Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття про педагогічній діагностиці

Діагностика - прояснення всіх обставин протікання дидактичного процесу, точне визначення результатів останнього.

Метою дидактичного діагностування є своєчасне виявлення, оцінювання та аналіз перебігу навчального процесу в зв'язку з продуктивністю останнього.

Діагностування розглядає результати у зв'язку з шляхами, способами їх досягнення, виявляє тенденції, динаміку формування продуктів навчання. Діагностування включає в себе контроль, перевірку, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, прогнозування подальшого розвитку подій.

Контроль означає виявлення, вимірювання та оцінювання знань, умінь учнів.

Перевірка - складовий компонент контролю, основної дидактичної функцією якого є забезпечення зворотного зв'язку між вчителями та учнями, отримання педагогом об'єктивної інформації про ступінь засвоєння навчального матеріалу, своєчасне виявлення недоліків та прогалин у знаннях.

Перевірка має на меті визначення не тільки рівня і якості навченості учнів, а й обсягу навчального праці останнього. Крім перевірки контроль відображає в собі оцінювання як процес і оцінку як результат перевірки. Оцінки фіксуються у вигляді позначок.

Найважливішими принципами діагностування та контролювання обу-ченности учнів є об'єктивність, систематичність, наочність.

Об'єктивність полягає в науково обгрунтованому змісті діагностичних тестів (завдань, питань), діагностичних процедур, рівному ставленні педагога до всіх учнем, адекватному встановленим критеріям оцінювання знань, умінь. Об'єктивність діагностування означає, що виставлені оцінки збігаються незалежно від методів і засобів контролювання та педагогів, які здійснюють діагностування.

Вимога принципу систематичності полягає в необхідності проведення діагностичного контролювання на віх етапах дидактичного процесу - від початкового сприйняття знань і до їх практичного застосування.

Систематичність полягає і в тому, що регулярному діагностуванню піддаються всі учні з першого і до останнього дня перебування в навчальному закладі. Принцип систематичності вимагає комплексного підходу до проведення діагностування, при якому різні форми, методи і засоби контролювання, перевірки, оцінювання використовуються в тісному взаємозв'язку і єдності, підпорядковуються одній меті.

90

Принцип наочності полягає в проведенні відкритих випробувань всіх учнів по одним і тим же критеріям. Принцип вимагає оприлюднення і мотивації оцінок. Оцінка - це орієнтир, за яким навчають судять про еталони вимог до них, а також про об'єктивність педагога. Необхідною умовою реалізації принципу є об'єднання результатів діагностичних засобів, обговорення та їх аналіз.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття про педагогічної діагностики "
 1. Сутність і структура педагогічного процесу
  зрозуміле, глибоко засвоєно присутніми, збагатило б їх, спонукало до певних відносин і поведінки. Важливу роль в цьому відіграють методики і технології, застосовувані батьком, педагогом, керівником. Вони - педагогічні інструменти, рушійні і творчі сили в педагогічному процесі, використовувані суб'єктом, що реалізує функцію управління процесом. Неодмінною умовою
 2. Основні завдання юридичної педагогіки
  понятійно-категоріального апарату; - проведення педагогічних досліджень з актуальних проблем законотворчої, правоохоронної, правозастосовної і правоисполнительной діяльностей, створення адекватних юридико-педагогічних теорій з їх диференціацією за основними напрямками юридико-педагогічної роботи; - теоретична і прикладна розробка багатоступінчастої і
 3. категоріальний-понятійний апарат
  поняттями має і свої, за якими стоїть досліджувана і описувана нею специфічна феноменологія. Це має місце і в юридичній педагогіці. Її категорії та поняття відрізняються своєрідністю, бо відображають своєрідність явищ юридико-педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної
 4. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 5. Теми для рефератів 1.
  Педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 6. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 7. Передмова
  педагогічних вузів і коледжів, а також для практичних психологів, які працюють в освітніх
 8. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 10. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
  Поняття і наукові основи теорії криміналістичної ідентифікації. Розкрийте зміст основних понять криміналістичної ідентифікації: ідентифікаційні властивості і ознаки об'єктів, ідентифікаційні комплекс ознак, ідентифікаційне поле, ідентифікаційний період. Назвіть об'єкти і суб'єкти криміналістичної ідентифікації. Що розуміється під ідентифікуються і ідентифікують
 11. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 12. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ
  поняття діагнозу набуло широкого поширення в науці, техніці, виробничій практиці. Діагностика стала невід'ємним, органічним компонентом всіх керованих громадських, виробничих, технологічних систем і процесів, способом отримання зворотної інформації про їхні дії і якості результатів. Отримана політичним керівником, ученим, економістом, інженером, конструктором,
 13. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
  Педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 14. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 15. 13.4. Неуспішність учнів
  понять: перевірка знань, дидактичний тест, оцінка знань, неуспішність, педагогічна занедбаність. 3. Перерахуйте причини невдач у навчанні. 4. Назвіть і охарактеризуйте засоби подолання неуспішності: - педагогічна профілактика, - педагогічна терапія, Література для самостійної роботи Беспалько В.П. Складові педагогічної технології. М., 1989. Інгенкамп К.
 16. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 17. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  діагностиці психічних
© 2014-2021  ibib.ltd.ua