Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСТЕЦТВА

Під педагогічним мистецтвом прийнято розуміти досконале володіння педагогом всією сукупністю психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, поєднане з професійною захопленістю, розвиненим педагогічним мисленням та інтуїцією, морально-естетичним ставленням до життя, глибокою переконаністю і твердою волею. Все це забезпечує високу ефективність і якість навчання, виховання школярів. Педагогічна майстерність є частиною педагогічного мистецтва. Воно виражається в досконалому володінні педагогом методами і прийомами, всім арсеналом педагогічних умінь і навичок, що забезпечують практичне втілення педагогічного мистецтва в процесі формування особистості. Педагогічна техніка складається з повторюваних, застосовуваних у різноманітних ситуаціях прийомах майстерності, перетворених на звичні професійні дії; із способів організації діяльності, спілкування, впливу. Організована сукупність технічних прийомів, їх цілеспрямоване, систематичне і послідовне застосування у навчально-виховному процесі в цілях відпрацювання в учнів міцних знань, умінь, навичок, а також особистісних властивостей і якостей умовно може бути названа технологічним процесом.

Значення педагогічного мистецтва, майстерності, техніки і технології полягає в тому, що вони є тим єдиним каналом, завдяки якому забезпечується ефективне втілення в життя відкритих педагогікою і психологією законів, принципів, правил, здійснюється дієвий, цілеспрямоване навчання і виховання підростаючих поколінь. Без оволодіння педагогом виховним мистецтвом і майстерністю педагогічна наука перетворюється в комору духовних цінностей, якими неможливо скористатися в інтересах справи.

Педагогічне мистецтво як цілісне явище складається з декількох компонентів. Перший серед них система цілей-орієнтирів і стимулів. Цілі роблять осмисленою всю педагогічну діяльність і пов'язують всі інші її компоненти в єдине ціле. Систему цілей гуманістичного виховання визначає єдиний загальнолюдський і морально-естетичний ідеал - всебічний розвиток особистості, всіх її сутнісних сил. Вчителю необхідно чітко уявляти собі основні напрямки світоглядного, громадянського, розумового, правового, екологічного, трудового, політехнічного виховання в їх практичній взаємодії. Організовуючи той чи інший вид навчально-виховної роботи з дітьми, учитель-майстер у всій повноті використовує його виховні можливості. Педагог не просто дає урок заради Конкретного знання, організує працю заради навичок, проводить бесіду з метою повчання, екскурсію, захід, гурток для збагачення дітей новими враженнями. Він - скульптор людської душі, який за допомогою певного змісту, організаційних форм, методів, засобів рухається до мети, творить складна і відповідальна справа творення людини в людині. Постійний цільовий контроль вчителя, вихователя за всією своєю діяльністю забезпечує педагогічну доцільність та ефективність виховного процесу. Оволодіння педагогічними цілями, їх глибоке знання, розуміння і практичне. Використання - визначальні умови ефективності та якості роботи педагога.

Другий найважливіший компонент педагогічного мистецтва - глибокі знання про дитину, накопичені педагогічної соціологією, психологією і фізіологією. Для успішного педагогічного праці необхідні дані, висновки, рекомендації суміжних наук, що розробляються в двох напрямках. По-перше, знання про закони вікового фізіологічного та психологічного розвитку дитини; про крйтері-. ях фізичних і психічних навантажень для дітей різних вікових груп: про психологічні умовах і механізмах формування світогляду; про психофізіологічні законах переходу дітей з однієї вікової групи в іншу; про вікові особливості становлення таких психічних процесів, як мислення, мова, пам'ять, уява, почуття, сприйняття, відчуття; про особливості самосвідомості дитини, в різноманітних соціальних ситуаціях. По-друге, потрібні знання про закономірності руху, розвитку всіх психічних і фізіологічних процесів в стандартних і нестандартних, офіційних і неофіційних умовах навчання і виховання. Як, наприклад, відбувається розвиток мислення дитини молодшого шкільного віку в умовах уроку, самостійної домашньої роботи, екскурсії або гуртка? Як діти поводяться в екстремальних умовах групового вчинку? Яка оптимальна система фізичних вправ, які забезпечують становлення організму школяра на кожному віковому етапі? Які психологічні умови найвищої ефективності впливу педагога на підлітка, коли і чому виникає феномен опору вихованню? Наскільки гра сприяє залученню до різноманітну суспільно корисну діяльність дітей різних віків, який вплив надає вона на становлення моральності дитини? Які психологічні правила підвищення ефективності сприйняття та діяльності дітей в умовах розумового, фізичного, організаційного та інших видів праці? Накопичення педагогом знань про конкретних психологічних і фізіологічних закономірності вікового розвитку дітей в організованих і самодіяльних умовах становить найважливішу наукову основу педагогічного ис кусства, орієнтує педагога в науковій організації дитячого життя і спілкування з учнями.

Третій компонент - етико-естетичні принципи організації взаємин з дітьми. У лекції VI, присвяченій сутності навчально-виховного процесу, розглянуті общепедагогические принципи - закономірності навчання і виховання дітей. Вони можуть бути реалізовані в практиці педагогічних відносин тільки особистістю вчителя-педагога за посередництвом його етико-естетично-ких якостей. Тому загальнолюдські нормальні властивості особистості педагога необхідно доповнити, розширити, піднести до рівня вимог педагогічної, виховної етики.

До числа етико-естетичних принципів мистецтва організації педагогічних взаємин вихователів і дітей належить передусім цілеспрямованість it перспективність. У гуманному демократичному суспільстві цілеспрямованість особистості є якістю моральним, суспільно і особистісно значущим. Для педагога це означає необхідність не тільки гарного знання виховних цілей, а й практичного виховання цілеспрямованості у кожній дитині.

Важливим принципом воспитательской етики та педагогічного мистецтва є принциповість і справедливість у відносинах з дітьми. Педагог може перебувати в товариських, дружніх стосунках з учнями, але їх основою може бути тільки кодекс педагогічної честі, неухильне виконання етичних норм. Принциповий педагог не дозволить знизити вимогливість до себе і своїм вихованцям в роботі, в поведінці, в моральних відносинах. Йому чуже керуватися іншими, ніж інтереси справи і істини, міркуваннями в розборі дитячих конфліктів, бути поблажливим до антигромадських вчинків. Суворе дотримання етико-естетичним принципам народжує у хлопців ставлення до вихователя як людині чесному, відкритому, справедливому, якому можна довіритися і разом йти по життю.

Чільне місце серед морально-естетичних принципів мистецтва відносин з дітьми займає ідея поєднання вимогливості, поважності і доброзичливості. У практиці роботи вихователі, які сповідують педагогічний авторитаризм, тракту ють вимогливість як відчуженість від дітей, як докучливі вказівки і жорсткий контроль. Такий підхід призводить до придушення особистості дітей, стримування їх ініціативи, до байдужості, пасивності, опору вихованню. Моральні принципи вимогливості та поваги стають елементами педагогічного мистецтва вихователя у відносинах з дітьми, коли проявляються як вимоглива підтримка дитини на шляху до мети, як допомога у самовизначенні, коли повага - НЕ загравання, а піднесення в дитині почуття людської гідності, коли доброзичливість - не вседозволеність , а осуд зла, заклик до боротьби з аморальністю, затвердження оновлення людини і суспільства.

Завоювання у дітей авторитету, їх довіри диктує необхідність суворо дотримуватися таких принципів педагогічного мистецтва, як довіра у відносинах, рішучість і визначеність у вчинках. Нерішучість, невизначеність педагога в довірі до дітей руйнує в їх свідомості уявлення про нього як про справжню людину, вбиває в них внутрішні стимули до довірчих відносин. Педагог не може виховувати, впливати своєю особистістю готівку вихованця без ризику щирого і повної довіри. Разом з тим можливі випадки, коли хлопці не виправдовують. його. Але й сам конфлікт невиправдання довіри несе в собі чималу 'педагогічне навантаження, оскільки педагог і колектив, як правило, дають рішучу засуджує оцінку віроломству, зрадництва, спонукають дітей до самоосуду, до виправдання довіри в майбутньому. Однак якщо діти мають право на помилку, навіть на свідоме віроломство у відносинах з педагогом, то вихователь позбавлений можливості невиправдання довіри дітей. Криза довіри педагогу з боку дітей - це, за рідкісним винятком, незворотний криза педагогічних відносин, що позбавляє його можливості здійснювати виховні функції.

Педагогічне мистецтво, ефективність навчання і виховання вимагають, щоб у відносинах між педагогами і дітьми панувала діловитість і організованість, дисциплінованість і ініціативність. Успіх у справах народжує психологічну сумісність, впевненість у силах, закріплює позитивні людські та ділові якості. Діти інстинктивно тягнуться до педагогам діловим, справжнім професіоналам, який вміє захоплювати корисними починаннями, організовувати їх, домагатися успіху. У процесі виконання конкретних справ учні дуже швидко починають розуміти, що дисциплінованість і організованість-кращий засіб для досягнення успіху в роботі, що старанність як якість особистості полягає не тільки в тому, щоб виконати «вказівку», а в тому, щоб, проявивши ініціативу, зробити справу якнайкраще.

Дитина виховується творчою особистістю, коли педагог будує свої відносини до нього на основі щирої зацікавленості в поліпшенні його життя, прагнення зробити це життя цікавим і радісним, коли в дитині зароджується захопленість власною справою. Учні прагнуть пізнати навколишній світ, зорієнтуватися у відносинах, проявити і реалізувати себе, знайти своє місце в житті. Тому вони тягнуться до людини, здатного реально допомогти, вивести на дорогу. Дитина цінує в людях щиру увагу до себе, глибокий інтерес до його проблем, до живого справі. Педагоги-майстри, які щиро люблять свою справу, переконані в його величі, захоплені метою формування людської особистості, - легко і просто захоплюють дітей. У цьому і полягає мудрість педагогічного мистецтва. Не можна байдуже переконувати або формально вимагати, або безпристрасно заохочувати. Треба запалити в дитині інтерес до того життя, яким педагог хоче його захопити, прив'язати всі його душевні прагнення до цього життя, і тоді можна переконувати, карати, вимагати, заохочувати - дієво застосовувати всі педагогічні засоби. Переконання буде просвітлювати хід думок дитини, вимога. - Допомагати долати себе, заохочення - ще більш стимулювати ініціативу та активність, а покарання - вчити стриманості.

Принципом педагогічного мистецтва є встановлення в колективі високої етичності й естетичності стилю і тону відносин, що охоплюють всю сукупність взаємодії педагогів і дітей. Стиль і тон є, висловлюючись мовою мистецтва, морально-естетичної забарвленням і звучанням самих відносин. Буває, що відносини між педагогами і дітьми потрапляють в смугу безпросвітної імли, і тоді все життя забарвлюється похмурими тонами.

Для таких періодів у житті колективу характерним є відсутність суспільно значущої мети, наявність неробства, шушукання по кутах, велика кількість негативних морально-естетичних оцінок педагогами дітей, дітьми - педагогів. Корінь зла-в неробство, відсутності чіткої мети і організації. Але буває й так, що в житті дитячого колективу все начебто б гаразд. Не відбувається ні ПП, ні яскравих спалахів громадської активності. Всі зі звичною нудьгою роблять свою справу. Тоді життя забарвлюється в сірий колір. Там же, де в колективі педагогів по-справжньому живі люди, майстри, які володіють педагогічним мистецтвом, життя різнобарвна. У таких колективах переважають мажорні музичні тони. Всі залучені в справу, відповідальні і виконані почуття обов'язку, цілеспрямовані і вимогливим, принципові і добрі. І тому - всі радісні, незважаючи на перешкоди і труднощі. Ніхто нічого не боїться. Кожен знає, що відразу можна з'ясувати будь-яке непорозуміння або питання, вирішити виниклу суперечку, знайти захист в справедливості, бути підтриманим в ініціативі і покараним у прояві егоїстичного індивідуалізму. У такому колективі панують гласність і демократичність, відкритість-і критичність, спокій і впевненість, чіткість і взаємопідтримка.

Четвертий компонент педагогічного мистецтва передбачає знання педагогом соціологічних характеристик дитини і взаємин дітей у групі. Для педагогічного мистецтва соціологічна реальність всього лише відправна точка для організованого педагогічного дії. Соціологічні методики допомагають вихователю-майстру навіть в неорганізованому колективі встановити, хто з хлопців є лідером, конформістом, нонконфор-Місті, хто кому симпатизує, а хто є знедоленим. Але було б великою помилкою, спираючись на ці дані, формувати актив, будувати всю організацію відносин з дітьми. Тобто з лідера виховувати лише лідера, постійно тримати його на цій ролі, залишати конформістів і нонконформістів в їх складному і незавидному положенні, підтримувати дружні симпатії і не вести боротьбу з антипатіями. Небезпечно ототожнювати соціально зумовлені соціологічні характеристики з характеристиками природними, розглядати їх як певну біологічну зумовленість. Соціологічний зріз - лише об'єктивно склалася на даний момент картина, підвладна ізмененію'і перетворенню педагогічними засобами. Педагогічне мистецтво дозволяє вихователю, ліквідуючи стихійно сформований хаос відносин, пробудити в кожній дитині ініціативу громадського лідера, свідомість необхідності виконання боргу, опір несправедливості, дружні симпатії до товаришів. Соціологічна реальність не вказує педагогу ні мети, ні засоби, а лише розкриває об'єктивну картину, необхідну для роздумів, аналізу, висновків.

 П'ятий компонент педагогічного мистецтва - відомості з області мистецтвознавства, сценічного мистецтва, мистецтва звучного слова. Мистецтво поведінки, руху, жестів, міміки, інтонацій, що спирається на рекомендації сценічного мистецтва, полягає в тому, щоб чітко і щиро, з урахуванням психології сприйняття життя дітьми, виразити себе, надати найбільш ефективний вплив, повісті школярів за собою. Педагог за допомогою технічних прийомів, способів, майстерності спілкування розкриває і яскраво виражає правду життєвих, реальних стосунків. Мистецтвознавство, що розкриває саму суть літературних, музичних, образотворчих, специфічних екранних творів, що показує справжню сутність і психологію людини, стимули і мотиви його поведінки, є для педагога одним з найважливіших підручників людинознавства. Для вихователя освоєння художніх образів-характерів є професійною необхідністю. Твори мистецтва розкривають характери дітей не в абстрактно-теоретичних формулах, а в конкретно-історичних, живих образах, безпосередньо вводять дорослої людини у світ дитинства. Чим глибше вчитель будь-якої спеціальності занурюється у світ мистецтва і мистецтвознавства, тим ближче він до педагогічному мистецтву, до пізнання дитинства та оволодінню педагогічною майстерністю. 

 Чимало дає педагогу і сценічне мистецтво. Воно яскраво і переконливо показує справжні відносини і психологічні стани чел'овека. Таке ж завдання і у педагога: висловити істину науки, моральності, вищої справедливості, любові, краси і своє морально-естетичне ставлення до життя. Для цього як і в умовах сценічного мистецтва, педагогу необхідно навчитися володіти собою, своїми психічними станами, вміти проникнути емоційно і раціонально в суть швидко виникають і мінливих ситуацій, опановувати ними, висловлювати своє ставлення, приймати рішення і послідовно проводити їх у життя. 

 Мистецтво звучного слова як частина сценічного мистецтва також надзвичайно важливо для педагога. Слово - найважливіше і потужний засіб впливу. Педагогу, якщо він хоче мати авторитет, необхідно досконало володіти виразною промовою. Діти повинні «чути», що сказав педагог: вимагає він чи просить, Сміється або жартує, карає або попереджає, радить або забороняє, захоплюється або підбадьорює, радіє або засмучується, гнівається або картає, обурюється або дивується, страждає чи соромиться, закликає або розмірковує . Безліч почуттів і відтінків, які здатний висловити педагог, дуже міцно западають у відкриту і чутливу дитячу душу. Володіючи цим найтоншим інструментом - мистецтвом звучного слова, педагогу легше опановувати дитячим свідомістю. 

 Такі основні компоненти педагогічного мистецтва, оволодіння якими веде вчителя до педагогічної майстерності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СУТНІСТЬ І ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСТЕЦТВА "
 1. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    компонентів (рис. 8.1). Науково-змістовна складова включає: - цілі та завдання освіти, навчання, виховання і розвитку учнів; - науково обгрунтований зміст освітнього процесу; - педагогічні принципи і правила утворення. Технологічна складова об'єднує такі компоненти: - цільові форми організації
 2. Основні завдання юридичної педагогіки
    основним завданням юридичної педагогіки наступні: - вивчення історії розвитку юридико-педагогічного знання і його використання в суспільстві та органах правопорядку; - розробка методології та методики юридико-педагогічного пізнання; - створення наукової картини юридико-педагогічної дійсності, властивою правовій сфері суспільства, діяльності органів правопорядку і
 3. Теми для рефератів 1.
    педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 4. Методи та методика дослідження
    педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичній педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 5. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    основні етапи посилення педагогічного змісту у судочинстві. 2. З якими науками взаємопов'язана педагогіка судочинства? 3. У чому подібність і відмінність педагогічних властивостей, якостей співробітників органів правосуддя (слідчого, прокурора, адвоката, судді)? 4. Назвіть основні напрями педагогічної діяльності органів слідства, прокуратури в стадії
 6. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 7. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    педагогічної роботи та хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 8. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 9. Висновки по I чолі 1.
    компонентів: мотиваційного, когнітивного, комунікативного, рефлексивного. 4. Критерії розвитку професійно-педагогічної компетентності, а також різна ступінь сформованості компонентів даної властивості особистості дозволили визначити рівні розвитку зазначених компонентів, які ми позначили як інтуїтивний (низький), нормативний (середній), активний (високий), креативний
 10.  3.2. Педагогічний процес: його сутність, структура та закономірності
    сутність, структура і
 11. Педагогічний контроль
    компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме педагогічний, здійснюваний з педагогічними завданнями, тобто покликаний надати допомогу контрольованому, сприяти його успіхам у підвищенні
 12. Категоріально-понятійний апарат
    основні (провідні) елементи педагогічної реальності в правовій системі: педагогічний підхід до правової дійсності, юридико-педагогічна дійсність, юридико-педагогічна підсистема правової сфери суспільства, система соціально-педагогічних факторів (власне педагогічних і педагогічно значущих) у сфері законності та правопорядку, система юридичної освіти,
 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    сутність, процес правової соціалізації людини і назвіть фактори, що впливають на них. 13. Дайте педагогічну характеристику правової культури людини-особистості. Бібліографічний список Алексєєв С.С. Теорія права. - М., 1995. Алексєєв С. С. Філософія права. - М., 1999. Педагогіка в діяльності керівника органу внутрішніх справ / Під ред. І.В. Горлінскій. - М.,
 14. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
    сутність освіти як відображення єдності розвиваючої та виховно-формуючої функцій навчання. Підкреслюється, що знання як предмет засвоєння мають три взаємопов'язані сторони: теоретичну, практичну і миро-воззренческо-моральну. В цілому, сутність педагогічного процесу розкрита слабо. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Проблема
 15. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну з закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу на процес і способу її обліку педагогом, керівником. 6. У чому полягає специфіка педагогічного управління і чим вона пояснюється? 7. Навіщо потрібно морально-психологічне забезпечення педагогічного процесу і як його треба
 16. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
    сутність і значення? 9. Згадайте основні соціальні явища в групі, на які надає педагогічний вплив керівник. Бібліографічний список Занков Л.В. Навчання та розвиток / / Избр. труди. - М., 1990. Лихачов Б. Т. Педагогіка: Курс лекцій. - М., 1993. Педагогіка і психологія вищої школи. - Ростов н / Д, 1998. Педагогіка: Учеб. посібник / В.А.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua