Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 5. Формування культури праці особистості

Праця - свідома, доцільна, творча фізична або індивідуальна діяльність людини, спрямована на задоволення його матеріальних і духовних потреб, розвиваюча його фізичні і духовні сутнісні сили.

Базовими категоріями культури праці є трудове свідомість, почуття робочої честі, гідності, совісті і гордості, воля.

Трудове свідомість виникає і розвивається внаслідок усвідомлення людьми громадського та особистого значення праці, свого ставлення до нього і його результатами. Змістом трудового свідомості є виробничий досвід: професійні знання, уміння, навички. У нього входять також особиста зацікавленість і підприємливість, розуміння обов'язку і відповідальності за результати праці, активне і творче, емоційне, моральне, естетичне ставлення до праці.

Трудове свідомість людини органічно пов'язане з почуттям робочої честі і гідності, совісті і гордості, радості від успіхів у праці.

Свідома трудова активність неможлива без цілеспрямованої

волі.

Розвинуте трудове свідомість сприяє формуванню в людині працьовитості, вміння співвідносити свої потреби і форми їх задоволення з обсягом і якістю особистої праці.

Функціями праці є:

- утилітарно-практична, спрямована на створення матеріальних чи духовних цінностей, соціально-побутових умов життя і діяльності людини;

- розвиває праця зумовлена тим, що активне включення людини у трудовий процес приводить в рух його сутнісні сили. Розвиваються інтелект, рецептори, м'язи, спритність рук і ніг, емоційна і вольова сфери;

- виховна функція праці полягає в розвитку і закріпленні в учнів у ході трудового процесу суспільно-цінних якостей і

112

властивостей особистості, морально-естетичного ставлення до життя і діяльності.

Формування культури праці здійснюється в процесі трудового виховання.

Трудове виховання є процес залучення учнів в різноманітні педагогічно організовані види суспільно-корисної праці з метою передачі їм мінімуму виробничого досвіду, трудових умінь і навичок, розвитку творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості.

Оскільки трудове виховання здійснюється в ході реалізації цілісного педагогічного процесу і базується на взаємодії вихователя і вихованця, то дана формулювання може бути доповнена наступною.

Трудове виховання - цілеспрямована спільна діяльність вихователя і виховуваних, спрямована на формування психологічної та практичної підготовленості до праці, свідомого вибору професії.

Завданнями трудового виховання є:

- ознайомлення з основами сучасного виробництва, науковою організацією праці, трудовим законодавством, трудовими традиціями народу;

- формування трудових умінь і навичок (планувати свою роботу, організовувати трудове місце, працю і т.д.);

- розвиток морально-психологічних і ділових якостей особистості (працьовитість, повагу до людей праці і результатами їх праці, ставлення до праці як до обов'язку, взаємодопомоги, відповідальності, підприємництва, інтересів і нахилів, здібностей);

- спонукання до свідомого вибору професії та отриманні ДОПР професійної підготовки.

Засіб трудового виховання - праця.

Змістовна структура процесу трудового виховання складається з основних видів дитячої трудової діяльності:

- розумовий (інтелектуальний) праця, реалізований на уроках, в процесі самопідготовки, при виконанні домашніх завдань ;

- трудове навчання здійснюється на уроках праці, в майстернях, на пришкільній ділянці.

Виступає як спеціально організований педагогічний процес, спрямований на вироблення в учнів трудових умінь і навичок, на оволодіння практичними прийомами трудової діяльності;

- суспільно-корисна праця передбачає благоустрій школи , охорону природи, збір вторсировини та ін;

- продуктивна праця - це праця на промислових підприємствах, в сільському господарстві, в таборах праці та відпочинку;

- побутовий праця передбачає самообслуговування та виконання обов'язків у сім'ї.

113

Виховні можливості праці розкриваються за умови, якщо праця органічно пов'язаний з процесом навчання та іншими сторонами виховання, дітям зрозуміла суспільна цінність праці, діти зацікавлені (морально, матеріально) в результатах своєї праці, праця добре організований.

Критеріями сформованості культури праці є:

- готовність до самостійного трудового життя;

- творчий підхід до роботи;

- вміння організовувати спільну працю, керувати і підкорятися загальним інтересам у колективній діяльності;

- якісне і відповідальне виконання роботи;

- навички з техніки безпеки .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Формування культури праці особистості "
 1. ФІЛОСОФІЯ особистості
  формування, розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику
 2. § 3. Громадянське виховання в системі формування базової культури особистості
  формуванні громадянськості як інтегративної якості особистості, що містить в собі: внутрішню свободу і повагу до державної влади; любов до Батьківщини і прагнення до миру; почуття власної гідності і дисциплінованість; прояв патріотичних почуттів і культури міжнаціонального спілкування. Громадянське виховання передбачає формування конституційних, правових
 3. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 4. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
  Формування була і залишається важливим каналом формування юридично зрілої особистості; 2) переконаність в його необхідності і соціальній корисності законів і підзаконних актів (емоційно-психологічний зріз); 3) уміння користуватися правовим інструментарієм - законами та іншими актами - у практичній діяльності (поведінковий зріз). Культура особистості означає не тільки знання і розуміння
 5. Ситуаційний підхід.
  Праці, винагородою і перспективами подальшого зростання заробітної плати, структуризацією і поділом праці, організацією умов праці, міжособистісними комунікаціями, стилем управління, об'єктивним станом умов життя співробітників залежно від економічної, політичної, соціальної ситуації в
 6. Проблемні питання 1.
  Формуванні політичної культури конкретного суспільства? 6. Які перспективи збагачення російської політичної культури західними цінностями і нормами політичного життя? 7. Як можна зіставити політичні культури різних країн і народів? Чи коректно говорити про «розвинених» і «нерозвинених» («слаборозвинених») політичних культурах?
 7. Процес формування особистості
  формування особистості. Закономірності - об'єктивні, стійкі, істотно значимі зв'язки між педагогічними впливами та їх результатами. Однак до класифікації закономірностей формування особистості єдиного підходу не існує. Переважно поділ закономірностей на загальні та соціально-педагогіческіе31. До загальних закономірностям відносяться: - безперервність формування
 8. 18. Діалог правових культур. Правова аккультурация. Правова декультурація. Рецепція права.
  Культура тісно пов'язана з загальною культурою народу, базується на її засадах, служить відображенням рівня її розвитку. Формування правової культури не є відокремленим процесом від розвитку інших видів культури - політичної, моральної. Це комплексний процес. Їх об'єднує спільність завдання - створення морально - правового клімату в суспільстві, який би гарантував особистості реальну свободу
 9. 2.1. Особистість в педагогічному процесі Сутність формування особистості
  формування та розвитку особистості: від категоричного заперечення правомірності самого поняття формування, що означає нібито «насильство над людиною, маніпулювання його свідомістю» до затвердження «вільного розвитку» особистості під впливом стихійних впливів середовища. Крайнощі, як кажуть, завжди шкідливі, але і в тому, і в іншому підході багато цікавого і вартого уваги при їх
 10. Мета і завдання правового виховання молоді
  формуванням позитивного правосвідомості. Однак виховання завжди пов'язане з цілеспрямованим, організованим впливом на всю особистість. У цьому значенні слід розуміти і правове виховання молоді, яке являє собою цілеспрямоване, послідовне і систематичне виховний вплив на молодих людей з метою формування і розвитку їх правової культури. Правова
 11. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 12. 9 Культура і особистість
  особистість
 13. Який зміст колективного договору?
  Формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом); режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку; умов і охорони праці; забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування , організації оздоровлення і відпочинку працівників; гарантіям діяльності профспілкової ілі'іних представницьких
© 2014-2022  ibib.ltd.ua