Головна
ГоловнаCоціологіяЗагальна соціологія → 
« Попередня Наступна »
Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Основні віхи (етапи) розвитку соціології.

З середини XIX в. обчислюється перший етап у її розвитку - етап формування наукових основ соціології. Пошук основоположних ідей йшов широким фронтом: якщо О. Конт говорив про можливості пізнання суспільства, то він уподібнював суспільство природі і тому вважав можливим пізнання соціального життя за допомогою природних - фізичних - законів або відкриття їм подібним. Соціально-біологічна школа і її засновник Г. Спенсер порівнювали товариство з розвитком живого організму, ратуючи за використання біологічних законів при його пізнанні. У цьому ж столітті пошук сутності соціології вела і соціально-психологічна школа: Г. Тард, Г. Лебон, Ф. Теніс, П.Л. Лавров, Н.К. Михайлівський,

Є.В. Де-Роберти основну увагу зосередили на проблемах особистості, яку вони розглядали як єдність біологічного і соціального начала в людині, а суспільне життя представляли як особливий прояв світової енергії. У другій половині XIX

в. великою популярністю користувалося географічний напрямок в соціології., ідеї якого знайшли найбільш повне втілення в працях Е. Реклю, Ф. Ратцель, Л.І. Мечникова, які відстоювали уявлення про вирішальний вплив географічного середовища на розвиток суспільства й особистості. У цей же період зміцніла і пробрела значний вплив марксистська {економічна) концепція в соціології, видними представниками якої були К. Маркс, Ф. Енгельс, Г.В. Плеханов, В.І. Ленін і до певного часу П.

Б. Струве, А.А. Богданов і М.І. Туган-Барановський * В основі цієї концепції - вирішальний вплив соціально-економічних відносин на процес взаємодії різних класів і роль революційної боротьби у вирішенні соціальних конфліктів. Крім того, в Росії заявило про себе соціально-правовий напрямок, представлене Н.М. Кірку новим, Л. І. Пет-ражіцкім, П.І. Новгородцева, БА Кі-стяковскім і Б.Н. Чичеріним, які надавали великого значення влади, нормативно-етичним взаєминам у суспільстві. Вони аналізували реально склалися процеси панування і підпорядкування, звертаючи особливу увагу на роль держави у вирішенні соціальних проблем.

Розвиток соціологічного знання на цьому етапі не було безболісним і безперешкодним. Соціологічна думка нерідко ототожнювалася з соціалістичною з усе витікаючими звідси наслідками. Особливо наочно це з'являлося в царській Росії, коли твори дослідників, які претендують на розвиток цієї галузі знання, заборонялися цензурою і доводилося друкувати їх за кордоном. В університетах не дозволялося відкривати підготовку за цією спеціальністю, заборонялося створення кафедр (поява першого кафедри в 1908 р. відбулося в приватному навчальному закладі).

Другий етап у розвитку соціології, який часто називають класичним, представлений працями французького вченого Е. Дюркгейма, німецьких дослідників М. Вебера, Г. зіммі-ля, російсько-американського соціолога П.

А. Сорокіна. Вони претендували на інше бачення соціології - не на «усезнайство» про суспільство, а на вивчення найважливіших компонентів суспільного життя: соціальних фактів (Е. Дюркгейм), 4 дій і взаємодій (М. Вебер), соціальних закономірностей (Г. Зіммель), соціальної стратифікації (П.А. Сорокін). Саме вони поклали початок пошуку нових підходів, у тому числі і емпіричних, до визначення об'єкта і предмета соціологічної науки, які також розвивалися В. Парето, Г. Моска, У. Дильтеем, М.М. Ковалевським, Н.Я. Данилевським, 3. Знанецким і іншими найбільшими представниками соціологічної думки першої половини XX в.

Особливу роль на цьому етапі розвитку соціології зіграв той факт, що в цей період придбали права громадянства емпіричні дослідження. Якщо в XIX в. вони існували в зародковому стані, то починаючи з 1920-х рр.. такі дослідження стали основою багатьох теоретичних концепцій. Якщо в західній соціології ці принципові новації були пов'язані з чиказької школою соціології, то в Росії вони асоціювалися з іменами П.А. Сорокіна, С.Г. Струм-лина, з багатьма дослідниками проблем молоді, робочого побуту, села, соціології культури та міста.

Ці пошуки тривали протягом усього XX в. і привели до третього, сучасного, етапу в розвитку соціології, який представлений наступними основними школами в соціології.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Основні віхи (етапи) розвитку соціології. "
 1. ЛЕКЦІЯ № 2. Становлення і основні етапи розвитку соціології
  основні етапи розвитку
 2. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття. Російська філософія. Сучасна західна філософія.
 3. Глава 5 ОСНОВНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО НЕРІВНОСТІ
  Глава 5 ОСНОВНІ ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ ТЕОРІЇ СОЦІАЛЬНОГО
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  основні віхи характеризують геополітичні епохи з початку XIX в. і до наших днів? 4. Які основні закони геополітики? 5. Назвіть основні категорії геополітики. 6. Перерахуйте методи геополітичної науки. 7. У чому суть основних функцій
 5. Тексти
  розвитку соціологічної думки. - М., 1993. Грін Д., Шапіро І. Пояснення політики з позиції теорії раціонального вибору: чому так мало вдалося дізнатися? - Поліс, 1994. - № 3. Даль Р. Сучасний політичний аналіз. - Політологія. (Відп. ред. Ю.С. Пивоваров). - М., 1993. Доган М., Пелассі Д. Порівняльна політична соціологія. - М., 1994. Лебедєва М.М., Мельвіль А.Ю. Порівняльна
 6. РОЗДІЛ 6 Філософія науки, її генезис і етапи розвитку
  етапи
 7. Ентоні Гідденс. Соціологія, 1999

 8. РОЗДІЛ 9 Епістемологічний образ науки. Генезис науки і основні історичні етапи її розвитку
  основні історичні етапи її
 9. Запитання для семінарського заняття 1.
  Основні принципи та етапи становлення російської політичної системи? 10. Які особливості культурного середовища, в якій функціонує російська політична
 10. Тощенко, Жан Терентійович. Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с., 2009

 11. РЕЗЮМЕ
  основний період адаптації нового співробітника організації, який має період від одного до шести місяців. Адаптація молодих спеціалістів є важливим етапом становлення та придбання виробничого досвіду і включає в себе наступні етапи: практика в період навчання у вузі (технікумі); соціальна адаптація, стажування на робочому місці, професійна адаптація, підвищення ділової
 12. Фролов С.С. Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с., 1994

 13. ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ
  ОСНОВНІ ЕТАПИ ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО
 14. ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
  ТЕМА 2 ВИНИКНЕННЯ І ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ
 15. Структура курсу
  віхи розвитку філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua