Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

| 1 Діагностування навченості

Діагностування навченості невіддільне від діагностування навченості, оскільки правильне уявлення про досягнуті результати може бути отримано тільки у зв'язку з умовами (шляхами, способами) їх досягнення.

Обучаемость - це здатність (придатність) учня опановувати заданим змістом навчання. Поширеними синонімами поняття навченості є такі поняття, як «податливість», «навчальна здатність», «потенційні можливості», «сприйнятливість» та ін, що виражають якості студіюючої особистості.

Найважливішими компонентами поняття навченості є наступні: 1) потенційні можливості учня; 2) фонд дієвих знань (тезаурус), 3) узагальненість мислення (розумового процесу), 4) темпи просування в навчанні (засвоєння знань) . Потенційні можливості як фактор включають в себе індивідуальні характеристики (якості), кого навчають. Серед них - сприйнятливість, готовність до розумової праці, здатність вчитися, успішність пізнавальної діяльності та ін Найбільше важливі сформований-ність розумових дій, широта знань, загальна ерудиція учнів, їх мовний розвиток, рівень засвоєння знань, умінь та ін Узагальненість мислення - ще один визначальний навченість комплексний фактор, відповідальний за ка

566

кість (глибину, ефективність) пізнавального процесу. Такі характеристики мислення, як сила, гнучкість, самостійність, економічність і інші, істотно визначають можливості та переваги кожної особистості в навчанні.

Фактор темпів логічно розглядати як похідний від попередніх, тому що всі переваги особистості, що має більш високу здатність до навчання, перед особистістю з більш низькою характеристикою даної якості практично зводяться до різниці в темпах (часу) освоєння знань, умінь , просування в навчанні і приросту результатів. На темпи впливають і потенційні можливості учнів, і фонд їх дієвих знань, умінь, і характеристики мислення. Звідси саме темпи є визначальною характеристикою навченості. До підвищення темпів і зниження витрат часу в кінцевому рахунку зводиться вся економія в навчанні.

Які ж темпи необхідно враховувати в навчанні, як їх визначати і як діагностувати навченість за темпами?

1. Темп засвоєння знань, умінь (Ту).

Цей показник допускає різні трактування. Їм можна охарактеризувати передусім час засвоєння еталонного поняття (виконання еталонного тесту), а також довільного (але однакового для всіх учнів) поняття або тіста:

де Тф - фактично витрачений час на повне засвоєння еталонного поняття або виконання еталонного тесту конкретним учнем; Те - середньостатистичне час виконання еталонного завдання. Поняття «еталонний» має конкретний зміст і може означати «середньостатистичний», «за багаторічними спостереженнями», «в нашій школі», «на рівні прийнятих вимог» і т. п. Організувати дослідження цього показника нескладно: потрібно запропонувати учнем виконати тест і точно зафіксувати час видачі відповіді. Необхідною умовою при цьому є створення «сильної» мотивації, тобто прагнення якомога раніше, але безпомилково виконувати роботу. За результатами тестування або виконання завдання встановлюється рейтинг учнів, їхні прізвища виставляються в списку згідно збільшенню тривалості (темпу) виконання завдань.

567

2. Темпи просування в навчанні (Тп).

Цей показник темпу набагато повніше характеризує здатність до навчання, оскільки враховує більш тривалий період навчання, на якому вплив даної якості проявляється значно сильніше. При використанні даного показника приймається до уваги час повного засвоєння розділу, частини курсу, усього навчального предмета.

Аналітичне вираження показника не відрізняється від попереднього:

Тп - Ту/Тз-100%,

де Ту - час повного засвоєння розділу (частини курсу, усього навчального предмета) конкретним учням; Те - еталонне час засвоєння того ж обсягу навчального матеріалу, встановлене експертним шляхом або ж за допомогою теоретичних розрахунків.

Практика постійно підтверджує - той, якого навчають швидше опановує запропонованим йому обсягом знань, який має більш високу здатність до навчання. Тому вивчення Тп відкриває шляхи кількісної оцінки можливостей учнів. При практичному визначенні показника Тп необхідно знову-таки забезпечити належну мотивацію навчання. Поза зв'язку з нею важко реально оцінювати темпи, здатність до навчання, можливості учнів, оскільки відомо, що за відсутності належних стимулів темпи, що встановлюються самими учнями, набагато нижче можливих.

Економія часу, прискорення темпів, дострокове вивчення не тільки окремих тем, розділів, а й цілих курсів, як це ми спостерігаємо в досвіді кращих педагогів, досягаються за рахунок мобілізації навченості, впровадження стимулів, що спонукають підвищувати напруженість пізнавального праці. Таким чином, здатність до навчання не раз і назавжди встановлене якість особистості, а динамічний процес, що розвивається під впливом різних причин, якими можна цілеспрямовано управляти.

3. Темпи приросту результатів (Тр).

Цей показник характеризує динаміку навченості і має виключно важливе значення для розуміння і оперативного обліку змін, що відбуваються в навчальному процесі. Ці зміни носять характер підвищення, стабілізації

568

або зниження результативності. Їх не можна ототожнювати з оцінками, оскільки останні можуть значно коливатися від уроку до уроку: на появу певної оцінки в класному журналі часто впливають і випадкові причини. Зміни, про які йде мова, характеризують тенденцію, що набрала або набирає силу в навчальній діяльності кожного учня. Є досить підстав вважати, що тенденція ця обумовлена обучаемостью. Але тенденцію, як і звичку, раптово змінити не можна, її виправляють повільно і поступово. Показник приросту результатів сигналізує, з якою швидкістю триває цей процес, яку спрямованість і характер він набуває.

Поняття зміни (приросту, зниження) результативності навчання розкриємо на прикладі. Нехай успішність виконання першого тесту була 0,2, а наступного за ним - 0,9. Ставлення подальшого результату до попереднього вказує на дуже високий темп приросту. У «нормальному» навчальному процесі аналогічний стрибок трапляється дуже так само як і раптове зниження темпу. Оперуючи темпами зміни результативності, можна охарактеризувати протягом навчального процесу, коливання навченості окремого учня або всього класу.

Показник зміни результативності (Тр) виражає відношення наступних досягнень до попередніх:

де Тп - «подальше» зафіксоване значення показника навчання (у відсотках, відносних значеннях, балах) , Тд - зафіксоване значення досягнутого (попереднього) показника або середньоарифметичне значення ряду показників. Конкретна аналітична формула залежить від того, як трактуються поняття наступних і попередніх досягнень: вони можуть одержувати значення абсолютних, среднеарифметических або зважених оцінок; зміни у формулі можливі й у зв'язку з тим, яка кількість значень відноситься до «подальшим», а яке - до « попереднім ».

Технологія визначення навченості учнів з дидактичним темпам спрощує вирішення багатьох проблем. Насамперед вона застосовується для диференціювання однорідних

569

класів (груп, підгруп) учнів.

Досі для цієї мети бралися такі критерії, як успішність, рівень підготовленості по конкретних предметів, частково здібності і схильності учнів, деякі інші ознаки. Але всі вони відображаються у навченості, по якій і слід диференціювати учнів: саме ця інтегрована характеристика безпомилково вказує на можливості кожного учня, шляхи раціоналізації персонального процесу.

XI. Що таке навченість?

1. Це здатність учнів опанувати змістом освіти.

2. Це потенційні можливості учнів.

3. Це загальні розумові здібності до засвоєння знань, умінь.

4. Це сприйнятливість, податливість навчання.

5. Це навчальна тренованість, узагальнені способи оволодіння змістом навчання.

XII. Діагностування навченості направлено на:

визначення темпів засвоєння знань

2) встановлення темпів просування в навчанні

3) встановлення темпів приросту результатів

4) визначення потенційних можливостей учнів;

5) визначення фонду дієвих знань.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ Запитання I II IV V Відповіді 2 - 1,2, 5, 6, 8, 9, 11,

12, 13, 15, 16, 17 18,21,22, 23 0,7 (70%) 2, 3,4 Питання VI VII VIII IX X XI XII Відповіді Всі тести неправильні 1-5 1-5 1,2, 6, 7,8 1-4 1-5 1-5 570

Контрольний тест

1. Що таке діагностування навченості?

2. Що таке контроль знань, умінь?

3. Що таке перевірка знань, умінь?

4. Що таке оцінювання і оцінка?

5. На яких принципах грунтується діагностування, контроль і перевірка знань?

6. Назвіть функції контролю.

7. Охарактеризуйте ланки перевірки знань, умінь.

8. Які типові недоліки виявлено в масовій практиці

перевірки, оцінки знань?

9. Що ви знаєте про нові пошуках в галузі контролю та перевірки знань?

10. Що із зарубіжного досвіду контролювання вам імпонує?

11. Які недоліки має п'ятибальна система знань?

12. Яку шкалу оцінок ви відстоюєте і чому?

13. Що таке тестування навченості, досягнень, розвитку?

14. Які критерії існують для оцінки діагностичних тестів?

15. Які форми тестового контролю ви знаєте?

16. Які правила необхідно при складанні діагностичних тестів?

17. У чому особливості програмованого, комп'ютерного тестування?

18. Що таке навченість?

19. Як діагностується навченість учнів?

20. Для яких цілей використовуються результати діагностування навченості?

Література для самоосвіти

Амонашвілі Ш.А. Виховна та освітня функції оцінки навчання школярів. - М., 1984.

Бардін К.В. Як навчити дітей вчитися. - М., 1987.

ГузікН.П. Вчити вчитися. - М., 1981.

ПОЛОНСЬКИЙ В.М. Оцінка знань школярів. - М., 1982.

РозенбергН.М. Вимірювання в дидактиці. - Київ, 1985.

Фрідман Л.М., Волков К.Н. Психологічна наука - вчителю. - М., 1985.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" | 1 Діагностування навченості "
 1. § 1. Поняття про педагогічній діагностиці
  діагностування є своєчасне виявлення, оцінювання та аналіз перебігу навчального процесу в зв'язку з продуктивністю останнього. Діагностування розглядає результати у зв'язку з шляхами, способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування продуктів навчання. Діагностування включає в себе контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх
 2. Діагностика навченості
  діагностування як процес (складову частину) практичної педагогічної діяльності. Діагностика, нагадаємо ще раз, - це прояснення всіх обставин протікання дидактичного процесу, точне визначення його результатів. Без діагностики неможливо ефективне управління дидактичним процесом, досягнення оптимальних для наявних умов результатів. Розрізняють діагностування
 3. Атестація вчителів
  навченість учнів. Неважко помітити, що чим більше різниця 7х - 7к, тим вище індекс 1 / ї, визначальний внесок педагога в кінцевий результат. Показник навченості (О) по-різному трактується дослідниками. Кожен педагог добре знає, як багато залежить від складу учнів. Трапляється, видатний майстер в слабкому класі досягає відносно скромних результатів (хоча для цього класу вони
 4. § 2. Етапи і методи діагностування
  діагностування. 1. Попереднє виявлення рівня знань учнів. Даний етап здійснюється на початку навчального року, щоб визначити знання учнів найважливіших елементів курсу попереднього навчального року. Попередня перевірка поєднується з компенсаційним навчанням, спрямованим на усунення прогалин у знаннях, уміння. Така перевірка можлива не тільки на початку
 5. Типи контактів
  діагностування, коли екстрасенс, часом не має уявлення про внутрішні органи людини, безпомилково вказує на патологічні зміни, розуміє їх причинно-наслідковий зв'язок і правильно проводить курс лікування. Третій тип контакту - це коли люди усвідомлюють ці контакти, усвідомлюють їх невипадковість, але не відчувають їх безпосередньо, тобто вони приходять до усвідомлення існування
 6. ДОПИТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
    діагностування та лікування вказаного захворювання; - які дослідження і медичні заходи проводилися в період перебування потерпілого в медустанові, наскільки вони були обгрунтовані; - які були обрані тактика і методика лікування, наскільки вони були обгрунтовані; - чи давалися, ким, коли, рекомендації лікуючого лікаря про необхідність перегляду обраних ним методів
 7. Ефективність статі.
    навченості, конформності, тобто адаптивності. Для чоловічої статі такий шлях закритий через вузької норми реакції; тільки винахідливість, кмітливість, винахідливість можуть забезпечити їй виживання в дискомфортних умовах. Жінки пристосовуються до ситуації, чоловіки виходять з неї, знайшовши нове рішення. Тому чоловіки охочіше беруться за нові, що вимагають пошуку, неординарні завдання (часто
 8. Класифікація закономірностей навчання
    навченості учнів; д) часу навчання. 4. Закономірність методів навчання. Ефективність дидактичних методів залежить від: а) знань і навичок використання методів; б) цілі навчання; в) змісту навчання; г) віку учнів; д) навчальних можливостей (навченості) учнів; е) матеріально-технічного забезпечення; ж) організації навчального процесу. 5.
 9. Сутність і структура педагогічного процесу
    Процес - це педагогічна система в динаміці, в дії. У ньому активно проявляються цілі, зміст, технологія та інші елементи педагогічної системи. Якість всіх елементів підготовленої педагогічної системи визначає якість і результативність педагогічного процесу. Педагогічний процес - спеціально організована цілеспрямована діяльність суб'єктів педагогічної
 10. МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ
    діагностування, що дозволяють отримувати науково обгрунтовану, репрезентативну інформацію, відповідну істині, що виключає всякі домисли і двозначне тлумачення. Методологія діагностування складається з принципових позицій, уявлень і теорій розуміння сутності людини, шляхів осягнення його особистості та індивідуальності у всій їх складності і багатосторонності. Якщо методологічної
 11. Оцінка інтелектуального розвитку.
    навченості обстежуваних, що є відображенням загальних здібностей, які висловлюють пізнавальну активність суб'єкта і його можливості до засвоєння нових знань, дій, складних форм діяльності. Існує тісний зв'язок інтелекту з іншими компонентами особистості, її емоційною сферою, потребами та інтересами. Час вирішення завдань інтелектуальних тестів Айзенка обмежено 30 хв, КОТ -
 12. Факторний аналіз в дидактиці
    здатність до навчання учнів (ОУ), 4) час (В). Загальна модель формування продуктів навчання під впливом виділених факторів представлена на рис. 21. Рис. 21345 Генеральний фактор «Навчальний матеріал» містить в собі загальні причини інформаційного походження. Навчальна інформація поділяється на інформацію когнітивну
 13. ДОДАТОК № 2
    здатність до навчання, навчання, обдарованість, операція (розумова), відчуття, пам'ять, переживання, наслідування, розуміння, потреба, уявлення, проблемна ситуація, проблемне навчання, диференційоване навчання, професійна орієнтація, психодіагностика, неуважність, референтна група, рефлексія, мова, жито, самонавіювання, самосвідомість, самооцінка, психологічна служба в школі,
© 2014-2021  ibib.ltd.ua