Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія науки → 
« Попередня Наступна »
В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002 - перейти до змісту підручника

Пізнання як предмет філософського аналізу

У Джерела пізнання. Чуттєвий досвід і раціональне мислення: основні форми і способи взаємодії. Сенсуалізм і раціоналізм

^ Можливості та межі пізнання. Гносеологічний оптимізм, скептицизм, агностицизм

^ Сутність процесу пізнання: споглядальний і діяч-логий підходи до пізнання. Пізнання як відображення дійсності, конструювання об'єкта пізнання, єдність відображення і конструювання, інтерпретація ^ Суб'єкт і об'єкт пізнання. Людина як суб'єкт пізнання: проблема інтерсуб'єктивності. Об'єкт як «даність» і об'єкт як «конструкція» Р Істина і оману. Концепції істини: класична, кореспондентська (істина як відповідність), когерентна, конвенціалістская, прагматична. Критерії істини

Пізнання є необхідною стороною ставлення людини до світу. «По Знавала чи мир»? «Що є знання?» - Такий один з традиційних питань, над яким філософи розмірковують більше 2,5 тисяч років. При подальшому аналізі він розгалужується на безліч інших.

Чи існують безперечні, абсолютно достовірні підстави або джерела знання? Якщо такі підстави є, то чи можна на них, як на фундаменті, будувати системи істинного знання? Якщо ж таких підстав немає, то як ми можемо отримати достовірне знання? Які основні форми людського знання? Чи можна знайти критерії, що дозволяють чітко відмежувати знання і спекулятивні побудови? Чи існують межі пізнання? Чи можемо ми знати про стани свідомості іншої людини? Що таке істина і досяжна вона в людському пізнанні? Ці та подібні їм питання не допускають тривіального, раз назавжди даної відповіді і є предметом обговорення в гносеологіі3.

| Гносеология (теорія пізнання - від грецьких слів - «gnosis» - зна-- ня і «logos» - вчення) - це розділ філософії, в якому вивчаються такі проблеми як природа і джерела пізнання, його можливості і межі, відношення знання і реальності, суб'єкта й об'єкта пізнання, досліджуються загальні передумови пізнавального процесу, умови достовірності знання, критерії його істинності, форми і рівні пізнання і ряд інших проблем.

Починаючи з XVII в. вчення про пізнання почали розглядати як вихідну філософську дісціпліну4. Часто це називають епістемологічних поворотом5, подією в філософії в епоху Нового часу.

Чому видатні філософи цього часу так одностайно стали міркувати про людський розум і людську природу, а не про всесвіт і про Бога, як це робили їхні попередники? Ними керувала проста, але далеко йде ідея. Світ, в якому існує людина, нескінченний і дуже різноманітний. Людству не вистачить ні часу, ні сил, щоб пізнати його в цьому різноманітті. Однак той інструмент, за допомогою якого люди пізнають світ, - людські почуття і розум - кінцеві, доступні для огляду і, як вважали ці мислителі, у всіх людей практично однакові. Так, може бути, простіше і доцільніше почати саме з них - дізнатися, які пізнавальні здібності людини, які можливості і межі його почуттів і розуму?

Якби філософія змогла розібратися в людській природі, зрозуміти, як ми пізнаємо - переважно за допомогою наших почуттів (зору, слуху, дотику), або ж шляхом чистого роздуми, або якось об'єднуючи дані почуттів з ідеями розуму, то нам було б простіше зрозуміти і пізнати все інше. Вперше цей хід думки можна знайти у Р. Декарта. Але, можливо, яскравіше всіх цю нову стратегію висловив у вступі до «Трактату про людську природу» Д. Юм. «Безсумнівно, що всі науки в більшій чи меншій мірі мають відношення до людської природи і що, наскільки б віддаленими від останньої не здавалися деякі з них, вони все ж повертаються до неї тим чи іншим шляхом. Навіть математика, природна філософія і природна релігія певною мірою залежать від науки про людину, оскільки вони є предметом пізнання людей і останні судять про них за допомогою своїх сил і здібностей. Неможливо сказати, які зміни та покращення ми могли б призвести в цих науках, якби були досконало знайомі з обсягом і силою людського пізнання, а також могли пояснити природу як застосовуваних нами ідей, так і операції, вироблені нами в наших міркуваннях.

.. Отже, єдиний спосіб, за допомогою якого ми можемо сподіватися досягти успіху в наших філософських дослідженнях, полягає в наступному: залишимо той тяжкий, виснажливий метод, якому досі слідували, і, замість того, щоб час від часу займати прикордонні замки і села, будемо прямо брати приступом столицю або центр цих наук - саму людську природу; ставши, нарешті, панами останньої, ми зможемо сподіватися на легку перемогу і над усім іншим »6.

Теорія пізнання традиційно тісно пов'язана з такими розділами філософського знання, як онтологія - вчення про буття як такому, діалектика - вчення про загальні закони розвитку буття і пізнання, а також з логікою (в її різних модифікаціях) і методологією.

Оскільки об'єктом пізнання, «центром» всієї гносеології є людина, то вона широко використовує дані філософської антропології, етики, культурології, соціології та інших наук про людину. При вивченні особистості пізнає суб'єкта теорія пізнання спирається на дані психології, фізкабінет-олог, нейрофізіології, медицини. Великий і різноманітний матеріал для узагальнюючих висновків їй поставляють математика, кібернетика, природні і гуманітарні науки в сукупності всіх своїх різноманітних дисциплін, історія філософії і науки та ін Опора теорії пізнання на ці області людської діяльності тим більше необхідна тому, що пізнавальний процес завжди відбувається в певному соціокультурному контексте7. Розширення предмета теорії пізнання йде одночасно з оновленням і збагаченням її методологічного арсеналу: гносеологічний аналіз і аргументація починають включати певним чином переосмислені результати і методи спеціальних наук про пізнання і свідомості, соціальних та культурологічних дисциплін.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Пізнання як предмет філософського аналізу "
 1. Попередні зауваження
  пізнання і шуканого з його допомогою знання, а також предмета філософії. Чи має взагалі сенс філософське запитування, це в першу чергу залежить від того, чи існує таке пізнання, яке задовольнить це запитування, тобто відповість на поставлені питання. Звідси розуміння природи і сенсу філософського пізнання, а також предмета філософії має вирішальне значення для розуміння змісту
 2. В.І. Штанько. Філософія та методологія науки. Навчальний посібник для аспірантів і магістрантів природничонаукових і технічних вузів. Харків: ХНУРЕ. с.292., 2002

 3. Тема 5. Сутність і форми пізнання
  пізнання; 5) з точки зору оцінки результатів, виражених поняттям «істина». Пізнання і знання. Відмінність знання від псевдознання. Міф, релігія, філософія і наука в дослідженні пізнання. Проблема достовірності знання, меж знання. Знання і реальність. Основні гносеологічні ідеї в філософії. Основні принципи теорії відображення. Гносеология скептицизму і агностицизму. Сенсуалізм,
 4. ДУМКА
  пізнання дійсності і зв'язків людини з нею; пізнання - це критика і спростування усталених переконань та оцінок з опорою на факти. На основі даних посилок сучасна АФ розробляє дві стратегії пізнання: реалізація головних принципів Просвітництва на основі визначення сфери застосування філософських методів і аргументів; опис природи наукового методу та інших нефілософських
 5. Контрольні питання по § 1 січня.
  Як це впливає на вирішення проблеми визначення сутності філософії (її предмета)? 2. Що таке філософський плюралізм? 3. Чим відрізняється предмет філософії від її основного питання? 4. Що означає поняття «метафізика»? 5. Чим різняться трактування філософської метафізики в роботах Аристотеля, Платона і Канта? 6. Які загальні ознаки і критерії виділення метафізичного плану
 6. Програма конференції
  пізнанні Четверте засідання: Дільтей і філософія в Росії І. А. Чу барів (Москва) Дільтей і Шпет. Парадокси інтерпретації. Н.С. Плотніков (Бохум) «Живе знання». Ідея конкретного пізнання у С. Франка та В. Дільтея В. В. Бібіхін (Москва) Російська філософія життя. Дільтей і Толстой. Заключна дискусія: Дільтей у філософському ландшафті
 7. Людвіг Фейєрбах. Історія філософії. Том 1., 1974

 8. § 3. Що таке суб'єкт і об'єкт пізнання?
  Пізнання - це взаємодія пізнає з пізнаваним. Під пізнає мається на увазі суб'єкт пізнання, тобто людина, а під пізнаваним - об'єкт пізнання, тобто предмет чи явище, яке може лежати як поза суб'єкта, так і в ньому самому. Яким чином здійснюється їх взаємозв'язок? Об'єкт пізнання впливає на суб'єкт або через сукупність чуттєвих відчуттів, або через
 9. ФІЛОСОФСЬКІ КАТЕГОРІЇ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ ЗВ'ЯЗКІВ БУТТЯ І СТУПЕНИ ЙОГО ПОЗНАНЬ
  пізнання, з іншого боку, вони виступають як світоглядні та методологічні орієнтири суб'єктів
 10. § 2. Що є об'єктом і предметом філософського пізнання?
  Пізнання виступає об'єктивна реальність, в межах якої і протікає-людське життя. Що таке реальність? Реальність - це все те, що існує в явному і неявному вигляді, і тому вона часто іменується буттям. Проявлене для тілесних почуттів людини буття найчастіше іменується дійсністю, а Непроявлена частина буття - реальністю. Дійсність завжди очевидна і тому
 11. МЕТОДИ І ВНУТРІШНЄ ЗМІСТ ФІЛОСОФІЇ.
  Пізнанні. Логіку. Методологію пізнання, філософську антропологію, етику, естетику, історію філософії та ін Різним філософським течіям і напрямів були властиві різні методи побудови своїх філософських систем, а, отже, різні методи пізнання і пояснення: діалог і інтелектуальне споглядання (Платон), софістичний метод, методи розумового пізнання: аналітичний та
 12. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ «СОЦІАЛЬНА ФІЛОСОФІЯ»
  як філософська Питання 8 4 серпня 4 лютого 1.1 Філософські концепції людини. Еволюція уявлень про людину в історії філософської думки. 1.2 Основні підходи до моделювання антропосоциогенеза. Співвідношення біологічного, психологічного та соціального в людині. 1.3 Особистість. Проблема свободи і відповідальності людини. 1.4 Людина в світі культури. 2 2 2 2 2
 13. Істина і оману
  пізнання, шлях до якої зазвичай складний, важкий, і суперечливий - істіна28. Питання про те, що є істина і які способи позбавлення від помилок («ідолів розуму», за Беконом) завжди цікавили людей - і не тільки у сфері наукі29. Категорії істини й омани - ключові в теорії пізнання, виражають дві протилежні, але нерозривно пов'язані сторони, моменти єдиного процесу
 14. Філософія
  пізнання, про загальні закони розвитку природи, суспільства і мислення. Основним питанням філософії є питання про відношення мислення до буття, залежно від вирішення цього питання всі філософські напрями діляться на два табори - мате-ріалістіческій і ідеалістичний. Предметом марксистської філософії як науки є дослідження найбільш загальних законів розвитку природи, людського
© 2014-2021  ibib.ltd.ua