Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін .. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007 - перейти до змісту підручника

Періодизація розвитку

Періодизація розвитку відноситься до числа найбільш складних і досі не мають однозначного вирішення проблем і психології, і фізіології. Про це свідчать різні підходи до періодизації розвитку, існуючі в цих науках. Труднощі в значній мірі пов'язані з відсутністю общепрізнанного1 критерію, який був би одно прийнятий представниками різних наук.

Вимоги до критерію періодизації були сформульовані ще J]. С-Виготським, який вказував, що ознака, на підставі якого можна відрізнити одну епоху дитинства від іншої, повинен бути: показовим для судження про загальний розвиток дитини ; легкодоступним для спостереження і об'єктивним. Як приклад такої ознаки Виготський призводить процес зміни зубів. Дійсно, це інформативний показник біологічного дозрівання. Морфологи Б.А.Нікітюк і В.П. Читців вказують, що він більше за інших відповідає календарному віку дитини. Є також дані про те, що існує кореляція між темпом зміни зубів в дошкільному віці і деякими аспектами розумового (вербального) розвитку.

Проте обмеженість такого критерію очевидна. Він охоплює надто короткий період онтогенезу і, крім того, будучи приватним ознакою, не дає уявлення про суть процесів, що відбуваються в організмі на що виділяються з його допомогою етапах розвитку. Подібні претензії можна пред'явити і іншим аналогічним підходам до періодизації (наприклад, до періодизації на основі критерію сексуального розвитку).

Відомий фізіолог І. А. Аршавський вважав, що в основу періодизації мають бути покладені критерії, що відображають специфіку цілісного функціонування організму. За цією логікою представляється виправданим в якості фундаментального критерію періодизації розглядати процеси адаптації і адаптивні можливості організму. Як відзначають М. М. Безруких до Д. А. Фарбер, особливу роль у віковій періодизації грають критерії, що відображають рівень розвитку і якісні зміни адаптивних механізмів, пов'язаних з дозріванням регуляторних структур ЦНС і обумовлюють діяльність всіх фізіологічних систем і поведінку дитини. Такий підхід зближує фізіологічні та психологічні підходи до проблеми вікової періодизації і створює основу для вироблення єдиної періодизації розвитку.

У цьому зв'язку доречно навести розроблену JI. А. Щеплягіна з співавторами схему, що характеризує етапність нервово-психічного Реагування дітей і підлітків і яка відображає особливості порушення-іій адаптації на різних етапах розвитку. Можна виділити наступні чотири етапи, або рівня, у розвитку організму і типах порушення при дезадаптації:

0-3 роки; в цьому віці найбільш розвинені вегетативні відділи нервової системи і відповідь на шкідливу дію середовища знаходить своє вираження у вигляді порушення вегетативних функцій (розлади травлення, порушення циклу сну і неспання тощо);

4 роки - 10 років; на цьому віковому етапі прискорено розвиваються рухові функції і встановлюються субординаційні відносини між підкірковими і корковими рівнями в організації рухових актів; при патогенних впливах в цьому віці частіше виникають порушення в руховій сфері (тики, заїкання та ін.);

7-12 років; це період афективного реагування, обумовлений формуванням і ускладненням суб'єктивного досвіду дитини та її емоційних переживань; на цьому етапі дезадаптація проявляє себе у вигляді підвищеної збудливості і страхів;

12-16 років; це емоційно-ідеаторний етап нервово-психічного реагування; рівень психічної зрілості в цьому віці забезпечує відповіді на вплив середовища у вигляді характерологічних реакцій. В якості ілюстрації процесів дезадаптації в цьому віці можна привести типологію акцентуацій характеру підлітків, запропоновану А.Е.Личко.

Наведену схему не варто розглядати як варіант періодизації, оскільки вона запропонована для вирішення інших завдань. Однак ця схема дозволяє уточнити зміст поняття дезадаптації і виділити вікову специфіку психофізіологічних механізмів цього явища.

Міждисциплінарне вирішення проблеми періодизації розвитку ускладнюється також неоднозначністю поняття «вік». У фізіології, психології та соціальних науках це поняття має різний зміст.

Значні індивідуальні коливання в темпах дозрівання організму дали підстави для введення такого поняття, як біологічний вік. Він визначається морфофункціональними особливостями організму в порівнянні зі статистично встановленим середнім рівнем розвитку, характерним для даного хронологічного віку в цій популяції.

Представлення про біологічний вік має практичне значення, тому що в житті нерідко потрібно об'єднувати дітей не за календарним (паспортному) віком, а з урахуванням реально існуючих відмінностей у їх розвитку.

У більшості дітей біологічний і календарний вік збігаються, однак у деяких дітей біологічний вік випереджає календарний або відстає від нього.

Основними критеріями оцінки біологічного віку вважаються: зрілість, оцінювана за термінами прорізування молочних і постійних зубів; скелетна зрілість (порядок і терміни окостеніння скелета); зрілість, оцінювана за термінами настання вторинних статевих ознак. Останнім часом при оцінці біологічного віку стали використовувати не тільки морфологічні вікові зміни, але й показники зрілості фізіологічних систем організму.

Оцінка біологічного віку проводиться шляхом зіставлення відповідних показників розвитку обстежуваного дитини зі стандартами, характерними для даної вікової, статевої та етнічної групи. Індивідуальні відмінності в біологічному віці визначаються багатьма факторами: генетичними і такими середовищними, як клімато-географічні, екологічні та соціокультурні. З цієї причини діти і підлітки з різних етнічних та соціокультурних груп при однаковому календарному віці можуть мати різний біологічний вік.

Потрібно відзначити, що проблема віку в науці набуває все більш диференційоване тлумачення. Поряд з календарним і біологічним віками для характеристики людини використовуються поняття соціального і психічного віку. Причому такі широко прийняті в психології і фізіології поняття, як дошкільний, шкільний, студентський, робочий і пенсійний вік являють собою градації соціального віку, оскільки мають явно соціальне походження та зміст, яке визначається нормативно-рольовими характеристиками, існуючими в даному суспільстві в конкретну історичну епоху.

Диференціюється і поняття психічного віку. Крім розум-ного віку, який визначається коефіцієнтом інтелекту, виділяють психосексуальний вік (рівень еротичних інтересів і поведінки), рекреаційний вік (відповідність дозвілля віковим нормам) і т.д. У цьому зв'язку знову виникає проблема узгодженості, в даному випадку узгодженості між різними категоріями і аспектами віку. Наприклад, наскільки психосексуальний вік відповідає рівню індивідуальної фізіологічної зрілості підлітка.

Наукові та практичні знання забезпечують деякі, в основному емпіричні, уявлення про ступінь узгодженості різних аспектів віку, відповідної нормальному ходу онтогенезу. Проте існують певні типи, варіанти розвитку, які виділяються за об'єктивними критеріями неузгодженості біологічного, психічного і календарного віку.

Поряд з типовими показниками рівня розвитку, характерними Для більшості представників певної віково-статевої групи, зустрічаються відхилення. На індивідуальному рівні вони зводяться до двох основних типів: акселерації і ретардації розвитку. Акселерація являє собою прискорення фізичного розвитку та формування функціональних систем організму дітей і підлітків. Розрізняють два види акселерації: епохальну і внутригрупповую. Перша визначається як явище, притаманне всім дітям і підліткам у порівнянні з попередніми поколіннями. Епохальна акселерація бьіла помітним явищем в 60-70-ті роки XX в. У 80-ті роки процес стабілізувався, а з початку 90-х з'явилися ознаки протилежно явища - децелерації розвитку, тобто широко спостережуваного за повільний процес фізичного дозрівання дітей і підлітків. Причини масової акселерації і децелерації до кінця не вивчені. Висловлюється припущення, що епохальні акселерація і децелера-ція мають циклічний характер. Це означає, що прискорення розвитку - явище тимчасове, воно настає періодично під впливом екзогенних факторів (наприклад, сонячної активності) або ендогенних процесів невідомої природи, і на зміну йому приходить уповільнення фізичного розвитку.

Внутригрупповая, або індивідуальна, акселерація розглядається як прискорений розвиток окремих дітей і підлітків у певних вікових групах. Частка таких дітей коливається в межах від 13 до 20% залежно від віку.

Ретардация проявляється при затримці фізичного розвитку та формування функціональних систем організму дітей і підлітків. Частка ретардірованних дітей всередині різних вікових груп іноді досягає 20%. Ретардация розвитку може виявлятися в різних сферах і характеризуватися різним ступенем відхилення від статистичної норми. Необхідно розрізняти ретардацією фізичного розвитку і затримку психічного розвитку. Перша може існувати незалежно від другої і нерідко являє собою варіант розвитку в межах норми.

Описано, наприклад, конституциональное уповільнення розвитку, обумовлене факторами спадковості і проявляється у відставанні всього розвитку, в тому числі статевого дозрівання, на 2-3 роки. Такі діти все одно проходять всі стадії розвитку і досягають зрілості, але тільки із запізненням.

У зв'язку з цим існує особлива завдання - відокремити уповільнений розвиток і дозрівання як варіант норми від затримки розвитку, обумовленої патологічними процесами. Останнє особливо важливо при визначенні шкільної зрілості та готовності до навчання.

Оскільки близько 40% дітей мають динаміку біологічного дозрівання, отклоняющуюся від середніх нормативних даних, є підстави вважати, що кожній людині властивий власний темп індивідуального розвитку. Діти, що мають однаковий календарний вік, можуть перебувати на різних етапах вікового розвитку. Невідповідність календарного і біологічного віку дитини дозволяє оцінити темп індивідуального розвитку.

За сучасними уявленнями швидкість росту та розвитку на різних етапах онтогенезу певною мірою залежить від конституціональної приналежності дитини і його гормонального статусу. Так, у представників дигестивного (характеризується переважним розвитком живота, який видається вперед по відношенню до грудної клітки) і, мабуть, м'язового типів у порівнянні з астено-торакаль-ним типом (характеризующимся подовженим худорляву статуру і розвиненою в довжину грудною кліткою) раніше починається період статевого дозрівання, і, мабуть, вони в більш ранньому віці досягають статевої зрілості. Відомо також, що процеси росту у пред ставників м'язового типу закінчуються раніше, ніж у людей астенічного статури.

Поряд з конституціональними надзвичайно виражені статеві відмінності в темпах дозрівання: у дівчаток дозрівання йде швидше, відповідно до цього мають місце статеві відмінності по цілому ряду показників, що свідчать про більш ранньому настанні зрілості у дівчаток.

Отже, психофізіологічне дозрівання, визначальне черговість вікових змін в ЦНС і деяких інших системах організму (ендокринної, опорно-рухової), забезпечує умови для виникнення та реалізації психічних функцій. За морфологічними і функціональними показниками можна судити про процеси дозрівання і ступеня зрілості структур і функцій організму на окремих етапах онтогенезу кожної дитини. Однак у послідовності процесів дозрівання відображаються як загальні, так і індивідуальні особливості розвитку. Індивідуалізація стосується в першу чергу темпу дозрівання (швидкості вікових перетворень).

Нерідко висловлюється думка, що акселерація фізичного розвитку не робить впливу на темпи психічного розвитку і це створює труднощі в навчанні і вихованні прискорено дозрівають дітей. На думку деяких учених, більшість дітей, що виявляють ознаки передчасного статевого дозрівання, схильні до відставання у розвитку розумових здібностей. У той же час німецький психолог Х.Ремшмідт, узагальнюючи дані ряду досліджень, вказує, що конституційно рано розвиваються діти і так звані соматичні акселерати виявляють вищі показники розумового розвитку і кращу соціальну пристосовність. Розміри тіла впливають на успіхи рано дозріваючих підлітків, у більш великих дітей успішність краще, ніж у дрібних, вони користуються симпатією оточуючих і впевнені в собі. На противагу цьому у пізно дозріваючих підлітків менше віри в себе, більше сумнівів у здійсненності своїх планів. Деякі з цих особливостей, мабуть, зберігаються і на більш пізніх етапах онтогенезу.

 Таким чином, конституціональні особливості дитини (у тому числі і темп дозрівання) створюють специфічні умови для його психічного і соціального розвитку - більш сприятливі для одних Дітей і менш сприятливі для інших.

 Як вже зазначалося вище, темп дозрівання - характеристика щодо непостійна, тому в житті індивіда на зміну висловленому прискоренню темпів дозрівання може прийти уповільнення розвитку, і навпаки, спочатку уповільнене дозрівання може прискоритися і привести до акселераційним стрибка. Ці явища адекватно описуються поняттям індивідуальна траєкторія розвитку. Воно має на увазі можливі прискорення і уповільнення дозрівання, а також певну міру онтогенетической стабільності характеристик інді-виду в ході онтогенезу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Періодизація розвитку"
 1. 2.2.3. Два напрямки розвитку історичної та історіософської думки
    периодизаций історії. На перших порах типологизация соці-Орів і виділення епох історії не збігалися. Але в ідеалі, коли мова йде про наукову періодизації всесвітньо-історичного процесу, вона з неминучістю повинна являти собою не що інше, як типологію соціоісторнческіх організмів, але не просту, а стадиальную. З появою стадіальних типологій соціоісторіческіх організмів проблема
 2. 127. У чому полягає проблема періодизації історичного процесу?
    періодизації історичного процесу займалися Д. Віко, Ж. Кондорсе, Г Гегель. К. Маркс, О. Конт, теоретики індустріального та інформаційного суспільства Різноманітність періодизації історичного процесу пояснюється вибором підстав за якими весь процес історичного розвитку підрозділяється на визначений ві епохи. Можна сказати, що проблема періодизації історії полягає в тому, як вибрати
 3. Студент повинен знати:
    періодизацію історії політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 4. 129. У чому особливості цивілізаційного підходу до періодизації історичного прочеспа?
    періодизації історичного процесу спрямований проти погляду па історію як на єдиний світовий процес. Як правило, при цивілізаційному підході історію представляють у вигляді калей шскопа локальних культур чи цивілізацій І Іногда в від справ м і ю групу виділяють кул \ - тугологіческій підхід в якому історія представлена до, ж різноманіття культур, несвідомих до універсальним законам міповой історик
 5. Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с., 2007

 6. 16. Які періоди можна виділити в античній філософії і на яких підставах?
    періодизація історії античної філософії була запропонована іншим і івеетньїм росі ійскім філософом, психологом Г. І Челпанова (1862-1936V Тут критерій для виділення п'яти періодів ан '. ічной філософії - зміна об'єкту і явдач філо (офіі. Перший період - натурфілософ, кий, або космологічний (VI ст. до н. е.. - середина V ст. до н. е..) характеризується переважним интере; ом до проблем "фі-зиса»
 7. I Вікова періодизація
    периодизаций розвитку (Коменський, Штрац, Бюллер, Горлок, Левітів, Ельконін, Пршігода, Ванек, Шванцара та ін.), причому число запропонованих периодизаций досягло декількох десятків і продовжує збільшуватися, оскільки поки неможливо побудувати систему, яка спиралася б тільки на один критерій і була безперечною. Чи не станемо вникати в теоретичні тонкощі вибору критерію. Зупинимося на аналізі
 8. 1.2. «Неолітична революція» як основний рубіж розвитку первісного суспільства.
    періодизацію первісної історії. Іншими словами, мова йде про те, що саме це суспільство ніколи не було статичним, воно розвивалося, проходило різні етапи. Виділяють кілька видів такої періодизації - общеисторическую, археологічну, антропологічну. Особливу методологічну цінність представляє для теорії держави і права періодизація, що базується на нових даних археології та
 9. Рандалова О.Ю.. Середньовічна філософія: навчально-методичний посібник. - Улан-Уде: Видавництво Бурятського держуніверситету. - 47 с., 2011

 10. 2.5. Духовна сфера життя суспільства. Мораль, справедливість і право як регулятори суспільної життєдіяльності
    періодизація історичного процесу. Сучасні підходи до проблеми періодизації історії. Сутність і співвідношення понять: історичний період, історична епоха, формація, цивілізація. Дискусії про формаційному і цивілізаційному підходах у філософії історії. Механізми зміни історичних епох. Основні новації історичних періодів. Динамічні стратегії цивілізацій: ресурсний підхід,
 11. Періодизація радянських гендерних відносин
    періодизація радянської партійно-державної політики щодо сексуальності і жінок (Кон 2005; Коп 1995; Ьар1сЙ1.ч 1977). Іншу періодизацію радянської гендерної історії, засновану на виділенні декількох поколінь радянських людей, що мали різну соціалізацію та повсякденний досвід, пропонує фінська дослідниця А. Роткірх (Кх ^ кнсЬ 2000). Усі дослідники виділяють чотири періоди
 12. Періодизація історії держави і права.
    періодизація по-особливому значна в історії права. Історія держави і права найменше подієва, це історія принципів і установлень, тобто по перевазі інституційна історія. Уявити юридичний інститут досить повно і правильно можна тільки в нерухомому, статичному, його представленні - це передбачає догматичне, чисто юридичне за своїми прийомів, зображення, слідуючи
 13. § 2. Проблема періодизації дорослості
    периодизаций належить III. Бюлер, яка виділила п'ять фаз розвитку дорослої людини на підставі здійснення самовизначення. - Перша фаза (16 - 20 років) - передує власним самовизначення. - Друга фаза (з 16 - 20 років до 25 - 30 років) - фаза проб і пошуку (професії, супутника життя тощо). Життєві цілі часто нереалістичні і схильні до змін. \ Див: Ананьєв Б.Г.
 14. 2.3.5. Чотиричленна періодизація історії людства: мисливсько-собирательская, пастушача, землеробська і торгово-промислова стадії
    періодизацією історії людства, скільки картиною розвитку господарської діяльності людини. Проте в подальшому зі зміною «способів життєзабезпечення» стали пов'язувати зміни форм власності і взагалі суспільних порядків. Зачатки такого подання є вже в працях Г. Гроція і С. фон Пуфендорфа. У подальшому ця ідея отримала досить широкий розвиток. В результаті
 15. § 2. Категорія «психологічний вік» і проблема періодизації дитячого розвитку в роботах Л.С. Виготського
    періодизації («карти психічного розвитку»), яка синтезувала б різні сторони процесу розвитку і спиралася на його механізми. Л.С. Виготський називав проблему вікової періодизації розвитку «центральної для всієї дитячої психології» і «ключем до всіх питань практики» 1. Проаналізувавши існували на той момент схеми періодизації, він виділив три способи їх побудови. 1.
 16. 30. Критерії періодизації держави і права
    періодизації держави і права виникає насамперед в історичному дослідженні. Для ТГіП періодизація держави і права має сенс у тому, що дозволяє оцінювати ці суспільні інститути у розвитку, робити теоретичні висновки про їх виникнення і шляхи розвитку, а також прогнози. Серед критеріїв періодизації можна виділити два основних, що використовуються в сучасній науці: формаційний і
 17. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
    розвитку по-політико-правової ідеології. Класова і загальнолюдське в політико-правових доктринах. Проблема подолання політичного відчуження в історії політичної думки. Основні теоретичні варіанти подолання політичного відчуження: заміна держави громадським самоврядуванням, здійснення державної влади народом, підпорядкування держави праву. Соціально-класові основи
© 2014-2021  ibib.ltd.ua