Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Криві навчання

Знати величину впливу кожного фактора на продуктивність навчання, безумовно, дуже важливо. Але не менш важливо знати і характер (форму) цього впливу, тобто закон, за яким здійснюється зміна однієї величини по відношенню до Другий. З курсу елементарної математики відомо, що

353

якщо дві будь-які змінні пов'язані між собою в динамічному процесі, то цей зв'язок може бути описана за допомогою деякої функціональної залежності , наочним відображенням якої є крива. Застосування кривих не тільки значно полегшує розуміння залежності, але і робить цю залежність видимою. Крива показує динаміку взаємного зв'язку. Не знаючи останньої, неможливо ставити і вирішувати завдання оптимального управління формуванням кінцевого продукту.

Прийнято вважати, що першими в психології навчання криву взаємозв'язку (криву навчання) збудував наприкінці минулого століття німецький психолог Г. Еббінгауз. Він наочно показав, як іде процес забування вивченого матеріалу в часі. З тих пір криві починають все ширше застосовуватися для опису психологічних і дидактичних залежностей (зв'язків), отримавши загальну назву кривих навчання. Побудувати криву - кінцева та приваблива мета кожного дидактичного дослідження. Завдання дуже нелегка, враховуючи специфіку педагогіки. Адже для побудови кривої необхідно скрупульозно виконати експериментальні дослідження, з'ясувати всі особливості досліджуваної зв'язку. До нинішнього часу за допомогою кривих навчання вдалося описати порівняно невелике число дидактичних процесів.

Для вивчення форм зв'язку між дидактичними факторами і продуктивністю навчання був застосований так званий експериментально-дослідний метод. Сутність його полягає в тому, що первинне гіпотетичне уявлення про можливу формі зв'язку формулюється теоретично, далі накопичуються факти і експериментальні спостереження, а на завершальному етапі побудовані на цьому матеріалі криві взаємозв'язків верифицируются досвідом (практикою) масового навчання. Зіставлення ідеального і реального, теорії та практики забезпечує найбільш високу ймовірність висновків та отримання скоригованих (згладжених) кривих.

Вже зазначалося, що для встановлення ієрархії між факторами навчання необхідно мати загальну підставу (базис), в якості якого виступає продуктивність навчання.

Необхідно така підстава і для побудови кривих. Важко для

354

цієї мети підібрати більш ємне утворення, ніж все та ж продуктивність навчання, заради забезпечення якої здійснюється процес. Таким чином, криві показуватимуть, як впливають різні фактори на продуктивність дидактичного процесу. Вінцем наукової дидактики стане створення каталогу дидактичних кривих, опис процесів навчання на мові функціональних залежностей. Робота з виявлення нових кривих та впорядкування вже відомих дуже пожвавилася у зв'язку з ефективним вирішенням ряду проблем комп'ютеризації навчального процесу, і можна сподіватися, що прогрес у цій галузі буде розвиватися випереджаючими темпами.

На рис. 23-27 представлені криві зв'язків деяких значущих чинників з продуктивністю навчання. На горизонтальних осях (осях X) в більшості випадків відкладені значення, які «пробігає» фактор. По вертикальних осях (осях У) відкладена продуктивність навчання. Аналізуючи криві, бачимо, що вони мають різні кути прилягання до осі X; деякі з них пологі, інші круто злітають, швидко досягаючи максимуму. Про що це свідчить? Насамперед про те, що сила (ступінь) впливу факторів різна. Чим ближче крива «притискається» до осі У, тим вище коефіцієнт кореляції даного чинника з продуктивністю навчання, тим більше остання залежить від цього чинника. Деякі криві мають гіпотетичний характер. Всі криві згладжені по відношенню до досвідчених даних і висловлюють загальну тенденцію.

12 *

355

Рис. 27

VII. Проаналізуйте представлені на рис. 23-27 криві навчання й дайте відповідь на запитання.

1. Між якими факторами встановлюються зв'язки?

2. Який характер вони мають?

3. Чи можна, спираючись на наведені криві, давати кількісні оцінки продуктивності навчання при різних значеннях факторів?

4. Чи можна описати наведені криві функціональними залежностями (формулами)?

356

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ

КБ Питання 1 II III IV V VI VII Відповіді 2 січня 4,5 2,3 1 - ОУ 2-В 3-УМ 4-ОПВ Контрольний тест

1.

Що таке продуктогенная причина?

2. З яким базисом зв'язуються продуктогенние причини?

3. Що таке продуктивність дидактичного процесу?

4. Що таке фактор навчання (дидактичний фактор)?

5. Які фактори називаються загальними, комплексними, генеральними?

6. Які продуктогенние причини входять в загальний чинник «Мотивація

7. Які завдання факторного аналізу в педагогіці?

8. Що таке междуфакторная кореляція?

9. Що показує коефіцієнт кореляції?

10. Чому продуктивність дидактичного процесу обумовлена

комплексним впливом факторів? П. Які генеральні чинники обумовлюють продуктивність

дидактичного процесу?

12. Яка структура генерального фактора ОУ? Який внесок даного чинника в продуктивність навчання?

13. Яка структура генерального фактора ОПВ? Який внесок даного чинника в продуктивність навчання?

14. Яка структура генерального фактора УМ? Який внесок даного чинника в продуктивність дидактичного процесу?

15. Яка структура генерального фактора В? Який внесок даного чинника в продуктивність процесу навчання?

Яке місце займає мотивація серед інших факторів продукт івност і? Чому?

Вміння входить у першу десятку чинників?

357

18. Які фактори навчання займають 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 місця?

19. Що таке криві навчання? Навіщо вони потрібні?

20. На що вказує стрімке зростання кривої навчання?

Література для самоосвіти

Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. - Київ, 1989.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Криві навчання "
 1. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів навчання для
 2. Програмоване навчання
  навчанні - підручник або комп'ютер - програмований навчання виконує три функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані
 3. Підсумки
  навчання, не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 4. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  навчання: проблема, навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 5. Постановка цілей навчання
  навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 6. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 7. Запитання і завдання для самоконтролю
  навчання. Дайте визначення поняття "форма організації навчання". 2. Визначте фактори, що впливають на вибір організаційних форм навчання. 3. Охарактеризуйте особливості класно-урочної системи навчання, її переваги і недоліки, її переваги перед іншими системами. 4. Назвіть особливості маннгеймській системи, Дальтон-плану, плану Трампа. Обговоріть з колегами їх гідності,
 8. Нормовані криві ітеративного навчання.
  Криві научения аппроксимируются залежністю (2.5) x (t) = x0 x? / (X0 + (x? - X0) e-gt), і залежно від співвідношення початкового і кінцевого значень неузгодженості можуть бути як зростаючими, так і убутними [113]. Ескіз графіка нормованої зростаючою логістичної кривої наведено на малюнку 2.3. При порівняно складних видах навчення КН може мати плато, наявність якого
 9. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 10. Технології навчання
  навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
© 2014-2021  ibib.ltd.ua