Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
Наступна »
М. Г. Зеленцова. Світ, людина, суспільство. Актуальні проблеми філософського знання. Ч. 2. Специфіка буття людини у світі: навч. посібник / ГОУВПО Іван. держ. хим.-технол. ун-т. - Іваново. - 100 с., 2008 - перейти до змісту підручника

СПЕЦИФІКА БУТТЯ ЛЮДИНИ В СВІТІ

Вчення про світ - вихідна частина філософії, її «фундамент», але її головна частина, сама будівля - це вчення про людину в його загальних відносинах до світу. Перше питання, яке тут виникає, це питання про загальну природу людини і специфіці його буття в світі. При розгляді цього питання необхідно показати, що він може бути вирішене з позицій матеріалістичного монізму в світлі викладеного в першій частині навчального посібника онтологічного розуміння світу. Людина - частина світу, що містить у собі в концентрованому вигляді всі фундаментальні властивості і закономірності світового цілого, тому вчення про нього має узгоджуватися з вченням про світ у цілому.

Філософське вчення про людину включає в свій зміст такі питання: чи є відповідність між природою людини і природою світу? Підпорядковується чи буття людини законам буття світу в цілому? Едино чи людське буття, або людина складається з двох незалежних одна від одної частин - тіла і душі (духу)? Чи здатна людина керувати світом або є його пасивною частиною? У центрі філософії людини знаходиться основне питання філософії у формі питання про те, як співвідносяться в ньому (людину) духовне і матеріальне, психіка і тіло. Очевидно, що ці проблеми виступають в тісному логічному зв'язку з проблемами онтології світу і не можуть бути вирішені незалежно від них. У свою чергу, їх рішення з позицій матеріалістичної філософії принципово важливо для послідовного проведення матеріалістичної точки зору при дослідженні в більш конкретній формі взаємовідносин людини, суспільства і природи, чому присвячений третій розділ навчального посібника.

Глава 1. Мікрокосмічность людського буття

Як відомо, в історії філософії існувало два підходи до дослідження специфіки буття людини у світі. Перший підхід - онтологічний - акцентує увагу на прилученості людини до решти буття, до загального.

Основою його є ідея єдності людини і світу як частини і цілого, що зародилася ще в міфологічній свідомості і пройшла через всю історію розвитку філософської думки. Саме на цій ідеї концентрувати свою увагу класичне мислення Заходу, тому онтологічний підхід часто називають традиційним. Традиційний підхід має один істотний недолік: він недооцінює свободу, незалежність, творчий характер людського буття.

Некласична філософія виробила інший підхід - антропологічний, який тяжіє до розгляду людини з точки зору його відносною чи абсолютною самостійності та незалежності від об'єктивних сфер світу, як почала творчого та формуючого по відношенню до них. Елементи такого підходу можна виявити в історії філософської думки, наприклад, у Протагора, Сократа, Канта, але найбільшою мірою він властивий ряду напрямків західної філософії ХХ століття, насамперед персоналізму і екзистенціалізму. Однак, акцентуючи увагу на індивідуально-особистісному характері людського буття сучасне західне мислення, як правило, не може зрозуміти, а часто відверто заперечує, можливість залучення людини до буття природи і соціуму, до загального.

У марксистській вітчизняної філософії одночасно існували обидва підходи. На загальнотеоретичному рівні - в рамках діалектичного та історичного матеріалізму - переважала розробка філософських проблем існування людини у зв'язку з аналізом закономірностей розвитку матеріального світу і соціально-історичного процесу. Це дозволяло уникнути абсолютизації суб'єктивного початку як автономного, не залежного від об'єктивних закономірностей світу, давало можливість підійти до дослідження людини як частини світового цілого. З іншого боку, у вченні про людину специфіка людського буття зводилася до соціального, а соціальне, в свою чергу, - до свідомої діяльності і свідомості.

Останнє було результатом загальної установки на гносеологізацію філософських проблем, характерною для радянської вітчизняної філософії. Таким чином, людина розглядався як істота, відмінне від всіх інших частин світу завдяки «зняттю» в ньому природного соціальним.

Мабуть, сучасна філософія повинна прагнути до діалектичного синтезу антропологічного і онтологічного підходів у розумінні людини. Ця тенденція явно виявляє себе в марксизмі, особливо в ранніх роботах К. Маркса, на відміну від його пізньої творчості і тих інтерпретацій, яке воно отримало у вітчизняній філософії радянського періоду. Маркс, як відомо, розглядав людину як деятельнотворческое істота, специфічне ставлення якого до світу випливає з його природних підстав. Установка на подолання крайнощів і створення синтетичної концепції людини характерна також для західної філософської антропології. Завдання полягає в тому, щоб показати специфіку людини не як істоти, відокремленого від решти всього світу і тому чужого йому (як в екзистенціалізмі та ін.), а як такої частини світу, в якій в концентрованому вигляді представлений сам світ як ціле, унікальність якої визначається її універсальністю, соотнесенностью зі світовим буттям в його загальності. Таким чином, новий (нетрадиційний) онтологічний підхід не означає відмови від визнання специфіки людського буття, відносної самостійності сфери людської суб'єктивності, незвідність її законів до законів об'єктивного світу. У той же час він показує необхідність виведення цієї специфіки з єдності та взаємозв'язку людини зі світом. 1.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СПЕЦИФІКА БУТТЯ ЛЮДИНИ В СВІТІ "
 1. М. Г. Зеленцова. Світ, людина, суспільство. Актуальні проблеми філософського знання. Ч. 2. Специфіка буття людини у світі: навч. посібник / ГОУВПО Іван. держ. хим.-технол. ун-т. - Іваново. - 100 с., 2008

 2. 2.4.Екзістенціальная концепція буття
  буття зачіпає такі питання, як: Чи випадково присутність людини у світі?; Що є предметом філософії: буття саме по собі як світ, ціле або існування людини у світі? Існує два різновиди екзистенціалізму: християнський екзистенціалізм і екзистенціалізм атеїстичний. До релігійних екзистенціалістам слід віднести Н.А.Бердяева, К. Ясперса, Г.Марселя. До атеїстичним -
 3. Контрольні питання для СРС 1.
  Специфіка наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7. Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2. Структура знання: а) специфіка і форми чуттєвого пізнання; б) специфіка і форми раціонального пізнання; в) єдність чуттєвого і раціонального. 3. Наукове знання, його специфіка і
 4. М.П. Бузьке. Суб'єктна основа буття і регулювання суспільства. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 248 с., 2002
  специфіки загальності суб'єкта, що виступає основним регулятором інформаційно-відтворювальних процесів у суспільстві. Розкрито особливості буття суб'єкта, його історичного генезису і способів впливу на суспільство. Виявлено основні історичні форми общесуб'ектного регулювання, розкриті їх цілі, символічно виражене простір і способи зв'язку з соціальними структурами і
 5. 5 Яка структура філософського знання?
  Специфіка, стадії і рухаю щие сили людської історії, суспільство як цілісна сис тема, суспільні ідеали і перспективи людського суспільства, специфіка пізнання суспільства та його історії Основними компонентами соціальної філософії в широкому сенсі слова є філософія історії, обшая соціологія, етика, естетика, аксіологія, філософська антропологія
 6. 2. Філософське розуміння структури буття.
  Буття в історії філософії показує, що в різні історичні епохи актуалізується той чи інший аспект даної проблеми. Осмислення цілісності буття, в свою чергу, вимагає уявлення про будову (організації) буття, що передбачає аналіз його структури. Онтологія, розглядаючи структуру буття, виділяє і досліджує ряд його стійких форм, які не зводяться один до одного і в той же час
 7. Рекомендована література 1.
  Буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 8. Додаток до глави III
  буття. Єдність біогенезу і социогенеза у зародженні колективності. Соціальність - якісна характеристика життєдіяльності людини. Соціальна спільність - об'єктивне прояв соціальності, суб'єкт і об'єкт суспільних відносин. Історичні типи соціальності і їх об'єктивувалися форми. Многокачественность суспільного буття людини і різноманіття його соціального життя. Єдність
 9. . Онтологічні проблеми філософії
  буття. Буття як ідея і благо. Сутнісно-онтологічна концепція буття. Екзистенційна концепція буття. Теза: існування передує сутності. Проблема буття в марксистській філософії. Проблема тотожності мислення і буття. Термін «суспільне буття». Проблема буття і сучасність. Єдність світу і сенсу. Буття як єдність суб'єктивної та об'єктивної реальності.
 10. § 6. Як простір перетворюється на інтуїцію?
  Буття з Небуття складається з витків енергетичної спіралі, вібрація яких пояснює нам причину ритмічного звуження і розширення простору. Подібна пульсація простору є важливою умовою для зароджуються властивостей індивідуальних свідомостей. Тут розширення простору асоціюється з його «вдихом», стиснення простору - з сто «видихом». «Дихати» простір виступає «посередником»
 11. ГШД 1 філософський вимір ЖИТТІ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА І МЕДИЦИНИ
  буття людини? Які перспективи розвитку суспільства? Відображаючи загальні характеристики природи, суспільства, мислення, найбільш загальні закони буття, філософія виробляє цілісний погляд на світ, систему знання про світ, природу, суспільство, про місце людини в
 12. 6. Резюме першого розділу. Відродження метафізики як першої філософії
  буття проявляється в граничності філософського знання. А однією з форм формулювання граничності виступають найбільш загальні закономірності найрізноманітніших проявів буття і світу. На додаток до сказаного можна додати, що проявом граничності філософського знання є також єдність чи тотожність і відмінність матерії і духу, буття і мислення, що складають зміст основного питання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua