Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяКлінічна психологія
ЗМІСТ:
Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002

У керівництві викладаються основні принципи, методи та методологічні основи па-

топсіхологіі. Наводяться відомості про найбільш часто вживаних методиках досліджень-

ня уваги, пам'яті, сенсомоторики, рівня та особливостей протікання розумових

процесів, особистісних властивостей. У розділах, присвячених питанням патопсихологической семіотики, дається характеристика даних, одержуваних при обстеженні хворих на шизофренію, маніакально-депресивним психозом, епілепсією, олігофренією, старечим недоумством, пресенільного психозами (деменціями), церебральним атеросклерозом, алкоголізмом, з наслідками черепно-мозкової травми, прикордонними нервово -психічними розладами, психічними захворюваннями дитячого і підліткового

віку. Обговорюються питання валідності патопсихологических методик в нозологіче-

ської психіатричної діагностиці.

Для лікарів: психіатрів, невропатологів, наркологів; медичних (клінічних) і

спеціальних психологів, юристів, а також для більш широкого кола читачів, інте-

Передмова
I. Загальна частина
Патопсихологія та медична психологія
Особливості і завдання патопсихологічного дослідження
Методики експериментальної патопсихології
Проведення патопсихологічного дослідження та підготовка висновку
Патопсихологические синдроми
Функціональні проби і тести в патопсихології
Деонтологічний аспект діяльності патопсихолога
Організація і правове регулювання діяльності психолога в системі охорони здоров'я в Російській Федерації
II. Методи (методики) патопсихологического дослідження
Методики для дослідження уваги і сенсомоторних реакцій
Рахунок по Крепелину
Отсчітиваніе
Відшукування чисел за таблицями Шульте
Додавання з почергово мінливими доданками
Корректурная проба з перемиканням
Методика Мюнстерберга
Методики для дослідження пам'яті
Проби на запам'ятовування
Проба на асоціативну пам'ять
Психометрическое дослідження пам'яті за допомогою шкали Векслера
Тест зорової ретенції Бентона
Методики для дослідження рівня і течії розумових процесів
Встановлення послідовності подій
Методика для виявлення порушень критичності мислення
Виняток
Виділення істотних ознак
Виділення закономірностей
Визначення і порівняння понять
Формування штучних понять
Розуміння переносного значення прислів'їв і метафор
Називання 50 слів
Асоціативний (словесний) експеримент
Підбір слів-антонімів
Психометричні методи дослідження інтелекту
Дослідження інтелекту за методом Д. Векслера
Таблиці Рейвен (шкала прогресивних матриць)
Методика Титце
Шкала «доміно»
Методи (методики) для дослідження особистості
Дослідження рівня домагань
Дослідження самооцінки за методикою Т. Дембо - С. Я. Рубінштейн
Особистісний опитувальник Айзенка
Опитувальник рівня суб'єктивного контролю (УСК) (Е. Ф. Бажин, Є. А Голинкіна, А. М. Еткінд, 1993)
Методика психологічної діагностики індексу життєвого стилю (ІЖС)
Опитувальник для дослідження акцентуйованих властивостей особистості
Торонтська алексітіміческая шкала
Методика «Тип поведінкової активності» (ТПА)
Патохарактерологический діагностичний опитувальник (ПДО)
Мінесотський багатопрофільний особистісний опитувальник (MMPI)
Опитувальники для скринінгу неврозів
Опитувальник А. Кокошкаровой
Метод Бекмана - Ріхтера
Метод Роршаха
Тематичний апперцептівний тест (ТАТ)
Дитячої апперцепції тест (CAT)
Метод дослідження фрустраційної толерантності
Тест «Рука»
Методика діагностики міжособистісних (інтерперсональних) взаємовідносин Т. Лірі
Метод незакінчених пропозицій
Метод Вартегга
Визначення ступеня приємності окремих хроматичних квітів
III. Патопсихологическое семіотика
Шизофренія
Епілепсія
Старече слабоумство
пресенільного деменції
Церебральний атеросклероз
Наслідки закритої черепно-мозкової травми
Алкоголізм
Розумова відсталість (олігофренії)
Прикордонні нервово-психічні розлади
Патопсихологические дослідження в дитячої та підліткової психіатрії
Висновок за результатами проведеного психодіагностичного дослідження (структура та основи змісту) 1.
Бібліографія
Додаток 1
Модифікований опитувальник Шмішека (І. В. Крук, 1990) 1.
Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
Введення
Теоретичні передумови створення вербального проектованого тесту
Опис стимульного матеріалу
Техніка проведення дослідження
Основні параметри інтерпретації одержуваних результатів
Оцінка результатів дослідження
Стомлений матеріал. Основна серія Чоловічий варіант 1.
Жіночий варіант 1.
Додаток 3 Норми професійної етики для розробників і користувачів психодіагностичних методик
Від укладачів
Введення
1. Загальні етичні принципи психодіагностичного обстеження
2. Вимоги до розробників тестів 2.1.
3. Вимоги до психолога-користувачеві
4. Вимоги до фахівців-непсіхологам 4.1.
Додаток 4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ вищої професійної освіти Спеціальність 022700 «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ» КВАЛІФІКАЦІЯ-ПСИХОЛОГ. Клінічний психолог. ВИКЛАДАЧ ПСИХОЛОГІЇ. вводиться з моменту затвердження Москва, 2000
1. Загальна характеристика спеціальності 022700 «Клінічна психологія»
2. Вимоги до рівня підготовки абітурієнта 2.1.
4. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту основної освітньої програми підготовки спеціаліста за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
ЄП ЗАГАЛЬНІ МАТЕМАТИЧНІ І ПРИРОДНО-1200 НАУКОВІ ДИСЦИПЛІНИ
ОВС загально-професійних дисциплін 2830
ДС.00 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «КЛІНІЧНА ПСИХОЛОГІЯ»: ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ; ОБОВ'ЯЗКОВІ практикум з СПЕЦІАЛЬНОСТІ; РЕНІНГІ І супервізія; РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет), ВКЛЮЧАЮЧИ ДИСЦИПЛІНИ ПО ВИБОРУ СТУДЕНТІВ 3170 ОД.00 ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 1630
ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
5. Терміни освоєння основної освітньої програми випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
6. Вимоги до розробки та умовам реалізації основної освітньої програми підготовки випускника за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
6.2. Вимоги до кадрового забезпечення навчального процесу
6.3. Вимоги до навчально-методичного забезпечення навчального процесу
6.4. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення навчального процесу
7. Вимоги до рівня підготовки спеціаліста за спеціальністю 022700 «Клінічна психологія»
7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
Вимоги з дисциплін спеціалізації
7.2. Вимоги до підсумкової державної атестації фахівця
Клінічна психологія:
© 2014-2022  ibib.ltd.ua