Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЮридична психологія → 
« Попередня Наступна »
М. І. Еникеев. Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології, 2005 - перейти до змісту підручника

§ 4. Здібності

Здатність - сукупність вроджених анатомо-фізіологи-чеських і набутих

регуляційних властивостей, які визначають психофізіологічні можливості індивіда в різних видах діяльності.

Кожна діяльність пред'являє комплекс вимог до фізичних, психофізіологічних і психічних можливостей людини. Здібності - міра відповідності властивостей особистості вимогам конкретної діяльності.

Розрізняються загальні та спеціальні здібності.

Загальні здібності необхідні для усіх видів діяльності. Вони поділяються на елементарні - здібності до психічного відбиття дійсності, елементарний рівень розвитку сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, волі і складні - здібності до навчання, загальний рівень інтелектуального розвитку й ін

Без відповідного рівня розвитку елементарних і складних загальних здібностей людина не може включитися ні в один із видів людської діяльності.

Взаємодія людини зі світом здійснюється у формі специфічної людської активності - діяльності. Тільки в діяльності реалізуються психічні можливості людини. 218

Глава 7. Психологія особистості

Діяльність пов'язана зі здатністю особистості до свідомої постановки цілі, застосуванню раніше вироблених і формуванню нових умінь і навичок, використанню знарядь і засобів діяльності.

Відповідно до видами діяльності розрізняються спеціальні здібності - графічні, художестеенно-літературного ті, конкретно-научн ті

(математичні та ін.), практично-організаційні, практично -творчі та ін

У структурі особистості істотні не тільки окремі здібності, але і їхні комплекси, що найповніше відповідають вимогам широких сфер діяльності.

Висока здатність до конкретного виду діяльності - талант, а комплекс здібностей, що забезпечують успіх у визначеній сфері діяльності, - обдарованість. Вищий рівень здібностей, втілений в епохально значимі звершення, - геніальність (рис. 32).

Обдарованість, і тим більше геніальність, проявляється у високорозвиненому інтелекті, нестандартності мислення, у його комбінаторних якостях, потужній інтуїції. Образно кажучи, талант - влучення в ціль, у яку ніхто не може потрапити; геніальність - влучення в ціль, яку ще ніхто не бачить.

Спеціальні здібності, що формуються на основі загальних здібностей у процесі професійного навчання

т

Талант - найвищий рівень творчих можливостей у конкретному виді діяльності

о

Загальні складні здібності - загальний рівень інтелектуальної організації індивіда, що формується в процесі загальної освіти

т

Обдарованість - загальна схильність до визначених сфер діяльності

5 Б

Загальні елементарні здібності - психомоторна і сенсорна організація індивіда, заснована на природних задатках

Рис. 32. Система здібностей § 4. Здібності 219

Передумовою геніальних здійснень служить творча одержимість, пристрасть до пошуку принципово нового, прагнення до найвищих досягнень у різних сферах загальнолюдської культури. Обдаровані люди відрізняються раннім інтенсивним психічним розвитком. Розвитку обдарованості і геніальності сприяють сприятливі соціальні умови, що не сковують нестандартні риси особистості. Суспільство має бути насичене духом визначених соціальних очікувань, для того щоб з'явився відповідний геній.

Здібності не зводяться до наявних в індивіда знань, умінням і навичкам. Вони проявляються в швидкості і міцності оволодіння способами певної діяльності, виступають як регуляційні особливості індивіда.

Виникнувши в середині XVIII в. як глобальної психологічної проблеми (X. Вольф), здатності тривалий час трактувалися як всеосяжні властивості душі, спочатку властиві індивіду як його спадкова зумовленість. Французькі матеріалісти XVIII в. висунули протилежну тезу про повну залежність здібностей від умов життя індивіда.

Тим часом проблема здібностей - проблема діалектичного взаємозв'язку внутрішнього і зовнішнього.

Проблема здібностей стала предметом наукового вивчення в XIX в. у зв'язку з дослідженнями Ф. Гальтона, що застосував експериментальний і статичний підходи до цієї проблеми і що став основоположником диференціальної психології.

Застосувавши «метод близнюків», Гальтон відкрив можливість вивчення співвідношення між спадковістю і зовнішніми впливами. Йому ж належить і ідея використання тестів (проб) для визначення індивідуальних відмінностей («Дослідження людських здібностей та їх розвиток», 1883).

Розвиток здібностей не слід розуміти як

кількісний приріст природних задатків, дозрівання того, що людині дано від природи. Розвиток здібностей визначається вимогами,

висунутими перед людиною в процесі його діяльності, різноманітністю і змістовністю цієї діяльності. Кожна людина має тільки йому притаманні здібності як в окремих видах діяльності, так і в широких сферах життєдіяльності. 220

Глава 7. Психологія особистості

Здатність до тієї чи іншої діяльності може визначити спрямованість особистості до тих чи інших видів занять, проявлятися у вигляді схильностей. Поряд з цим у кожної людини є особливості, несприятливі для окремих видів діяльності, нездатність до них. Чи не існують хороші чи погані здібності, існує здатність або нездатність індивіда до тієї чи іншої діяльності.

Від народження людина не має здібностей. Але у нього є певні природні передумови - задатки для наступного їхнього розвитку в певних умовах. (Так, відповідні властивості зорового аналізатора і художній тип вищої нервової діяльності є уродженою передумовою формування художніх здібностей.)

Задатки здібностей є особливості нервової системи, що обумовлюють роботу різних аналізаторів, окремих коркових зон і півкуль мозку. Вроджені задатки визначають швидкість утворення тимчасових нервових зв'язків, їх стійкість, співвідношення першої і другої сигнальних систем.

Природні передумови здібностей багатозначні - на їхній основі можуть бути сформовані різні здібності. Здібності піддаються перебудові (рекомбінації). Це забезпечує компенсаторні можливості психічної регуляції: слабкість одних нейрофізіологічних компонентів заповнюється силою інших.

Психофізіологічні можливості людини, її здатності невичерпні. Проте не кожна людина знає про свої можливості і використовує їх належною мірою. Тим часом найвища самореалізація особистості - основний сенс людського буття.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Здібності "
 1. 1. Суб'єкти адміністративного права
  здібності та дієздатності суб'єкта 3. підстава виникнення, зміни та припинення пр-ний (юридичний факт) Адміністративна правоздатність - це установенная. і охра-няемие можливість суб'єкта вступати в адміністративні пр-ня. Адміністративна дієздатність = здатність суб'єктів свої-ми діями набувати права і створювати для себе юридичні обов'яз-занности, реалізовувати
 2. 1. Адміністративно-правове становище громадян визначається обсягом і характером адміністративної правосуб'єктності:
  здатність - це здатність гражда-нина мати певні права, передбачені нормами адміністра-тивного права і виконувати покладені на нього обов'язки у сфері дер-жавного управління . Вона виникає з моменту народження і припиняється смертю 2) адміністративна дієздатність - здатність громадянина своїми діями набувати, а також здійснювати права і обов'язки,
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  здібності та заслуги дозволяли її реалізувати. А.М. Плещеєва це вдалося. Він їздив за нареченою для старшого сина Івана III Оленою Стефанівна в далеку Молдавію. Успіх цієї місії забезпечив династичний союз з молдавським господарем, вдало боровся за незалежність своєї країни проти Польщі та Туреччини - істотний інструмент у зовнішній політиці Івана III. А.М. Плещеєв відомий також як член
 4. 1. Національний характер
  здібностей, а обумовлювало тільки первісне фізико-географічне виховання і дитяче, первісне прояв нижчих пізнавальних здібностей - почуттів, пам'яті та уяви. Внаслідок цього до Петра Великого в Росії не було ніякого вищого інтелектуального розвитку, не було і зачатків наукової, теоретичної думки ». На противагу такій оцінці, Іван Сікорський вважав, що природа
 5. Олександр I
  здібні люди, в молодості, як і цар, прихильні ліберальним ідеям. Однак самим блискучим із сподвижників царя був, звичайно, М. М. Сперанський - виходець з родини сільського священика, дослужився до титулу графа (вже при Миколі I). З 1803 по 1811 роки він невідлучно був при Олександрі I. Його справедливо вважали одним з найсерйозніших, працездатних, високоосвічених і організованих
 6. Олександр II
  здатність очолити процес реформ. Олександр II мав поруч хороших людських якостей. Крім того, що він був прив'язаний до своїх рідних - батькам, братам і сестрам - він відрізнявся ще розумом, веселою вдачею, сердечністю і добротою, товариськістю, був хоробрим людиною. Оточували відзначали також хороші манери Олександра, природність поведінки. Він любив і відчував природу. Чи не
 7. Олександр Ш
  здібностей і нижче середньої освіти; по зовнішності-походив на великого російського мужика ... ; І проте він своєю зовнішністю, в якій відбивався його величезний характер, прекрасне серце, благодушність, справедливість і разом з тим твердість, несом-ненно імпонував ... ». У потужної фігурі Олександра III відбивалася і була присутня самодержавна царственість. Фізично він був надзвичайно
 8. Микола II
  здібностям, так і за освітою ». Тим не менш, той же Вітте зазначав, що «імператор Микола II за нашим часом володіє середньою освітою гвардійського полковника хорошого сімейства». Так що перебільшувати ступінь освіченості після - днего російського царя не слід. За природними даними Микола зірок з неба не хапав. Не було у нього і тієї твердості характеру, якою володів його батько.
 9. 5. Декабристи
  здатна озброєна селянська юрба, в яку перетворився Чернігівський полк за три дні походу »(О. І. Киянская). Не випадково М. П. Бестужев-Рюмін визнав: «Найбільш успіх нам був би згубним для нас і для Росії». У наш час змінюється погляд на декабристів у зв'язку з тим, що вони перестали бути просто суб'єктами суспільно-політичного життя, а й стали розглядатися як живі люди -
 10. 6.Крестьянскій або пролетарський соціалізм? (Ідеї, організації, діячі)
  здатність народовольців відмовитися від своїх програмних установок природно привели їх до терору в умовах відсутності масової підтримки і потужної партії. Не сприймає А.А. Левандовський та оцінку Олександра II як яскраво вираженого лиходія. Звичайно, суперечки ці триватимуть. Хотілося б лише зазначити, що зайва політизованість в цих суперечках буде тільки заважати. Як нам здається, більш
 11. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
  Здатних надати імпульс ідеологічному обгрунтуванню самодержавства в умовах, що змінилися у нього не з'явилося. Він знав, що не треба, але не зміг знайти відповідь на питання «що робити?». Ми дозволили собі настільки докладно зупинитися на цьому видні представники консервативного напрямку громадської думки, оскільки його вплив на владу, на конкретну політику, було найбільшим серед
 12. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  здатність уряду вкинули країну в кризу, усугубившийся з початком першої світової війни. Особливий тип капіталістичної еволюції Росії зумовив розгортання в країні різнорідних за складом, цілям, характером рушійних сил революції. Таким чином, «завдяки відсталості, яка посунула нас вперед», Росія вступила на шлях революцій, і цей процес витікав із загального ходу миро-вого
 13. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Здатний об'єднати всіх хоча б в одному питанні - у створенні армії і використанні її в загальних інтересах. Труднощі для білого руху, його військових формувань та встановлених ним режимів на зайнятих територіях представляло найчастіше негативне ставлення місцевого населення. У книзі спогадів «1920», написаної в еміграції, відомий монархіст і активний діяч білого руху В. В.
 14. 5. Оточення І. В. Сталіна
    здатні вловлювати найменші бажання «вождя» і готові виконати будь-який його наказ. До них ставилися А. А. Жданов, Г.М. Маленков, не кажучи вже про Єжова і Берії. До всього іншого це була дуже Недружна команда, всі вони ворогували між собою. Але Сталін і не хотів мати біля себе дружної команди. Вони часто сперечалися один з одним, і Сталін заохочував ці суперечки, дотримуючись принципу «розділяй і володарюй».
 15. 8. Про характер суспільного ладу в СРСР наприкінці 1930-х рр..
    здібностями, був упертий і жорстокий у досягненні своїх цілей, то, підпорядкувавши своєму баченню соціалізму і партію, і державний апарат, він, організовуючи з їх допомогою повсякденну діяльність мас, домігся свого: в СРСР наприкінці 1930-х рр.. була реалізована сталінська модель «соціалізму». Був побудований «в основному» державно-адміністративний соціалізм з пануванням партійно-державної
 16. 1. Велика Вітчизняна війна
    здатних відмовитися від догматизму і по-новому розповісти про велику трагедію радянського народу. Генерал-лейтенант, доктор історичних наук Н. Павленко вважає, що «збільшення новаторських публікацій вселяє надію, що військова історія на шляху до виходу з кризового стану». Що нового дізнався народ про війну? Насамперед, названо загальна кількість жертв - 27 млн. чоловік! Але деякі історики
 17. Питання про взяття Берліна
    здібності глав держав антигітлерівської коаліції: І. В. Сталін (18791953), Ф. Рузвельт (1882-1945), У. Черчиль (1874-1965). Англійський історик А. Тейлор відзначає, що представники «великої трійки» користувалися в своїх країнах виключної владою ». Сьомий джерело. Соціальний світ і відсутність опозиції в країнах коаліції, що проявилося у відсутності страйкового руху в метрополіях
 18. 3. Арбітражний процесуальний ПРАВОЗДАТНІСТЬ, АРБІТРАЖНА процесуальна дієздатність
    здатність мати процесуальні права і нести процесуальні обов'язки (процесуальна правоздатність) визнається в рівній мірі за всіма організаціями та громадянами, що володіють відповідно до федерального закону правом на судовий захист в арбітражному суді своїх прав і законних інтересів. Здатність своїми діями здійснювати процесуальні права і виконувати процесуальні обов'язки
 19. 10. УЧАСТЬ ОСІБ, сприяння правосуддю
    здатні правильно розуміти факти і давати про них показання. Крім того, ніхто не зобов'язаний свідчити проти самого себе, свого чоловіка і близьких родичів. Відповідно до ст. 14 Сімейного Кодексу РФ в коло близьких родичів включені родичі по прямій висхідній і низхідній лініях (батьки, діти, дідусі, бабусі, онуки), повнорідні та неповнорідні брати і сестри. За
© 2014-2022  ibib.ltd.ua