Головна
ГоловнаПолітологіяСоціологія політики → 
Наступна »
Бочаров В. В.. Влада. Традиції. Управління. Спроба етноісторіче-ського аналізу політичних культур сучасних держав Тропічної Африки, - М.: Наука. Головна редакція східної літератури. - 296 с., 1992 - перейти до змісту підручника

ВСТУП

Тема, обрана для монографічного дослідження, в широкому розумінні являє собою спробу аналізу сфери людської діяльності, относимой наукової традицією до області політики. Внаслідок склалися в нашій країні наприкінці 20-х років суспільно-політичних умов наукові дослідження цієї сфери, втім, як і багатьох інших галузей суспільствознавства та природознавства, виявилися табуйованими. В результаті у вітчизняній суспільній науці сьогодні практично відсутній політологія як відносно самостійна субдісціпліна з чітко окресленими об'єктом і методом дослідження. Тому для початку уточнимо об'єкт нашого інтересу, сформулювавши принципи, з позицій яких здійснюватиметься науковий пошук. Для досягнення цієї цілий і насамперед зупинимося на аналізі основних підходів, «що визначали діяльність радянських суспільствознавців при розробці питань, так чи інакше пов'язаних з політичними відносинами. Оцінка та внесення до них необхідних корективів сприятиме формуванню свого роду теоретичного фундаменту, на базі якого можна буде безпосередньо перейти до реалізації роботи.

Дослідження політичних відносин в рамках вітчизняної наукової традиції післяреволюційного періоду здійснювалося переважно у контексті історичного матеріалізму, наукового комунізму, юриспруденції. Це зумовило відповідно і підходи, які перш за все орієнтувалися на аналіз змістовних аспектів цього виду людської діяльності. Зміст політичних відносин визначається, як відомо, соціально-класової структурою - суспільства. У результаті такого підходу вчений в якості кінцевої мети ставив перед собою завдання відповісти на питання: «В чиїх інтересах управляється або управлялося те чи інше суспільство?» У цьому зв'язку політичні відносини виступали виключно як похідні від соціально-економічних. Тому не дивно, що в таких «політологічних» роботах аналізу саме цих відносин відводилося основне місце. Все, таким чином, зводилося до проблеми держави або ширше: політичній надбудові, демонстрації її залежності - від соціально-економічного базису. У кінцевому рахунку це призвело до того, що в рамках політичних досліджень знову і знову доводити положення марксизму про експлуататорської суті держави в антагоністичному суспільстві, його минущому характер і неминучості зникнення цього інституту на певному етапі суспільної еволюції. Цей пафос характерний для абсолютної більшості наукових робіт, які зачіпають проблеми політичних відносин в суспільстві. Водночас з поля зору дослідників практично випало вивчення впливу на політичний процес таких факторів, як екологічний, демографічний, соціологічний, культурний та ін

Як видається, цей крен в радянському суспільствознавстві був породжений революційним процесом , що мали місце в Росії XIX - початку XX в., важливим етапом якого була зміна політичної влади в жовтні 1917 р. Закономірно, що в період загострення міжкласових протиріч, які привели до революційної ситуації, питання про владу став основним питанням і практики, і теорії марксизму . У теоретичній частині головної стала проблема держави як центрального інституту влади. В. І. Ленін справедливо зазначав тісний взаємозв'язок цієї проблеми з класовими інтересами. За його словами,, вона зачіпає інтереси всіх класів «більше, ніж який-небудь інше питання» [15, с. 66]. Саме ця, з нашої точки зору, взаємозумовленість призвела до того, що питання теорії стали все більше носити ідеологічний характер, що не могло не позначитися на самій теорії. У цій своїй функції теорія держави практично перетворилася на засіб легітимації в очах громадськості діяльності більшовиків із захоплення політичної влади. Іншими словами, під тиском насамперед саме цих обставин акцент в марксистських теоретичних розробках робився саме на демонстрації експлуататорської суті держави, з чого логічно випливав висновок про необхідність його перебудови допомогою захоплення влади. В. І. Ленін визначав державу як машину «для підтримки панування одного класу над іншим», що наочно, як видається, ілюструє викладені вище міркування [15, с. 73]. Але марксистське розуміння держави не зводиться лише до розгляду його як інструменту придушення одного класу іншим. Воно в лю-'бом суспільстві виконує управлінську функцію, забезпечуючи існування соціуму як цілісної системи,, в чому в тій чи іншій мірі зацікавлені всі верстви суспільства. К. Маркс так визначав, зокрема, функції буржуазної держави: «Абсолютно так само, як в деспотичних державах, праця з нагляду і всебічне втручання уряду охоплює два моменти: і виконання спільних справ,, що випливають з природи всякого суспільства, і специфічні функції, випливають з протилежності між урядом і народними масами »[5, с. 422]. Абсолютизація лише однієї ознаки держави, що перетворило, по суті справи, теорію в свого роду ідеологію влади правлячих еліт, отождествлявших себе з інтересами робітничого класу, характерна для суспільствознавства нашої вітчизняної науки. Це визначило і долю політичної науки, яка в таких умовах була приречена на застій, оскільки теоретична розробка проблем даного типу суспільних відносин об'єктивно була спрямована проти їх ідеологізації на базі неправомірно гіпертрофованого з наукової точки зору ознаки держави, а значить, і проти авторитету існуючої влади. Більш того, заперечувалася сама

можливість будь-якого іншого підходу до вивчення поджтйче-'.

СкізГОТІЮТШШГПОМІМО соціально-класового. Такі підходи нерідко об'ямялісГТ5уржуазнимі>, що переслідують насамперед класові інтереси. Це красномовно проявлялося в критиці західної політології. Ось один із прикладів такої критики, яка свідчить про наші пріоритети при вивченні політичних відносин у цей період: «Буржуазні аналітики та функціоналістів зосереджують увагу не стільки на державі, скільки на аналізі політичної системи та управлінні в цілому, що діють в політичних процесах, такий підхід, перш все, орієнтований на розробку теоретичних засобів, що сприяють стабілізації політичної надбудови буржуазного суспільства, збереження буржуазно-демократичного режиму без будь-яких революційних змін »[56, с. 31].

Що ж до «буржуазних опонентів», то вони досить прохолодно реагували на подібного роду критику, попросту ігноруючи її. У тих же випадках, коли полеміка все ж мала місце, то не могла не впасти в око її неконструктивність, так як велася вона з різних позицій і більше нагадувала розмову двох глухих, ніж наукову дискусію. Наприклад, звинувачуючи західних вчених в постулюванні ними споконвічності держави (це звинувачення найбільш поширено), зовсім не приймалося до уваги те, що західні іеследова-1 тели під державою, як правило, розуміють систему сошІ І № ного ~ 7ЯравленіяТ ~ яка дійсно з'являється з воз -. никновение суспільства. Нерозуміння суті проблеми можна угледіти і в пблей'йческіх висловлюваннях західних вчених. ? Так, Р. Коен звинувачує марксистів в запереченні наявності управління взагалі в соціумах, що знаходилися на ранніх стадіях еволюції (цей висновок він робить на тій підставі, що марксисти не підтримують ідею споконвічності існування держави). Природно, що жоден марксист не погодиться з таким звинуваченням [157, с. 861-868].

Такий стан справ у розвитку «наукового» діалогу було цілком виправданим, якщо взяти до уваги, що критика з радянської сторони швидше призначалася для внутрішнього користування, ніж для західних опонентів, і, по суті,

ще раз служила просто нагадуванням того, що проблеми, пов'язані з політичними відносинами в суспільстві, є в-і прос ідеології, а не власне науки. |

Зведення політичних відносин, по суті справи, до пробле-I ме держави зробило певний вплив і на поні-'мание самої категорії «політичне». У вітчизняному суспільствознавстві вона стала позначати саме відносини домінування одного класу над іншим. Тому передбачалося, | що політичні відносини виникають лише в класовому об-| ществе, тобто з виникненням держави. Зокрема, | и в 70-х роках у вітчизняній суспільній науці утвердилася |

I категорія «потестарной відносини», яка позначає владних |

I но-управлінські процеси в докласових товариства [36, | с. 63]. Її поява логічно в зв'язку з високим ступенем ІДЄО-I логизации цій галузі знань, абсолютизації якісної І специфіки владних відносин у первинної та вторинної фор-I маціях. З науково-теоретичної ж точки зору факт проти-| вопоставленія «потестарного» і «політичного» представляє-| ся невиправданим, так як не відображає об'єктивно здійснюва-f лявшего діалектичного розвитку владно-управлінських | відносин в історичному процесі, в результаті якого; вищі форми необхідно включають в себе і нижчі в під-Г лагоджена, знятому вигляді, втім, як і нижчі завжди містять 'елементи більш прогресивних типів суспільних відносин. I У даній роботі політичні відносини розглядаються «як відносно самостійний вид людської діяч І ності, тобто як відносно самостійної гро-Г кої підсистеми. Ця самостійність полягає в тому, що | ^ політична надбудова функціонує і розвивається не толь-Wko відповідно до законів, обумовленими економічним | I базисом, але і за своїми власними законами і закономірно-|

, стям . Причому ця самостійність зростає в процесі об-(щественной еволюції. Політична надбудова «прагне до f можливо більшої самостійності і, раз вже вона введена | в дію, має також і власним рухом. Еконо-вів рух, - підкреслював К. Маркс, визначаючи соот -1 носіння економічного базису і політичної надбудови, -? загалом і в цілому прокладе собі шлях, але воно буде відчувати | 'на собі також і зворотну дію політичного руху, \ яке воно саме створило і яке має відносну ij самостійністю »[7, с . 417]. |

Зміст політичної системи визначається соціально-1 'класової сутністю конкретного суспільства. Форма ж слідом-1 ствие відносної самостійності політичного ДВІЖЄ-jJ ня від соціально-економічного може давати різні ва-| Ріанта реалізації одного і того ж змісту. Ілюструючи це положення на прикладі співвідношення змісту і фор -; ми державних структур, К-Маркс, зокрема, писав и «Сучасне суспільство, яке існує ВО всіх цивилизующую ^ Л ванних країнах, більш-менш вільний від домішки середньовіччя, більш-менш видозмінене особливостями -

історичного розвитку кожної країни, більш-менш розвинене. Навпаки того, "сучасна держава" змінюється з кожною державним кордоном. У Прусської-Німецької Імперії воно зовсім інше, ніж у Швейцарії, в Англії зовсім інше, ніж у Сполучених Штатах »[2, с. 27].

У вітчизняній науковій традиції, як зазначалося, основна увага завжди приділялася змістовним аспектам політики, закони ж, що лежать в основі власне політичного руху, тобто форми, вченими практично не вивчалися. У працях класиків можна виділити думку про те, що саме розбіжність форми і змісту визначає виникнення і розвиток наукового знання: «Якби форма прояву і сутність речей безпосередньо збігалися, то всяка наука була б зайвою »[6, с. 384]. У нашій же суспільствознавчої традиції, по суті, було зроблено припущення про тотожність форми і змісту політичної надбудови, що на практиці і призвело до повного перетворенню науки в ідеологію.

Суспільство та культура співвідносяться як зміст і форма, тобто суспільне буття реалізується в культурі конкретного суспільства, яка виступає в якості форми його здійснення [50]. Слідуючи цій логіці, подоіческая культура, суспільства є конкретне. втілення суспільних відносин, пов'язаний-нах ~ з ~ ~ Управлінням та владарювання; ^. Сам термін був введений в науковий ужиток американським 'політологом Г. Алмондом,

1 який включав в це поняття «систему пізнавальних, емоційних та оціночних орієнтацій і установки індивідів на політичну систему, її окремі інститути, а також на саму особу в політичному процесі »[138, с. 13]. Критикуючи Г. Алмонда, С. А. Єгоров пише:« Політична культура тлумачиться буржуазними політологами як суто соціально-психологічне явище, як політична система, відображена та переломлена в знаннях, почуттях і оцінках громадян. Тим самим упускається з виду соціально-класова обумовленість політичної культури ... подібний підхід здійснюється насамперед в інтересах стабільного функціонування буржуазно-демократичного режиму »[56, с. 118]. Слід зазначити, що спробу включити соціально-класовий аспект у визначення політичної культури можна виявити і в інших авторів [77, с. 48]. Нам видається, що такий підхід при його абсолютизації веде до ототожнення змісту суспільних процесів і форми їх реалізації, тобто культури, в даному випадку політичної культури. Соціально-класові суперечності є насамперед факт суспільної системи і лише дуже опосередковано факт культури. Внаслідок своєї відносної самостійності політична культура, як форма реалізації владно-управлінських відносин, може бути тотожною у багатьох своїх прояв лениях в суспільствах з різним соціально-класовим змістом. Як найбільш близького нам приклад можна привести політичну культуру Третього рейху і політичну культуру сталінізму, які, як зараз стало очевидно, мали багато спільного, незважаючи, здавалося б, на істотні відмінності змісту цих політичних систем. Водночас у наведеній вище цитаті з роботи К-Маркса даються приклади «абсолютно інших» політичних культур при тотожній соціально-класовий характер суспільних систем. Тому включення змістовної характеристики, і зокрема соціально- класової, у визначення форми суспільного феномена, якою є політична культура суспільства, представляється малооправдана.

 Нам видається, що Г. Алмонда можна дорікнути в іншому, а саме в зведенні поняття політичної культури лише до суб'єктивного фактору людської діяльності. Водночас існують і об'єктивні моменти, такі, як ідеологія, традиції, політичні інститути і т. д., які певною мірою формують цю діяльність. 

 Тому під політичною культурою я буду розуміти конкретну реалізацію суспільних відносин, пов'язаних е керуванням і владарюванням, представлену як в суб'єктивних формах, ціннісних орієнтаціях, мотивах політичних актів та ін, так і об'єктивних, політичних інститутах, політико-правових установленнях і т. д. 

 Поняття політичної культури в нашій літературі досить часто служить для позначення ступеня володіння члена-'ми того чи іншого конкретного суспільства або якоїсь його? Частини знанням політико-правових норм, прийнятих в цьому про-| ществе, та реалізації їх у своєму політичному поведінці . При-] ніж, і це слід підкреслити, йдеться про норми, зафіксованих в політико-правових документах. Неважко помітити, що при такому розумінні політичної культури вона виступає як слідства соціально-економічного прогресу, оскільки він, як відомо, супроводжується зміною форм регуляції політичної поведінки членів товариств, від тради-, ций до політико-правовим нормам, фіксується у спеці-' них документах. Іншими словами, соціально-економічний-прогрес ототожнюється з розвитком культури і представля-; ється в цьому випадку як руху від повного бескуль-; тур'я до все більш високим етапам культури. Відповідно С, цією логікою більш високим стадіям соціально-економічного розвитку відповідає і більш розвиненою тип, в тому числі = та політичної культури як частини культури суспільства? <Іклом. Тому часто в нашій суспільно-політичній літературі процеси, характерні, наприклад, для держав Африки, пояснювалися низьким рівнем політичної культури на-'селища цих країн, в той же час постулював високі! - рівень політичної культури в соціалістичних Пошлемося як приклад все на того ж С. А. Єгорова: «При соціалізмі, коли політична влада виражає інтереси трудящих, а члени суспільства беруть участь у різноманітних формах управління загальними справами, підпорядкування носить у переважній більшості добровільний характер, грунтується він на високій політичній культурі громадян »[56, с. 89]. Сьогодні, однак, ми одностайно констатуємо «низький рівень політичної культури» членів нашого суспільства, незважаючи на його досить таки високий рівень соціально-економічного розвитку. 

 У методологічному плані ототожнення культури як форми реалізації суспільного буття з самим цим буттям, і зокрема з рівнем соціально-економічного розвитку соціуму, може служити і нерідко служило у світовій суспільно-політичній практиці теоретичною базою для насильницького впровадження культурних інновацій в життя відсталих народів, що , як правило, призводило до плачевних для культури цих народів результатами. Наприклад, це теоретичне положення служило виправданням колоніальної політики, яка подавалася як гуманістичної акції щодо окультурення «некультурних» народів. При такому розумінні культури елементи, що не відповідають культурним стереотипам, характерним для більш передового в соціально-економічному відношенні суспільства або якого-небудь соціального шару всередині конкретного соціуму, зазвичай визначаються як "не-культура», «антикультура» і т. д. Відповідно з цією логікою високою політичною культурою прийнято вважати інститути, ідеології, характерні для розвинених у соціально-економічному відношенні товариств, а також поведінку громадян, мотивоване нормами, зафіксованими в політико-правових документах.

 При цьому все те, що не відповідає цим стереотипам, виступає як архаїзми, пережитки, тобто ознаки низької політичної культури. 

 Е. В. Соколов справедливо, з нашої точки зору, зазначив: «Наука ... повинна користуватися загальнозначущим поняттям культури, відповідним об'єктивної істини про неї ... Багато звички, вчинки, слова, уявлення, які у повсякденному житті вважаються ознаками "некультурності" або малої культурності, дослідник зобов'язаний розглядати в загальному культурному контексті »[114, с. 20]. З нашої точки зору, культура суспільства в цілому і політична культура зокрема, будучи формою реалізації суспільного буття, дуже опосередковано корреллірует з рівнем еволюції суспільної системи і залежить від впливу багатьох інших факторів: екологічного, демографічного, етнопсихологічних, політичних традицій і т. д. Тому вона не може бути «високої» або «низької» , а є результат дії всіх цих факторів, які можуть визначити різні варіанти реалізації одного і того ж суспільного змісту або, наобо рот, тотожну форму різних за змістом систем. : Як і будь-який інший вид суспільних відносин, політи-^ етичні відносини не можуть бути зрозумілі поза історичним и аналізу. Проте навіть побіжний аналіз практики и вивчення їх в марксистській, і перш за все у вітчизняній, | літературі дозволяє зробити висновок, що цей основоположний и принцип історичного матеріалізму далеко не завжди після-1 | довательно втілювався в життя. Загалом упродовж j \ останніх десятиліть у радянських розробках панував \ \ синхронний підхід при дослідженні конкретних политиче-* \ ських культур, переважно методами юридичної науки.! 1 Вони зводилися, як правило, до аналізу їх формальної політи-і і ко-правової структури, з наступним висновком про соціально-\ 

 класовий характер цих культур. Однак такий підхід не мо-і жет дати реального уявлення про політичний процес в;. тому чи іншому конкретному суспільстві, так як останній може І відрізнятися від того, який передбачається політико-пра I вовимі документами. Зокрема, він не розкриває механізму,, впливу на нього політичних традицій, які продов-f жают діяти і при зміні типу політичної влади, за-1 часту неформально, тобто крім офіційних установлений. Визначити їх роль і функції в політичному процесі како-1 го-небудь конкретного суспільства можливе, тільки простеживши всю! історію розвитку політичної культури в даному конкурують-} ном суспільстві. * 

 Таким чином, можна виділити наступні особливості ^ характерні для радянського суспільствознавства в області дослі-| нання політичних відносин. Перша - це зведення всієї! багатопланової проблеми, по суті справи, виключно до со-1 держательная аспектам, другі - це відсутність історизму 'при вивченні їх форми. Перша особливість безпосередньо, пов'язана з боротьбою за владу і надалі з її утриманням. 

 В умовах сформованого до кінця 20-х років політичного, "режиму в нашій країні, з високим ступенем концентрації j влади в руках обмеженого кола осіб, які користувалися нею, практично безконтрольно, наукові дослідження в цій об-'ласті об'єктивно сприяли б підриву авторитету цієї' влади, оскільки вони за своєю суттю спрямовані проти ало-: гічного, омертвілого, догматичного, тобто проти всього того,, що супроводжувало процесу перетворення науки в ідеологію '; влади. Друга особливість логічно випливала з першої. 

 При абсолютизації змістовних аспектів політично; відносин сама собою відпала і необхідність історичному ^ підходу у їх вивченні, так як утримання елементів минулого 'проявляється безпосередньо у формі цих відносин. Саме;, необхідність пояснення їх конкретної форми обов'язково передбачає історичний підхід у їх вивченні, здатні! - 'Розкрити механізм спадкоємності старого в якісно но-, вом освіті. Іншими словами, сама потреба наукового! 

 знання народжується через невідповідність реальної форми своїм змістом, яке, з одного боку, породжує протилежні тенденції в самому об'єкті, а з іншого - стимулює їх пізнання. Таким чином, абсолютизація змістовних аспектів політичних відносин представляла собою вичленовування з пізнаваного об'єкта певних властивостей і тим самим штучне усунення протилежних тенденцій в цьому об'єкті, який переставав в такому вигляді привертати увагу науки, що і послужило теоретичною передумовою його підвищеної ідеологізації. 

 ^ ^ ^ 

 На сучасному етапі розвитку нашого суспільства різко зростає роль наукових розробок у галузі політичних відносин. Перетворення в цій області, спрямовані на якісні зміни політичного режиму, сприяють формуванню соціального запиту на подібного роду наукові дослідження, які пов'язані з необхідністю теоретичного осмислення регулятивних систем суспільного організму, а також із суспільно-політичною практикою з перевлаштування управлінської діяльності політико-адміністративних структур. Зростання прагматичних тенденцій у вивченні політичних відносин в цілому об'єктивне явище, пов'язане з посиленням ролі суб'єктивного фактора в регуляції суспільними процесами в ході історичного прогресу і відповідно зменшенням ролі стихійних регуляторів. Ф. Енгельс так визначав цю общеисторическую тенденцію: «Чим більше вони (люді.А - В. Б.) віддаляються від тварин у вузькому сенсі слова, тим більшою мірою вони роблять свою історію самі, свідомо, і тим менше стає вплив на цю історію непередбачених наслідків, неконтрольованих сил, і тим точніше відповідає історичний результат поставленої заздалегідь мети »[11, с. 358]. На думку І. В. Блауберг, «специфічною особливістю соціальної науки в сучасних умовах є напрямок наукового пізнання в цілому на створення ефективних засобів управління як природними, так і суспільними процесами» [31, с. 17]. 

 У західній політології пріоритет прагматичних цілей проглядається досить чітко. Це дало підстави 

 С. А. Єгорову абсолютно справедливо відзначити, що їхні наукові вишукування спрямовані «на розробку теоретичних засобів, що сприяють стабілізації політичної надбудови буржуазного суспільства, збереженню буржуазно-демократичного режиму» [56, с. 22]. Видається, що і наша суспільна наука повинна розвиватися в тому ж напрямку, забезпечуючи в кінцевому підсумку оптимальне функціонування політичної надбудови суспільства. Для реалізації цієї мети необхідна насамперед деідеологізація цієї галузі зна-? ний, що передбачає зміщення акценту в дослідницькій 4 | и діяльності від переважного вирішення проблеми: «В чиїх I 'j інтересах управляється суспільство?» - до проблеми: «Як воно | *

 Іуправляется? »Це вимагає, в свою чергу, і корінних вимірюв-! ® нений в наукових підходах, і виділення нових сторін у вивчений-1 нин політичних відносин. I 

 У широкому сенсі об'єктом уваги в рамках даної pa-1 боти є політика, як відносно самостійний J вид людської діяльності. Це означає, що її функцио-1 нирование і розвиток детермінується не лише економічним базисом, але й усередині її діють свої власні закони та закономірності. 

 З нашої точки зору, з ^ щцосхью. політики .. є-власт-ні відносини. Ф. Бурлацький, наприклад, розуміє під полТР "тикой '" форму "взаємин між класами, соціальними групами, націями, пов'язану прямо або побічно з проявами влади та діяльності владарювання [37, с. 15]. Виходячи - із значущості відносин влади в сфері політики, важливе місце в роботі відводиться визначення самого поняття влади, 'виділенню найбільш істотної ознаки, характерного для цього виду відносин. 

 Як вже зазначалося, зміст політичних відносин; визначається пануючими в суспільстві економічними від-1: носіння. Форма ж, яку ми і будемо досліджувати, «мо-: жет виступати і як внутрішня організація змісту ... w і як прояв, вираз змісту »[25, с. 109], реалі-^ зуется в специфічному способі взаємозв'язки, взаємодії елементів суб'єкта управління, а також у специфіці взаємодії суб'єкта та об'єкта управління. 

 При такій постановці питання основні зусилля зосереджуються на вивченні структури, функцій та організації со-ціального управління, тобто того аспекту політичних ставлення-- ний, який забезпечує, за словами К. Маркса, «виконання и загальних справ». 

 Власне-управлінський аспект в структурі политиче-j ських співвідношень розуміється в справжній роботі в кіберне-'f тичної трактуванні процесу управління *. 

 Відповідно управління розуміється як впорядкування; 

 I системи. Воно обумовлюється взаємодією керуючого: (керуючої системи) і керованого (керованої систе-ми). Ця взаємодія здійснюється за допомогою цирку-'ляции інформації від керуючої системи (генератора управ-f дяющей інформації) по каналах зв'язку до керованої системі і від неї до керуючої системі за принципом зворотного - зв'язку. На цьому етапі вона визначається як Питає пли контролююча. Її функцією є коригування дій центру відповідно з результатами впливу керуючої інформації. Важливим відкриттям кібернетики. був доказ того, що у відсутності зворотних зв'язків ' ?

 процес управління неможливий. Це враховувалося при аналізі соціального управління в даній роботі. 

 »У соціальних системах управління - це насамперед свідома діяльність переслідують свої цілі людей. Керуюча та керована підсистеми виступають тут відповідно як суб'єкт і об'єкт управління. Ділення соціальної системи на суб'єкт і об'єкт здійснюється за критерієм прийняття управлінського рішення: «Ті соціальні групи, які організовують процеси управління і мають право приймати управлінські рішення, відносяться до суб'єкта управління. Навпаки, ті групи населення, які практично не беруть участь у процесі прийняття рішень, мають ознаки об'єкта управління »[86, с. 71]. Таким чином, управління в людському суспільстві можна представити як процес впливу суб'єкта на об'єкт з тим, щоб перетворити його, забезпечити його рух до мети, заданої суб'єктом. 

 У соціальних системах суб'єкт управління виступає у вигляді особливих суспільних інститутів, пов'язаних з реалі-цйеіївластно-управлінської функції. Відповідно до прийнятого розумінням процесу соціального управління органи верховної влади володіють переважним правом прийняття рішень і виступають як центр управління. Каналами зв'язку служать ієрархічно супідрядні владно-управлінські органи, основною функцією яких є реалізація цих рішень у практику народних мас. Зворотний зв'язок осу-s ществляют спеціальні інститути, у функції яких входить: контроль за системою управління, а також спеціалізуються на інформації центру про стан керованої системи. 

 Важливим фактором політичної культури як форми політичних відносин є рівень розвитку суспільної свідомості в тому чи іншому конкретному суспільстві. В. Г. Плеханов справедливо зазначав: «Для того, щоб увійти в життя, підказуються економікою політичні установи повинні (попередньо пройти через голови людей у вигляді відомих ^ понять» [107, с. 216]. 

 Безсумнівно також, що ідеологія, як один з рівнів суспільної свідомості, являетсясоставной частиною політичних відносин. Она'находітся у функціональній залежності від інтересів і дій суспільної групи (наприклад, класу або нації), тобто служить задоволенню інтересів не всього - суспільства, а часткових, групових інтересів [47, с. 401]. Фор ма ідеології залежить від рівня розвитку суспільної свідомості в цілому. 

 Однак політична ідеологія не безпосередньо пов'язана, з інтересами різних суспільних груп, а виникає на основі суспільної психології, як її ідейний згусток. 

 Управлінські відносини - це насамперед відносини:; між людьми, які зрештою реалізуються в їх и поведінці. Тому розуміння типу відносин передбачає | та аналіз його індивідуально психологічного аспекту, роль | якого «вагоміше, помітніше, ніж в іншому будь-якому вигляді гро--: ських відносин» [24, с. 272]. 

 Ф * # 

 Основна увага в рамках даної роботи приділяється дослідженню ролі традицій у політичних культурах африканських держав. Взагалі культури поза традицій бути не-може, і тому історичний підхід необхідний для розуміння будь-якої культури, в тому числі й політичної. «Культура, передається і багатіє традиціями, - зауважує В. А. Бейліс, - це означає, що навіть звертаючись до культури в синхронічному плані, ми не в змозі, хоча б і в самих умовних і схематичних побудовах і цілях, абстрагуватися від діахронії- від історії. Культура як пам'ять, як спадщина, як організм, нарешті, від історії невіддільна »[28, с. 11]. Наявність традицій в культурі обумовлено самим процесом суспільного розвитку, які відображають момент сталого в ньому,, тобто момент спадкоємності. На думку Е. А. Баллере: «Спадкоємність - це зв'язок між різними етапами, ступенями розвитку як буття, так і пізнання, сутність якої полягає у збереженні тих чи інших елементів цілого або окремих сторін його організації при зміні цілого як системи, т. е . при переході з одного стану в інший. Пов'язуючи сьогодення з минулим і майбутнім, спадкоємність тим самим обумовлює стійкість цілого »[27, с. 7]. 

 У ході історичного розвитку суспільства, і зокрема політичних відносин, як відносно самостійної суспільної підсистеми, елементи минулого не тільки зберігаються в якості відокремлених елементів, але утворюють єдину цілісність, багато в чому визначаючи її. Гегель так характеризував діалектику історичного розвитку: «На кожному ступені подальшого визначення загальне піднімає вище всю масу його попереднього змісту і не тільки нічого не втрачає внаслідок свого діалектичного поступального руху і не залишає нічого позаду себе, але несе з собою все набуте, і збагачується і ущільнюється всередині себе »(цит. за [14, с. 212]). 

 Традиції займають важливе місце в політичній культурі будь-якого суспільства, до якої б стадії соціально-еко- гноміческой розвитку воно би не ставилося. Вони впливають як на становлення офіційного політико-правового устрою при зміні типу політичної влади, а також можуть діяти неформально, будучи важливим регулятором соціально-політичної поведінки членів соціуму. На це звертав увагу ще Аристотель, який стверджував, що «закони, засновані на звичаї, мають велике значення і стосуються більш важливих справ, ніж закони писані так, що, якщо який-небудь правлячий людина і здається більш надійним, ніж писані закони, то він ні в якому разі не є таким в порівнянні з законами, заснованими на звичаї »[22, с. 482]. 

 III. Монтеск'є також виділяв традиції як регулятор в системі політичних відносин: «Держави управляються п'ятьма різними факторами: релігією, максимами правління, законами, звичаями» [232, с. 184]. На важливу: роль традицій, особливо в якості неформального регулятора суспільно-політичних відносин, вказував і радянський філософ В. Д. Плахов: «Традиції та звичаї ... в неформальній організації відіграють значну і в ряді випадків вирішальну роль »[105, с. 72]. 

 Нерідко в історії світової суспільно-політичної практики традиції становили основу політико-правового законодавства. Найбільш яскравим прикладом є Китай часів - Конфуція. Конфуцій і його послідовники свідомо культивували традиції (обряди, етикет, ритуал) як основ-- іих регуляторів соціального життя. Вони перетворили їх на найважливіший елемент державної політики та національної [культури стародавнього Китаю [38]. 

 Типологічно близьке явище можна спостерігати і в політиці, яку застосовували англійці в управлінні заморськими територіями. Тут також в рамках законодавства передбачалося використання, зокрема, традиційних інститутів влади в системі колоніальної адміністрації. Нижче ми докладно зупинимося на аналізі цього явища. 

 Традиції можуть відтворюватися в суспільно-політичному житті соціуму і несвідомо. У цьому випадку вони реалізуються в політичній поведінці членів суспільства відповідно до формули «Тому що так прийнято». При цьому вони мають істотний вплив на політичний режим, часто вступаючи в протиріччя з офіційними політико-правовими нормами, які передбачаються відповідними документами. Це, зокрема, може стати причиною невідповідності реального політичного процесу того, який передбачається політико-правовими актами. На це звернув увагу Аристотель: «Не слід забувати, що в багатьох місцях державний устрій в силу тамтешніх законів не демократична, але є таким в силу пануючих - звичаїв і всього укладу життя; точно так само в інших державах буває зворотне явище: за законами лад швидше 

 демократичний, а по укладу життя і панівним звичаям швидше олігархічний »[22, с. 498]. 

 Ш. Монтеск'є вважав, що законотворчість має здійснюватися відповідно до політичних традиціями того чи іншого суспільства: «Порядки, звичаї, риси характеру того чи іншого народу також впливають на форму правління, яка повинна їм відповідати» [92, с. 41]. 

 Наша робота в якості однієї з головних цілей ставить виявлення ролі традицій у політичних культурах сучасних держав Африканського континенту. Представляється, щоб взагалі визначити роль традицій в тій чи іншій політичній культурі (розуміючи традицію як відображення моменту наступності в процесі розвитку суспільної системи), необхідно, по суті справи, відновити весь процес цього розвитку, простежити «ущільнення» (за висловом Гегеля) елементів минулого в новому якісному освіті протягом всієї історії тієї чи іншої політичної системи.

 Особливий інтерес представляє виявлення механізмів, що забезпечують включення традицій в якісно інший політичний контекст, а також закономірності, пов'язані з функціонуванням їх у цьому контексті. Йдучи цим шляхом, можна наблизитися до розуміння багатьох політичних реалій, що мали місце як в історії, так і в сучасності. Безперечно й те, що робота наукової думки в даному напрямку має важливе практичне значення, і насамперед для обліку традицій при організації соціального управління. 

 Характер вітчизняних досліджень в галузі політичних відносин, як уже зазначалося, істотно обмежував коло наукових дисциплін, в рамках яких такі розробки проводилися. Ці проблеми цікавили насамперед фахівців з історичного матеріалізму, наукового комунізму, 

 / А також юристів. Тут же основна роль буде відведена етно-^ графік або потестарно-політичної етнографії [77]. У західній традиції еквівалентом потестарно-політичної етногр-<; фии є політична, .. антропологія, що займається, вивченням систем соціального управління докласових (по; -

 марксистської типології), "йлі ~ п ^ МШ? Гк5Го ~ бщіЕІІ, а, таюке? 

 j проблемами адаптації цих "систем до сучасних. . По.літіче-; и ським ухловіям. «Потестарной» фігурує в назві цієї: наукової дисципліни все з тих же ідеологічних міркуючи-; ніям, на чому ми вище вже зупинялися. У цьому можна {переконатися, ознайомившись з роботою Л. Є. Кубель [77, с. 42 - 76]. Якщо на заході політична антропологія має майже | півстолітню традицію, то у нас питання про розвиток потестарно-;; політичної етнографії фактично лише поставлений. Тим бо-| леї немає конкретних робіт у цьому напрямку. и 

 У сучасних вітчизняних афріканістіческіх дослід-, 1 ваниях в цілому проглядається певний розподіл тру-| да. Етнографи по перевазі обмежують коло своїх ін-J 

 тересов історичною реконструкцією приватних аспектів соціально-політичного життя доколоніальних африканських суспільств, Політологічні ж роботи по сучасній Африці в основному орієнтовані на вивчення змістовних аспектів політичних відносин, а також їх відображення в фор-мально-правовій сфері. В даному випадку це призвело до того, що на перший план були висунуті проблеми, пов'язані з соціально-політичною орієнтацією африканських держав. Традиційні для вітчизняного суспільствознавства теоретичні проблеми держави в їх африканської специфіці стали основою політико-правового вивчення окремих африканських держав. Однак очевидність неспівпадання формального і реально здійснюваного політичних процесів на Африканському континенті змушує наших вітчизняних вчених шукати причини даного явища, і вони досить часто апелюють до минулого цих народів, тобто до культурних традицій. Серед останніх найчастіше згадується трайбалізм, зберігається значення традиційних лідерів в житті суспільства і деякі інші. Однак ці архаїчні прояви в житті африканських держав розглядаються авторами наукових досліджень, як правило, в якості атавізмів, як свого роду політичного безкультур'я. Політична культура тут розуміється у вузькому сенсі, тобто як володіння членами суспільства політичною поведінкою, передбаченим офіційними політико-правовими нормами. У нашому ж розумінні політичної культури в рамках даної роботи, ці звичаї і традиції, частиною йдуть коренями в Доколоніальний минуле, самі є невід'ємною її частиною. 

 Наприклад, потреба адекватного відображення політичних процесів в африканських країнах можна виявити в епізодичних спробах вітчизняних авторів, що займаються цими питаннями, звертатися до етнографічних матеріалів. Однак внаслідок своєї стихійності ці спроби найчастіше носять поверхневий характер і не дають насамперед розуміння механізмів включення традицій в новий політичний контекст, що вимагає спеціальних етноісторичних досліджень. В іншому ж випадку використання етнографічних даних здатне ще раз підтвердити досить банальну істину, що минуле робить певний вплив на сучасне політичне життя Африки. Розберемо конкретний приклад, який ілюструє, як нам здається, цю думку. 

 В. Є. Чиркин у своїй монографії «Буржуазна політологія і дійсність країн, що розвиваються» зазначає: «Труднощі політичного розвитку країн Тропічної Африки полягають у тому числі в численних етнічних відмінностях, в суперечливості систем звичаїв різних племен» [126, с. 84]. Зауважимо, що тут автор ставить, по суті справи, проблему традицій в становленні формально-правової політичної культури, яка виступає в якості мети політичного розвитку. 

 Далі автор для ілюстрації свого становища дає опис? Соціальної структури етнічної спільності Аруша, характерною для доколоніального періоду. Обраний їм приклад, як виявляється з подальшого викладу, повинен показати особливість соціальної структури даного етносу, яка полягає в переважному праві управління суспільними справами старших за віком індивідів. Він пише в цьому зв'язку: «У деяких країнах Тропічної Африки неоднакове управління справами племені, поселення пов'язано також з віковими відмінностями» [126, с. 84-85]. 

 Для африканіст-етнографа очевидно, що «неоднакове участь в управлінні справами племені, поселення», пов'язане з віковими відмінностями, - явище для африканських наро-\ дов універсальне. Товариства же з институализировала віковими класами, до яких відносяться Аруша, являють собою приватний, хоча і найбільш яскраво виражений випадок. Цей принцип владно-управлінських відносин є одним з основних діяли в політичних культурах доколоніальних африканських суспільств, і саме його універсальність, а не особливість, як вважає автор, дає можливість використовувати його в сучасному політичному житті / багатьох держав континенту. 

 Кілька забігаючи вперед, відзначимо, що дія авторитету старших значно відрізняється від механізму здійснення ними авторитету в доколоніальних суспільствах, включаючи реальні права з управління громадськими справами. Для розуміння побутування цієї традиції в політичних культурах - сучасних держав Африки необхідно відновити тут процес політичного розвитку африканських народів, тобто досліджувати проблему історично. 

 Політична антропологія накопичила солідний матеріал насамперед по владно-управлінським структурам африканських суспільств. Західна політологія, яка перебуває під сильним впливом політичної антропології, активно використовує цей матеріал. Характеризуючи в загальних рисах підходи західної політичної науки до проблеми вивчення сучасних процесів у державах Африки, можна відзначити характерне для неї ототожнення різноякісних, з нашої точки зору, явищ. Це відбувається внаслідок розуміння нею процесу розвитку лише як кількісних,, змін. При цьому дослідники, "нерідко" в силу "'відсутності концептуального погляду на характер політичних культур сучасних держав Африки, розробленого на базі історико-діалектичного методу, по суті, не в змозі вести аргументовану дискусію. Розглянемо як приклад одну таку дискусію. JL М . Ентін у своїй монографії аналізує точку зору Б. О. Нвабуезе, нігерійського вченого, згідно якої в країнах Африки виключної концентрації влади сприяє те, що вона спочиває значною мірою на тради ційних уявленнях і віруваннях, характерних для умов родоплемінної життя. Вождь у доколоніальному африкан-) ському суспільстві по Б. О. Нвабуезе - це одночасно і | законодавець, і правитель, і суддя, і священик, і медіум | і т. д. 

 Він вважає, що всі ці риси знайшли своє відображення і в сучасних африканських державах, в яких майже необмежені повноваження президента являють собою як би проекцію прерогатив вождя на сучасне суспільство. Л. М. Ентін абсолютно справедливо сумнівається в правомірності ототожнення вождя в доколоніальному африканському суспільстві і сучасного президента в африканській державі. Причому ці сумніви носять скоріше інтуїтивний характер. Аргументуючи їх, він, зокрема, пише: «Так, до того ж авторитаризм-це явище, властиве аж ніяк не тільки країнам Тропічної Африки, де пережитки родо-племінного ладу особливо сильні» [131, с. 213]. 

 Проаналізуємо вищеозначених дискусію між двома дослідниками. Насамперед відзначимо, що у етнографа-африканіст, знайомого з політичною культурою доколоніальних африканських суспільств, викликає великий сумнів характеристика Б. О. Нвабуезе ролі вождя в тих соціумах. Навіть для вождів найбільш розвинених доколоніальних політичних утворень (тобто допускаючи, що нігерійський учений використовував як еталон верховного вождя надплеменного освіти, вождества) всі його визначення вимагають як мінімум уточнення, тобто в якій мірі законодавець священик і т.д . Особливо це сумнів стосується визначення вождя в якості правителя. У наступних розділах буде показано, що функ-ції, жшдя з управління громадськими справами навіть "в ті ~ х суспільствах, Лшлі вельми огеанітеннь ^ жорстко контроЗтррбаласьГоШШвШГТШмейший аналіз ді-" яамікі поли? Йческіх ~ "'0 ГЯбШеній '*" в африканських суспільствах приведе нас до наступного висновку: дійсно, в колоніальний період традиційні вожді були звільнені у! значній мірі від цього контролю колоніальною адміністрацією. Але це був уже якісно новий інститут, виникнення якого передував період руйнування доколоніальної управлінської структури, а також насильницького «навчання» як самого вождя, так і тих, хто опинився під його керуванням. Іншими словами, процес взаємодії доколоніальних владно-управлінських відносин і сучасних набагато складніший, ніж безпосередній вплив, як це представляється Б. О. Нвабуезе, і може бути встановлений лише в рамках історичного аналізу політичних відносин . Л. М. Ентін не приводить цих доводів. Його ж аргументація, по суті, винесена за межі розглянутого об'єкта, так як причина авторитарних тенденцій заперечується автором на підставі наявності аналогічних явищ в інших 

 культурних ареалах. І це істотно знижує переконливим; ність наведених аргументів. , 

 Особлива роль етнографії у вивченні сучасних политиче-f ських процесів в Африці визначається в першу чергу самим 'предметом наукового дослідження. У політичних системах цього континенту традиції відіграють важливу роль, яка фіксується, що називається, неозброєним оком. Йдеться. насамперед про архаїчні традиціях, характерних для первісності, які сучасні політичні структури у на-, слідували від доколоніального минулого. Нерідко в житті держав цього континенту ці архаїчні традиції зводяться в ранг державної політики, закріплюються законодавчо. Як наочний приклад можна привести Свазіленд - держава, розташована в південній частині Африканського континенту, політико-правова сфера якого багато в чому Г успадкувала племінні традиції. Велику роль традиції (грають і в офіційних політичних культурах держав 'Північної Африки. 

 Ідеалізація доколоніальних африканських традицій в тій 'чи іншою мірою характерна і для численних теорій? розвитку, що виникли в державах цього континенту після об-?? Ретен ними політичної незалежності і не втратили свого значення до теперішнього часу. Це передусім теорії так званого африканського соціалізму. До найбільш; представницьким теоретичним поглядам такого типу відносяться негритюд Л. Сенгора, замбійський гуманізм К. Каун, \ африканський соціалізм Дж. Кеніати, уджамаа Дж. Ньєрере. Всі вони орієнтовані на відтворення в тій чи іншій формі і мірі традиційного африканського минулого в майбутньому об-; ществе. Традиціоналістська риторика займає помітне ме-'сто і в політичному житті інших африканських держав,; хоча там традиціоналізм не набув своєї теоретичної за-? вершенном, матеріалізувавшись в політико-правових уста-Постановою та ідеологічних концепціях. Одним словом, апе-; ляция до традицій минулого є яскравою особливістю політичних культур сучасних держав Африки, що не може не стимулювати потребу в науковому осмисленні? цього явища. 

 У цих умовах природний і закономірний повернення до аналі-^ зу доколоніальних африканських суспільств, які служили; основою для виникнення сучасних політичних систем Африки, з подальшою реконструкцією всього процесу політичного розвитку цих товариств з виявленням механізмів - 'наступності на кожному його етапі. При цьому цінність етно-г графічних матеріалів виступає на перший план. Здесь4 | необхідно використовувати відомості першопрохідців, місіонерів 'рів, а також державних антропологів, інституту, введений-ного англійцями для наукового забезпечення практичної діяль-? ності з впровадження політики непрямого управління, дають% необхідний матеріал для реконструкції соціально-культурних аспектів політичних організмів доколоніальної Африки. 

 Будучи, по суті, наукою, що виникла під тиском колоніальної суспільно-політичної практики, етнографія {або антропологія в західній традиції) має досить численними відомостями про життєвий уклад доколоніальних африканських народів. Причому увага дослідників, не в останню чергу, залучали зв'язку з організацією (Соціального управління, ймовірно, тому, що саме з лідерами їм доводилося мати справу для вирішення найрізноманітніших питань, які перед ними виникали. Водночас саме ці структури цікавили європейців у зв'язку з організацією управління, особливо вже в колоніальний період, коли дослідження в даній області взяли цілеспрямований характер. Ці матеріали дають можливість історичної реконструкції політичних процесів в доколоніальних соціумах Африки. 

 'Осмислення практики колоніального управління багато в чому зумовило і виникнення політичної антропології в якості відносно самостійної наукової дисципліни, яка в тому числі поставила проблему адаптації традиційних інститутів влади до політичних систем сучасного типу, як колоніальним, так і постколоніальним. Ці роботи політичних антропологів представляють цінність в тому відношенні, що дають вельми великий матеріал по функціонуванню традиційних управлінських структур в колоніальний період і в умовах політичної незалежності. У той же час їх теоретичні висновки, як нам здається, далеко не бездоганні, про що піде мова нижче. 

 Використовуючи ці матеріали, ми спробуємо дати цілісну реконструкцію процесу еволюції політичних відносин в | Африці, виділивши в ньому три основних етапи: доколоніальний, колоніальний і незалежний. У той же час ми будемо ис-щользовать матеріал - спостереження самих різних людей, а не тільки професіоналів-науковців, яким в тій або іншій якості вдалося побувати в сучасній Африці і описати деякі реалії в політичному житті держав цього континенту. Це стосується насамперед незалежного періоду. Спостереження, судження, факти, що наводяться журналістами і політиками, в першу чергу у зв'язку з їх професійною діяльністю, послужили мені певною мірою заміною особистих спостережень за сучасною політичною культурою держав Африки, які мені, на жаль, не вдалося здійснити. 

 На відміну від політичної антропології, яка у своїй діяльності обмежується, по суті, структурно-функціонального аналізом суб'єкта управління, як системи інститутів, що спеціалізуються на управлінській діяльно- сій, в цій раооте основну увагу приділено реконструкції 1 людського фактора в еволюції політичних відносин] $ африканських народів. У даному випадку ми виходимо з того, ^ що головною передумовою всяких суспільних відносин, 

 в тому числі і політичних, є люди. Саме вони, ін- 

 | Індивіди, створюють політичні інститути, панують і підпорядкованих-! няются і, нарешті, відтворюють у своєму політичному пове} дени і колишні стереотипи і на новому витку розвитку. Причому, мотиви цієї діяльності на різних етапах історичного розвитку суспільства різні. Вони залежать не тільки від панівних ідеологічних та світоглядних уявлень, від форм суспільної свідомості, а й від рівня стадиальной еволюції психіки людей. Про еволюцію психічних процесів у людей, наявності в ній якіснавизначеність свід-s тельствуют роботи таких видатних дослідників, як \ ІЛ. С. Виготський і А. Р. Лурія, ідеї яких залучені в у даної монографії. За справедливим думку Б. А. Миронова, дослідник, який не враховує відмінностей у рівнях еволюції психічних процесів при вивченні історії, «вдосконалення-| шает серйозний прорахунок. Він мимоволі наділяє наших предків I світовідчуттям сучасної людини, слідом за цим припи-j писують людям тієї чи іншої епохи невластиві їм мотиви и вчинків і установки. У результаті справжні суб'єктивні j причини вчинків наших предків не розуміються або позову-жаются, а самі вчинки тому набувають у викладі -; історика інший зміст, ніж це було насправді »[89, *

 с. 131]. У процесі дослідження зроблена спроба на базі деяких результатів, отриманих в області історичного вивчення психічних процесів, а також методів, що використовуються в цій сфері психологічної науки, реконструювати психологічну бік політичних відносин в доколоніальних суспільствах Африки, а також процес їх еволюції. 

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВСТУП"
 1. Основні прямі правила
    введення кон'юнкції (ВК): А В АЛВ - Правило видалення кон'юнкції (УК): АЛВ АЛВ А В - Правило введення диз'юнкції (ВД): т AvB - Правило видалення диз'юнкції (УД): AvB AvB А В В Правило видалення імплікації (УІ) : А ^ В А В Правило введення еквівалентності (ВЕ): А ^ В В ^ А А ^ В Правило видалення еквівалентності (УЕ): А ^ В А ^ В А ^ В'В ^ А Правило введення подвійного заперечення (ВО): А А Правило видалення подвійного
 2.  Введення
    Введення
 3. Запитання і завдання для повторення:
    запровадження опричнини? Які заходи приймалися по відношенню до землевласників та землекористувачам в районах опричнини? Які були наслідки введення
 4.  Розділ 1. Введення в криміналістику.
    Розділ 1. Введення в
 5.  Розділ I. Введення в цивільне право
    Розділ I. Введення в цивільне
 6. Таблиця змін і доповнень, внесених у Федеральний закон "Про введення в дію Кримінального кодексу Російської Федерації"
    введена)? ? ? ? 11.03.2004 р.? 2003. N 262.? ? ? ? ? N 12-ФЗ) € 30 грудня? ? ? ? ? ? (Уточнення)? ? ?????????????????????????????????????????????? ??????????????????? Постатейний коментар до Кримінального кодексу Російської Федерації * (3)
 7. Література
    Введення християнства на Русі. М., 1987 Як хрещена Русь. М. 1990 Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Шапова Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Шапова Я.М. Церква в
 8. Література
    Введення християнства на Русі. М., 1987. Кузьмін А.Г. Падіння Перуна: Становлення християнства на Русі. М.. 1988. Як хрещена Русь. М. 1990 Раппов О.М. Російська церква в IX - першій третині XII ст. Прийняття християнства. М., 1998. Сахаров А.Н., Назаров В.Д., Боханов А.Н. Подвижники Росії. М., 1999. Щапов Я.М. Держава і церква Давньої Русі X - XIII ст. М., 1988. Щапов Я.М. Церква в
 9. Аутсайдер (генератор).
    введений для подачі
 10. Наукова та навчальна література IQRSSni URssiru: URSSru Дй $ & лш
    [Інааігд r-цнааііздд ^ онаііїді ^ гдцкй »^ Представляємо Вам наші найкращі книги: URSS Підручники з вищої математики Краснов М.Л. та ін Вся вища математика. Т. 1-7. Краснов М.Л. та ін Збірники завдань «Вся вища математика» з докладними рішеннями. Бос В. Лекції з математики. Т. I: Аналіз; Т. 2: Диференціальні УРК & ненко, Т. 3: Лінійна алгебра; Т. 4; Імовірність, інформація, статистика; Т. 5:
 11. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    в дитячому віці ДС.02 Дитяча психіатрія ДС. ОЗ Нейропсихологический підхід до корекційно-розвивального навчання ДС.04 Диференціальна нейропсихология розвитку психічних функцій ДС.05 Клінічна нейропсихологія ДС.06 Психологія сім'ї та сімейної психотерапії ДС.07 Розлади самосвідомості ДС.08 Психологія стресу ДС.09 Нейропсихологическая
 12. Рекомендована література 1.
    Введення у філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 13. 42. Правовий режим воєнного стану
    введення воєнного стану протягом 48 год після його оприлюднення, в іншому випадку указ Президента РФ втрачає силу). Воєнний стан скасовується указом Президента РФ, коли відпадуть обставини, що послужили підставою для введення воєнного стану. Режим воєнного стану забезпечується органами державної влади та військового управління за сприяння органів місцевого
 14. Література:
    1. Вороніна Н.Ю., Лішаева С. А. Введення у філософію, - Самара, 1999. 2. Глядков В. А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Горєлов А.А. Древо духовного життя. - М., 1994. 4. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 5. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua