Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т. . Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ПРАЦІ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ

Праця є свідома, доцільна, творча фізична або інтелектуальна діяльність людини, спрямована на задоволення його матеріальних і духовних потреб, розвиваюча його фізичні і духовні сутнісні сили.

Трудове свідомість виникає і розвивається внаслідок усвідомлення людьми громадського та особистого значення праці, свого ставлення до нього і його результатами. Змістом трудового свідомості є виробничий досвід: професійні знання, вміння і навички. У нього входять також особиста зацікавленість і підприємливість, розуміння суспільного значення особистого боргу і відповідальності кожного за результати праці, активне і творче ставлення до нього; прагнення трудівника до утвердження принципу соціальної справедливості; емоційне, моральне і-естетичне ставлення до праці. Трудове свідомість людини органічно пов'язане з почуттям робочої честі і гідності, совісті і гордості, з переживанням радості від успіхів у праці, насолоди його процесом, милування результатом. Свідома трудова активність немислима без цілеспрямованої волі: постійній готовності до дії, без витримки в напруженій праці, прояви наполегливості та завзятості в подоланні труднощів. Розвинуте трудове свідомість сприяє формуванню в людині працелюбності, вміння співвідносити свої потреби і форми їх задоволення з об'ємом і якістю особистого праці.

Провідні функції праці. Утилітарно-практична функція спрямована на створення матеріальних чи духовних цінностей, соціально-побутових умов життя і діяльності людини.

Усі громадські багатства створені творчою працею. В умовах ринкових відносин збільшується зацікавленість трудящих в плеканні громадського та особистого багатства, у поліпшенні якості продукції. Вона буде пов'язана з вихованням в них духу підприємництва, почуття господаря, з розширенням їх реального впливу на організацію виробництва, розподіл і використання результатів праці.

Розвиваюча функція праці зумовлена тим, що активне вклю-чення людини у трудовий процес приводить в рух його сутнісні сили. Розвиваються інтелект, рецептори, м'язи, спритність рук і ніг, емоційна і вольова сфери. В умовах ринкового господарювання трудова підготовка учнів тісно пов'язується з політехнічним навчанням, оволодінням суміжними професіями, з підвищенням в робочих спеціальностях питомої ваги творчого, інтелектуального праці. Все це підвищує інтерес школярів до праці, приводить їх інтелект і організм в стан активної дії, інтенсивного розвитку уваги і уяви, сприйняття і мислення.

Виховна функція праці полягає в розвитку і закріпленні в учнів у ході трудового процесу суспільно цінних якостей і. Властивостей особистості, морально-естетичного ставлення до життя і діяльності. Однак трудове зусилля, чисто фізичне напруження і дію роблять обмежене виховний вплив на дітей. Воно формує звичку до праці, витримку, завзятість, уміння долати фізичну слабкість. Цього недостатньо для формування соціально активної особистості. Виховна дієвість праці незмірно зростає в результаті його опос-редованія ринковими суспільними відносинами і цілями, тісного пов'язання з особистими і цивільними мотивами і моральним просвітою.

Вона залежить від особистої зацікавленості, усвідомлення школярами цілей трудової діяльності, якості її організації; відповідальності і обов'язку; необхідності свідомої дисципліни; досягнення високого кінцевого результату.

Опції праці визначають головну функцію трудового свідомості: формувати у людей психологію особисто зацікавленого трудящої людини. Для оновлення виробничих відносин, заснованих на багатоукладності, різних видах суспільного і приватизованої власності на знаряддя і засоби виробництва, характерними рисами психології трудівника є хазяйське ставлення до землі, заводам, фабрикам, кооперативам, підрядним об'єднанням, акціонерним товариствам; організованість, відповідальність за високу якість матеріальної і духовної продукції в інтересах суспільства, конкретної людини і себе. Трудівнику властиві колективізм, здоровий індивідуалізм, взаємодопомога, взаємна вимогливість і робоча гордість; підтримання продуктивності праці на рівні світових стандартів; прагнення до пошуку і.творчеству, інтенсифікації виробництва на основі науково-технічного прогресу.

Психології свідомого трудівника притаманне неприйняття пияцтва, дрібного розкрадання, міщанства і вещизма, розбазарювання громадського добра і дармоїдства. Праця виступає як зміст, мета і виправдання життя.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ПРАЦІ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ "
 1. Які функція трудового права?
  Функціями трудового права слід розуміти основні напрями правового впливу на учасників процесу праці з метою забезпечення призначення трудового права і законодавства. Серед основних функцій трудового права можна виділити загальправові функції, властиві багатьом іншим галузям З регулятивну і охоронну. Специфічними для трудового права є функції: захисна,
 2. Як забезпечується дисципліна праці?
  Функцій керівників процесу праці. Цій проблемі в усі часи надавалося важливе значення, а в окремі періоди розвитку суспільства (початок 80-х років т.ч.) організаційна сторона вважалася головною по відношенню до виробничої стороні економіки, що не відповідало об'єктивним закономірностям. У 70-80 роки в законодавстві панувала позиція, за якою трудова дисципліна повинна
 3. Що являє собою система трудового права?
  Функції, принципи, джерела, суб'єкти соціально-трудових відносин, їх права і обов'язки та ін Особлива частина складається з інститутів: працевлаштування та зайнятості, трудового договору, робочого часу й часу відпочинку, нормування та оплати праці, дисципліни праці, матеріальної відповідальності, охорони праці, трудових спорів. Систему трудового права слід відрізняти від системи законодавства
 4. Що слід розуміти під трудовою функцією?
  Функція (рід роботи) являє собою одне з основних умов трудового договору і визначається шляхом встановлення сторонами трудового договору професії, спеціальності, кваліфікації та посади, за якою буде працювати даний працівник на конкретному підприємстві, в установі, організації. Без визначення трудової функції трудової 29 договір не може бути укладений, а отже, і не
 5. Які бувають види трудових спорів?
  Праці та
 6. Що слід розуміти під трудовою дисципліною?
  Функції керівництва та нагляду за працею осіб,: підлеглих цього руководству.1 Як фактичне по-; ведення трудова дисципліна З це точне і неукос-> нительно дотримання встановлених на підприємстві, - | в установі, організації правил поведінки. Як со-'вокупность норм дисципліна праці представлена у вигляді інституту трудового права. 'Російське трудове право. Підручник для вузів.
 7. § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
  функція - робота з певної спеціальності, кваліфікації, посади; 3) дата початку роботи, а для термінових договорів - дата закінчення. У трудовій договір можуть включатися додаткові умови: оплата праці, режим робочого часу, пільги та послуги з соціального обслуговування, додаткове медичне страхування та інші види обслуговування за рахунок коштів підприємства, обов'язок зберігати
 8. Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях?
  Труда1. У відповідності зі ст.142 КЗпП України трудовий розпорядок на підприємствах, в установах, організаціях визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку, які затверджуються трудовими колективами за поданням власника або уповноваженого ним органу і профсоюзїого комітету на основі типових правил. Іншим способом регулювання внутрішнього трудового розпорядку є
 9. Що являє собою предмет трудового права?
  Праці найманих працівників у виробничої та іншої діяльності, а також інші тісно пов'язані з ними суспільні відносини. Суспільні відносини, що становлять предмет трудового права, можна класифікувати: 1) залежно від властивостей і характеру праці, а також ступеня реалізації інтересу працівників на: З відносини, що виникають в результаті реалізації здатності до праці (по
 10. Хто вважається ветераном праці?
  праці, відповідно до Закону України ИОб основні засади соціального захисту ветеранів праці й інших громадян похилого віку в Украінеи від 16 грудня 1993 р., вважаються громадяни, які сумлінно працювали в народному господарстві, державних установах, організаціях та об'єднаннях, мають трудовий стаж (35 років жінки і 40 років З чоловіки), і вийшли на пенсію. Відповідно до
 11. 14.1. Поняття, зміст та термін трудового договору
  функції, забезпечити належні умови праці та в повному обсязі виплачувати працівникові заробітну плату, а працівник зобов'язується особисто виконувати визначену цією угодою трудову функцію, дотримуватися які у організації правила внутрішнього трудового розпорядку. У трудовому договорі вказуються: ^ прізвище, ім'я , по батькові працівника та найменування роботодавця (прізвище, ім'я, по батькові
 12. Якими правами наділена державна інспекція праці?
  праці, створена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1996 р. № 906 ИО. створення Державної інспекції праці Міністерства праціїх, здійснює державний контроль за дотриманням / 295 ем законодавства на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності. Державна інспекція складається з головної Державної
 13. Що слід розуміти під охороною праці?
  сутності трудове право в юридичному аспекті є правом охорони праці в широкому смисле1, і лише В.І. Семенков З єдиний дослідник, що висловився проти розуміння охорони праці в широкому сенсі. Під охороною праці у вузькому сенсі мається на увазі сукупність правових норм і правил, які визначають заходи щодо створення безпечних умов праці, запобігання виробничому травматизму
 14. Що є предметом колективного трудового спору?
  функцію щодо соціального захисту членів своєї профспілки З працівників, включаючи при цьому і весь даний трудовий колектив. Наприклад, при розбіжностях про зміну норм праці, відрядних розцінок оплати праці, встановленні систем заробітної плати, надбавок і доплат, режиму робочого часу, з питань поліпшення охорони праці , техніки безпеки і виробничої санітарії і т. д. Предметом
 15. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
  сутність і його особливості - все це автор розкриває в доступній формі, на конкретних прикладах. Показана динаміка формування особистості у виховному процесі. У підсумку автор наводить раніше висловлені визначення мети виховання в такий вид: особистість, здатна будувати Життя, гідне Людини. Розкрито зміст існуючих закономірностей і принципів виховання. Дана характеристика
 16. Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється від інших відносин, пов'язаних з працею?
  праці. У трудових правовідносинах умовно виділяються організаційно-трудової, майновий (БЕЗОПЛАТНО) 'Процівський А.І. Предмет радянського трудового права. З М.: Юрид. літ.З 1979.З Сс.38-40. 2 Мацюк А.Р. Трудові правовідносини розвиненого соціалістичного суспільства. З Київ: Наукова думка.З 1984. 3 Трудове право України. З 'X .: ИОдіссейи.З 1999.З С. 28. 11 і особистісний елементи.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua