії настільки диспропорційні, що статевий акт стає скрутним і болючим; 

 - Сексуальні потреби чоловіка і жінки не збігаються; 

 - У подружжя з різним «емоційним темпераментом» може також не збігатися «сексуальний темперамент» (наприклад, один з подружжя - романтичний і ніжний, а інший - пристрасний або навіть агресивний); 

 - Статеві дисфункції партнерів (імпотенція, фригідність). 

 У цій області також проявляється і діє принцип подібності. 

 - 3-й шар - інтелектуальна сумісність Навряд чи чоловік і дружина зможуть спілкуватися довгий час, якщо вони інтелектуально несумісні. Їх розмови будуть або одноманітні, або вони зовсім будуть розуміти один одного. 

 "4-й шар - сумісність характерів 

 Якщо майбутній партнер по шлюбу володіє одним або декількома вадами (див. нижче), це ще не означає, що з ним неможливо жити в шлюбі, однак треба мати на увазі, що відносини з ним будуть нелегкими. Основною причиною цих недоліків часто оказива 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 ються травми і втрати, перенесені в дитинстві. Якщо партнер знає про свої недоліки і постійно працює над ними, від них, зрештою, можна позбутися. В іншому випадку, шлюбу загрожує небезпека. 

 Швидше за все, про сумісність не може бути й мови, рано чи пізно доведеться розлучитися з партнером по шлюбу, якщо він / вона володіє такими серйозними вадами характеру: 

 - Не може брати на себе відповідальність, в тому числі фінансову (влазить в борги); 

 - Емоційно неврівноважений, так як у дитинстві переніс серйозні травми (дитиною його кинули або образили); 

 - Емоційно холодний (не вміє любити і відповідати на любов); 

 - Постійно перебуває в депресії або поганому настрої (скаржиться, звинувачує інших); 

 - Жорстокий, легко впадає в гнів (може застосувати фізичну силу); 

 - Має сексуальні розлади (імпотенція, фригідність); схильний до подружньої невірності (фліртує з іншими); 

 - Має пристрасть до алкоголю, наркотиків, сексу або азартних ігор; 

 - Ще не прийшов до тями після попереднього роману. 

 За даними досліджень Американського інституту старіння, при досягненні 30-річного віку світогляд і характер людини вже не змінюються. Це не означає, однак, що особистість людини з часом не змінюється: людині дано розум і свобода вибору, тому він сам може змінювати свій характер, зводячи до мінімуму наявні недоліки і підсилюючи наскільки можливо свої достоїнства. 

 Якщо молоді люди одружуються в надії, що з часом характер обранця покращиться, головне - допомогти йому виправитися, вони ризикують марно втратити час. Швидше за все, партнер не стане таким, яким його хотіли б бачити. - 5-й шар - узгодженість функціонально-рольових очікувань 

 У цьому випадку значимі представлення членів сім'ї про те, що, як, з ким, і в якій послідовно 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 сти вони робитимуть для досягнення спільних завдань. Прийнято вважати, що узгодженість структури ролей, розуміння і розподіл ролей всередині пари забезпечує стабільність і благополуччя родини. . - 6-й шар - ціннісно-орієнтаційна єдність 

 У кожного є інтереси, потреби, мети існування та засоби їх досягнення, які є найважливішими в житті. Якщо майбутній чоловік не розділяє пріоритетів іншого, навряд чи шлюбний союз буде успішним і стабільним, навіть якщо в інших областях молоді люди ідеально підходять один одному. - 7-й шар - особистісна і соціальна зрілість 

 подружжя 

 Для гармонійного шлюбу необхідна особистісна і соціальна зрілість, підготовленість, активність і стійкість у професійній сфері, здатність матеріально забезпечувати свою сім'ю, готовність піклуватися про виховання дітей. Психологічно зрілих подружжя відрізняє почуття обов'язку, відповідальність за свою сім'ю, самовладання, гнучкість, витриманість, працьовитість, делікатність. 

 Особистісний чинник в любові і сімейного життя як визначальний був вперше проголошений в гуманістичної психології. Останнім часом у вітчизняній науці в рамках гуманітарного підходу з'явилися нові розробки в розгляді особистості і нові розробки в розгляді міжособистісних відносин. Так, А.Б. Орлов ставить на центральне місце у вивченні особистості сутність людини і самопринятие, що представляє собо1й джерело і суть нормального особистісного розвитку. Е.О. Смирнова як першопричини і одного з проявів справжнього 2отно-шення любові бачить безумовне прийняття себя2. 

 Описуючи існування особистості в термінах «самопринятие» і «самонепрінятіе», мова йде про прийняття чи неприйняття себе вже як справжнього суб'єкта життя, існуючого незалежно і поза всяких соціальних норм, стереотипів, ціннісних систем і т. п. 

 1 Орлов А.Б. Особистість і сутність: зовнішнє і внутрішнє Я людини / / Питання психології, 1995, № 2. С. 5-19. 

 Смирнова Е.О. Становлення міжособистісних відносин в «пр. Ранньому онтогенезі / / Питання психології. 1994. № 6. С. 5-15. 3110 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Таким чином, рівень особистісної зрілості можна визначати, як прагнення бути самим собою, а також за допомогою визначення ступеня самоприйняття. 

 Продовжити розмову про психологічної сумісності хочеться зверненням до структурному аналізу психологічної сумісності. У рамках цього підходу акцент зроблений на особистісних і психодинамічних характеристиках людини. Аналіз цих характеристик будується за принципом подібності або компліментарності. Однак це чисто зовнішній і обмежений підхід до сумісності: ні ідея подібності, ні ідея компліментарний-ності повністю не підтверджуються. «Ми так схожі» і «Ми такі різні», - звучить однаково часто при обговоренні як вдалих, так і невдалих шлюбів. Виявлено деякі закономірності, які виражені в законі сумісності: вроджені якості повинні бути контрастні, а набуті - подібні. 

 У значно більшою мірою проблему сумісності дозволяє зрозуміти запропонована С.С. Лібіхом модель, яка виходить із рольових властивостей і очікувань подружжя. 

 Жінку-мати відрізняє виражена потреба допомагати, захищати, підбадьорювати, підтримувати, рятувати і т. д. Вона несвідомо віддає перевагу спілкуванню зі слабкими, хворими, що не відбулися, потерпілими невдачу, що нерідко визначає і вибір чоловіка. Слабкість чоловіка, його потребу в опіці можуть мати значення сексуально позитивних подразників. 

 Жінка-дочка відчуває потребу в протекції з боку чоловіка, в спілкуванні, з яким могла б почувати себе слабкою, «маленькою дівчинкою», предметом уваги і захоплення. Часто воліє партнера старше себе, цінуючи в ньому не стільки сексуальну силу, скільки досвід, знання, вміння, досвідченість в ласках. 

 Жінка-жінка агресивного типу глузлива, іронічна, прагне брати верх над чоловіком, в поведінці і ласках якого її приваблюють залежність, податливість, підпорядкованість і принижена боязкість. Для жінки-жінки пасивно-підлеглого типу ідеал - сильний, владний, овладевающий нею чоловік. 

 Чоловік-батько схильний до заступництва, потребуючи при цьому з боку жінки у визнанні, витті 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 розкраданні, підпорядкованості і залежності, «вгадуванні» його бажань і потреб. 

 Чоловік-син підпорядковуємо, залежимо, нерідко інфантильний, потребує опіки і співчутті з боку жінки, часто - невдаха, може бути примхливим, чекає всепрощаючого розуміння своїх слабкостей. 

 Чоловік-чоловік агресивного типу - представник «силового», наступально-домінантного поведінки. Він безапеляційний, рішучий, може бути грубий в повсякденному спілкуванні і ласках. Чоловік-чоловік пасивно-підлеглого типу відчуває симпатію і потяг до «сильних жінкам», любить зовнішні прояви цієї сили, деякою маскулінності в стилі поведінки та одягу; він часто залежимо, принижений, схильний віддавати ініціативу жінці, в тому числі і в сексуальному спілкуванні. 

 Типи ці не абсолютні, але формуються досить рано. Кожен з цих типів сам по собі не «хороший» і не «поганий», а може бути оцінений лише по відповідності рольовим очікуванням партнера. Це дає можливість з відомою часткою ймовірності прогнозувати гармонійність або конфліктність партнерів. Ступінь і адекватність «рольового знайомства» має значення для успішності шлюбу, підкреслює С.С. Лібіх. 

 Більш тонко суть психологічної сумісності розкрита А. Кроніком. Він підкреслює, що найчастіше самі близькі (сумісні) люди - це члени однієї сім'ї і друзі, ті, кого людина пускає в своє Я. У кожного - свої, неповторні, несхожі, здавалося б, ні на кого іншого. А. Кроніком в ході емпіричного дослідження складено психологічні портрети Я, Самого близького і Недавнього знайомого. ' 

 Виявилося: я Найближча Недавній Знайомий Вразливий Комунікабельний Активний Вдячний Вдячний Комунікабельний Довірливий Уважний Жартівливий Дратівливий Вразливий Вселяє довіру Комунікабельний Люблячий Привітний 'Кроник А.А., Кронік Є.А. Психологія людських відносин Дубна, 1998. 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 Портрет близької людини, зауважує А. Кронік, вельми схожий на Мене, з тією лише різницею, що Я довірлива, але дратівливий, а Він - уважний і люблячий. Відразу стає зрозумілим, чому абсолютна психологічна сумісність - якийсь ідеал. 

 Єдина область дотику з «шапкових» знайомим - товариськість - те, що з'являється у кожного вже в перші місяці життя. Але навіть для того, щоб стати знайомими, однією товариськості мало. 

 Подібність характерів також не може бути вирішальним фактором зближення. Незначна тенденція є, але майже стільки ж випадків суперечить їй. Ймовірно, в цих суперечать випадках проявляється те, що один партнер доповнює іншого, що вони контрастують з тих чи інших властивостях. 

 І все ж детальний змістовний аналіз характеристик Я, близьких і знайомих у кожному випадку, коли подібність не спрацьовувало, показує, що і гіпотеза контрасту підтверджується лише у половини опитаних, а інші більш контрастно бачать не близької людини, а просто знайомого. 

 Значущість дослідження А. Кроніка в тому, що він, помічаючи, що коріння сумісності не у подібності або контрасті характерів партнерів, продовжує аналіз і пошук далі. 

 Слідуючи за експериментатором, вчитаємось уважніше до деяких характеристики Мене і Знайомого: я довірливий, знайомий, що вселяє довіру. 

 Зв'язок між ними очевидна. 

 Поскладніше виглядає інша формула: «Я довірливий для того, щоб мій знайомий вселив мені довіру». 

 Кроник А. стверджує, що довірливість молодих людей і вміння вселяти довіру, властиве їх знайомим, тісно пов'язані один з одним як причина і наслідок, як мета і засіб її досягнення. Подібні зв'язки, в яких прояв (або формування) певного властивості характеру однієї людини залежить від прояву якої-небудь властивості характеру іншої людини, він називає характерів-утворюючими зв'язками. Характерообразующая зв'язок є елементарною «клітинкою», одиницею аналізу значущих відносин. Ми припускаємо, що, чим 

 Текст взято з психологічного сайту http://psylib.myword.ru 

 більше таких зв'язків встановлюється між спілкуються людьми, тим більш значуща партнери повинні бути один для одного. Простіше кажучи: більше зв'язків - сильніше прихильність. 

 Для психологічної сумісності в спілкуванні з найближчою людиною повинно мати місце велика кількість характерообразующіх зв'язків. Кроник припускає, що, можливо, Мене з Близьким пов'язують такі конкретні зв'язку: «я довірливий тому, що він люблячий», «він уважний тому, що я дратівливий», «я дратуюся, щоб він став ще уважніше», «я вдячний тому , що він люблячий і уважний »,« він вдячний тому, що я довірливий і вдячний »,« він люблячий, оскільки я вдячний, довірливий, вразливий »,« я товариська, потомучто він товариський »,« він товариський, щоб я став ще більш товариський »... 

 Всіх зв'язків з Близьким не перелічити, що не розрізнити, де закінчується один і починається інший. Зв'язки можуть виявитися зовсім іншими, але головне, на думку А. Кроніка, має зберегтися: з Близьким людиною Я пов'язаний більше, зі Знайомим - менше. 

 Ці зв'язки, в кінцевому рахунку, утворюють сімейне Ми і забезпечують психологічну близькість і сумісність. Кожне особистісне властивість подружжя, членів сім'ї зовсім не автономне властивість. І завдання адаптації та сумісності не приладнати, пристосувати їх один до одного за принципом подібності або додатковості. Властивість особистості - це міст від однієї людини до інших. 

 Таким чином, сумісність - це результат реальних вкладень людини в забезпечення подружньої близькості і гармонії, а сімейна адаптація - це не пасивне механічне пристосування членів сім'ї один до одного, в сімейних відносинах багато залежить від самого подружжя, їх вихованості, інформованості і бажання зберегти сім'ю. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Адаптація не сумісні подружжя в сім'ї"
 1. Адаптація персоналу
    адаптації, організацію випробувального терміну, адаптацію молодих фахівців, методи наставництва і консультування, розвиток людських ресурсів. Адаптація завершується вступом співробітників на посаду на постійну
 2. 13.2. Права та обов'язки подружжя
    подружжя тісно взаємопов'язані і можуть бути розділені на дві великі групи: особисті та аліментні. До основних особистих прав подружжя відносяться рівноправність в сім'ї і право вибору прізвища. Відповідно до ст. 31 СК кожен з подружжя вільний у виборі роду занять, професії, місць перебування і проживання. Питання материнства, батьківства, виховання, освіти дітей та інші питання життя сім'ї
 3. Види трудової адаптації
    адаптація виражається в певному рівні оволодіння професійними навичками та вміннями, в форми-ровании деяких професійно необхідних якостей особистості, у розвитку стійкого позитивного ставлення працівника до своєї професії. Професійна адаптація в чому виражається в ознайомленні з професійною роботою, придбанні навичок професії-сионального майстерності, вправності,
 4. РЕЗЮМЕ
    адаптації нового співробітника організації, який має період від одного до шести місяців. Адаптація молодих спеціалістів є важливим етапом становлення та придбання виробничого досвіду і включає в себе наступні етапи: практика в період навчання у вузі (технікумі); соціальна адаптація, стажування на робочому місці, професійна адаптація, підвищення ділової кваліфікації.
 5. Завдання 5: Чи є дані поняття: а) порівнянними, б) сумісними?
    сумісними називаються поняття, які не мають у своїх обсягах загальних елементів / «коло» і квадрат »/. При цьому, не можна плутати відносини сумісності з відносинами цілого і частини / «факультет» і «університет» - поняття
 6. § 1. Особисті немайнові та майнові права і обов'язки подружжя. Шлюбний договір
    подружжя виникають з моменту державної реєстрації шлюбу. Вони поділяються на дві групи. Першу групу становлять особисті немайнові права та обов'язки. Так, подружжя мають право обрати загальною прізвищем прізвище одного з них, подвійне прізвище, що утворюється шляхом приєднання прізвища дружини до прізвища чоловіка. У подружжя є право залишитися при своїй дошлюбного прізвища. Подружжя спільно
 7. Культурно-побутова адаптація
    адаптації визначається рівнем культури виробництва, розвитком його інфраструктури, загальним рівнем розвитку членів організації, які пов'язані не тільки відносинами по роботі, але і спільним
 8. Загальна спільна власність подружжя.
    подружжя був визначений у сімейно-шлюбному законодавстві, причому проводився принцип роздільності дошлюбного майна подружжя та принцип спільності майна, спільно нажитого подружжям у період шлюбу, - зазначене майно належало подружжю на праві спільної сумісної власності. Новітнє законодавство зазнало істотних змін у самому підході до правової регламентації
 9. 2. Право спільної сумісної власності подружжя
    подружжя є реєстрація шлюбу. Все нажите подружжям під час шлюбу майно, за деякими винятками, відноситься до їх сумісної власності незалежно від того, ким з них і за чий рахунок майно було придбано, створено, на чиє ім'я оформлено. Однак договором між подружжям може бути встановлений інший режим цього майна (п. 1 ст. 33, п. 1 ст. 42 Сімейного кодексу РФ). До загальної
 10. В. Умови іепотенціальпості
    сумісно з постулатом 2.14.2. існування випадкових подій і навіть з більш сильним твердженням 4.В.1. Щось є, але може не бути; щось не їсти, але може бути, тобто сумісне з запереченнями положенні 4.Б.1. і 4.Б.1. * 17 °. (Р => Lp) (Lp або L "~ ip) (див. л рим спайні 164)? Між тим Np (Lp або L-і р) с =>-г (Мр Імпра) ~ Н Qp. Ш« Про тлумачення »9, b 4-7. Там же, 9, 19 а 19-22,
 11. 13.5. Відповідальність з сімейного права
    подружжя стягнення може бути звернено лише на майно цього чоловіка. При недостатності цього майна кредитор має право вимагати виділу частки подружжя-боржника, яка належала б дружину-боржнику при розділі спільного майна подружжя, для звернення на неї стягнення. Стягнення звертається на спільне майно подружжя за спільними зобов'язаннями подружжя, а також за зобов'язаннями одного з
 12. Стадії процесу трудової адаптації
    адаптації працівник проходить такі стадії: Стадія ознайомлення, на якій працівник отримує інформацію про нову ситуацію в цілому, про критерії оцінки різних дій, про норми поведінки в колективі. Стадія пристосування - на цьому етапі працівник переоріенті-руется, визнаючи головні елементи нової системи цінностей, але поки продовжує зберігати багато свої установки. Стадія асиміляції,
 13.  Вербальна і візуальна адаптація
    адаптація
© 2014-2021  ibib.ltd.ua