Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяCоциальная психологія → 
« Попередня Наступна »
А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999 - перейти до змісту підручника

Когнітивне напрямок в дослідженнях аттитюда

Ми зупиняємося окремо на розгляді когнітивного напрямку у вивченні соціальної установки тому, що сучасну когнітивну орієнтацію можна назвати «найбільш широким, що виражає дух сучасної психології» (Ждан, 1990. С.346) напрямом. А багато проблем і підходи до їх вирішення йдуть ще в період античності. 42 А.А. Девяткин

Серед засновників когнітивної психології називають імена Дж. Андерсона, Дж. Брунера, Д. Бродберта, У. Найссе-ра, Д. Нормана, А. Пайвіо, П. Ліндсея, Г. Саймона, Л. Фестінгера, Ф. Хайдера. Когнітивна концепція будувалася на основі досліджень Е. Толмена, Д. Міллера і Ю. Галантера і К. Прибрама.

На формування напрямки сильний вплив зробили роботи Гібсонів, якому У.Найссера присвячує свою книгу «Пізнання і реальність» (1986). «Генетичні дослідження Піаже і Бауера, роботи з сприйняттю Джеймса і Елеонори Гібсонів (...) можна розглядати як внесок у змістовну когнітивну психологію» (Найссер, 1986. С.120).

Людина в когнітивної психології розглядається як діючий, активно сприймає і продукує інформацію. Його діяльність обумовлена своєрідними планами, стратегіями і правилами мислення. Один з провідних представників напрямку У. Найссер визначає завдання когнітивної психології, серед яких він виділяє необхідність розуміння пізнавальної активності в контексті цілеспрямованої діяльності в умовах реального світу (див.: Найссер, 1986. С.120).

Когнітивну орієнтацію в сучасній соціальній психології найбільш важко розглядати як єдину школу. При цьому сутність підходу полягає в тому, що соціальна поведінка пояснюється за допомогою опису пізнавальних процесів, аналізуються психічна діяльність, структури психічного життя. Головним аспектом в цьому аналізі стає процес пізнання, який зв'язується в цьому випадку з соціальною поведінкою: враження про світ інтерпретуються в ідеї, вірування, очікування, аттітюди, які і виступають регуляторами соціальної поведінки. Поведінка залежить від образів, понять та інших когнітивних структур (див.: Андреева, Богомолова, Петровська, 1978). На думку цих авторів, головними проблемами соціальної психології когнітивного напрямку є проблеми перцепції, аттитюда та атракції. Все це дозволяє зрозуміти, чому її теоретичним джерелом виступає гештальтпсихология.

Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології 43

Зазначені вище автори відзначають, що теорії когнітивного відповідності є ядром когнітивної орієнтації, центральною ідеєю якої прийнято уявлення про те, що когнітивна структура людини не може бути незбалансованою. Якщо це виникає, то виникає тенденція до зміни подібного стану. До цієї ідеї були звернені погляди відразу декількох дослідників. Джерелами прийнято вважати ідеї Курта Левіна про природу конфлікту і книгу Теодора Адорно «Авторитарна особистість». Серед великих теорій когнітивного відповідності найбільш відомі: теорія структурного балансу Ф. Хайдера, теорія комунікативних актів Т. Ньюкомба, теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгера, теорія конгруентності Ч. Осгуда і П. Танненбаума (див.: Андреева, Богомолова, Петровська, 1978).

Найкраще, мабуть, розпочати аналіз когнітивного напрямку в дослідженні аттітюдов з розгляду теорії Ф. Хайдера, який вважав себе фахівцем в області міжособистісних взаємодій (Нaidеr, 1946; 1958), але своїми роботами уплинув на теорію аттитюда. Як і теорія К. Левіна, його аналіз був заснований на припущенні про те, що для розуміння дій аттітюдов та їх впливу на поведінку необхідно вивчення індивідуальних когнітивних уявлень навколишнього світу, життєвого простору особистості. Люди, об'єкти та події взаємодіють один з одним аналогічно динамічним когнітивним системам. Першорядну важливість у життєвому просторі мають каузальна атрибуція, рівень неприналежні характерних пар елементів і ступінь, з якою індивіду слід або не слід втягуватися в певну активність.

На цих кількох базових поняттях грунтувався Хайде-ровский аналіз переваг і неприйняттів, який зробив величезний вплив на дослідження в області аттітюдов. Грунтуючись на принципах когнітивного балансу як на центральному постулаті, розвивали свої теорії Ньюкомб, Осгуд, Фестингер, Абельсон, Розенберг, Інськой, Чоплер (№ wcomb, 1953; 1961; Оsgood е; al., 1955; Fеstinger, 1957; АЬЄ ^ ОП and Я ^ ЄПЬЄ ^, 1958; Posenberg and ^ wland, 1960; І ^ ско and Schopler, 1967). 44 А.А. Девяткин

Характеризуючи теорію структурного балансу Ф. Хайдера, автори «Сучасній соціальної психології на Заході» відзначають, що він є найбільш послідовним гешталь-Тісти, хоча ідея не розроблялася спеціально для соціальної психології, а йде більше в руслі загальної когнітивної психології. Ф. Хайдер вважається одним із засновників когнітивної психології. Головна його ідея полягає в тому, що, на його думку, люди схильні розвивати упорядкований і зв'язний погляд на проблему і на світ. Кожен індивід будує «наївну психологію» як спробу пояснити логіку і джерело подій, які з ним відбуваються. У своїй книзі «Соціальна перцепція і феноменальна причинність» (1944) він, орієнтуючись на сприйняття, висунув свій основний теза: важливість і необхідність вивчення «життєвої психології» за допомогою мови, літератури - методом аналізу психологічних понять, що вживаються в мові, і їх зв'язку зі казками, новелами і тому подібним. Одним з вихідних постулатів теорії є ідея балансу, другий постулатом - ідея атрибуції.

Статті Ф.Хайдера «Аттітюди і когнітивна орієнтація», «Психологія міжособистісних відносин» вносять великий вклад у розвиток соціальної психології, визначаючи основні положення концепції збалансованих структур. Головною ідеєю тут є уявлення про те, що дисбаланс когнітивної структури викликає напругу, яка фундірует сили, що забезпечують відновлення балансу. Баланс в припущенні Хайдера виникає тоді, коли вся ситуація сприймається як гармонійна (див.: Андреева, Богомолова, Петровська, 1978).

Як вже зазначалося, хайдеровскій інтерес до збалансованим фігурам виник на основі аналізу факторів впливу каузальної атрибуції події на індивіда. Добре відомо, що, відповідно до теорії атрибуції, багато факторів впливу можуть мати каузальную атрибуцію. Найважливішим для нас є те, що Хайдер грунтується на феноменологічному підході при аналізі індивідуального сприйняття взаємовідносин між елементами. Зазвичай ці взаємини

Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології 45 включають в себе три складових елементи: індивід (Р), другий індивід (0) і подія або об'єкт (Х). Гештальтистского принципи перцепції припускають, що 0 і Х можуть сприйматися і утворювати відповідні фігури на основі принципів схожості, участі, належності та інших.

Таким чином, Хайдер в 1946 році сформулював принцип балансу для всіх цілісних відносин. Основний бата-нсний принцип сьогодні може бути визначений приблизно таким чином: «Балансні стан між двома елементами існує тоді, коли взаємини між ними позитивні (або негативні) в усіх відношеннях. Балансне стан між трьома елементами зберігається, якщо всі три елементи взаємодіють позитивно в усіх відношеннях або коли існує два негативних і одне позитивне ставлення Raider, 1946. Р.115). Багатьма дослідниками відзначається очевидний факт, що основна увага приділена динамічному взаємодії між переконаннями і аттитюдами. Сприйняття індивідом взаємин між 0 і Х може бути виражене як переконання відносно 0. Ця теорія також враховує аттитюд не тільки щодо об'єкта, а й щодо його самого. Важливим моментом всієї теорії є те, що аттитюд може змінюватися в результаті певних дій індивіда.

Зауваження про те, що дії індивіда можуть бути представлені когнітивно у формі аттитюда і таким чином впливати на інші аттітюди, відіграватиме вирішальну роль в теорії когнітивного дисонансу Леона Фестингера (Festinger 1957). Однак у теорії балансу Хайдера можна виявити і деякі обмеження - теорія працює тільки на рівні якісних відносин, а найкраще - у разі їх максимального вираження. Нічого не говориться в ній і про рівень балансу, який, природно, різний у кожному конкретному випадку. Багато авторів намагалися подолати ці недоліки. Наприклад, кантрі і Харарі (СаійїІ, Нага ^, 1956) розробили принципи математичної графічної теорії множинного взаємодії між компонентами. Хоча ці відносини і не піддаються кількісному ісчіс-46 А.

А. Девяткин

лению, але графічно така теорія здатна вказати рівень балансу в цій формі. Автори розробили цю теорію в додаток до реальних відносин соціальної структури.

Сіміларлі і Ньюкомб (Simitar ^, ^ w ^ mb, 1963) використовували теорію балансу при вивченні актуальних структурованих взаємин між двома індивідами. Абельсон і Розенберг (АЬЄ ^ ОП, Я ^ ЄПЬЄ ^, 1958) застосовували поняття алгебри для виявлення балансу між двома і трьома елементами (див.: Greenwald, Brock, Ostrom, 1968).

Теорія комунікативних актів Т.Ньюкомба є близьким варіантом теорії структурного балансу Ф.Хайдера. Тут основна увага переноситься на область міжособистісної комунікації. Теодор Ньюкомб, на жаль, не написав книги, але його головна стаття «Підхід до дослідження комунікативних актів» (1953) виражала вихідну тезу автора, який зводився до того, що, коли дві людини позитивно сприймають один одного і будують відношення до третього, то вони мають тенденцію розвивати подібні орієнтації. Розвиток самих орієнтацій може бути змінено за рахунок розвитку міжособистісних комунікацій.

Основним завданням автору бачиться пояснення, яким чином у групі виникає тиск, примус до однаковості, які чинники роблять групу згуртованою. З цією метою виявляється тенденція групового розвитку комунікативних актів стосовно відхиляється від норми членам групи. Слід зазначити, що обидві моделі (Хайдер і Нью-комб) знайшли найбільше застосування в дослідженні процесів СМЯ, особливо в рамках вивчення «переконуючої комунікації» (див.: Андреева, Богомолова, Петровська, 1978).

Роботи Теодора Ньюкомба в області аттитюда підкреслювали важливість интерперсонального контексту у стабілізації та зміні аттитюда. Він виявив у своїх знаменитих бен-нінгтоновскіх дослідженнях, що простір індивіда зберігається при взаємодії груп в тому випадку, якщо вони однаковим способом формують аттітюди. Саме ж по собі придбання нової інформації не має майже ніякого впливу на аттітюди. Проте, коли індивід прид-

Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології 47 тане нових друзів, які можуть пропонувати аттітюди, відмінні від тих, яких він дотримувався раніше, але консистентні з новою інформацією, він з готовністю переглядає старі переконання і приймає аттітюди, пропоновані своїм новим оточенням. Може навіть виникати ситуація, коли індивід займає позиції, протилежні колишнім.

Багато ідей Т. Ньюкомба були згодом розвинені іншими дослідниками саме в рамках інтерперсональних асоціацій. Це, перш за все роботи Леона Фестингера і його теорія соціальних порівнянь (1954), роботи Сміта і Брунера (1956), Кельмана (1958), Катца (1960) (див.: Greenwald, Вгоск and Оstrоm, 1968).

Відразу слід зазначити той очевидний факт, що теорія когнітивного дисонансу Л. Фестінгер протилежна теоріям комунікативних актів і структурного балансу. Будучи учнем і послідовником Курта Левіна, Л. Фестінгер виходив у своїй теорії з поняття «потреба», виділяючи при цьому особливий вид потреби - потреба в оцінюванні самого себе (еvaluativenеed). Прагнення оцінювати свої думки, здібності, емоції Л. Фестінгер співвідносить з поняттями соціального, групового згоди. Оскільки в соціальному світі (на відміну від фізичного) неможливо перевірити думка емпірично, існує тільки один спосіб верифікації - соціальна злагода, консенсус. Але він можливий тільки тоді, коли люди можуть зіставляти свої погляди і думки з думками інших людей. Саме звідси і народжується потреба людини порівнювати себе з іншими. Тенденція порівнювати зменшується, якщо відмінності між людьми зростають. Порівняння стає стійким, коли щось порівнюють з близькими думками, на які особистість орієнтується. Інший потребою є потреба у знанні, у тому числі і в знанні про себе. Це насамперед потреба мати несуперечливі, послідовні і взаємозалежні знання. Найімовірніше, теорію когнітивного дисонансу краще було б назвати общепсихологической теорією (див.: Андреева, Богомолова, Петровська, 1978). 48

 А.А. Девяткин Як вже зазначалося, в основі теорії когнітивного дисонансу лежить взаємодія структур. Терміни «дисонанс», «консонанс» і «іррелевантние відносини» використовуються для опису трьох типів взаємовідносин, які можуть бути між двома когнітивними елементами. Величина дисонансу, природно, залежить від важливості взаємодіючих елементів, які існують в консонансних або Дисса-нансних відносинах. Коли два когнітивних елемента існують в дисонансних взаєминах, психологічний дискомфорт спонукає індивіда редукувати дисонанс і відновити консонанс. Єдиний шлях повністю виключити дисонанс - змінити ставлення до одного з двох елементів. 

 Основні положення Фестингер виклав у книзі «Теорія когнітивного дисонансу» (1957) і звів їх приблизно до наступного: 1) між когнітивними елементами може виникати дисонанс; 2) існування дисонансу викликає прагнення зменшити його; 3) прояв цього прагнення може бути здійснено: при зміні поведінки, при зміні знань, при обережному ставленні до нової інформації. Основні поняття теорії - когнітивні елементи, які стосуються поведінці і до середовища. При цьому Л. Фестінгер розглядає не будь-які відносини взагалі, а лише відносини консонанса і дисонансу, вбачаючи чотири джерела дисонансу: 1) логічна непослідовність; 2) невідповідність когнітивних елементів культурних зразків; 3) невідповідність даного когнітивного елемента будь-якої більш широкій системі уявлень; 4) невідповідність минулому досвіду. Аналогічно способи зменшення дисонансу виглядають як: 1) зміна поведінкових елементів когнітивної структури; 2) зміна когнітивних елементів, що відносяться до середовища; 3) додавання в когнітивну структуру нових елементів (див.: Андреева, Богомолова, Петровська, 1978). 

 М. Фішбейн стверджує, що явища консонанса і дисонансу можуть бути віднесені тільки до того, що в соціальній психології називається переконаннями. У той час як інші змінні - такі, як аттітюди, наміри і поведінку- 

 Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології 49 

 релевантні тільки в тому випадку, якщо вони представлені когнітивно. Проте взаємини між переконаннями (тобто між когнітивними елементами) можуть впливати на всі ці змінні. Фестингер, однак, майже не робив відмінності між ними. Таким чином, теорія когнітивного дисонансу має різний прогноз щодо ефектів дисонансу в зміні переконання і аттитюда. Більш того, найчастіше при застосуванні теорії дисонансу зазвичай не робиться відмінності між переконаннями, аттитюдами, намірами, поведінкою і їх когнітивним поданням (див.: Fishbein, 1975). 

 Як ми вже відзначали, учень Хайдера Т. Ньюкомб представляє відносини, які самому Хайдеру в його теорії бачаться як результат взаємодії у когнітивному поле суб'єкта, як результат взаємовідносин між аттитюдами та міжособистісної атракцією, що було кілька модифікованою версією умов, при яких «Р-0 -Х »відносини були або збалансованими, або ні (див.: № w-Соть, 1961). Отже, Т. Ньюкомб переніс принципи балансу Хайдера з області феноменології в об'єктивний світ міжособистісних відносин. 

 Теорія когнітивної консистентності Розенберга і Абель-сона (Я ^ ЄПЬЄ ^, НОУ1ЗИ, МсGuire, АЬЄ ^ ОП, Вrеhm, 1960) полягала в спробі введення більшою мірою формалізації та поширенні принципів балансу з обмеженою сфери відносин «Р-0-Х» на більш загальні умови консистентності між каганець і на емоційно значущі результати (див.: Smith, 1968). Теорія когнітивного дисонансу Леона Фестингера привернула найбільшу увагу в другій половині 50-х - початку 60-х років (Fеstingеr, 1957; Вrеhm а ^ Со-hеn, 1962). Відповідно до теорії Л. Фестингера, тільки два когнітивних елемента - переконання і «біти знання» - можуть перебувати в стані консонанса, дисонансу або іррелевант-ном стані по відношенню один до одного (див.: Fishbein, 1975). 

 Штучність підходу Л. Фестингера бачилася багатьма; Аронсон пише: «Формально зміст теорії когнітивного дисонансу Фестингера (1957) абсолютно примітив- 50 А.А. Девяткин 

 але. У ній відсутня елегантність і точність, які зазвичай асоціюються з науковим теоретизуванням ». Аронсон зазначає, що роботи в області когнітивного дисонансу дуже численні і різноманітні - від дослідів з щурами (^ rens and Festingеr, 1962) до формування цінностей у дітей (АГО ^ ОП а ^ Сarlsmih, 1963); від досліджень голодування студентів (В rem, Століття and ВОГПО??, 1964) до вивчення установок релігійних фанатиків (Fеstingеr, Rikеn and Shahter 1956) (див.

 : Arоnson, 1969). 

 Добре відомі досить повні огляди з проблеми когнітивного дисонансу, що належать перу Фестингера (1957), а також Фестингера і Аронсона (1960), Брема і Коуена (1962), Фестингера і Брела (1962), Фестингера і Фрідмана (1964). На думку Аронсона, поширення експериментальних досліджень і теорії дисонансу можна пояснити простотою теорії та її загальним характером. Деріл Д.Бем у статті «Самосвідомість: альтернативне тлумачення феномена когнітивного дисонансу» пише: «Теорія також має свої кризи. Думки щодо різних аспектів теорії когнітивного дисонансу, поширені від помірних ^ sch, 1958; Ві-uner, 1957; КеІІу, 1962; Оsgооd, 1960; Za ^, 1960) до суворих (Сhaрanis and Сhaрanis, 1964) та альтернативних інтерпретацій були запропоновані як результати практичного вивчення. Для теорії когнітивного дисонансу не було запропоновано жодної альтернативної теорії, проте завдяки їй багато ідей отримали життя »(Веm, 1967). 

 Так, зокрема, Чарльз Осгуд припускає, що дисонанс в системі установок індивіда виникає і залежить насамперед від інтенсивності відносин слухача до об'єкта і коммуникатору. Осгудом і його колегами для вивчення цього явища була запропонована методика, яку вони позначили як «методика семантичного диференціала» (1957). Загальновідомо, що поняття «конгруентність» Ч. Осгуда можна прирівняти до поняття «баланс» Ф. Хайдера і поняттю «консонанс» Л. Фестингера. Головна відмінність теорії Осгуда полягає в тому, що вона намагається передбачити зміна аттітюдов 

 Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології 51 під впливом прагнення встановити відповідність всередині її когнітивної структури. У разі неконгруентності вихід полягає в тому, що відбувається одночасна зміна відносин до комунікатора і до об'єкта. 

 Методика семантичного диференціала (СД) створювалася для дослідження значень. В основній своїй книзі «Вимірювання значення» (1957) автори дотримувалися багато в чому біхевіористичних позицій, хоча сама проблема взята ними з когнітивної орієнтації. Грунтуючись на вже давно помічене факті, що стимул як знак і стимул як об'єкт ніколи не збігаються один з одним в житті, вони припустили, що реакція на знак залежить від попереднього асоціювання знака з означуваним. Осгуд назвав вимір конотацій виміром «емотивного» компонента. Їм розроблена теорія «семантичного простору значень» для правильного відбору біполярних шкал прикметників в методиці СД. 

 На відміну від Хайдера і Ньюкомба в теорії Осгуда можливий прогноз зміни дисбалансу, який залежить не тільки від знака, але і від інтенсивності, а також не тільки через зміну знака, а й через інтенсивність ставлення до всіх членів тріади (див.: Андреева, Богомолова , Петровська, 1978). Методика семантичного диференціала надає досліднику можливість безпосереднього вимірювання соціальних установок особистості, що по ряду причин часто має першорядне значення. Тут немає необхідності в громіздких процедурах конструювання шкал аттитюдов, подібних терстоуновскім, лайкертовскім або іншим. Все побудовано на пред'явленні індивіду певного списку біполярних прикметників. Грунтуючись на тій ідеї, що будь-яка точка у просторі, яка представляє значення, може мати напрямок і відстань від початкової точки, Ос-гуд вважає, що ці властивості «можна розглядати як якість та інтенсивність значення відповідно» (Оsgооd, 1957). «Розробляється Осгудом техніка вимірювання значення прямо пов'язується автором з теорією навчання ... Разом з тим сам же автор апелює до «менталістскій» точці зору на значення, а надалі приходить до побудови теорії, 52 

 А. А. Девяткин міцно вписується в чисто когнітівістская традицію »(Андрєєва, 1978. С.135). 

 М. Фішбейн у своєму огляді теорій аттитюда резонно зазначає, що на сьогоднішній день існує безліч теорій в галузі дослідження аттитюда. Всі вони багато в чому схожі один на одного, проте мають у той же час і певні відмінності. Вони різняться в термінах змінних, які відіграють центральну роль в теорії, в шляхах, якими змінні взаємодіють, і в термінах, що пояснюють процеси формування і зміни аттитюда. Перша відмінність має бути проведене між конструктами теорії та операціями, які вироблені для маніпуляцій з цими конструктами. 

 Найімовірніше, більшість теорій може бути класифіковане на концептуальному рівні як мають справу з переконаннями і аттитюдами або з тими і з іншими одночасно. За винятком деяких біхевіористичних теорій (БооЬ, 1947; Ьой and Lott, 1968) і теорії рішень Едвар-дса (Edwards, 1954), поведінкові наміри і поведінку розглядаються тільки на операциональном рівні, а не на концептуальному. Проста класична умовна модель розглядає тільки з аттітюдом (Staats and Staats, 1958), в той час як теорія дисонансу і теорія атрибуції мають справу тільки з переконаннями. Більш витончені біхевіорістіче-ські теорії, більшість моделей очікувань - цінностей, теорія конгруентності, балансная теорія досліджують одночасно з переконаннями і аттитюдами на концептуальному рівні. Досить очевидно, що до цих пір різні змінні в різних теоріях лише гальмують розвиток теорії аттітю-так взагалі. Так, деякі теорії звертають увагу тільки на взаємодію між аттитюдами (Staats and Staats, 1958), в той час як інші вивчають взаємодію між переконаннями і аттитюдами. Багато теорії встановлюють каузальні відносини (теорія очікування - цінностей, теорія атрибуції), інші аналізують динамічні взаємодії між змінними (теорія балансу, теорія дисонансу) (див.: Fishbein, 1975). 

 Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології 53 П.Н. Шихирев, характеризуючи дослідження з психології аттитюда, зазначав, що вони є як би мініатюрною копією всієї соціальної психології. При цьому він говорив, що одним з головних недоліків соціальної психології в США є обмеженість досліджень рамками індивіда, що веде до нехтування соціальної специфікою аттитюда (див.: Шихирев, 1973). При цьому «саму соціальну установку можна визначити як фіксований образ, має єдиний« особистісний сенс »для членів даної спільності і виконує функцію психологічного інтегратора їх поведінки» (Шихирев, 1976. С.209). Підводячи підсумок майже всіх досліджень, П.Н. Шихирев зазначає, що більшість досліджень аттитюда характеризує абстрактна позиція абстрактного індивіда в системі цінностей. Він пропонує, зокрема, відмовитися від поділу на компоненти аттитюда, конкретизувати дослідження, змінити техніку вимірювання установок, додавши метод спостереження, і чітко розмежувати думку і установку. Автор вважає, що «треба аналізувати індивідуальну поведінку в соціальному контексті» (Шихі-рев, 1979. С.101). Саме ці завдання (і більшість інших) дозволяє вирішити пропонований феноменологічний метод аналізу в рамках екологічної концепції соціальної установки, бо він виключає будь-яку «абстрактну позицію абстрактного індивіда», оскільки використовується феноменологічний експеримент; враховує систему цінностей і смислів на основі розвитку теорії інтенціональності стосовно до соціальної установці, змінює техніку вимірювання аттітю-так на основі уявлень про соціально-екологічної ніші індивіда, широко використовує метод спостереження як один з головних в феноменологічному експерименті. Всі спостереження за індивідуальним поведінкою ведуться тільки «в соціальному контексті». При цьому загальним базисом формування соціальної установки ми бачимо механізм, запропонований в школі Д.Н. Узнадзе («потреба» + «ситуація задоволення»). «Загальна позиція всієї зарубіжної психології - установка - не є феноменом, що засновується на об'єктивно виявленому поведінці і внутрішньої психічної ак- 54 

 А. А. Девяткин тивности. Установка певного типу може мати на увазі внутрішній досвід, однак сам цей досвід і взагалі внутрішня і зовнішня психічна активність сформовані принципово на базі установочного відносини »(Надіра-швили, 1987. С.29). 

 Таким чином, установка в розумінні Д. Н. Узнадзе бачиться нам базовим компонентом соціальної установки, над яким «надбудовуються» аттитюд і поведінковий компонент (що виводиться нами за межі аттитюда). Головна перевага подібного підходу полягає в тому, що це дозволяє коректно розглянути взаємозв'язок індивіда і навколишнього світу, що ми здійснимо на базі екологічного підходу Дж. Гібсона. Виходячи з цього нами буде дано нове визначення соціальної установки, її нова структура, нові компоненти і їх функції. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Когнітивне напрямок в дослідженнях аттитюда"
 1. Становлення проблеми соціальної установки
    когнітивного. На особливе місце претендує школа Д.Н. Узнадзе, основні позиції якої будуть розглянуті в наступній частині. Ще на початку століття Г. Оллпорт зауважив, що «ні один термін не з' явився так швидко в сучасної експериментальної і теоретичної літературі. Популярність його нескладно пояснити. Він був прийнятий всіма, бо не був власністю жодної психологічної школи або
 2. Проблема визначення аттитюда
    когнітивної орієнтації. Ця концепція аттитюда може служити моделлю теоретичного аналізу інших комплексних психологічних конструктів »(помаранч. tit. Р.386). Добре відома робота Дж. Гібсона (Gibson, 1941), де він дає критичний аналіз понять установки, на основі якого Прангішвілі (1967) і Асмолов (1977) пропонують класифікацію основних позицій в дослідженнях установки. Згідно
 3. Проблема структури аттитюда і вимір аттитюда
    когнітивний компонент. Це основне припущення не тільки структурних особливостей аттитюда, а й специфіки його функціонування та зміни. Широко відома методика вимірювання Атті-тюда, яка названа "шкалою Терстоуна». В академічному дослідженні «Сучасна психологія» вказується, що «серед тестів, що використовуються в соціальній психології, особливе місце займають шкали вимірювання
 4. Проблема зміни аттитюда і психологія переконливого комунікативного впливу
    когнітивним напрямком, є саме біхевіор-стическое напрямок. М. Фішбейн ставить п'ять головних невирішених проблем: 1) фраза «послідовна позитивна чи негативна реакція» може бути зрозуміла неоднозначно; 2) схильність може бути розглянута як специфічна або загальна, і вона може бути пов'язана, а може і не бути пов'язана з поведінкою; 3) послідовність
 5. Невикористані можливості теорії установки Д. Н. Узнадзе
    когнітивний напрямок, гештальтпсихология, психоаналіз та інші. 56 А. А. Девяткин Добре відомо, що жодне з сучасних напрямків психології не здатне адекватно вирішувати проблему людини, не може коректно ставити питання філософського обгрунтування проблем психіки і людини. Завзято скидає нині марксизм, з нашої точки зору, не дозволив вітчизняній психології
 6. Проблеми соціальної установки в теорії установки Д. Н. Узнадзе
    когнітивний і емоційний компоненти аттитюда починають «працювати» пізніше, ніж той компонент, який Узнадзе називає установкою, а ми пропонуємо визначити як екологічний компонент установки. Нам видається, що даний екологічний компонент виконує роль первинного фільтра відбору можливостей на самому ранньому етапі аналізу навколишнього світу, коли не можуть ще діяти ні
 7. Основні проблеми дослідження соціальної установки в загальної та соціальної психології
    когнітивний і афективний елементи і володіє відомими функціями аттитюда. Рівень тенденції до дії виділений нами в окремий рівень з тим, щоб підкреслити його особливу - не жорсткий - зв'язок з поведінкою індивіда. Проаналізувавши з подібних позицій визначення соціальної установки, ми прийшли до висновку, що в нашому розумінні соціальна установка повинна бути психосоматичної
 8. Проблема формування соціальної установки в екологічній концепції соціальної установки
    когнітивна психологія »(див.: Ве-Лічковський, 1981). У. Найссер присвячує Дж. Гібсону і Елеонорі Дж. Гібсон свою книгу «Пізнання і реальність. Сенс і принципи когнітивної психології »(1981). Нам подібна позиція (віднесення екологічного підходу до когнітивного напрямку) представляється недостатньо переконливою, і ми спробуємо це довести надалі. Найправильніше було б виділити
 9. «Механізм» вибору можливостей навколишнього світу і екологічний компонент соціальної установки
    когнітивним і афективним компонентами установки, цілком співвідносно з тим, що Куза-нець називає розумом і почуттям, і для них дійсно існують і простір, і час - вони просто занурені в нього. Інтелект, або те, що ми називаємо екологічним компонентом, занурений в щось інше - у світ сутностей, тому він не схильний ні часу, ні просторовим характеристикам. Сутності ж
 10. Поняття соціально-екологічної ніші в екологічній концепції соціальної установки
    когнітивний компонент; 3) афективний компонент. Поведінковий компонент виноситься нами за межі поняття соціальної установки і позначається як установча тенденція до дії. У зв'язку з цим виділяються рівні соціальної установки. Перший рівень - рівень екологічного компоненту, який забезпечує функцію аналізу можливостей навколишнього світу і вибір можливостей. Це рівень
© 2014-2022  ibib.ltd.ua