Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Зеленцова. Світ, людина, суспільство. Актуальні проблеми філософського знання. Ч. 2. Специфіка буття людини у світі: навч. посібник / ГОУВПО Іван. держ. хим.-технол. ун-т. - Іваново. - 100 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Зміст духовного: цінності і смисли

Зміст людської психіки, як і її структура, обумовлено, детерміновано взаємодією між людиною і умовами його існування, зовнішнім світом, як природним, так і знову їм створеним, штучним, світом культури. Біологічні потреби направляють психічну діяльність на предметний світ. Так виникає предметний зміст психіки - в бажаннях, прагненнях, відчуттях, уявленнях, знаннях. Щоб біологічні потреби були задоволені, людина повинна забезпечувати певні умови їх реалізації. Спрямованість особистості на умови забезпечення потреб утворює сферу інтересів, об'єктивних за своїм характером. Цілі і засоби досягнення інтересів визначаються природними та соціальними умовами існування людини, які теж об'єктивні. Таким чином, все в психіці є відображення об'єктивного світу.

Наскільки адекватно це відображення? Теорія суб'єктивності «вторинних якостей» стверджує, що відчуття кольору, смаку, запаху, звуку і т.п. «Не схожі» на самі речі. Однак, оскільки ці відчуття є результатом взаємодії речей з органами почуттів, то вони не в меншій мірі залежать від властивостей самих речей, ніж від влаштування цих органів. Остільки вони є якостями самих речей, як ці речі дано нам в нашому чуттєвому пізнанні. «Вид» речі - це «вид» її самої, але в тому відношенні, в якому вона входить в наш суб'єктивний світ. При цьому не слід забувати, що «суб'єктивний світ» - це частина світу, що має з «протилежного» частиною, «об'єктивним світом», єдину природу. Єдність душі і тіла, а значить душі і всієї матерії, бо тіло - лише частина матерії, означає, що душа здатна адекватно відобразити світ, пізнати його таким, який він насправді. В основі формування і діяльності психіки лежить завдання духовного освоєння світу, яку вона за самою своєю природою здатна вирішувати і вирішує.

Результатом духовного освоєння світу людиною є світогляд, тобто ціннісно орієнтоване знання. Духовний світ зазвичай характеризується саме як світ цінностей і смислів. Світ цінностей включає в себе предметні, «матеріальні» цінності, в яких відображені потреби і «матеріальні» інтереси, а також «духовні» цінності - соціально-політичні, правові, моральні, пізнавальні, естетичні, релігійні тощо Ціннісне ставлення до світу, поряд з його пізнанням і практичним освоєнням, є найважливішою характеристикою людської життєдіяльності. Ціннісні та світоглядні установки істотно впливають на розвиток соціальних систем і людської цивілізації в цілому. Важливо зрозуміти, як виникають цінності і смисли, що визначають діяльність людини, на чому вони грунтуються і яка їх реальна сила.

Існує точка зору, згідно з якою цінності і смисли утворюють певну вищу «духовну» сферу, не пов'язану з повсякденним життям людини і дану йому ззовні. Відоме виправдання такого підходу, ймовірно, полягає в тому, що під духовним світом мається на увазі об'єктивний зміст людської свідомості, яке на перший погляд видається незалежним від потреб та інтересів людини, її бажань і прагнень. Так, відомий австрійський психолог В. Франкл говорить про особливу «ноетіческіх сфері» соціуму, де сконцентровані універсальні цінності, які людина повинна виявити, відкрити; але звідки ці цінності беруться, залишається неясним (1). Франкл прав в тому, що цінності і смисли не суб'єктивні, не є простим вираженням самості індивідуума. Але ж і природа людини не суб'єктивна, що не придумана і не створена ним самим. Насправді, світ цінностей і смислів так же обумовлений, як і психіка в цілому, з одного боку, природою людини, а з іншого - умовами його існування.

Та ж, дуалістична за своєю суттю, ідея автономії духовних цінностей виражена в ряді робіт вітчизняних авторів. Наприклад, Д. А. Леонтьєв, даючи класифікацію цінностей, зазначає, що цінності як об'єкти можна поділити на «значимі предмети» (матеріальні цінності) і «абстрактні сутності» (духовні цінності). При цьому значимість, або вартість, матеріальних предметів випливає з потреб та інтересів людей, а цінність абстрактних сутностей «не виведена з потреб, що не вторинна, має самостійну значимість» (2, с.18). Дійсно, такі «абстрактні сутності», як істина, добро, краса самоцінні, але самоцінність вони придбали в процесі історичного розвитку людини, ставши невід'ємною частиною його життя, яка сама є самоціль і самоцінність.

Спочатку ж вони були для нього (і до цих пір в певному сенсі залишаються) засобами виживання, самозбереження.

Представлена точка зору багато в чому пов'язана з прийнятим у нас «звуженим» тлумаченням поняття цінності як ідеалу, ідеального, існуючого в сфері належного, а не в сфері сущого і протиставленням цього поняття поняттю корисності як чогось суто «матеріального» (3). У повній відповідності з цим розумінням робиться висновок про те, що самі ідеальні цінності не можуть чинити жодного реального впливу на перебіг подій у світі, якщо вони не втілені в предметах (4). Але хіба ми не цінуємо корисну річ за її корисність? Швидше корисність - один з видів цінності, а не принципово протистоїть їй феномен. Неправомірно також всі цінності розглядати як тільки духовні. Тим більше дивно заперечувати факт впливу суспільної свідомості та ціннісних установок людей на процеси соціального розвитку.

Поняття цінності має значення загальності, тому справедливо вважається філософським, а наука про цінності - аксіологія - є однією з частин філософії. В силу своєї загальності поняття цінності може бути застосовно до будь-якій області речей і явищ. Перше, що представляється очевидним, це те, що цінність є значимість однієї речі для іншої, конкретніше, об'єкта для суб'єкта, тобто ставлення. Цінним щось може бути тільки для живої істоти. У живій природі має місце таке ставлення, як та чи інша значимість, головним чином, корисність (або, навпаки, шкідливість) умов існування для організму. По суті, це і є цінність, позитивна чи негативна.

В останнє десятиліття поняття цінності як відносини утвердилося в нашій літературі (5), однак потрібно враховувати, що ставлення, як і властивість, не існує саме по собі, а належить речі. Наприклад, будівельний матеріал стає об'єктом ціннісного ставлення, оскільки він володіє міцністю, необхідної для його використання. Корисна, тобто цінна міцність цього матеріалу, але вона не існує сама по собі, окремо від нього, отже, цінність представляє як сама міцність, так і її носій - камінь, дерево, метал і т.д. Те ж саме можна сказати про так званих «духовних» цінностях. Наприклад, естетичне ставлення -

це позитивна оцінка речей і їх властивостей, які приємні для людини. У його психіці в процесі еволюції сформувалася споглядальна здатність, яка в міру культурного розвитку людини перетворилася на естетичну апперцепцію, тобто схильність оцінювати певні чуттєво дані властивості речей (наприклад, колір, симетрію, пропорційність тощо) як красиві. Володіючи естетичним властивістю, річ виявляється естетичною цінністю, але лише у відношенні до естетичної апперцепції людини. З цих прикладів стає ясно, що цінність -

це не тільки відношення, а й властивість речі, і сама річ.

Найбільш гостру дискусію сьогодні викликає питання про характер цінності (суб'єктивному, об'єктивному чи суб'єктивно-об'єктивному). У 5060-х роках, коли проблема онтологічної природи цінності активно обговорювалася (в основному в застосуванні до естетичної сфері) переважала «Об'єктивістські» точка зору, згідно з якою «естетичні якості" не залежать від свідомості людей, а належать або природі («природники») , або суспільним відносинам («громадські»). Після затвердження розуміння цінності як значущості об'єкта для суб'єкта, як відносини, поза яким її як такої не існує, виникає уявлення, що цінність тільки суб'єктивна. З точки зору суб'єктивістської теорії цінностей, краса, наприклад, - це переживання, почуття, яке викликається у нас геометричними та фізичними властивостями речей; в самих же речах краси немає.

На наш погляд, ціннісні відносини можуть бути різними за своїм характером. Наприклад, фізична відношення між об'єктом і організмом людини (а також іншими живими організмами) існує незалежно від того, усвідомлюється воно чи ні. Вітаміни та мікроелементи корисні (необхідні) для здоров'я, хоча їх присутність в їжі не відчувається. Це відношення є об'єктно-суб'єктним, але не об'єктивно-суб'єктивним. Таким же є і відношення між умовами життя людини як соціального суб'єкта і його положенням в системі цих умов. Але це відношення, на відміну від першого, не може стати актуально-чинним, тобто цілком реальним, поки не отримає суб'єктивного вираження у свідомості людини, в його почуттях і переживаннях.

У своїй основі воно об'єктивно, але за формою існування суб'єктивно. Це також суб'єктно-об'єктне відношення, лише реализующееся при посередництві своєї суб'єктивної форми.

Ціннісне ставлення є об'єктивно-суб'єктивним, якщо це відношення об'єкта безпосередньо до самої психіці, тобто відношення між тим чи іншим об'єктивним чинником і викликається ним суб'єктивної реакцією, наприклад, відчуттям (почуттям) приємного або неприємного, задоволення або незадоволення, насолоди чи страждання. Так, їжа має не тільки фізіологічну цінність як корисна чи шкідлива, а й психологічну - як смачна або несмачна, запах квітки - як приємний або неприємний, сонячні промені - як джерело насолоди чи болю.

Нарешті, ціннісне ставлення може бути внутрішньосуб'єктивне, коли його об'єктом служить явище самої психіки - переживання, настрій, ідея і т.п., а суб'єктивною стороною - почуття схвалення чи несхвалення, радість чи сум, позитивна чи негативна оцінка. У свою чергу, ціннісна реакція або оцінка можуть стати предметом ціннісного ставлення наступного рівня і т.д. Однак за своїм походженням суб'єктивне ціннісне ставлення є наслідком, виразом об'єктивного.

По відношенню до суб'єктивної (або суб'єктної) складової ціннісного ставлення цінність об'єктивна. Цінностями для людини є природні і соціальні об'єкти, громадські дії і відносини, його власні почуття, ідеї, цілі та принципи. Усі цінності знаходяться всередині матеріального світу, включаючи духовний світ як його органічний елемент. Тому традиційний поділ цінностей на «матеріальні» і «духовні» не має буквального онтологічного сенсу, а носить, швидше, праксеологічний характер. Якщо всі цінності матеріальні в онтологічному аспекті, то стає очевидною їх тісний взаємозв'язок з людськими потребами. Всі вони пов'язані з корисністю і спочатку самі корисні. Однак коли мова йде про так званих «духовних» цінностях і сенсах, цей зв'язок менш наочна, ніж у випадку «матеріальних», точніше, речових цінностей, тому теза про її існування вимагає додаткової аргументації.

Про біологічної зумовленості вищих духовних потреб людини, таких, як потреба в пізнанні, альтруїзм і естетичне ставлення до світу, ми вже говорили (див. гл. 2). Відривати виражають їхні цінності - істину, добро і красу - від суб'єкта, від людської природи, представляти як якийсь самостійний об'єктивний світ, - значить, містифікувати їх. Так, В.В. Налімов намагається обгрунтувати гіпотезу про існування у всесвіті семантичного вакууму (за аналогією з фізичним вакуумом), в якому спресовані початкові смисли (цінності) людського існування (6). Людська культура в цілому задається впорядкованістю смислів в семантичному вакуумі. Людина сприймає ці смисли і відповідно з ними будує свою особисту і суспільне життя. Семантичний вакуум допускає спонтанні топологічні обурення. У результаті відбувається переупорядочивание смислів і, отже, зміна культури (6, с.60-65). Але в такому випадку від людини нічого не залежить, і дивним в цьому контексті виглядає теза автора про визначальну роль філософської думки у вирішенні глобальних проблем цивілізації. На прикладі вирішення проблеми сенсу життя з позицій філософського матеріалізму можна показати обумовленість духовних цінностей, їх зв'язок з природою людини.

Примітки: 1.

Франкл В. Людина в пошуках сенсу. М., 1990. 2.

Леонтьєв Д.А. Цінність як міждисциплінарне поняття: Досвід багатовимірної реконструкції / / Питання філософії. 1996. № 4. 3.

Див, напр.: Нарский І.С. Діалектичне протиріччя і логіка пізнання. М., 1969; Каган М.С. Проблема суб'єктно-об'єктних відносин в марксистсько-ленінської філософії / / Філософські науки. 1980. № 4. 4.

 Чавчавадзе Н.З. Культура та цінності. Тбілісі, 1984. 5.

 Див, напр.: Столович Л.Н. Краса, добро, істина. М., 1994. 6.

 Налімов В.В. У пошуках інших смислів. М., 1993.

 Запитання і завдання 1.

 Що таке цінність? Дайте визначення 2.

 Яка природа цінностей? Чи пов'язані вони з інтересами і потребами людини? 3.

 Суб'єктивні або об'єктивні цінності? Аргументуйте свою відповідь. 6.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Зміст духовного: цінності і смисли"
 1. § 1. Як виглядає шкала загальнолюдських цінностей?
    духовними. Кожна з них, залежно від епохи чи ідеології, може бути домінуючим сенсом культури. Граючи роль зразка для наслідування, цінності направляють вектор розвитку суспільної свідомості. Що можуть представляти ці цінності для індивідуальної свідомості, яке, в тій чи іншій мірі спираючись на них, обумовлює «діапазон» свого мислення? Так, наприклад, моральні
 2. МЕТАФІЗИКА ЯК ПІДСТАВИ АНАЛІЗУ ДУХОВНОСТІ
    зміст цього поняття само собою розумілося із ситуації розрізнення об'єктивного і суб'єктивного духу і їх взаємодії. Задаючи гранично загальне, абстрактне визначення духовності як спряженості індивідуального і надиіндівідуального (загального) духу, метафізика виходить з антропологічного принципу в його ес-сенціалістской трактуванні. При есенціалістськими підході людина ще розуміється
 3. ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ СУЩНОСТИ ДУХОВНОСТІ У ДУХОВНОЇ АНТРОПОЛОГИИ І ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
    зміст або пережиті стану; в цьому сенсі, зіставляючи філософське вчення з вченням духовної антропології, слід мати на увазі принципове розходження між вірою і знанням. Лейбніц сформулював його таким чином: знання спирається на розум, що представляє собою «виявлення достовірності або ймовірності пропозицій, виведених зі знань, які ми придбали, користуючись нашими
 4. Токарєва С.Б.. Проблема духовного досвіду і методологічні підстави аналізу духовності. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 256 с., 2003
    духовності як сутнісного і визначального ставлення людини до дійсності. У ній простежується еволюція духовного досвіду і виділені основні типи ставлення людини до духовної реальності. Проаналізовано структуру духовного досвіду, що постає як єдність знання і переживання. Виявлено основні методологічні підходи до аналізу духовності та проаналізовано евристичні можливості їх
 5. Контрольні питання по § 3: 1.
    зміст натуралістичного, соціального, духовно-світської і духовно-сокральним підходів до дослідження сутності та механізму совісті? 2. Що переважає, на Ваш погляд, у феномені совісті: індивідуальне чи соціально-групове? 3. Як взаємопов'язані совість і відповідальність в людському буття? 4. Які рівні людської відповідальності і чим вони обумовлені? 5. Чим
 6. РОСІЙСЬКА ФІЛОСОФІЯ І МЕДИЦИНА
    змісту, характерних рис, специфічних етапів розвитку. Крайня агресивність або цілковите замовчування поглядів опонентів, як показала історія, нічого хорошого для розвитку філософії в Росії не
 7. 3. Ціннісний світ людини. Генезис цінностей. Типологія та ієрархія цінностей.
    зміст. Таким культурним змістом є, насамперед, цінності - визначальний елемент (ядро) культури людей. Культура, розглянута в ціннісному аспекті - це своєрідний соціальний механізм, який виявляє, координує, відтворює, зберігає, захищає, розвиває і передає (транслює) цінності в суспільстві. Цінності виступають як бажане, визначений для
 8. 21. Власна цінність права. Правові цінності.
    цінністю для відділ. людини, конкретної групи та суспільства в цілому. Правові цінності - це елементи існування права, к.е. дають можливість забезпечити справедливість, свободу і рівність. Всі прав. цінності рівні між
 9. ПОНЯТТЯ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ І ЙОГО СПЕЦИФІКАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
    утримання, не розкладені на пізнавальний, моральний, релігійний та інші аспекти, навпаки, він «знімає» їх у собі. У справжнього духовного життя людина досягає всіх цілей разом, бо знаходить ту ступінь цілісності, де Отдіфференціруйте-вавшейся колись здатності людської душі знову приходять до своєї єдності: «Кожен, хто живе духовним життям, слід лише закону, закладеному в його
 10. Проблема людини в філософії
    духовному досвіді людини. Цінності, їх класифікація та роль у житті людини і суспільства. Духовні цінності. Майбутнє людства як
 11. 20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
    цінності права: Соціальна цінність права. Інструментальна цінність права. Власна цінність права. Особистісна ц.п. Інструментальна цінність права - право виступає як інструмент, за допомогою якого регулюються суспільні відносини. Один з проявів його общесоциальной цінності - полягає в тому, що право є регулятором суспільних завдань, в тому числі для забезпечення
 12. Додаток 2 Аксіосфери ранніх слов'янофілів
    духовну спільність, а також національно-культурну ідентичність російського народу. Основоположними цінностями соціокультурної інтеграції Росії у ранніх слов'янофілів виступають: Бог, батьківщина, громада, етнічност', історія (загальне минуле), традиція, спільна доля, суспільний ідеал. Усі соціально-філософ-ські проблеми розглядалися ранніми слов'янофілами в контексті духовно-моральних проблем
 13. ЛЮДИНА У СВІТІ КУЛЬТУРИ
    духовні цінності та способи їх примноження і трансляції. В даний час під культурою розуміють: 1) здатності суб'єктів (людей, спільностей, інститутів, товариств); 2) діяльність суб'єктів, у якій ці здібності проявляються; 3) створену людьми (суб'єктами) «другу природу», що є сукупністю матеріальних і духовних цінностей , і відносини між ними. Суб'єктом
 14. 134 Який світоглядний сенс мають вищі цінності?
    духовного життя чітко проступає при рас смотреніі її з ціннісних позицій У релігії визна іяюгіая цінність - божественне, священне Вища цінність моралі-добро. Цінністю прекрасного визначається естетичне ставлення до дійсності, спеціально развиваемое (вдосконалюваних) в мистецтві. У пізнавальній діяльності найбільш Спен тизированной областю якої є нау - ка,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua