Головна
ГоловнаCоціологіяДемографія → 
« Попередня Наступна »
А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977 - перейти до змісту підручника

Р. М. ДМИТРІЄВА, Є. М. АНДРЄЄВ ЗНИЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ В СРСР ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ

Зниження смертності в СРСР, що почалося ще в дореволюційний період, різко прискорилося після Великої Жовтневої соціалістичної революції в результаті соціальних і економічних заходів Радянської влади, спрямованих на підвищення добробуту та охорону здоров'я населення країни.

Боротьба з передчасною смертністю в нашій країні відбувалася в дуже важких умовах: важкі війни та їх наслідки, колосальна напруга повоєнних років, гігантські зусилля щодо створення соціалістичної економіки. Незважаючи на всі ці труднощі, всього за кілька десятиліть було ліквідовано величезну відставання від розвинених капіталістичних країн, і за величиною тривалості життя Радянський Союз впритул наблизився до таких країн, як Швеція, Англія, Франція, де інтенсивний процес зниження смертності почався ще в середині XIX в .

У статті ми спробуємо проаналізувати динаміку смертності населення СРСР на основі таблиць смертності, приурочених до років загальних переписів населення.

Перша науково достовірна оцінка показника смертності населення дореволюційної Росії була дана в таблицях смертності 1896-1897 рр.., Побудованих С. А. Новосельський на базі даних перепису населення 1897 р. і відомостей про померлих в 1896 і 1897 гг.16 Таблиці були розраховані для населення 50 губерній Європейської Росії і є першими таблицями, використовуються в даний час в офіційних публікаціях.

С. Л. Новосельський майстерно застосував накопичений теоретичний досвід в області побудови подібного роду таблиць, а його аналіз отриманих таблиць відрізняється чіткістю, великою переконливістю, науковою інтуїцією і певними елементами передбачення.

Основні особливості смертності в Росії того часу складалися у виключно високій смертності дітей віком до 10 років, високої смертності в юнацькому та робочому віках, помірної смертності в ранньому старечому віці. С. А. Новосельський відзначав також характерну для землеробської Росії особливість, яка полягає в більш високій смертності жінок в порівнянні з іншими країнами.

Для кривої смертності 1896-1897 рр.. була характерна так звана К-образна модель, типова і для сучасних країн, що розвиваються. Особливість цієї моделі - вкрай висока дитяча смертність, що знаходиться на рівні смертності граничних старших віків. Своєрідністю Росії в цьому відношенні С. А. Новосельський вважав перевищення смертності дітей над смертністю глибоких стариків-100 років і старше. В інших країнах смертність дітей, як правило, відповідала смертності у віці 80-85 років. Така специфіка смертності в Росії, на думку С. А. Новосельського, відображала, з одного боку, виключно високу дитячу смертність, з іншого - досить низьку старечу смертність в країні.

Важливою рисою смертності дореволюційній Росії було значне перевищення смертності міського населення над смертністю сельского17. Особливо висока була смертність у великих пролетарських центрах - Петербурзі та Москві. Таблиці смертності для 36 міст Європейської Росії за 1896-1897 рр.. були розраховані в 1926-1929 гг.18 Тривалість життя за цими таблицями на 2,5 року нижче, ніж в цілому по 50 губерніях Європейської Росії. Важкі умови життя в містах найбільше позначалися на чоловічому населенні: тривалість життя у чоловіків в 36 містах була на 3,7

року нижче, ніж у чоловіків всіх 50 губерній. За табли цам, побудованим М. В. Птухой19, тривалість життя чоловіків в Москві становила 23 роки, а в Петербурзі-25 років, тобто була відповідно на 8 і 6 років нижча, ніж у всього чоловічого населення Європейської Росії.

Вельми своєрідним було і співвідношення чоловічого та жіночої смертності в містах і селах. У містах смертність у чоловіків була значно вище, ніж у жінок у всіх віках старше 25 років, у сільському ж населенні відмінності чоловічої та жіночої смертності виражені набагато менш різко, причому в багатьох віках, особливо дітородних, жіноча смертність переважала.

Підводячи підсумки аналізу таблиць смертності населення Росії кінця XIX в., Можна сказати словами С. А. Новосельського, що «російська смертність була загалом типова для землеробських і відсталих в санітарному, культурному та економічному відношенні країн , причому за виключною висоті смертності в дитячому віці і виключно низької смертності в старечому віці Росія займає особливе місце і серед аналогічних держав »20.

У радянський час першого таблиці смертності були розраховані на базі даних перепису населення 1926 р. і (так само як і попередні таблиці) відомостей про померлих за два примикають до перепису року. Авторами цих таблиць були С. А. Новосельський і В. В. паїв-ський.

Як і при розрахунку попередніх таблиць смертності, в таблиці смертності 1926-1927 рр.. завідомо було ясно, що в даних про померлих в європейській частині СРСР, для якої розраховувалися таблиці, були прогалини. Повністю віддаючи собі в цьому звіт, автори таблиць смертності визнали відмова від яких би то не було поправок на недооблік смертей меншим злом, ніж поширення даних деяких районів країни на всю територію. Вони обмежилися тим, що, як і при розрахунку таблиць смертності 1896-1897 рр.., Виключили з розрахунку території, дані про смертність населення яких були відсутні або були свідомо недоброякісними.

Оскільки якість обліку смертності в 1926-1927 рр.. було безсумнівно вище, ніж наприкінці минулого століття, отримані на основі зіставлення таблиць оцінки зниження смертності можна вважати скоріше применшення, ніж перебільшеними. С. А. Новосельський і В. У Па'евскій, аналізуючи результати таблиць смертності 1926-1927 рр.., Дійшли висновку, що значне пониження смертності за 30 років не підлягає сумніву. До 1926-1927 рр.. розрив у рівні середньої тривалості життя між СРСР і західноєвропейськими країнами помітно скоротився.

Порівняно із зарубіжними країнами (Англією, Німеччиною, Францією) у ті роки в СРСР особливо високою була смертність дітей. У працездатних віках відмінності в смертності кілька згладжуються, в старших - зовсім зникають або набувають протилежний знак. У 1926-1927 рр.. як і раніше зберігається ^-подібна форма кривої qx, правда, дитяча смертність вже відповідає смертності в більш ранніх, ніж в 1896-1897 рр.., старечих віках - приблизно рівнем смертності 80-річних.

Таблиця 1

СЕРЕДНЯ ТРИВАЛІСТЬ ЖИТТЯ У 1896-1897 ГГ.

І 1926-1927 ГГ., РОКІВ Все населення Чоловіки Жінки Європейська частина СРСР 1896-1897 рр.. 1926-1927 рр.. 32,37

44,35 31,43

41,93 33,36

46,79 36 великих міст європейської частини РРФСР і Бе лоруссіі

1896-1897 рр.. 1926-1927 рр.. 29,77 27,62

41,43 32,24

49,13 Джерело. Смертність і тривалість життя населення СРСР. с. 2,

lUo, 112, 120. періоду (1907-1910 рр..) *, за два десятиліття, безпосередньо передували революції, ніяких кардинальних змін у смертності не сталося - було лише дуже незначне і нестійке її зниження в окремих вікових групах. Звернемося до даних табл. 1 (с. 31).

Динаміка смертності за розглянутий період характеризується двома основними особливостями: більш

швидким зниженням смертності у жінок, ніж у чоловіків, і смертності міського населення, тобто тих груп населення, які перш відрізнялися найвищою смертністю.

Багато авторів пояснюють більш швидке зниження смертності жінок тим, що несприятливі наслідки першої світової та громадянської воєн сильніше відбилися на чоловічому населенні, а також епідемією висипного тифу 1918-1921 рр.., Маючи на увазі, що ця хвороба більше вражала чоловіків, ніж жінок. Не заперечуючи значення даних чинників, не можна в той же час не вказати і на величезну роботу в галузі боротьби з материнською смертністю, яка почалася з перших років Радянської влади. Не випадково зниження смертності у жінок в дітородному віці перевершує її зниження у чоловіків того ж віку в 2-3 рази (див. рис. 1).

Найбільше зростання тривалості життя - майже на 17 років-був у жінок в містах. Значне оздоровлення умов життя торкнулося чоловічого населення у великих містах країни. Якщо е0 для всіх чоловіків європейської частини СРСР збільшилася на 10,6 року, то для проживаючих в 36 великих містах - майже на 15 років. В цілому зниження смертності торкнулося всі вікові групи молодше 80-85 років. Майже у всіх віках ймовірність смерті для жінок нижче відповідного показника для чоловіків, і її зниження за аналізований період значніше. Найбільше зниження смертності відбулося в дитячих віках.

Зіставляючи дані про смертність в СРСР з даними про смертність по ряду зарубіжних країн, аналізуючи форму кривої повіковий смертності, можна припустити, що зниження смертності відбулося за рахунок екзогенних причин смерті, насамперед інфекційних захворювань, а також материнської та малюкової смерт-

ності. Основою для такого висновку слугує в цілому рівномірне зниження смертності в більшості віків.

Перші післяреволюційні таблиці смертності 1926-1927 рр.., Як би підсумували роботу молодої Радянської держави в галузі зміцнення здоров'я

100000ух

Вік (0 годак)

Рис. 1. Повіковий ймовірності померти (qx) чоловічого і жіночого населення СРСР за таблицями смертності 1896-1897

і 1926-1927 рр..

Населення за 10 років, показали, що в країні намітилися швидкі темпи зниження смертності. Основою таких різких змін було докорінна зміна соціальних умов життя трудящих країни, величезну увагу держави до питань дитячої та материнської смертності, роботі епідеміологічної служби і т. д. СРСР - перша країна в світі, де держава повністю взяла на себе турботу про здоров'я народу.

На основі даних перепису населення 1939 ЦСУ СРСР були побудовані таблиці смертності 1938-1939 рр.. Це була перша спроба створити таблиці для всієї території країни (в межах до 17 вересня 1939 р.).

Пряме зіставлення таблиць смертності 1938 - 1939 рр.. з таблицями смертності 1926-1927 рр.. утруднено рядом обставин. Масив всього населення СРСР в 1938-1939 рр.. відрізняється від населення європейської частини СРСР, для якого були перелічені таблиці смертності 1926-1927 рр.., облік народжень і смертей в різних частинах країни був поставлений не однаково, а закономірності смертності в багатьох районах країни, ймовірно, відрізнялися від відповідних закономірностей, характерних для її європейській частині, для якої були складені таблиці 1926-1927 рр.. Це особливо стосується сільського населення. І все ж таблиці смертності 1938-1939 рр.. дозволяють зробити певні висновки про зміну кривої повіковий смертності, співвідношення смертності чоловіків і жінок і т. п.

Зростання середньої тривалості майбутнього життя за розглянутий період ні дуже значним, у чоловіків вона зросла приблизно на 2, а у жінок - на 3 года21. На 1-2 року зросла тривалість майбутнього життя у всіх вікових групах, що ще раз свідчить про зниження смертності в основному за рахунок усунення екзогенних причин смерті.

Крива qx зберегла свою V-подібну форму: незважаючи на деяке зниження дитячої смертності, qo трохи перевищує qsо, хоча і меншою мірою, ніж раніше. Ймовірності померти, як і в 1926-1927 рр.., Відображають яскраво виражене уповільнення темпу зростання смертності у віці 20-30 років у порівнянні з попередніми віками.

Деякі висновки можна зробити щодо співвідношень показників смертності чоловічого і жіночого населення. Якщо в 1926-1927 рр.. в окремих віках (наприклад, в 13-15 років) ще спостерігалося перевищення жіночої смертності над чоловічою, то це явище повністю відсутнє в таблицях 1938-1939 рр.. (Див. рис. 2). Розрив у показниках для 18-70 років збільшився на користь жіночого населення. Цю тезу можна підтвердити зіставленням показників ймовірності померти для чоловіків і жінок.

Таблиця 2

ІМОВІРНОСТІ ПОМЕРТИ (100 000 qx) ПО таблиці смертності НАСЕЛЕННЯ СРСР 1926-1927 ГГ. і 1938-1939 ГГ. Вік 1926-1927 рр.. * 1938-1939 рр.. Чоловіки Жінки Гр. 2 до гр. 3,% Чоловіки Жінки Гр. 5 до гр. 6,% 1 2 3 4 5 6 7 0 20 102 17 214 117 17 469 15 162 115 5 1 091 1 049 104 857 816 105 10 322 292 110 310 268 116 15 316 320 99 277 273 101 20 540 474 114 448 384 117 25 638 570 112 484 427 126 30 639 600 107 549 464 118 35 753 669 ІЗ 700 540 130 40? 934 726 129 914 614 149 45 1 254 832 151 1 201 686 175 50 1 657 942 176 1 647 861 191 55 2 263 1 331 170 2 222 1 085 205 60 2 787 1 834 152 2 936 1 528 192 65 4 039 2 937 138 3 871 2 402 161 70 5 968 4 576 130 5 471 3 858 142 75 8 239 6 869 120 7 873 6 200 127 80 11 311 9 046 125 10 535 8 778 120 * Європейська частина СРСР.

 Джерело. Смертність і тривалість життя населення СРСР; матеріали ЦСУ СРСР. 

  2 * 

 35 20000 

 WOUOOy 

 3000 

 2000 ' 

 WOO 

 900 

 800 

 700 

 500 

 Рис. 2. Повіковий ймовірності померти (Цх) міського і сільського населення СРСР по підлозі за таблицями смертності 1926-1927 і 1938 - 1939 рр.. 

 0 5 10 15 20 25 30 35 QO 45 50 55 БО 65 70 75 80 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 BO 65 70 75 80 

 Вік (в роках} Вік (8 г ода А) 

 1П000 5000 sooo? 

 7000 - 6000 - 5000 

 uooo - 

 Чоловіки Жінки Чоловіки нщіни 

 1926-192 7гг 1938 - 1939рр. 

  Проте звертає на себе увагу те, що в 1938

 1939 рр.. в основному зберігається характер соотно 

 шений показників смертності міста і села, властивий показниками європейської частини СРСР в 1926 - 1927 рр..; в дитячих, підліткових і молодих працездатних віках (приблизно до 30 років) більш висока смертність сільського населення, з 30 років - міського. Наведемо відповідні дані. 

 Таблиця 3 

 ІМОВІРНОСТІ ПОМЕРТИ (100 000 qx) ДЛЯ МІСЬКОГО І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СРСР ПО таблиці смертності 1926-1927 ГГ. І 1938-1939 ГГ. (Обидві статі) 1926-1927 рр.. * 1938-1939 рр.. Вік Місто Село Гр. 3 до гр. 2. % Місто Село Гр. 6 до гр. 5,% 1 2 3 4 5 6 7 0 16 407 19072 116 17412 15867 91 5 801 1115 139 679 881 130 10 265 314 118 265 306 115 15 302 320 106 237 301 109 20 481 507 105 392 427 109 25 576 610 106 454 463 102 30 636 617 97 507 505 100 35 747 694 93 637 605 95 40 929 800 86 800 726 91 45 1192 994 83 1026 868 85 50 1522 1206 79 1399 1129 81 55 2042 1666 82 1851 1420 77 60 2633 2197 83 2539 1899 75 65 3584 3397 95 3545 2786 79 70 5050 5124 101 5137 4234 82 75 7226 7494 104 7854 6464 82 80 9948 10 124 102 І 189 8884 79 * Європейська частина СРСР. Див джерела до табл. 2. 3.

 Значне поліпшення показників смертності спостерігається в центральних віках, в результаті чого перехід від показників смертності населення в віках від 5 до 20 років до показників більше віку стає більш різким. 4.

 Розрив між показниками смертності чоловіків і жінок збільшується в місті на користь жінок головним чином за рахунок основних дітородних віку - 20-45 років. 5.

 І в 1926-1927, і в 1938-1939 рр.. показники смертності чоловічого і жіночого населення в селі розрізняються значно менше, ніж у місті. За 13 років різких змін в цьому відношенні не відбувається: по суті, зберігається незмінним співвідношення у 20-30 - літніх, у яких показники майже змикаються. Деяке збільшення розриву на користь жінок відбувається лише в більш старших віках. З цього можна зробити висновок, що наявність «ножиць» у смертності міського та сільського населення найбільше пов'язано із зниженням смертності міських жінок в плідних віках. 

 Подібність повіковий смертності в 1926-1927 рр.. і в 1938-1939 рр.. говорить або про відсутність серйозних змін в самому явищі, або - і це ймовірніше-про деяке затушовуванні зміни смертності через поліпшення обліку за минулий період і додавання до основного населенню населення тих територій, де гірше поставлений облік природного руху. 

 Першими повними таблицями смертності, побудованими після Великої Вітчизняної війни, були таблиці 1958-1959 рр.. 

 Як вже зазначалося раніше в роботі одного з авторів статьі22, дані про число смертних випадків за 1958 - 1959 рр..

 по окремих регіонах країни не були вільні від недообліку: неповнота реєстрації числа смертних випадків мала місце насамперед і в основному в сільських місцевостях республік Середньої Азії. Не викликає сумніву, що повнота і якість обліку природного руху в 1958-1959 рр.. були значно вище, ніж в 1938-1939 рр.., - це випливає і з вдосконалення системи статистичного спостереження та з росту культур- ного рівня населення, так що характеристики зниження смертності, отримані із зіставлення Етуху двох таблиць, можуть бути занижені тільки внаслідок підвищення якості обліку. 

 За період з 1938-1939 рр.. по 1958-1959 рр.. середня тривалість життя населення СРСР зросла на 22 роки, причому тривалість життя чоловіків збільшилася приблизно на 20 років, а жінок - на 22 года23. Не можна не відзначити, що двадцятирічний період, що приніс настільки разючі зміни у смертності, включає в себе чотири роки Великої Вітчизняної війни, яка не могла не надати негативного впливу на здоров'я цілих поколінь радянських людей. Безсумнівно також, що основне зниження смертності, про який ми говоримо, довелося на післявоєнний період - кінець сорокових і п'ятдесяті роки. 

 Розглянутий період характеризується насамперед великим зниженням дитячої смертності: в 1959 р. коефіцієнт дитячої смертності - число померлих у віці до 1 року на 1000 народжених - склав 40,6 проти 181,5 в 1940 р., тобто знизився більш ніж в 4 рази. Вже до 1950 коефіцієнт дитячої смертності склав 80,7% о24. Фахівці пов'язують таке різке зниження дитячої смертності з впровадженням в практику органів охорони здоров'я сульфамідних препаратів та антибіотиків, головним чином пеніциліну. Це не могло не позначитися і на смертності всіх інших вікових груп. 

 Аналіз змін у смертності окремих вікових груп ми будемо, як і раніше, проводити головним чином шляхом паралельних зіставлень їх у чоловіків і у жінок. 

 Насамперед можна відзначити, що розрив у показниках смертності різко збільшився на користь жінок; змінилися вікові характеристики цього розриву. У 1938-1939 рр.. (Як, втім, і в 1926-1927 рр..) Смертність чоловіків найбільше перевищувала смертність жінок приблизно в віках 45-65 років (особливо в десятирічній групі від 50 до 60 років). У 1958-1959 рр.. стався зсув у бік молодих віків - перевищення більш ніж у 2 рази падало на групу віку від 25 до 60 років. 

 У старших віках картина практично не змінилася: і самі показники знизилися за 20 років досить помірковано, і розрив між чоловічою і жіночою смертністю, по суті, зберігався незмінним. Істотні зміни зазнали співвідношення коефіцієнтів смертності у віці від 5 до 20 років: у 1938-1939 рр.. розриву майже не було, в 1958-1959 рр.. перевищення смертності чоловіків над смертністю жінок значно збільшилася. 

 Таблиця 4 

 ІМОВІРНОСТІ ПОМЕРТИ (100 000 qx) ПО таблиці смертності НАСЕЛЕННЯ СРСР 1938-1939 ГГ. І 1958-1959 ГГ. 1938-1939 рр.. 1958-1959 рр.. Вік Чоловіки Жінки Гр. 2 до гр. 3,% Чоловіки Жінки Гр. 5 до гр. 6,% 1 2 3 4 5 6 7 0 17 469 15 162 115 4424 3677 120 5 857 816 105 143 117 122 10 310 268 116 103 70 147 15 277 273 101 ІЗ 77 147 20 448 384 117 205 117 175 25 484 427 113 173 135 202 30 549 464 118 328 160 205 35 700 540 130 402 195 206 40 914 614 149 519 259 200 45 201 686 175 668 328 203 50 647 861 191 1004 474 212 55 2222 1085 205 1502 683 220 60 2936 1528 192 2222 1028 216 65 3871 2402 161 3074 1651 186 70 5471 3858 142 4404 2793 158 75 7873 6200 127 6363 4594 139 80 10 535 8778 120 9253 7500 123 Джерела: Матеріали ЦСУ СРСР; Підсумки Всесоюзного перепису населення 1959 року. СРСР (Зведений том), с. 262-279. 

 Таблиця 5 

 ІМОВІРНОСТІ ПОМЕРТИ (100 000 qx) ДЛЯ МІСЬКОГО 

 І СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СРСР ПО таблиці смертності 1938-1939 ГГ. І 1958-1959 ГГ. (Обидві статі) Вік 1938-1939 рр.. 1958-1959 рр.. Місто Село Гр. 3 до гр. 2,% Місто Село Гр. 6 до гр. 5,% 1 2 3 4 5 6 7 0 17412 15867 91 4019 4086 102 5 679 881 130 108 151 140 / Ю 265 306 115 073 095 130 15 237 301 127 081 104 128 20 392 427 109 151 175 116 25 454 463 102 187 219 117 30 507 505 100 229 254 111 35 637 605 95 268 292 109 40 800 726 91 356 365 103 45 1026 868 85 465 451 9? 50 1399 1123 80 713 643 90? 55 1851 1420 77 1068 897 84 60 2539 1899 75 1626 1286 78 65 3545 2786 79 2471 1941 79 70 5137 4234 82 3789 3056 81 75 7854 6464 82 5754 4831 84 80 11 189 8884 79 9017 7529 83 Див джерела до табл. 4. 

  ? 100000у x 20000 и 

 tOODOOp 

 10000 - 

 9000 8000-7000-6000 5000 J 

 Рис. 3. Повіковий ймовірності померти (<цх) міського та 

 сільського населення СРСР по підлозі за таблицями смертності 1938-1939 і 1958 - 1959 рр.. 

 Чоловіки \ Жінки | Чоловіки Жінки 

 О 5 W 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 Вік (В роках) Вік (8 року *) 

 1938 - 1939рр. 1958-19J 9 рр. 

  в порівнянні з чоловіками в селі; значне розходження в темпах зниження смертності охоплює тут ширшу, ніж у місті, групу віку - від 15 до 70 років. Можна вважати, що поліпшення обліку за 20 років в рівній мірі відносилося як до реєстрації померлих жінок, так і чоловіків, тому порівняння темпів зниження смертності чоловіків і жінок з 1938 по 1959 р. є цілком обгрунтованим. 

 З іншого боку, зміщення розриву показників чоловічої та жіночої смертності в сторону молодих віків обумовлено порівняно повільним зниженням смертності чоловіків села в порівнянні з чоловіками міста, особливо в віках від 30 до 50 років: у чоловіків в місті за цей час смертність знизилася приблизно в 2 рази, а в селі - менше ніж в 1,5 рази. 

 Таким чином, найбільш важко піддається зниженню виявилася смертність у чоловіків в сільській місцевості. Зрозуміло, ця теза дуже відносний, так як: за 20 років скорочення смертності у чоловіків і тут здійснювалося дуже швидкими темпами, але в порівнянні? з іншими групами населення все ж саме жівущіг в селі чоловіків можна розглядати як контингент, що володіє найбільшою силою інерції відносно зміни показників смертності. 

 Дані про причини смерті міського населення за 1938-1939 рр.. і 1958-1959 рр.. показують, що зниження смертності відбувається в основному за рахунок усунення інфекційних (головним чином туберкульозу) і паразитарних захворювань, хвороб органів травлення, материнської смертності. До 1958-1959 рр.. смертність обумовлюється для дорослого населення насамперед хворобами системи кровообігу та новоутвореннями. У 1960 р. обидві ці причини дали більше половини всіх смертних случаев4. 

 Для періоду після 1959 ми розташовуємо багатими даними про повіковий смертності та середньої тривалості майбутнього життя. У цей період було проведено цілий ряд соціально-гігієнічних досліджень регіональних особливостей смертності та захворюваності населення. Проте, слідуючи прийнятим в цій роботі принципам аналізу, ми обмежимося зіставленням таблиць смертності, приурочених до дат переписів 1959 і 1970

 рр.. 

 За матеріалами Всесоюзного перепису населення 1970 були розраховані таблиці смертності і середньої тривалості життя населення СРСР за 1968-1971 гг.25. Чотирирічний період таблиць обумовлений насамперед прагненням отримати максимально стійкі характеристики смертності. Таблиці 1958-1959 рр.. і 1968 - 1971

 рр.. повністю сопоставіми26. 

 Таблиця 6 

 ІМОВІРНОСТІ ПОМЕРТИ (100 000 qx) ПО таблиці смертності НАСЕЛЕННЯ СРСР 1958-1959 І 1968-1971 ГГ. Вік 1958-1959 рр.. 1968-1971 рр.. Чоловіки Жінки Гр. 2 до гр. 3,% Чоловіки Жінки Гр. 5 до гр. 6,% 1 2 3 4 5 6 7 0 4424 3677 120 2786 2180 130 5 143 117 122 94 69 139 10 103 70 147 67 45 149 15 113 77 147 97 47 206 20 205 117 175 208 75 277 '25 273 135 202 291 91 319 30 328 160 205 389 119 327 35 402 195 206 491 167 294 40 519 259 200 636 218 290 45 668 328 203 842 326 258 50 1004 474 212 1132 476 238 55 1502 683 220 1624 679 239 60 2222 1028 216 2322 981 236 65 3074 1651 186 3493 2668 131 70 4404 2793 158 4864 5041 97 75 6363 4594 139 7357 8267 89 80 9253 7500 123 10 707 12427 86 Джерела: Підсумки Всесоюзного перепису населення 1959 року. СРСР 

 {Зведений том), с. 264-267; «Вісник статистики», 1974, № 2, с. 95. 

 Перший висновок, який можна зробити, зіставляючи зміни у відмінностях смертності чоловіків і жінок за період з 1958-1959 рр.. по 1968-1971 рр.. (Див. табл. 6), полягає в тому, що відмінності в смертності чоловіків і жінок ще більш зросли, а вік, в якому ці відмінності були максимальними, змістився в бік млад ших віків. Збільшення розриву в чоловічій і жіночій смертності спостерігається у всіх віках молодше 65 років, але найбільш істотно в віках 20-40 років. 

 Зростання розриву чоловічої та жіночої смертності в молодших віках (особливо у віці 0 років) пояснюється, ймовірно, тим, що в міру зниження смертності все більше місце займають смерті від ендогенних причин, яким хлопчики схильні в значно більшому ступені, ніж дівчата. 

 Рис. 4. Повіковий ймовірності смерті в 1968-1971 рр.. 

 у відсотках до повікових ймовірностям смерті в 

 1958-1959 рр.. 

 Важко пояснити причини зміни співвідношення смертності чоловіків і жінок у пізніх старечих віках: це явище, що відбувається на тлі зростання інтенсивності смертності в старших вікових групах, вимагає пильної уваги фахівців-геронтологів. 

 Зміни в смертності чоловіків не зводяться до зростання статевої диспропорції смертності. Як видно з даних табл. 6, смертність чоловіків у всіх віках старше 20 років у 1968-1971 рр.. вище, ніж в 1958-1959 рр.., різною мірою в залежності від віку (див. рис. 4). У жінок також спостерігається деякий, досить несуттєве зростання смертності в віках між 45 і 55 роками і старше 65 років. За період між двома переписами населення середня тривалість майбутнього життя чоловіків збільшилася на 0,2 року, а жінок-^-на 1,8 року, при цьому розрив в середній тривалості життя чоловіків і жінок досяг 9,0 років проти 7,8 в 1958 -1959 рр.. Зростання середньої тривалості життя, як показує розрахунок за методикою Ю. А. Корчака-Чепурковского27, відбувався насамперед за рахунок зниження смертності у віці до 1 року і у віці від 1 року до 15 років, причому 

 Рис. 5. Повіковий ймовірності смерті в 1964-1965 рр.. у відсотках до повікових ймовірностям смерті 

 в 1958-1959 рр.. 

 внесок останнього вдвічі нижче, ніж вклад зниження малюкової смертності. Динаміка смертності в віках старше 15 років у чоловіків і старше 45 років у жінок справила в цілому негативний вплив на величину середньої тривалості майбутнього життя. Зміна смертності між двома переписами не було односпрямованим: перша його стадія характеризується або зниженням повіковий смертності (див. рис. 5), або в деяких вікових групах її стабільністю. У другій половині 60-х років у ряді вікових груп виявилися тенденції до збільшення смертності. 

 Динаміка повіковий смертності в СРСР після 1964 представлена на рис. 6. Хоча ця динаміка в різних вікових групах різна, можна сказати, що в тих вікових групах, де спостерігалося зростання смертності, на початку 70-х років він або припинився, або навіть почалося зниження показників смертності. Разом з тим у ряді випадків така оцінка потребує підтвердження даними про смертність за наступні роки. Жінки 

 Чоловіки 

 1964 - 1965 - 

 1965гг 1967гг. 

 1969 - 1971 - 

 1970гг 1972 рр. 

 Вік 

 ві 

 групи 

 65-69 

 60-64 

и

*

 зй 

 <Ь 

 з: 

1

§

ч

$

&

Ъ

 «Про 

 55-59 

 0-4 

 50-54 

 45-49 

 40-44 

 35-39 

 30-34 

 25-29 

 20-24 

 15-19 

 5-9 

 10-14 

 1964 - 1966 - 1969 - 1971 - 1973 - ' 

 1965гг 1967гг. 1970гг 1972гг 1974 рр.. Вік 

 ві 

 групи 

 65-69 60 - 

 50 - 

 40 - 60-64 30 - 55-59 20 - 50-54 * 45-49 

 0-4 

 40-44 10 - 9 - 8 - 7 - 35-39 

 30-34 ? ? І І І. to> п ^ 25-29 3 - 20-24 2 - 15-19 5-9 1 - 

 0,9 - 0,8 - 0,7 - 10-14 0,6 - 

 0,5 - 

 0,4 - 1973 - 

 1974гг. 

  Рис. 6. Смертність населення за статтю та віком в 1964-1974 рр.. (Числа померлих на 1000 чоловік населення відповідної статі і віку) 

 Підводячи підсумки зробленого аналізу динаміки середньої тривалості життя населення СРСР, знову звернемося до даних розрахованих на матеріалах переписів населення таблиць смертності. 

 Аналіз даних, наведених у табл. 7, свідчить про нерівномірний характер росту середньої тривалості життя, про чергування періодів швидкого зниження смертності з періодами відносної стабільності її рівня. Боротьба за подальше зниження смертності неможлива без глибокого вивчення всіх аспектів історії смертності. 

 Таблиця 7 

 Середньої тривалості майбутнього життя НАСЕЛЕННЯ СРСР І ДОРЕВОЛЮЦІЙНОЇ РОСІЇ Роки Всі 

 населення Чоловіки Жінки 1896-1897 (по 50 губерніях Європейської Росії) 32 31 33 1926-1927 (по європейській частині СРСР) 44 42 47 1938-1939 47 44 50 1958-1959 69 64 72 1968-1971 70 65 74 Джерела: Населення СРСР. 1973, с. 139; «Вісник статистики», 1974, № 2, с. 94-95. 

 Безумовно, зниження смертності пов'язано з успіхами медицини, проте, як свідчить аналіз зниження смертності в ретроспективі, основними факторами цього зниження були зростання добробуту населення, поліпшення матеріальних та соціальних умов її життя, включаючи зростання забезпеченості продуктами харчування, підвищення комфорту жител, розвиток комунального господарства та т. п. Економічний прогрес став базою для розвитку системи охорони здоров'я, зростання гігієнічної культури населення. У свою чергу розвиток медичної науки та системи охорони здоров'я дало ефективні засоби для боротьби з цілою низкою захворювань. Особливо треба відзначити прямий зв'язок зниження смертності від хвороб органів дихання (насамперед пневмонії) з розробкою і впровадженням у практику органів охорони здоров'я сульфамідних препаратів та антибіотиків. Немає жодних підстав припускати, що в останнє десятиліття виникли нові чинники, що визначають динаміку смертності. Не поява нових факторів, але новий результат дії старих факторів у але вом поєднанні інтенсивності їх дії - ось у чому треба шукати пояснення особливостей динаміки смертності останніх років. Це - серйозна наукова проблема, вирішення якої потребує детального вивчення територіальної, соціальної та статево-віковою диференціації рівнів смертності та їх динаміки. Наближається Всесоюзний перепис населення 1979 р. відкриває нові можливості для детального дослідження закономірностей смертності. І. П. Ільїна 

 ВПЛИВ ВОЇН НА шлюбності РАДЯНСЬКИХ ЖІНОК 

 Кровопролитні війни, пережиті нашою країною, завдали їй значних економічних збитків, викликали величезні людські втрати і багато в чому порушили нормальний хід демографічних процесів, у тому числі і нормальний перебіг процесу укладення шлюбів. 

 Вплив війни на брачность проявляється насамперед у зменшенні кількості укладених шлюбів, викликаному мобілізацією чоловіків, а почасти й погіршенням економічних умов. Наприклад, понижувальний вплив на число шлюбів першої світової війни в деяких країнах, що постраждали найбільшою мірою, характеризувалося такими показниками. 

 Таблиця / 

 Число шлюбів В РОСІЇ, ФРАНЦІЇ ТА НІМЕЧЧИНИ В ВІДСОТКАХ 

 До Число шлюбів В 1913 Г. Роки Європейська 

 Росія Франція Німеччина 

 t 1914 83 68 90 1915 42 30 54 1916 43 44 54 1917 65 64 61 1918 - 72 60 1919 ? 181 165 Джерело. Георгіївський А. С., Гаврилов О. К. Соціально-гігієнічні проблеми та наслідки воєн. М., 1975, с. 42. 

 Зазвичай війна більшою мірою впливає на брачность сільського населення, ніж міського. Для міст характерні концентрація військовослужбовців, система «броні» для чоловіків, що працюють на військових підприємствах і в деяких цивільних установах. У селах же зазвичай всі чоловіки призовного віку, за винятком одиниць, підлягають мобілізації.

 Наприклад, зміна коефіцієнта шлюбності (у% о) по Москві і Московській губернії в роки першої світової війни було наступним *: 

 Роки Москва Московська 

 губернія 

 1913 5,9 7,4 

 1S14 5,5 5,5 1915

 4,1 2,2 1916

 3,9 2,3 

 Кількість нереалізованих шлюбів по 50 губерніях Росії за роки першої світової війни оцінюється в 1,7

 млн.28. 

 По закінченні війни протягом 2-3 років відбувається процес компенсації - в шлюб вступають особи, які не встигли зробити це до війни, особи, чиї віку в мирних умовах проходили б у роки, що припали на війну, через хвилю найвищою шлюбності (20-24 роки); крім того, до них приєднуються ті особи, віку максимальної шлюбності яких припадають на перші повоєнні роки. Однак великі війни служать причиною таких глибоких і незворотних змін в населенні, які не тільки ускладнюють процес післявоєнної компенсації шлюбності, але ще довго негативно впливають на брачность багатьох поколінь людей. Головне в цих змінах - порушення нормальної статево-вікової структури населення. 

 Причини такого порушення - підвищена смертність людей в період війни і насамперед масова загибель молодих чоловіків на полях битв. Чимале значення має також знижена народжуваність у воєнні роки, яка призводить до суттєвої деформації вікової піраміди і позначається на шлюбності багато пізніше, коли в шлюбний вік вступають покоління, що народилися у військові і примикають до них роки. 

 Серйозні порушення статево-вікової структури населення, викликані зазначеними причинами, видно при зіставленні даних Всесоюзних переписів населення 1939 і 1959 рр.. 

 Таблиця, 2 

 ЧИСЛО ЧОЛОВІКІВ НА 100 ЖІНОК В ДЕЯКИХ поколіннями 

 У 1939 І 1959 РР. Покоління жінок, що народилися в роки 1939 ' 1959 29 Вік жінок в роках На 100 жінок припадало чоловіків Вік жінок в роках На 100 жінок припадало чоловіків ровес 

 ників на 5 років старше ровес 

 ників на 5 років старше 1914-1918 20-24 94 111 40-44 62 73 1919-1923 15-19 102 92 35-39 64 57 1924-1928 10-14 100 70 30-34 83 43 1929-1933 5-9 100 121 25-29 96 93 1934-1938 0-4 102 82 20-24 98 87 1939-1943 - - « - 15-19 100 122 1944-1948 "* - ? 10-14 104 110 Джерела: 1. Розраховано за: Чисельність, розміщення, вікова структура, рівень освіти, національний склад, мови і джерела засобів існування населення СРСР. М., 1971, с. 17-18. 

 2. Розраховано за: Підсумки Всесоюзного перепису населення 1970 року. Т. II. М., 1972, с. 12. 

 62-64 на кожні 100 жінок, що народилися один з ними час. Дещо меншими, але теж значними були втрати в наступній групі поколінь чоловіків, що народилися в 1924-1928 рр.. і досягли призовного віку вже після початку війни, а частково і після її закінчення. Що ж стосується більш молодих поколінь, які не брали участі у війні, то для них співвідношення статей у групах однолітків наближається до нормального. 

 Однак співвідношення статей серед однолітків, будучи важливою характеристикою, не дає все ж підстав для того, аби з достатньою повнотою судити про можливий вплив статево-вікової структури населення на процес вступу в шлюб. У звичайних умовах, як правило, існує деякий розрив у віці наречених і наречених, найчастіше жінки виходять заміж за чоловіків, які на кілька років старший їх. Тому необхідно знати, як співвідносяться чисельності чоловіків і жінок у сусідніх вікових групах. Опубліковані матеріали переписів дозволяють виявити це співвідношення тільки для п'ятирічних вікових груп. Для розглянутих нами поколінь (див. табл. 2) воно складалося по-різному - з перевищенням то числа чоловіків, то числа жінок, - але порушення рівноваги підлог спостерігалося постійно і також було обумовлено в першу чергу впливом воєн. 

 Перепис 1939 зафіксувала помітний надлишок потенційних женихів у сусідній (старшої) віковій групі у жінок 1914-1918 рр.. народження, що стало результатом падіння народжуваності в роки першої світової війни. Щодо нечисленним поколінням жінок, що народилися у воєнні роки, відповідав значний контингент чоловіків передвоєнних (1909-1913 рр..) Років народження. Цим же фактором пояснюється брак потенційних женихів (1914 - 1918 рр.. Народження) у жінок наступного покоління 1919-1923 рр.. народження. У самій несприятливої ситуації, як показала перепис 1939 р., виявилися жінки 1924-1928 рр.. народження. Численному контингенту жінок, що народилися в середині 20-х років (період високої народжуваності), відповідав невеликий контингент чоловіків 1919-1923 рр.. народження - періоду громадянської війни, інтервенції і розрухи. 

 Далі, значний надлишок потенційних женихів (1924-1928 рр.. Народження) характерний для слідую ного покоління жінок - 1929-1933 рр.. народження. Падіння народжуваності в країні наприкінці 20-х - початку 30-х років, пов'язане з корінними соціально-економічними перетвореннями - індустріалізацією, інтенсивною міграцією в міста, колективізацією сільського господарства, - проявилося у відносній нечисленності поколінь жінок, що народилися в цей період. Ця ж причина викликала недолік потенційних женихів (1929-1933 рр.. Народження) у жінок 1934-1938 рр.. народження, тобто в останній групі поколінь, охопленої переписом 1939 р. У другій половині 1930-х років народжуваність в країні дещо підвищилася, і це позначилося на збільшенні чисельності жінок у цій групі поколінь. В цілому перепис 1939 показала значне порушення статевої пропорції в поколіннях, взятих з п'ятирічним зрушенням, що було головним чином результатом падіння народжуваності в роки першої світової та громадянської воєн. 

 Велика Вітчизняна війна ще більше погіршила це порушення пропорції підлог. Особливо різка диспропорція склалася після війни (що було зафіксовано переписом 1959 р.) між чисельністю поколінь жінок, що народилися в 1924-1928 рр.., І чоловіків, народжених на 5 років раніше. Відома диспропорція існувала вже в 1939 р., а нечисленні покоління чоловіків, що народилися в роки громадянської війни та повоєнної розрухи, як уже зазначалося, належали до числа найбільш постраждалих під час Великої Вітчизняної війни. 

 Різко змінилося співвідношення статей і в попередніх групах поколінь (жінки 1914-1923 рр.., Чоловіки 1909-1918 рр.. Народження), зокрема, для найстаршій з розглянутих груп жіночих поколінь надлишок чоловіків старшої на 5 років групи змінився їх значним недоліком. Нарешті, помітно зменшилася чисельність потенційних наречених у жінок 1929 - 1933 рр.. народження, що було викликано загибеллю представників поколінь чоловіків, що народилися в 1924-1928 рр.. 

 У сприятливій з точки зору співвідношення статей ситуації опинилися жінки, які народилися на десятиліття з 1939 по 1948 р., що пов'язано з падінням народжуваності в роки Великої Вітчизняної війни: нечисленним контингентам жінок, що народилися у воєнні та перші повоєнні роки, відповідали численні контингенти чоловіків, що народилися в середині 30-х років і в передвоєнний період. 

 Таким чином, Велика Вітчизняна війна, з одного боку, порушила статеву пропорцію у ровесників, у яких перед війною ця пропорція приблизно відповідала нормі, з іншого ж боку, вона посилила диспропорцію підлог у сусідніх вікових групах чоловіків і жінок, яка існувала ще в 1939

 р. як наслідок першої світової та громадянської воєн, а почасти й деяких інших історичних подій: в одних випадках уже існував недолік чоловіків різко посилився, в інших - надлишок чоловіків змінився їх недоліком. 

 По закінченні війни склалася різка диспропорція підлог. Великому контингенту незаміжніх жінок (які не встигли вступити в шлюб до війни, вдови військових років, розведені) протистоїть обмежена кількість бракоспособного чоловіків, що зменшує шанси вступити в шлюб для жінок. 

 Війни негативно позначаються на шлюбному стані населення, руйнуючи багато існуючих шлюби і прирікаючи уже колишніх зможемо жінок на довгі роки самотності. Вдівство багатьох жінок, які втратили чоловіків на війні, в силу статевої диспропорції триває все подальше життя. Крім того, в умовах значного чисельної переваги жінок істотно слабшає міцність шлюбів, і підвищення числа розлучень з ініціативи чоловіків скорочує тривалість шлюбу. При наявності диспропорції підлог відбувається процес стихійного перерозподілу шлюбних партнерів, причому не тільки за віком, а й за шлюбним станом. 

 Це перерозподіл відбувається за рахунок підвищеної шлюбності жінок з однолітками, з чоловіками більш молодими, покоління яких війна не торкнулася, а також з розведеними і вдівцями. Ми не володіємо достатніми даними для аналізу такого перерозподілу за шлюбним состоянію30, що ж стосується пере розподілу за віком, то опосередковано на нього вказують дані поточної статистики про різному розподілі шлюбних пар за віком женихів і наречених у деяких поколіннях (див. табл.3). 

 Таблиця 3 

 ДОЛЯ шлюб, укладений ЖІНКАМИ ВІКОМ 20-24 РОКИ з ровесниками,% Покоління жінок Частка шлюбів з ровесниками 1942-1946 рр.. 41,9 1944-1948 рр.. 52,2 1945-1949 рр.. 62,6 1946-1950 рр.. 68,2 1947-1951 рр.. 71,1 1948-1952 рр.. 70,9 1949-1953 рр.. 71,0 1950-1954 рр.. 70,2 Джерела: Розраховано за: «Вісник статистики», 1967, № 11, с. 94; 1970, № б, с. 96; 1971, № 2, с. 95; 1971, № 12, с. 89; 1973, № 12, с. 88; 1974, № 12, с. 89; Жінки в СРСР. М., 1975, с. 98. 

 Таблиця 4 

 ЧАСТКИ заміжніх В ДЕЯКИХ покоління жінок 

 У 1939 І 1959 РР.,% 1939 1959 Роки народження поколінь Вік жінок при перепису Частка жінок, одружених Вік жінок при перепису Частка жінок, одружених 1914-1918 20-24 61,4 40-44 62,3 1909-1913 25-29 78,7 45-49 54,9 1904-1908 30-34 81,8 50-54 48,5 1899-1903 

 1894-1898 35-39 40-44 80,0 

 75,9 55-59 

 60-69 43,3 

 36,1 1889-1893 45-49 68,8 Джерело. Підсумки Всесоюзного перепису населення 1959 року. СРСР (Зведений том), с. 73. 

 Таблиця 5 

 ЧАСТКИ заміжніх За переписом 1926, 1939 І 1959 РР. Вікові 

 групи Число заможних на 100 жінок відповідної вікової групи 1959 р. в% до 1926 1959 У% До 1939 р. 1926 1939 р. 1959 40-44 76,3 75,9 62,3 81,6 82,1 45-49 70,2 68,8 54,9 78,2 79,8 50-54 61,4 59,3 48,5 78,9 81,8 55-59 55,0 49,7 43,3 78,7 87,2 60-69 40,8 36,3 36,1 88,4 99,4 Джерело. Див. табл. 4; Всесоюзний перепис населення 1926 р. Т. 51. М. - Л., 1931, с. 2-3. 

 Поряд з руйнуванням вже існуючих шлюбів війни (і їх наслідки) негативно впливають на процес укладення шлюбів. 

 Відомо, що цей вплив виражається в підвищенні середнього віку вступу в шлюб і в збільшенні частки остаточно залишилися поза шлюбом у тих жінок, чиї потенційні шлюбні партнери загинули на війні. Це питання також досліджувався на матеріалах Франції, зазнала величезних людських втрат під час першої світової війни 1. 

 Відсутність необхідної статистичної інформації ускладнює аналіз порушень процесу укладання шлюбів в результаті воєн для жінок нашої країни. Вплив на цей процес Великої Вітчизняної війни вивчалося нами за даними одноразової вибіркового обстеження доходів та житлових умов сімей робітників і службовців, проведеного ЦСУ СРСР в 1967 р. У програму обстеження були включені питання, що дозволили вивчати брачность. За матеріалами цього обстеження нами були побудовані таблиці шлюбності для реальних поколінь жінок 1913-1947 рр.. рожденія2. ї 

 Загальна порушення процесу шлюбності жінок цих поколінь виразилося насамперед у скороченні числа ранніх шлюбів (до 18 років). 

 Таблиця 6 

 РАННЯ шлюбності ЖІНОК ІЗ СІМЕЙ РОБОЧИХ І СЛУЖБОВЦІВ В СРСР по поколінню Роки народження поколінь Роки досягнення віку 18 років Частка жінок даного покоління, що вступили в перший шлюб до 18 років. % 1913-1917 1931-1935 10,8 1918-1922 1936-1940 10,4 1923-1927 1941-1945 5,1 1928-1932 1946-1950 5,6 1933-1937 1951-1955 6,4 1938-1942 1956-1960 7,5 1943-1947 1961-1965 8,6 1 Див: Шатлан ЖПресса Р. Брачность поколінні французів протягом століття. (Пер. з франц.). - В кн.: Демографія поколінь. М., 1972, с. 94, 100; Анрі JI. Цит. соч. 2

 Детальний опис методики отримання таблиць шлюбності і їх ^ аналіз міститься в нашій статті «Вивчення шлюбності поколінь жінок з сімей робітників і службовців в СРСР» в кн. «Народжуваність (Проблеми вивчення)». М., 1976. 

 с * 

 Звичайно, зниження частки жінок, що вступають у шлюб до 18 років, не обов'язково пов'язано з війною, багато змін у житті радянського суспільства могли викликати тенденцію до такого зниження. Проте дані табл. 6 вказують на різке (у поколінь 1923-1927 рр.. Народження більш ніж в 2 рази) падіння частки ранніх шлюбів у тих поколінь жінок, які досягли 18-річчя у воєнні та перші повоєнні роки, що, безсумнівно, пов'язано з впливом війни. У більш молодих поколінь частка жінок, що вступили в шлюб до 18 років, поступово збільшувалася. Вона, правда, не досягла того рівня, який спостерігався перед війною, але це може відображати існування довготривалої тенденції до скорочення частки ранніх шлюбів, не пов'язаної з наслідками війни. 

 Схожа ситуація характерна і для віків, де брачность найбільш інтенсивна. Так, зміна частки жінок, що вступили в шлюб до 23 років, по групах поколінь було наступним. 

 Таблиця 7 

 Рівень шлюбності ЖІНОК ІЗ СІМЕЙ РОБОЧИХ І СЛУЖБОВЦІВ 

 У СРСР До ВІКОМ 23 РОКИ Роки народження поколінь Роки досягнення віку 23 року Частка жінок, що вступили в перший шлюб до віку 23 роки. % 1913-1917 1936-1940 60,0 1918-1922 1941-1945 49,1 1923-1927 1946-1950 49,1 1928-1932 1951-1955 53,6 1933-1937 1956-1960 60,0 1938-1942 1961-1965 64,1 1943-1947 1966-1970 У поколіннях 1918-1922 рр.. народження, віку найбільш інтенсивної шлюбності яких припадали на воєнні роки, частка жінок, що вступили в шлюб до 23 років, знизилася на 10,9 пункту порівняно з попереднім поколінням. Тільки починаючи з покоління жінок 1928-1932 рр.. народження цей показник знову підвищується і у поколінь 1938-1942 рр.. перевищив довоєнний рівень. 

 Порушення загального процесу шлюбності у воєнні роки найбільш яскраво відбивають вікові інтенсивності 

 вступу в шлюб. На рис. 1 зображені криві вікових ймовірностей вступу в перший шлюб для поколінь 1913-1917 рр.. до 1923-1927 рр.. народження. Графік чітко зафіксував зниження шлюбності у воєнні роки, що виразилося в «провалі» вікових ймовірностей вступу в шлюб для жінок 1913-1917 рр.. і 1918-1922 рр.. народження. Для жінок 1923-1927 рр.. народження період війни відзначений низькими ймовірностями вступу в шлюб, розтягнутістю кривої до закінчення війни, що свідчить про відкладання шлюбів. 

 Рис. 1. Ймовірності вступити в перший шлюб (b) для жінок 

 СРСР трьох груп поколінь 

 1930р. 1935р. Роки 

 1920р. 

 Рис. 2. Коефіцієнти перших шлюбів жінок трьох груп поколінь (п) Франції 

 Покоління народжених f 

 1886 - f890гг. 

 1891-1895гг. 

 1896-1900рр. 

  Для порівняння поруч (див. рис. 2) наведені криві вікових коефіцієнтів брачності31 для перших шлюбів поколінь француженок, що народилися в період з 1886 по 1900 р. Незважаючи на те що ці криві відносяться до іншої країні, іншій епосі та інших соціальних умов, неважко помітити, що в їх накресленні є дуже багато спільного з формою кривих на рис. 1. 

 Підводячи підсумки сказаного, не можна не відзначити ще раз того згубного впливу, який справили війни на процес виникнення і розпадання шлюбів в нашій країні. Самі війни тривали по кілька років, їх незгладимий слід залишався на кілька десятиліть, протягом яких нормальні умови шлюбності були порушені. Ще й зараз, ймовірно, брачность в СРСР відчуває віддалений вплив останньої війни, хоча воно стає все слабкішим і слабкіше. Повне зникнення цих наслідків - необхідна передумова нормалізації процесу шлюбності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Р. М. Дмитрієва, Є. М. Андрєєв ЗНИЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ В СРСР ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ "
 1. А. Г. Вишневський. Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика»., 1977

 2. Контрольні питання
    роки війни? 7. Назвіть найбільші наступальні операції в 1944-1945 рр.. 8. У чому причини колосальних втрат СРСР у Великій Вітчизняній
 3. У1.1. Основні поняття демографії
    зниженні смертності, особливо дитячої. «Демографічний потенціал» - збільшення чисельності населення, незважаючи на скорочення народжуваності до рівня простої відтворюваності. «Демографічний вибух» - різке збільшення темпів росту народонаселення, обумовлене інтенсивним зниженням смертності, особливо дитячої, при збереженні високої народжуваності. 'В основу написання глави покладені
 4. Кіров (Костриков) Сергій Миронович (1886 - 1934)
    роки першої світової війни очолював більшовицьку організацію Владикавказа. Після лютневої (1917 р.) революції - член Владикавказького Ради. Делегат II Всеросійського з'їзду Рад, учасник Жовтневого збройного повстання в Петрограді. У роки громадянської війни один з організаторів оборони Астрахані, боротьби за Радянську владу на Північному Кавказі. У 1920 р. - повноважний
 5. Джерела та література
    роки. Погляд з сьогодні. - М., 1990. Сокільників О.Ф. Побудований Чи в СРСР соціалізм? / / Політична інформація. - 1989. - № 12-13. «Круглий стіл»: Радянський Союз у 30-ті роки / / Питання історії. - 1988. - №
 6. Герман Васильович Фокеев. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН І ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ СРСР / ТОМ ПЕРШИЙ / 1917-1945, 1986

 7. Б. Ц. Урланис ДИНАМІКА РІВНЯ НАРОДЖУВАННОСТІ У СРСР ЗА РОКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
    смертність в капіталістичних державах Європи. М., 1938, с. 19; Звідріньіі П. П. Рівень і динаміка народжуваності та смертності в Латвії в період до Радянської влади (1840-1940 рр..). - «Учений. зап. Латв. держ. ун-ту ім. П. Стучки », т. 177. Питання статистики, III, с. 65; «Population Studies», 1972 ~-іи. человек1. Виробляючи відповідне зважування, отримуємо для 1918-1921 рр.. коефіцієнт
 8. Радянсько-югославський конфлікт 1948
    роки між СРСР і Югославією розвивалося найтісніше співробітництво. Керівництво КПЮ зразком з самого початку вважало досвід Радянського Союзу. Конституція Югославії (січня 1946 р. базувалася на державно-правових нормах радянської Конституції 1936 р.). Югославська федерація копіювала устрій СРСР. У 1947 р. був прийнятий пер-ший п'ятирічний план, який орієнтував на побудову основ
 9. Джерела та література
    роки / / Питання історії. - 1988. - №
 10. Теми рефератів і курсових робіт:
    роки. 17.Земскіе собори 16-17ст. і їх роль у державному управлінні Росії. 18.Еволюція Боярської думи в 16-17 ст. Петровські реформи в галузі державного управління. Організація державної влади в Росії в 1725-1762гг. Система державної влади та плани реформ першої чверті 19 століття в Російській імперії і система влади наполеонівської Франції. Земства в Росії та їх роль в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua