Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Підласий І.П.. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010 - перейти до змісту підручника

Основні категорії педагогіки

Основні педагогічні поняття, що виражають наукові узагальнення, прийнято називати також педагогічними категоріями. До основних педагогічним категорій відносяться виховання, навчання, освіту. Наша наука широко оперує також загальнонауковими категоріями, такими, як розвиток і формування.

Виховання - цілеспрямований і організований процес формування особистості. У педагогіці поняття «виховання» вживається в широкому і вузькому соціальному сенсі, а також у широкому і вузькому педагогічному значенні.

У широкому соціальному сенсі виховання - це передача накопиченого досвіду від старших поколінь до молодших. Під досвідом розуміються відомі людям знання, уміння, способи мислення, моральні, етичні, правові норми - словом, все створене в процесі історичного розвитку духовну спадщину людства.

Людство вижило, зміцніло і досягло сучасного рівня розвитку завдяки вихованню, завдяки тому, що вистражданий попередніми поколіннями досвід використовувався і примножувалися подальшими. Історія знає випадки, коли досвід губився, річка виховання пересихала. Люди виявлялися відкинутими в своєму розвитку далеко назад і змушені були заново відновлювати втрачені ланки своєї культури; гірка доля і важка праця очікували цих людей.

Історичний процес розвитку суспільства незаперечно доводить, що великих успіхів у своєму розвитку завжди досягали ті народи, у яких виховання було поставлено краще.

Виховання має історичний характер. Воно виникло разом з людським суспільством, ставши органічною частиною його життя і розвитку, і буде існувати, поки існує суспільство. Саме тому виховання - це загальна і вічна категорія.

Багато філософів, аналізуючи закони, що керують суспільним життям, встановлюють об'єктивні зв'язки між вихованням і рівнем розвитку продуктивних сил суспільства. Виховання впливає на розвиток суспільства, в свою чергу суспільство надає можливості для виховання.

24

Спрямованість, характер виховання відповідають рівню розвитку продуктивних сил і характером виробничих відносин. Тому виховання має конкретно-історичний характер.

Зміна типу суспільно-економічної формації тягне за собою зміну типу виховання. Зі зміною суспільних відносин докорінно змінюються цілі, завдання, форми і організація виховання. Соціальні умови життя також змінюють характер виховання та його вплив на свідомість і поведінку людей.

З появою в суспільстві класів виховання набуває класовий характер. Воно починає служити панівному класу, який і визначає його спрямованість, цілі, зміст і форми. Коли гарне виховання стає дорогим задоволенням, недоступним для всіх людей у суспільстві, воно перетворюється на знаряддя дискримінації людей, засіб звеличення одних над іншими.

Розглянувши поняття «виховання» у широкому соціальному сенсі, ми мало прояснили його конкретно-соціальну, а тим більше педагогічну сутність. Справа в тому, що вихованням - передачею накопиченого досвіду - займаються не тільки професійні педагоги в спеціально створених навчально-виховних установах. У сучасному суспільстві діє цілий комплекс інститутів, що направляють свої зусилля на виховання: сім'я, засоби масової інформації, література, мистецтво, трудові колективи, органи правопорядку. Тому загальне поняття «виховання» потребує звуженні і конкретизації.

У соціальному сенсі під вихованням розумі-

ється спрямований вплив на людину з боку громадських інститутів з метою формування у нього певних знань, поглядів і переконань, моральних цінностей, політичної орієнтації, підготовки до життя.

При такому розумінні виховання виникає ряд непростих питань: який з громадських інститутів більш інших відповідальний за долі виховання? Чи правильно звинувачувати тільки школу і педагогів в частих ще невдачах виховання, якщо можливості і сила виховного впливу багатьох соціальних інститутів перевершують скромні можливості навчально-виховних закладів?

25

Не потребує особливих доказів висновок про те, що за наявності багатьох виховних сил успіх виховання може бути досягнутий тільки шляхом жорсткої координації дій усіх причетних до виховання соціальних інститутів. При некоординованих виховних впливах людина піддається дуже сильним одностороннім впливам, здатним деформувати загальну мету виховання. Координаторами виховного впливу в добре організованому суспільстві виступають навчально-виховні установи, керовані висококваліфікованими педагогами.

У широкому педагогічному сенсі виховання - це спеціально організоване, цілеспрямоване і кероване вплив колективу, вихователів на з метою

формування у нього заданих якостей, здійснюване в навчально-виховних установах і охоплює навчально-виховний процес.

У вузькому педагогічному сенсі виховання - це процес і результат виховної роботи, спрямованої на вирішення конкретних виховних завдань.

У педагогіці, як і інших соціальних науках, поняття «виховання» часто використовується для позначення складових частин цілісного виховного процесу. Кажуть, наприклад, «фізичне« естетичне виховання ».

Наступна основна категорія педагогіки - навчання. Це спеціально організований, і керований

процес взаємодії вчителів та учнів, спрямований на засвоєння знань, умінь, навичок, формування світогляду, розвиток розумових сил і потенційних можливостей учнів, закріплення навичок самоосвіти у відповідності з поставленими цілями.

Основу навчання складають знання, вміння, навички (ЗУН), що виступають з боку викладача як вихідних (базових) компонентів змісту, а з боку учнів - в якості продуктів засвоєння. Знання - це відображення людиною об'єктивної дійсності у формі фактів, уявлень, понять і законів науки. Вони являють собою колективний досвід людства, результат пізнання об'єктивної дійсності. Уміння - готовність свідомо і самостійно виконувати практичні та теоретичні дії на основі засвоєних знань, життєвого досвіду і набутих навичок. Навички - компоненти практичної діяльності, проявляю

26

щіеся при виконанні необхідних дій, доведених до досконалості шляхом багаторазового вправи.

Повідомляючи учнем ті чи інші знання, педагоги завжди надають їм необхідну спрямованість, формуючи як би попутно, а насправді досить докладно найважливіші світоглядні, соціальні, ідеологічні, моральні та багато інших установки. Тому навчання має виховує характер. Точно так само ми повинні визнати, що в будь-якому вихованні завжди містяться елементи навчання. Навчаючи - виховуємо, виховуючи - навчаємо. Області понять «виховання» і «навчання» частково перекриваються.

Освіта - результат навчання. У буквальному сенсі воно означає формування образів, закінчених уявлень про досліджуваних предметах. Освіта - це обсяг систематизованих знань, умінь, навичок, способів мислення, якими оволодів навчаний. У XIX в. отримання освіти ототожнювалося з формуванням людини. Зараз величезний обсяг знань, накопичених людством, не дозволяє стверджувати, що людина коли-небудь опанує всіма ними в повному обсязі навіть після дуже тривалого навчання.

Освіченим прийнято називати людину, яка опанувала певним обсягом систематизованих знань і, крім того, звик логічно, виділяючи причини і наслідки, мислити. Головний критерій освіченості - системність знань і системність мислення, які проявляються в тому, що людина здатна самостійно відновлювати відсутні ланки в системі знань за допомогою логічних міркувань. У стародавньому афоризмі: «Освіта є те, що залишається, коли все вивчене забувається» - велика частка істини.

Чимало людей вражають нас феноменальною пам'яттю, знанням величезної кількості конкретних фактів. Начитаність, енциклопедичну обізнаність нерідко приймають за освіченість. Це не відповідає дійсності, якщо людина не здатна встановлювати причинно-наслідкові зв'язки, якщо у нього немає власних думок. Зовсім не кожного, що закінчив школу або навіть університет, можна вважати освіченим. Також не можна вважати неосвіченим того, хто не отримав вищу освіту. «Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Всякий, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним

27

напругою. Ззовні він може отримати тільки збудження ... »- резюмував А. Дістервег1.

Залежно від обсягу отриманих знань і досягнутого рівня самостійності мислення розрізняють початкову, середню і вищу освіту. За характером і спрямованості освіту підрозділяється на загальне, професійне і політехнічна.

Загальна освіта дає знання основ наук про природу, суспільство, людину, формує

світогляд, розвиває пізнавальні здібності. Загальна освіта дає розуміння основних закономірностей розвитку в навколишньому людини світі, необхідні кожній людині навчальні та трудові вміння, різноманітні практичні навички. Обсяг і спрямованість загальної освіти регулюються державою, в багатьох розвинених країнах загальне (воно ж середню) освіту обов'язково.

У початкових і професійних

навчальних закладах (ПТУ, СПТУ, ТУ, школах майстрів) готують робітників високої кваліфікації, а в середніх та вищих професійних навчальних закладах - фахівців середньої і вищої кваліфікації для різних галузей народного господарства.

Політехнічна освіта знайомить з основними принципами сучасного виробництва, виробляє навички поводження з найпростішими знаряддями праці, які застосовуються в побуті та повсякденному житті.

Педагогіка широко використовує міжнаукових поняття «формування» та «розвиток». Формування - процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку факторів - екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних і т. д. Виховання - один з найважливіших, але не єдиний фактор формування особистості. Формування увазі якусь закінченість людської особистості, досягнення рівня зрілості, стійкості.

Поняття «формування» ми вважаємо ще не встановили педагогічної категорією, незважаючи на дуже широке

1 Дистервег А. Собр. соч. - М, 1961. - Т. 2. - С. 68.

28

його застосування. Його сенс то надмірно звужується, то розширюється до безмежних меж. У педагогічній літературі колишніх років поняття «формування» нерідко вживалося для позначення некерованих, випадкових впливів на особистість. Наприклад, відомий автор посібників з педагогіки П.М. Груздєв пропонував називати формуванням тільки стихійне виховання - «вплив різних умов на людей незалежно від свідомої

невизначеністю межі застосування в педагогіці ще одного загальнонаукового поняття - розвиток.

Синтезуючи найбільш усталені визначення, приходимо до висновку, що розвиток - це процес і результат кількісних і якісних змін в організмі людини. Воно пов'язане з постійними, безперервними змінами, переходами з одного стану в інший, сходженням від простого до складного, від нижчого до вищого. У людському розвитку проявляється дія універсального філософського закону взаимоперехода кількісних змін у якісні і навпаки.

Розвиток особистості - складний процес об'єктивної дійсності. Для поглибленого вивчення цього процесу сучасна наука пішла шляхом диференціювання складових компонентів розвитку, виділяючи в ньому фізичне, психічне, духовне, соціальне та інші сторони. Педагогіка вивчає проблеми духовного розвитку особистості у взаємозв'язку з усіма іншими компонентами.

До числа основних педагогічних категорій деякі дослідники пропонують віднести і такі досить загальні поняття, як «самовиховання», «самоосвіта», «саморозвиток», «педагогічний процес», «продукти педагогічної діяльності», «соціальне формування »та ін Визнаючи виділені поняття важливими компонентами педагогічної теорії, будемо розглядати їх сенс у контексті вивчення спеціальних питань.

Співвідношення між виділеними педагогічними категоріями представлене у вигляді умовної схеми (рис. 1). Звичайно, в живому педагогічному процесі взаємозв'язку між ними набагато складніше, ніж у теоретично очищених побудовах.

1 Груздєв П.М. Питання виховання і навчання. - М., 1949. - С. 14.

29

придатне для всіх часів і народів? Природно, немає. Але разом з тим кожна нова соціально-економічна формація виникає на уламках старої; є історична спадкоємність досягнутого рівня культури. Це означає, що існують і деякі загальні ознаки воспита

 ня, які характерні для всіх соціально-економічних формацій і виявляються на всьому протязі його історичного розвитку. Які з них ви змогли б вказати? 

 Для полегшення пошуку правильної відповіді наводяться опорні затвердження. Міркуйте доказово, щоб ці твердження не збили вас з пантелику. 

 1. Таких спільних рис немає, тому що для кожного суспільного ладу характерні свої цілі, форми і методи виховання. 

 2. Все, чим характеризується виховання, а саме наявність цілей, передача накопиченого досвіду, організація вос- 

 відповідність його рівня рівню продуктивних сил і виробничих відносин, однаково для всіх суспільно-економічних формацій. 

 3. Загальне для всіх історичних типів виховання - турбота про всебічний розвиток особистості. 

 30 

 4. При будь-якій формації виховання передає підростаючому поколінню певну суму знань, загальнолюдського досвіду, готує до певної ролі в суспільно-виробничого життя, формує поведінку. 

 5. Виробляючи матеріальні блага, люди тим самим виробляють і відтворюють весь свого життя; у виробництві формується і сама людина як соціальна істота. 

 6. При всіх принципових відмінностях у цілях, формах виховної діяльності цієї діяльності властива свідома мета: сформувати особистість певного типу, виробити у неї бажані якості (моральні, розумові, естетичні та ін.) 

 VI. Чому в педагогіці використовується декілька дефініцій1 виховання? Знайдіть правильну відповідь. 

 1. Наявність дефініцій дозволяє відрізняти виховання в теоретичному сенсі від вживання аналогічного терміна в побутової мови. 

 2. Велика кількість дефініцій надає педагогіці статус розвиненої теоретичної науки. 

 3. Побутове вживання поняття «виховання» неточно передає зміст останнього і не може бути використано для побудови наукової теорії. 

 4. Виховання - поняття настільки широке і загальне, що без спеціальних уточнень неможливо зрозуміти, про який, власне, вихованні йдеться. 

 5. Правильної відповіді немає. 

 VII. Що називається навчанням? Виберіть правильну відповідь. Доведіть помилковість одного-двох наведених відповідей. 

 Навчання - це передача знань від учителя до учнів з метою підготовки їх до життя. 

 2. Навчання передбачає організацію самостійної навчальної роботи учнів з метою оволодіння знаннями, вміннями та навичками. 

 3. Навчання - процес діяльності спрямований на передачу учням знань, умінь і навичок, підготовку до життя. 

 Дефініція - визначення, тлумачення ПОНЯТТЯ, 

 31 

 4. Навчання - це двосторонній процес діяльності вчителя та учнів, спрямований на свідоме і міцне оволодіння системою знань, умінь і навичок, в ході якого здійснюється розвиток розумових здібностей і пізнавальних інтересів, оволодіння методами пізнавальної діяльності, формується науковий світогляд. 

 5. Навчання - це спілкування вчителя з учнями, в ході якого відбуваються передача і засвоєння знань, умінь, навичок. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Основні категорії педагогіки"
 1. Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка,
    основні завдання: перша - загальноосвітня (федеральний компонент) - ознайомлення студентів, курсантів, слухачів з основами педагогіки (частина I) і друга - професійно-педагогічна - вивчення юридичної
 2. Основні напрямки досліджень юридичної педагогіки
    основних її завдань визначають структуру її наукового знання, основних напрямків її дослідження, приватних теорій і практичних рекомендацій (рис. 7.2). Всі вони взаємопов'язані, один одного доповнюють і зміцнюють. Рівень исследованности і розвитку різних напрямків не однаковий. Добре розвинена виправна (пенітенціарна) педагогіка, педагогіка юридичної освіти, педагогіка
 3. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні складові педагогічного потенціалу групи і охарактеризуйте її виховні можливості. 7. Розробіть варіант програми вивчення особистості, групи. 8. Що таке самоформірованіе особистості: його суть і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які надає педагогічний вплив керівник. Бібліографічний список
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основну термінологію зарубіжній юридичній педагогіки. 5. У чому, на вашу думку, відмінність зарубіжного і російського юридичної освіти? 6. У чому ви бачите особливості професійної освіти співробітників правоохоронних органів (поліції)? 7. Яка роль поліції в сучасному західному суспільстві? 8. Як ви думаєте, які із зарубіжних методів і засобів
 5. 2. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІКИ
    основне навантаження з реалізації функцій навчання виконує засіб навчання під управлінням людини. І.І. Підласий. Педагогіка. Виховання розглядається в широкому і вузькому сенсі. Звертається увага на історичний характер виховання. Основою навчання визнаються знання, уміння, навички. Під освітою розуміється обсяг систематизованих знань, умінь і навичок, якими оволодів
 6. Об'єкт, предмет і цілі юридичної педагогіки
    основна мета - всебічне сприяння створенню в Росії правового суспільства, зміцненню законності і правопорядку. Але істотно відмінність їх по предмету пізнання. Юридична наука має справу з правової дійсністю як особливою системою соціальних норм, правових форм діяльності держави та її підсистем, закономірностей їх розвитку тощо Предмет юридичної педагогіки
 7. 2.2. Група, колектив у педагогіці
    педагогіка вивчає діяльність спеціальних і педагогічних установ, а також вплив на людей внеучрежденческіх умов і факторів, вплив яких є досить сильним. Вивченням впливу навколишнього середовища займається спеціальна галузь педагогічної науки, що отримала назву соціальна педагогіка. У педагогічній літературі вона розглядається як особлива педагогічна
 8. Василькова Ю.В., Василькова Т.А.. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с., 2001

 9. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    категорій фахівців з вищою освітою. 8. Що являє собою культура педагогічного колективу? Бібліографічний список Єлканов СБ Професійне самовиховання вчителя. - М., 1986. Есарееа З.Ф. Особливості діяльності викладача вищої школи. - Л., 1974. Лазукін А.Д. Професійно-педагогічна підготовка викладачів освітніх
 10. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні види зв'язків діяльності співробітників правоохоронних органів з педагогічними питаннями в ній. 4. Які напрямки роботи з персоналом правоохоронних органів пов'язані із застосуванням педагогічних знань і рішенням педагогічних проблем? 5. Що являє собою юридична педагогіка як галузь наукового знання? 6. Назвіть і поясніть методологічні
 11. Категоріально-понятійний апарат
    основні (провідні) елементи педагогічної реальності в правовій системі: педагогічний підхід до правової дійсності, юридико-педагогічна дійсність, юридико-педагогічна підсистема правової сфери суспільства, система соціально-педагогічних факторів (власне педагогічних і педагогічно значущих) у сфері законності та правопорядку, система юридичної освіти,
 12. П Ракова, Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009

 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні етапи становлення та розвитку пенітенціарної педагогіки і дайте характеристику кожного з них. 2. Чому дана галузь педагогіки отримала назву «пенітенціарна»? Назвіть її основні категорії. 3. Які фактори визначають специфіку педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на формування
 14. Специфічність методології юридичної педагогікі92
    категоріям загального і особливого: в особливому є завжди загальне, але особливе не вичерпується
 15. Система педагогічних наук
    педагогіка, що вивчає загальні закономірності освіти, виховання, навчання, розвитку особистості, педагогічної діяльності (табл. 1.1). До її складу входять загальні основи теорії виховання, дидактики, методологія і методика виховання і навчання, самоформірованія, школоведеніе (вузоведеніе). Ці складові є родовими. Видовими ж формами стосовно загальної педагогіці є
 16. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
    Н.В. Бордовская, А.А. Реан. Педагогіка. Розглядаються різні аспекти співвідношення освіти і культури. До головних соціокультурним функціям освіти автори відносять: спосіб входження людини у світ культури і науки; забезпечення соціалізації людини і преем ственности поколінь; підготовку нових поколінь до самостійного життя; формування суспільного і духовного життя; освоєння
 17. ВСТУП
    основні питання психології та педагогіки. Присвячую цю книгу всім моїм студентам. Хочеться вірити, що вивчення психології та педагогіки допоможе їм краще розуміти себе та
 18. Т.Д. Марцинковський. Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с., 2004

© 2014-2021  ibib.ltd.ua