Головна
ГоловнаПолітологіяЗовнішня політика і міжнародні відносини → 
« Попередня Наступна »
Джафаров С.Д.. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Північноатлантичний договір як правова основа політики НАТО

Для розуміння сутності та особливостей відносин між Росією і ТТАТО і подальшого розвитку, модернізації та трансформації альянсу становить інтерес досліджувати історичні та політичні передумови, що передували прийняттю політичних рішень, трансформувалися в подальшому до відповідних правових актів. З цих позицій особливий інтерес представляють історія та динаміка внутрішньополітичних процесів, що передували виникненню Альянсу.

Витоки трансформації альянсу слід шукати в тих стартових позиціях, які склалися в результаті післявоєнного устрій світу, і яке американці оцінювали вельми критично. "Три чверті століття тому США своєї ізоляціоністської позицією допомогли союзнтгкам розтринькати перемогу, здобуту у Першій світовій війні. Після Другої світової війни і перед обличчям нової тотальної загрози Америка прийняла виклик, який зажадав від неї стати світовим лідером. Ми залишилися залученими в європейські проблеми і працювали з напиши союзниками над здійсненням різних між на рідних проектів, починаючи з плану Маршалла, створення ООТТ, ТТАТО тт інших оборонних організацій і закінчуючи Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. Все це допомогло нам зміцнити нашу безпеку, забезпечити процвітання і виграти «холодну війну» 48.

У той період джерелом нової тотальної загрози був оголошений Радянський Союз, що вийшов з війни з зміцнілою военногосударственной машиною і прагнув затвердити комуністичні режими в інших державах. Створювалися для протидії йому системи американської та європейської (північноатлантичної) безпеки охоплювали політичну, економічну, військову сфери. Всі вони мали спільну спрямованість - протттвостоять радянському тоталітаризму. Цей задум об'єднав воювали в недалекому минулому друт з одним нації до Євроатлантичної суспільство. Його ос новних принципами були проголошені: демократія, законність і права людини.

Ця тенденція знайшла своє відображення в документах того періоду, аналіз динаміки яких показує втілення політичної волі в конкретних правовідносинах і становить значний інтерес для цього дослідження. В силу множинності і суперечливості інтересів сторін народження ТТАТО проходило складно, політика та ідеологія союзу формувалася кілька років. ТТТло протиборство політичних концепцій безлічі особистостей, груп, транснаціональних корпорацій, партій, а також концепцій по змістовній частині альянсу.

Зведення "залізної завіси", переворот у Чехословаччині в лютому 1948 р., блокада Радянським Союзом навесні того ж року окупаційних зон Берліна - всі ці дії вимагали адекватної відповіді. І незабаром він прозвучав у вигляді Брюссельського договору про колективну самооборону. Договір був укладений 17 березня 1948 Великобританією, Францією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом і названий Західноєвропейського союзу (3F.C).

Одночасно з його створенням Америці був запропонований проект нового пакту безпеки, що передбачає участь в ньому крім згаданих країн Данії, Ісландії, Італії, Норвегії тт Португалії, а також США і Канадьт.

Основою нового союзу став підписаний 4 квітня 1949 у Вашингтоні Північноатлантичний договір.

У його преамбулі підкреслюється, що ТТАТО створено в відпо-втті до Статуту ООТТ, що є основоположним при формулюванні цілей і завдань організації. Основні напрямки діяльності Північноатлантичного союзу здійснюються за прийнятою в ООТТ термінології, цивільної та військової структурам. Поєднання діяльності вищевказаних структур утворюють механізм деятельносттт ТТАТО.

Сьогодні вельми актуальною є задача дати оцінку цілям і змісту даного договору, оскільки багато наступні дії альянсу були обумовлені посиланнями на його утримання, яке нерідко виявлялося спірним і стало причиною протиріч і конфліктів. Першою метою створення та діяльності альянсу в преамбулі названі зміцнення стабільності і підвищення добробуту в Північноатлантичному регіоні. Підвищення добробут немислимо без активізації промислового потенціалу країн-членів альянсу. А отже, це неодмінно повинне спричинити як посилення конку ренщпт між ними, так і іншою частиною промислового шт-ра. Отже, вже тоді дане формулювання визначала активізацію промислового розвитку учасників блоку і можливий в майбутньому пошук рішень даної проблеми в напрямку різних векторів.

Декларується, що договірні сторони підтверджують свою відданість цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Нації і своє бажання жити в мирі з усіма народами і урядами.

Другою метою проголошена рішучість сторін захищати свободу, спільну спадщину і цивілізацію своїх народів, засновані на принципах демократії, свободи особистості тт законності.

Таким чином, поряд з іншими принципами тут проголошений цивілізаційний підхід , який у подальшому отримає нове звучання. А охорона його інтересів потребують формулювання нових універсальних підходів.

Третя мета Договору полягає в об'єднанні зусиль з метою створення колективної обороньт та збереження мттра і безпеки.

У договорі зроблений особливий акцент на тому, що відповідно до Статуту Організації Об'єднаних націй сторони зобов'язуються вирішувати всі міжнародні спори, учасниками яких вони можуть стати, не ставлячи при цьому під загрозу міжнародні мир, безпеку та справедливість. Вони також взяли на себе обов'язок утримуватися від будь-якого застосування сили або загрози її застосування в міжнародних відносинах, якщо це суперечить цілям ООТГ. Дана норма вимагає ретельного сопостаапенія з фактичними діями альянсу, оскільки прттменентте блоком збройних сил без санкції Ради Безпеки ОТТТТ внесло значні корективи в реальність і перспективи розвитку міжнародних відносин.

Увага сторін Договору також акцентовано на обов'язки сприяти подальшому розвитку міжнародних відносин миру і дружби шляхом зміцнення своїх вільних інституцій, досягнення більшого розуміння пртшцттпов, на яких вони грунтуються, і сприяння створенню умов стабільності і добробуту . Закріплюється обов'язок сторін прагнути до усунення протиріч у своїй зовнішній економічній політиці та сприятимуть економічному співробітництву між будь-якими з них і між собою в цілому. Наступні події показали, що це положення договору було використано альянсом для обгрунтування тези про трансформацію TTATO в організацію, в значній ступеня вирішальну питання профілактичним шляхом із застосуванням заходів превентивної дипломатії і все більш розширює інфраструктуру превентивного впливу з метою реформування в глобальну багатовекторну міжнародну структуру з переважанням громадянської складової.

Слід звернути увагу на те що в договорі закладаються два підходи до зміцнення військового потенціалу сторін. А саме: в інтересах більш ефективного здійснення цілей Договору сторони як порізно, так і спільно шляхом постійного і ефективного вдосконалення власних можливостей та взаємодопомоги будять підтримувати і нарощувати свій індивідуальний і колективний потенціал боротьби з озброєним нападом.

При цьому у разі вознтпеновенпя небезпеки для будь-якої з сторін Договору, якщо, на думку якоїсь із них опиняться під загрозою їх територіальна цілісність, політична незалежність чи безпека, закріплена обов'язковість попередніх консультацій між сторонами.

Стаття 5, яка придбала особливу актуальність у сучасних умовах, встановлює: сторони погоджуються з тим, що збройний напад на одну пли кількох із них у Європі пли Північній Америці буде розглядатися як напад на них в цілому.

Особливий акцент зроблений на те, що у разі подібного збройного нападу, кожна з них в порядку здійснення права на індивідуальну або колективну самооборону надасть допомогу стороні або сторонам, які зазнали подібного нападу, шляхом негайного здійснення такого індивідуального або спільної дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і ющего збереження безпеки Північноатлантичного регіону. Підставою цього положення явття-ється норма, запозичена з ст. 51 Статуту Організації Об'єднаних ТТаіій, що передбачає подібну можливість.

У договорі закладений фундамент формування структури органів управління блоком. Єдиним «фундаментальним блоком» стала Рада ТТАТО. За ним закріплено обов'язок створювати допоміжні органи. Використовуючи свої повноваження, Рада в якості негайної заходи створив Комітет оборони, поклавши на нього розробки рекомендацій щодо заходів, спрямованих на виконання ст. 3 і 5.

Тим самим альянс ще раз зробив акцент на своєму оборонному характері. При його утворенні Союз формально не створив власного необхідного механізму для планування і проведення операцій за межами своєї географічної зони. Блок формально є координуючим органом .

Важливою особливістю альянсу є те, що, незважаючи на основну проголошену Іель - зміцнення стабільності і підвищення добробуту (що властиво цивільним організаціям) - він все ж спочатку створювався як військова організація. Однак аналіз динаміки развтттія механізму правового регулювання даного процесу, в тому числі через створення органів управління та реалізацію нових функцій, вказує крім військового, на більш широке громадянське напрямок розвитку, також закладене спочатку.

Однак у силу військової природи даного блоку є його тяжіння до реалізації своєї основної мети склалися методами, які ускладнюють розвиток його інфраструктури в цивільно-полтттіческом напрямку, що, є однією з найгостріших політичною проблемою розвитку альянсу.

Положення даного договору при їх дотриманні з'явилися б гарантією мирних відношенні ме / iviy Росією і ТТАТО і сприяли б миролюбний політиці Росії на сучасному етапі. Однак відсутність більш детальному регламентації низки положень Договору привели, як показало подальший розвиток подій на прикладі Балкан, до довільного тлумачення ряду положень договору та прийнятих у його розвиток документів, породили протиріччя у тлумаченні цих норм тт призвели до конфлікту у відносинах між Росією і ТТАТО.

Все це свідчить про проявилася недосконалість норм даного договору і необхідності його коригування або за допомогою внесення до нього доповнень і уточнень, або за допомогою прийняття роз'яснюють і уточнюючих його основні положення документів. Очевидна НЕ-обходттмость уніфікації основних положень, содержащгтхся в міжнародних договорах тт угодах, які укладаються між ТТАТО тт Росією, між самими державами-учасниками ТТАТО, а також між ТТАТО та іншими державами та міжнарод | Х) дньтшт організаціями.

Так, за відсутності такої ініціативи з боку учасників альянсу Россття повинна сама проявити ттнттцттатттву тт послідовно добттваться конкретизації основних положень, закріплених у даному договорі, інших міжнародних договорах, угодах, конвенціях, домагаючись більшої ступеня конкретизації і однозначності закріплюються правових норм у частині відповідності своїм національним інтересам.

Для врегулювання слід використовувати «перепочинку» в проміжках між факторами, що породжують напруженість у цих відносинах. Мабуть, необхідно використовувати правило давньокитайських стратегів - наступати на тих напрямках, де немає опору.

Під час таких періодів відносного затишшя є можливість виступати з міжнародними ініціативами, демонструючи свою політичну волю, причому, маючи час на ретельну підготовку таких пропозицій, слід використовувати це право повною мірою для формулювання і нав'язування державної волі Росії в міжнародних відносинах в тих межах, в яких це дозволяє відповідна міжнародна обстановка, а не чекати того, поки конфлікт вибухне і за його підсумками вносити корективи, як це часто відбувається в діяльності російської дипломатії.

Слід мати на увазі, що люди, які формували зовнішню політику Росії, мали поруч реальних можливостей вплинути на хід подій it подальше їх правове оформлення. Інакше кажучи, що проводилася політиці щодо експансії ТТАТО були більш раціональні альтернативи, використання яких могло запобігти спочатку розвиток самої дискусії про розширення ITATO, а після її виникнення - гарячкову гонку в цьому напрямку, за якої Росія виявилася виключеною з процесу прийняття рішень, що завдало шкоди її стратегічним інтересам і міжнародному престижу.

Створивши ТТАТО стали вибудовуватися ідеологія союзу і формулюватися основні концепції її діяльності та розвитку. Так, в 1953 р. керівництво США прийняло стратегію "масованої відплати". Її основу склало положення про перевагу США в ядер-ном зброю. У ній вказувалося, що у разі виникнення військового конфлікту CTITA залишали за собою право необмеженого застосування ядерної зброї, причому незалежно від того, застосує його противник чи ні. "Сполучені Штати повинні бути готові завдати масованого ядерньтй удар такс і тоді, де і коли визнають за необхідне" 49. Тоді характер ТТАТО був однозначним - це був відверто військовий оборонний по своїх витоків союз, який при будь-якій небезпеці для будь-якої з сторін договору міг моментально перетворитися на союз активно наступальний. Світ для ТТАТО, як і для будь-якого військового альянсу, був тільки сном війни.

 У 1954 році стратегія "масованої відплати" стала офіційною стратегією ТТАТО, отримавши назву стратегії "щита і меча". Під "мечем" малися на увазі американські стратегічні і ядерні сили блоку, розгорнуті в Європі, а роль "щита" були покликані зіграти звичайні збройні сили країн блоку на євроатлантичному театрі війни. Ця стратегія була також демонстрацією чергового кроку в посиленні військової стратегії альянсу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Північноатлантичний договір як правова основа політики НАТО"
 1. Джафаров С.Д.. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с., 2006

 2. Росія і розширення НАТО на Схід.
    північноатлантичного альянсу на Схід. Гео-454 політично це означає вторгнення Заходу в ту сферу, яка споконвічно була «незахідних». Існує точка зору, згідно з якою на західних рубежах виникає свого роду «санітарний кордон» країн НАТО, який відрізує Росію від Балтики та Чорного моря, який контролює всі транспортні виходи на Захід і перетворює Калінінградську область в
 3. Світ змінюється
    яку політику проводитимуть США і їх союзники на пострадянському просторі (Чорноморський басейн, Закавказзі, Центральна Азія), наскільки при цьому враховуватимуться інтереси Росії і якою мірою можливі акції здійснюватимуться спільно з нею. Інший суттєвий елемент прогнозу полягає в аналізі ступеня правового, інституційного, військово-адміністративного 396 і
 4. Зовнішня політика Російської Федерації.
    основних
 5. Події 11 вересня 2001 року та їх вплив на російську зовнішню політику.
    північноатлантичного альянсу, зокрема зі Сполученими Штатами Америки. Нове бачення місця Росії у світі відбилося в спільній заяві президентів США і РФ: Д. Буша і В. Путіна, який стосується позначення того, що в сумі іменується «спільним ворогом». Це «тероризм, розповсюдження зброї масового знищення, 456 агресивний націоналізм, етнічна та релігійна нетерпимість,
 6. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
    правових вчень. Співвідношення історії політичних і правових вчень, теорії та історії держави і права, політології, історії галузевих державно-правових дисциплін. Поняття політико-правового вчення. Зв'язок світоглядної основи політико-правового вчення, його теоретичного змісту, програмних положень. Закономірності розвитку по-політико-правової ідеології. Класова і
 7. Студент повинен знати:
    правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 8. Створення основних організаційних структур соціалістичного табору.
    договір про дружбу, співробітництво і взаємодопомогу. Організація Варшавського договору (ОВД) представляла собою військово-політичний союз під керівництвом Радянського Союзу, який протистояв блоку НАТО. На чолі об'єднаних збройних сил держав-учасниць договору стояв представник СРСР. Югославія мала лише статус спостерігача в РЕВ і не входила в ОВС. Вона з'явилася одним із творців і лідерів
 9. Завдання курсу:
    правових явищ і методикою професійної оцінки політико-правових концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і права; навчити студентів системному підходу до
 10. Студент повинен мати навички:
    правових шкіл, наукових напрямів, окремих теорій; самостійної постановки локальної дослідницької політико-правової проблеми; роботи з основними видами джерел з історії політичних і правових
 11. Студент повинен вміти:
    правових концепцій, оцінити їх роль і значення в розвитку методологічних підходів до формування теоретичної моделі пізнання правових явищ; простежити витоки виникнення і розвитку політико-правової теорії в її взаємодії з іншими науковими школами і напрямами; володіти понятійним апаратом історії політичних і правових
 12. Тема 6Господарській договір
    договором, его правова природа. Функції ТА значення господарського договору. Класіфіка-ція господарських договорів. Характеристика основних Видів господарських договорів. Форма господарського договору. Зміст господарського договору. Характеристика істотніх и Додатковий умів господарського договору. Стадії Укладання господарського договору. Порядок Виконання господарського договору. Порядок Зміни
 13. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
    договорі, про народне су-веренітете і його гарантії. Політико-правові ідеї в період революції 1789-1794 рр.. Соціалістичні політико-правові вчення по Франції XVIII в. Ідеї держави і права в «Кодексі природи» Мореллі. Бабеф та інші учасники «Змови в ім'я рівності» про завдання революції, про закони перехідного періоду, про устрій і конституції майбутнього суспільства і держави. Основні
 14. 5.1. ГЕОПОЛИТИКА і НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ
    договору), у тому числі і Європейська Росія. Названі геополітичні регіони створюють на континенті зони напруженості: постійно виникають протиріччя між континентальним і острівним Заходом; Центральна Європа часто протистоїть острівній Заходу і Східній Європі, в основному Росії. Перша світова війна внесла серйозні корективи у світовій розклад геополітичних сил. Потім ці
© 2014-2022  ibib.ltd.ua