Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяCоциальная психологія → 
« Попередня Наступна »
А.А. Девяткин. Явище соціальної установки в психології ХХ століття: Монографія / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 309 с., 1999 - перейти до змісту підручника

Невикористані можливості теорії установки Д. Н. Узнадзе

Дослідження соціальної установки в зарубіжній психології велися в напрямку вивчення способів формування , структури аттитюда. При цьому майже вікові пошуки так і не дали відповіді, що є таке соціальна установка як феномен психічного життя, в чому суть її взаємодії з навколишнім світом і індивідом. До цих пір не ясно, як формується аттитюд, яка його структура і функції компонентів. Відмінності в розумінні перерахованих проблем настільки великі, що часом взаємовиключають один одного. Нам видається, що загальним недоліком майже всіх концепцій аттітю-так в зарубіжній психології є їх методологічна неспроможність, що проявляється у зневазі до філософських підвалин тієї чи іншої концепції. Пропоновані позиції найчастіше розташовані в руслі традиційних напрямів психології - біхевіоризм, когнітивний напрямок, гештальтпсихология, психоаналіз та інші.

56

А. А. Девяткин

Добре відомо, що жодне з сучасних напрямків психології не здатне адекватно вирішувати проблему людини, не може коректно ставити питання філософського обгрунтування проблем психіки і людини. Завзято скидає нині марксизм, з нашої точки зору, не дозволив вітчизняній психології захлинутися в потоці відомих ідей про психіку людини, настільки наполегливо насаджуються науковою громадськістю. Проблема сучасної психології Запа-так - це не стільки наслідок недоліків того чи іншого психологічного напрямку, скільки результат неправильного бачення власне проблеми людини та її взаємин з навколишнім світом. Невпинно декларована позиція турботи про навколишній світ і пошук шляху адекватного існування людини насправді приховують за собою ще більш жорсткі філософські основи розуміння природи людини, його психіки. Декартівський «людина-машина», фаустовский гомункулус не йдуть ні в яке порівняння з комп'ютерною метафорою людини або гуманістичної парадигмою розуміння суті людини. Якщо в перших варіантах навколишній світ протиставлений людині, то в другому випадку «дурний антропоцентризм» (П.Т. Шарден) затуляє від людини витоки свого життя, штовхає його на протиборство зі своїми основами.

Як би не намагалися сьогодні розвінчати марксизм як методологічну основу психології, неможливо відняти у нього самого головного - він вбирає в себе основні сучасні філософські ідеї. Хоча багато що і не було використано, але хіба може, наприклад, біхевіоризм або психоаналіз з їх філософією Декарта ХУІІ століття претендувати на сьогоднішнє філософське осмислення психіки людини? Навіть гуманістична спрямованість у філософському плані представлена не найбільшими іменами. Без уваги психології сучасності залишилися Кант і Гегель, Гуссерль і Аквінський, Аристотель і Хайдеггер. Список можна продовжувати нескінченно, одне лише абсолютно точно: сучасна психологія філософськи безнадійно безграмотна в силу своїх позитивістських орієнтацій.

Вітчизняна психологія, адміністративно відлучена в свій час від позитивізму, була змушена шукати філософські основи особливого погляду на людину. Вітчизняні психологи були в першу чергу вільні від помилок провідних психологічних напрямів Заходу, вони намагалися намацати свої шляхи. Досить назвати імена С.Л. Рубінштейна, Л.С. Виготського, А.Н. Леонтьєва та інших вчених, яких важко сьогодні втиснути у вузькі рамки картезианства. Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 57

На сьогоднішній день не існує адекватного філософського обгрунтування проблем психіки людини, але це не означає, що треба нескінченно повторювати старі схеми з їх Старого Завіту.

Нам видається, що Гуссерль-гібсонівських основи розуміння людини у взаємодії з навколишнім світом можуть претендувати на крок вперед у дослідженні явища соціальної установки. Аналізуючи результати роботи вітчизняних психологів, ми обгрунтовуємо необхідність визнання ідей Д.Н. Узнадзе базовими для розуміння феномену соціальної установки: сама філософська ідея установки розроблена в школі Узнадзе набагато продуктивніше зарубіжних аналогів концепцій аттитюда, вона дозволяє здійснити наступний крок у пізнанні соціальної установки, використовувати більш фундаментальні філософські основи.

У даній частині роботи ми припускаємо розглянути основні напрямки вивчення установки у вітчизняній психології. У першу чергу в цьому зв'язку має бути вивчена позиція школи, заснованої Д.Н. Узнадзе, ім'я якого по праву належить світовий психології, Тут же ми проаналізуємо позиції з даної проблеми В.Н. Мясищева, В. А. Ядова, А.Г. Асмолова.

Одразу слід зазначити, що для всіх вітчизняних психологів, що займаються проблемою установки, дослідження Д.Н. Узнадзе з'явилися базовими, незважаючи на те, що самі їх концепції цілком могли суперечити основним положенням теорії установки. В даний час з проблем теорії установки існує велика література, проводяться авторитетні конференції. Проте спадщина Д.М. Узнадзе ще зберігає в собі невикористані можливості для дослідника.

Починаючи аналіз робіт Д.Н. Узнадзе, ми звертаємо увагу на незначний факт його творчості. Як добре відомо, в 1909 році Д.Н. Узнадзе захистив на факультеті філософії Лейпцизького університету докторську дисертацію, присвячену В. Соловйову, «найбільшої фігурі російської філософії» (Лосєв, 1988. С.3). Тема роботи «Die mеtafisische 58 А.А. Девяткин

Weltanshаuung W.Sоlоwiows, mit оrientierendem Uеbеrbliсk seinеr Еrkеnntnisthеоrie »близька феноменології, а сам факт звернення до В. Соловйову, Г. Лейбніца, А. Бергсону говорить багато про що. Для нас це передусім можливість точок дотику теорії установки і феноменологічного погляду на її проблеми.

Будь-яке дослідження проблем соціальної установки і установки передбачає висвітлення низки питань. Традиційно до таких можна віднести питання: співвідношення установки і аттитюда, первинності установки, формування установки, питання, пов'язане з подоланням постулату безпосередності, питання експериментального вивчення установки.

Сама теорія установки, згідно Д. Н. Узнадзе, виникла як спроба зрозуміти активність психічного, проблеми його розвитку і взаємодії з навколишнім світом. Узнадзе виходить з необхідності поняття «розвиток психіки», а для цього, як він вважає, «існує, так би мовити, досознатель-ная щабель розвитку психіки» (Узнадзе, 1966. С.140). Розглядаючи традиційну класифікацію душевних явищ, Узнадзе відзначає передусім три головних її компонента: пізнання, почуття і волю. При цьому він зауважує, що головна їх особливість полягає в тому, що всі ці процеси свідомі.

Виходячи з критикованого ним положення про збіг свідомого та психічного, Узнадзе каже, що в цьому випадку «для поняття розвитку не залишається місця». Тому він і припускає, що ідеї розвитку в психології цілком може служити поняття несвідомого. Але тут Узнадзе відмежовується від психології несвідомого, в якій несвідоме і свідомість не представляються як два ступені розвитку, «з яких попередньої є щабель несвідомого, а наступної - щабель свідомого» (Узнадзе, 1966. С.136). Зараз ми не будемо торкатися питань взаємодії психології несвідомого і теорії установки; це буде зроблено у зв'язку з розглядом проблеми несвідомого, але тут ми повинні відзначити, що Узнадзе бачить в несвідомому першу щабель розвитку. Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 59

Обгрунтовуючи ідею розвитку, Узнадзе вважає, що основою такого є несвідоме. «Ми побачимо, що передує свідомості щаблем розвитку психіки є установка ...» (Узнадзе, 1966. С.140). Вже в цій заяві є певна неточність, яка дозволить багатьом опонентам критикувати основні положення теорії установки. Наприклад, можна припустити, що установка не може бути сформована на рівні свідомості, що психіка «надбудовується» над установкою.

Але сам Узнадзе всі свої зусилля спрямовує на подолання виділеного їм постулату безпосередності. Він пише: «Сучасна буржуазна психологія, як мені здається, цілком базується на попередньо неперевіреної, критично не усвідомлює, догматично сприйнятої передумові, сенс якої полягає в положенні про те, ніби об'єктивна дійсність безпосередньо і відразу впливає на свідому психіку і в цій безпосереднього зв'язку визначається її діяльність »(Узнадзе, 1966. С.158). При цьому Узнадзе відзначає, що принцип безпосереднього зв'язку психічних явищ заснований на принципі безпосереднього зв'язку фізичних явищ, тобто психічне обумовлено так само, як і фізичне фізичним, психічними же причинами. Він називає це принципом «замкнутої каузальності природи» В. Вундта: ... «Психічні слідства мають у своїй основі активність психічних причин». При цьому наголошується, що психічні процеси взаємопов'язані і взаємо-вліяеми, на чому грунтується ассоціаністіческая психологія, гештальтпсихології, феноменологія (див.: Узнадзе, 1966. С.159).

Строго кажучи, вся психологія, тобто будь-яке її напрямок, дійсно дотримується цього принципу виходячи зі свого предмета дослідження, виділення психічних феноменів в особливий клас досліджуваних явищ. Інша справа, що при цьому неминуче виникає, з одного боку, протиставлення фізичного світу і світу психічного, а з іншого боку, завжди є небезпека психофізичного паралелізму в тій чи іншій формі. Але і тут необхідно одне суттєво-60 А.А. Девяткин

ве уточнення. З одного боку, декартівський дуалізм не настільки легко долаємо в практиці дослідження, наскільки часто відкидаємо в роботах загального характеру. З іншого боку, ймовірно, на сьогоднішній день ідеї РЕНАТУС ще не можуть бути досить аргументовано відкинуті, бо ними все одно користуються в тій чи іншій мірі. Найбільш оптимальний варіант співвідношення фізичного і психічного запропонований, на нашу думку, в рамках екологічного підходу в психології. Що ж до постулату безпосередності, то існують позиції, протилежні теорії установки, і їм складно відмовити в переконливості. «Потрібно відзначити, що в деяких психологічних концепціях зв'язок« об'єкт і його первинний образ »трактується як опосередкована; між об'єктом і способом включається ще деякий третій член. У цьому зв'язку піддавався критиці так званий постулат безпосередності. Однак цей постулат в тому вигляді, як він сформований спочатку, відноситься зовсім до іншого. З точки зору цього постулату безпосередньо даними є наші знання про власний внутрішній психічному світі (інтроспекція - це нібито привілей психології), тоді як знання про фізичний світ формується не безпосередньо, а через цілу систему референтів. Інший сенс постулату безпосередності полягає в утвердженні прямого зв'язку стимулу і реакції »(Ломов, 1984. С.165). Ймовірно, необхідно ставитися до «постулату безпосередності» як до базової посилці, на якій будується вся теорія, бо якщо ми відкинемо це положення, то немає сенсу у всіх наступних побудовах. Однак тут нам бачиться ще одна сторона питання, яка не може бути залишена без уваги при обговоренні питання «фізичне-психічний» в психології. Нам думається, що психологія взагалі не повинна міркувати про абстрактні психічних властивості, процесах або станах. Це єдина наука, яка зобов'язана розглядати фізичне і психічне в рамках однієї системи - живого організму. Бо якщо загублено індивідуальність, загублена життя досліджуваного організму, то 61

Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе для психології це означає втрату майже повністю предмета вивчення.

Недієвість більшості психологічних доктрин обумовлена саме їх інтенцією на абстрактну психіку неживого індивіда. Психологія повинна займатися тільки психікою живої людини у всьому його різноманітті, при всій його індивідуальності. Психологія поступово має стати психологією однієї людини, психологічних закономірностей індивіда в його взаємозв'язку з навколишнім світом.

Ідея взаимодополнительности і взаємозалежності індивіда і навколишнього світу найбільш послідовно розвивається екологічним підходом у психології. Важливо при цьому, що і в теорії Узнадзе, і в екологічному підході базовим є поняття активності індивіда, а сама установка вважається сходинкою розвитку психічного і введена ним в психологію саме з метою «обгрунтування факту наявності розвитку у психіці». При цьому він міркує насамперед про можливі форми психічного розвитку та існування психічного життя до її свідомих форм. «Швидше, навпаки, доведеться визнати, що ступені свідомих психічних процесів по необхідності передує активність психіки, що протікає без будь-якої участі свідомості, що існує, так би мовити, досознательной щабель розвитку психіки» (Узнадзе, 1966. С.139). З цього випливає неможливість прийняття аргументу А.Г. Асмолова про існування психіки (за Д. М. Узнадзе) тільки як що складається з свідомості. Він вважає (Асмолов. - А.Д.), що якщо погодитися з Д.Н. Узнадзе, то «соціальна установка, взята у своїй интрапсихической формі, виступила б тоді по відношенню до цієї базової категорії (до встановлення. - А.Д.) як вторинний феномен, як породження первинної установки» (див.: Асмолов, Ковальчук, 1977 . С.153). З цими аргументами важко погодитися, враховуючи час написання роботи Узнадзе. Сам же Узнадзе традиційність психології бачить в дещо іншому аспекті. «Таким чином, ми бачимо, що загальновизнаним принципом традиційної психології є положення про безпосередній характер зв'язку між звичайними психічними процесами і між 62 А.А. Девяткин

 психічними та фізичними процесами »(Узнадзе, 1966. С.162). 

 Сьогодні нам зрозуміла його основна ідея, завдання, що стояли перед Узнадзе в той період, і загальний стан проблеми розуміння психічного, де ще не містилося уявлення про позитивний несвідомому, тому психіка розумілася здебільшого як свідомість. Однак якщо тлумачити його висловлювання дослівно, то виникає цікава думка про те, що Узнадзе між психікою людини і навколишнім світом ставить якесь утворення внепсіхіческого характеру, яке він називає установкою. 

 Хоча сама ідея може бути відкинута «з порогу» як абсурдна і можна сказати, що Узнадзе додає в поняття психічного ще крім свідомих процесів і несвідому установку, проте думка Узнадзе про біосферу як способі подолання постулату безпосередності наводить на роздуми про те, що установка бачилася Узнадзе не тільки як внутрішнє психічне утворення індивіда. Важливо пам'ятати при цьому, що постулат безпосередності розглядається не окремо, а в зв'язку з іншими постулатами, наприклад емпіричним, який певною мірою згладжує недоліки «подолання постулату безпосередності», бо почасти передбачає пряме сприйняття. 

 Емпіричний постулат, на думку Узнадзе, полягає в тому, що між твариною і середовищем, в якій існує ця тварина, завжди знаходиться «прірву», яку тварина пізнає методом проб і помилок для задоволення своїх потреб: «До ряду таких же мало перевірених передумов емпіричної психології відноситься положення, згідно з яким в основу людського життя слід вважати наявність деякого чисто емпіричного принципу, що регулює все життя і поведінку живої істоти. Сенс цього емпіричного принципу зводиться до наступного: між живим організмом і середовищем слід припустити в принципі наявність глибокої прірви, яка не дає живому організму можливості безпосередньо користуватися даними цього середовища »(Узнадзе, 1966. С.162). Між навколишнього- Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 63 

 щим світом і організмом в принципі не може бути ніякої прірви і ніякого антагонізму, бо навколишній світ складається в тому числі і з даного організму. Вони організовані за принципом взаимодополнительности, встроенности і взаємозалежності. Організм отримує можливості для існування з навколишнього його світу, будучи в той же час основою для існування інших елементів навколишнього світу. Кожному виду надаються лише ті можливості, які необхідні для його існування - ні більше і ні менше. Великих не надається в принципі, в силу явного недосконалості тих чи інших органів. Менше - теж не надається, хоча для виживання дуже істотний фактор активності організму з витягання можливостей, які потенційно дано у навколишньому світі, але які ще потрібно реалізувати для задоволення власних потреб. Якщо у тваринному світі все це досить зрозуміло, то соціальність людини вносить сюди додаткові корективи у вигляді моральності, моралі, законів, «формування розумних потреб» і так далі. До речі, Ш.А. Надірашвілі згодом назве це «райське» співіснування середовища і людини взаємодією на рівні індивіда, що здається нам дуже правильним і цілком співвідносні з принципами екологічного підходу. 

 Важливо при цьому пам'ятати, що Узнадзе описує установку «як то опосредующее освіту між впливом середовища і психічними процесами, яке пояснює поведінку людини, його емоційні та вольові процеси: тобто виступає детермінантою будь-якої активності організму» (Ждан, 1990. С.319). 

 Ми особливо підкреслюємо поняття «активність» в даному контексті, бо це якраз те, що відрізняє установку від Атті-тюда, і те, що повертає нас до розуміння іманентної активності психічного у Брентано. Брентановская активність і интенциональность отримують в теорії установки достатню конкретизацію механізмів активності та інтенціональ-ності, настільки їй необхідних. «Справа в тому, що установка сама по собі є джерело психічної енергії, яку вона че- 64 А.А. Девяткин 

 рез іманентну потребу особистості черпає з реального світу при першій же зустрічі даної потреби з ним як з єдино можливим об'єктом свого задоволення. Бо установка не тільки переводить енергію зовнішнього роздратування в ту чи іншу певну потребу в тому чи іншому певному предметі, а потім і в діяльність, але і за допомогою наступної за цим об'єктивуванням робить можливим перехід самої цієї потреби в свідомість, за чим слід спонукання до активності » (Шерозія, 1978. С.53). 

 Можна сперечатися щодо послідовності проходження всіх перерахованих етапів, але основне для нас полягає в тому, що обгрунтовується активна взаємозв'язок індивіда і навколишнього світу через «вичерпування», «вилучення» можливостей з навколишнього світу. Дуже суттєвим бачиться уявлення про те, що тут ведеться мова про певну потреби і певному предметі, які об'єднує установка, що є в даному випадку механізмом початкового вибору і даної конкретної потреби, і даного конкретного предмета задоволення потреби. Важливо визнання навколишнього світу як єдиного джерела задоволення потреби. 

 Наступною важливою рисою установки є визначення її як цілісного, динамічного і володіє спрямованістю стану.

 Саме ці характеристики виявляються потім загубленими в більшості теорій аттитюда, втім, як і в теорії установки. «Ми могли б сказати, що цей стан, не будучи свідомим, все ж являє своєрідну тенденцію до певних змістів свідомості. Правильніше було б називати цей стан установкою суб'єкта, і це тому, що, по-перше, це не часткове утримання свідомості, що не ізольоване психічний зміст, яке протиставляється інших утримань свідомості і вступає з ними у взаємодію, а деякий цілісний стан суб'єкта; во- друге, це не просто яке-небудь з змістів його психічного життя, а момент її динамічної визначеності. І, нарешті, це не яке-небудь певне часткове утримання свідомості суб'єкта, а цілісна 65 

 Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе спрямованість його в певний бік на певну активність. Словом, це, швидше, установка суб'єкта як цілого, ніж яке-небудь з його окремих переживань, - його основна, його початкова реакція на вплив ситуації, в якій йому доводиться ставити і вирішувати завдання »(Узнадзе, 1966. С.150). 

 Дане зауваження має для нас величезне значення, оскільки підтверджує вірність припущення про існування в механізмі установки особливої, початкової спрямованості на предмет. Справді: якщо установка буде розумітися нами саме як «основна, початкова реакція», то відповідно повинна виникати і спрямованість цієї реакції, вона просто не може бути ненаправленной. Сам же момент початкової реакції на вплив ситуації, розглянутий з точки зору екологічної психології, є перш за все аналіз, первинний вибір можливостей навколишнього світу. Отже, грунтуючись на базовій ідеї Д.Н. Узнадзе про механізм формування і головних характеристиках установки, можна далі розвивати положення про взаємодію індивіда і навколишнього світу виходячи з розуміння їх в екологічному підході в психології. 

 Установка обгрунтовує всі взаємини індивіда і навколишнього світу і є екологічним механізмом психіки, що визначає взаємини на базовому рівні психічної організації. Одразу слід зазначити, що ці відносини можуть бути як свідомими, так і неусвідомленими. Хоча, треба зауважити, що в цілому в даному випадку в наявності бихевиористической модель психіки. «Це означає, що в результаті впливу об'єктивних подразників (...) у випробуваному в першу чергу виникає не яке-небудь зміст свідомості, яке можна було б сформулювати певним чином, а швидше деякий специфічний стан, яке найкраще можна було б характеризувати як установку суб'єкта в певному напрямку. Ця установка, будучи цілісним станом, лягає в основу цілком певних психічних явищ, що виникають у свідомості. Вона не слід в якій-небудь мірі за цими 66 А.А. Девяткин 

 психічними явищами, а навпаки, можна сказати, передує їх, визначаючи склад і протягом цих явищ »(Узнадзе, 1966. С.151). Ймовірно, важливим моментом тут може стати вказівка на те, що установка впливає не на всю психіку, а на «психічні явища», хоча це положення і потребує окремого дослідження, але вже тут можна помітити, що установка може виконувати і функцію розрізнення можливостей навколишнього світу . Згодом ми позначимо механізм, здатний це здійснювати, як екологічний компонент соціальної установки. У самого ж Д. Н. Узнадзе ми виявляємо: «Отже, можна вважати, що установка відноситься до тієї категорії фактів дійсності, яка знаходить можливість прояву в найрізноманітніших умовах: установка до оцінок« більше »або« менше »або взагалі кількісних відносин цього роду може бути викликана усюди, де тільки мають місце ці відносини, точно так само, як і установка на якісні особливості »(Узнадзе, 1966. С.156). 

 У відповідності з нашими уявленнями про механізм дії інтенціональності екологічного компоненту ми можемо припускати, що установка має іманентна властивість оцінки можливостей навколишнього світу. Важливо відзначити при цьому, що дана властивість установки фундірует особливостями її формування. «Як ми побачимо нижче, для виникнення цієї останньої (установкі. - А.Д) достатньо двох елементарних умов - небудь актуальної потреби у суб'єкта і ситуації її задоволення. При наявності обох цих умов в суб'єкті виникає установка до певної активності. Те чи інше стан свідомості, те чи інше його зміст виростає лише на основі цієї установки. Отже, ми повинні точно розрізняти, з одного боку, установку, а з іншого - виникає на її базі конкретний зміст свідомості. Установка сама, звичайно, не являє собою нічого з цього змісту, і зрозуміло, що характеризувати її в термінах явищ свідомості не представляється можливим (див.: Узнадзе, 1966. С.157). Дуже важливим для нас є саме це згадка про те, що сама Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 67_ 

 установка «нічого собою не представляє», вона тільки направляє змісту свідомості. Дане положення співзвучно уявленням Гуссерля про «свідомість о», про інтенціональності як невловимому явищі, за допомогою якого можна щось прояснити, але яке саме не можна побачити. «Ми повинні виходити з думки про наявність двох основних умов, без яких акти поведінки людини чи якогось іншого живої істоти були б неможливі:« Це насамперед наявність будь-якої потреби у суб'єкта поведінки, а потім - ситуації, в якій ця потреба могла б бути задоволена. Це основна умова виникнення всякого поведінки і насамперед установки до нього »(Узнадзе, 1966. С.164). У цієї думки Узнадзе для нас надзвичайно цінним є те, що він говорить про формування не тільки установки, а й поведінки. 

 Сьогодні вже досить очевидно, що як би ми не розглядали поведінку, воно не може бути описано тільки як формується на основі потреб і ситуації їх задоволення: існує багато форм поведінки, що не залежать від потреб або від ситуації. Але тут цікава інша сторона. Узнадзе каже: «всякого поведінки і насамперед установки до нього», а це означає, слідуючи нашій логіці, що і те поняття установки, яке пропонував Узнадзе, не вичерпує всього обсягу установок індивіда. Таким чином, ми маємо ситуацію, в якій цілком можливо подальше розширення видів установки, що в кінцевому підсумку повинно привести нас до ситуації можливості об'єднання теорії аттитюда та теорії установки при загальному підставі останньої. 

 68 

 А. А. Девяткин 

 Д.Н. Узнадзе вважає, що ситуація характеризується узгодженістю з потребою при формуванні установки, ця ситуація є ситуація готівкова, тобто «тут-тепер-існуюча». Головним же вважається «збіг потреби з наявністю ситуації, що включає в себе умови її задоволення» (див.: Узнадзе, 1966. С.168). Цілком очевидно, що особливе значення в даному випадку має для нас факт, позначений Д.Н. Узнадзе як поява «установки в певному напрямі», що свідчить про те, що установка в його уявленні має спрямованість. Причому сама спрямованість, мабуть, виникає ще до формування установки, бо Узнадзе пише: «... без наявності факту спільного і узгодженого впливу ситуації і потреби ...» А це означає, що якийсь механізм повинен попередньо зробити вплив «узгодженим і спільним », для цього потрібно як мінімум, щоб з багатьох ситуацій (у наших термінах - можливостей навколишнього світу) була обрана лише одна, та, яка задовольняє даної потреби. Можна було б припустити, що сама потреба виконує роль аналізатора ситуації та її можливостей, але тоді ми повинні погодитися з думкою про те, що потреба є (хоча б почасти) интерпсихическая освіту. Сама ситуація навряд чи може стати механізмом аналізу своїх же можливостей, бо в першу чергу вони (можливості) повинні бути співвіднесені з індивідуальними потребами організму. 

 Отже, ми маємо надзвичайно цінні для нас висновки з основоположних ідей Д.Н. Узнадзе: 1) повинен існувати спрямований на навколишній світ і на потребу індивіда механізм, який 2) повинен мати властивість вибору можливостей, «погоджувати впливу». Без наявності даного механізму «немає підстав до того, щоб в цьому останньому (суб'екте. - А.Д.) утворювалася установка». Нам видається, що установка як така не може бути ненаправленной, не може бути безпредметною. Хоча тут, звичайно, слід говорити про ступінь вираженості спрямованості та рівні її усвідомлення. Все це нам бачиться як дію механізму інтенціональності екологічного компоненту установки. Строго кажучи, установка взагалі не може бути фіксованою, оскільки це дуже динамічне утворення, постійно знаходиться в русі і зміні залежно від стану внутрішньої потреби і зовнішніх умов її задоволення. 

 Якщо розглядати тепер установку з точки зору потреби, то виникає цікавий аспект, який може Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 69 

 бути позначений як «непостійність» потреби. Іншими словами, потреба завжди знаходиться або в прагненні до задоволення (це означає її зростання), або в стані уникнення об'єкта задоволення потреби після її насичення (це означає зменшення потреби, аж до її негативного знака). Отже, і установка повинна піддаватися аналогічних змін, тобто вона не може мати фіксоване, суворо певне значення. Виміряна установка - це завжди минула установка, вона вже не актуальна для даного індивіда в даних обставинах. 

 Важливо зауваження Узнадзе щодо індивідуально визначеного характеру потреби, що цілком співвідносно, на нашу думку, з поняттям опредмечивания потреби у О.Н. Леонтьєва. Хоча тут і можна сперечатися щодо зауваження про те, що «потреба продовжує залишатися неиндивидуализированной» до тих пір, поки не з'явиться певна ситуація. Найімовірніше, потреба не може бути неиндивидуализированной взагалі, вона може бути актуальною або не актуальною для даного індивіда, але її немає поза індивіда, немає потреби як такої, якщо в даний час її не відчуває індивід. 

 Виходячи з цього слід переглянути і позицію індивіда, що дуже важливо для розуміння функціонування екологічного компоненту установки. Слідуючи Д.Н. Узнадзе, можна сказати, що індивід пасивно очікує, поки з'явиться та чи інша ситуація, а потім вже потреба його стає індивідуалізованої і здатною до формування установки, «але досить з'явитися певній ситуації, потрібної для задоволення потреби, щоб в суб'єкті виникла конкретно окреслена установка і він відчув би в собі імпульс до діяльності в абсолютно певному напрямку ». Звичайно ж, не слід розуміти автора в даному випадку дослівно, він, безсумнівно, не затверджує повну пасивність індивіда. Але для нас набагато важливіше тут не сам факт пасивності індивіда, а необхідність деякого переосмислення взаємовідносин індивіда і навколишнього світу. 

 70 А.А. Девяткин 

 Грунтуючись на ідеях екологічного підходу, індивід повинен бути (і має таку властивість) активним у витягу можливостей навколишнього світу, а той у свою чергу (при загальній відносної пасивності) повинен надавати індивіду ті чи інші можливості. Це дуже важливо для нас, бо спочатку визначає характер взаємин індивіда і навколишнього його світу, зумовлюючи тим самим механізм формування та функціонування установки. 

 Беручи за основу головну ідею Д.Н. Узнадзе про механізм формування установки через потреби індивіда і можливості навколишнього світу, ми уточнюємо характер взаємини цих двох складових, що буде мати наслідком постановку питання про механізм вибору можливостей індивідом. Саме в цій послідовності: індивід активно розглядає і вибирає можливості, які надав йому навколишній світ. А для цього дії йому (індивіду) потрібен механізм вибору. Ми визначаємо цей механізм як інтенціональність екологічного компоненту установки. До подібної трактуванні взаємовідносин індивіда (його потреб) і навколишнього світу (його можливостей) нас просуває думка Д.Н. Узнадзе про те, що «об'єктивним чинником, що визначає установку, слід вважати саме такого роду ситуацію», в умовах якої установка приймає цілком певний, конкретний характер. Це дуже близько до розуміння Дж. Гібсоном об'єктивності навколишнього світу, його «пасивності» по відношенню до індивіда, що, відповідно, обумовлює необхідність активності індивіда. Світ (і його можливості) об'єктивний, тобто незалежний від індивіда. Він містить в собі всі можливості для життєдіяльності організму, але йому «байдуже», як каже Гібсон, чи користується індивід цими можливостями. Індивід «приречений» на активність, на необхідність мати механізм вибору і витягання можливостей з навколишнього світу для задоволення власних потреб. Цей механізм повинен ставитися одночасно і до індивіда, і до навколишнього світу. Нам бачиться таким екологічний компонент установки з його властивістю інтенціональності. Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 77 

 Таким чином, установка виникає тільки після того, як з декількох можливостей обрана одна, яка збігається з конкретною потребою індивіда. Важливо ще раз наголосити, що індивід в розумінні Узнадзе - швидше істота пасивна, ніж активне, хоча сама активність декларується невпинно. Так, розмірковуючи про «догматичних передумовах традиційної психології», Д.Н. Узнадзе відзначає «принцип замкнутої каузальності природи» Вундта, який означає, що психічні слідства мають у своїй основі тільки психічні ж причини - механістичний характер взаємин уявлень у Гербарта; принцип безпосередності в ассоціаністіческой психології, де все визначають асоціації та зв'язку між уявленнями; принцип впливу складних цілісних переживань на окремі процеси в гештальттеории. Всі ці напрямки, на думку Д.Н. Узнадзе, замикаються в сфері власне психічного і не виявляють зв'язку з навколишнім світом. Він зазначає, що існує один напрямок, який передбачає «можливість взаємодії між явищами фізичними та психічними». «Проте точка зору безпосередності і в цьому випадку залишається в силі. Тут допускається факт наявності прямої безпосереднього зв'язку навіть між такими розрізненими явищами, як явища фізичні і психічні. Так звані теорії взаємодії відрізняються від парал-лелістіческіх не в чому-небудь основному і принциповому, а лише у похідному і другорядному: думка про безпосередній характер зв'язку між цими явищами в обох цих теоріях залишається догматично прийнятим постулатом »(Узнадзе, 1966. С.161). 

 Для нас найістотнішим тут є положення, яке не було так ретельно, як установка, розроблено самим Д.Н. Узнадзе і упущено іншими дослідниками. Справа в тому, що в роздумах Д.Н. Узнадзе ми маємо дві досить ясні позиції: по-перше, взаємини індивіда і навколишнього світу опосередковані установкою, зв'язок фізичного і психічного також опосередкована установкою, по-друге, і це найголовніше, підкреслюється сам факт орга- 72 А.А. Девяткин 

 тельного взаємодії психічного і фізичного. Психічна організація індивіда немислима без навколишнього світу. Найважливіше полягає в тому, що обгрунтовується обов'язковість взаємозв'язку не тільки по лінії «психічне-психічний», але і по лінії «психічне-фізичне», правда, за допомогою установки. 

 Отже, сам по собі принцип подолання постулату безпосередності має для нас першорядне значення саме в підкресленні особливого зв'язку фізичного і психічного через механізм установки. Це те, що при екологічному підході в психології називається взаємозалежністю, взаємодією і убудованість навколишнього світу та індивіда. Психіка пов'язана з навколишнім світом через потреби і можливості їх задоволення. Для нас це один з основних висновків з «постулату». І цьому ми знаходимо багато підтверджень у самого Д.Н. Узнадзе: «Але загальновизнано, що людина так само, як і взагалі все живе, досягає готівкової в кожен даний момент щаблі свого розвитку лише в процесі взаємодії з середовищем» (Узнадзе, 1966. С.161). Саме це взаємодія з середовищем і є іманентна психічна активність індивіда. Саме про це він пише: «Словом, як потреба можна класифікувати всяке стан психофізичного організму, який, маючи потребу в змінах навколишнього середовища, дає імпульси до необхідної для цієї мети активності. При цьому потрібно пам'ятати, що активність має бути понимаема в даному випадку не тільки як прийом, який гарантує нам засоби задоволення потреб, а одночасно і як джерело, що дає можливість безпосереднього їх задоволення »(Узнадзе, 1966. С.164). 

 Тут ми спостерігаємо пряме співвіднесення поняття активності у Д.Н. Узнадзе з екологічним підходом Дж. Гібсона, який розуміє активність насамперед як витяг індивідом можливостей навколишнього світу. Потреба, що розуміється Узнадзе як потреба субстанціональна і потреба функціональна. Як особлива група потреб виділяється теоретична потреба. При цьому, со- Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 73 

 гласно автору, процес об'єктивації йде тільки на основі теоретичної потреби, де відбувається зупинка, перетворення завдання в спеціальний об'єкт свого роздуми. «Ось, власне, перед нами момент об'єктивації, (...) за яким починається процес теоретичного ставлення до задачі» (Узнадзе, 1966. С.166). Можна сперечатися щодо такого жорсткого співвідношення теоретичної потреби і процесу об'єктивації, можна сперечатися взагалі щодо справедливості подібного розподілу потреб, але для нас важливіше зараз інша думка Д.Н. Узнадзе: «У такому разі, виникає думка, що, може бути, без участі установки взагалі ніяких психічних процесів як свідомих явищ не існує, що для того, щоб свідомість почало працювати в якомусь певному напрямку, попередньо необхідно, щоб була в наявності активність установки, яка, власне, в кожному окремому випадку і визначає цей напрямок »(Узнадзе, 1966. С.180). 

 Важливим тут видається позиція Узнадзе, де він відзначає можливість установки визначати напрямок діяльності. Якщо установка і може визначати цей напрямок, то тільки тому, що вона одночасно є і феноменом психічного життя, і фактом навколишнього світу. Початкова спрямованість установки на предмет у вигляді ін-тенціональності екологічного компоненту є її іманентною властивістю. Екологічним компонентом «вибирається» та можливість навколишнього світу, яка буде найбільш доцільна екологічно для даної потреби індивіда і навколишнього його світу. Цю екологічну доцільність, оптимальність взаємовідносин організму і навколишнього світу ми назвали екологічної логікою.

 Добре відомо, що у своїй роботі Узнадзе розрізняє фіксовані установки, які утворюються в результаті фіксації, повторення і високого особистісного ваги дослідів. Дифузні установки, на його думку, виникають тоді, коли ще не відбувається диференціація при першому зародженні, коли діє новий об'єкт, що найчастіше носить дифузний характер. «Таким чином, ми можемо укласти, що ка- 74 А.А. Девяткин 

 ждий з нас носить у собі незліченну безліч фіксованих протягом життя установок, які, активізуючись при кожній нагоді, направляють роботу нашої психіки у відповідну сторону »(Узнадзе, 1966. С.201). В принципі вірне зауваження щодо безлічі установок наводить, однак, на думку про те, що людина цілком залежимо від ситуації, яка обумовлює його активізацію. Це прирікає індивіда на майже повну пасивність. Ймовірно, це все ж не так, оскільки неможливі як повна пасивність індивіда, так і повна «безрізниця» навколишнього світу (як стверджує Гібсон). Бо це саме ті протилежності, які, згідно Кузанцу, збігаються. У рамках живого організму вони взаємодоповнюючі і взаємозалежні, саме тому і можливо їх своєрідне протистояння. Ймовірно, в цьому суть живого єдності протилежностей навколишнього світу та індивіда, їх активності. 

 Важливо при цьому зазначити, що «не підлягає ніякому сумніву, що установка не представляє собою специфічно людської особливості. (...) Більш того, ми могли б сказати, що здатність реагувати на навколишнє в формі тієї чи іншої установки являє собою найбільш характерну особливість всякого живого організму, на якій би ступені він не стояв. Вона являє собою саму примітивну, але і саму істотну форму реакції живого організму на вплив навколишнього середовища »(Узнадзе, 1966. С.247). 

 Це зауваження має для нас велике значення, бо крім розвитку самої установки, тобто формування спочатку екологічного компоненту, потім - емоційного та когнітивного (у філогенезі і в онтогенезі), ми можемо говорити про те, що саме розуміння установки в теорії Узнадзе може служити основою для об'єднання її з теорією аттитюда. Існує багато висловлювань про те, що тварина ніяк ні до чого не відноситься. Це підтверджує думку про те, що тварині не доступно таке психічне утворення, як Атті-тюд. Проте уявлення про розвиток тваринного світу, про еволюцію змушують нас припустити, що установка жи- Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 75_ 

 вотного типу повинна якимось чином перейти в установку людського типу, але сліди її все одно повинні зберегтися у людини і донині. 

 Інший же найважливіший момент полягає в тому, що відповідно до екологічним поданням про навколишній світ людина нічим не відрізняється від тварин з погляду механізму безпосереднього сприйняття можливостей навколишнього світу. Єдино, що відрізняє людини і тварина в цій ситуації, так це додаткові соціальні можливості, які надані людині суспільством. Частина цих можливостей він сприймає безпосередньо (через явне знання), частина - опосередковано (через неявне знання). Важливо при цьому те, що і у тварини, і у людини є спільний компонент психіки, загальний компонент установки - екологічний. Якщо тварина обмежується ним у своєму існуванні, то людина додає до цього ще й компонент аттитюда. Екологічна ж логіка існування та формування екологічного компоненту установки і для людини, і для тварини ідентична і обумовлена єдиним навколишнім світом, принципово однаковою будовою базових аналізаторів. 

 Найважливішим розрізняючим моментом установки тварини і людини, за Д. М. Узнадзе, є акт об'єктивації, який може виникнути тільки на базі теоретичної потреби, властивої людині. Надзвичайне значення має для нас звернення Д. Н. Узнадзе до процесів, які він називає актами об'єктивації, при цьому вкрай важливо його уявлення про «послідовності актів відношення до дійсності», що видається нам не інакше, як має загальну підставу з процесами формування аттитюда, бо головна характеризує основа аттитюда укладена саме в понятті відносини. Тут - одне з головних відмінних властивостей аттитюда, який, у свою чергу, Фундований іншим найважливішим властивістю установки - її здатністю виробляти акт об'єктивації. 

 Отже, соціальна установка (тобто установка і аттитюд як єдине ціле) має властивість відносини, 76 А.А. Девяткин 

 яке засноване перш за все на здатності об'єктивації. При цьому об'єктивація розуміється нами (так, здається, і самим Узнадзе) все-таки ширше, ніж просто процеси уваги. У даному випадку процес об'єктивації більш схожий на акт феноменологічного епосі Е. Гуссерля, за допомогою якого він підтверджує існування світу: «Отже, в силу феноменологічного« епоху »нейтралізується твердження буття світу і, тим самим, світ з просто існуючого перетворюється на який претендує на існування. Претензія світу на буття в моєму відповідному затвердження призупиняється і не реалізується; вона разом з тим і не відкидається, а мається на увазі і тим самим стає темою і проблемою: який світ з боку його претензій на буття, в силу чого надається світу значення існуючого, і, стало бути, в чому саме полягає значення і сенс буття »(Какабадзе, 1985. С.74). Таким чином, об'єктивація є умовою подальшого розгляду навколишнього світу. Вона виконує функції якогось переривання потоку дійсності, зосередження на зупиненому, виділення його із загального потоку та операції з ним. 

 Сам по собі процес виділення з безлічі є початковий етап вибору можливостей навколишнього світу. При цьому сам механізм відбору може бути представлений нами на основі ідей Д.Н. Узнадзе як складається з двох рівнів - спочатку відбувається вибір на рівні інтенціональності екологічного компоненту (Узнадзе називає цей рівень установочним), потім (при необхідності) - вибір на рівні об'єктивації, тобто на рівні стосунки. Якщо перший рівень може бути позначений як властивий не тільки людині, то другий характеризує вже суто людська властивість. Установка, володіючи властивістю інтенціональності на основі дії екологічного компоненту, має можливість бути пов'язаною одночасно і з індивідом, і з навколишнім світом, що цілком достатньо для здійснення первинного вибору. При цьому, однак, дуже складно розмірковувати про чиїсь переваги, оскільки, найімовірніше, в природі існує принцип розумної достатності у форми- Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 77 

 ровании здібностей організму. Йому дається рівно стільки, скільки необхідно для вилучення можливостей з навколишнього світу для нормальної життєдіяльності. Навіть якщо і можна говорити про якісь резервах психіки, то лише із застереженням їх обмеженості, тимчасовості використання і складності використання в повсякденному житті. Бо володіння можливостями понад необхідні потреб, ймовірно, настільки ж трагічно, як і неможливість мати щось життєво необхідне. «Зайва» можливість одного організму обертається «відсутньої» можливістю іншого організму як існуючих у взаємозалежному світі. 

 Форма співіснування різних установок в навколишньому світі обумовлена структурою цього навколишнього світу. Узнадзе дійсність представляється у формі своєрідного поля в феноменологічному його поданні. «Словом, стає безперечним, що дійсність у плані установки являє собою поле невичерпних змін, невпинного руху, що виключає навіть думка про тотожність в ряду явищ. Коротко кажучи, дійсність у плані установки являє собою поле не мають кінця, не знаючих перерви змін. Інша справа - другий план цієї дійсності, зумовлений принципом об'єктивації, властивим лише цим планом. Як тільки дійсність сама ж починає здаватися тієї ж дійсністю, сама ж починає ставати об'єктом для людини, вона виступає з ряду фактів, безпосередньо обумовлюють поведінку людини, і стає самостійним предметом, на який іде увагу суб'єкта, інакше кажучи, він об'єктивується. На цій основі виростають розумові акти, спрямовані на можливе всебічне відображення об'єктивованою таким чином дійсності. На відміну від відображення в плані установки, тут, в плані об'єктивації, ми маємо справу з відображенням, побудованим на основі логічного принципу тотожності, необхідного для регулювання актів нашої думки »(Узнадзе, 1966. С.257). На базі приблизно аналогічного процесу Гуссерль засновує свою теоретичну установку, акцент в якій, за його мне- 78 А.А. Девяткин 

 нію, полягає в свободі від усіляких практичних інтересів, у чистій пристрасті до споглядання і пізнання світу. Узнадзе ж говорить про об'єктивації як засобі подолання перешкод за допомогою розумової діяльності. 

 Тут ми не будемо вступати в полеміку з автором з приводу «відображення, побудованого на основі логічного принципу тотожності», але відзначимо лише, що і процес об'єктивації Узнадзе, і процес теоретичної установки Гуссерля можна представити як ланки одного ланцюга - поступове виділення індивіда як суб'єкта діяльності з навколишнього світу. Отже, погляди Узнадзе на процеси об'єктивації цілком співставні з процесом епосі. «Від універсальної, але міфопрактіческой установки різко відрізняється в будь-якому зазначеному сенсі непрактична« теоретична »установка, установка іЬаутаЕеіп, з якої гіганти першого кульмінаційного періоду грецької філософії - Платон і Аристотель - виводили початок філософії. Людини охоплює пристрасть до споглядання і пізнання світу, вільна від усіляких практичних інтересів, і в замкнутому колі пізнавальних дій і присвяченого їй часу переслідується і твориться не що інше, як чиста Шеогіа. Іншими словами, людина стає незацікавленим спостерігачем, озирався світ, він перетворюється на філософа; або скоріше життя його мотивується новими, лише в цій установці можливими цілями, способами мислення, і врешті-решт виникає філософія - і він стає філософом »(Гуссерль, 1986. С.108). 

 У всіх описаних процесах - і в акті об'єктивації, і в теоретичній установці Гуссерля - незмінно присутня навколишній предметний світ як один з найважливіших компонентів взаємодії індивіда та його оточення. Важливо при цьому зауважити, що установка, як і механізм об'єктивації, не кажучи вже про теоретичній установці Гуссерля, просто не може бути ненаправленной; вони не можуть бути «порожніми», ненаполненного ». Будучи початкової активністю людини, установка тим самим повинна стати спрямованої на світ. Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 79 

 З цих міркувань стає зрозумілим, що установці не вистачало саме інтенціональності для того, щоб стати життєвим механізмом. Саме спрямованість на предмет робить установку предметної, надає їй сенс. В іншому випадку вона просто повисає в повітрі і вже немає ніякого «опредмечивания», вона стає просто теоретичною умовністю. Установка не може бути безпредметна, хоча і такою є майже у всіх теоріях! Як відношення не може бути ставленням взагалі, а не до чогось конкретного, так і установка існує тільки у взаємозв'язку з якимось певним предметом. Цю функцію виконує інтенціональ-ність екологічного компоненту. У свою чергу, сама спрямованість не може належати тільки індивіду, оскільки вона спрямована поза його свідомості, на навколишній світ, який має можливості для задоволення потреб індивіда. Те, що ми називали «бачить» у контексті: екологічний компонент «бачить» набір можливостей і обирає одну з них, - Гуссерль називає терміном «інтенді-рует», «мнит». Метод Гуссерля є розсудом суті, він часто вживає вираз «це видно з очевидністю», підкреслюючи тим самим важливість природної установки розуміння буття. 

 Таким чином, однією з найголовніших функцій екологічного компоненту установки є її опредмечивание через механізм інтенціональності. Це механізм того явища, яке Леонтьєв називав «особистісним змістом», «опредмечиванием» і т.д. Установка не може існувати поза предмета, її просто немає. З предметом ж її пов'язує інтенції-нальность екологічного компоненту. 

 Слід пам'ятати при цьому, що поняття спрямованості неминуче повинно розглядатися тільки в контексті поняття «активність», яка, за Узнадзе, має дві форми свого безпосереднього вираження: установка та об'єктивація. «Але якщо це вірно (погляд на психіку з точки зору розвитку. - А.Д.), то в такому випадку ми повинні розрізняти два рівня психічної активності - рівень установки, де ми крім афективних знаходимо і ряд малодиференційованих пер- 80 А.А. Девяткин 

 цептівних і репродуктивних елементів, і рівень об'єктивації, де маємо справу з виразно активними формами психічної діяльності - з мисленням, волею »(Узнадзе, 1966. С.276). 

 Строго кажучи, може скластися думка, що установка неможлива на рівні мислення, тобто на рівні об'єктивації, оскільки вона стає усвідомленою. Або тоді необхідно визнати, що установка на рівні об'єктивації, на рівні суто людському має особливий механізм утворення, оскільки для обьектіваціі важливо не стільки наявність ситуації задоволення потреби, скільки існування перешкоди для задоволення потреби за наявності ситуації задоволення. Сама ж спрямованість об'єктивації і націлена на вирішення проблем для задоволення потреби. І тут вже видніється ідея формування аттитюда на основі минулого досвіду, або, наприклад, як результат взаємодії цінності та ставлення до цінності. Оскільки об'єктивація є зосередження уваги, то це є, отже, і вироблення конкретизованого, афективно і когнітивно структурованого ставлення до об'єкта установки. Якщо на рівні установки ще немає такого цілком конкретного відношення, то на рівні об'єктивації воно, безсумнівно, присутня. 

 Все це говорить на користь нашої гіпотези про існування різних рівнів соціальної установки, які можуть формуватися різними способами. Важливо при цьому пам'ятати, що будь-який процес формування установки не є самоціллю для психіки, а лише служить поведінки індивіда. «Отже, процес поведінки представляється нам наступним чином: з метою задоволення потреби, наявної у суб'єкта, він звертається до навколишньої дійсності. Впливаючи на нього безпосередньо, ця дійсність налаштовує його до дії по відношенню до предмета, необхідному для задоволення даної потреби. На цій основі суб'єкт розгортає доцільні акти поведінки, приводячи в дію сили, відповідні Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 81 

 потрібного йому предмету, і активізуючи їх таким чином, як це необхідно для оволодіння предметом. 

 Отже, поняття установки дозволяє судити, чому поведінка доцільно має сенс, тобто враховує в один і той же час і суб'єкт, і предметну дійсність, відповідає і тому і іншому; воно дозволяє зрозуміти, чому в беруть участь в поведінці силах врахований саме певний предмет, і в разі його наявності стимулює нас до дії, а при його відсутності ніколи не створює дійсного поведінки »(Узнадзе, 1966. с.333). Ця думку має для нас надзвичайне значення, бо вона впритул підходить в основних своїх засадах до проведеної нами позиції екологічного підходу в процесах установки. Найважливіше тут полягає в констатації факту одночасного «врахування» і предмета в навколишньому світі, і потреби індивіда, що забезпечується механізмом установки індивіда. У цьому суть теорії установки та її значення для розуміння механізмів психічної організації поведінки людини. 

 Нам видається, що саме механізму установки «не вистачає» організму в екологічному підході Дж. Гібсона і феноменології Е. Гуссерля, оскільки перший, хоча й говорить про безпосередній механізмі сприйняття, не може пояснити феномен, який він називає «вичерпуванням інформації навколишнього світу». Другий же дослідник, блискуче демонструючи можливості людського мислення, вважає, що феноменологическое епосі під силу лише теоретичній установці філософа. Якби це було дійсно так, то в психіці «не філософія» не було б ніякої необхідності. 

 Представляється, що процеси, описані Гуссерлем в його акті интенционального переживання, знаходять своє природне додаток до індивіда Гібсона в навколишньому світі у формі механізму інтенціональності екологічного компоненту соціальної установки. 

 Своєрідна «взаимодополнительность» Гібсона і Гуссерля проявляється досить широко. Ми пам'ятаємо, зокрема, 82 А.А. Девяткин 

 що Гуссерль говорив про міфопрактіческой установці, а Узнадзе - про так званих природних установках. «Це дає нам можливість стверджувати, що здатність об'єктивації звільняє людину від прямої залежності від природних установок і відкриває йому шлях до незалежної об'єктивної діяльності» (Узнадзе, 1966. С.286). Дуже важливим для нас тут є згадка про «природних установках», які в нашому уявленні і є механізмом екологічного компоненту установки. Саме «природні установки» є тією частиною соціальної установки, яка має властивість одночасного аналізу потреб індивіда і можливостей навколишнього світу. Природна установка забезпечує, перш за все, екологічне функціонування установки в рамках даного навколишнього світу і його можливостей. 

 Дане поняття найбільш близьке за значенням до поняття екологічного компоненту установки, якщо виходити із загальних принципів екологічного підходу. «Природне» функціонування установки забезпечує екологічне існування людини на рівні навколишнього світу. У тому випадку, коли людина робить акт об'єктивації, він попросту переходить на вищий рівень установки, найімовірніше, на рівень аттитюда, який дозволяє йому бути менш залежним від ситуації, більш автономним, але водночас і менш «екологічним», тобто менш пов'язаним з навколишнім світом, а більше - зі своєю психічною організацією. «Але природна установка людини все ж дає себе почувати. Вона знаходить своє вираження в особистих переживаннях суб'єкта і впливає на нього в певному, спеціально їй відповідному напрямку »(Узнадзе, 1966. С.287). 

 І тут вже ми підходимо до проблеми, яку мало уваги приділяв сам Д.Н. Узнадзе, але яка досить активно і плідно розроблялася його учнями. Це проблема соціальної установки. Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 83 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Невикористані можливості теорії установки Д. Н. Узнадзе"
 1. ТРАНСФОРМАЦІЇ концептуальне знання
    можливість розмірковувати, рефлексувати, «отмислівать геть» різні сутності, включаючи простір і час. Саме поняття являють собою засоби роздуми і рефлексії як основних способів розширення духовного горизонту за рахунок концептуалізації, для якої поняття є основним засобом. Основоположником концептуалізації як особливого різновиду інтелектуального
 2. Становлення проблеми соціальної установки
    можливості навколишнього світу », які обумовлюють в тому числі і цінності суспільства. Друга частина установки, суто індивідуальна, складається з відносини до цих цінностей, яке в кожному конкретному випадку обгрунтовано потребами індивіда. У психології установки цей подвійний спосіб утворення установки забуте майже повсюдно, крім теорії установки Д. Н. Узнадзе, де вона формується в
 3. Проблема визначення аттитюда
    можливо «помацати», бо вона суть напрям чогось, а не саме це «щось». Установка, як і интенциональность Гуссерля, завжди вислизає, вона невловима, не може бути зрозуміла і вичерпати до кінця. Знак, слово, вербальна форма існування установки - це лише одна з численних її оболонок в нескінченному ряді горизонтів її форм. Завдання ж типізації та стандартизації, найімовірніше,
 4. Когнітивне напрямок в дослідженнях аттитюда
    можливо перевірити думка емпірично, існує тільки один спосіб верифікації - соціальна злагода, консенсус. Але він можливий тільки тоді, коли люди можуть зіставляти свої погляди і думки з думками інших людей. Саме звідси і народжується потреба людини порівнювати себе з іншими. Тенденція порівнювати зменшується, якщо відмінності між людьми зростають. Порівняння стає
 5. Проблеми соціальної установки в теорії установки Д. Н. Узнадзе
    можливостями даної середовища. Теорія установки в школі Д.Н.Узнадзе 85 Таким чином, прийняття-неприйняття і подальше збереження досвіду взаємодії з середовищем може бути інтерпретовано як реалізація тих чи інших можливостей навколишнього світу. Елементарність подібної активності - лише видимість, оскільки пряма залежність від середовища може бути зрозуміла по-різному. У тому випадку, якщо
 6. Проблеми взаємодії установки та діяльності
    можливо подібне розуміння психіки в роботах Узнадзе, оскільки він сам неодноразово на це вказує, а також тому, що вже неможливо називати психологію свідомості традиційної для двадцятих років ХХ століття, коли вже було сформульовано більшість сучасних напрямків психології, в тому числі і найбільш потужні - психоаналіз , біхевіоризм, геш-тальтпсіхологія. У роботах школи Узнадзе
 7. Основні позиції концепції В.Н. Мясищева і В.А. Ядова
    можливість асимілювати їх в екологічну концепцію соціальної установки. Теорія установки Д.М. Узнадзе і концепція установки А.Г. Асмолова активно використані нами для фундування власного підходу. І, безсумнівно, питання діспозіціонних установок і питання відносин є для нас надзвичайно важливими, але, ймовірно, це можна назвати справою найближчого майбутнього. При цьому питання відносин
 8. Основні проблеми дослідження соціальної установки в загальної та соціальної психології
    можливостях основних напрямків у психології. Ймовірно, перспектива загального розвитку психології (і проблеми установки зокрема) пов'язана з освоєнням філософських традицій як минулого, так і сучасності. Парадигма ідей і підходів психології повинна бути розширена на основі асиміляції філософської спадщини, з одного боку, і нових нетрадиційних підходів до вивчення навколишнього світу, з
 9. Проблема формування соціальної установки в екологічній концепції соціальної установки
    можливість », то ми обгрунтовуємо коректність їх розуміння з точки зору екологічного підходу. Жодна з існуючих концепцій аттитюда, соціальної установки і установки не цікавиться проблемою вибору можливості для формування соціальної установки за схемою Д.М. Узнадзе. Ми змушені обгрунтовувати наявність у структурі соціальної установки механізму вибору можливостей навколишнього світу.
 10. «Механізм» вибору можливостей навколишнього світу і екологічний компонент соціальної установки
    можливостей навколишнього світу механізмом екологічного компоненту. Цей компонент повинен мати здатність аналізу можливостей і вибору можливостей для формування соціальної установки. Ми аналізуємо вводиться нами поняття «соціально-екологічна ніша» як набір можливостей людини, які надаються йому навколишнім світом та іншими людьми. Характеризувати поняття «можливість» можна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua