Головна
ГоловнаПолітологіяПолітична філософія → 
« Попередня Наступна »
В.П.Макаренко. Аналітична політична філософія. - М.: Праксіс.-416 с. - (Серія «Нова наука політики»), 2002 - перейти до змісту підручника

1.7. Типи політичних теорій

У АПФ сформульована також ідея про поділ всіх політичних теорій на деонтологічні і консеквенціалістскіе. Одні автори стверджують, що деонтологія не займається цінностями, а вивчає проблему вибору незалежно від політичного блага. Інші поділяють політичні

72

теорії за критеріями мети, боргу і вибору. На закінчення прокоментуємо цю проблему.

Різниця консеквенціалізма і деонтологізма базується на посилці: при виборі йдеться про нейтральній цінності, яка не пов'язана з конкретними індивідами і ситуаціями. Консеквенціалістскіе і деонтологічні теорії описують, як конкретна цінність визначає вибір. Перша теорія пропонує забезпечувати, інша поважати цінність. Обидві теорії визначають політичний вибір по-різному: рішення, яке забезпечує досягнень-ження певної цінності; рішення, незалежне від цінностей. Деонтологія визначає вибір без опори на цінності. У цьому випадку вибір базується на інтуїції або на певній формулі. Наприклад, на імперативі Канта: вибір зроблено правильно, якщо прихована за ним максима має силу загального закону.

Неважко помітити, що деонтологічних визначення політичного вибору дозволяє визнати його правильним незалежно від конкретних суб'єктів, ситуацій і товариств. В іншому випадку вирішальне значення надається частковостей, деталей, обставинам і особистостям. А цінності розглядаються як другорядний фактор вибору. Однак політико-філософське узагальнення при знає цінності конституюють. Отже, політичне благо - це рішення суб'єкта про вибір певної цінності за даних обставин для її практичної реалізації.

Суб'єкт вважає, що вибір призведе до поліпшення стану речей, людей і обставин. Інакше кажучи, деонтологічних рішення проблеми вибору означає: суб'єкт поважає, а не забезпечує цінності. Консеквенціалізм не виробив надійну теорію співвідношення засобів і цілей стосовно до даного місця і часу. Деонтологізм не знімає відповідальності з людини за будь-який вибір. І дозволяє зв'язати політичний вибір з типологією політичних теорій.

Дворкін пише: «Політична теорія може базуватися на цілі, і тоді головною вважається певна мета (наприклад, зростання загального добробуту), праві, коли на перший план висувається певне право (наприклад, право людей на максимум волі), або на боргу, і тоді її прихильники визнають головною певну обов'язок (наприклад, послух волі Бога, вираженої в десяти заповідях). Можна навести приклади абсо-лютно і відносно чистих випадків, які підпадають під кожен тип теорії. Утилітаризм - це теорія, заснована на цілі. Категоричний імператив Канта є теорія, заснована на боргу. А теорія революції Томаса Пейна

73

спирається на право ».

Цю таксономію неважко пов'язати з поділом політичних теорій на консеквенціалістскіе і деонтологічні. Перший тип відповідає теоріям, заснованим на цілі. Другий тип визнає борг головною цінністю. Критерій оцінки соціальних і політичних структур - повага цінностей свободи, рівності та гідності. Звідси випливають різні типи реакції і обов'язки даних структур перед безліччю індивідів. Тим самим відмінність деонтологізма і консеквенціалізма непереборно. Якщо погодитися з консеквенціалізм, то у індивідів немає ніякого боргу, крім досягнення мети.

Але всяка мета пов'язана з різними типами реакції в різних суспільствах. Звідси випливає відсутність потреби в будь-яких обов'язкових типах поведінки, які Інтерналізована в цінностях. Стало бути, консеквенціалізм заперечує значення цінностей у політичній бутті.

Різниця боргу та права відповідає деонтологическим теоріям, які вважають первинність обов'язків. Права індивідів є джерело обов'язків. Традиція природного права - найдавніша школа думки, яка визнає первинність обов'язків. Теорія природних прав людини склалася в XVII в. і розглядає права як джерело обов'язків. Одночасно права є кошти морального контролю над політикою. Індивід застосовує їх для того, щоб держава соблюдало свої обов'язки перед громадянами. Отже, відмінність теорій політичного блага і політичного вибору пов'язано зі спадщиною АФ. У теорії полі-тичного блага синтезований персоналізм і соліпсизм з усіма перевагами та недоліками. Теорія політичного вибору заснована на розходженні консеквенціалізма і деонтологізма. Я думаю, що це розходження можна використовувати для класифікації всіх політичних поглядів, доктрин і інститутів. Тим самим політична теорія стає особливим предметом дослідження. Вона вивчається під кутом зору інтелектуальної строгості. У цьому сенсі методи і проблематика АПФ мають універсальним значенням - насамперед по відношенню до соціальних і політичних наук. Перейдемо до аналізу накопиченого досвіду в конкретних наукових дисциплінах, що розвиваються під впливом АФ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.7. Типи політичних теорій "
 1. Проблемні питання 1.
  Типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що таке розстановка і співвідношення соціальних сил
 2. Програмні тези
  політичної зміни і політичного розвитку. - Проблематика змін в ретроспективі: від античності до освітянської линів-но-прогрессистской схемою політичного розвитку; від песимістичних концепцій «кризи західної цивілізації» кінця XIX - початку XX ст. до відновлення оптимістичних уявлень про перспективи розвитку в концепціях модернізації в середині XX в. Головні тези
 3. Програмні тези
  типи макрополітичних процесу. Взаємодія процесів державного управління та громадянського тиску. Роль участі громадян у макрополітичному процесі. - Концептуальний підхід Г. Алмонда до визначення основних функцій політичного процесу: артикуляція і агрегація інтересів, прийняття і здійснення рішень, арбітраж і контроль. Д. Істон про політичний процес як циклічному
 4. Студент повинен знати:
  політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 5. Додаткова література
  політичну поведінку. - Соціально-політичний журнал, 1992. - № 8. Афанасьєв М.Н. Поведінка виборців і електоральна політика в Росії. - Поліс, 1995. - № 3. Вятр Е. Соціологія політичних відносин. - М., 1979. - Гол. 12. Гаман-Голутвіна О.В. Політичні еліти Росії. - М., 1998. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Політична психологія. - М., 1996. Ільїн М.В., Коваль Б.І. Особистість в
 6. Програмні тези
  політичне поняття. Зв'язок влади з міццю, впливом, силою, багатством, правами, повноваженнями, нормами і т.п. Види влади. - Сутність політичної влади. Ресурси, функції та ефективність влади. Директивний, функціональний і комунікативний аспекти влади. Примус і добровільність, насильство в політиці. Способи та стилі владарювання. Вклад М. Вебера у вивчення категорії влади. -
 7. Тема 1.Предмет і метод історії політичних і правових вчень
  політичних і правових вчень. Співвідношення історії політичних і правових вчень, теорії та історії держави і права, політології, історії галузевих державно-правових дисциплін. Поняття політико-правового вчення. Зв'язок світоглядної основи політико-правового вчення, його теоретичного змісту, програмних положень. Закономірності розвитку по-політико-правової ідеології.
 8. § 3. Типи політичних систем
  типи: англо-американський, континентально-європейський, доінду-стріальний, тоталітарний. Розглянемо названі види. Політична система англо-американського типу (США, Ангія, Канада, Австралія) характеризується однорідністю культури. Політичні цілі і засоби їх досягнення поділяють всі. Більшість населення ставить вище за все свободу особистості, масове добробут і безпеку. Ця
 9. Глава 13. Типи держави
  Глава 13. Типи
 10. 2.2. Сутність основних теорій походження держави.
  Теорій пояснюється відмінностями історичних і соціальних умов, в яких жили їх автори, розмаїтістю ідеологічних і філософських позицій, які вони займали. У даному розділі роботи необхідно зупинитися на деяких теоріях походження
 11. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  типи порушених земель наведено в табл. п. 10. ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА di33K (лісостепова зона) Типи порушених земель Феек за видами використання земель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2,20 3,65 2,59 5,30 2,60 2,60 8,35 7 , 01 1,00 2,59 4,71 1,00 2 1,30 1,96 1,45 2,64 1,44 1,44 3,98 3,95 1,00 1,52 2,44 1, 00 3 - 1,88 1,48 - 1,47 1,47 5,52 3,38 1,00 1,34 2,38 1,00 4 - 1,62 1,42 --- 3,21 1 , 00
 12. тема 2 Витоки і основні типи цивілізації в давнину
  типи цивілізації в
 13. Студент повинен мати навички:
  політичних і правових
© 2014-2021  ibib.ltd.ua