Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
АРИСТОТЕЛЬ. СОЧИНЕНИЯ В 4-х томах. ТОМ 4. ИЗД-ВО ДУМКА, МОСКВА., 1983 - перейти до змісту підручника

ПОЛІТИКА

П'ять утворюють «Політику» досліджень па пов'язані між собою теми (економіка - кн. I, питання про найкращий спосіб правління - кн. II, загальна теорія поліса - кн. III, реальні типи держав, причини їх краху, способи зміцнення - кн. IV, V і VI, ідеальна держава - кн. VII і VIII) писалися, мабуть, в різний час, систематично доопрацьовувалися в якості лекційних курсів і отримали відому нам структуру і форму в Наприкінці останнього, афінського періоду творчості Аристотеля (див. Aubonnet J. Introduction. - In: Aristote. Politique. Т. I. Paris, 1968, p. CXVII). Ар. явно хотів продовжити роботу над «Політикою», про що говорять не здійснені ним плани (див. I 13, 12601) 8-13; II 6, 1265М7; II 10, 1272а22-26; VII 5, 1326Ь32-36; VII 10, ІЗЗОаЗ-5; VII 16, 1335Ь2-4; VII 17 , 1336Ь24-26; VIII 3, 1338а30-34; VIII 7, 1341М9-26). Давно помічена (див. ніжо прим. 30 до с. 644) незавершеність трактату не заважає йому бути, як писав німецький історик філософії Е. Целлер, найважливішим текстом але політичній науці у всій античності, і не тільки античності. Тут поєдналися пильне спостереження фактів (недарма Ар. Збирав відомості про різних державних пристроях, законодавчих системах, застільних звичаях, навіть про переможців Всегрецький спортівпих ігор - див список його творів у Діогена Лаерція, V 22-27), політичний досвід (ар. був близький до македонському царського дому, з його допомогою відновив ок. 341 р. до п. е.. зруйновану Стагире і дав їй закони) і, нарешті, уявлення про вищу людському благо, що корениться у всій попередньої філософської традиції і в арістотелівської онтології. Вплив "Політики" простежується у Цицерона («Про державу» I 25-27; 29; «Про закони» III 6, 14; «Про межі добра і зла» V 4, 11; «Листи до брата Квінта» III 5, 1), у римських і візантійських юристів-кодифікатор.
«Політика» явно була відома таким середньовічним арістотеліком, як Боецій і Іоанп Дамаскін; в XI в. про неї пише візантійський коментатор Аристотеля Михайло Ефеський; після латинського перекладу Вільгельма з Мербеке (бл. 1260 р.) її коментують Альберт Великий, Петро Овсрнскій; засвоєні через Фому Аквінського ідеї «Політики» послужили Данте для обгрунтування проекту всесвітньої держави («Про монархії»). Біля витоків сучасної політології Ж. Бодеп свідомо слід аристотелевскому методу і після майже двох-тисячолітнього перерви відновлює працю збирання відомостей про пристрій і законодавствах всіх відомих в світі політичних утворень. Макіавеллі, Еразм Роттердамський, Гоббс, Спіноза, Локк, Монтеск'є, Руссо, Кондорсе спираються на ідеї Ар. і неодноразово цитують його. За першим виданням «Політики» (у друкарні Альдо Манучо, Венеція, 1498) пішли десятки перевидань. Велика робота по встановленню тексту трактату йшла в XVII і XIX ст. (Видання Хайнз 1621 р., Копрінга 1656, Шпейдера 1809 р., Беккера 1831 р., Бернайса 1872 р., критичне видання Зуземіля 1872 р., Ньюмена 1887-1902 рр..).

«Політика» десятки разів перекладалася на сучасні мови. Повний російський переклад вперше виконав Н. Скворцов в 1865 р. Для цього видання взятий переклад С. А. Жебелева (М., 1911), звірений А. І. Доватура і в ряді місць уточнений нами.

Нижче слід складений нами список видань перекладів і досліджень, що згадуються в примітках до «Політиці».

В. В. Бібіхіп

Бартслемі Сент-Ілер - Aristote. Politique. Trad, en fran ^ ais ... par J. Barth61emy Saint-Hilaire. Paris, 1874 (3-me ed.).

Беккер-Bekker /., Ed. Aristotelis opera. Berlin, 1831.

Бендер - Bender W. Kritische und exegetische Bemerkungen zu Aristoteles * Politik.

Hersfeld, 1876.

Бернайс - Bernays /., Ubers. Aristoteles * Politik. Berlin, 1872.

Бойезен - Bojesen E. Bidrag til fortolkningen om Aristoteles's Bogor om Staten, vol. I, II. Kobenhavn, 1844-1845.

Віламовнц-Меллендорф - Wilamovitz-Moellendorff V. von. Grio-chisches Lesebuch, Bd I. Berlin, 1904.

Джоуетт - Aristotle. Tho politics. Transl. into English with introd., marginal analysis, essays, notes and indices by B. Jowett. Oxford, 1885.

Зуземіль - Aristoteles'Politik, 2 T. Greichisch und Deutch hrsg. von Dr. F. Susemihl. Leipzig, 1879.

Імміш - Immisch <9., Ed. Aristotelis Politica. Lipsiae, 1909.

Німейер - Niemeier. Annates. Ed. Fleckeisen, 1891.

Ниомен - Newman W. L., ed. The Politics of Aristotle. Oxford, 1887.

Обонне - Aristote. Politique. Texte е1аЬП et traduit par Jean Aubonnet. Paris, 1960.

Опксн - Oncken W. Die Staatslehro des Aristoteles, Bd I-II, Leipzig, 1870, 1875.

Рабе (Rabe H.) - див окремі зауваження в вид. О. Імміша і Ф. Зузсміля.

Річарда (Richards) - див окремі замечапія в вид. У. Ниомена.

Тірвітт - Tyrwhitt Т. Н. Ad Aristotelis Poeticam. Oxford, 1794.

Тюро - Thurot Ch. Etudes sur Aristote. Paris, 1860.

Шнейдер - Schneider J. (7., Ed. Aristoteles. Politica. Frankfurt am Oder, 1809 (2. Ausg.).

Шпенгсль - Spengel L. Ober die Politik des Aristoteles. - Phi-lologische Abhandlungen der Miinchner Akademio der Wissenschaften, Bd V. Munchen, 1868.

Примітки до «Політиці» складені А. І. Доватура.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПОЛІТИКА "
 1. Проблемні питання 1.
  політика? 2. Як співвідносяться мораль і політика? Чи може політика бути «моральної»? 3. Яка ступінь взаємовпливу політики і економіки? 4. Яким чином можна витлумачити поширене вираз «політика як наука і мистецтво»? 5. Коли виникла політична наука? 6. Яке місце займає політологія в системі соціальних наук? 7. Які прогностичні можливості політології?
 2. Програмні тези
  політики як явища суспільного життя. Людина - «політична тварина» у трактуванні Аристотеля. Давньогрецький поліс; становлення і розвиток уявлень про політику. - Межі сфери політики. Государствоцентрізм. Політика як область взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Сучасні підходи до вивчення політики. Політика - область соціальних відносин і мистецтво
 3. Запитання для семінарського заняття 1.
  політикою розумілося головним чином державне управління? 4. Що входить до числа суб'єктів політики? 5. У чому полягає внесок Н. Макіавеллі у вивчення політики ? 6. Охарактеризуйте основні сучасні моделі пояснення політики. 7. Дайте визначення політичного в розумінні К. Шмітта. Чи актуальна ця трактовка в даний час? 8. Що являє собою сучасна
 4. Проблемні питання 1.
  політика сьогодні? 3. Глобалізація: міф чи реальність? 4. Світова і внутрішня політика: яке їх взаємовплив? 5. Який внесок теорії у формування світової політики? 6. Яка теоретична школа міжнародних досліджень і які аспекти сучасної політичної системи світу описує найбільш точно? 7. Які перспективи розвитку світової політики як науки, її співвідношення з іншими
 5. Завдання курсу:
  політико-правових концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити студентів системному підходу до аналізу розвитку будь-якої наукової
 6. Зовнішня політика Російської Федерації.
  політиці РФ з кінця 1991 можна виділити три основні
 7. План
  політика перших руських князів. а) . Внутрішня політика перших руських князів. б). Зовнішня політика перших руських князів. Договори Русі з Візантією 911, 945, 971
 8. Студент повинен мати навички:
  політико-правових шкіл, наукових напрямів, окремих теорій; самостійної постановки локальної дослідницької політико-правової проблеми; роботи з основними видами джерел з історії політичних і правових
 9. Додаткова література
  політика в Росії. - Поліс, 1995. - № 3. Вятр Е. Соціологія політичних відносин. - М., 1979. - Гол. 12. Гаман-Голутвіна О.В. Політичні еліти Росії. - М., 1998. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Політична психологія. - М., 1996. Ільїн М.В., Коваль Б.І. Особистість в політиці: «Хто грає короля»? - Поліс, 1991. - № 1. Каверін С.Б. Потреби влади. - М., 1991. Левчик Д.А., Левчик Е.Г.
 10. Програмні тези
  політики. Гуманістичний сенс сучасної політики. - Людина - суб'єкт (актор) політики. Політичні ролі. Homo politicus. Колективні суб'єкти політики. Політична соціалізація і десоціалізацію. Політизація та деполітизація. Політичні темпераменти. - Поведінковий підхід до політики. Різноманіття різновидів розуміння політичної поведінки. - Психологічна складова
 11. Студент повинен знати:
  політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної та правової
 12. Кадрова політика
  політика формується парламентом, правлячою партією і урядом і значною мірою визначається типом влади в суспільстві. Тип влади робить істотний вплив на стратегію і стиль керівництва, а також вимоги до персоналу. Очевидно, що найбільш повно використовувати творчий потенціал людини можна тільки в демократичному суспільстві. Перехід до ринкової економіки супроводжується
 13. Студент повинен вміти:
  політико-правових концепцій, оцінити їх роль і значення в розвитку методологічних підходів до формування теоретичної моделі пізнання правових явищ; простежити витоки виникнення і розвитку політико-правової теорії в її взаємодії з іншими науковими школами і напрямами; володіти понятійним апаратом історії політичних і правових
 14. Цілі курсу
  політико-правової думки як цілісному процесі концептуального осмислення теоретичних проблем державно-правового характеру; узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, юристів, філософів, політичних діячів у вирішенні проблемних питань, пов'язаних з дослідженням походження, природи і сутності держави і права, законності і справедливості права, принципів
 15. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
  політико-правового вчення. Зв'язок світоглядної основи політико-правового вчення, його теоретичного змісту, програмних положень. Закономірності розвитку по-політико-правової ідеології. Класова і загальнолюдське в політико-правових доктринах. Проблема подолання політичного відчуження в історії політичної думки. Основні теоретичні варіанти подолання політичного відчуження:
 16. Тема 3.Політіческіе та правові вчення у феодальному суспільстві
  політико-правової ідеології в Давньоруській державі. Основні напрямки політико-правової ідеології в період становлення і розвитку Московського царства. Політичні програми иосифлян і
 17. Тема 4.Політіческая та правові вчення в Європі в період ранніх антифеодальних революцій
  політико-правової ідеології Нового часу. Політичне вчення H. Макіавеллі. Макіавеллі про досвід істо-рії, про природу людини, про цілі і формах держави. Погляди на співвідношення політики і моралі. Макіавеллізм. Боротьба політичних ідей в період Реформації. Тираноборцев. Ж. Боден про сувере-нітету державної влади та про форми держави. Політико-правові ідеї раннього соціалізму. Питання
 18. Нечаєв В.Д, Філіппов А.В. Вся політика. Хрестоматія. - 440 c, 2006
  політиків, критиків наших та іноземних зібрані в дюжину розділений - від того, шануй таке взагалі політика, і до того, ніж у наш час є питання про національний суверенітет, від стислій німкенею характеристики основних політичних ідеологій до політичної системи держави i: суті її реформування. Питання до читача, якими завершується кожний розділ, сформульовані так, що виразну відповідь
© 2014-2021  ibib.ltd.ua