Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін. ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с., 2004 - перейти до змісту підручника

Фінансове регулювання природоохоронної діяльності.

У більшості розвинених країн програми підтримки і поліпшення якості навколишнього середовища були прийняті в кінці 60-х - початку 70-х рр.. Для організаційного забезпечення були створені спеціальні державні установи: Агентство з охорони навколишнього середовища (США, Японія), Комітет з охорони навколишнього середовища (ФРН), Міністерство культури і навколишнього середовища (Франція), Консультативний комітет з навколишнього середовища (Швеція) та ін Завдання цих відомств полягає в розробці стандартів і в забезпеченні ефективного механізму впливу на підприємства - джерела шкідливого впливу на природне середовище - у разі порушення прийнятих стандартів (національні стандарти якості повітряного середовища, стандарти на викид особливо небезпечних речовин, що призводять до збільшення смертності або підвищення ризику захворюваності населення , стандарт на запобігання забруднення поверхневих і підземних вод, на видалення твердих відходів).

Крім прямих витрат уряду на природоохоронну діяльність у країнах з ринковою економікою використовуються і ефективні економічні важелі стимулювання витрат на захист навколишнього середовища. Одним з таких важелів є прискорена амортизація обладнання з очищення скидів і викидів (для основного виробничого обладнання в США, наприклад, термін амортизації становить 15 років, а для систем очищення встановлюється пільговий термін 5 років). Таким шляхом здійснюється прихована субсидія у природоохоронне обладнання, причому закон уточнює, що мова йде саме про очисних пристроях, що не дають ніякої побічної прибутку.

Крім цього, встановлюються ще всілякі податкові знижки на додаткові капіталовкладення в очисні споруди, які повністю або частково звільняються від податку на основні фонди, на продаж, при оренді, і пр. Спеціально для стимулювання установки очисних споруд в багатьох країнах застосовується надання державних низькопроцентних позик на тривалі терміни. У числі більш гнучких або більш «економічних» заходів скорочення шкідливих викидів в атмосферу необхідно згадати компенсаційну політику - принцип і продаж прав на викид. Суть політики компенсації полягає в тому, що для створення сприятливих умов економічного зростання і водночас стримування забруднення повітряного середовища передбачається можливість будівництва нового джерела забруднення тільки в тому випадку, коли додатковий викид забруднюючих від цього джерела компенсується скороченням викидів від інших джерел.

Розвитком компенсаційного підходу став так званий бабл - принцип, або принцип міхура (bubble - міхур). Відповідно до цього передбачається, що регіональна виробнича діяльність та інші види людської господарності, що призводять до негативного впливу на повітряне середовище, здійснюються в деякому гіпотетичному міхурі досить великих розмірів, і завдання полягає в найбільш регіональному розподілі між забруднювачами повітряного середовища, обмежених обсягом «міхура» можливостей викидів різних видів забруднюючих речовин. Підприємства, знижуючи шляхом додаткового очищення або удосконалення технології обсяг викидів певного типу забруднюючої речовини, стає володарем «права на викид», яке може бути зарезервовано в

спеціальних «банках» надлишків дозволених викидів або продано фірмі, зацікавленій в отриманні такого права.

У Росії введення платежів за викиди і скиди (на додаток до штрафів за перевищення гранично допустимих викидів і скидів) означає, що стратегія природоохоронної діяльності все більшою мірою починає використовувати позитивний досвід природоохоронної роботи країн з ринковою економікою .

Згідно ст. 25 Закону РФ «Про охорону навколишнього середовища» плата стягується за: -

природні ресурси (земля, надра, вода, ліс, і інші ресурси); -

забруднення довкілля; -

порушення природоохоронного законодавства в порядку компенсації заподіяної шкоди.

Плата за природні ресурси справляється відповідно до законів РФ «Земельний кодекс РФ», «Податковий кодекс РФ», «Про екологічну експертизу», «Про охорону навколишнього середовища» та ін

Значну роль в мобілізації коштів для природоохоронної діяльності та забезпечення зацікавленості підприємств у зниженні промислових викидів відводиться платежах за забруднення навколишнього середовища, які являють собою особливий вид оподаткування, коли оподатковуваної величиною є маса викидів або скидів, а також розміщених відходів, незалежно від інших результатів господарської діяльності підприємств. Фінансовий тягар такого оподаткування розподіляється між при-родопользователямі пропорційно наносимому їм шкоді навколишнього середовища і в кожного з них з'являється стимул до зменшення оподаткованого величини. Відповідно до нового порядку передбачається стягування плати за наступні види шкідливого впливу на навколишнє середовище:

- викид в атмосферу забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел; -

скидання забруднюючих речовин у поверхневі і підземні водні об'єкти; -

розміщення відходів; -

інші види шкідливого впливу (шум, вібрація, електромагнітні та радіаційні впливи і т.

п.).

Встановлено три види базових нормативів плати: -

за викиди, скиди забруднюючих речовин, розміщення відходів, інші види шкідливого впливу в межах нормативів; -

те ж, але в межах встановлених лімітів (тимчасово узгоджених нормативів); -

те ж, за понадлімітне забруднення.

Базові нормативи плати встановлюються по кожному інгредієнту забруднюючої речовини (відходу), виду шкідливого впливу з урахуванням ступеня небезпеки їх для навколишнього природного середовища і здоров'я населення. Норматив плати за розміщення відходів, що є вторинними ресурсами, встановлюються у розмірі цін на ці ресурси, а по решті - залежно від класів токсичності. У разі порушення природоохоронного законодавства винні можуть бути піддані штрафу в адміністративному порядку відповідно до ст. 43 Закону «Про охорону навколишнього середовища». Винні зобов'язані повністю відшкодувати шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю та майну громадян, господарству.

Однак сума штрафів та позовів при великих аваріях може виявитися настільки великий, що її не зможе виплатити навіть потужне підприємство. Щоб не допустити неминучого «списання» претензій в таких випадках, слід широко використовувати екологічне страхування, передбачене ст. 23 Закону «Про охорону навколишнього середовища». Платежі за природні ресурси і забруднення навколишнього середовища, а також суми, стягнені за позовами про відшкодування завданих збитків та штрафу, надходять до позабюджетного державний екологічний фонд. Засоби екологічних фондів зараховуються на спецрахунки в банках і розподіляються спеціальним чином. 60% - на реалізацію природоохоронних заходів місцевого значення; 30% - те ж, республіканського, крайового і обласного значення; 10% - теж, федерального значення. Витрачати кошти екологічного фонду на цілі, не пов'язані з природоохоронною діяльністю, забороняється.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Фінансове регулювання природоохоронної діяльності. "
 1. Основні галузі російського права
  фінансово-правові носять саме майновий (грошовий) характер. До складу фінансового права входять підгалузі - бюджетне, податкове та банківське право, що тяжіють до відокремлення. Кримінальне право - сукупність норм, що закріплюють основу і принципи кримінальної відповідальності, визначають поняття і види злочинів, види покарань та інших заходів кримінально-правового характеру. Норми
 2. 2. Правові екологічні вимоги
  фінансового захисту від можливих екологічних наслідків виробничих аварій, виробничої та іншої діяльності, яка полягає у відшкодуванні збитків спеціально створюваної для цих цілей організацією постраждалої особи, регулярно сплачують їй грошові внески. Передбачається порядок обов'язкового і добровільного екологічного страхування. Відповідно до Закону РФ «Про
 3. § 2. Функції держави
  фінансового контролю та інші функції, що визначаються природою даної держави, його формою. Зовнішні функції держави являють собою основні напрямки діяльності держави, безпосередньо пов'язані з вирішенням поставлених перед ним на міжнародній арені завдань і цілей. Ці функції залежать від політичного режиму, типу держави, від етапів розвитку одного і того ж держави, від
 4. 1.4 Перспективи розвитку економіки природокористування та природоохорони Удосконалення екологічного механізму природокористування
  фінансову базу; екологічну індустрію (екобізнес); екологічне планування; систему лімітів на природокористування (жорстких екологічних обмежень); систему платежів за природокористування і забруднення навколишнього середовища (ОС); систему економічного стимулювання раціонального природокористування і ОС; соціально-економічну оцінку природних ресурсів; систему екологічного страхування.
 5. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  регулювання тамо дені режимів. Тези міжн. наук.-практ. конф. - К., 1995. 56. Ківалов С.В. Засоби здійснення митної політики України. - Одеса, 1995. 57. Ківалов С.В. До історії становлення конституціоналізму в Україні / / Юридичний вісник. - 1995. - № 1. 58. Ківалов С.В. Митне право в системі адміністративного права. - Одеса: Юридичний вісник, 1995. - № 1. 59. Ківалов С.В.
 6. 5. Предмет адміністративного права
  фінансовим, які регулюють управлінські відносини, пов'язані з формуванням бюджету, податків. 5) трудовим. Діяльність державних службовців є суміжною областю регулювання трудовим і адміністративним правом 6) кримінально-процесуальним та цивільно-процесуальним. Роз-гляд справ про адміністративні правопорушення в суді засновує-ся на загальних процесуальних
 7. Види і стадії адміністративного права
  фінансовий баланс держави, забезпечує економічне обгрунтування окремих статей доходів і витрат Феде-рального бюджету г) проводить аналіз економічного стану країни д) формулює пропозиції щодо основ цінової політики і т.д. 2) Міністерство палива та енергетики РФ (Міненерго). Найважливіше завдання - забезпечення потреб народного госпо-ва і населення в різних видах
 8. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  фінансів справа теж йшла досить складно. У шкільних підручниках про це зовсім не йшлося. Особливістю Росії було дуже сильне втручання державної влади в економіку. Державі належало більше третини всієї землі і 60% лісів, 70% залізниць і вся військова промисловість, гірничодобувні і металургійні підприємства Алтаю, Сибіру, Уралу, поштова і телеграфна мережа.
 9. 1.Економіка і соціальна структура
  фінансів, в митній політиці, захищала російську промисловість від конкуренції. Інтенсивно що почався в кінці XIX століття процес модернізації країни багато в чому пов'язаний з політичною практикою видатного державного діяча і реформатора С.Ю. Вітте. У тогочасних умовах Росії він активно виробляє і реалізує принципи розвитку національної економіки. Практично вони знайшли своє
 10. 1.Сущность і уроки НЕПу
  фінансової системи держави, насамперед створенню стійкої валюти. Особливе значення в цьому зіграла проведена в 1924 р. грошова реформа, яка забезпечила конвертованість рубля. Результати НЕПу виявилися досить скоро. У 1922-1927 рр.. щорічні темпи зростання промисловості в середньому становили 30-40%, сільськогосподарського виробництва - 12%. У результаті за 5-6 років були досягнуті
© 2014-2022  ibib.ltd.ua