Головна
ГоловнаГуманітарні наукиКультурологія → 
Наступна »
Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ВСТУП. КУЛЬТУРОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Термін «культурологія» увійшов у науковий обіг в першій половині ХХ в. Його виникнення пов'язане з ім'ям американського культурантрополог Л. Уайта. Він вважав, що це наука, яка має самостійне значення, не збігається ні з соціологією, ні з психологією. Культурологічний підхід в даний час стає одним з найбільш перспективних при вивченні суспільства. Він дає системний погляд на соціум, його головну рушійну силу і кінцевий продукт - особистість, дозволяє комплексно і з гуманістичних позицій оцінити різні сторони суспільного життя: економіку, суспільну свідомість і психологію, соціальну організацію, комунікативну та нормативну сфери. Необхідно підкреслити, що саме недооцінка культури, гіпертрофія «об'єктивних» економічних, соціально-класових, технократичних підходів і відповідна політика з доповнюючим ідеологічним забезпеченням у величезній (можливо, в вирішальною) мірою з'явилися причиною краху СРСР і всеосяжної кризи сучасної Росії.

Звідси виникають завдання освіти - забезпечити наступність у викладанні соціально-гуманітарних наук з розумінням вирішальної ролі культури в соціумі, маючи на увазі, що для світових центрів освіти характерний саме культурологічний (антропологічний) підхід до вивчення суспільства. На Заході вже кілька десятиліть відбуваються зміни у розумінні культури та її місця у світі. І якщо раніше культурна проблематика розглядалася явно і неявно як вторинна сфера, епіфеномен соціального, то до теперішнього часу відбувся кардинальний зрушення. Як узагальнив пануючу західну точку зору Л.

Г. Іонін: «Там, де раніше було« суспільство »... стала культура» (Йонин Л.Г. Соціологія культури. - 2-е вид. - М.: Логос, 1998. - С. 6).

У світі існують різні назви культурології. Її проблематику вивчають у США під назвою культурної антропології, у Великобританії - соціальної антропології, у Франції - етнології. У цих курсах аналізується неприродний світ людини, його поведінка, уявлення. Широко використовується культурологічний підхід до розгляду проблем політики, геополітики, національних питань, урбанізації, злочинності, гендерних досліджень, проблем особистості, міжкультурної комунікації, організаційних питань.

У всіх розвинених країнах культурні змінні починають включатися в структуру вироблення і реалізації практично кожного соціально значимого рішення. Сьогодні наукове і практичне знання про культуру є необхідною компонентою картини світу.

Особливе значення культурологія набуває в сучасній Росії. Це пов'язано з низкою обставин: 1) модернізація країни потребує раціоналізації культури, розширення соціальних технологій; 2) відставання від світового рівня і нездатність освоїти сучасний досвід ведуть до орієнтації на минуле, неефективності соціального управління; 3) є гостра потреба в кращому розумінні дій у пошуках шляхів у майбутнє.

Сьогодні існують різні точки зору на культурологію. Є прагнення представити її як певну універсальну методологію або як сукупність окремих наукових дисциплін, а не особливу науку, або як стійкий міждисциплінарний комплекс, що охоплює певне коло проблем.

Як наука і навчальний предмет культурологія включає в себе розгляд наступних питань: історію світової та вітчизняної культури, історію культурологічної думки, філософію культури, соціологію культури, культурну антропологію, прикладну культурологію. Найважливішими проблемами культурології є: генезис культури, морфологія культури, динаміка культури. Центральне питання культурології - формування та розвиток особистості в контексті всіх сторін суспільного життя. У соціумі виділяється саме його особистісний, людський аспект. Таким чином, об'єктом культурології виступає суспільство, а предметом - особистісний аспект соціального процесу, формування людини як суспільної істоти з цілісною особистістю. Особистість виступає тут як продукт і суб'єкт людської діяльності.

Необхідно мати на увазі, що вивчення культури може йти в руслі різних традицій: філософської, теологічної, антропологічної, історичної, соціологічної і при цьому на перший план будуть висуватися різні проблеми. Так філософська традиція, зокрема, розглядає проблему цінностей; теологічна - релігії, як головної частини культури; антропологічна - проблеми антропо-і культурогенезу, семіотики; історична - історії та типології культури; соціологічна - проблеми структури і функцій культури.

Однак, незважаючи на різні точки зору на культурологію, необхідно розуміти, що ця становящаяся область наукового знання, що має велике теоретичне і практичне значення.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВСТУП. КУЛЬТУРОЛОГИЯ ЯК НАУКА "
 1. Мухамеджановим і С.М. Богуславської. Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с., 2007

 2. 3 Культурологія як наука
  як
 3. Введення
  культурології, побудований за вимогами чинного Державного стандарту з культурології у ВНЗ Російської Федерації, включає два смислових блоки: 1) теорія культури; 2) історія культури. Якщо з історії культури є ряд непоганих навчальних посібників [1,2], то з теорії культури в підручниках або містяться не всі питання, необхідні Держстандартом [3], або викладається
 4. Кадиров А.М.. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с., 2004

 5. Список використаних джерел
  культурологів [Текст] / А.Я. Флиер. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2002. - 492 с. 14.Каган М.С. Естетика як філософська наука [Текст] / М.С. Каган .. - СПб.: ТООТК "Петрополіс", 1997 - 544 с. 15.Мамонтов С.П. Основи культурології [Текст] / С.П. Мамонтав. - М.: Изд-во РОУ, 1996. - 272 с. 16.Іонін Л.Г. Соціологія культури [Текст]: навч. посібник / Л.Г.
 6. 3.1 Сучасна культурологія: об'єкт, предмет, структура
  культурології як науки вніс американський вчений Л. Уайт своєю книгою "Наука про культуру" (1949). Він ввів сам термін «культурологія» і поставив питання про необхідність суворого визначення предмета культурології, тих явищ, які повинні входити в її компетенцію. У західній науці це назва не закріпилася, але міцно утвердилася в Росії. Основними науками про культуру в Європі та Америці
 7. Теми рефератів
  як наука. 4. Філософське значення спадщини Вернадського. 5. Концепція сталого розвитку. Рекомендована література 1. Вступ до філософії. -М.: ІПЛ, 1989. - Ч.2. 2. Канке В. А. Філософія. - М.: «ЛОГОС», 1997. 3. Вернадський В.І. Біосфера. -М.: 1967. 4. Моїсеєв Н.Н. Людина. Середа. Суспільство. -М., 1983. 5. Гиренок Ф.І. Екологія. Цивілізація. Ноосфера. -М.: Наука,
 8. Рекомендована література 1.
  Введення в соціальну філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр.
 9. Додаткова література: 1.
  Культурологія. Ч.1. - М., 1994. 10. Зінченко В.П., Моргунов Е.Б. Людина розвивається. Нариси російської психології. - М.: Тривола, 1994. 11. Іванова С.П. Психологія полісуб'єктний взаємодії у соціально-педагогічному середовищі. - Львів: ПГПИ, 2000. 12. Колесникова Т.І. Психологічний світ особистості і його безпеку. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 13. Мамардашвілі М. Необхідність себе. -
 10. М.Д. Головятінская, Н.І. Ціціліна. Російська філософія історії: основні концептуальні підходи XIX століття: Навчальний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 72 с., 2001
  культурології, а також спецкурсів з російської філософії історії та історії соціально-політичних вчень
 11. Література
  введення в теорію. М.: ІДП РАН, 1993. Чиркин В.Є. Основи порівняльного державознавства: Навчальний курс. М.: Артикул, 1997. Ентін В.Л. Засоби масової інформації в політичній системі сучасного капіталізму. М.: МО, 1988. Ентін Л.М. Поділ влади: досвід сучасних держав. М.: ЮЛ, 1995. Юдін Ю.О. Політичні партії і право в сучасній державі. М.: Форум-Инфра. М,
 12. Відомості про авторів
  культурології Південного Федерального університету. Тищенко Юрій Романович - кандидат філософських наук, доцент кафедри історії філософії факультету філософії і культурології Південного Федерального
 13. АВТОРИ: 1.
  Культурології філософського факультету СПбГУ. 10. Калькою І. І. - доктор філософських наук, професор, зав. кафедрою соціальних наук Санкт-Петербурзького юридичного інституту Генеральної прокуратури Росії. 11. Кармін А С. - доктор філософських наук, професор кафедри психології та соціології Санкт-Петербурзького державного університету шляхів сполучення. 12. Липський Б. І. -
 14. 3.2. Культурологія в системі наук про культуру
  введений в науковий обіг в 40-і роки XX століття американським культурологом Л.А. Уайтом, рідко вживається на Заході; там воліють термін «антропологія» як узагальнена назва наук про людину та її культурі. Протягом довгого часу поняття «етнографія» і «етнологія" не розрізнялися; в останні роки етнологія розуміється як теоретичне узагальнення етнографічних даних про культуру різних
 15. 1.4 Структура культури
  культурологію [Текст] / ред. В.А. Саприкін. Ч.1. - М.: МГІЕМ (ТУ), 1995. -210
 16. 1.1 Історичний становлення поняття «культура»
  культурологію [Текст] / ред. В.А.Саприкін. 4.1-М.: МГІЕМ (ТУ), 1995.
 17. 8.3 Культурна картина світу
  культурологів [Текст]: навчальний посібник для магістрантів і аспірантів, докторантів і здобувачів, а також викладачів культурології / А.Я. Флиер. - М.: Академічний проект; Єкатеринбург: Ділова книга, 2002. - 492
 18. Кусаінов А.А.. Французька «нова філософія» і культура постмодерну. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 164 с., 2003
  культурологам, студентам і викладачам гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться питаннями філософії та теорії
 19. 7.2 Символи культури
  культуролог Ю.М. Лотман розумів символ не тільки як відображення деякого штучної мови (наприклад, хімічні або математичні символи), але і як вираз глибинного сакрального сенсу. Символи такого роду мають велику культурно-смисловий ємністю (коло, хрест тощо), вони сходять до дописьменной епосі і являють собою архаїчні тексти, що служать основою якої культури. Таким
 20. Басін, Е. Я., Крутоус, В. П.. Філософська естетика і психологія мистецтва: навч. посібник / Є. Я. Басін, В. П. Крутоус. - М.: Гардаріки. - 287 с., 2007

© 2014-2021  ibib.ltd.ua