Головна
ГоловнаНавчальний процесТеорія і методика фізичної культури → 
« Попередня Наступна »
І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004 - перейти до змісту підручника

9.3. Принципи розвитку фізичних здібностей

Процеси навчання рухам і розвитку фізичних здібностей підпорядковуються різним закономірностям. Незважаючи на те, що об'єкт впливу у них один - конкретна людина, що виконує фізичні вправи. Специфічність закономірностей вимагає і відповідних педагогічних (методичних) впливів їх реалізації: для навчання рухам одні педагогічні принципи, для розвитку фізичних здібностей - інші. Це є однією їх характерних особливостей процесу при освоєнні рухових дій. Принципи розвитку фізичних здібностей виражають закономірності взаємозв'язку стану людини та фізичного навантаження в залежності від її організації в часі.

111

Принцип регулярності педагогічних впливів

Цей принцип передбачає необхідність постійних занять фізичними вправами для розвитку фізичних здібностей людини. У результаті багаторазового виконання рухових дій в окремому занятті і повторюваність самих занять в організмі людини відбуваються функціональні зрушення, які характеризують відповідний ефект.

СТРОКОВИЙ (найближчий) ЕФЕКТ - це зміни, які настали в організмі після виконання кожної вправи або до моменту завершення заняття. Цей ефект не зникає відразу, а зберігається деякий час.

Трансформуватися (відставлений) ЕФЕКТ - це зміни в стані організму, що спостерігаються після закінчення попереднього заняття до початку чергового заняття. Якщо між заняттями слід занадто велику перерву, то даний ефект може зникнути. Тому для прогресивного зміни показників фізичних здібностей, педагог повинен будувати педагогічний процес так, щоб «сліди» від кожного попереднього заняття нашаровувалися на ефект наступного. Завдяки такому додаванню виникає кумулятивний (накопичувальний) ефект.

КУМУЛЯТИВНИЙ (накопичувальний) ЕФЕКТ - це накопичення. Підсумовування ефектів від тренувальних занять.

Отже, при практичній реалізації принципу регулярності важливо забезпечити сталість, безперервність адаптаційних перебудов функціонального і структурного характеру, що становлять біологічну основу розвитку фізичних здібностей.

Принцип прогресування та адаптвціонно-адекватної граничності в нарощуванні ефекту педагогічних впливів

Даний принцип базується на закономірностях етапності і нерівномірності розвитку фізичних здібностей (іншими словами, поступовості та граничності).

112

Поступовість означає плавне збільшення навантаження як в окремому, так і в цілому ряді занять, полегшує пристосування організму до них, сприяє поглибленню і закріпленню викликаних ними адаптаційних перебудов і тим самим, сприяє створенню передумов переходу на новий, підвищений рівень навантажень.

Поступовість у підвищенні навантажень припускає застосування граничних (максимальних) навантажень. Граничним навантаженням вважають таку, яка в повній мірі мобілізує функціональні резерви організму людини і не призводить до його перенапруження і перетренировке. Поняття «гранична» навантаження має відносний характер: те, що є граничним навантаженням при одному рівні підготовленості, перестає бути такою при іншому.

Принцип раціонального поєднання та розподілу в часі педагогічних впливів різного характеру

Цей принцип вимагає дотримання розумно обгрунтованого, доцільного способу взаємозв'язку і порядку проходження різних за величиною навантажень як всередині окремого заняття , так і в рамках серії занять.

Для його реалізації важливе значення має облік закономірностей «перенесення» фізичних здібностей і закономірностей, що лежать в основі чергування навантаження і відпочинку.

У процесі розвитку фізичних здібностей можуть використовуватися навантаження виборчого (однонаправленої) і комплексного характеру. Перші передбачають переважний розвиток окремих здібностей (швидкісних, силових та ін.), а другий забезпечують послідовне або паралельне (одночасне) вдосконалення різних здібностей, скажімо, швидкісних можливостей і витривалості.

Доведено, що використання односпрямованих навантажень при розвитку однієї якої-небудь здатності має на організм людини більш глибоке, але локальний вплив.

Навантаження комплексної спрямованості надає більш широке, але менш глибокий вплив на організм. При використанні нагру

113

зок комплексної спрямованості з послідовним розвитком різних здібностей в першу чергу необхідно:

1. Визначити раціональну послідовність, т.е.порядок і черговість введення в заняття навантажень, відповідних розвитку різних здібностей.

2. Вибрати раціональне співвідношення обсягу та інтенсивності навантажень.

Доведено, що навантаження швидкісного характеру створюють сприятливий фізіологічний фон для навантажень, що вимагають прояву витривалості. Останні ж залишають за собою фон, який протягом ряду годин може несприятливо позначатися на виконання швидкісних вправ. Встановлено також, що швидкісні навантаження добре поєднуються з впливами силового характеру. Тому при виборі оптимальної послідовності навантаження в комплексних заняттях доцільно дотримуватися наступного порядку застосування щодо їх переважної спрямованості:

СИЛОВІ - ШВИДКІСНІ - НА ВИТРИВАЛІСТЬ

або

ШВИДКІСНІ - СИЛОВІ - НА ВИТРИВАЛІСТЬ Питання про співвідношення обсягу та інтенсивності навантажень в кожному конкретному випадку має вирішуватися з урахуванням характеру, спрямованості і послідовності застосування, функціонального стану, індивідуальних особливостей займаються і т.п.

Принцип цілеспрямованості і адаптивної адекватності впливів

В основі формування і вдосконалення фізичних здібностей лежать механізми довгострокової адаптації людини до умов рухової діяльності. Під впливом навантаження відбуваються біохімічні, морфологічні, фізіологічні та психологічні зміни в організмі, які викликають певний розвиваючий ефект.

114

Однак підвищення рівня розвитку здібностей відбувається лише тоді, коли забезпечується цілеспрямованість і адекватність (згідно поставленої мети) тренувальних впливів. У зв'язку з цим необхідно правильно визначити величину фізичного навантаження, її обсяг та інтенсивність; створити умови для оптимального чергування навантажень силового, швидкісного, координаційної характеру з відпочинком; передбачити форми підвищення навантажень і порядок їх варіювання.

Принцип вікової адекватності педагогічних впливів

Чи зобов'язує педагога здійснювати формування здібностей відповідно до природно змінюються періодами онтогенезу займається. Знаючи критичні (сенситивні) періоди у формуванні тієї чи іншої здібності, можливо направлено і ефективно впливати на рівень їх розвитку.

Принцип випереджальних впливів і розвитку фізичних здібностей

Суть його полягає в наступному: щоб постійно розвивати фізичні здібності, зовнішні впливи (засоби, методи і форми) повинні випереджати внутрішній розвиток конкретної здібності. Якщо такої відповідності не буде, то у розвитку здібностей відбудеться зупинка, застій («плато»). «Плато» у розвитку здібностей, як правило, є результат шаблонної методики, порушення принципу випереджаючого відповідності, відставання використання методичних прийомів від розвитку здібностей.

Принцип сполученого впливу

Грунтується на взаємодії процесів розвитку фізичних здібностей і формування рухових навичок і на можливості

115

їх регулювання. Згідно з цим принципом тренувальні впливу повинні відповідати не тільки розвитку необхідних здібностей, а й вмінню використовувати їх в руховій структурі конкретного вправи. Це досягається шляхом підбору спеціальних вправ, спрямованих на одночасний розвиток сили, витривалості та інших здібностей і на вдосконалення окремих елементів рухової навички або навички в цілому.

Контрольні питання:

1. Дайте визначення понять «фізичні здібності», «фізичні якості».

2. Розкрийте поняття «фізичні здібності», «фізичні якості».

3. Перерахуйте вроджені задатки, які лежать в основі розвитку фізичних здібностей.

4. На які класи розділив В.І. Лях всі фізичні здібності?

5. Перерахуйте фактори, від яких залежить розвиток кондиційних здібностей.

6. Якими механізмами обумовлений комплекс координаційних здібностей?

7. Перерахуйте основні закономірності розвитку фізичних здібностей.

8. Який фактор є провідним у розвитку фізичних здібностей?

9. Охарактеризуйте основні режими рухової активності, що залежать від того, в якій фазі відпочинку повторюється кожне наступне вправу.

10. Розкрийте закономірність розвитку фізичних здібностей «нерівномірність і гетерохронность.

11. Дайте визначення сенситивних періодів.

12. У чому проявляється сутність етапності розвитку фізичних здібностей?

116

13. Проілюструйте на прикладі закономірність перенесення фізичних здібностей.

14. У чому особливості єдності та взаємозв'язку між руховими вміннями та фізичними здібностями?

15. Перерахуйте основні принципи розвитку фізичних здібностей.

16. Розкрийте принцип регулярності педагогічних впливів.

17. Які ефекти відбуваються в організмі людини в результаті виконання фізичних вправ?

18. У чому полягає принцип прогресування та адаптвціон-но-адекватної граничності в нарощуванні ефекту педагогічних впливів?

19. Розкрийте значення принципу раціонального поєднання та розподілу в часі педагогічних впливів різного характеру.

20. Дайте характеристику принципу вікової адекватності педагогічних впливів

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "9.3. Принципи розвитку фізичних здібностей"
 1. Тема 7. ПРИНЦИПИ заняття фізичними вправами
  принцип »,« принцип фізкультурної освіти ». Класифікація принципів. Загальні соціальні принципи. Загальметодичні принципи. Специфічні принципи ПРИНЦИП - це основна ідея, проходження якої допомагає найкращим чином досягати поставленої мети (В.С. Безрукова, 1992). Під терміном принципи в педагогіці розуміють найбільш важливі положення, які відображають закономірності виховання. Вони
 2. ВСТУП
  розвитку фізичних здібностей, органів і систем, для формування та вдосконалення рухових навичок; закономірності формування умінь і навичок як основа навчання рухових дій; рухові здібності як комплекс морфофунк-нальних властивостей організму, які обумовлюють можливість прояву рухової активності людини; фізичне навантаження і відпочинок як основа методики
 3. 6.1. Вихідні поняття «метод», «методичний прийом», «Методика»
  розвиток фізичних якостей і формування особистості. (Ю.Ф.Курмашін, 2003). 60 Відповідно до завдань та умовами навчання кожен метод реалізується за допомогою методичних прийомів. Наприклад, метод показу здійснюється різними прийомами: показом вправи в профіль або анфас, показом в певному темпі і т.д. МЕТОДИЧНИЙ ПРИЙОМ - це спосіб реалізації методу відповідно до конкретної
 4. Опис фізичного стану випробуваного
  розвиток зовсім не виключають можливості відставання неповнолітнього у психічному розвитку, відставання випробуваного у фізичному розвитку свідчить про його загальної біологічної незрілості, одним з проявів якої є затримка психічного розвитку. Крім того, слід взяти до уваги, що фізичний розвиток підлітків вивчалося медичною наукою протягом тривалого часу,
 5. СПИСОК
  розвитку. М.: Фізкультура і спорт, 1991. 228 с. 4. Боген М.М. Навчання руховим діям. М.: Фізкультура і спорт, 1985. 193 с. 5. Курамшін Ю.Ф. Теорія і методика фізичної культури. Підручник. М.: Радянський спорт, 2003. 464 с. 6. Лук'яненко В.П. Фізична культура: основи знань: Навчальний посібник. М.: Радянський спорт. 2003. 224 с. 7. Лях В.І. Тести у фізичному вихованні
 6. Способи бути
  принципам. Крім того, існує реальність духовна, до якої відносяться душа людини і Бог. Вона здатна мислити (дуалізм). Дуалізм Декарта допускає чітке розмежування між фізичної та духовної реальністю. Важливим наслідком цієї відмінності була від-крившееся [вченим можливість вивчати природу без втручання в питання духовності. Насправді з часів Декарта багато філософів
 7. § 4. Здібності
    розвитку сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, волі і складні - здібності до навчання, загальний рівень інтелектуального розвитку й ін Без відповідного рівня розвитку елементарних і складних загальних здібностей людина не може включитися ні в один із видів людської діяльності. Взаємодія людини зі світом здійснюється у формі специфічної людської активності -
 8. 9.1. Поняття про фізичних здібностях
    розвитку людини. Виконуючи ті чи інші рухові дії, він проявляє в них свої здібності, що відрізняються якісною своєрідністю. Так, характеризую окремі здібності людини, кажуть, що він сильний, спритний, витривалий і т.п. По суті, в цих характеристиках проявляються фізичні здібності, які в науковій і методичній літературі часто називають фізичними якостями. До
 9. VII. Ілюмінація психічних законів
    принципу з індуктивно встановленими законами розумової діяльності і подивитися, чи відповідають вони один одному. § 250. Що встановлені закони асоціації узгоджуються із зазначеним фізичним принципом - це абсолютно очевидно. Зв'язок, що утворилася між двома відчуваннями або ідеями, які існують одночасно або слідують один за одним, буває сильна, якщо ці відчування або
 10. 6.2. Класифікація методів. Загальні вимоги до їх вибору
    розвитку фізичних здібностей 62 У кожній групі методів можна виділити відповідні підгрупи, види і різновиди методів. Вибір радконкретного методу в практиці залежить від ряду факторів і умов. Зокрема їх вибір визначається: 1. Поставленими завданням навчання і виховання. 2. Характером змісту навчального матеріалу, застосовуваних засобів. 3. Можливостями займаються -
 11. Праця
    фізичний процес, здійснюваний за допомогою таких зусиль (здібностей) людини, які спрямовані на виробництво товарів і послуг. Розрізняють такі різновиди праці: інтелектуальний і виробничий, простий і складний, корисний і абстрактний, прибавочний і
 12. І.В. Еркомайшвілі. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, 2004

 13. 11.6.3. Методика розвитку комплексних форм прояву швидкісних здібностей
    розвиток швидкісних здібностей, а й комплексне їх застосування. 138 При розвитку комплексних швидкісних здібностей провідним є повторний метод з проявом у вправах максимальної швидкості і «повним» інтервалами відпочинку між ними. Не менш важливе значення має ігрової та змагальні методи, використання яких створює додатковий стимул для граничного прояви
 14. Робоча сила
    фізичних і духовних сил, застосовуваних їм в процесі виробництва. Ра-бочая сила є в ринковій економіці товаром і має споживчу вартість і грошову вартість
 15. 12.3. Засоби розвитку витривалості
    розвитку загальної (аеробної) витривалості є вправи, що викликають максимальну продуктивність серцево-судинної і дихальної систем. У практиці фізичної культури застосовують найрізноманітніші фізичні вправи циклічного і ациклічні характеру (наприклад, біг, плавання, їзда на велосипеді та ін.) Основні вимоги, пропоновані до них наступні: вправи повинні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua