Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

9.2. Основні закономірності розвитку фізичних здібностей

Закономірності розглядаються як вираження дії законів і відображають загальні тенденції педагогічного процесу не залежно від стану здоров'я що займаються.

Напрямок розвитку всіх фізичних здібностей притаманний цілий ряд закономірностей. До їх числа належать:

Руху - провідний чинник розвитку фізичних здібностей.

Рух притаманне всім живим об'єктам на самих різних рівнях організації. У ході еволюції характер і спосіб руху набували різні форми, але найбільш досконалі види руху в основі своїй мають м'язове скорочення, енергія якого спрямована на переміщення маси тіла. Організм людини розрахований на постійний рух, тому воно розглядається як стрижень всієї життєдіяльності і поведінки людини і в той же час як формулює початок в його розвитку (І. А. Аршавський, 1971). На думку В. С. Фарфеля (1964), фізичний розвиток не відбувається само собою з досягненням певного віку, а є результатом рухової активності.

Рухова активність спрямована на вдосконалення психофізіологічної природи людини. Значення діяльності, вправи, як необхідної фактора функціонального і морфологічного вдосконалення організму вперше було показано Жаном Ла-мазкому. Формулюючи свій «закон вправи», він писав: «Часте і неослабну вживання якого-небудь органу зміцнює мало-помалу цей орган, розвиває його, збільшує і повідомляє йому силу, розмірну з тривалістю самого вживання, тоді як постійне невживання органу непримітно слабшає його, призводить до занепаду, послідовно скорочує його здібності і, нарешті, викликає його зникнення ». Тим самим Жан Ламарк відбив один із загальних законів

105

розвитку живої природи. Істотний внесок у подальше вивчення цього закону був зроблений П.Ф. Лесгафтом, А. А. Ухтомським, І.П. Павловим, Н.Н. Яковлєвим та ін

Залежність розвитку здібностей від режиму рухової діяльності

Фізичні здібності розвиваються в процесі діяльності, що вимагає не тільки їх прояву, але й певного режиму її виконання.

РЕЖИМ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ - це точно встановлений порядок чергування роботи, пов'язаної з виконанням будь-яких фізичних вправ і інтервалів відпочинку між ними в рамках одного заняття або в системі занять.

При відпочинку (після закінчення вправи) відбувається відновлення працездатності. Організм при цьому проходить ряд станів: фазу зниженій працездатності; фазу повного відновлення і фазу підвищеної працездатності (сверхвосстановления).

Залежно від того, в якій фазі відпочинку повторюється кожне наступне вправу, можна виділити три основні режими рухової активності, яке надає різний вплив на розвиток фізичних здібностей.

1-й режим, при якому кожне наступне вправа повторюється через короткі інтервали відпочинку, тобто у фазі недовосстановле-ня працездатності. Такий режим відповідає розвитку витривалості.

2-й режим, де кожне наступне вправу буде повторюватися через такі інтервали відпочинку, які забезпечують повернення ряду функціональних показників організму до дорабочей рівню, тобто у фазі повного відновлення працездатності. Такий режим характерний для занять, спрямованих на розвиток швидкісних, силових і координаційних можливостей.

3-й режим, при якому кожне наступне вправа повторюється через інтервали відпочинку, що збігаються з фазою підвищеної ра

106

працездатність. При такому режимі від повторення до повторення спостерігається різноспрямована зміна рухових можливостей людини - м'язова сила і швидкість будуть збільшуватися, а витривалість - знижуватися.

Етапність розвитку фізичних здібностей

Ця закономірність встановлює, що по мірі виконання однієї і тієї ж навантаження ефект розвитку здібностей знижується.

Щоб постійно підтримувати його на високому рівні, необхідно змінювати зміст навантаження, умови її виконання. Розвиток фізичних здібностей при відносно тривалому використанні постійного навантаження характеризується трьома етапами: підвищення рівня розвитку здібностей, досягнення максимальних показників у розвитку здібностей і зниження показників у розвитку здібностей.

На першому етапі в результаті застосування навантаження відбуваються всебічні пристосувальні зміни в організмі, які викликають поступове розширення його функціональних можливостей і поступальне зростання фізичних здібностей, обумовлений специфікою рухової діяльності. Для етапу, як правило, характерні неадекватні реакції організму у відповідь на виконувану навантаження, низька економічність механічної роботи.

На другому етапі. У міру розвитку пристосувальних змін, стандартна навантаження буде викликати все менші функціональні зрушення в організмі. Це є однією з ознак переходу пристосувальних процесів у стадію стійкої адаптації. Підвищується економічність роботи і взаємоузгодженість в діяльності органів і систем. Це створює умови для максимального прояву здібностей.

На третьому етапі дане навантаження перестає викликати пристосувальні зрушення і не забезпечує подальше зростання здібностей, тобто розвиваючий ефект її знижується або майже повністю зникає. Для того, щоб підвищити ефект впливу, необхідно змінити зміст навантаження (збільшити потужність роботи, її тривалість

107

ність або умови виконання вправи), створивши тим самим нові підвищені вимоги до фізичних здібностям. Іншими словами, необхідно перевести розвиток здібностей на попередні етапи.

Нерівномірність і гетерохронность (разновременность) розвитку здібностей

Дана закономірність розвитку встановлює, що в процесі біологічного дозрівання організму спостерігаються періоди інтенсивних кількісних і якісних змін окремих його органів і структур. Якщо в ці періоди надавати педагогічний вплив, то ефект у розвитку відповідних рухових здібностей значно перевищить результат, що досягається в періоди відносної стабілізації. У теорії фізичної культури подібні періоди отримали назву сенситивних (чутливих).

Наприклад, здатність довгостроково підтримувати роботу в режимі великої інтенсивності обумовлена функцією апарату, продуцирующего енергію. Його продуктивність, що виражає МПК, інтенсивно зростає у віці від 7-8 років до 9-10. У результаті граничний час роботи в режимі великої потужності збільшується в середньому ан 50%. Якщо в цей період впливати на розвиток аеробних можливостей організму за допомогою циклічних вправ (бігу, ходьби на лижах ...) в зоні помірної і великої потужності, то додатковий приріст граничного часу роботи складе 35-45% (В.И.Лях, 2000) .

Періоди інтенсивного розвитку окремих фізичних здібностей у дітей наведені в таблиці № 3. Видно, що кожна здатність має свій сенситивний період, причому періоди інтенсивного розвитку тієї чи іншої фізичної здатності у дівчат і юнаків не збігаються. Як правило, дівчата обганяють підлітків на 1,5-2 роки.

108

Таблиця 3

Сенситивні періоди розвитку фізичних здібностей у дітей

(по А. П. Матвєєву) фізичні здібності ВІК 78 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516 1617 Силові Власне силові д д м д / м Швидкісно-силові д м д д м м Швидкісні Частота рухів д / м д д м Швидкість одиночного руху д м м м Час рухової реакції д м м К тривалого виконання роботи Статичний режим д д д д д м Динамічний режим д д д / м м м Зона максимальної інтенсивності д д м м Зона субмаксимальної інтенсивності д м д м м Зона великої інтенсивності м д / м д / м д д м м Зона помірної інтенсивності д / м м м м координація-оні Прості координації д / м д / м д м Складні координації д м д м Рівновага д д / м д д м Точність рухів д / м д м Гнучкість д д / м д д д / м д д Умовні позначення:

д - дівчатка; м - хлопчики

Оборотність показників розвитку здібностей

Функціональні та структурні зміни, що досягаються в результаті систематичних занять фізичними вправами, оборотні, вони можуть зазнавати зворотного розвитку.

Досить щодо невеликої перерви в заняттях, як починається зниження

109

рівня функціональних можливостей, відбувається регрес структурних ознак і в результаті знижуються показники розвитку фізичних можливостей.

У першу чергу знижуються швидкісні здібності, пізніше-силові. А останню чергу - витривалість. Спостереження за спортсменами показали, що припинення тренування, що тривала 5 місяців, призводить до повернення вихідного рівня темпу рухів через 4-6 місяців, м'язової сили - через 18 місяців, а витривалості - через 23 роки.

Передача фізичних здібностей

Ця закономірність встановлює наявність зв'язку між рівнями розвитку декількох фізичних здібностей.

ПЕРЕНЕСЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ - процес, при якому спрямована зміна в рівні розвитку однієї здібності тягне за собою зміну в рівні розвитку іншої.

Передача може бути позитивним і негативним. При позитивному перенесення розвиток однієї здібності сприяє вдосконаленню інший. Наприклад, збільшення «вибухової сили - зростанню швидкості рухів. Негативний перенесення характеризується тим, що розвиток однієї здібності гальмує зростання другий або знижує рівень її розвитку (збільшення максимальної сили знижує рівень гнучкості).

Передача буває однорідним і різнорідним. При однорідному перенесення спостерігається підвищення рівня однієї і тієї ж здібності в застосовувались і не застосовувалися вправах. Наприклад, підвищення рівня силової витривалості при згинанні-розгинанні рук у висі призводить до зміни тієї ж здібності у згинанні-розгинанні рук в упорі лежачи. При разнородном перенесення тренування, спрямована на розвиток однієї здібності, призводить до зміни рівня як цієї, так і інших фізичних здібностей (якщо людина в піднятті ваги підвищив рівень силових здібностей, то це відіб'ється в рості швидкісно-силових здібностей, наприклад, у метанні гранати або штовханні ядра).

110

Передача може бути взаємним (наприклад, при розвитку силових здібностей удосконалюються швидкісні, а при вдосконаленні швидкісних - силові здібності) і одностороннім (наприклад, якщо при розвитку швидкості рухів удосконалюється і час реакції, а вправи, спрямовані на поліпшення часу реакції, ніяк не роблять вплив на розвиток швидкості рухів).

Передача фізичних здібностей має істотне педагогічне значення. Завдяки цьому явищу можна, займаючись відносно невеликим колом фізичних вправ, створити деякі передумови для успішного оволодіння будь-яким видом рухової діяльності.

Єдність і взаємозв'язок рухових умінь і фізичних здібностей

Проявляючись в діяльності, фізичні здібності невіддільні від рухових умінь і навичок. Від того, наскільки людина володіє тим чи іншим руховим дією. У вирішальній мірі залежить успішна реалізація відповідних фізичних здібностей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.2. Основні закономірності розвитку фізичних здібностей "
 1. ВСТУП
  основна общепрофілірующая дисципліна, яка включає в себе великий комплекс знань, які є теоретичним фундаментом професійної освіти фахівців з фізичної культури і спорту . Дана дисципліна є основною (базовою) і при підготовці фахівців з адаптивної фізичної культури. В даному випадку «Теорія і методика фізичної культури» виступає стосовно
 2. Запитання і завдання для самоконтролю
  закономірності в дидактиці. 2. Назвіть найважливіші закономірності навчання. 3. Що означає термін "принципи навчання"? У чому їх зв'язок із закономірностями навчання? 207 4. Дайте коротку характеристику принципів навчання і різних підходів класифікації закономірностей і принципів у навчальних посібниках з педагогіки. 5 Вкажіть, у чому полягає значення знання закономірностей і принципів
 3. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
  основна ідея, проходження якої допомагає найкращим чином досягати поставленої мети (В.С. Безрукова, 1992). Під терміном принципи в педагогіці розуміють найбільш важливі положення, які відображають закономірності виховання. Вони спрямовують діяльність педагога і займається до наміченої мети з найменшими витратами сил і часу. Практичне значення принципів полягає в тому, що вони
 4. Опис фізичного стану випробуваного
    розвиток зовсім не виключають можливості відставання неповнолітнього у психічному розвитку, відставання випробуваного у фізичному розвитку свідчить про його загальної біологічної незрілості, одним з проявів якої є затримка психічного розвитку. Крім того, слід взяти до уваги, що фізичний розвиток підлітків вивчалося медичною наукою протягом тривалого часу,
 5. Закономірності педагогічного процесу
    закономірності і протиріччя. Останні виникають при невідповідності між застаріваючими педагогічними поглядами, помилковими рішеннями педагогічних ситуацій і новими розвиваються концепціями, методами і факторами освіти, виховання, навчання і розвитку учнів, між необхідними результатами процесу і реально досягаються, між об'єктивними закономірностями, за якими має
 6. Процес формування особистості
    основними тенденціями суспільного розвитку: гуманізму, демократизму, громадянськості, культурності. Реалізація цих принципів здійснюється в процесі подолання суперечностей формування особистості. Найбільш істотні суперечності між: бажаним і дійсним, необхідним і можливим; загальними педагогічними положеннями і їх реалізацією в конкретних ситуаціях; старим і новим,
 7.  Глава 9. Проблеми розуміння держави, його сутності і закономірностей розвитку
    закономірностей
 8. З.8.8. Класова боротьба - історична закономірність
    закономірності не в меншій мірі проявляються в історії і цієї країни. Англійське суспільство теж було розколоте на класи, між якими на всьому протязі його історії йшла вперта боротьба. Кульмінацією цієї класової боротьби була Англійська революція XVII
 9. . § 1. Поняття про закономірності навчання
    закономірності і принципи, в яких відображаються наукові підходи до педагогічної діяльності. Закономірність - це категорія, в якій розкриваються об'єктивні зв'язки, незаперечно діючі залежності між явищами. Закономірності навчання являють собою об'єктивно існуючі, стійкі, необхідні зв'язки між умовами цього процесу і його результатами.
 10. СПИСОК
    розвитку. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 6. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.: Радянський спорт. 2003. 224 с. 7. Лях В.І. Тести у фізичному вихованні
 11. 5.4. Класифікація фізичних вправ
    основні практичні засоби загальної підготовки спортсмена. 2. По впливу на розвиток окремих фізичних якостей. За цією ознакою виділяють вправи для розвитку швидкісних, силових, координаційних здібностей, витривалості та гнучкості. 44 3. 77о анатомічному ознакою. У даній класифікації вправи поділяються за ознакою впливу на окремі м'язові групи:
 12. § 8. Причинний зв'язок як необхідна умова кримінальної відповідальності у матеріальних складах злочину
    основні філософські напрямки вважають причинність фундаментальним явищем дійсності, бо все в навколишньому світі взаємопов'язане, взаємозалежне і взаємообумовлено, і основою цієї універсальної зв'язку є причинність. Вихідними постулатами розділяється в правовій науці концепції причинності є такі положення. 1. Причинний зв'язок активна, дієва і асиметрична. Іншими
 13. Процес розвитку особистості
    основних внутрішніх суперечностей - розбіжність між новими потребами і можливостями їх задоволення. Наприклад, між прагненням школярів брати участь нарівні з дорослими в справах і реальними можливостями, зумовленими рівнем розвитку їхньої психіки та інтелекту, соціальною зрілістю. Хочу-можу, знаю-не знаю, можна-не можна, є-ні - ось типові пари, що виражають постійні
 14. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

© 2014-2022  ibib.ltd.ua