Головна
ГоловнаCоціологіяІсторія соціології → 
« Попередня Наступна »
Безсонов Б.М. . Соціальна філософія Франкфуртської школи (Критичні нариси) М., «Думка»; Прага, «Свобода». - 359 с. , 1975 - перейти до змісту підручника

Концепція людини у філософії Еріха Фромма

Серед представників Франкфуртської школи особливе місце займає Еріх Фромм. Протягом майже всієї своєї діяльності він систематично досліджував спеціальні проблеми людини в аспекті психоаналізу, філософської антропології та соціальної психології. Разом з тим він один з найбільших пропагандистів і «модифікаторів» психоаналітичної теорії Зигмунда Фрейда, багато в чому сприяв, зокрема в період своєї діяльності в США, перетворенню цієї теорії в соціологічне вчення. Будучи ще в Німеччині, він отримав свою першу філософське «хрещення» в колах Франкфуртської школи, де познайомився з творами К. Маркса.

Вже в цей період Фромм намагається звести все вчення Маркса до антропології. Кульмінаційним пунктом розвитку філософської думки Маркса Фромм вважає «Економічно-філософські рукописи 1844 року», вважаючи, що в наступні періоди в мисленні Маркса істотних змін не відбулося: варіювалися лише думки, висловлені раніше, змінювалися стиль викладу і способи докази, зазнала відповідну еволюцію тільки мовна термінологія К

Насправді в «Економічно-філософських рукописах 1844» 2 К. Маркс окреслює основні лінії філософських ідей свого вчення, що знайшли подальший розвиток і збагачення в наступних працях. «Рукописи ...» свідчать про перехід К. Маркса на 1

Е. Fromm. Marx's Concept of Man. New York, 1961, p. 70-79. 2

Детальніше див: T. Я. Ойзерман. Формування філософії марксизму. М., 1962.

Позиції діалектичного матеріалізму, наукового комунізму. У них ще помітно вплив фейербаховского антропологізму, хоча Маркс вже виходить за рамки антропологічного методу і натуралістичного розуміння суспільства, формулює принципово важливі положення про людину і розвитку суспільства, вказує на те, що «історія є істинна природна історія людини» 276. У «Рукописи ...» Маркс дає також глибокий аналіз проблеми «відчуження». Його цікавить насамперед відчуження робітника в процесі праці на капіталістичному підприємстві, обумовлене експлуатацією трудящіхся277.

Проте в «Економічно-філософських рукописах 1844» (хоча К. Маркс вже тут пов'язує ліквідацію відчуження з усуненням приватної власності і експлуатації трудящих) ще не була чітко виявлено зв'язок проблеми відчуження з об'єктивно-матеріальної визначеністю громадської діяльності. Поняття «відчуження» давало Марксу можливість критикувати буржуазну економію, але воно в той же час н обмежувало його крітіку278, яку він всебічно розвине в наступні етапи своєї наукової діяльності.

«Рукописи ...» К. Маркса ще не містять основних теоретичних положень марксизму, але є необхідною моментом історії розвитку його теорії. На відміну від багатьох буржуазних і ревізіоністських критиків марксизму, що протиставляють молодого Маркса зрілого, Фромм виходить з «певного єдності» Марксова вчення. Він використовує багато положень історичного матеріалізму і політичної економії Маркса, правда нерідко перекручуючи їх, з метою своєрідного тлумачення Фрейда й з'єднання психоаналізу з марксизмом. Цей протиприродний симбіоз Фромм пояснює наступним чином: «Я намагався побачити ту істину, яка продовжує залишатися у вченні Фрейда, і виступити проти тих положень, які потребують перегляду. Я намагався те ж саме зробити щодо теорії Маркса. І нарешті, я намагався прийти до синтезу, який випливає з розуміння і критики обох мислителів »279.

Говорячи про свою «прихильність» до поглядів Маркса, Фромм визнає, що за охопленням і вирішення проблем Маркс перевершує Фрейда, оскільки є більш «енциклопедичність і глибоким мислителем». За думки Фромма, заслуга Маркса полягає у відкритті та обгрунтуванні «бажань та інтересів, які діють і визначають нашу поведінку незалежно від нас» 280. Фрейд,, пише Фромм, відкрив феномен «несвідомого» в людині, і це є його великою заслугою. Але відкриття «несвідомого» не отримало достатньої науково обгрунтованого докази, а сам феномен «несвідомого» часто інтерпретувався помилково.

Хоча «Маркс як мислитель був глибшим і значним вченим, ніж Фрейд», однак і він, стверджує Фромм, не зміг уникнути односторонніх трактувань становлення суспільства і особливо людини. З його поля зору вислизнуло наявність ірраціональних сил в життєдіяльності людини, які знову і знову відроджують у нього «владолюбство і деструктивність» і * крім того, без внутрішньої звільняє сили гуманістичного психоаналізу не дають можливості людині досягти свободи. У зв'язку з цією недооцінкою людських пристрастей концепцію К. Маркса і Ф. Енгельса * по думки Фромма, можна прийняти тільки після грунтовного наукового уточнення і збагачення.

Фрейд, за словами Фромма, також не зміг виявити, динамічну взаємозв'язок біологічного та соціального в людині, «я» і «над-я». Свідомість, згідно з Фрейдом, не їсти активний спосіб відображення дійсності, але лише певний засіб виразу «несвідомого».

Індивід і соціальне середовище перебувають у стані одвічною і безперервної таємної війни.

Фрейдовская концепція зіграла деяку позитивну роль. Психоаналіз Фрейда привернув увагу до складної емоційного життя людини, до дослідження «афективних комплексів», до проблеми наслідків незадоволеного потягу, до аналізу мотивів поведінки і часом трагічним протиріччям між сферою «бажаного» і «належного». «Працюючи на рубежі століть,

Фрейд не мав, однак, можливості зв'язати виявлені ним факти з скільки строгими психологічними і нейрофізіологічними уявленнями, і звідси анахронізм майже всіх його теоретичних конструкцій» К

Фромм сприйняв відмічені позитивні моменти концепцій Фрейда і відмовився від вкрай суперечливих і найбільш застарілих положень класичного психоаналізу, реформувавши лише ті, які відповідали його науковим інтересам і цілям. Так, фрейдівські «інстинкти», філогенетичні «спогади» і «ворожі психічні чинники» Фромм намагається, хоча і не завжди послідовно, замінити соціальними факторами, показати '«взаємодія психічних і соціальних явищ».

Положення Фрейда, яке стверджує, що суспільство здійснює лише функцію придушення, Фромм піддає серйозному перегляду, доводячи, що воно може виконувати й творчу функцію: людину створюють не інстинкти і їх «придушення», а історія. Фромм реформує психоаналіз, спираючись на універсальну, «несвідому», «насильно нав'язувану мотивацію», породжувану травмуючим впливом капіталізму (він екстраполює ці явища і на «сучасні форми соціалізму») на індивіда. Психологічні наслідки капіталізму, особливо державно-монополістичного, Фромм називає тягарем «нестерпною свободи від». Не можна вічно нести тягар «негативної свободи», пише він, люди повинні або позбутися «всякої свободи», або знайти свободу дійсну, «позитивну». Ці психологічні механізми і «складають суть проведеної Фроммом реконструкції головної посилки фрейдизму про ірраціональної насильно нав'язаної мотивації» 281.

Надалі Фромм конструює власну концепцію людини і суспільства, спираючись на свою інтерпретацію навчань і Фрейда.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Концепція людини у філософії Еріха Фромма "
 1. Бібліографія
  концепції Еріха Фромма. -« Праці Московського інституту народного господарства ім. Г. В. Плеханова », вип. 67 .. М., 1969, стор 188-198. Вітевская Т. Ф. «Нова релігія» Еріха Фромма. - «Наука і релігія», 1971, № 11. Вятр Е. Герберт Маркузе - філософ дезорієнтуючі радикалізму. - «Філософські науки», 1969, № 3. Г їжі А. Критика «гуманістично-екзистенціалістські» інтерпретації Маркса Фроммом. -
 2. Рекомендована література 1.
  Чоловік. - М.: 1990. 9. Кун Т. Структура наукових революцій. - М.: 1977. 10. Леві-Строс К. Структурна антропологія. -М.: 1985. 11. Моріта Ж. Філософ у світі. - - М.: 1994. 12. Ортега-11-Гассет X. Що таке філософія? - М.: 1991. 13. Поппер К. Логіка і зростання наукового знання. - М.: 1983. 14. Проблема людини в західній філософії. - М.: 1988. 15. Фейєрабенд П.К. Вибрані праці з
 3. План семінарського заняття 1.
  Людини (М.Шеллер, Х.Плейснер). Концепція людини як «недостатнього істоти» А. Гелен. 7. Проблема розуміння в структуралізму К.Леві-Строса, М. Фуко,
 4. Література.
  Філософія. М., 1992. К'єркегор С. Насолода і обов'язок. Київ, 1994. К'єркегор С. Хвороба і смерті / / Страх і трепет М., 1993. Ф. Ніцше. Твори. У 2-х томах, М., 1990. Цвейг Стефан. Боротьба з демоном. М., 1992. Долгов К. М. Від К'єркегора до Камю. М., 1990. Галеві Д. Життя Ф. Ніцше. Рига, 1991. Джованні Реалі і Даріо Антисери. Західна філософія від витоків до на-ших днів. Санкт-Петербург. 1994 т.
 5. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  людиною дійсності. Соціальні, економічні, політичні, духовні передумови генезису філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька
 6. . Онтологічні проблеми філософії
  концепція буття. Екзистенційна концепція буття. Теза: існування передує сутності. Проблема буття в марксистській філософії. Проблема тотожності мислення і буття. Термін «суспільне буття». Проблема буття і сучасність. Єдність світу і сенсу. Буття як єдність суб'єктивної та об'єктивної реальності. Матерія, її атрибути та форми існування. Уявлення про
 7. Суспільство і природа
  людини до природи в історії. Примат природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм.
 8. Контрольні питання для СРС 1.
  Концепції науки? 6. Чому питання про сутність науки, наукового знання до кінця XX століття все більше займає уми філософів? 7. Який зв'язок філософії науки з філософією техніки? 8. Що ви можете сказати про долю науки в XXI столітті? План семінарського заняття 1. Предмет і соціальні значення філософії науки. 2. Наука і технічний прогрес в світлі глобальних проблем. 3. Наука, суспільство і
 9. Теми рефератів 1.
  Людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 10. 2.4.Екзістенціальная концепція буття
  людини, захоплююча його цілком і постійно ». Для Хайдеггера тема буття зачіпає такі питання, як: Чи випадково присутність людини у світі?; Що є предметом філософії: буття саме по собі як світ, ціле або існування людини у світі? Існує два різновиди екзистенціалізму: християнський екзистенціалізм і екзистенціалізм атеїстичний. До релігійних екзистенціалістам
© 2014-2022  ibib.ltd.ua