Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяІсторія психології → 
« Попередня
М.Г. Ярошевський. ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ від античності до середини ХХ століття. Видавництво: Академія, м.; 416 стр., 1996 - перейти до змісту підручника

ЛІТЕРАТУРА

Адлер А. Практика і теорія індивідуальної психології. М., 1995.

Анциферова Л. І., Ярошевський М. Г. Розвиток і сучасний стан зарубіжної психології. М., 1974.

Аристотель. Про душу. М., 1937. Аристотель. Соч. Т. 1. М., 1975 Басов М.Я. Обр. психолог. произв. М., 1975. Бернштейн Н. А. Нарис з фізіології рухів і фізіології активності. М., 1966.

Бехтерєв В. М. Об'єктивна психологія. М., 1991.

Бехтерєв В. М. Об'єктивне вивчення особистості. Пг., 1923.

Блонський П. П. Ізбр. пед. і психолог. произв. У 2т. М., 1979.

Богомолов А. С. Антична філософія. М., 1985. Буділова Е. А. Соціально-психологічні проб леми в російській науці. М., 1983. Бекон Ф. Нова Атлантида. М., J954. Бекон Ф. Новий Органон. М., 1938. БюлерК. Нарис духовного розвитку дитини. М., 1930.

Балон А. Від дії до думки. М., 1956. Введенський А. І. Психологія без всякої метафі зікі. Пг., 1917.

Виготський Л. С. Собр. соч .. У 6 т. М., 1982. Гальперін П.Я. Введення в психологію. М., 1976.

Гербарт І-Ф. Обр. произв. М., 1938. Геродот. Історія. М., 1993.

404

Гобес Т. і * р: проязв. У 2 т. М., 1964, Т. 2. Грановський Т. Д. Лекції з історії середньовіччя. М., 1964.

Грот Ц. Я. Основи експериментальної психоло гії. М., 1986.

Декарт Р. Избр. произв. М., 1950. Джемі У. Психологія. М., 1991. Ждан А. Н. Історія психології: від античності до наших днів. М., 1990.

Зіньківський В. В. Психологія дитинства. Екатерин бург, 1995.

Ібн-Сині. Канон лікарської науки. Кн.

1. Ташкент 1954.

З історії російської психології. М., 1961. Історія зарубіжної психології. Тексти. М., 1986.

Історія становлення і розвитку експеримен тально-психологічних досліджень в Росії. М., 1990.

Келер В. Дослідження інтелекту Человекоподобіе них мавп. М., 1930.

Коффка К. Основи психічного розвитку. М.-Л., 1934.

Лазурский А. Ф. Загальна та експериментальна психологія. СПб., 1912. Ланге Н. Н. Психологія. М., 1914. Лейбніц Г. Нові досліди про людський розум. М.-Л., 1936.

Леонтьєв А. Н. Избр. психолог. произв. Т. 1, 2. М., 1983.

Особистість в XX столітті. М., 1979. Локк Д. Избр. філософ. произв. У 2 т. М., 1960. Т. 1.

Лопатою Л. М. Аксіоми філософії. М., 1996. Лопатою Л. М. Філософські характеристики і ре чі. М., 1995.

Лукрецій Кар. Про природу речей. М., 1936. Матеріалісти Стародавньої Греції. М., 1955. Мід М. Культура і світ дитинства. М., 1988. Нікольська А. А. Вікова та педагогичес кая психологія дореволюційної Росії. Дубна, 1995.

Овчаренко В.. І. Психоаналітичний глосарій. Мінськ, 1994.

405

Павлов І. П. Полі. зібр. соч. У 6 т. М-Л., 1951. Т. 3.

Петровський А. В. Питання теорії та історії психології. М., 1984.

Петровський А. В., Ярошевський М. Г. Історія і теорія психології. У 2 т. Ростов-на-Дону, 1996. Піамсе Ж. Ізбр. психолог, праці. М., 1994. Піаже Ж. Мова і мислення дитини. М., 1994. Платон. Соч. У 3 т. М., 1968. ПотебняА.А. Слово і міф. М., 1989. Психологічна наука в СРСР. У 2 т. М., 1959. Психологія: словник 1 Під ред.

А. В. Петровсько го, М. Г. Ярошевського. М., 1990.

Роджерс К. Погляд на психотерапію. Становлення людини. М., 1994.

Рубінштейн С. Л. Основи загальної психології. У 2т. М., 1989.

Сєченов І. М. Избр. произв. У 2 т. М., 1958. Т. 2. Смирнов А. А. Розвиток і сучасний стан психологічної науки в СРСР. М., 1975. Соловйов В. С. Вибране. С-Пг., 1994. Спіноза Б. Ізбр. произв. М., 1957. Т. 1. Уарте X. Дослідження здібностей до наук. М., 1960.

Уотсон Д. Психологія як наука про поведінку. Одеса, 1925.

Ухтомскнй А. А. Домінанта. Л., 1966. Франк С. Л. Предмет знання. Душа людини. С. - Пг., 1995.

Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. Фрейд 3. Вступ до психоаналізу: Лекції. М., 1991.

Фрейд А. Психологія "Я" і захисні механізми особистості. М., 1993.

Фрейд 3. "Я" і "ВОНО". У 2 т. Тбілісі, 1991. Фромм Е. Душа людини. М., 1992. Фромм Е. Мати чи бути. М., 1990. Хорні К. Невротична особистість нашого време ні. М., 1993.

Хрестоматія з вікової та педагогічної пси хологіі. М., 1990.

Хрестоматія з історії психології. М., 1980. Хрестоматія з психології. М., 1987. Челпанов Г. а. Мозок і душа. М., 1912.

Шпет Г. Г. Введення в етніческуюпсіхологію. М., 1927.

Шпет Г. Г. Внутрішня форма слова. М., 1927. Юнг К. Архетип або символ. М., 1991. Юнг К. Проблеми душі нашого часу. М., 1993.

ЯрошевскайМ. Г. Виготський: у пошуках нової пси хологіі. СПб., 1993.

Ярошевський М. Г. Історія психології. М., 1985.

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА "
 1. Рекомендована література 1.
  Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 2. Зміст
  Організаційно-методичний розділ 4 Тематичні плани лекцій, семінарських та практичних занять 6 Зміст дисципліни 8 Теми практичних занять 14 Тести 14 VI. Питання для підсумкового контролю 16 VII. Рекомендована
 3. Додаток А (рекомендований)
  Додаток А
 4. Рекомендована література 1.
  Спиркин А.Г. Свідомість і самосвідомість. -М. 1972. 2. Коршунов A.M., Мантатов В.В. Діалектика соціального пізнання. -М., 1988. 3. Мантатов В.В. Образ, знак, умовність. -М., 1980. 4. Питання філософії. -1988. № 11. -С.2-30. 5. Гадамер Г. Філософія і література / / Філософські науки. -1990. - № 2. 6. Мамардашвілі М.К. Проблема свідомості і філософське покликання / / Питання філософії. -1968. - № 8. 7.
 5. Рекомендована література 1.
  Кочергін О.М. Наукове пізнання: форми, методи, підходи. -М., 1991. 2. Вступ до філософії. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 6. Рекомендована література 1.
  БуберМ. Я і Ти. М., 1993. 2. Коробейникова Л.А. Метаморфози техногенної культури. Томськ, 1997. 3. Волков Ю.Г., Полікарпов B.C. Людина: Енциклопедичний словник, М., 1999. 4. Людина як об'єкт філософського дослідження: Античність. Середні століття. Хрестоматія. М., 1993. 5. Світ Росії - Євразія. -М.: Вища школа. -1995. 6. Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. 7. Блинников
 7. Теми рефератів
  1. Екологізація сучасної науки і практики: сутність, проблеми, підходи. 2. Проблема походження життя. 3. Соціальна екологія як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967.
 8. Рекомендована література
  1. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д: Фенікс, 1995 (і ін роки). 2. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 3. Асмус В.Ф. Іммануїл Кант. -М., 1973. 4. Гулига А. В. Кант. -М., 1981. 5. Нарский І.С. Кант. -М., 1986. 6. Биховський JI.JI. Фейєрбах. -М., 1967. 7. Гулига А.В. Гегель. -М., 1970. 8. Мотрошілов Н.В. Шлях Гегеля до «Науці логіки». -М., 1984. 9. Овсяников М.Ф. Гегель. -М.,
 9. Рекомендована література 1.
  Кемеров В.Є. введення в соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. -
 10. Іллічов В. А.. Правові основи боротьби з організованою злочинністю: Навчально-методичні матеріали. / Упоряд. Іллічов В.А. - М: МІЕМП, 2005. - 22 с., 2005
  Навчально-методичні матеріали містять тематичні плани проведення занять на всіх формах навчання, зміст та перелік питань за темами, включеним в план навчання, а так ж рекомендовану для вивчення літературу. Крім того, навчально-методичні матеріали містять варіанти тестування студентів та питання для підсумкового контролю знань. Навчально-методичні матеріали призначені для
 11. Рекомендована література
  1. Стьопін BC, Горохів В.Г., Розов М.А. Філософія науки і техніки. -М., 1995. -Гол. 1,2,3. 2. Сучасна філософія науки: знання, раціональність, цінності в працях мислителів Заходу. Хрестоматія. Вид. 2-е, перераб. і додатк. -М., 1996. 3. Кун Т.С. Структура наукових революцій / Пер. з англ. - М., 1975. 4. Поппер К. Логіка і зростання наукового знання. -М., 1983. 5. Фейєрабенд П. Ізбр. Праця по
 12. Рекомендована література 1.
  Маркс К. Тези про Фейєрбаха / / Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Вид. 2-е. Т. 3. С. 1-4. 2. Фейєрбах Л. Вибрані філософські твори. - М "3. 955. - Т. II. - С. 772. 4. Шопенгауер А. Собр. соч. У 5т-М., 1992-Т. 1-С. 132, 141. 5. Антипов Г.А., Кочергін О.М. Проблеми методології дослідження суспільства як цілісної системи. - Новосибірськ, 1988. - С. 92-93. 6. Бердяєв Н.А. Російська ідея / /
 13. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Навчальні посібники 1. Алов А.А., Владимиров Н.Г., Овсієнко Ф.Г. Світові релігії. М., 1998. 2. Васильєв Л. С. Історія релігій Сходу. М., 1988. 3. Введення в загальне релігієзнавство. М., 2001. 4. Історія релігії: У 2 т. М., 2002. 5. Історія релігій в Росії: Підручник. М., 2002. 6. Кімелев Ю.А. Філософія релігії: Систематичний нарис. М., 1998. 7. КривелевІ.А. Історія релігії: У 2 т.
 14. Ш.М.Мунчаев, В.М.Устінов. Історія Росії. - Видавнича група ИНФРА - НОРМА. 592с., 1997
  Автори підручника - відомі вітчизняні вчені, доктори історичних наук, професори провідних вузів країни - аналізують у своїй праці складні, суперечливі історичні процеси Росії, керуючись науковими принципами об'єктивності, історизму, соціального підходу. Перший розділ присвячений феодального періоду історії Росії, утворенню та розвитку Російської держави. Другий охоплює
© 2014-2021  ibib.ltd.ua