Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П. . Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

| | Ієрархія факторів навчання

Виділення і реєстрація впливають на навчання причин - це лише початок систематичного дослідження продуктогенних причин. Для діагностування, прогнозування, проектування дидактичних процесів, розробки ефективних технологій управління продуктивністю навчання надзвичайно важливим є питання про ієрархію (супідрядності, співвідношенні) факторів. Відповідаючи на нього, необхідно встановити, які фактори найбільшою мірою визначають продуктивність навчального процесу, на які з них педагоги-практики повинні звертати увагу насамперед. Враховувати вплив всіх без винятку про-дуктогенних факторів можна буде лише у віддаленому майбутньому. У наведеній нижче таблиці представлена ієрархія факторів навчання, встановлена автором посібника на основі тривалих досліджень із застосуванням ранжирування, факторного і кореляційного аналізу, експертних оцінок, електронного моделювання, комп'ютерної верифікації, інших методів. Ранжовані перші сорок найбільш впливових факторів у порядку убування вагомості їх впливу, яка визначена як коефіцієнт вза

350

імной пов'язаності (кореляції), встановлений за критерієм Пірсона і виражає ступінь впливу кожного фактора на продуктивність навчання.

Вплив факторів навчання на продуктивність дидактичного процесу (1991) Вплив Місце фактора фактора Фактор на продук-по тивность ступеня навчання впливу Мотивація навчання. Інтерес до навчальної праці, пізнавальної діяльності, предмету 0,92 1 Ставлення до навчання Потреба вчитися 0,91 2 Уміння вчитися 0,90 3 Працездатність яких навчають 0,89 4 Обсяг навчальної діяльності, тренованість 0,88 5 Регулярність навчання, систематичність виконання навчальних завдань 0,87 6 Активність і наполегливість у навчанні 0,86 7 Стимулювання навчання 0,85 8 Управління навчанням 0,84 9 Уважність, дисциплінованість, посидючість 0,82 10 Застосування знань на практиці 0,80 11 Здібності до вивчення конкретних знань 0,79 12 Загальні здібності Потенційні можливості 0,77 13 Складність навчального матеріалу 0,76 14 Методи навчання 0,75 15 Мислення при засвоєнні конкретних знань 0,74 16 Особливості психічної діяльності 0,72 17 Вид і характер навчальної діяльності 0,71 18 Уровеньучебной підготовки 0 , 70 19 Рівень загальної підготовки (ерудиції) 0,68 20 Час сприйняття (повідомлення) знань 0,62 21 Час закріплення знань 0,60 22 Періодичність контролю та перевірки умінь 0,57 23 Обсяг і характер самонавчання 0,52 24 Кількість навчального матеріалу 0,51 25 Зміст навчального матеріалу 0,50 26 Форма викладу знань 0,49 27, ип і структураучебного заняття 0,48 28 Структура навчального матеріалу 0,46 29 Психологічні умови навчання 0,45 30351

Закінчення табл.

Вплив Місце фактора фактора Фактор на продук-по тивность ступеня навчання впливу Засоби навчання 0,44 31 Працездатність, потенційні можливості педагога 0,43 32 Вік тих, кого навчають 0,42 33 Екологічні умови 0,41 34 Санітарно -гігієнічні умови 0,40 35 Потреба в досягненнях 0,39 36 Установка на продуктивність 0,38 37 Стиль відносин 0,37 38 Педагогічна позиція 0,36 39 Взаємонавчання 0,35 40 Крім вже перерахованих переваг, що випливають з факторного підходу (можливості здійснення високоякісного професійного аналізу, діагностування, прогнозування і проектування дидактичних цессов), знання ієрархії факторів, кількісних значень впливу кожного з них на продуктивність навчання відкриває принципово нові підходи до вирішення багатьох завдань теорії та практики навчання, зокрема застосування ЕОМ для розрахунків продуктивності по заданих парамет- оптимізації стратегії досягнення заданих результатів. Завдяки цим знанням розробка дидактичних систем з мистецтва, доступного лише майстрам, що володіє педагогічним чуттям і розвиненою педагогічної інтуїцією, перетворюється на буденну операцію створення та перевірки різних варіантів здійснення навчання та вибору з них оптимального за встановленими критеріями.

Фірмою «Педагогічні технології» створені прикладні комп'ютерні програми, зокрема пакети «Оптимізація» і «Шкільна методична служба», використання яких у шкільній практиці свідчить про можливість значного підвищення ефективності навчання на основі наукових розрахунків.

352

V. Які генеральні фактори об'єднують в собі перераховані нижче продуктогенние причини?

1

Рівень загальної підготовки Мотивація навчання Мислення яких навчають Темпи засвоєння знань

Час на сприйняття знань Час, що минув після завершення навчання Час на повторення знань Час на систематизацію

Зміст навчального матеріалу Кількість інформації Форма викладу знань Якість навчального матеріалу

Методи навчання Організаційні форми Контроль і перевірка Умови навчання

Правильної відповіді немає

VI.

Заповніть пропуски. Впишіть фактори, що входять в першу десятку найбільш значущих продуктогенних причин:

1. Мотивація навчання ... 6 ... ...

2 ... ... 7 ... .

3 ... ... 8. Стимулювання навчання

4 ... ... 9 ... ...

5. Обсяг навчального праці ... 10 ... ...

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " | | Ієрархія факторів навчання "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх переваги, недоліки, можливості використання в сучасній вітчизняній школі. Література для
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 3. Основні методи навчання
  факторів, що мають відношення до викладачів. Вони самі повинні бути підготовлені і забезпечені необхідними навчальними посібниками. Досвідчені робітники, що відбираються в якості викладачів, повинні добре знати методи навчання, особливо принципи
 4. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 5. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 7. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 8. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 9. Криві навчання
  ієрархії між факторами навчання необхідно мати загальну підставу (базис), в якості якого виступає продуктивність навчання. Необхідно така підстава і для побудови кривих. Важко для 354 цієї мети підібрати більш ємне утворення, ніж все та ж продуктивність навчання, заради забезпечення якої здійснюється процес. Таким чином, криві показуватимуть,
 10. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15 , 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 11. Технології навчання
  навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
© 2014-2022  ibib.ltd.ua