Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Педагогічна технологія являє собою сукупність психолого-педагогічних установок , що визначають спеціальний добір і компонування форм, методів, способів, прийомів, виховних засобів (схем, креслень, діаграм, карт). Технологічними утвореннями забезпечується можливість досягнення ефективного результату в засвоєнні учнями знань, умінь і навичок, розвитку, їх особистісних властивостей і моральних якостей в одній або декількох суміжних областях навчально-виховної роботи. Технологія не існує в педагогічному процесі у відриві від його загальної методології, цілей і змісту. Вона є організаційно-методичний инструментарий.педагогического процесу.

Педагогічна технологія конкретно реалізується в технологічних процесах. Технологічний процес являє собою певну систему технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний результат. Технологічними процесами в теорії виховання є, наприклад, методика організації колективу, «Комунарська педагогіка», організація впровадження єдиних вимог, самоврядування, змагання, системи виховної роботи в школі чи в класі. У теорії навчання технологічними процесами є, наприклад, система форм і засобів вивчення певної теми навчального курсу, організація практичних занять з відпрацювання умінь і навичок грамотного письма або рішення завдань.

Технологічні підходи до організації виховання і навчання: тести на вимірювання розумової обдарованості; різноманітні схеми - карти навчання й відпрацювання навичок; опорні схеми навчання; організаційні структури формування самоврядування, змагання, єдиних вимог самообслуговування. У роботах вчених-ді-Дакто і вчителів-новаторів розроблені: технологічно чітка оптимізаційна організація навчального процесу на уроці (Ю.К. Ба-Банській); технологічний процес поетапного формування розумових дій (Н.Ф. Тализіна); основні технологічні прийоми зміцнення дидактичних одиниць засвоєння математичного навчального матеріалу (П.М. Ерднієв); опорні листи (В.Ф. Шаталов); комментированное управління навчальним процесом (липецкий досвід, С.Н. Лисенкова); технологічні опорні моменти процесу навчання творчості; знання як фундамент творчості, строгий відбір навчального матеріалу, багаторазовість повторення по-різному організованого матеріалу, різнобічний розвиток учня, формування стійкого інтересу, навчання грамотному виконанню робіт під керівництвом дорослого, постійний контроль вчителя за роботою учня та індивідуальний підхід (І.П. Волков).

Предметом педагогічної технології є конкретні практичні взаємодії вчителів і учнів у будь-якій області діяльності, організовані на основі чіткого структурування, систематизації, програмування, алгоритмізації, стандартизації способів і прийомів навчання чи виховання, з вико ристанням комп'ютеризації та технічних засобів. У результаті досягається стійкий позитивний результат у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок, у формуванні соціально цінних форм і звичок поведінки. Прямими завданнями педагогічної технології та технічних процесів є:

- відпрацювання глибини і міцності знань, закріплення умінь і навичок у різних областях діяльності;

- відпрацювання і закріплення соціально цінних форм і звичок поведінки;

- научение діям з технологічним інструментарієм;

- розвиток технологічного мислення, умінь самостійно планувати, алгоритмизировать, стандартизувати свою навчальну, самоосвітню діяльність;

- виховання звички чіткого слідування вимогам технологічної дисципліни в організації навчальних занять і суспільно корисної праці.

Особливості педагогічної технологій і технологічних процесів полягають в наступному. Окремі технологічні ланцюжки мають певний виховний потенціал. Одні технологічні процеси за своєю структурою і способам їх реалізації виховують тільки увагу, старанність, здатність діяти механічно, виключно при жорстко заданій послідовності основних елементів програми. Такі технології, у разі їх абсолютизації, пригнічують творче начало особистості, пригнічують її і ведуть до виховання слухняних «гвинтиків». Інші технологічні процеси виконують функцію підмоги для активної свідомої розумової роботи і розвивають у творчій особистості здатність полегшувати свою роботу шляхом кодування піддається формалізації інформації.

Важливою особливістю педагогічної технології є також «технологічність» змісту навчання чи виховання, його здатність піддаватися кодуванню, що не втрачаючи при цьому своїх обучающе-виховних можливостей. Існує й інший пізнавальний матеріал, що не піддається технологічній обробці без втрати своїх обучающе-виховних властивостей. Один матеріал легко кодується і при розкодування, відтворенні не спотворюється, не деформується і усвідомлюється учнями у всій повноті і цілісності. Так відбувається, наприклад, при кодуванні математичних формул, способів вирішення типових завдань: фізичних і хімічних формул і законів; підлягають запам'ятовуванню історичних фактів, подій, дат. У даному випадку введення в процес навчання кодованих технологічних ланцюжків підвищує його ефективність і якість. Інша інформація, суть якої в забезпеченні інтелектуального розвитку особистості, будучи закодованої, втрачає свої виховно-навчальні можливості. З філософської, художньої, історичної інформації технологічній обробці піддаються лише факти, зовнішні ознаки і залишається за кадром сама суть: ідеї в їх русі, розвитку, теорії та концептуальні підходи, різноманітні оцінки, плюралістичні думки, протиріччя. Абсолютизація кодування і обмеження процесу навчання літератури, мистецтва, суспільствознавства, історії, етики та психології сімейного життя чисто технологічними підходами веде до бездумного зазубрюванню, до формалізму в знаннях і до безідейності у вихованні.

До особливостей педагогічної технології належить і те, що кожним технологічним ланці, системі, ланцюжку, прийому потрібно знайти своє доцільне місце в цілісному педагогічному процесі. Жодна технологія не може замінити живого, емоційного людського спілкування.

Важлива особливість - зв'язок педагогічної технології з психологією. Кожне технологічне ланка, ланцюжок, система досягає високої ефективності, якщо має психологічні обгрунтування та практичні виходи. Одні технологічні засоби, пов'язані з наочністю, грунтуються на особливостях дитячого образного мислення і забезпечують найбільш яскраве сприйняття навчального матеріалу. У підставі інших покладені психологічні закони запам'ятовування за подібністю, по асоціації, за силою емоційного збудження. Треті базуються на здатності нервової системи до несвідомого засвоєнню інформації або навички в процесі ігрової діяльності або навіть у сні. Немає жодної педагогічної технологічної системи, в основі якої не лежали б психологічні закони.

Ще одна особливість полягає в тому, що будь-яка педагогічна технологія, її розробка і застосування вимагають високої творчої активності педагога та учнів. Педагог приваблює дітей до творчої участі в розробці технологічного інструментарію: складання технологічних опорних схем, карт, до організації технологічно чітких форм виховання і навчання. Активність педагога проявляється також у тому, що він добре знає психологічні та особистісні особливості своїх учнів і на цій підставі вносить індивідуальні корективи в хід технологічних процесів. Наприклад, при обробці навичок вирішення типових завдань одні хлопці, найбільш підготовлені, знають послідовність технологічних робочих циклів, отримують повну самостійність. Іншим, менш підготовленим, вчитель надає допомогу і надає можливість постійної консультації. У ході реалізації технологічних процесів учитель організовує в дитячому середовищі взаємні консультації, взаємоперевірку і взаимооценке. Активність дітей проявляється в зростаючій самостійності, у здійсненні на основі технологічного інструментарію взаємонавчання, в технологічному творчості. Величезне значення в активізації діяльності учнів у технологічному процесі мають психологічна установка на глибоке освоєння матеріалу, введення елементів гри, а також постановка перспектив випереджального характеру.

Особливістю педагогічних технологій є також і те, що вони не забезпечують всім школярам однаково високий результат навченості та вихованості. Педагогічна технологія не механічний, раз і назавжди заданий процес з незмінним виходом, а організаційно-змістовна структура, серцевина, визначальна напрям взаємодії педагога і дітей при нескінченному розмаїтті підходів і відносин.

На педагогічний результат технологічного процесу великий вплив надає рівень майстерності педагога, ступінь підготовленості, загального розвитку кожної дитини, загальний психологічний клімат у колективі, матеріально-технічна оснащеність, психологічний настрій кожної дитини. Такі основні особливості всякої педагогічної технології.

Всі явища технологічного порядку в педагогіці умовно можна класифікувати:

- на великі методико-технологічні структури;

- технологічні мікроструктури;

- методично-технологічні системні формоутворення;

- технологічні прийоми;

- технологічні ланки;

- методико-технологічні ланцюжки;

- технологізувати форми обліку результатів;

- технологічні засоби.

До великих технологічним структурам відносяться: структура цілісного педагогічного процесу; послідовно реалізовані структурні блоки організації дитячого виховного колектив-тива; структурні ланки організації дитячого продуктивної праці. Порушення технологічної дисципліни в педагогічній практиці призводить до того, що не дотримується обов'язкова послідовність реалізації всіх елементів навчально-виховного процесу. Так, при наявності цілей, змісту, форм роботи нерідко забувають про діагностику, зворотного зв'язку і корекції, що робить педагогічний процес некерованим. Те ж відбувається і в організації колективу, коли ігноруються такі технологічні ланки, як постановка перспектив або утворення традицій. Суворе дотримання технологічної дисципліни забезпечує необхідний порядок, звільняє духовні сили для творчих проявів і взаємодій.

Технологічні мікроструктури виникають в різноманітних організаційних формах педагогічної роботи, в методах педагогічної взаємодії. Так, технологічна структура виявляється в різних типах уроку: комбінації таких основних елементів, як пояснення нових знань, їх засвоєння і закріплення, застосування на практиці, перевірка, творчість, отримання зворотної інформації, контроль. Технологічне структурування уроку створює організаційний каркас роботи, визначає русло, що забезпечує рух до навчальної мети. Необхідно технологічне структурування і форм виховної роботи: класних годин, студійних, гурткових, секційних занять.

Технологічні системні формоутворення породжені передовою і новаторською педагогічною практикою. Ефективність навчально-виховного процесу зростає за рахунок переходу педагогів від застосування розрізнених, ізольованих форм до використання сукупних методико-технологічних формоутворень, залучають дітей в систему активної діяльності, відносин, спілкування. Так, наприклад, для вивчення цілісної теми з історії, виходячи із специфіки досліджуваного матеріалу, вчитель планує стійку, послідовну систему форм діяльності, що включає: лекцію - урок - практичне заняття з документами - екскурсію по місцях історичних подій - зустріч з ветеранами - самостійний звіт або доповідь учня. Для вивчення цільної теми з біології - екскурсію на природу - практичні бригадні заняття - Урок - узагальнюючу лекцію.

Ці технологічні послідовник-, ні системи форм забезпечують глибоке і цілісне освоєння знань. У виховній роботі можлива така, наприклад, технологічна об'єднана система форм педагогічної взаємодії: первинний колектив - проблемна соціальна ситуація - вибір спільно з учнями способів діяльності. Технологічні системи являють собою доцільну добірку взаємопов'язаних, послідовно взаємодіючих форм навчання чи виховання, що формують стійкі системні знання, вміння та навички, властивості особистості, якості і риси характеру вихованця. Технологічний педагогічний прийом - це компактний приватний спосіб вирішення конкретної виховної або навчальної задачі. Прийом ніколи не реалізується ізольовано, а входить до складу тієї чи іншої технологічної системи навчання або виховання. Формою вираження технологічного педагогічного прийому є: опорні сигнальні схеми, конспекти, гра, драматизація, а також ситуації з використанням діаграм, карт, графіків, умовних креслень, записів, замальовок. Так, при вивченні математики, фізики, хімії широко використовуються опорні кодовані конспекти. У викладанні літератури - драматизація, суд над літературним героєм, рух в аналізі від художньої деталі до осягнення образу та ідеї. В історії - мнемонічні способи запам'ятовування дат, послідовності подій, імен. У початкових класах в цілях заінтересовиванія дітей широко використовуються різноманітні ігри.

 Технологічні ланки, являють собою 'окремі частини великих технологічних структур. Наприклад, ціль або діагностика, або методи - ланки цілісної структури педагогічного процесу. Відсутність чіткої педагогічної мети позбавляє роботу педагога сенсу, ігнорування діагностик і зворотного зв'язку робить навчально-виховну роботу некерованою. Порушення технологічності відбувається в організації виховного колективу, якщо з процесу його організації випадають система перспектив або єдині вимоги, або самоврядування. Разом з тим те чи інше технологічне ланка може мати і самостійне, самоцінне педагогічне значення. Так, наприклад, технологічне ланка в організації дитячого колективу - самообслуговування - в умовах добре налагодженого домашнього побуту стає для дитини повсякденному обов'язком і здоровою звичкою. Технологічний елемент, ланка мікроструктури уроку - повідомлення нових знань або застосування знань та навичок на практиці - може стати самостійною і єдиною організаційною основою заняття. 

 Методико-технологічні ланцюжки у творчій практиці багатьох передових вчителів і вихователів створюються з метою відпрацювання навичок і вмінь. Для цього логічно послідовно з'єднуються окремі структурні ланки, прийоми, діаграми, карти, малюнки, Щоб дитина уникнув втоми і втрати інтересу до заняття в процесі читання, вирішення завдань, написання букв, вчитель розробляє систему прийомів і способів різноманітного застосування навичок у творчих роботах, в малюнках, в різноманітних ситуаціях. Ці завдання, прийоми, оригінальні способи застосування навику і шикуються в методико-технологічну ланцюжок. В області виховної роботи організація чергувань, строгий режим, розпорядок дня, виконання громадських доручень також можуть бути збудовані на своєрідну технологічний ланцюжок, відпрацьовуємо оптимальний алгоритм життя. Таким чином, технологічний ланцюжок є сума взаємопов'язаних, послідовно задіяних методів, способів, прийомів, завдань, що забезпечують відпрацювання і закріплення навчальних умінь, трудових дій, спортивних навичок, соціально цінних форм і звичок поведінки. 

 Технологічні процеси оснащуються технологізувати формами обліку результатів роботи, стимулюючими творчу активність дітей, які виявляють їх індивідуальні схильності і здібності. Так, у своєму 'опите'обученія дітей творчості педагог-новатор І: П. Волков завів на кожного учня спеціальний щоденник, в KOTOpo'м відзначається якість самостійно виконаних дітьми робіт. Якщо учень виконує завдання творчо, з вигадкою, його успіх наголошується в щоденнику творчих робіт. Технологічно послідовні записи дають вчителю досить повне уявлення про напруженість інтересів і здібностей школяра, що полегшує профорієнтаційну роботу. 

 В ряду педагогічно-технологічних явищ важливе місце займають технологічні засоби. Комп'ютерні пристрої, машинне програмування, різноманітні прилади та апарати можуть і повинні включатися в педагогічну технологію в якості окремих ланок або у вигляді самостійної техніко-технологічного ланцюжка. 

 Педагогічна технологія наближає педагогіку до точних наук, а педагогічну практику, що включає творчість вчителів, робить цілком організовуваним, керованим процесом з передбачуваним позитивним результатом. 

 ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

 1. Що таке педагогічний процес? Охарактеризуйте його структуру і назвіть основні компоненти. 

 2. Розкажіть про протиріччя педагогічного процесу як рушійну силу його розвитку. 

 3. Назвіть і дайте коротке обгрунтування принципам організації педагогічного процесу і принципам керівництва різноманітною діяльністю дітей у навчанні та вихованні. 

 4. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні явища «технологічного» порядку в педагогіці. 

 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 1. Калмикова З.І. Психологічні принципи розвивального навчання М., 1979. 

 2. Лихачов Б.Т. Виховні аспекти навчання. М., 1979. 

 3. Куписевич Ч. Основи загальної дидактики: Пед. соч. М., 1979. 

 4. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. Собр. соч.: У 11 т. Т. 8. М., 1950. 

 5. Шаталов В.Ф. Точка опори. М., 1987. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ"
 1. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
    технологій у сфері освіти в цілому і в навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint. Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використане при підготовці
 2. Педагогічний процес в юридичному освітній установі
    навчально-виховний) являє собою спеціально організовану, керовану, взаімообуслоатенную діяльність викладачів і навчаються, спрямовану на формування духовної, професійної і фізично розвиненої л ічность випускника освітнього закладу та підготовку його кваліфікованим фахівцем заданого образователями ьного рівня. Його структура в своїй основі схожа
 3. Технології навчання
    технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а тому сприяє не тільки збагаченню навчається знаннями, навичками і вміннями, а й становленню і зростанню його як особистості. Сучасні технологічні моделі навчання виражають основні методологічні
 4. Педагогіка вищої школи як галузь педагогічної науки
    технології виховного впливу на різних курсах навчання, уточнює специфіку вузівських форм і методів виховання. У сучасних нормативних документах Міністерства освіти РФ звертається особлива увага на підвищення якості виховної роботи у вузах. Теорія навчально-пізнавальної та наукової діяльності студентів покликана пояснити, передбачити і встановити раціональну
 5. Поняття про форми виховного-взаімодействія342
    виховного взаємодії складають основу планів виховної роботи в ІУ, в яких відображаються різні заходи, спрямовані на реалізацію процесу перевиховання. Форми виховної взаємодії - це способи організації спільних зусиль окремих вихователів, колективів вихователів, засуджених, груп і спільнот засуджених у вирішенні завдань перевиховання
 6. Кому потрібна Синтез-технологія
    технології - успішні, ефективні люди, універсальні бізнесмени, а також ті, хто планує такими стати. Універсальний бізнесмен - це людина, яка, володіючи знаннями й уміннями Синтез-технології, в будь-якій сфері життя діє максимально ефективно, успішно досягаючи поставлених цілей. Якщо це підприємець - він швидко ставить і розкручує свою справу, роблячи його міцним і прибутковим.
 7. Теми для рефератів 1.
    технологія кооперативного
 8. 6. ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ
    технології. Поняття «виховання» розкривається в тісному взаємозв'язку з поняттям «соціалізація». Детально охарактеризовані принципи виховання. Аналізуються чотири групи методів виховання: методів формування соціального досвіду дітей; мотивації діяльності і поведінки; самовизначення особистості дитини; стимулювання та корекції дій і відносин дітей у виховному процесі.
 9. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
    технологій, механізмів управління. Чітко визначені різні напрямки розвитку сучасної освіти: гуманізація; гуманітаризація; диференціація; диверсифікація; стандартизація; многоваріатівность; багаторівневість; фундаменталізація; інформатизація; індивідуалізація; безперервність і ін Автор наводить приклади, коли розвиток освіти є предметом особливих діяльностей:
 10. Проблемне навчання
    технологія (А.М. Матюшкін, М.І. Махмутов та ін.), полягає в тому, щоб шляхом створення та вирішення проблемних завдань і ситуацій, що надають значні, але в той же час посильні труднощі, породжувати прагнення учнів до самостійного добування нового знання, формувати потребу в подальшому розвитку, зміцнювати впевненість у своїх силах і здібностях, посилювати мотивацію навчання,
 11. Анотація
    технологія пошуку роботи. Навчальний посібник «Зайнятість населення та її регулювання» розрахований на студентів, що навчаються за спеціальністю «соціальна робота». У навчальному посібнику наводиться методичний матеріал, що сприяє освоєнню навчального курсу: лекції, питання і завдання для самоконтролю, глосарій, тестові завдання, список основної та додаткової літератури, методичні вказівки для
 12. Технології освіти
    технологій освіти залежить від виду освіти - безперервного, відкритого, дистанційного та ін Кожне з них пов'язане з необхідністю особливого побудови педагогічного процесу, особливих форм і методів, технологій передачі і засвоєння освітнього матеріалу. Ідея безперервної освіти (lifelong education - англ.) - Освіта через усе життя людини, протягом всього життя -
 13. Методична робота на кафедрі, циклі
    технологічні компоненти навчально-виховного процесу в структурі дисципліни (див. § 8.4); - система контролю засвоєння навчального матеріалу по темах і дисципліні в цілому: поточний, рубіжний, підсумковий (тести, контрольні питання, завдання, квитки). Розділ III. Методика викладання навчальної дисципліни за видами занять, передбачених тематичним планом: - підготовка і читання
© 2014-2021  ibib.ltd.ua