Головна
ГоловнаПолітологіяСоціологія політики → 
« Попередня Наступна »
Бочаров В. В.. Влада. Традиції. Управління. Спроба етноісторіче-ського аналізу політичних культур сучасних держав Тропічної Африки, - М.: Наука. Головна редакція східної літератури. - 296 с., 1992 - перейти до змісту підручника

ВЛАДА ТРАДИЦІЇ І ТРАДИЦІЙНА ВЛАДА

Поняття влади є ключове поняття у сфері політики, оскільки політична діяльність так чи інакше пов'язана з проявами влади. Тому, перш ніж приступити до реалізації обраної нами теми дослідження, доцільно уточнити зміст самого цього поняття.

Суспільствознавці досить часто відзначають широту і невизначеність використання поняття «влада», яке практично охоплює всі сфери життя суспільства - від сімейно-побутової до наукової. Це, зокрема, зазначив Є. Вятр: «Поняття влади взагалі, так само як і поняття політичної влади, трактується по-різному, як у повсякденному сенсі, так і в науковій літературі. У повсякденному житті ми говоримо про владу над дітьми, про владу пророка над послідовниками ученья, про владу над людиною сил природи, під пануванням яких ми знаходимося, поки не зуміємо підпорядкувати їх собі, про владу держави над громадянами. Це дуже різні поняття про владу, часто мають між собою мало спільного »[47, с. 177]. У сфері наукового вжитку цього поняття автор виділяє шість типів, «не кажучи вже про різні формулюваннях всередині кожного типу» [47, с. 158].

Г. Г. Філіппов відзначає відсутність достатньої ясності і грунтовності навіть у визначенні самих вихідних понять, за допомогою яких робляться спроби охарактеризувати владу. Розглядаючи визначення влади, яке дає «Філософський енциклопедичний словник»: «Влада, в загальному сенсі здатність і можливість здійснювати свою волю, робити визначальний вплив на діяльність, поведінку людей за допомогою якого-небудь засобу - авторитету, права, насильства (економічна, політична, державна, сімейна тощо) »[119, с. 85], він справедливо зауважив: «Воно (определеніе. - В. Б.) не дає відповіді на цілий ряд питань: у чому конкретно полягають" здібності * 1 і "возможності11 здійснювати волю? Яка соціальна природа цих "здібностей", і "можливостей"? Звідки вони беруться? У чому соціальна основа і сутність влади? Чи відмінність між індивідуальним здійсненням волі і груповим класовим, громадським і т. д. »Цей перелік питань можна було б продовжити. Знайомство ж з наявною літературою з це му питання жодною мірою не може внести ясності в цю проблему, і можна цілком погодитися з Г. Г. Філіпповим: «Залишається, такі чином, в тіні найголовніше - джерела, природа влади як суспільного явища »[120, с. 4].

Спробуємо все-таки визначити основний сенс, який зазвичай вкладають у це поняття. Широта його вживання, яку зазначив Є. Вятр, на наш погляд, обумовлена тим, що воно певною мірою служить відображенням універсального принципу ієрархічності, який обумовлює взаємодію елементів матеріально єдиного світу. Причому цей принцип визначає взаємодію як різних систем в цьому світі, так і елементів усередині якої системи. Однак поняття влади передбачає, що обов'язковим компонентом в нерівнозначному взаємодії систем завжди є людина, яка може перебувати або в активній, або в пасивній позиції як по відношенню до об'єктів матеріального світу (наприклад, природі, машинам і т. д.), так і до іншим людям. Суспільствознавство ж обмежує сферу вживання поняття влади лише констатацією принципу ієрархічності всередині людського суспільства, відповідно до якого люди, соціальні групи, політичні організації і т. д. домінують над іншими людьми, соціальними групами, політичними організаціями і т. д., впливають на їх діяльність. Таким чином, поняття влади в людському суспільстві, відображає принцип ієрархічності між людьми і колективами, виступає у вигляді владних відносин, які, в свою чергу, можуть бути зрозумілі як процеси владарювання і підпорядкування. Владні відносини пронизують всі рівні суспільних взаємодій. Як справедливо зауважив Б. І. Хатун-ців: «Від колиски майже до могили ми пануємо і підкоряємося. Владарюванням і підпорядкуванням наповнене наше життя »[123, с. 10-11].

З владою зазвичай зв'язується використання засобів примусу, за допомогою яких здійснюється вплив на поведінку підвладних. М. Вебер, наприклад, розуміє владу як «можливість здійснювати свою волю в соціальному житті, незважаючи на опір» [278, с. 152]. Ф. Бурлацький бачить у владі «реальну здатність здійснювати свою волю в соціальному житті, нав'язуючи її, якщо необхідно, іншим людям» [37, с. 19]. Передбачає використання засобів примусу і розуміння влади Н. М. Кейзеров. Влада, з його точки зору, - це «вольове відношення між людьми, при якому застосування її носієм особливої системи засобів і методів забезпечує виявлення і домінування владної волі за допомогою громадської організації з метою управління та забезпечення дотримання соціальних норм на основі принципу соціальної відповідальності» [67 , с. 16].

Поняттю влади часто протиставляють поняття авторитету. На відміну від влади, яка спирається насамперед на силу, передбачається, що авторитет здатний надавати ненасильницький вплив на поведінку людей. Виразно це протиставлення простежується, наприклад, у Н. М. Кейзерова: «Процес управління може функціонувати не вдаючись до влади, а спираючись на авторитет як такої, під яким мається на увазі ненасильницький вплив, вплив. Різниця понять влади та авторитету очевидно, бо існує влада, яка не володіє авторитетом »[67, с. 89]. Якщо влада, як зазвичай прийнято вважати, є частиною формальної громадської організації, яка виступає в институализированном вигляді, і підпорядкування їй відповідно передбачено склалися в суспільстві нормами соціальної поведінки, а це дало підстави, наприклад, Е. Вятр визначити її як можливість наказувати в умовах, коли той, кому наказують, зобов'язаний коритися [47, с. 159], то передбачається, що дія авторитету здійснюється неформально і не має на увазі застосування насильницьких санкцій по відношенню до об'єкта свого впливу в разі непокори цьому авторитету.

Отже, поняття влади ототожнюється, по суті, з фізичним примусом або з можливістю його використання в разі непокори владної волі. Відповідно до цієї логіки виникнення такого суспільного феномена, як влада, стало зв'язуватися з появою в соціальній організації спеціального апарату примусу, тобто, по суті справи, з виникненням держави. Звідси випливало, що в безкласових (докласових) суспільствах відсутня апарат фізичного примусу (тобто держава), а значить, і влада. Слідуючи в тому числі і цією логікою, виникає категорія «потестарной» як визначник владних відносин у докласових суспільствах, тобто, по суті справи, була потрібна легалізація самого поняття «влада» для даних суспільних систем. У цих суспільствах, природно, управління повинне здійснюватися виключно за рахунок авторитету. Характеризуючи стан справ у соціалістичних суспільствах, Н. М. Кейзеров, наприклад, писав: «Влада в комуністичному суспільстві постає, таким чином, у вигляді потенційної можливості її застосування, процес управління здійснюється головним чином за допомогою авторитету, і в міру перетворення соціалізму в безкласове суспільство , примусові функції управління, втілені у владі, поступово відімруть »[67, с. 90]. У цьому зв'язку відзначимо, що погляди на примусові функції влади, які ототожнюються з державою, критикувалися ще В. І. Леніним: «Можна тільки дивуватися з того, що автор з таким вражаючим відсутністю аргументів критикує Маркса з своєї професорської точки зору. Перш все-I го, він абсолютно неправильно бачить відмітна ознака держави в примусової влади: примусова влада є в усякому людському гуртожитку, і в родовому устрої, і в сім'ї, але держави тут не було »[13, с. 438-439]. Іншими словами, можна було б погодитися з Н. М. Кейзер-вим, аналізуючи процес в рамках марксистської теорії в тому, що в міру суспільної еволюції поступово відімре держава, але ніяк ні «примусові функції управління, втілені у владі».

Логіка, заснована на запереченні примусової влади в безкласових (докласових) суспільствах, присутній і в роботах Л. Є. Куббель, який вважав, що в первісному суспільстві нерівність суб'єкта та об'єкта влади не включає відносин панування і підпорядкування [75, с. 32]. С. А. Єгоров пише: «Очевидно ... політична влада в антагоністичному і соціалістичному суспільствах має якісно різний характер. Якщо в першому випадку її сутністю є відносини панування і підпорядкування, то в другому - владні відносини все більшою мірою набувають характеру відносин, заснованих на керівництві, управлінні, вплив і контроль »[56, с. 85]. Наведемо ще одне висловлювання Н. М. Кейзерова: «При соціалізмі, коли політична влада виражає інтереси трудящих, а члени суспільства беруть участь у різноманітних формах в управлінні загальними справами, підпорядкування носить у переважній випадку добровільний характер, грунтується на високій політичній культурі громадян. Навпаки, в буржуазному суспільстві, де політична влада виражає насамперед інтереси панівного експлуататорського класу і його окремих угруповань, стоїть на сторожі відносин панування і підпорядкування і за своєю суттю суперечить волі та інтересам класу пригнобленого, підпорядкування забезпечується головним чином за допомогою примусу »[68, с . 82].

Я думаю, що немає особливої потреби ретельно аналізувати наведені вище висловлювання, так як за своєю суттю вони носять не стільки науковий характер, скільки ідеологічний. Вони ще раз підтверджують думку - наскільки складний питання

про владу, оскільки він як ніякий інший питання зачіпає інтереси насамперед пануючих соціальних груп, від яких безпосередньо залежать і самі вчені. Представляється очевидним, наприклад, що влада в будь-якому суспільстві існує у вигляді «потенційної можливості її використання» в сенсі, коли апарат насильства застосовується лише до порушників встановлених, соціальних норм поведінки. І незважаючи на те що ці норми можуть об'єктивно суперечити інтересам більшості членів суспільства, а відображати інтереси найбільш сильного в економічному відношенні класу, навряд чи можна серйозно прийняти тезу про те, що в буржуазному, втім, як і в; будь-якому іншому, суспільстві підпорядкування забезпечується головним чином за допомогою примусу. Водночас, мабуть * необачно зводити це підпорядкування в докласових чи соціалістичних (з точки зору цих авторів) суспільствах тільки до авторитету влади в тому значенні, яке зазвичай вкладається в такого роду підпорядкування, тобто як усвідомлене і добро вільне. Саме таке підпорядкування авторитету припускає Н. М. Кейзеров у вищенаведеній цитаті, це ж характерно і для поглядів JT. Е. Куббель [75, с. 32]. При цьому добровільність підпорядкування означає, а це неважко помітити, його усвідомленість, тобто осмислене прийняття цілей і засобів управління. Однак, за нашими уявленнями, така жорстка кореляція зовсім не обов'язкова. Добровільність підпорядкування, влади, тобто без страху фізичного насильства з її боку,: у разі непокори владної волі може здійснюватися, в результаті навіювання, наприклад, або за звичкою і т. д.

Таким чином, як нам здається, зведення поняття влади чи політичної влади лише до можливості фізичного примусу, а також твердження того, що саме воно визначає процес управління в антагоністичних суспільствах, являє собою вільну або мимовільну вульгаризацію цього явища. Об'єктивна реальність свідчить про те, що психологічний вплив, тобто при відсутності фізичного насильства, є основний спосіб реалізації владної волі в будь-якому суспільстві, прояв якого залежить від конкретної політичної культури.

Тому можна припустити, що сутність влади, її витоки несвідомих лише до фізичного примусу, а кореняться в чому в соціально-психологічній сфері життя суспільства.

Початковим етапом нашого аналізу ролі традицій в сучасних політичних культурах держав Африки на основі принципу послідовного історизму повинні стати доколоніальний африканські суспільства, їх політична культура. Саме ці суспільства піддавалися в кінці XIX в. активної європейської колонізації, і на їх базі виникли нові суб'єкти політичної діяльності - колонії, які згодом, здобувши незалежність, перетворилися на суверенні держави. Таким чином, доколоніальний африканські суспільні системи з'явилися тим базисом, на якому формувалися сучасні африканські політичні культури.

Якщо врахувати, що абсолютна більшість африканських товариств до моменту їх активної колонізації європейцями перебували на різних стадіях еволюції первинної формації або, іншими словами, первісності, то ми маємо унікальну можливість, дотримуючись обраному нами методу, відновити ^ весь історичний процес політичного розвитку в намічений-?, вих нами аспектах, хоча, звичайно, в колоніальному, деформованих-, ванном варіанті. Ми вправі бачити в приватних проявах 1 нашої теми закономірності більш загального порядку, характер-j ві певною мірою і для політичного розвитку європейських суспільних систем, яке тривало там, на відміну від ^ Африки, тисячоліття.

Нашою метою не є розтин причин, що зумовили відставання громадських організмів Тропічної Африки від світового процесу еволюції, але, очевидно, що соціуми цього континенту протягом тисячоліть практично залишалися при-I мірно на одному і тому ж рівні соціально-економічного | розвитку, який визначався і на початку XX в. різними (стадіями первинної формації. Первісність, як якісна визначеність, в науці найменш вивчена. За справедливим зауваженням І. Л. Андрєєва: «З пройдених людських етапів найменше вивчений етап зародження і розвитку первісної суспільної формації» {19, с. 261]. Однак якщо питання соціальної організації первіснообщинного ладу »різних його етапів таки розробляються як зарубіжними, так і радянськими вченими, то робіт у галузі соціальної психології, і зокрема психології владних відносин»

 и практично немає. 

 Перш ніж приступити до аналізу владних відносин у доколоніальних африканських суспільствах в який нас аспекті, необхідно визначити методологічні принципи »з позиції яких треба підходити для вирішення даних проблем для первісності в цілому і для доколоніальних африканських товариств зокрема. 

 Головне, що ми повинні мати на увазі: первісна формація виступає як історично перша і є продуктом антропосоціогенезу. Вона виникла безпосередньо з біологічного матеріального субстрату, а значить, ми вправі припускати, зберегла в собі, причому більшою мірою, ніж всі наступні формації, ознаки, характерні для біологічної форми руху матерії. Ця формація «лише припинила незалежне дію біологічного начала, зберігаючи і утримуючи його в якості підлеглого» [87, с. 7-8]. Тут людську поведінку більшою мірою регулювалося рефлекторними процесами, тобто тими, які визначають поведінку тварин. Втім, поведінку людини і на подальших витках еволюції багато в чому обумовлено біологічними факторами регуляції. За образним висловом Л. С. Виготського, «поведінка людини в значній своїй частині є досі поведінка тварини, що піднявся на задні кінцівки і говорить» [45, с. 56]. У первісній же формації питома вага цих регулятивних механізмів значно більше. На думку Б. Ф. Поршнева: «Для вивчають початок людської історії відкритий і обов'язковий вхід в зоологію на її сучасному рівні» [110, с. 7]. 

 З розвитком суспільної формації змінюється і поведінку людини. У той же час це нове поведінка необхідно включає в себе елементи попередніх форм. Л. С. Виготський стверджував, що зрозуміти поведінку можна лише як: історію поведінки. Ці елементи, включаючи і ті, які панували в способі життя індивіда архаїчної формації,. можуть відтворюватися і в поведінці людини сучасного індустріального суспільства. Тут його міркування Перекл - каються з приводиться нами вище думкою Гегеля про те, що загальне не тільки нічого «не залишає позаду себе, але несе з собою все набуте, і збагачується і ущільнюється всередині себе» (цит. за [14, с. 212]). На думку Л. С. Виготського, «ці пеіеми або способи поведінки, стереотипно виникають у -

 певних ситуаціях, представляють як би отверділі,, скам'янілі, кристалізувалися психологічні форми, ?

 виникли в найдальші часи на найпримітивніших 'пупенях культурного розвитку людини і дивним чином збереглися у вигляді історичного пережитку в окам'янілому і разом з тим живому стані в поведінці сучасної людини ». Він вважав, що необхідно в цих «нікчемних ме-~ лочах - цих покидьків зі світу явищ ... бачити часто важливі психологічні документи »[43, с. 58]. Природно, фіксуючи -

 ці «документи», ми отримуємо додаткове джерело для реконструкції соціально-психологічного життя предшест- *

 вующих епох, в тому числі і первісності. 

 Особливо виразно ці психологічні «документи» проявляються в дитячій психології. Це пояснюється наявністю певних відповідностей між онто-і філогенезом. Л. С. Виготський у цьому зв'язку писав: «З'ясування основних по-; нятій, за допомогою яких вперше тільки стає можливою постановка проблеми вищих психічних функцій ребен-" - ка, постановка, де самому предмету має спиратися при теперішньому рівні наших знань у цьому питанні на аналіз то-го, як розвивалася психіка людини на послідовних f щаблях історичного розвитку »[43, с. 25]. 

 Розуміння політичного розвитку африканських суспільств: від первісних до сучасних форм, яке здійснилося; менш ніж за століття, може викликати у читача сумніви в пра-: вомерності визначення доколоніальних африканських суспільств як первісних на тій підставі, що, по-перше, термін їх: існування вимірюється, по всій видимості, тисячоліттями, а по-друге, що вони тривалий час перебували в оточенні розвинених класових товариств, які в тій чи іншій мірі чинили на них вплив. За справедливим зауваженням 

 А. І. Першиц, первісні суспільства, що існували до виник-нення класових товариств (аполітейние), це лише ана-: <логи, а не еквіваленти співіснують з класовими (СінП-:: ливарних товариств) [103, с. 34]. Водночас ми, ймовірно,? Ц'не повинні переоцінювати деструктивність впливу навіть раз-j 'кручених класових товариств на первіснообщинний устрій так - <званих етнографічних товариств, яке було особливо інтенсивним в XIX-XX ст. Як показали, зокрема, еконо-? 1 мические дослідження, привнесення в Африку в колоніальний період принципово нових виробничих відносин не; тільки не надавало стимулюючого впливу на розвиток більш передових відносин у традиційній економіці африканських соціумів, але найчастіше, навпаки, сприяло кон- -Сервація старих [101]. Таким чином, зберегли свою качест - венную визначеність соціально-політичні, идеологиче - ські та ін форми буття. 

 Що ж до тривалості існування так званих етнографічних товариств, до яких відносяться і аж поки ніальние соціуми Африки, у просторі та часі, то безсумнівно, їх структура зазнала змін. Однак ен зміни відбувалися в рамках тієї ж якості, тобто ж зачіпали основних принципів, які визначили спецв фіку первинної формації. Структура таких суспільств у течеш усього цього часу еволюціонувала в напрямку все по над оптимальної адаптації до навколишнього середовища. У ході це! адаптації удосконалювалися форми господарської діяль ності, соціальних і політичних відносин, ідеології, ми світогляду, соціальної психології. По суті справи, відбувалося вдосконалення форм реалізації принципів, которьк сформувалися в процесі антропогенезу, що визначили с »ціальностей як особливу форму руху матерії. Справедливо, на наш погляд, думка І. Л. Андрєєва, який зчитавши що «сутність і історичне призначення первісне # щі іншої формації становить закріплення виникли в про цесі антропо-социогенеза соціальних відносин» [19, с. 204], У результаті в етнографічних системах багато суспільні процеси, характерні для первинної формації, виступав. Перед дослідниками у своїй логічно завершеною формі, Наприклад, вікової принцип, який лежав в самій підставі суспільного розподілу праці, у багатьох доколоніальних африканських народів виступав у формі так називаемщ вікових класів, жорстко інституалізувати і ієрархом-зований вікових групувань. Це ж було справедливо і для людської психіки. Ті психічні процеси, які обумовлювали діяльність людей у первісному суспільстві, по всій видимості, в сінполітейних соціумах отримували граничний розвиток. Ось як характеризував Л. С. Виготський розвиток пам'яті у представників таких товариств: «Органічна пам'ять примітивного людини або, так звані! мнем, основа якої закладена в пластичності нашої нервової системи, тобто в її здатності зберігати сліди від зовнішніх збуджень і відтворювати ці сліди - ця пам'ять до-Стігала у примітиву свого максимального розвитку. Далі їй розвиватися нікуди »[45, с. 79]. 

 Таким чином, процес еволюції сучасних первісних суспільств можна представити таким чином: перш за все ми виділяємо в ньому два основних етапи. Перший пов'язаний з виникненням якісно нових принципів організацій матерії, що призвела до появи нової, соціальної форми »руху. Інший етап пов'язаний із зупинкою, точніше, з замед ®; ням швидкості руху в історичному процесі тих, вной виникли, соціальних організмів внаслідок тих чи іш! 

 f причин. На цьому етапі їх громадська структура протягом 'тривалого часу еволюціонувала у бік совершенст-- г вования форм реалізації тих основних принципів, які визначали специфіку первинної формації. 

 Саме такими товариствами були сінполітейние організми, з якими зіткнулися європейці в період колони-. альних захоплень, в тому числі і соціальні організми Аф- -

 рики. 

 Розгляд соціально-психологічного характеру владних відносин у доколоніальних африканських суспільствах, припускає, на наш погляд, їх аналіз в процесі историче-'ської динаміки, тобто, по-перше, аналіз процесу виникнення самих принципів, на яких грунтувалися відносини влади' в первісному суспільстві, по-друге, процесу їх еволюції в напрямку більш досконалих форм. Для цього необхідно-: наявний у розпорядженні етнографічний матеріал досліджувати з історико-психологічної точки зору, в рамках ма-, теріалістіческого розуміння процесу суспільного розвитку. 

 Виникнення соціальної кооперації, як якісно но- -

 вого типу організації матерії, неминуче означало появу; кі нового способу здійснення ієрархічного принципу »визначального структуру будь-якої складної самокерованої системи. Ця ієрархічна структура повинна була забезпечувати управління процесом спільної трудової діяльності: -?? 'Узгодженість між індивідуальними роботами і виконан-Z няет загальні функції, що виникають з руху усього вироб-; вальних організму на відміну від руху його самостійних органів »[4, с. 342). Процес упорядкування діяль-; ності членів людського колективу міг здійснюватися ?

 тільки за допомогою нормування поведінки людей, яке мало забезпечувати функціонування і відтворення його як цілісності. Саме процес виникнення соціальних норм поведінки можна вважати і становленням владних 

 , Них відносин, так як проходження нормі є в той же час, підпорядкування і порушення її завжди передбачає покарання,, будь то з боку суспільства, класу, групи і т. д. А. І. Пер- ?

 Шіц визначає соціальну норму як обов'язкове правило поведінки, дотримання якої забезпечено примусом з 

 _ Боку всього суспільства (неінстітуалізірованная соціальна-норма) або особливих органів (інституалізована) [104,, 

 На зв'язок соціальної норми і відносин влади звернув, увагу і Н. М. Кейзеров, який вважає, що «при всьому якісному відмінності соціальних норм в первісному суспільстві і далі - в класових формаціях загальною ознакою влади залишається її органічний зв'язок з соціальними нормами» [67 , с. 63]. Виходячи з цієї посилки, проблема походження влади, таким чином, упирається в проблему возникнове-I ня перших соціальних норм поведінки. Перш ніж попи-1 таться в якійсь мірі вирішити її, подивимося, що представ-\ ляли собою ці норми в сінполітейних суспільствах по маю-| дцімся у нас в розпорядженні етнографічним матеріалам.! При цьому ми будемо мати на увазі, що у своєму функціональному '-вимірі ці норми повинні містити «документи», укази-1 вающие і на характер їх походження. 

 Відразу ж відзначимо відсутність в даних суспільствах інсти-f туалізірованних засобів фізичного примусу. Однако! це не виключало застосування фізичного примусу до на-| рушітелей соціальних норм з боку суспільства, хоча Такає |? випадки були вельми рідкісним явищем. Таким чином, основ-| вими механізмами, що забезпечували дотримання соціальних! норм членами сінполітейних соціумів, були псіхологіческіе.1 Звертає на себе увагу високий рівень спеціалізації! цих норм, що було результатом їхньої тривалої еволюції в | напрямі найбільш оптимальною адаптації до навколишньо § | середовищі, про що йшла мова вище. Як відомо, це приводило в | здивування перших європейців, які спостерігали життя «примітив-| них» народів, впевнених в тому, що без розвиненої управленче-1 ської організації, що має в своєму розпорядженні потужні | |. апарат примусу, неможливо підтримувати громадський порядок. Місіонер-англієць А. Брайант, спостерігається | | життя зулусів в минулому столітті, писав: «Будь спостерігач! помітить гідність у поведінці та ввічливість грубого зулу-# 1 еа ... Чемність, повага, благородство і чесність проявляють-! ся у всьому його поведінці, у всіх вчинках по відношенню оточуючим. Його етикет настільки ж хорошого тону, що його і | може перевершити представник нашої хваленій цивілізації! Зулуси знають, як пристойно увійти до хижі і вийти з неї, | як поводитися чоловікам і жінкам, як розійтися пріі зустрічі, як треба вимовляти вітання вдома і поза домом як зайняти місце біля вогнища. За столом дотримуються строгі правила: як прийняти їжу, як класти ложку на блюдо, як Дейр жати кухоль пива, як мити руки перед їжею і полоскати р <ш після їжі. За певними правилами входять у загін, йду: 'гуськом по дорозі. Все, як це можна бачити, підпорядковується-певного порядку, і всі беззаперечно цього подчиня ється »[35, с. 154]. 

 Часто така поведінка представників сінполітейних Ош іцеств, при якому строго дотримувалися соціальні норми ш при цьому майже відсутнє фізичний примус, визна-| 'деляют як підпорядкування «знеособленої влади традиції». Тра-? ^ Диция виявлялася у формі звичаїв, ритуалів, етикету, кото-., 'Рие виступали як імперативу стосовно індиві-) ду. Г. Спенсер зазначав у цьому зв'язку: «Ми повинні будеС укласти, що найраніший і самий загальний вигляд урядів ва, возобновляющийся завжди мимовільно, є праві-. ' ? Тельство обрядів, звичаїв і громадських церемоній, яке * ми називаємо загальним ім'ям "обрядове уряд" »[115, з 111]. Соціально-економічний аспект влади традиції зазначив К. Маркс, який поставив її в залежність від швидкості соціально-економічних змін у тому чи іншому конкретному суспільстві. Він, зокрема, вбачав високу роль традиції в регуляції суспільними процесами в застійності соціально-економічної сфери суспільства. Це такі соціальні системи, в яких «основою розвитку є відтворення заздалегідь даних (в тій чи іншій мірі природно сформованих або ж історично виникли, але стали традиційними) відносин окремого індивіда до його громаді і певне для нього зумовлене, об'єктивне існування як в його відношенні до умов праці, так і у відношенні до своїх товаришам по праці, одноплемінникам »[8, с. 475]. 

 Який же соціально-психологічний аспект влади традицій? Для відповіді на це питання подивимося на мотиви, якими керувався індивід, підкоряючись цієї влади. 

 Матеріали, зібрані європейцями по «примітивним товариствам», говорять про те, що реалізація цих норм здійснювалася індивідом здебільшого несвідомо, тобто поведінка не передував внутрішній діалог, в який би вступав індивід сам з собою (таким розумінням несвідомого користується Т. Шибутані) [129, с. 241]. Відомий дослідник африканських народів Е. Е. Еванс-Прічард зазначав у своїх роботах: «Африканці нічого не знають про сили, що визначають їх соціальну поведінку. Вони не думають про тих інтересах, які керують ними, інститутах, за допомогою яких вони організують колективні дії, і структурі груп, в які вони організовані ... Соціальна система трансформується у них у вигляді священної необхідності, де фігури, її складові, не підлягають критиці або перегляду »[179, с. 17]. Якщо ж європейці ставили питання, намагаючись встановити мотиви тієї чи іншої поведінки, то чули звичайну формулу відповіді - «так прийнято» або «це закон наших предків». Г. Калвік, вивчаючи життя бена, народності, що населяє східну частину Африканського континенту, в 20-х роках нинішнього століття зазначав: "Тубільці ніколи не аналізують, чи не розмірковують і не піддають філософського осмислення свої вчинки. Вони зазвичай говорили, що в кожному випадку їм належить виконувати те, що їм належить: "Я повинен робити те і утримуватися від цього. Чинити так добре, а це може принести несчастье11. На питання "чому? 14, бена відповідали:" О! Це закон наших предков11 »[160, с. 383]. 

 Відома частка несвідомого (автоматичного) поведінки властива представникам сучасних, індустріальних суспільств. Дійсно, в будь-якому суспільстві, на якій би стадії соціально-економічного розвитку воно не знаходилось, індивіду доводиться стикатися в ході своєї жізнедеятель ності з певним набором стандартних ситуацій, що позбавляє його від необхідності знову і знову затрачати інтелектуальні зусилля для знаходження оптимального поведінки. Однак психічні процеси, що визначають це поведінка, на наш погляд, мають якісні відмінності від тих, які лежали в основі поведінки людей архаїчних суспільств. Так, індивід розвиненого індустріального суспільства, який реалізує у своїй поведінці ту чи іншу соціальну норму несвідомо, проте пояснить (якщо йому буде поставлено питання), чому він чинить саме так. Причому в його відповіді буде міститися інформація про мотиви, мету, способи і т. д. діяльності. Це, ймовірно, свідчить про те, що внутрішня мова чи діалог супроводжує становленню норми і при необхідності (тобто при відповіді на питання) вона може бути переведена в мову зовнішню, хоча на даний момент часу, внаслідок постійного відтворення цієї норми, індивід реалізує її вже автоматично. Багато норм у поведінці людини індустріального суспільства успадковуються or минулих поколінь, без критичного їх осмислення індивідом (норми етикету, моралі і т. д.). Однак у випадку появи у нього необхідності пояснити це свою поведінку індивід зробить це відповідно до психічним алгоритмом, що визначає формування і здійснення поведінки сучасним культурним людиною, виокремивши в ньому мотиви,, цілі і т. д., тобто тут яскраво проявляється момент рефлексії, аналізу, раціоналізації, характерні для менталітету і культурної моделі сучасної людини. Водночас трирічна донька на задається мною запитання про мотиви її поведінки в стереотипних ситуаціях незмінно відповідала: «Тому що». При повторному питанні слідував той же відповідь, в якому протягало здивування нетямущих батька. 

 Мотивація поведінки представників архаїчних суспільств свідчить про інше психічному механізмі виникнення-та реалізації індивідом норм соціальної поведінки. Дослідження в галузі історичної психології виявили слабкий рівень теоретичного мислення у людини доіндустріаль-ного суспільства, а також відмінну функцію слова, яку-воно здійснювало в цьому мисленні. А. Р. Лурія, що займався цими проблемами, дійшов висновку: «Типові для розвиненого абстрактного мислення теоретичні операції, що включають абстракцію ознак і віднесення сприймаються речей до логічних категоріях, поступаються тут, як" несуттєві ", своє місце практичним наочно-дієвим фор- мам мислення, суть яких у відновленні конкретних дієвих ситуацій та введення в них окремих, побічних в них речей. Ця структура мислення своєрідна і за своїм смисловим будовою, і по психологічному складу. Слово, яке здійснює в теоретичному мисленні функції абстракції та кодування предметів у понятійні систе - ти, тут служить засобом відтворення наочно-дієвих ситуацій та встановлення зв'язків між предметами, що входять до наочно-дієву ситуацію »[85, с. 105]. 

 Такий тип мислення не дає підстав припускати можливість виникнення норм поведінки на даній стадії суспільної еволюції, за допомогою абстрактній від конкретнонаглядной діяльності індивіда, інтелектуальних операцій, здійснюваних у категоріях мови. Це, мабуть, не виключає того, що при формуванні поведінкової моделі індивід міг використовувати свій попередній практичний досвід і навіть досвід інших людей, але ці операції відбувалися крім мовного мислення, т. е. без попередньої внутрішньої комунікації або ж несвідомо, у прийнятому нами визначенні. Цю нетотожність в мотиваціях поведінки людей різних формацій можна пояснити мала місце асинхронність розвитку практично дієвого інтелекту, технічного мислення і мислення мовного. Подібне явище можна фіксувати і в процесі розвитку психіки ре-? Бенка. Зокрема, як встановлено, спочатку дитина вчиться діяти, потім каже, і його слова є ніби результатом практичного вирішення задачі: на певному ж етапі свого розвитку дитина в словах не може визначити, що було раніше, що пізніше [43, с. 261, 262, 268]. 

 Процес мислення первісної людини приводив його до деяких умовиводів в галузі практичної діяльності, проте це не означало, що вони знаходили відображення в понятійно-логічних категоріях. У ході цієї практичної. Діяльності формувалися і соціальні норми поведінки, але без участі слова як регулятора поведінки. Власне, це і фіксували європейські дослідники, що спостерігали, з одного боку, логічність дій людей, а з іншого - відсутність цієї логіки на рівні абстрактного знання. 

 Враховуючи вищевикладені міркування, думається недоцільно шукати джерело виникнення перших соціальних норм в ідеологічних, світоглядних уявленнях, коли первісна людина постає як мислителя, стурбованого своєї подальшою еволюцією, винаходить і відповідні соціальні норми, що забезпечують йому цю ево-, Люцію. У вітчизняній літературі 30-х років подібний підхід, властивий таким великим дослідникам, як Г. Спенсер, У. Ф. Тейлор, Дж. Фрезер, був справедливо підданий критиці і визначений як «наївний раціоналізм» [108, с. 143]. Проте і серед сучасних учених він має досить широке поширення. 

 Щоб розібратися в суті влади традиції, яка переважно забезпечувала дотримання соціальних норм членами сінполітейних товариств, необхідно зрозуміти сам процес виникнення цих норм, приділивши особливу увагу соціально-психологічного аспекту цієї проблеми. Представляється переконливим погляд В. Д. Плахова на | виникнення норм поведінки на ранніх етапах еволюції че-? ловеческого суспільства в результаті загальносистемного відбору, який, на його думку, принципово міг бути тільки евристичним: «Дана обставина пов'язана з фундаментальною - здатністю всіх еволюціонують систем до так званих-" мому відбору шуму (випадковостей) на основі критерію існування »[105, с . 198]. Згідно ж К-Лоренцу, цей «відбір 'шуму» здійснювався на суспільно-психологічної основі: «Соціальні норми та звичаї, характерні для культур, ско-: реї справляють враження, що формував їх добрий старий природний відбір, діяв не на генетичній, а на суспільно-психологічної основі і використав в ка-. честве сировини, замість мутацій і рекомбінації, випадково виниклі звичаї і звички »[84, с. 48]. Ф. Боас також вважав »* що« багато звичаї виникли без будь-якої свідомої j діяльності »[32, с. 121]. 

 Згідно з уявленнями про імовірнісний характер виникнення соціальних норм можна припустити, що У його основі лежали випадкові поведінкові акти, які "внаслідок їх більшої відповідності потребам системи в її прагненні до стійкості закріплювалися в суспільне I норму. Ми також схильні думати, що визначальним психи-1 ного механізмом, що забезпечував перетворення такого слу-; чайно виниклого поведінкового акту в суспільну норму »було навіювання. Ми звикли розглядати феномен вселивши-, ня виключно в рамках психіатрії, в той же час воно и відіграє величезну роль в повсякденних міжособистісних ОТ-; ношениях, багато в чому визначаючи соціальні і політичні, відносини в суспільстві. На це звертав увагу і В. М. Бех-'терев, який був переконаний, що «навіювання як фактор, заслу-j живає самого уважного вивчення для історика і соціо-: логу, інакше цілий ряд історичних і соціальних явищ отримує неповне, недостатнє і часто навіть невідповідність-; щее пояснення »[30, с. 175]. За його ж спостереженнями: «У оби-} денной житті ми зустрічаємося нерідко з дією мимовільного. навіювання ... Це навіювання відбувається непомітно для особи, на, яке воно діє, а тому звичайно і не викликає - з його боку ніякого опору ... дію мимовільного, навіювання і взаімовнушенію набагато ширше, ніж можна було б-думати з самого початку. Воно не обмежується окремими більш-менш винятковими особами, подібно навмисному навіюванню, виробленому в бодрственном стану, а також не вимагає для себе ніяких незвичайних умов по-,, добно навіюванню, виробленому в гіпнозі, а діє на все? і на кожного при всіляких умовах ... Мимовільне внуціе-і ня і взаімовнушенію, як ми його розуміємо, є явище загальне »[30, с. 38]. 

 Навіювання реалізується в процесі психічного взаємодій ствия людей, в ході якого одні прищеплюють іншим (свідомо чи несвідомо) ті чи інші психічні стани, цінності, установки і т. д. При цьому навіювана інформація приймається індивідом при зниженою ступеня усвідомленості і критичності, «стає його внутрішньою установкою, яка спрямовує, регулює і стимулює психічну і фізичну активність, реалізовану при тій чи іншій мірі автоматизму »[78, с. 26]. Нечисленні наукові дані, наявні в розпорядженні з проблем навіювання, дають підстави вважати, що це явище, а отже, схильність до нього членів суспільства на ранніх стадіях людської еволюції були набагато більш значними. Проведені експериментальні дослідження свідчать про більшу ступеня навіюваності людей зі слабким розвитком теоретичного мислення. Іншими словами, теоретичне мислення значно знижує ефект навіювання, як би протистоячи йому. Це відбувається, мабуть, тому, що в міру еволюції людської психіки спілкування між людьми, потреба в якому є визначальним її властивістю, стає менш емоційним, за рахунок розвитку понятійно-категоріального мислення. Це мислення служить свого роду «смисловим бар'єром», перепоною для безпосереднього проникнення і неусвідомленого засвоєння психічної інформації в емоційну сферу індивіда. У результаті в суспільствах вищих стадій соціально-економічного розвитку роль навіювання в процесі психічного взаємодії їх членів як прищеплення ідей, почуттів, емоцій та інших психофізіологічних станів при зниженій критичної діяльності свідомості знижується і зростає роль переконання. 

 На думку В. М. Бехтерева, «останнє (убежденіе. - 

 В. Б.) може діяти на осіб, що володіють здоровою логікою, тоді як навіювання діє не тільки на осіб зі здоровою логікою, але ще більшою мірою на осіб, що володіють недостатньою логікою, як, наприклад, дітей та простолюдинів »[30, с . 181}. Б. Ф. Поршнєв вважав, що «переконання є розбирання того частоколу або, якщо завгодно, бетонованого зміцнення, яким особистість загороджена і захищена від навіювання» [111, с. 160]. Б. Сідіс, англійський учений, який зробив сильний вплив на В. М. Бехтерева, вважав сугестивність основною рисою людської психіки: «Сугестивність глибоко прихована в природі людини ... Людини часто називають суспільною твариною: звичайно, це визначення вірно, але воно мало висвітлює душевну сторону індивіда в суспільстві. Є інший погляд, який дає визначення людській природі, це відомий погляд стародавніх, що людина тварина розумне, але факти життя не підтверджують цієї думки: чи вона вірна щодо більшості людей. Ні громадськість, ні розум, а сугестивність характеризує середньої людини, людина є тварина, доступне навіюванню »[112, с. 21]. Він вважав, що саме сугестивність в чому забезпечувала виживання раннім людським колективам. У боротьбі за виживання люди повинні були «робитися все восприимчивее і восприимчивее до вираження емоцій своїх товаришів і моментально відтворювати їх ... Повна сприйнятливість до рухів товаришів - питання життя і смерті для індивідуума в стаді ... Сугестивність ... душа первісної суспільної групи »{112, с. 307]. 

 Сучасні дослідження в цій області також свідчать про те, що процеси навіювання найбільш активно протікають там, де індивід найбільш сильно інтегрований в колектив, а це було характерно для людей архаїчних формацій. «Колектив впливає на всі сторони психології та поведінки індивіда. Цей вплив може бути сильним і слабким, позитивним і негативним - все залежить від взаємин між індивідом і колективом »[78, с. 20]. 

 Враховуючи стадіальний рівень еволюції психічних процесів на ранніх стадіях социогенеза, який передбачав переважання чуттєвого пізнання людиною навколишньої дійсності, зміст процесу навіювання чи взаімовнуше-ня швидше за все зводилося до наслідування. В основі ж наслідування лежить одне з основних, властивих емоції властивостей, а саме викликати аналогічні реакції у оточуючих. За допомогою наслідування випадково відтворений індивідом поведінковий акт згодом міг закріпитися в суспільну норму. Цей акт, який виникав внаслідок діяльності людини по перетворенню навколишнього середовища, служив джерелом заражающей емоції. Перш ця позитивна емоція виникала у самого індивіда, яка вчинила акт поведінки, що призвів до задоволення тієї чи іншої потреби. Як вважає А. П. Анохін, «для правильного розуміння емоцій треба враховувати їх роль в діяльності організму, в його пристосуванні до навколишнього середовища. Первинне емоційне відчуття в деяких випадках може бути єдиним критерієм успішності дії периферичного апарату »[21, с. 80]. Механізм емоції служив гарантом відтворення дії, що призвів колись до переживання позитивних емоцій, і, таким чином, закріплення його в звичне. Цей механізм, по всій видимості, лежав в основі формування традицій. На думку К-Лоренца, «в самому процесі виникнення традиції спрацьовують якісь інстинктивні механізми. Головний з них - потреба слідувати звичкою »[84, с. 48]. 

 Ці психічні процеси супроводжували складаються в людському колективі норми поведінки. В результаті формувався свого роду емоційний обруч, міцно опоя-сова весь колектив і кожного індивіда окремо, який і служив гарантом дотримання цих норм. Він же багато в чому визначав психологічну основу влади традиції. Ця влада, таким чином, була ефективним психологічним регулятором поведінки, забезпечуючи дотримання представниками архаїчних суспільств норм поведінки. І. П. Павлов писав про психофізіологічному механізмі звички: «Мені здається, що важкі почуття при зміні способу життя, при припиненні звичних занять ... мають своє фізіологічне підгрунтя значною мірою саме у видозміні, в порушенні старого динамічного стереотипу і труднощі установки нового. При сильної напруженості і тривалості таких випадків може наступити навіть хвороблива меланхолія »[100, с. 244]. Цей механізм забезпечував не тільки внутрішній психологічний контроль за дотриманням індивідом норм поведінки, а й контроль з боку суспільства, так як порушення індивідом-якого звичного для цього колективу поведінки неминуче викликало сильну негативну емоційну реакцію його членів. Представляється, що контроль з боку суспільства за дотриманням сформованих норм поведінки навряд чи на ранніх стадіях социогенеза міг бути обумовлений психічним механізмом, в основі якого було раціональне усвідомлення небезпеки, яку могло спричинити таку поведінку для всього соціуму, як це нерідко стверджується [60, с. 318]. Прав по всій видимості, Ф. Боас, який вважав, що антагонізм проти порушення звичного дії з боку оточуючих «є рефлективним дією, супроводжуваним емоціями, не викликає свідомим роздумом» [32, с. 120]. 

 Зв'язок соціальних норм насамперед з емоційними процесами і забезпечувала в першу чергу ту владу традиції над індивідом архаїчного суспільства, якій він беззаперечно підкорявся, оскільки ці норми корелювали з функціонуванням всього людського організму. Відомо, що емоційні процеси перебувають у віданні підкірки. Підкірка також управляє симпатичної нервової системою, що регулює діяльність внутрішніх органів організму. У той же час, як показав І. П. Павлов, пережиті почуття пов'язані і з процесами в корі великих півкуль: «Наші почуття пріятн'ого, неприємного, легкості, труднощі, муки, торжества, відчаю і т. д. пов'язані то з переходом найсильніших інстинктів і їх подразників у відповідні аффектори-ні акти, то з їх затримування або легкого, або скрутного перебігу нервових процесів, що відбуваються у великих півкулях »[100, с. 355]. Отже, з разі відхилення від звичного поведінкового стандарту неминуче мало б виникати гальмування роздратованого процесу в корі великих півкуль і виникнення в результаті цього негативних емоційних переживань. Ці переживання, в свою чергу, повинні були приводити в збудження підкірку, пов'язану з діяльністю внутрішніх органів людського організму. Тому не дивно, що дослідники 

 зе до 

 первісних народів часто були свідками психогенної | смерті тубільців, причиною якої були емоційні? переживання, пов'язані з порушеннями ними норм пове-\ дення. I 

 Для розуміння істоти влади традиції, яка ефек-1 тивно панувала над індивідом архаїчного суспільства, 1 необхідно розглянути і психофізіологічні властивості та-| кой норми поведінки, як табу. Науці відомі численний-1 Цінні та різноманітні заборони (табу), дотримувані представни-І телямі примітивних товариств у своїй поведінці. Табу в таких | суспільствах - це у відомому сенсі норма поведінки з зна-1 ком мінус, тобто те, чого не можна робити. Реалізація цих норм | поведінки у суспільствах, що вивчалися європейськими етнологами, | також здійснювалася несвідомо. 3. Фрейд зазначив у | цьому зв'язку: «Отже, справа йде про цілий ряд обмежень, кото-1 рим піддаються ці первісні народи: то одне, то інше I заборонено невідомо чому, а їм і в голову не приходить за-І думатиметься над цим: вони підкоряються цьому як чогось само! собою зрозумілому і переконані, що порушення само спричинить, найжорстокіше покарання »{121, с. 7]. j 

 Багато дослідників схильні відводити вирішальну роль 'ч табу (заборони) в процесі становлення соціальності як осо-f бій якісної визначеності. «Можна говорити навіть, що '? у відомому сенсі перший табу зумовило першої людини »[18, с. 107], Далі ми ще повернемося до його соціально! функції, тут же нас насамперед цікавить психофізіологічний механізм заборони, тобто механізм, що забезпечує J певні емоційні переживання, пов'язані з реалі-! зацией цієї норми в поведінці. j. 

 Однією з основних складових цих переживань є и почуття страху, що викликається самим цим психофізіологічних | механізмом. Бразильський вчений Ж. Кастро, який займався \ дослідженням фізіологічного аспекту табу, прийшов до виснов-ду, що в основі організації цієї норми поведінки у народів, *. знаходяться на ранніх стадіях еволюції, лежить механізм »? умовних рефлексів [62, с. 198]. Освіта цих рефлексів \ відбувається в умовах, коли на стимул, що веде до появи (безумовного рефлексу, накладається подразник, провідний j до гальмування збуджувального процесу, що зрештою пояснює появу пасивно-оборонного рефлексу, со-$ супроводжуючих виникненням почуття страху. J 

 Однак переживанням емоції страху не обмежувалася та f частина влади традиції, яка була укладена в соціальній * нормі - табу і забезпечувалася психофізіологічних механізмом заборони. Іншою важливою складовою, що виникає} внаслідок дії цього ж механізму, є поклади-- кові емоція. Таким чином, почуття, пережиті суб'єктом-і тому в процесі реалізації табу, носять амбвівалентний харак-* тер, що, власне, постійно фіксувалося європейськими j 

 40 

 ? дослідниками. 3. Фрейд характеризував почуття, яке викликало табу, як «священний трепет» [121, с. 32]. 

 А. Брайант, який спостерігав це почуття у зулусів, писав: «Звичай табу, загальний для всіх первісних народів, є втіленням священного жаху ... Ми сказали, і це вірно, саме жах. Зулуського слово "уквесаба" зазвичай перекладається дієсловом боятися, означає більше, ніж страх, - це складне почуття - з'єднання страху і поваги. Тому слово жах підходить більше »[35, с. 145]. 

 3. Фрейд, який спостерігав почуття, що викликаються табу, зазначав: «Значення табу розгалужується у двох протилежних напрямках: з одного боку, воно означає святий, освячений, з іншого - моторошний, небезпечний, заборонений, нечистий» [121, с. 36]. На думку І. П. Павлова, амбвівалентний характер табу з психологічної точки зору може отримати точне фізіологічне пояснення у відмінності ультрапарадоксальной фази збудливості в асоційованих (і відповідних протилежним уявленням і почуттям) клітинних структурах великих півкуль на рівні як першої, так і другої сигнальних систем. У цьому випадку сильне збудження одного подання затримує його і за допомогою цього збуджує інше уявлення. Іншими словами, припустимо, що який-небудь певний факт або дію викликає в індивіда безумовний рефлекс, що сприймається як задоволення. Однак якщо це дія супроводжується іншою дією або явищем, що викликає пасивно-оборонний рефлекс на тлі Иррадиирующие гальмівного стану, сприйманого суб'єктивно як страх, то воно стає умовним подразником і внаслідок утворення певних гальмівних умовних рефлексів також починає викликати страх. Цей негативний рефлекс страху надає гальмує дію на позитивний рефлекс, який, не будь цього гальмування, повів би до скоєння акту, що доставляє задоволення [62, с. 198]. 

 Таким чином, наявність цієї першорядної психологічної субстанції влади, тобто страху, було пов'язано не з можливістю використання фізичного примусу, наприклад, а безпосередньо з самими соціальними нормами, що, власне, робило це почуття соціальним на відміну від страху тваринного, хоча в основі того й іншого лежав загальний психофізіологічний механізм. Тому зупинимося на соціальній функції табу, розкриваючи її в єдності соціологічного і психологічного. 

 Вище зазначалося те велике значення, яке надається дослідниками первісності, ролі табу в процесі становлення людини. Багато дослідників бачать у виникненні табу той вирішальний крок, який зробив хомо на шляху до са-пненсу, приборкавши свої біологічні інстинкти, і в першу чергу подовий і харчової. Дійсно, цей вид заборон можна вважати універсальним у суспільствах первинної форма-1 ції. При цьому найчастіше їх виникнення представляється як J? в тій чи іншій мірі усвідомлена акція, спрямована на устра-1 ня конфліктів у колективі предлюдей, в одному випадку з-І за доступу до м'яса, в іншому-з-за володіння жінками, | якщо вважати доведеним наявність в цих суспільствах проми-1 скуітета [60, с. 314-319; 61, с. 72-77]. 

 З нашої точки зору, усвідомленість необхідності слідів-if вать заборонам, з метою підвищення згуртованості групи перед-1 людей і забезпечення тим самим виживання цієї групи в, - складних умовах навколишнього середовища, навряд чи могла мати місце у зв'язку з міркуваннями про стадії еволюції чоловіча -; - ської психіки на даному витку суспільного розвитку, виска-; заннимі вище. Представляється, що виникнення табу не можна - розглядати у відриві від процесу становлення так називає - 'екпортувати позитивних норм поведінки (щодо табу, кото-, рої виступає в цьому випадку як негативна норма). Іншими 'словами, виникнення цих норм водночас передбачало' заборона на їх порушення. Усвідомлення сформованого поведінки - як нормального, а значить, і виникнення заборони на його на-. ' рушение могло відбуватися лише на тлі випадків відхилення;, від такої поведінки. Хто ж порушував ці норми, особливо якщо взяти до уваги ефективність внутрішнього психоло-'гического контролю, який формувався в процесі їх ста-»новления, про що йшла мова вище? 

 Ф. Боас справедливо зауважив: «Можна було б думати, що а в первісному суспільстві навряд чи може представлятися поводі, усвідомлювати сильне емоційне опір порушень> звичаїв, так як їх строго дотримуються. Однак сущест-:! яття така форма суспільного життя, в якій виявив-ft ється тенденція підтримувати консервативну прихильність * до звичайних дій в умах народу, а саме виховання »юнацтва. Дитина, яка не засвоїла собі поведінки зви-щ ного в навколишньому середовищі, засвоїть багато шляхом бессознатель-»ного подражение. Однак у багатьох випадках його образ дію-р вий буде відрізнятися від звичайного, його будуть поправляти стар-Щ рілі ... і далі, - чим більший емоційний значення має Ц звичай, тим сильніше виявиться бажання впровадити його в умиЦ юнацтва »[32, с. 123]. ,-Щ 

 Далі, можна припустити, що заборона, який був відпрацьовано-fe жением реально діючої норми поведінки, тобто свого роду формальним закріпленням її, міг викликати вселяє ^ ефект у осіб, на яких заборона поширювався, в планер-орієнтації на його порушення, тобто тяги до його порушення. Це явище в психології визначається як навіювання через заборону, \ «При навіювання через заборону, - пише В. Н. Куликов, - форму-ІІ ла об'єктивно виглядає як заборона вчиняти то ілш іншу дію або вчинок. Тільки заборона не має обоснова-V ня, абсолютно не аргументований (саме ця формула визна-f? 

 справ ял а заборони на ранніх стадіях соціогенеза.-В. Б.) ... За такої умови заборона ... може отримати значення стимулу до здійснення дії »[78, с. 34]. Саме цей механізм, на наш погляд, забезпечував емоційні переживання, пов'язані з дією психофізіологічного механізму заборони, хоча це аж ніяк не означало, що заборонену дію колись насправді існувало. Цим, по всій видимості, пояснюється наявність в психології людей инцестуозного комплексу, який досить стійко фіксується психоаналізом. 

 Іншими словами, наявність цього комплексу аж ніяк не означає того, що сексуальні заборони, в тому числі і між найближчими кровними родичами, виникли лише на певній стадії еволюції людського суспільства, обмеживши тим самим проміскуітетние спілкування його членів. Швидше людські норми сексуального спілкування спочатку виключали певне коло осіб, усвідомлюйте в результаті цього табуйованими, що внаслідок описаного вище механізму і обумовлює в психіці людини наявність так званої тяги до інцесту. 

 Можна припустити, що заборона як норма поведінки сформувався насамперед у процесі взаємодії старших і молодших, а це свідчить про його початкової соціально дифференцирующей функції. Власне, соціально диференційованими були формувалися поведінкові норми, заборона ж був способом фіксації цієї диференціації. В результаті заборона виступав як основа влади старших над молодшими, оскільки психофізіологічний механізм заборони забезпечував психологічну перевагу старшим, викликаючи у молодших то змішане почуття страху і поваги до них, яке служило психологічною передумовою нав'язування волі з боку старших. Розглянемо цей процес докладніше. 

 Є підстави припускати, що перші норми поведінки на ранніх етапах социогенеза складалися у зв'язку з розподілом обмежених харчових ресурсів, а також з упорядкуванням процесу задоволення статевого інстинкту при теж обмеженому числі жіночих (статевих) партнерів у складі колективів предлюдей. Впорядкування поведінки в цих сферах життєдіяльності було продиктовано необхідністю біологічного виробництва колективів у нових, соціальних умовах їхнього існування. Природно, що в основі цього процесу лежали насамперед вікові відмінності членів колективу, які обумовлювали неоднакові потреби і можливості в задоволенні цих інстинктів. Резонно і таке припущення: норми поведінки, пов'язані з розподілом їжі, формувалися насамперед у результаті переходу до м'ясної їжі. Відомо, яке велике значення надавав Ф. Енгельс м'ясної їжі в процесі становлення людини [11, с. 492]. Сучасна ж наука оцінює це значення ще вище: «Як свідчать сучасні наукові дані, перехід до м'ясної їжі мав мабуть навіть більше значення, ніж припускав Енгельс» [19, с. 127]. 

 Саме потреба в м'ясній їжі всіх членів колективу зумовила впорядкування її розподілу в ньому. Представляється, що необхідно-мінімальні вимоги, який повинна була відповідати система для забезпечення виробничої діяльності колективу, полягали в компенсацій фізичних витрат членів колективу, здійснених в ході їх суспільно-трудової діяльності. Віковий же принцип, як вважають більшість дослідників, лежав в основі, самих початкових форм поділу праці, що, природно, и означало і відмінність в енергетичних витратах, і відмінність в? кількості і якості їжі, необхідної для їх відновлення-j ня. У результаті всередині колективу могли формуватися | групи, що розрізняються за кількістю споживаного м'яса. ! Велика і краща доля повинна була діставатися тим віз-! растний групам чоловіків, які виконували найбільш трудо-місткі й відповідальні операції у виробничій діяч-; ності, залишки ж розподілялися між жінками і під-? паростками. Це ж вело до виникнення поведінкових норм 1 у сфері розподілу їжі, а отже, і до возникнове-! нию заборон. Таким чином, розвивалася соціальна функ-. 1 ція їжі, яка чітко простежується на матеріалах (етнографічних) по сінполітейним товариствам. Саме тут соціальна функція їжі виступає в найбільш дифференци-і рованном вигляді, служить одним з основних знаків соціальної | ієрархії. У цих суспільствах їжа, призначена для упо-* требления представниками вищих соціальних страт, являють-: ся забороненою для всіх інших. Часто ці заборони збігалися * саме з соціально-вікової ієрархією. | 

 У бушменів, наприклад, «половозрастная стратифікація на-I ходить своє вираження в харчових табу, заборону людям різного \ віку і статі в критичні періоди їхнього життя - під час І 'обрядів ініціації, в періоди вагітності і т.д. - приймати? деякі види їжі »[259, с. 97-101]. На о-ві Мілінгімбі (Австралія) особливо престижним вважалося м'ясо ігуани, його? могли їсти тільки старші чоловіки [280, с. 128-129]. За све-: відальності до компетентних спільних Хауітта, у жителів Австралії (деяких племен); жінкам, дітям і молодшим чоловікам не можна було їсти м'ясо * 'і яйця ему, а також м'ясо і яйця дикої індички. Старші чоловіки ретельно стежили за тим, щоб ці заборони соблю-; - далися [194, с. 769]. За спостереженнями А. Гольденвейзера, за-j пре на вживання м'яса окремих тварин збігався з? соціально-віковим статусом індивіда суспільства. Арунта. V Причому число накладаються заборон було назад пропорції-j нально статусу. Старійшини, наприклад, повністю звільняються j лись від заборон [186, с. 235]. 

 За допомогою харчових заборон оформлялася ієрархія і на вищих стадіях первинної формації, в суспільствах з розвиненою соціально-політичною структурою типу вождеств або союзів Пчему. Заслуговує у цьому зв'язку уваги матеріал, який наводить у своїй роботі Г. Спенсер: «З іншого роду обмежень їжі, крім тих, які відносяться до віку і статі, можна насамперед назвати одне існуюче на Фіджі і що відноситься до вживання людського м'яса. Симон говорить, що воно заборонялося воїну, простому народу, а також жінкам усіх класів. Таким чином, людоїдство дозволялося тільки вождям і знатним особам »[115, с. 220]. Слід зазначити, що в суспільствах даного типу подібні заборони набували найбільш жорстку форму в плані контролю за їх дотриманням з боку вищих соціальних страт. Приміром, у зулусів святом врожаю офіційно відкривався період споживання харчових продуктів нового врожаю. До цієї церемонії «нікому не дозволялося приступати навіть до споживання своїх власних продуктів до того, як верховний вождь першим не зробить почину під час цього свята. Якщо хто-небудь порушував цю заборону, йому загрожувала серйозна кара, аж до смерті »[35, с. 311]. 

 Іншим універсальним забороною, який, мабуть, був також визначальним у процесі складання соціальних норм на самих ранніх стадіях социогенеза, був сексуальний заборону. Тут також можна констатувати, що у відомих нам сінполітейних суспільствах ці заборони збігалися з соціально-політичної ієрархією, тобто жінки, статеві партнери представників вищих соціальних страт, завжди виступали забороненими для всіх інших. В результаті, а це добре видно з етнографічних матеріалів, індивід відчував у цих суспільствах досить сильні емоційні переживання, зумовлені дією цих заборон. За спостереженнями А. Брайанта, людини «з усіх боків як би оточували знаки" забороняється ". Годі й говорити, наскільки тяжкі для закоханих ці обмеження і заборони» [35, - с. 351]. Це, в свою чергу, призводило до того , що саме ці норми найчастіше порушувалися представниками суспільства. Згідно з матеріалами О. Ю. Артемовой, порушення соціальних норм було пов'язано зі статевими обмеженнями. Вона, зокрема, наводить думку дослідників-етнографів подружжя Берндт, які, розбираючи типові порушення у австралійських аборигенів, «напівжартома помітили, що у австралійських чоловіків, як молодих, так і старих, як керівників обрядів і ватажків, так і рядових членів громад, одна слабкість - жінки» [23, с. 107]. 

 У відомих нам сінполітейних суспільствах контроль за статевим життям соціальних страт з боку вищих практично існував на всіх рівнях соціально-політичної ієрархії. Причому найбільш виразно він проявлявся в розвинених у соціально-політичному відношенні організмах.

 Так, 

 у багатьох народів добрачная статеве життя не заборонялася * I але все ж на неї накладалися певні обмеження: I з боку старших соціально-вікових груп. Це могло <відображатися в етикеті, який вимагав, щоб статеве життя. '' Відбувалася таємно від батьків, а народження позашлюбних де-, тей суворо засуджувалося суспільством. І нарешті, вступ до 1 шлюб, що означало не тільки пересування по соціальної схо-<ниці, а й освобождавшее від багатьох сексуальних обмежень, t також залежало від старших, які забезпечували молодь 'необхідними для цього матеріальними засобами (викупом <або приданим). У розвинених у соціально-політичному відношенні суспільствах типу вождеств і союзів племен цю функцію - нерідко здійснював верховний вождь. Порушення цих заборон з боку підлеглих часто породжувало конфлікт Щ всередині ієрархії. О. Ю. Артемова, наприклад, дійшла висновку: «Реальні взаємини між старшими та молодшими чоловіками в австралійських колективах в основному відпо-^ ствовали існували нормам, якщо тільки не стосувалося від-носіння з жінками. В останньому випадку порушення правил та пов'язані з ними конфлікти між старшими та молодшими - були досить частими. Неодружені чоловіки нерідко посягали на молодих дружин старших чоловіків, зустрічалися з цими жінками потайки, улаштовували втечі, вступали в суперечки зі старшими чоловіками, які претендували на додаткових дружин »[23, с. 167]. Аналогічні напруги у взаєминах соціальних страт, обумовлені сексуальними заборони-% мі, простежуються і на африканському матеріалі. За даними З X. Купер, «молодь свазі відчувала себе скривдженою через відсутність у них шлюбних привілеїв старших чоловіків, послід-I ня ж, у свою чергу, намагалися утримати молодих від вступ-| | лення у статеві відносини з жінками, які досягли шлюбно-і го віку »[213, с. 54]. 

 У розвинених суспільствах типу вождеств і союзів племен контроль за сексуальною поведінкою підлеглих стає більш жорстким. Він насамперед стосується дотримання заборони на статеві стосунки з жінками, що належали пра ^ g ВІТЕЛ ієрархії. За відомостями А. Брайанта, ніхто не міг доторкнутися до жінок з «гарему» верховного вождя. 

 А якщо когось заставали в «королівському» кварталі ісі-™ Годлі мовцем з жінками його «сералю», такої людини | г> вбивали на місці [35, с. 295]. Цей контроль здійснювався и правителями і по інших самих різних приводів. Дж. Міл-\> лер повідомляє про одного вождя Конго Каньіка ва Тим бо, кото-"рий наклав заборону на статеві стосунки між підвладний-Jv вими йому людьми [90, с. 129]. У свазі, наприклад, всім членам Г суспільства заборонялося вступати у статеві відносини під час І, проведення «королівських» ритуалів [144, с. 383]. у 

 У сінполітейних суспільствах, таким чином, спостерігається 'стійка кореляція між сексуальними заборонами і со-?. діальной-політичної ієрархією, де вищі верстви контролювали в тій чи іншій формі сексуальна поведінка підлеглих. У міру еволюції цих товариств від найбільш примітивних форм до складніших в рамках первинної формації ці заборони стають більш визначеними і контроль за їх дотриманням з боку правлячих верств більш жорстким. 

 Все викладене нами вище щодо заборони призводить до думки про те, що в розумінні соціально-психологічної ролі заборони в його історичній перспективі лежить ключ до усвідомлення влади традиції в тій її частині, яка забезпечувала підпорядкування за рахунок виникнення у підлеглих емоції страху, тобто феномена психологічного примусу, яке є важливим компонентом влади взагалі, тобто на всіх етапах суспільної еволюції. Виникнувши як організуючий початок на ранніх етапах социогенеза, заборона відразу ж виступав в якості основного соціально-діференціює ознаки. Будучи результатом природно сформованих норм поведінки, заборона маркував знову виникла ієрархію соціального організму. У міру еволюції архаїчних суспільств він продовжував виконувати цю функцію, обмежуючи поведінку нижчих соціальних страт щодо вищих; Г. Спенсер зауважив: «Закон (тобто традиція. - В. Б.) заохочував подібності між діями вищих і нижчих осіб, а , навпаки, вимагав несходства: що робить правитель, то не може робити керований, а керованого наказано робити саме те, що ле має робити правляча особа »[115, с. 223]. 

 Ця формула поведінки, характерна для суспільства первинної формації, забезпечувала, в свою чергу, і психологічну асиметрію, в результаті чого правителі отримували психологічну перевагу над керованими і завдяки цьому могли нав'язувати їм свою волю. Це перевагу виражалося в тому, що підвладні відчували до пануючим весь той комплекс емоційних переживань, який обумовлював психофізіологічний механізм заборони, що включав поряд з позитивною емоцією, яка визначається як любов, повагу, розташування і т. д., також страх. Іншими словами, мова йде про те почуття, яке 3. Фрейд визначав як «священний трепет». Однак тут необхідно пояснити, чому почуття, що викликаються у індивіда психофізіологічних механізмом заборони, що виникали у зв'язку з табу, адресувалися до пануючим. 

 Передусім згадаємо численні спостереження етнографів щодо того, як легко представники архаїчних суспільств переносили в своїй свідомості властивості одних предметів на інші. Леві-Брюль, відзначаючи цю особливість архаїчного мислення, писав: «Воно (мишленіе. - В. Б.) скрізь бачить найрізноманітніші форми передачі властивостей шляхом перенесення, дотику, передачі на відстані, шляхом зараження, осквернення, оволодіння, словом за допомогою безлічі 

 дій, які долучають миттєво або після закінчення бо-J леї-менш довгого часу небудь предмет або ка-\ кое-ні будь істота до даного властивості, дій, які, I наприклад, сакрадізуют (роблять його священним) або десакра-X лізуют його (позбавляють його цієї якості) на початку і в кінці | небудь церемонії »[82, с. 65]. Спостерігаючи, як австраліі-j ци переносять властивості табуированного об'єкта на інші перед-| предмети, 3. Фрейд зазначав: «Але найдивовижніше в цьому те, I що той, кому вдалося порушити таку заборону, сам пріоб-1 РЕТА ознаки забороненого, як би прийнявши на себе весь небез-1 ний заряд» [121, с. 36]. | 

 З психологічної точки зору це знову ж пояснюється I комплексністю, недифференцированностью архаїчного мис-1 лення. У слаборозвиненому теоретичному, понятійно-логічному мисленні «уявлення» ще невіддільне від емоційного, вольового моментів. Тому предмети або явища, фіксувати цим мисленням в одній ситуації (комплексі), | зв'язок між якими об'єктивно могла бути зовсім слу-1 чайної, але внаслідок особливостей мислення суб'єктивно сприймалася як закономірна, могли наділятися одні-1 мі і тими ж властивостями. Так, предмет або явище, до яко-1 му індивід живив стійке емоційне ставлення, потрапивши g | одну ситуацію (в один комплекс) з іншим предметом (явле-1 ням), шляхом суб'єктивно встановлюється між ними зв'язки, | передавав свої властивості цього іншого предмету. В якості! ілюстрації пошлемося на випадок, описаний Г. Калвіком під <час вивчення бена, народності, що населяє райони Вистачає-| ної Африки. І 

 Наукові дослідження проводилися в середині 30-х років. \ Займаючись краніологічний дослідженнями, його дружина не I підозрювала, що кронциркуль, яким вона користувалася, aoj формою нагадував сакральні предмети племені, що зберігалися! в спеціальній хатині. Про походження цих предметів і і s призначення нічого не було відомо, крім того, що вони коли-,? то належали предкам клану манга (правлячого клану). - 'Самі ці предмети були для бена найсуворішим табу, Ї в хатину нікому не можна було входити і тим більше торкатися * до них. Виняток становили верховний вождь племені і \ головний старійшина, в руках якого зосереджувалася сак-} ральная діяльність племені. По ходу справи пані Калвік за-'метилу, що Баракалі, який якраз і був цим старейшв-ної, «уважно стежить за нею, на обличчі його був неопісуемізії {жах. Вона покликала його, але він тут же зник »[160, с. 110]. З J цього епізоду видно, що, доторкнувшись, з точки зору Баракалі, до табу, пані Калвік прийняла на себе всі його властивості 'і викликала у нього емоційні переживання, аналогічні. тим, які викликав би сам табуйований предмет. 

 «Психологічні документи», про які говорив Я. С. Ви-; готський, що фіксують наявність елементів такого мислення, можна чітко спостерігати і в поведінці людини сучасного індустріального суспільства. Так, якщо «щось», що викликає v нас ті чи інші емоції, асоціюється в нашій свідомості з якихось причин з іншим предметом або явищем, то останнє нерідко починає викликати у нас аналогічні почуття, що і це «щось», і позбутися від них нам вдається лише за допомогою інтелектуальних зусиль, в ході яких ми, ймовірно, виробляємо операції по класифікації цих предметів (явищ) по сутнісним критеріям, а не по ситуативним. Колега в стані крайнього емоційного збудження кидає потрапив йому під руку предмет в висить "в кабінеті пальто чимось досадити йому співробітника. У цьому стані, коли емоційне превалює в ньому над понятійно-логічним мисленням (що, мабуть, з відомими застереженнями, робить його сприйняття навколишньої дійсності наближається до сприйняття індивіда архаїчного суспільства), він з легкістю переносить почуття, які відчуває до даній особі, на річ, що належить цій особі, тобто на річ, сприйняту в одному комплексі з цим індивідом. 

 Ці «документи» можна спостерігати і в дитячому поведінці. Школяр молодших класів, який порушує норми поведінки (тобто порушує табу), з одного боку, стає сам як би табу для оточуючих однолітків. Поведінка такої дитини засуджується вчителями та батьками, які забороняють однокашникам наслідувати його, а нерідко, що частіше буває з боку батьків, і зовсім спілкуватися з ним. З іншого боку, дитина починає впливати на поведінку оточуючих, набуваючи, за прийнятим у педагогічній практиці визначенням, «помилковий авторитет». В освіті цього, роду авторитету задіяний, на наш погляд, наступний психологічний механізм. По-перше, сама заборона на наслідування обертається бажанням оточуючих робити це, тобто має місце навіювання через заборону. Психофізіологічний механізм заборони визначає, на чому ми вище зупинялися, амбівалентне ставлення дитини до самої забороненої нормі поведінки (табу). Слабка ж здатність до теоретичного мислення в цьому віці обумовлює перенос викликаються забороною емоційних переживань на самого порушника,, що в кінцевому результаті і дає останньому певні психологічні переваги, так як оточуючі його однолітки починають відчувати до порушника то складне почуття, про який ми вели мову вище . 

 У відомих нам сінполітейних суспільствах заборони були основним індикатором соціально-політичної ієрархії. У міру того як індивід (група) переходили з одного соціального статусу в інший, з нього (них) знімалися одні заборони і накладалися інші. Таким чином, виходило, що табу, що регулювали поведінку індивіда (групи) з більш низьким соціальним статусом, для вищих соціальних верств заборони- ми не були. Іншими словами, мало місце те розбіжність и доведення залежно від соціального становища індивіда і (групи), про який говорив Г. Спенсер. У результаті склади-1: валась ситуація, у якій індивід (група) з більш високим \ соціальним становищем виступав в очах індивіда (групи). - з більш низьким положенням як би порушником тих заборон, 'яким зобов'язаний був слідувати другий. Тому внаслідок вже = відомого нам психічного механізму емоції, обумовлює-1 мив психофізіологічних механізмом заборони, які ви-1 - зувати їм у керованих, адресувалися представникам § вищих соціальних страт. За рахунок цього формувалася і пси-1 дологический ієрархія, і насамперед психологія управляє-1 екпортувати, що включала в себе емоції страху і пошани по відношенню до керуючих, якими були вищі соціальні - категорії у суспільствах первинної формації. 

 Крім статевих і харчових заборон, які оформляли со-1 циально-політичну структуру в цих суспільствах, було багато | та інших заборон, що збігалися з цією ієрархією, кількість яких зростала в міру ускладнення соціально-політич-І-ської структури соціуму. Однак сексуальні і харчові за-Г прети грали, по всій видимості, базову роль у тому сенсі, | що на їх основі сформувався сам алгоритм організації! суспільства через заборону на самих ранніх етапах социогенеза,; Ці ж заборони продовжували відігравати важливу роль і в розвинених первісних соціумах. Відзначимо тут же, що ці види за-; заборон пов'язані з найсильнішими біологічними інстинкту-\ ми людини, а тому їх гальмування не могло не чинити р найсильніший вплив на психічну сферу людини, на силу пережитих їм емоцій, що викликаються цим псіхофізіо-- ' логічним механізмом. ^ 

 Вище ми спробували проаналізувати істота і витоки! тієї влади традиції, якої індивід первісного суспільства! беззаперечно підкорявся. Витоки цієї влади не можна зрозуміти I без розгляду процесу становлення соціальності як oee-fj бій форми руху матерії, в ході якого виникли норма * поведінки, які забезпечували біологічне функціонування я. У відтворення членів людської спільноти. Суті ® цього процесу полягала в підпорядкуванні інтересів індивіда щ інтересам суспільства. Паралельно формувалися і псіхояе-Ц гические механізми регуляції людської поведінки. Фор-Ц мирование цих механізмів відбувалося в ході межіндіві-Щ дуального спілкування. Психічний механізм цього спілкування бщ | § обумовлений стадіальних рівнем еволюції суспільства і преі-| | 5 істотно Звід до несвідомого (у прийнятому HV визначенні) обміну інформацією. Навіювання було основіні Ц способом цього обміну. В результаті виникали в процессеJ1 міжіндивідуальну спілкувань норм поведінки були Tf'H ' -

 пов'язані з емоційною сферою індивіда, а також гро в в цілому. Психофізіологічний механізм звички був а Дежнев внутрішнім регулятором індивідуальної поведінки, а також служив емоційної передумовою негативної реакції членів "спільноти на поведінка, що відхиляється його членів. Психофізіологічний механізм заборони закріплював сформовану ієрархію на психологічному рівні, забезпечуючи можливість вищим стратам чинити психологічний при-н \ 'ждение на нижчі. 

 *** 

 Алгоритм поведінки, відповідно до якого поведінкова модель вищих ланок ієрархії включала в себе норми-поведінки, заборонені для нижчих, керованих, характерний для всієї первинної формації, але особливо яскраво проявлявся в сінполітейних суспільствах типу вождеств і союзів племен. Ці соціальні системи характеризувалися розвиненою військовою організацією, яка сама по собі припускала висока питома вага відносин, побудованих на пануванні і підпорядкуванні. Тут на чолі військової ієрархії стояв верховний вождь (військовий лідер), який мав у своєму підпорядкуванні більше дрібних вождів і дружину. Як показує матеріал, оформлення індивідуальної влади вождя здійснювалося тому ж принципу, відповідно до якого вождь після порушення табу сам ставав табу. Ступінь табуацій соціального лідера в цих суспільствах досягала свого максимального розвитку, забезпечуючи тим самим силу психологічного впливу такого лідера на керованих. 

 Характер же порушень табу, які брали ритуальну форму, був особливо очевидним, оскільки в якості порушника норм виступав індивід, в той час як основна маса населення суворо дотримувалася прийнятому поведінці. Тому не дивно, що європейці саме в суспільствах тако ~ го типу фіксували цю особливість в організації поведінки керуючих і керованих. 3. Фрейд зазначав, наприклад: «Володар представляються великі права, абсолютно» збігаються з заборонами табу для інших. Вони є привілейованими особами: вони можуть робити те і насолоджуватися тим, що, завдяки табу, забороняється всім іншим. На противагу цій свободі є для них інші обмеження табу, які не поширюються на звичайних осіб »[121, с. 61]. Причому така поведінка спостерігалося етнографами в різних регіонах. О. С. Томановская, що займалася вивченням соціальної структури народів Нижнього Конго, грунтуючись на матеріалах, зібраних Ван-Вінг, зазначала: «З легенд і повідомлень інформантів відомо, що в минулі часи коронації передував ще один акт, зміст якого не піддається простому тлумаченню. Непосвячений наступник вождя мав убити кого-небудь зі своїх кланових родючий, а іноді навіть і кількох або вчинити інші вчинки, заборонені або незвичайні для інших: інцест, го-| мосексуальний акт тощо »[116, с. 114]. | 

 На цій стадії еволюції політичних систем ступінь та-і-буаціі лідера була найбільш висока, що виражалося в жест-* кой регламентації не тільки сексуального та харчової поведінки підлеглих, але і строгому нормуванні поведінки зорового, вербального просторового і т. д. « Жоден че-. ловек, - повідомляє Дж. Фрезер, - і жодна тварина йод страхом смертної кари не сміють подивитися на правителя Лоанго | під час їжі або пиття »[122, с. 227]. | 

 За відомостями А. Брайанта, у присутності верховного вождя підлеглі зобов'язані були надавати своєму тілу визна-§ лені просторові положення, а це було не чим іншим, I як забороною перебувати при ньому в положенні найбільш при-§ звичним, що, в свою чергу, повинно було також вести До усі-I лению процесів гальмування в психічній сфері, а значить, § до посилення емоційних переживань, пов'язаних з табу: I «Якщо кому-небудь пропонували увійти до хижі, він повинен І був встати на коліна і так на руках і колінах повзти до його {§ величності. Поставши перед обличчям короля в такому положенні, р треба було впасти ниць в напівуклоні, впершись у підлогу леви »" I стегном і ліктем. У такому незручному положенні вислуховуючи-І лись королівські накази ... По закінченні аудієнції, також | на колінах, чи не піднімаючись, відповзає назад »[35, с. 297]. 

 Іншими словами, в результаті сильної концентрації забороняє-§ тов навколо персони лідера на даній стадії політичної І еволюції зростала і ступінь психологічної дії, 1 або, точніше, психологічного примусу, що чиниться на і керованих. Основним складовим, що забезпечував це I примус, був страх, випробовуваний по відношенню до вож-1 дю - табу внаслідок відомого психічного механізму. Це Ц зрештою формувало відповідне емоційне-Ц ве ставлення до влади з боку представників суспільства, ft Далеко не боязкі чоловіки свазі скаржилися, що, наход разом з «королем» (тобто верховним вождем. - В. Б.), вони чинают відчувати тремтіння і трястися [144, с. 395]. 

 Подібного роду «психологічні документи» про минуле р можна фіксувати і в сучасній дійсності, ОСОС але в ситуаціях, що вимагають жорсткого, часом невмотивовано го підпорядкування владної волі. Такі ситуації найбільш пики; терни для армійських пристроїв. Саме тут особливо жорстко и Ц діє система заборон, маркованих управлінську; Іі ієрархію. Автору цих рядків, який провів юнацькі роки Суворовському військовому училищі, не раз доводилося іспьггавііі: при появі високопоставлених начальників емоціон ві переживання, близькі, напевно, тим, які відчував 1 чоловіки свазі У присутності верховного ВОЖДЯ. Нерідко У V; подібних ситуаціях мали місце і випадки втрати свідомості, Щ особливо молодими військовослужбовцями. Ці стани в тій а 

 чи іншій мірі знайомі всім представникам сучасних суспільств, так як соціально-ієрархічний етикет, в основі якого лежить заборона, є, по всій видимості, необхідною умовою організації будь-якої суспільної системи, хоча в первісних суспільствах він виступав в якості основного лрінціпа цієї організації. 

 У сучасності він найбільш помітний в авторитарних громадських пристроях, будь то суспільна система в цілому або якась її підсистема. Це насамперед виражається в тому, що заборони, які прагнуть охопити всі сфери діяльності, раціонально не мотивовані. Досить згадати численні спроби вітчизняної публіцистики знайти раціональне пояснення численним секретам і заборонам, які буквально з усіх боків оточували існування радянської людини. Зокрема, можна виявити досить стійку кореляцію між ступенем авторитарності управлінської системи та ступенем її контролю за сексуальним життям керованих. Вище ми звертали увагу на такий факт: верховні вожді на вищих стадіях еволюції первинної формації накладали певні обмеження на сексуальне життя своїх підлеглих. Зауважимо у цьому зв'язку, що в сучасних армійських пристроях також має місце збіг подібних заборон з управлінською ієрархією. Рядовий і молодший командний склад, як відомо, в тій чи іншій мірі ізольовані від спілкування з жінками, а офіцери немає. Іншими словами, і тут у наявності збіг ієрархії, у тому числі і з сексуальними заборонами. У авторитарних соціально-політичних системах ієрархія також ставить під контроль сексуальне життя керованих, і порушення цих заборон, зазвичай, пов'язане з уповільненням просування по її щаблях. Досить згадати, які тяготи в цьому плані в недавньому минулому ніс член КПРС, сексуальна поведінка якого входило в сферу уваги своїй первинній організації. 

 Неважко помітити, що всі відомі історії авторитарні суспільно-політичні системи виникали в аграрних країнах, переважно з селянським населенням, яке внаслідок слабкої динаміки цього типу господарської діяльності більшою мірою, ніж інші соціально-класові шари, залишається носієм традиційної психології, основу якої становить комплексне мислення. Механізм заборони визначає насамперед невмотивоване психологічне насильство, характерне для недиференційованого мислення, але діє в тій чи іншій мірі і в теоретичному мисленні, визначаючи підпорядкування однієї волі інший, надаючи тим самим психологічне насильство, здатне протистояти і логічному аналізу. Прояв цього механізму можна спостерігати в неформальних відносинах між людьми, носіями розвиненого теоретичного свідомості, коли, наприклад, хтось починає чинити психологічний (невмотивоване) вплив на по-і ведення оточуючих. 

 Звернемося за прикладом таких відносин до класичної j російській літературі, проаналізуємо під цим кутом зренв * 1 описані Л. Н. Толстим в романі «Війна і мир» відносини j між А. Болконским і Сперанським, відомим дер-*. вим діячем тієї епохи. Перш зупинимося на особистості I Андрія, який за своїм душевним складом не схильний під-1 даватися чиїм би то не було впливу. Почуття протесту ви-1 зивает у Андрія розуміння того, що Сперанський надає 1 на нього психологічний вплив, якому Андрій не в, силах протистояти: «Я думаю, однак, що є підстава 'в цих судженнях, - сказав князь Андрій, намагаючись боротися з 'впливом Сперанського, яке він починав відчувати. Йому - неприємно було в усьому погоджуватися з ним: він хотів проти-'воречие ». 

 Маючи розвиненим понятійно-логічним мисленням, Андрій проте відчуває невмотивоване психологічний-; ське вплив Сперанського, хоча, здавалося б, саме розум Спе-*. райського захоплює Андрія. «Взагалі головна риса розуму Спе-райського, що вразила князя Андрія, була непохитна віра 'І в силу і законність розуму». Однак важливо тут те, що, як випливає з тексту, Андрій часто не розуміє логіку рас-суджень Сперанського: «Але тепер цей дивний для нього логічний склад розуму тим більше вселяв йому повагу, що він: не цілком розумів його». Отже, в наявності відмінність в нормах мен-| тального поведінки, що і вселяє повагу князя до особистості у Сперанського. 

 Зауважимо, що за своїм становищем у суспільстві Сперанський - стоїть вище Болконського, тому ця «аномальність» високого и державного діяча вселяє йому повага, тобто ця «аномальність» сприймається ним як соціально обумовлений-'' л ная, тобто повинна відповідно до нашої гіпотезою воспри маться як соціально обумовлена, а значить, і викликати Ї;: відповідно відчуття поваги, пошани і т. д. Можна I великим ступенем ймовірності припустити, що нерозуміння 4 логіки міркувань кріпосного селянства, наприклад, навряд X чи викликало б у Андрія аналогічні почуття по відношенню до цього селянину. JI. Н. Толстой, до речі, помічає в це! зв'язку: «Коли б Сперанський був з того ж суспільства, з якого був князь Андрій, того ж виховання і моральний-<них звичок, то Болконський скоро би знайшов його слабкі сто-ку, людські, чи не геройські сторони». ^ 

 Іншими словами, діє все той же алгоритм, в готелі зі відповідне з яким поведінкова модель представників вис-ших ієрархічних рівнів у відомому сенсі протівості поведінки нижчих. У даному випадку збіг «Аномалія сти» і соціальності і зумовлювало те психологічне віз-- дія, який чинив Сперанський на Болконського. Його I 

 j Андрій відчуває у всьому, а це і породжує в ньому ті емоції, 'які викликає психофізіологічний механізм заборони. *

 «Це був Сперанський. Князь Андрій зразу впізнав його, і в душі його щось здригнулося, як це буває у важливі хвилини життя. Чи було це повага, заздрість, очікування - він не знав ». Далі ми бачимо, що на Андрія впливають і інші незвичайні («аномальні») властивості Сперанського, які виявляють себе в міміці, вербальному поведінці, зовнішньому вигляді. «Вся фігура Сперанського мала особливий вид, за яким зараз можна було впізнати його. Ні в кого з того суспільства, в якому жив князь Андрій, він не бачив такого твердого і разом м'якого погляду напівзакритих і кілька вологих очей, не бачив такої твердості нічого не значущою посмішки, такого рівного, тихого голосу і, головне, такою ніжною білизни особи ». 

 Відчуваючи розумовий протест проти впливу, що чиниться на нього Сперанським, Андрій інтуїтивно усвідомлює, щоб позбутися від нього, необхідно позбавити давить на нього авторитет цієї «аномальності». Він також усвідомлює, що для досягнення цієї мети необхідно побачити Сперанського в такій ситуації, де б він постав перед ним звичайною людиною, тобто провідним себе відповідно до норм, притаманними звичайній людині в розумінні князя. Обід на дому у Сперанського, куди Андрій був запрошений, як ми дізнаємося з подальшого оповідання, цікавив князя саме в плані повалення психологічного тиску цієї людини, «тим більше, що до цих пір він не бачив Сперанського в його домашньому побуті». І тут його очікування виправдовуються в плані позбавлення від комплексу Сперанського. Домашня обстановка, яка в психологічному відношенні, ймовірно, зняла соціальні відмінності між ними, сприяла тому, що поведінкові прояви Сперанського перестали сприйматися Андрієм в їх соціальній обумовленості, що в цілому вплинуло і на ставлення до нього: «Князь з подивом і сумом розчарування слухав його сміх і дивився на що сміється Сперанського. Це? Була не Сперанський, а інша людина, здавалося князю Андрію. Все, що перш таємниче і привабливо уявлялося жнязю Андрію в Сперанском, раптом стало ясно і не привабливо ». 

 Цей приклад свідчить про те, що у людей з розвиненим теоретичним мисленням, схильних до понятійно-логічному аналізу навколишньої дійсності і, нарешті, що володіють інтелектуальним бар'єром проти психологічного впливу будь-кого ззовні, ці «психологічні документи», пов'язані з несвідомим вольовим примусом, коріння яких йдуть в епоху виникнення перших норм людської поведінки, в тих чи інших ситуаціях можуть визначати їх поведінку. По суті справи, цей поведінковий алгоритм закодований в культурі суспільства будь-якій стадії еволюції, в поведінковому етикеті панівне і підвладних. На індиві- 

 дуальном рівні він нерідко проявляється в несвідомому прагненні пануючих осіб тримати, як прийнято говорити, підлеглих на певній дистанції, суттю якої і є при-: ляется поведінковий заборона, диференціює поведінка и керованих і керуючих. и 

 Наше розуміння ролі заборони в організації того типу від-і ношений в первісних суспільствах, який зазвичай визна-і ляется як влада традиції, дає можливість по-новому 1 подивитися на численні етнографічні матеріалу,! зібрані різними дослідниками по сінполітейним об-'{ществу. Зазвичай ці матеріали, що містять інформацію про | заборону, як соціальному вододілі між стратами, трак-I туються дослідниками в якості свідомої діяльності \ людей, мотивація якої цілком раціональна, знімаючи, таким I чином, питання про стадиальной обумовленості людської 1 психіки. В. Вундт, наприклад, констатуючи у австралійців 1 заборона на вживання молоддю м'яса тотема, пояснював ця »тим, що« молодь швидше відчула огиду до м'яса I тотема, в той час як старші продовжували триматися старо-1 го звичаю »[46, с . 237]. 1 

 А. Брайант, який спостерігав прояв відомого поведений-} чеського алгоритму керуючими і керованими, і в част-1 ності у вождів зулусів, які вступали в шлюб зі своїм »| найближчими родичками, тобто тією категорією жіночих 1 осіб, яка для чоловіків нижчих соціальних верств була аб-! солютно забороненою, феномена часто траплявся в Доки-, ніальной Африці, пояснював мало не як революційну J діяльність цих вождів, спрямовану на боротьбу з консерв-t ватівнимі традиціями. «Навіть самі вожді, - писав він,-ні-! рідко повставали проти них (численних сексуальних! заборон. - В. Б.), скасовували їх у власних інтересах ... і ви-- Біра собі наречених, до яких їх вабила любов, хоча вони - належали до їх власного клану »[35, с. 351]. ; 

 О. Ю. Артемова схильна пояснювати аномальна поведінка \ традиційних лідерів австралійських аборигенів особистісними! моральними причинами: «Люди, що мають великий вплив) в колективі або навіть володіли владою, проявляли себе по-різному, в різних цілях використовували своє становище. {Тут особливу роль грали моральні установки особистості, 'и Одні лідери керувалися у своїй діяльності інте-> самі колективу, інші своїми особистими інтересами. Навіть у? тих повідомленнях, де говориться про голів громад, керівниках - йбрядов, спонтанних лідерах, що мали дещо більшу и вплив на аборигенів, що їм вдавалося безкарно нару-;; тать найжорсткіші норми поведінки, ми стикаємося з раз-{особистими моральними установками людей »[ 23, с. 126]. ; 

 Описаний вище психічний механізм лежав в основі * психологічного примусу так званої влади тради-ції на самих ранніх стадіях социогенеза і був, по су-I ществу, відображенням у психіці процеса становлення соціальності, "'т. е. норм соціальної поведінки. У міру еволюції товариств в рамках первинної формації заборона продовжував бути основним засобом, що визначав соціально-політичну ієрархію. Таким чином, йшло кількісне зростання заборон, що поширилися на все більш широкі сфери поведінки і співпадаючих з громадською ієрархією. Цю тенденцію помітив В. Вундт, який писав: «Де соціальна диференціація ще слабка, як, наприклад, в Австралії, там і заповіді табу застосовуються до всіх досить рівномірно» [46, с. 276]. 

 Від ступеня табуацій залежала і сила пережитого почуття, що викликається психофізіологічних механізмом заборони, обумовлюючи тим самим наростання психологічного примусу в міру еволюції первісних суспільств. Цей механізм, як нам видається, відіграє істотну роль і у визначенні владних відносин у розвинених сучасних суспільствах в тому сенсі, що соціально-дифференцирующая роль заборони продовжує зберігатися, проявляючись, наприклад, в особливому етикеті поведінки начальників і підлеглих, які відтворюють виключно в силу традиції (крім армійських систем, де цей етикет закріплюється спеціальними документами). У зв'язку з цим наведемо думку Аристотеля: «Ясно, що обидва (керований і керуючий) повинні бути причетні до добродеятелі, але, що ця добродеятель повинна відрізнятися так само, як відрізняються між собою панують і підлеглі по природі» [22, с. 400]. Цей же механізм, таким чином, продовжує певною мірою визначати і психічні переживання, пов'язані з відносинами владарювання. Особливу роль такі процеси відіграють в громадських системах або підсистемах, побудованих на принципах авторитаризму. 

 Тепер слід поставити питання про співвідношення цього архаїчного поведінкового алгоритму, в основі якого лежить відмінність в поведінці соціальних страт, оформлене через заборону, і ідеологічних та світоглядних уявлень, в рамках яких така поведінка відбивалося у свідомості людей. 

 Вище ми звертали увагу на спроби дослідників пояснити аномальну поведінку лідерів, особливо вищих стадій первісного суспільства, де ці поведінкові «аномалії» особливо очевидні, за допомогою приписування їм мотивацій, характерних для індивіда сучасних розвинутих суспільств, що не узгоджується з даними історичних досліджень в області людської психіки . Часто зустрічаються і пояснення подібного роду акцій ідеологічними уявленнями, характерними для суспільної свідомості тієї епохи, які абсолютизують саме свідомі мотивації такої поведінки, ігноруючи елементи несвідомого в ньому. Останнім же, на наш погляд, відводилася головна роль. 

 О-С. Томановская, оцінюючи подібного роду дії, ко-І торие повинен був здійснювати претендент на посаду вождя f у конго, в процесі ритуалу коронації (тобто мається на увазі '* порушення загальноприйнятих заборон), зокрема, пише: «Мож-| але допустити, що дії такого роду повинні були служити. | Знаком здобуття наступником надприродних якостей, | що ставлять його над іншими людьми, поза нормами звичайного пра-1 ва »[116, с. 114]. Думка про те, що порушення заборон перед-I ками вищих страт соціально-політичної ієрархій I збільшувало в очах керованих магічний потенціал цих | керівників, є найпоширенішою і в західній | літературі. Іншими словами, допускається, що акції подібного I роду відбувалися архаїчними керівниками в рамках ма-{| гічних ідеологічних уявлень, відповідно до ко-І торимі порушення табу означало зростання магічною сілч | ^ суб'єкта, який це порушення здійснив. Ет-| f ські дані, дійсно, підкріплюють цю точку зору. 

 Таким чином, виникає правомірне питання, що ж s Ц даному випадку є первинним: ідеологічні мотиви або ж той Щ, поведінковий алгоритм, який сформувався, як нам Ц видається, на ранніх етапах социогенеза, причому без 1 участі свідомості і знайшов своє оптимальне вираз на § вищих етапах первинної формації у формі порушення табу! верховним вождем, продовжуючи, по суті, зберігатися в | тій чи іншій мірі в сучасних розвинених суспільствах? На | це питання не можна відповісти однозначно, все залежить від того, I-в якому вимірі існування людського суспільства ми | розглядаємо цю проблему. р 

 В еволюційному аспекті первинний цей алгоритм, який діє на будь-якій стадії суспільного розвитку, але в той же час на кожному історичному витку він відображається в головах людей в рамках характерних для того чи іншого суспільства ідеологічних та світоглядних уявлень, які * суб'єктивно сприймаються ними як першопричини їх діяльності, хоча сама ця діяльність зумовлена за * Щ кодованим в системі культури алгоритмом поведінки. t Дійсно, якщо високий військовий чин, скажімо, сидить, 1 коли всі інші стоять, і тим самим, по суті, являєте »узаконеним порушником норми поведінки, яку обязашр дотримуватися всі інші, ми навряд чи будемо пояснювати це тим, <що подібні дії збільшують магічний потенціал \ даного начальника, а знайдемо цього інше пояснення, хоча * його дії в кінцевому рахунку продиктовані все тим же пове-ч денческім алгоритмом, яке обумовлює в тому числі і его4 'психологічну перевагу над підлеглими. Магія ж, 41 або магічна ідеологія, досягає свого розквіту саме щ на вищих етапах первинної формації, тому Недивний-1 § але, що акції, пов'язані з порушенням заборон архаїчними начальниками, трактувалися у відповідності з цими представ-^ 

 58? - 

 ? ? if 1 лениями. Кореляцію між такою поведінкою, соціальної стороною справи та ідеологічними уявленнями відзначав ще Аристотель. Він, зокрема, писав: «А той, хто не здатний вступити в спілкування (тобто існувати відповідно до прийнятих норм співжиття. - В. Б.) або вважає себе істотою самодостатнім, не відчуває потреби ні в чому, вже не складає елементу держави, стаючи або твариною, або божеством »[22, с. 380]. 

 Нерідко вітчизняні та зарубіжні дослідники намагаються встановити жорстку кореляцію між даними поведінковим алгоритмом, і зокрема порушенням заборон верховним вождем, з соціально-економічною еволюцією суспільства. JI. Макаріус, наприклад, бачить у цій акції вождів причину, що призвела до «першого і рішучого соціального розколу суспільства». «Не дивно тому, що перший і рішучий соціальний розкол знайшов своє вираження в царя-яарушітеле-табу» [225, с. 195]. На її думку: «Прірва, зяюча між рядовими людьми, що поважають заборони, і вождем, що порушує їх публічно і безкарно, звільняє цього останнього від всякої критики, від якого контролю, робить з нього не тільки ассоціальное істота, на кшталт інших порушників, а й істота , непорівнянне з ким би то не було, виштовхнути з людської сфери »[225, с, 197]. 

 Передусім тут неправильно трактуються соціальні наслідки таких дій вождів. Порушення заборон вождями не тільки не звільняло їх від контролю, але, навпаки, суспільство ще пильніше стежило за їх діяльністю. Іни-мн словами, як нам здається, J1. Макаріус плутає причину з наслідком. З порушення вождями табу вона виводить соціальний розкол суспільства. У самому ж ділі, будь соціальну нерівність в рамках первинної формації оформлялося допомогою описаного нами поведінкового алгоритму, хоча на вищих її стадіях, при збільшеній ролі верховної влади, це приймало найбільш контрастний вигляд. Іншими словами, не порушення табу вождем викликало розкол суспільства, а ускладнення соціальної організації (тобто у відомому сенсі розкол суспільства) зумовило посилення влади, яка стала оформлятися в повній відповідності з уже наявним поведінковим алгоритмом. Однак і в цих суспільствах, як ми далі побачимо, верховна влада перебувала під жорстким контролем народу. Це передбачалося і магічною ідеологією, що панувала в системах такого типу. Так, згідно з цими уявленнями, вождь, який порушив існуючі для інших членів суспільства заборони, набував величезний магічний потенціал, що давав йому майже безмежну владу над природою і людьми, що, в свою чергу, передбачало організацію ретельного контролю за його діяльністю. Тому наші вожді були, з одного боку, традиційними порушниками заборон, з іншого - їх поведінка регла- квітіровалось суспільством численними табу, що не совпа-§ дають з табу для інших людей, що робило їх швидше ^ бранцями суспільства, ніж його панами. Численні! приклади таких «священних царів» наводить на обширному пов-1 нографіческом матеріалі Дж. Фрезер у своїй знаменітої! «Золотої гілки». Як зазначив у цьому зв'язку В. Вундт, «несчаст-| ЛІВИЙ володар Фіджі або Масрі (Полінезія. - В. Б.) не міг! майже ступити кроку без порушення табу »[46, с. 275]. | 

 Нам видається не зовсім виправданими спроби жорстко прив'язати подібного роду ритуальне поведінку смороду дей з певною соціально-економічною формацією, і »| зокрема з феодалізмом. Наприклад, Ю. М. Кобіщанов, КРВ-| тику погляди Дж. Фрезера, пише: «Дж. Фрезер вважав, чт ® | інститут царів-жерців і пов'язаний з ним комплекс веровавді * і ритуалів притаманні відомому етапу історії первісного! суспільства »[71, с. 99]. Це твердження, на думку Ю. М. Ke-f біщанова, в принципі невірно, так як згадане явлена '; пов'язано з потестарно-політичною владою, несумісної про первісним суспільством. Потестарная, а потім і політична влада - одна з основ феодально-історичної формації у! епоху «зародження, становлення і розквіту». І далі: «У сущ-'ності, сакралізації піддається будь-яка влада епохи феоду-I лизма, особливо монархічна, царська» [71, с. 206]. ; 

 Видається, що сам феномен сакралізації влади свя-'зан насамперед з рівнем еволюції індивідуального та об-; щественного свідомості, а не соціально-економічних відносин, хоча, звичайно, між ними існує кореляція. Що: стосується первинної формації, то рівень еволюції психиче-, ських процесів у її представників спочатку обумовлював ^ тенденцію до сакралізації влади, яка досягла своега * розквіту на її вищих стадіях. Однак можливість це! - Сакралізації, по всій видимості, зберігається і на всьому про-': тяжении подальшої людської історії остільки, посколь-.' Ку зберігаються в тій чи іншій мірі пласти свідомості (івдін виділеного і суспільного), характерні для ранніх форм! суспільного устрою. Це особливо справедливо для фак далекого суспільства, в якому величезні верстви населення оста-: ються, по суті, носіями традиційної психологи,, 'а внаслідок цього і ідеологічних та світоглядних перед-' ставлений, що відображають цей тип мислення. А. Я. Гурєва 'пише в цьому зв'язку: «Досить вульгаризований, а неред-' ко і спотворений народний католицизм включав в себе потужний пласт вірувань, стереотипів поведінки, уявлень світі і розумових принципах, що мали мало спільного з тим, чого вчили священики свою паству. З цим комплексом забобонів і звичаїв духовенство виявилося не в змозі впорався протягом великого історичного періоду ... Може »було знищити або дискредитувати старих богів, але ве традиційні звички свідомості, закріплювалися рутіняйк способом життя малорухливого аграрніго суспільства, і не весь поведінковий комплекс, пов'язаний з технікою впливу на-світ за допомогою магії. Це свідомість залишається незмінним або майже незмінним протягом багатьох століть, воно ніби не підвладна історії, все знов і знов відтворюючи свою початкову структуру »[52, с. 154]. 

 Тому магічна функція правителів навіть у розвинених феодальних суспільствах добре відома і фіксувалася не тільки на африканському матеріалі, а й на матеріалах пізніх європейських феодальних суспільних систем. М. М. Ковалевський зазначав: «Протягом всіх середніх століть і аж до XVII століття трималося уявлення про те, що французька та англійська королі, шляхом простого покладання рук, можуть вилікувати від певних хвороб» [72, с. 147]. Іншими словами, психічний склад людей і ідеологічні уявлення, які безпосередньо пов'язані з ним, еволюціонують в історичному процесі набагато повільніше, ніж соціально-економічна структура суспільства. Тому й нові за своїм змістом владні інститути на всіх стадіях суспільної еволюції можуть виступати в досить архаїчній формі. Як видається у зв'язку з вищевикладеним, було б щонайменше необачно ототожнювати форму, в якій: виступає влада, з її змістом, що, по суті, і робить Ю. М. Кобіщанов. 

 Підіб'ємо підсумок вищевикладеного. Підпорядкування людей первинної формації, так званої влади традиції, було обумовлено соціально-психологічними процесами, що лежали в основі виникнення норм людського співжиття на ранніх етапах социогенеза. Становлення цих норм здійснювалося в ході межиндивидуального спілкування, яке в умовах нерозвиненого понятійно-логічного мислення зводилося переважно до емоційних впливів один на одного. Навіювання або взаімовнушенію було основним засобом цього впливу. Тісний зв'язок цих перших соціальних норм з емоційними процесами, за відсутності в достатній мірі розвиненого понятійно-логічного мислення, забезпечувала ефективний контроль за індивідуальним поведінкою у великій мірі за рахунок внутрішніх психологічних механізмів саморегуляції, головним з яких був психофізіологічний механізм звички. Цей же механізм відіграв значну р% ль в забезпеченні контролю суспільства за індивідуальним поведінкою, так як у випадку порушення його неминуче викликав негативну емоційну реакцію з боку інших членів соціуму, яка при високого ступеня інтегрованості індивіда в колектив надавала вселяє вплив на нього. 

 Становлення норм поведінки на самих ранніх стадіях социогенеза одночасно означало і соціальну диференціацію цих норм. Іншими словами, сам факт виникнення чоло- веческого суспільства означав перш за все поява якості-1 венно нової ієрархічної системи, в основі якої лежали I поділ праці. Вікові відмінності членів предчеловече-j ського колективу були тої первісної, природної ба-| зой, на основі якої цей поділ складалося. Осозна-| ня таких соціально диференційованих норм происходи ®! через заборону, яка служив свого роду визначником етоу. ієрархії. Психофізіологічний механізм заборони, в СВОЄ! чергу, обумовлював і складання психологічної ієрархія-1 хии, даючи переваги представникам вищих соціальні ^ страт, так як сприяв формуванню складного емовд #. | нального відносини підлеглих до цим представникам, важ-і ним складовим якого був страх. Іншими словами *, |. Даний механізм забезпечував авторитет вищим ієрархічних 1 ським рівням, завдяки якому вони отримували можливість! ? Чинити психологічний примус стосовно ynpas-| лнемим, підпорядковуючи їх, таким чином, своєю волею. | 

 Майже всі без винятку дослідники первісності І '| діли в страху той емоційний початок, який вносило oprs-f нізующій момент В людське гуртожиток, проте всі ЗШ вбачали різні джерела його виникнення. В. Вундт »вважав, що це почуття народилося з природного отношенц! людини до тварин, трупах, моторошним місцях і т. д. [4 | | с. 275]. Згідно Ф. Клікс, джерело цього почуття лежав г | відносної нестійкості життєвих умов, в которщ! перебував первісна людина: «Невизначеність викликай: високий рівень збудливості, який в порівнянні з ЕОМ ционально стійкими ситуаціями пізнавальної достовер-1 ності і надійності значно прискорює формування 4-І фектов страху і гніву» [70, с. 153]. Л. Макаріус бачить возщі новение цього почуття в страху перед видом крові. Таке щ. Щество, за її уявленнями, не знає іншої «форми під»! нения, як підпорядкування страху, не знає іншого страху, крої страху крові »[225, с. 197]. З нашої точки зору, все »| варіанти розуміння виникнення страху як організуючою людського початку не можуть задовольнити нас, поскол'я носять переважно біологічний, а не преимуществен * соціальний характер. 1 

 Виникнення ж соціальної організації означало і СЩ новление соціальних емоцій, що відбивали в психіці людей існування самої цієї організації. У нашому предста леніі страх виникає саме як емоція соціальна, хоча в що зберігає в собі ідентичний з біологічним страх # * психофізіологічний механізм, але емоція, нерозривно з ® ї занная з процесами гальмування при становленні саме т альних норм поведінки. Виникнення такої емоції ее забезпечувало передусім функціонування соціальної ієрархії, надаючи можливість надавати психолога * »ське примус представникам вищих страт. I 

 Відзначимо, що так звана влада традиції, що несе в своїй психологічній основі невмотивоване підпорядкування, була всеосяжним регулятором у суспільствах первинної формації. У міру еволюції первинної формації все більшу роль в психології владарювання грав психофізіологічний механізм заборони, а це, в свою чергу, вело до зростання психологічного примусу в управлінських процесах. 

 Ці ж психологічні механізми продовжують відігравати певну роль у регуляції поведінки людей і в сучасних розвинених суспільствах. Прояви їх в життя сучасного культурного людини можуть розглядатися нами як свого роду психологічні «документи», що свідчать 

 про незмінно більшому значенні, яке вони мали в минулому. Психологічні механізми, що визначали влада традиції на ранніх етапах людської історії, в регуляції поведінки людей грають тим більш істотну роль, чим більше застійний характер має та чи інша суспільна система, та чи інша сфера діяльності всередині даної системи. У цих суспільствах, або сферах суспільної діяльності, відповідно більш низька соціальна динаміка, ширше спектр стандартних ситуацій, з якими індивід стикається в процесі життєдіяльності. Індивідуальне свідомість у таких умовах позбавлено від необхідності постійного здійснення вибору поведінки, що сприяє зростанню значення психофізіологічного механізму звички в регуляції поведінки. Іншими словами, ці суспільні системи, або підсистеми,, за таким критерієм, як швидкість руху в історичному процесі, схожі з сінполітейнимі стагнантнимі соціумами, що, по всій видимості, обумовлює і відоме тотожність протікають у них процесів. 

 Влада традиції, з одного боку, відображала застійний характер сінполітейних товариств, з іншого - забезпечувала просте відтворення форм діяльності в цих суспільствах .. В основі даного процесу лежить передача соціальної інформації від покоління до покоління в ідентичних кількісних і якісних параметрах. В умовах первинної формації,, за відсутності об'єктивувати систем зберігання цієї інформації, така передача могла здійснюватися переважно через безпосередній контакт старших і молодших, в ході якого перший передавали свій життєвий досвід останнім. Таким чином, сам процес відтворення суспільства безпосередньо залежав від характеру взаємовідносин цих вікових груп, від емоційного клімату між ними. К. Лоренц, наприклад, вважає: «Якщо приймач традиції не відчуває принаймні до одного з представників старшого покоління ... емоцій поваги і любові ... механізм,, що передає традиційні норми, не спрацьовує »[84, с. 49]. Вітчизняні дослідження в галузі дитячої психології ' 

 також свідчать про те, що психологічний клімат має вирішальне значення при передачі соціальної інфор-. цш1 від старших до молодших: «Дитина повинна хотіти діяти згідно з вимогами дорослих, і у нього має бути и позитивне ставлення до засвоюваним нормам поведінки»] [33, с. 13], в іншому ж випадку, як стверджується, поклади-] ІЄЛЬНЬІЄ результати не досягаються. Позитивне ставлення j до джерела інформації сприяє несвідомому eel засвоєнню. Саме за цієї умови процес навіювання проте-! кає особливо ефективно. » 

 На наш погляд, розгляд соціально-психологічної | динаміки взаємин між старшими та молодшими во | чому і розкриває основну функцію влади традиції, на-1 спрямовану на забезпечення простого відтворення соціаль-1 ного організму. I 

 Наявність позитивного емоційного ставлення ребеі-3 ка на ранніх етапах виховання до дорослого пояснюється тим, | що останній є для дитини постійним відчутним! джерелом задоволення його потреб, будь ТО потреб-1 кістка в їжі, у зміні просторового розташування! і т. д. Це почуття служить психологічною основою для подра-1 жания старшим на ранніх стадіях соціалізації. Європейцям,! спостерігав цей процес в сінполітейних суспільствах, кинути-1 лось в очі незначна роль словесних повчань, ін-1 рукцій щодо товариств Європи. Наслідування було! основним способом виховання дітей у цих соціумах. Г. Кал-* вик зазначив, що у бена діти засвоювали норми поведінки неї стільки за допомогою пояснень та інструкцій, скільки в ре-"зудьтате спостережень за діями старших,« які без-.; Свідомо навчали їх своїм віруванням, нормам поведінки,! прийнятим у суспільстві, і практичним навичкам »[160, с. 339], и Р. С. Ретрей назвав це навіть «великим африканським принци-'ч' пом навчання, коли від дітей очікують засвоєння прийнятого ь) суспільстві поведінки, скоріше шляхом примітки і копіювання ними дій старших, ніж шляхом інструктування щ * останніми» [247, с. 461]. Ця «особливість», яку фікскро. вали європейські дослідники, безпосередньо пов'язана з \ 'тією роллю, яку відігравало слово в якості регулятора пове-s дення на даній стадії еволюції свідомості, про що йшла мова - вище. 

 Однак, як відомо, на певній стадії взаімоотяо-; - шений старших і молодших неминуче виникають кризові,} 'явища. Це виражається в тому, що дитина змінює своє OTHO-J шення до носія авторитету віку, виходить з-під його ', впливу. Причина цього носить психобіологічний характер я пов'язана з періодом статевого дозрівання. У цей час у під-; * паростків спостерігаються негативізм, агресивність, критичне »: ставлення до авторитетів. Саме в цьому віці сугестивність! індивіда різко падає по відношенню до навіюваності інших | 

 - 6J? 

 і- 

 * вікових груп [34, с. 9]. Відзначимо також, що цей процес найбільш чітко проявляється у хлопчиків, у той час як у дівчаток «частіше спостерігається пасивне, апатичне, сонливий стан» [44, с. 30]. 

 На думку А. Валлона, конфлікт між старшими та молодшими закладений у самій психології наслідування, яке на певному етапі дитинства переходить з несвідомого в осмислене, що, по суті, і відрізняє людське наслідування від наслідування у тварин. Так, з його точки зору, наслідування передбачає позитивне емоційне ставлення до його об'єкту (в іншому випадку цей психічний механізм не спрацьовує), а крім того, воно неодмінно направлено на розвінчання авторитету того, кому наслідують. За висловом А. Валлона, наслідування в цьому випадку є «спроба найкраще дізнатися об'єкт і позбавити його переваг», що зрештою і призводить до суперечностей між ними, «спочатку уявне прагне стати реальним. Але реальне злиття тягне за собою протиріччя з реальною істотою, яким є модель »[39, с. 145 - 146]. 

 Таким чином, психологія взаємин між старшими та молодшими на відомому етапі ставала серйозною перешкодою для процесу передачі соціальної інформації, тобто для процесу відтворення суспільного організму. Подолати її було важливою функцією соціальної системи. Найважливішим механізмом соціально-психологічного впливу на молодь, який певною мірою сприяв зняттю цього протиріччя, був ритуал ініціації. Ритуали ініціації в суспільствах первинної формації є універсальне явище, основне організуючий початок їх ієрархічної структури. Крім цієї соціальної ролі ритуал, на наш погляд, мав ще одну не менш важливу функцію, а саме закріплення цієї ієрархії в психології людей, тобто формування свого роду психологічної ієрархії, що знімала вишеобозіаченние протиріччя між старшими та молодшими. 

 Як видається, спочатку приводом до ритуальної дії була суспільна необхідність надання з боку соціуму масованого психологічного впливу на поведінку підлітків з метою подолання тих кризових явищ у відносинах між старшими та молодшими, про які йшла мова вище, що було неминучим умовою виживання колективу допомогою підвищення його стійкості . По суті справи, ця функція ритуалу збереглася і на всьому протязі первинної формації. Будь-яке пересування індивіда з соціальної ієрархії супроводжувалося спеціальними громадськими дійствами, які в етнографічній літературі отримали назву ритуали переходу. Цей же поведінковий алгоритм можна спостерігати і в розвинених сучасних суспільствах, де він продовжує відтворюватися в певних ситуа циях, пов'язаних із соціальною мобільністю індивіда мулу: групи. 

 На користь нашого припущення про початкової функції ритуалів ініціації як засобу зняття психобиологических протиріч між молодшими і старшими свідчить той факт, що особливе громадське значення у відомих нам | сінполітейних суспільствах надавалося подібним ритуалам "саме серед чоловічого населення, тобто там, де ці противоре -] чня, внаслідок природних передумов, реалізуються на бо-| леї гостро. Цей факт добре відомий етнографам. О. Ю. Ар-| темова, вивчаючи австралійський матеріал, зазначила: «За сущест-| ву те, що називається жіночими ініціаціями, - це просто | ритуальне ознаменування факту настання статевої зріло-1 сти, і саме цим фактом визначалося час включення де-I вочкі в групу дорослих жінок »[23, с. 95]. I 

 Автори «Історії первісного суспільства» пояснюють це 1 тим, що в XIX ст., Тобто коли збиралися основні етнографа-1 ческие матеріали по сінполітейним товариствам: «Багато пле-| мена ініціювали тільки юнаків, - з тієї причини, що & 1 цей час материнський рід зберігався в більшості випадків 1 лише у вигляді пережитків і чоловіки грали домінуючу I роль у суспільному житті родових товариств ... Тому 0 & I ініціації юнаків етнографія розпорядженні великі відомостей-1 нями, ніж про ініціювання дівчат »[61, с. 223]. Це пояснення 1 представляється непереконливим, оскільки в суспільствах з будь-яким | рахунком спорідненості чоловіки грали головну роль у соціально-"політичного життя суспільства [96]. Саме тому вони є-| лись основними носіями громадських властивостей, пов'язаних I з існуванням соціальної ієрархії, необхідної складаючи-1 ющей соціально-політичної сфери будь-якого суспільного 1 організму. Враховуючи, що на самих ранніх етапах социогенеза ^ ця ієрархія будувалася за віковим принципом, необхідно »I було подолати ті природні протиріччя Психобиология - чеського характеру, які неминуче виникали на визна-1 ленной стадії взаємин між старшими та молодшими, I 

 Ритуал ініціації, який за своїм змістом був-1 знаком набуття індивідом або групою нового соціального-1 положення, за формою являв собою не що інше, як акції | навмисного громадського навіювання з метою закріплення ^ склалася в суспільстві соціальної ієрархії на психологи-I зації рівні . Коли ми говоримо про навмисне уселянні, ми тим самим відрізняємо його від навіювання не навмисного, | яке визначало процес соціалізації на більш ранніх Про етапах і виступало у формі наслідування старшим. Однак це f зовсе не означало, що цілі цієї акції відбивалися в сознаняі | людей тієї епохи в тих самих категоріях, в яких бачить їх со-тимчасовий дослідник. Необхідність надання акції об-| щественного навіювання, по всій видимості, відбивалася в їх 2 свідомості як природна психологічна реакція коллекти-j ва на подолання того емоційного дискомфорту, який виникав у міру досягнення підлітками статевої зрілості. Ця реакція, в свою чергу, пояснюється людською потребою в колективному співпереживанні, яка була основною и психологічної) передумовою для виникнення інших зідов ритуалу, пов'язаних з важливими подіями в житті людського колективу. Сам же факт громадського дійства, який представляли собою ініціації, приводив до значного посилення процесів навіювання і взаімовнушенію, що було необхідно, якщо мати на увазі падіння сугестивності у представників чоловічої статі в період статевого дозрівання. 

 Ініціації в сінполітейних суспільствах, а також ритуали переходу в цілому, які, з нашої точки зору, являють собою експансію того ж поведінкового алгоритму, який сформувався в ході подолання природних суперечностей між старшими та молодшими на самих ранніх етапах социогенеза на більш широкий соціальний контекст, виступали в вигляді розвинених і ретельно диференційованих систем психологічного примусу. Коли ми говоримо про психологічний примус, то маємо на увазі під цим цілеспрямоване прищеплення психіці ініційованих станів, які давали можливість впровадити в їх поведінку заздалегідь передбачені моделі без активної участі в цьому процесі свідомості учасників ініціації. Одним з важливих факторів психологічного впливу, використовуваних ритуалом, було наслідування. Однак тут воно виступає у вищій формі, формі імітації, що передбачає відоме абстрагування від безпосереднього об'єкта наслідування. У ході цих ритуалів ініційовані імітували дією ті поведінкові норми, яким їм належало слідувати в майбутньому, тобто після здобуття нового соціального статусу. Досить докладні описи таких ритуалів у бемба дає А. Річардс [250, с. 120-169]. 

 Таким чином, ця форма ритуального поведінки нав'язувалася ініційованим логікою самого ритуальної дії, яка передбачала відтворення відповідних норм - його учасниками незалежно від індивідуального ставлення до них ініційованих. А. Валлон так визначив роль наслідування в ритуалі: «Вже тоді подання прагнуло до зміни і напряму ходу речей. Але його область ще була занадто обмежена для того, щоб воно могло почерпнути звідси відповідні навички. Отже, подання також змушене було повернутися до наслідувальному жесту з метою знайти в ньому одночасно засоби дії і конкретне супровід, який необхідно, щоб воно остаточно утвердилося в поведінці індивіда »[39, с. 169}. -На зв'язок наслідування (імітації) з усім КОМПЕКС уявлень вказував і А. А. Леонтьєв: «Як дзвінок викликає у собаки певну комплексну реакцію, аналогічну реакції на м'ясо, так тут імітація трудової дії (щ 

 пов'язаний з ним звук) викликала у первісної людини уявлення про трудовий ситуації в цілому, зокрема о5 об'єкті дії »[83, с. 54]. 

 Крім наслідування важливим механізмом психологічного впливу, безумовно підсилює ефект навіювання і активно використовуваним ритуалами переходу, був і музичний; і особливо танцювальний ритм. Занурення ініційованих а і єдиний ритм сприяло виникненню у ініційованих j почуття єдності, згуртованості, тобто встановленню такого емо-j цнонального клімату між ними, при якому різко возра-j стала їх сугестивність, що, в свою чергу, створювало необ-j дімие умови для несвідомого засвоєння переданої в - процесі рітуального.действа соціальної інформації. JI. С. Ви-j готський, розбираючи переживання героїв «Крейцерова соната> | Л. Н. Толстого, зауважив:« Друга риса, яка помічена в | цьому описі вірно, полягає в тому, що за музикою при-і знається примусова влада, і автор правий, коли говорить, 1 що музика має бути державною справою »[42, с. 320],! Музичний супровід і танець в сінполітейних гро-1 вах були невід'ємними атрибутами ініціацій. Посеред-1 ством танцю, наприклад, що ініціюються імітували ті соціаль-1 ві норми поведінки, яким їм належало слідувати після | вступу до «нове життя». I 

 Л. Н. Федорова, професійна танцівниця, яка б-1 ла в тривалому службовому відрядженні в Африці і яку * танець цікавив передусім з професійної точки зр «- І ня, побувавши у віддалених від міст районах, де традицій-j ний життєвий уклад продовжує в багатьох своїх проявляєтьсянями 1 ннях зберігатися, зазначала: «Цікаво, що через художні-1 венно-виражальні засоби танцю легко проглядається * весь коло турбот і обов'язків жінки ... в танцювальних и діях відображено її положення в громаді, її взаимоотноше-* ня з чоловіком, вдачу і характер, властиві узагальненому образу f жіночого ідеалу »[118, с. 91]. І 

 Оволодіння ритмом, пластикою, сформованими в ток | чи іншої конкретної спільності, було важливим моментом в про-: цессе соціалізації підростаючого покоління.

 Як підмітила '- Л. Н. Федорова, молодь спеціально навчали пісням і тан-) цам при підготовці до ритуалів ініціації, що було характер-але й для доколоніальних африканських суспільств. О. Ю. Арте-| мова з посиланням на матеріали, зібрані П. Хернондезом в до Океанії, також зазначає: «Маленьких дітей навчають танцювати, як тільки вони починають ходити ... Всякий новий танець дорослими-1 дих діти намагаються виконати в своєму колі, і, побачивши, з ка-у кой серйозністю танцюють дівчатка і хлопчики двох-трьох років,} можна подумати, що при цьому вирішується їхнє життя »[23, с. 42J. ^ Для більш повного розуміння ролі танцювального ритму; * як механізму, який формував емоційний клімат між-j 

I

 , А ду брали участь у ритуалі переходу, який, у свою чергу, забезпечував несвідоме засвоєння соціальної інформації ініційованими, можна, як нам здається, провести тут опису емоційних переживань, яких зазнала Л. Н. Федорова, безпосередньо беручи участь у цих ритуалах. Маючи високу ритмічної культурою, вона змогла цілком влитися в африканський ритуальний танець, відчути всю гаму емоційних відчуттів, яка у неї виникла в зв'язку з цим, а головне, перекодувати їх на доступний нам мову понять і категорій. Наведемо рядки з її книги: 

 : «Зібравши всю увагу і зосередившись на ритміці її рухів (танцюючої юрби. - В. Б.), я незабаром стала відчувати, що все моє єство, навіть биття мого серця підпорядковується загальному імпульсу танцю ... Все в мені було співзвучно цьому загальному рухові. Важко сказати, коли було зроблено перший рух, воно народилося мимоволі, викликане сильним ритмічним імпульсом. Далі, я немов попливла, підхоплена течією хороводу танцюючих, стала частиною цього живого організму, ланкою невидимою ритмічної ланцюга. Я не замислювалася про рухи, моє тіло реагувало на найменші нюанси ритму. Воно слухняно жило в заданій пластиці. Як це не дивно, але саме ця залежність, фізична підпорядкованість танцювального процесу народжувала відчуття легкості, якесь внутрішнє розкріпачення. І ще було дивовижне відчуття себе частиною цієї рухомої маси людей, почуття; тісному зв'язку з ними. У цьому була якась надійність, захищеність ... після обряду ... довго залишалася в приємному збудженні і відчувала ритмічний контакт, що зв'язує мене з учасниками обряду ... протягом багаторічної практики-подібний стан виникало завжди, коли мені доводилося стати учасницею дії, незалежно від його функцій, його етнічної приналежності ... Я відчувала всім своїм єством те єднання величезної маси людей, яке виникло в процесі танцю. Ця дивовижна манлива сила була здатна об'єднати сотні учасників в потужний, що живе одним; диханням організм. І не тільки підпорядкувати загальному ритму фізичні дії людей, а й створити споріднену, духовну близькість і психологічну спільність ... Всякий раз, відчуваючи на собі вплив цієї внутрішньої пульсації, дивуєшся її підкоряє силі. Вона міцно тримає кожного, хто стає її бранцем »[118, с. 25-27]. 

 Важливим моментом для досягнення внушающего ефекту стає психологічна схильність суггерента до навіювання [78, с. 29]. В. М. Бехтерєв вважав, що особливо сприятливими умовами для навіювання є панівні серед багатьох осіб настрою одного і того ж роду та однакові за характером афекти, що розвиваються в періоди наснаги народних мас і загального психічного викличу-'дення, пов'язаного з певною надією чи очікуванням {30, с. 46]. Такий, за образним висловом Л. С. Виготського, «психологічний документ», який би дав нам уявлення про те психічному стані очікування, яке сприяє ефективному впливу навіювання і яке, по всій видимості, випробовували ініційовані напередодні початку ритуалу, можна знову ж знайти у Л. Н. Толстого в описаному ним стані П'єра Безухова перед посвятою його в масонську ложу: «П'ять хвилин, які він пробув з зав'язаний очима, здалися йому годиною. Руки його набрякли, ноги подка шивались: йому здавалося, що він втомився. Він відчував найскладніші н різноманітні почуття. Йому було страшно того, як би йому не виказати страху (виказати страх під час ритуалу ініціації, в ході якого юнаки, як правило, піддавалися самим болісним процедурам, було також недозволітельно для його учасників. - В. Б.). Йому було цікаво дізнатися, що буде з ним, що відкриється йому (зазвичай під час ініціацій учасників посвячували в ті таїнства, які були забороненими для непосвячених, тобто не пройшли ініціацію. - В. Б.): але найбільше йому було радісно, що настала хвилина, коли він, нарешті, набуде на той шлях обновленні до діяльно-добродіяльності життя, про яку він мріяв ... » 

 Етнографічні матеріали з різних народам світу дають уявлення про ту ретельності, з якою молодь готувалася до ритуалу ініціації. Термін цієї підготовки (точніше, безпосередній, спрямованої підготовки, оскільки а вся попередня життя розглядалася хлопчиками як підготовка до цієї події) міг варіюватися від декількох місяців до декількох років. Цей період часу вони, ка * правило, проводили в самоті, в тонкощах освоюючи правила; ритуального поведінки, ретельно вивчаючи вірування соціуму. На них могли накладатися різноманітні заборони, якось: j харчові, сексуальні, на переміщення в просторі і т. д. \ Тут же відзначимо, що жоден юнак не міг не мріяти про и переході в більш високу соціальну страту, що відбувалася І після проходження ритуалу, так як престиж високого соки-j ального становища закріплювався в ідеологічних представлю-j пах сінполітейних товариств. Проходження ритуалу ініціації І (успішне) означало вступ в «нове життя», з новьшв! правами і обов'язками. Одним словом, характер подготовн j молоді до ініціації в цікавлять нас суспільствах должеа I був надійно забезпечувати ефективність безпосереднього j навіювання, здійснюваного в процесі самого ритуальної дії. I 

 Хоча дія переважало в арсеналі засобів, використовуючи-* екпортувати ритуалом для надання внушающего ефекту, слово так-і ж відігравало важливу роль у цьому процесі. В ході проведення 1 ритуалів зазвичай вимовлялися різного роду клятви, за-j клінанвя, повчання і т. д. У цьому емоційному кліматі, 'який формувався під час таких ритуалів, слово оказ-^ 

 I B3J0 буквально гіпнотичний вплив на ініційованих. >

 На думку Б. Ф. Поршнева, «якщо в наявності повна обезогово-І р0Чное довіру ... то людські слова у слухача викликають з повною необхідністю ті самі уявлення, обра-'У і відчуття, які має на увазі що говорить, а повна 

 : Ясність і беззастережність цих викликаних уявлень с. ж необхідністю вимагає дій, начебто ці перед-; тиску були отримані спостереженням і пізнанням, а не по- -

 засобом іншої особи »[111, с. 155]. Він також вважає, що ?

 при повному або майже абсолютній довірі між людьми и вплив слова на психіку людини можна позначити в 

 якості гіпнотичного: «Мовний вплив є нездоланним або, як кажуть, фатальним, якщо тільки не паралізовано недовірою - психічним актом відмови» [111, с. 157]. 

 У цьому ж зв'язку слід приділити увагу такому відомому явищу, наблюдаемому етнографами в ритуалах переходу у різних народів даній стадії еволюції, як ритуальне порушення прийнятих норм поведінки. Ми вже торкалися цього питання, пояснюючи цей алгоритм поведінки, який визначив в і певної міри становлення людської ієрархії і ОЕО-'ливо чітко проявився на вищих етапах первинної -

 формації. Результатом було, як ми пам'ятаємо, отримання пси-s хологические переваги вищих соціальних страт над 

 керованими за рахунок виникнення у останніх по відношенню до перших складного і взагалі-позитивно забарвлених-f го емоційного ставлення, але важливим компонентом кото- >

 рого був страх ... Тепер спробуємо пояснити наслідки цієї акції для психології «порушників». 

 З нашої точки зору, вчинення подібних вчинків 1 ініційованими об'єктивно сприяло психологічної дезінтеграції колишньої особистості ініційованих, що було необхідною умовою становлення нової, суб'єктивно пере-; жива, як свого роду емоційний переродження, яке здійснювалося разом із зміною соціального стану. 

 'Іншими словами, це був свого роду перерву поступовості, 

 'Який передував становленню нової особистості, тобто ін-!, Дівіді з новими правами і обов'язками. Аномальність по-'' ведення, як етап в психологічному розвитку індивіда, про- -

 диктувати, мабуть, психофізіологічними особливостями людини як соціально-біологічної особини. У всякому -

 випадку, аномальна поведінка в період статевого дозрівання 1 безпосередньо пов'язано з біологічними процесами в людському організмі. 

 Порушення (узаконене) норм поведінки ініційованими було свого роду моделлю цього природного процесу. Учи- ?

 тивая, що на ранніх стадіях социогенеза біологічне в чому детермінувало соціальне (поділ праці за статтю і віком), цей природний алгоритм міг спочатку 

 I тесту переплітатися з соціальним, наприклад при нейтрализа- ції вікової агресії соціальними методами, а саме груповим навіюванням. У подальшій ж громадської еволк ». ції соціальне віддалялося від біологічного, але, утримуючи в собі форму, певну біологічною еволюцією. Тому в ритуалах переходу на будь-якій стадії еволюції первинно! формації відтворюється один і той же поведінковий алгоритм, а саме момент громадського дійства, момент нару-; шення норми і, нарешті, перехід в нове соціальне перебуваючи-j ня. Мабуть, штучно вводиться ритуалами переходу] психологічна дезінтеграція особистості за допомогою діктує-j мого ними аномального поведінки надавала близьке за своїм Психобіологічний ефекту вплив тому, яке набл »- j далося в ході природного психофізіологічного розвитку, | при якому таке аномальне поведінка є необхід- j мим, обумовленим природою етапом цього розвитку. Собст-1 венно потреба в аномальному поведінці, або в «вчинення! вчинку », для придбання якісно нового психологічний-1 ського стану досить часто відчувають герої художні-1 ських творів, багатьом же це доводилося відчувати т | протязі власного життєвого досвіду. Подібне явище и добре описав Л. Н. Толстой в тому ж епізоді присвячена * I П'єра Безухова в масонський орден: «П'єр обійшов стіл і ува-1 справ великий, наповнений чимось і відкритий ящик. Це биа I труну з кістками. Його анітрохи не здивувало те, що він побачив, I Сподіваючись вступити в абсолютно нове життя, зовсім ОТ-I особисту від колишньої, він очікував всього незвичайного, ще * більш незвичайного, ніж те, що він бачив ». Представляє інтерес і опис Л. Н. Толстим психологічного складаючись »! П'єра після завершення ритуалу: «Після повернення домоі П'єру здавалося, що він приїхав з якогось далекого подорожі, де він провів десятки років, цілком змінився | відстав від колишнього порядку і звичок». ! 

 Епізод посвячення П'єра в масонську ложу відтворюючи? | В основних рисах структуру ритуалів переходу, характерних I для архаїчних суспільств. Палке бажання П'єра «вступити!; В абсолютно нове життя» і віра в те, що це можна здій-1 ществить таким чином, а також в цілому емоційність и натури героя роману певною мірою зближують його психо »- | гическое стан в цій ситуації з тими переживаннями, вича мали відчувати представники первинної фор-| 'мації напередодні ініціації. Таке пристрасне бажання визна-| лило і свідоме, цілеспрямоване відключення Пьерок f, понятійно-логічної сфери мислення, яка, як випливає з розповіді, вступала в конфлікт з існуючою ситу; єю, споруджуючи тим самим «смисловий бар'єр» на шляху вну-} танучого впливу ритуальних засобів. Наприклад: «У ту; хвилину, як двері відчинилися і увійшов-невідомий человеяЛ П'єр випробував почуття страху і благоговіння подібне тому яке він у дитинстві відчував на сповіді ... П'єр з захва-"j Тива диханье биттям серця посунувся до ритору ... підійшовши ближче, впізнав у ритор знайомої людини, Смольянах-нова, але йому образливо було думати, що увійшов був знайомий чоловік: який увійшов був тільки брат і доброчесний наставник. П'єр довго не міг вимовити слова ... » 

 Все це дає підстави припускати, що емоційні відчуття героя роману певною мірою порівняти з тими, які відчували представники первинної формації в ході ритуалів переходу. Однак ефект навіювання, описаний Л. Н. Толстим для тієї епохи, можна розглядати як справді «психологічний документ», де внаслідок характеру ситуації та індивідуальних особливостей героя відбилися ті пласти психічної структури особистості, які були визначальними на більш ранніх етапах її історичної еволюції, але були характерними для описаного часу. Для індивіда того культурного кола, до якого належав П'єр Безухов, визначальним був понятійно-логічний тип мислення. Тут вже можна було говорити про наявність багатоваріантності поведінки в певній ситуації, яку допускала суспільна мораль. Таким чином, індивід цього соціального шару мав можливість вибору поведінки, коли руйнувалися поведінкові стереотипи минулого, а їх ідейно * психологічні регулятори, такі, як мораль і моральність, наприклад, самі стали об'єктом критичного аналізу розуму. Згадаймо хоча б дискусію про добро і зло між П'єром Безухова і Андрія Болконського: «Одне, що я дякую бога, що не вбив цієї людини, - сказав П'єр, -

 Чому ж?-Сказав князь Андрій. - Убити злий собаку навіть дуже добре. 

 Ні, вбити людину недобре, несправедливо ... »і т. д. 

 Тому сила психологічного впливу ритуалу на П'єра не могла визначити його поведінку в майбутньому, так як вибір поведінкової моделі у всьому різноманітті життєвих ситуацій, з якими він стикався, насамперед залежав від діяльності понятійно-логічного мислення, що протистоїть у відомому сенсі несвідомим механізмам регуляції поведінки, формування яких багато в чому забезпечувалося ритуалом. Матеріали по Африці також свідчать 

 про те, що сила дії ритуалів переходу на поведінку ініційованих була найбільш помітною в колоніальний період в суспільствах, що не зазнали впливу європейської культури. Це відзначали і дослідники Африки. М. Вільсон, наприклад, дорікала в некомпетентності антропологів, які не можуть відповісти на питання, яким чином ритуал впливає на психіку людини: «Але ми маємо можливість спостерігати, як під впливом дії і слова в процесі ритуалу докорінно змінювалося поведінку людей після завершення святкування »[285, с. 68]. 

 У районах же, де європейський вплив було достатньо сильним, що приводило до різкого зростання ситуацій, сре-| ді яких індивіду необхідно було робити вибір, ритуал I як засіб психологічного впливу втрачав СВОЮ ефек-I тивность. Так, старики коса, за відомостями А. Річардс, народ. | Ності, яка проживає в передмістях Кейптауна, постійно жа-| лову на те, що «молодь після ініціації продовжую jl поводитися безвідповідально» [250, с. 120]. 

 Таким чином, ритуали переходу були важливим механіз-| :: мом тієї влади, яку прийнято визначати як влада тра-Ц Діцин в суспільствах первинної формації. В їх основі дежаїїі поведінковий алгоритм, що сформувався на ранніх стадіздIі: социогенеза під тиском об'єктивної необхідності преодо-^ лення природних психобиологических протиріч, метушня-1 'кавшіх між поколіннями, і насамперед представниками!! чоловічої статі. Громадське навіювання було тим засобом, 1 | - яке використовувалося ритуалом для закріплення в усвідомлював! людей склалася в суспільстві соціально-політичної иерар-І хні, для забезпечення її простого відтворення. У міру ® 'еволюції соціальної структури в рамках первинної форма-® ції, що одночасно означало і посилення протиріч мех.к ду різними соціальними стратами, зростає і роль рм.>' Туада як засобу психологічного примусу, покликаний »! го певною мірою зняти ці протиріччя, підпорядкувавши Ер інтересам громадської організації. Цей факт був відзначений § Г. Спенсером: «Разом з перетворенням простих товариств ijf складні ... виникає велике число обрядових правил, pery-J лірующіх всі життєві дії »[115, с. 227]. f, 

 Зростання ролі ритуалу переходу в якості засобу | | психологічного примусу відбувалося за рахунок більш аі-І; тивного використання психофізіологічного механізму за-»; лрета, через кількісне збільшення культурної норми тЩЩ як регулятора поведінки, а також більш жорсткої її діффШ ренціаціі відповідно до соціальної ієрархією. Зраджувала »| § і структура ритуалів переходу в плані совершенствовавім використовуваних засобів для надання більш ефективного вау-® танучого впливу на ініційованих. Ця тенденція звіт-»ливо простежується як на африканському матеріалі, так до ш1 | матеріалі народів інших континентів. А. Абрамян, осном-Щ ваясь на етнографічних матеріалах, зібраних М. МепедК дійшов висновку: «Спочатку церемонії ініціації тієщ були настільки болісні для посвятять, а сучасні шф-Щ ціаціонние комплекси є історично зумовленої різновидами більш архаїчного комплексу, колись фр роко поширеного по всьому континенту і не включавше-,> го в себе багатьох болісних операцій типу обрізання і суб-г инцизии »[18, с. 55]. - и 

 Розгляд проблем, пов'язаних з владними ставлюся | р Ц мі, у тому числі соціально-психологічним аспектом цих від-> ношений, невіддільне від питань лідерства. Іншими словак будь-яка влада індивіда, соціальної групи, класу і т. д. в кінцевому рахунку виступає як нав'язування волі одних людей др \ 'гим. Ф. Енгельс писав, наприклад: «Ми в достатній мірі могли переконатися, що повна рівність двох воль існує лише до тих пір, поки обидві ці волі нічого не бажають, але як тільки вони перестають бути абстрактними людськими волями і перетворюються в дійсні індивідуальні волі, в волі двох дійсних людей, - рівність негайно ж припиняється ... одним словом, яке розрізнення в якості обох воль і супроводжуючих їх інтелектів виправдовує нерівність між людьми, яке може доходити до підпорядкування »[10, с. 104]. 

 Найважливішою соціальною передумовою влади традиції було постійне просте відтворення соціальної інформації, яке на даному етапі розвитку громадської організації могло здійснюватися лише за лідируючої ролі старших, були головними її зберігачами та джерелами передачі. Основою їх психологічного домінування був природно формувався емоційний клімат між старшими та молодшими і забезпечував засвоєння останніми соціальної інформації шляхом наслідування. На пізніших етапах соціалізації психологічну перевагу старших, що дозволяло їм домінувати у вольовому відношенні, формувалося і закріплювалося соціальною організацією, яка використала для цього такі механізми, як заборона і ритуал. Таким чином, вікове домінування змінювалося соціально-віковим. У міру еволюції первинної формації соціальновозрастное домінування грало все більш помітну роль, все більше відривається від своєї біологічної основи. Це, зокрема, виражалося в тому, що пересування індивіда з соціально-вікової ієрархії, яка, по суті справи, визначала структуру будь-якого суспільства, на якій би стадії первинної формації воно б не знаходилося, все менше залежало від природних біологічних змін в організмі людини . У деяких відомих етнографам сінполітейних суспільствах цей принцип отримав найбільш повний розвиток, знайшовши, таким чином, свою логічно завершену форму. Особливо яскравим прикладом у цьому зв'язку були товариства з так званими віковими класами. Вони були широко представлені в Східній Африці [63]. 

 Віковий принцип в тій чи іншій формі пронизував всю соціально-політичну ієрархію первісних суспільств. Описуючи життя зулусів, А. Брайант писав: «Що відчуває будь мешканець крааля від свого батька, то, в свою чергу, він переносив, правда, у меншій мірі, на молодших, вимагаючи від усіх молодше його за віком або стоять нижче його на суспільній сходах такого ж покори, якого вимагав від нього старший. Поряд з вимогою цілковитого покори розвивалося не тільки повага до старших, але щось біль- шиї, благоговіння до всіх, хто старше. Це благоговіння було загальним. Маленький хлопчик почитав старшого хлопчика, - останній свого старшого брата, а всі разом своїх народите-| лей »[35, с. 127]. Г. Спенсер звертав увагу на соціальну 1 обумовленість вікової термінології: «У патріархальному 1 суспільстві назвати себе сином іншої особи рівносильно на-| кликати слугою його або рабом його» [115, с. 190]. На його думку, | слова, які виражали старшинство, з часом перетворювалися в I почесні титули. Розбираючи етимологію європейських дворян-I ських титулів (граф, барон і т. д.) епохи феодалізму, він поки-| зали їх зв'язок з віковими категоріями більш раннього періоди-1 да [115, с. 199]. I 

 У міру еволюції первинної формації, як ми зазначали, 1 соціальна диференціація за віковим принципом прояв-| лялась більш чітко. Це зумовлювало, внаслідок описаних I нами механізмів, і посилення влади старших, що розуміється як 1 зростання психологічного насильства з їхнього боку. Так, якщо I у нуер, соціально-політичний розвиток яких знаходилося I на досить низькій стадії, старійшини, за спостереженнями | Е. Е, Еванс-Прічарда, мали примарну владу над своїми I молодшими родичами [130, с. 158], то у зулусів, проїла-I вившись розвиненою військовою організацією, А. Брайант спостеріга-1 дав загальне повагу і благоговіння до старших, а їхня влада I над молодшими, за його словами, була подібна влади царя або | живого бога, якому надавали покірність як за життя, 1 так і після його смерті [35, с. 141]. 

 Таким чином, лідерство, засноване на віці, забез-1 Чіва вольове домінування старшим соціально-віковим 1 групам. Цей тип лідерства закріплювався в соціальних нор-1 мах на самих ранніх етапах суспільної еволюції, виступаючи 1 в результаті як формальне лідерство. Його соціальна функ-| ція була детермінована процесом суспільного воспронз-Ї ництва, змістом якого на даній стадії еволюції § була передача життєвого досвіду від покоління до покоління-t нию. ц 

 Саме в цьому процесі Г. Спенсер вбачав возникно-; вение так званого «урядового почуття». «Bo-пер-| вих, емоційна природа, яка обумовлює загальний образ | поведінки, успадковується від предків, будучи продуктом всіх I діяльностей цих останніх, по-друге, приватні мотиви, пря-| мо або побічно визначають робилися спосіб дію-f вия, внушаются на ранніх ступенях розвитку старшими при I посередництві вимог, вірувань і звичаїв, успадкованих ... t Кажучи коротко, "урядове почуття" є Наші-| ленним і організованим почуттям минулого »[115, с. 228J1 и« Під урядовим почуттям »Г. Спенсер розумів не повинна | що інше, як почуття ієрархічності, яке тісно взаимосвя-I зано, якщо не співпадає повністю з почуттям корпоративності.) Дійсно, витоки цього почуття лежать в характері емо-' авональних взаємин старших і молодших, відповідна організація яких забезпечувала існування суспільства в просторі і в часі. На базі цього почуття, на чому ми далі зупинимося докладніше, виникали і перші політичні ідеології, і зокрема певною мірою культ предків, який закріплював у свідомості людей сформовані у суспільстві владні відносини через апеляцію до авторитету минулого (предків). Для збереження і зміцнення почуття корпоративності, а значить, і для збереження і зміцнення владних відносин в існуючій формі правлячі групи всіх часів і народів досить вільно зверталися зі своєю історією, трактуючи її таким чином або вихоплюючи з неї ті факти і події, які сприяли більшої консолідації народних мас навколо цих груп. 

 Лідерами в суспільствах первинної формації часто ставали також індивіди, що володіли особливими, вродженими здібностями надавати вселяє вплив на оточуючих, сприяючи тим самим спільним колективним співпереживання подій, що вело і до зростання корпоративності даного колективу. Саме в цьому і складалися соціальні підстави такого типу лідерства. Ці індивідуальні властивості «грают певну роль для здійснення лідерських функцій і на більш пізніх етапах суспільної еволюції. 

 В. М. Бехтерєв писав: «При цьому впливі героїв на натовп забувають про навіювання, тієї важливої силі, яка незалежно від сили розуму і енергії служить могутнім знаряддям в руках щасливо обдарованих від природи натур, як би створених бути керівниками народних мас» [30 , с. 174]. 

 Етнографічні матеріали з різних сінполітейним товариствам дають підстави припускати, що часто такими лідерами ставали люди з вродженими психічними аномаліями, які виражалися в підвищеній збудливості, здатності впадати в транс і т. д. В Африці, наприклад, такі індивіди були чаклунами, шаманами, пророками і т. д. Ці поведінкові «документи» можна фіксувати і в суспільствах, розвинених у соціально-економічному відношенні. В. М. Бехтерєв обстежив психічно хворого Мальованого, який був керівником однієї з релігійних сект. Під час спільних молитов, коли Мальований починав тремтіти («трястися», за місцевим висловом), у присутніх також були вздрагіванія і судоми [30, с. 100]. Мальований вселив своїм послідовникам слухові галюцинації і запахи. Перш ці галюцинації виникали у самого Мальованого, а потім вже передавалися їм (внушались) його послідовникам. Причиною ж виникнення цих відчуттів у нього самого були специфічні особливості психіки Мальованого: «Не можна сумніватися в тому, що обмани почуттів, виникаючи під впливом коркового збудження, нерідко діють на психічну сферу подібно кожному сторонньому навіюванню і викликають потягу і 

 спонукання, проти яких людина не в змозі бороти як і проти діючих навіювань »[30, с. 111]. I 

 Роль таких лідерів особливо велика була під час раз-| особистого роду церемоній, ритуалів і т. д., тобто тих подій в I життя суспільства, які мали для нього особливу значимість, | виражалася у формі колективних співпереживань людей. I Представляється, таким чином, що первинним у процесі | взаємодії лідерів і колективу людей був все ж со-1 альний момент, роль ж лідера зводилася до різного ро-1 да маніпуляціям психічним станом колективу, обуслов-1 ліпним саме цим моментом. Іншими словами, возникнове-1 і не даного типу лідерів у першу голову було продиктовано-| потребами самого суспільства в організації певного | емоційного стану, а потім вже індивідуальними про сек 1 бенностями особистості, психічні особливості якої отвеча-I чи вимогам суспільного запиту. Часто ж пріоритет I в цій взаємодії віддається саме цим особистостям, спо-| собнимі, як передбачається, впливати на суспільство, ведучи | його в ним же обраному напрямку. У зв'язку з цим цікаві I спостереження Л. Н. Федорової за поведінкою африканського зна-харя під час ритуалу зцілення хворої. Сам факт із а боле-'ваності, за уявленнями африканців, таїв для суспільства? чималу небезпеку, так як свідчив про наявність в об-<ществе чаклуна, а саме наслідком чаклунських чар рассмат '* Ріва будь-яка хвороба. Тому це подія співпереживав:! - Весь колектив: «Все це дія підпорядковувалося кволому на ^ вид дідка, реагуючи на хриплуватий вигуки, довгі и вокальні тиради, наказові жести ... Помахуючи невеликі-<- шим віночком з трав і щось мукаючи по-старечому собі під> ніс, цілитель став швидко, дрібочучи босими ступнями, обходити 'всіх сидячих на землі. Від того, що хоровий спів було раптово зупинено і всі присутні застигли в нерухомо-; - *, сти, це нечленороздільне мукання старого, здавалося, котрі три-І лось до безкінечності ...  

 Основною соціальною функцією такого типу лідерства на даному ступені суспільної еволюції було зміцнення корпоративності колективу. Діяльність цих лідерів, по суті, була спрямована проти дезінтеграційних сил, пов'язаних із зміною статусу окремих індивідів або груп, що обов'язково супроводжувалося ритуалом. Сила ж впливу ритуалів на психіку його учасників багато в чому залежала від властивостей такого лідера. 

 Вище ми розглянули ті соціально-психологічні механізми, які лежали в основі «влади традиції», що виражалася в невмотивоване дотриманні індивідом соціальних норм поведінки, а також у підпорядкуванні лідерам. Важливою видається зв'язок владних відносин цієї стадії еволюції з ідеологічними уявленнями, тобто відображенням їх у свідомості людей. Безсумнівно, будь-яка ідеологія є в кінцевому рахунку відображенням економічних відносин, однак вона не може бути виведена безпосередньо з них, а тільки через соціальну психологію, яка є сполучна ланка між економікою та ідеологією. За висловом Г. В. Плеханова: «Все ідеології мають один спільний корінь:" психологію даної епохи "» [106, с. 554]. 

 На наш погляд, найбільш ранні ідеологічні уявлення неминуче повинні були відображати ті психічні процеси, які супроводжували становленню соціальних норм поведе-ня. Насамперед це стосується емоційних переживань, пов'язаних з психофізіологічних механізмом заборони, найважливішим складовим яких був страх. 

 Відзначимо, що прояв такого почуття у людини докорінно відрізняється від пасивно-оборонного рефлексу, який визначає поведінку тварин. У людини страх направляє його на творчу діяльність. Це почуття змушує його «осилити себе у сфері людської практики - у сфері творення: це суперечливе почуття ... обидва ці почуття сумісні в одній людині на користь творення, але не на користь суєти »[129а, с. 495]. Більше того, страх нерозривно пов'язаний з творчою діяльністю людини: «Це саме дивне почуття, яке охоплює кожного справжнього художника перш, ніж він приступить до вираження свого ідеалу» [129а, с. 496]. 

 Можна припустити, що саме страх, виникнення якого було обумовлене процесами гальмування в психічній сфері людини, в зв'язку з формуванням соціальних норм поведінки служив психологічною базою ранніх ідеологічних уявлень. Такі уявлення, якщо слідувати 

 цією логікою, повинні були передусім відбивати складалися-; шуюся в суспільстві організацію з притаманною їй системою сопод-і лагоджена ієрархічних рівнів. Подібне припущення ми де-гавкотом на тій підставі, що основна функція страху, про що и йшла мова вище, полягала в закріпленні виникала в гро-j ве ієрархії на психологічному рівні. j 

 Слабкий рівень розвитку понятійно-логічного мислення 1 на даній стадії еволюції, перевага в ньому емотивного 1 елемента визначили і форму цих уявлень. Єдність-j але можливою формою могла бути фантазія, яка, за I Л. С, Виготському, була «як би другим виразом емоції» 1 [42, с. 264]. Він вважав, що «почуття і фантазія є ве | двома один від одного відокремленими процесами, але по суті 1 одним і тим же процесом, і ми маємо право дивитися на фантазію, | як на центральне вираження емоційної реакції» [42, | с. 265]. Знову ж осмисленню у фантастичних образах поса-1 іи були підлягати насамперед ті соціальні відносини, 1 які складалися між людьми в процесі спільно! 1 діяльності, так як, по-перше, саме вони були джерел 1 соціальних емоцій, включаючи і почуття страху, а по-друге, 1 тому що політ людської фантазії, як показують дан-1 ві історичної психології, мав бути обмежений КОЙ- I кретной-дієвими ситуаціями. А. Р. Лурія писав в це! | Зв'язку: «Все, що відомо психологічній науці, змушує 1 думати, що уява набуває рис діяльності, 1 обумовленою складними мотивами, лише на відносно позд-1 них стадіях розвитку. На ранніх етапах воно ще довгий час продовжує бути пов'язаним з безпосередньою ситуацією, володіючи, як і всі інші психічні процеси, мимовільним характером »[85, с. 139]. 

 Відповідно до вищевикладеного, культ предків, добре відомий етнографам тип ідеологічних уявлень, прояв якого можна в тій чи іншій мірі фіксувати у всіх I первісних народів, є не що інше, як результат отраже-У іія в головах людей процесу становлення соціальної ієрархія-J хии, в якій старші мали переважне значення. - | В основі цих уявлень лежить віра людей в сверх'естест-| ються можливості старших (предків). Наділення предка ® | надприродними МОЖЛИВОСТЯМИ суть - вираження тієї ж I емоції страху, що служила психологічною основою цієї идео-I логін. «Страх ... суть один з основних елементів даної струк-| тури (суперлічності. - В. В.), її підмет, її початок »I [129а, с. 494J Якщо у відомих сінполітейних соціумах зі {, слабо вираженою соціально-політичною організацією відно-шення до старших можна визначити як повага, шанування Г <і т. д., то в розвинених в цьому сенсі суспільствах таке ставлення? межувало з їх обожнюванням. У реальному житті це прояв-| лялось в беззаперечному підпорядкуванні молодших старшим. 

 М. Вільсон відзначала, що в основі дотримання норм поведінки 1 у ньякуса лежала віра в містичну силу старших: «Їх гніву боялися, так як, на думку ньякуса, старші діяли не поодинці, а в тісній взаємодії з духами (слід розуміти з предками. - В. Б.)» [285, з . 84]. Величезною владою володіли старші і у зулусів. Так, становище батька в зулуською родині описував А. Брайант: «Ми навряд чи можемо уявити покірність і повагу, які надавали всі члени сім'ї: цьому владиці, як за його життя, так і після його смерті» [35, с. 273]. За справедливим зауваженням А. А. Кара-Мурзи, «поява релігійного шанування предків стає можливим завдяки вирішальним змін у суспільному бутті колективу ... Ієрархізація надприродних образів була лише "фантастичним відображенням" реальної соціальної иерархизации »[64, с. 108]. 

 Коли мова йде про ранні ідеологіях, і зокрема про культ предків, навряд чи слід намагатися описувати їх у вигляді більш-менш строгих теоретичних концепцій, так як на цій стадії еволюції психічних процесів вони переваг венно збігалися з соціальною психологією, де уявлення і емоції ще були злиті воєдино. Тому спроби європейських дослідників описати їх були не що інше, як перекодування в основному чуттєвого начала на мову понять і категорій. В результаті таким ідеологіям неминуче нав'язувалася то теоретичний зміст, якого у них попросту не могло бути. Природно, для М. Вільсон, наприклад, культ предків - це шанування мертвих, для І. Копитова ж - поклоніння живим старійшинам, хоча, напевно, і те й інше вірно за умови відсутності в архаїчному мисленні чіткого вододілу між життям і смертю. 

 Якщо виникнення ідеології культу предків було пов'язано з відображенням у свідомості людей норм поведінки, що визначали суспільну ієрархію і що були, по суті справи, формою вираження соціальних емоцій, що виникали у зв'язку з процесом становлення цих норм, то в плані суспільного відтворення такі подання виступали первинними по відношенню до підростаючого покоління, активно формували ці норми поведінки, сприяли вихованню емоцій, що відбивали в психіці людини склалася в суспільстві ієрархію. Важливим механізмом не тільки психологічного, а й ідеологічного впливу був ритуал ініціації або ритуали переходу в широкому сенсі слова. 

 Ритуали були тісно пов'язані з уявленнями культу предків, освячувалися їх авторитетом. Це, зокрема, виявлялося в лідируючій ролі старших в процесі проведення ритуальних дій. Саме в ритуалі бачить А. Валлон активний початок ідеологічних уявлень у формуванні людей первинної формації: «Настав момент, коли діяльність людини стала спрямовуватися чимось іншим, окрім автоматизмов, використовуваних для задоволення потреб ... 

 настав момент, коли вона стала підкорятися обрядам, що відрізняється від самого предмета, коли вона стала прагнути реалізовану образи і виражати поняття, що виходили за рамкв і її чуттєвої зовнішності: з цього моменту і починаєте * велика спроба представників теорії, яка повинна при-і вести людський рід до осмислення всесвіту, в той же час - нескінченно збагатити його власну свідомість, відірвавши його І від простих депресивних або тонічних чергувань желаніі І і їх задоволення, страждань, породжених потребами,] і імпульсів, породжених бажанням, і спокійним стан »| ? без ініціативи, без спонтанності, яка за ними слід »| 

 засобом ритуалу, соціальна інформація закріплювалася g1 тому числі і на ідеологічному рівні. Іншими словами, боязні 1 порушити норми поведінки, яка психологічно була 1 обумовлена психофізіологічних механізмом звички s I заборони, відбивалася у свідомості в якості острах порушити! приписи предків, від яких, як передбачалося, неіз-j беж але мало наслідувати покарання. I 

 У ритуалах переходу яскраво простежувалася і ідея перероджуся-j дення. Так, проведення через ініціацію означало не тільки! отримання нових прав і обов'язків, а й нового імені, сім-1 волів і т. д. Видається, що сама ця ідея була першою-1 чально імітацією природного процесу статевого дозрівання, | для якого характерно сильне, часом до невпізнанності, з-і менение зовнішності, голосу і який найбільш інтенсивно, | як відомо, протікає у представників чоловічої статі. '| Ідея переродження в процесі ритуалів переходу чіткий-1 під виявлялася в імені. По завершенні ритуалів індивід * (або група) отримував нове ім'я, яке саме по собі виступу-1 ло як носій певних соціально-політічешк 1 властивостей. Таке ставлення до імені представників архаїчний-I ських товариств пояснюється насамперед стадіальні свойет-1 вами їхнього мислення, в якому «слово у них вживалося ка * | ім'я власне, як звук, асоціативно пов'язаний з тим ш § іншим індивідуальним предметом» [45, с. 97]. Таким образо »,! слово в тій ситуації виступало носієм тих же властивостей, що * і відомий предмет або явище. Леві-Брюль наводить ма-| теріали по китайцям, зібрані І. Грунтом в кінці XIX - початку XX в.: «Китайці мають тенденцію до ототожнення ^, імен з їх носіями, тенденцію, яка виявляється пліч Про бій |-з їх засвідченої безліччю фактів неспособ-1; ністю ясно розрізняти зображення і символи від тих реаль-кісток, виразом яких вони є »[82, с. 32]. Мате-J; ріали, зібрані Р. Янгом в Африці по лугуру, свидетельст-1 вуют про те, що у них ім'я означало якусь абстракцію властивостей | масті, втілювану в особах (живих і мертвих), приналеж-(таження до правлячої спорідненої групі . За його словами, лугуру ніколи не скажуть, що вождь управляє людьми: «Про нього говорили - він править ім'ям» [287, с. 56]. 

 Протягом усього життя індивід мав кілька імен », які йому давалися у міру просування по соціально-вікової ієрархії, тому по імені можна було визначити його соціальний статус. А. Брайант зазначав у цьому зв'язку: «Іноді можна чути, як чоловік звертається до іншого з обуреним докором:" Іди, роди собі дитину і клич його І ім'ям, яким ти називаєш мене ". Сенс цих слів такий: 

 ; Не дитина твій, щоб ти міг зі мною так звертатися, на-; зувати мене потрібним ввічливістю іменем11. Так осаджують; того, хто в порушенні зулуського етикету назвав чоловіка його: особистим ім'ям, як звуть дітей, а не ім'ям клану або полку », 

 ; Як годиться »[35, с. 141]. 

 Ім'я грало, безумовно, найважливішим роль в ідеології культу предків. Леві-Брюль, посилаючись на обширний етнографічний матеріал, показав, що система імен часто була обмежена певним соціально-родинним колективом і «життя клану - це не що інше, як сукупність відроджень і смертей завжди одних і тих же індивідів» [82, с. 228]. Таким чином, життєвий цикл індивіда представлявся у вигляді послідовних перевтілень, в ході яких він знаходив певні права та обов'язки, включаючи і смерть як перехід у статус предка з подальшим відродженням його імені. Мабуть, природною передумовою для виникнення цих уявлень могла служити зовнішня схожість народжувалися нащадків з померлими членами соціально-родинного колективу. 

 Велика роль в ідеологічних уявленнях культу предків належала символам влади. Їх роль взагалі важко переоцінити в системі владних відносин будь-якій стадії еволюції суспільних відносин. Як зауважив Аристотель, «коли одні володарюють, інші знаходяться в підпорядкуванні, все-таки є прагнення провести різницю між тими і іншими в їх зовнішньому вигляді, в їх промовах і в знаках пошани» [22, с. 398]. Відомо, що ініціюються по завершенні ритуалів переходу отримували певні матеріальні атрибути, що символізували їх соціальний статус. Причому володіння цими символами прирівнювалося володінню самою владою [90, с. 58]. Таким чином, знак наділявся повною мірою тими властивостями, які він символізував. За уявленнями африканців, вождь, наприклад, отримував доступ до надприродних сил, через володіння яким-небудь предметом, який задумувався як би посередником між видимим світом живих і невидимим світом предків. Правитель міг наділити часткою влади іншого, просто подарувавши йому частину цього предмета. 

 Універсальним явищем для сінполітейних товариств була віра-в магію або магічна ідеологія. Безпосередньою причиною її виникнення були стадіальні особливості 

 -Мислення, характерні для представників первинної форма-I ції: «Кошти мислення, якими озброєний примітивна! - Інтелект, з неминучістю приводили до комплексного мищ. | Лению, готуючи психологічний грунт для магії »[4gi | с. 120]. Це комплексне мислення сприяло виникне-| нію у суб'єкта психологічної взаємозв'язку між ним а |-оточуючими його предметами, а також між цими предме-I тами і явищами. На думку Л. С. Виготського: «Магія при-1 ннмает владу над думками за владу над речами: природні закони заміщуються психологічними, те, що зближується 1 в думці, зближується для примітивної людини в дії-1 ності» [45, с. 116]. Звідси, за його ж висловом, «преоб-1 ладаном зв'язку суб'єктивної, що виникає з безпосередньо-; го враження, над пов'язаністю об'єктивною. Звідси напів-1 чає об'єктивна бессвязанность і суб'єктивна загальна! зв'язаність »[43, с. 256]. I 

 Суб'єктивна зв'язок усього з усім, і насамперед суб'єкта 1 з навколишнім світом, в основі якої лежала стадіаль-1 паю специфіка мислення, неминуче приводила первісної) 1 людини до спроб впливати на навколишній світ пекло. щ засобом цих зв'язків. Такий зв'язок в принципі і є та ма-§ гічна сила, за допомогою якої люди намагалися впливати на 1-навколишнє середовище. Уявлення про цю силу етнографи | виявляли у самих різних народів даній стадії ево-| люции. Леві-Брюль, зокрема, призводить матеріали А. Флет-I чер по північноамериканським індіанцям: «Вони розглядали НД * ® одухотворені і неживі форми, всі явища як про-| нікнут загальної життям, безперервної і схожою на вольову I силу, яку вони усвідомлювали в собі самих. Цю таємничу а силу, готівкову у всіх речах, вони називали ваканда, цим 1 шляхом всі речі виявлялися пов'язаними з людиною і між | собою. Цією ідеєю безперервності життя затверджувалася зв'язок I між видимим і невидимим, між мертвими і живими, I а також між осколком якогось предмета і цілим 1 предметом »[82, с. 92]. - І 

 У бена 40-х років нинішнього століття також можна було 1 фіксувати уявлення про такій силі. У них ці представ-\ лення мали яскраво виражену тенденцію до диференціації, що збігається з напрямком соціального розшарування, спеції-t-лизацией управлінських структур. Зокрема, мало місце І ототожнення її з верховним божеством, стоїть на чолі »'інших предків. У той же час досить очевидно про-* сматривать і її функція як загальної вольової зв'язку. За матеріалами Г. Калвіка, уявлення про магічну силу сре-? ді різних представників суспільства були неоднаковим т. Один казав: «" Мулунгі - вождь предків, які живуть | разом з ним ", 'але після певних роздумів додавав:" Магі--' етичні засоби знахаря є Мулунгі. Диявольська сила Коя-! дуна також Мулунгі ". Інший вважав, що чаклун вбиває по-j того, що це завгодно Мулунгі, і, коли духи предків не помо-гают 'людина також йде до Мулунгі. Говорили також: "Це лікарський засіб - моє життя, це мій Мулунгі, і без нього я умру11. Хворий говорив: "Мулунгі увійшов до мене",-знахар ж казав хворому: "Цей засіб допоможе тобі. Це М \-Лунгу" »[160, с. 99]. 

 'Беручи владу над думками за владу над речами, первісний індивід активно впливав на навколишній світ. Припускаючи наявність магічної сили, яка зв'язує його з навколишніми предметами, він організовував свою поведінку таким чином, щоб зробити певний вплив на ці предмети. «Відмінна риса магічного мислення, - писали Л. С. Виготський і А. Р. Лурія, - примітивного людини полягає в тому, що його поведінка, спрямоване на оволодіння природою, і поведінку, спрямоване на оволодіння собою, ще не відокремлені одне від іншого »[45, с. 116]. Найбільш характерним прикладом такого магічного впливу може ц.р. 'жити широко поширений серед відсталих народів спосіб, що полягав у наслідуванні властивостям того чи іншого предмета або явища (имитативная магія). 

 Однак перетворююча діяльність людини, звичайно, не зводилася до впливу на неї за допомогою магії, що навряд чи могло забезпечити їй виживання в складних умовах навколишнього середовища. В основі її була виробнича активність, в процесі якої індивід будував свою поведінку відповідно з логікою, що диктується йому реальними умовами життя. Однак ця діяльність здійснювалася їм переважно автоматично, без попередньої внутрішньої комунікації, за допомогою так званого практичного інтелекту. Коріння цього явища лежать в асинхронности розвитку практичного і мовного мислення, яке виразно фіксується н в онтогенезі. Дитина спочатку вчитися діяти і лише петом говорити. Тому логіка дій первісної людини не могла перетворитися на логіку його знань, сформульовану в поняттях і категоріях мови. Л. С. Виготський та 

 А. Р. Лурія бачили в розбіжності «лінії розвитку практично дієвого інтелекту, технічного мислення і мислення мовного, словесного" передумову для виникнення магії "» [45, с. 120]. 

 Відповідно з магічним світоглядом будь-який індивід міг, організувавши певним чином свою поведінку, впливати на навколишню дійсність, в тому числі і на інших людей. Однак на базі цих же уявлень виникали і забобони, коли деякі суб'єкти мали винятковими можливостями в цьому плані. Перш за все це були індивіди, так чи інакше виділялися на тлі інших. Так, лідери, в основі авторитету яких лежав вік, могли, як передбачалося, вельми істотно впливати ча події за допомогою контролю над магічними силами. Со- циально-психологічний механізм, який зумовив їх л йди-| ючий положення в рамках магічному ідеології, представ-ч ляется наступним. Виникнення соціального страху по | відношення до старших, як ми пам'ятаємо, було пов'язано з про-§ цессом становлення соціальних норм поведінки. На цьому емоційному тлі, в умовах обмежених можливостей> архаїчного мислення до встановлення об'єктивних зв'язків між причиною і наслідком на рівні аострактного знання, § природні переваги старших, насамперед у практиче-1 ської діяльності, які вони мали завдяки великому |> життєвому досвіду, неминуче розцінювалися цим мисленням І в якості особливих обдарувань в сенсі впливу на маги-етичні сили, які, як передбачалося, пов'язували чоло-jt століття з навколишньою дійсністю. При сприйнятті світу, исключавшем чітку межу між живими і мертвими, особливою магічною силою наділялися і померлі старші, т. а предки, причому вони отримували переваги над живими, ймовірно, тому, що стояли у віковій ієрархії вище живих. 1 Особливо на вищих етапах первинної формації предкам ї приписувалася величезна влада над живими. у 

 На базі магічною ідеології виникли і такі представ-; лення, як чаклунство, знахарство, знахарство і т. д. Всі вони'' можуть бути представлені як різновидів цієї идео-логії. Ми вже згадували про те, що чаклунами, знахарями, * пророками і т. д. були в тому чи іншому відношенні аномальні люди, які, як передбачалося, більшою мірою, ніж 1 інші, контролювали магічні сили, за рахунок чого име-I Чи і великі можливості здійснення впливу на природ-ні та соціальні процеси. Сам факт відхилення від норми викликав підвищену емоційну реакцію архаїчного J колективу. Це, зокрема, стосувалося і появи на світ людей з різними психофізіологічними недоліками. На такому емоційному тлі всі наступні події, мавши-Щ рілі для соціуму підвищену значимість, неминуче віконниці-Щ лись архаїчним мисленням в причинно-наслідковий зв'язок! з першою подією. Цей механізм і лежав в основі представ-If лений про таких аномальних індивідів як носіях особливого Ц магічного потенціалу. Досить образно описав цей про-В цес Г. Опенгеймер: «Усяке подія, що порушує & Щ (монотонність протікання життєвого циклу. - В. Б.), як би и незначно воно не було, служить головною темою для розмов рів цілі дні і тижні . Точно так само і дії людини,? виходять хоч скільки із загального рівня, здатні / привернути велику увагу і віддрукуватися в пам'яті з жи-4 востью, часто не відповідає її значенню ... Кожен ве-звичайний акт, подібно кожному незнайомому явищу, чреватий J магічними явищами, і публічне лихо може бути ОТ-'»несіно за рахунок згубних механічних сил, що звільняються ї цим актом ..; а оскільки дотримання цих звичаїв група | 

 є буденною справою, яке відступ, навіть легке, від встановлених правил поведінки відразу набуває характеру "надзвичайного, що породжує події, а тому неминуче ставиться у зв'язок з релігією і магією» [99, с. 21-22]. 

 Стадіальні особливості архаїчного мислення (або магічне мислення) лежали в основі виникнення і такого типу ідеології, як тотемізм. Під тотемізмом звичайно розуміють поклоніння якомусь тварині чи предмету. Подібне явище зареєстровано етнографами в різних сінполітейних суспільствах. Особливо виразно тотемізм представлений у північноамериканських індіанців і австралійців. Насамперед відзначимо досить чіткий зв'язок між тотемізмом і культом предків, яка виявлялася в тому, що тварина (або предмет) відповідно до цих уявлень виступало в якості свого роду тотема-предка певної соціально-родинної групи. На думку В. Вундта, «тварина яредок представляє не будь-яку виключну парадоксальну різновид культу предків, а єдино можливу первісну його форму» [46, с. 253]. А. Брайант на підставі порівняння великого етнографічного та лінгвістичного матеріалу показав генеалогічний зв'язок між культом предків і тотемізмом. Він, зокрема, писав: «Етнологія, на жаль, не приходить в голову, що всі ці поняття якось« в'язані між собою, що тотемізм в Америці і табу в Полінезії, культ предків в Африці можуть бути майже одним і тим же , якщо вони не одне і те ж. У всякому разі ці зрозуміла являють собою у різних народів прояв одного и того ж примітивного вірування, яке у своїй простій формі вилилося в культ предків »[35, с. 275]. Тотемізм, так само як і культ предків, був тісно пов'язаний з дотриманням певних заборон (табу), і в першу чергу з харчовими і статевими табу. 3. Фрейд зазначав: «Найстаріші і важливі заборони табу складають обидва основні закони тотемізму: не вбивати тваринного тотема і уникати статевого спілкування з товаришем по тотему» [121, с. 45]. 

 На нашу думку, коли мова йде про первинну формації, в принципі неможливо чітко диференціювати ідеологічні концепції, виходячи знову ж з стадиальной специфіки мислення, в якому превалював емотивний елемент. Інша справа, що в цих суспільствах тварина часто ототожнювалося з людиною, воно могло виступати в якості предка соціальної групи, сліди цього явища фіксувалися етнографами в широкій практиці представників сінполітейних товариств давати людям імена, відповідні назвам певних тварин. В. Вундт, зокрема, згадує про таку традиції у аборигенів Австралії: «Окрема людина володіє декількома тотемами, один тотем отримує при народженні в якості члена клану, другий при ініціації, третій при вступі в таємне товариство і, нарешті, перехід до 

 індивідуальним тотему »[46, с. 231]. Причому чітко фіксувалася магічна зв'язок між ім'ям і відповідний тваринам, що передбачало незвичайне ставлення до цього жи-: bothomv з боку соціальної групи чи індивіда (заборона и вбивати, споживати в їжу і т. д.), тому що в противному їжу. и чаї малися на увазі небажані наслідки для самих но-j еітелей тотемических маючи. У дессанех (Східна Африка) j ї 80-х роках нинішнього століття можна було спостерігати та-1 кую картину. На одному із зібрань племені молодь требо-! валу від старійшин здійснення набігу на сусідів, які j перешкоджали випасу їх худоби: «При цьому молоді люді! посилалися на свої бичачі імена, а деякі з них метафори-I но зображали їх пораненими і стікаючи кров'ю. Ця? передбачало, що рани були отримані ними самими і поса-j ни бути отмщена »[137, с. 138]. I 

 Психологічні коріння тотемізму лежать в синкретичному 1 способі мислення представників первинної формації. Таке j мислення на основі суб'єктивних вражень могло класу-I фіціровать предмети навколишнього світу, поміщаючи в одну ка-j Тегор людини і тварин. Приводи для цих впечатленаї I або асоціацій могли, можливо, бути самими різними », j ко ймовірність їх виникнення була дуже велика, так ка j люди існували пліч-о-пліч з тваринним світом, який ЯВ-I лялся для них і основним джерелом існування, і в теж S час таїв у собі основну небезпеку. За висловом Л. С. В », j готського:« Для примітиву, отже, не дійсний за-, кон виключеного третього. Для нього людина тому, що він j входить в комплекс "людина", тим самим не є ще ве и папугою: він може бути в один і той же час і в комплексі j "людина * 1 і в комплексі" папуга "... Подібне мислення і під-\ добная логіка, як бачимо, грунтується на конкретних зв'язках, \ а цих конкретних зв'язків у одного і того ж предмета може 1 бути надзвичайний безліч »[45, с. 99]. 1 

 Таким чином, ми розглянули процес виникнення, I функціонування і відтворення явища, определяемости »I як влада традиції. Соціальним змістом цієї власті 1 був процес самоорганізації соціальності як особливої форі 1 руху матерії, в ході якого відбувалося становленеє | норм індивідуального і суспільної поведінки. Тут фор-І мировалось та психологічні механізми регуляції цих норм, I які й складали психологічну основу такої влади. I 

 Влада традиції, таким чином, виникає як соціально-1 психологічний процес, розкривається в межіндівідуаль-\ ном спілкуванні людей, коли випадкові поведінкові акти від-] слушних індивідів закріплювалися в суспільну норму. От-! бор актів носив імовірнісний характер і здійснювався в <відповідно до критерієм виживання соціуму в навколишнього-'? щей середовищі. 

 Емоційні процеси, що лежали в основі межіндівн-, сального спілкування, обумовлювали формування ефективного внутрішнього психологічного контролю за дотриманням виникали під час цього спілкування норм поведінки, а також і зовнішній контроль суспільства за індивідуальним поведінкою. Іншими словами, психічний механізм, що формувався в ході становлення поведінкових норм, був важливим компонентом влади традиції в архаїчних суспільствах, виступаючи як внутрішнього, несвідомого імперативу політичної поведінки. Він же продовжує відігравати суттєву роль в організації поведінки і в сучасних розвинених суспільствах. Особливо це характерно для тих суспільних систем або їх структурних утворень, де динаміка соціальних змін не так'інтенсівна, тобто з тенденцією до простого відтворення. Тут переважає несвідоме підпорядкування в процесі реалізації владних відносин. Як справедливо зазначав Г, Спенсер, «самі ідеї і відчування цілого суспільства приспособляются до режиму звичного з дитинства, таким чином, що на цей режим дивляться, як на природний, як на єдино можливий» [115, с. 256]. 

 Інший важливий механізм психологічної структури влади традиції - психофізіологічний механізм заборони. Він також формувався в процесі становлення соціальної поведінки, яке являло собою ієрархію норм, що була необхідним атрибутом громадської організації, в "результаті процесів гальмування в корі великих півкуль, возникавшего внаслідок цього механізму, вищі ієрархічні рівні отримували психологічну перевагу над нижчими, викликаючи в останніх те почуття страху і поваги, яке створювало психологічну структуру владних відносин між людьми, тобто психологію панування і підпорядкування. 

 Соціальну основу цих відносин у суспільствах первинної формації складали відносини між старшими і молодшими, що були гарантом процесу суспільного відтворення. У взаєминах старших і молодших на певному етапі неминуче виникали суперечності, що носили психобіологічний характер, що представляло відому загрозу для успішного протікання процесу відтворення. Засобом нейтралізації цих протиріч був ритуал ініціації, який виступав в якості потужного чинника соціально-психологічного примусу, закріплюючи на психологічному рівні склалася в суспільстві соціальну ієрархію. 

 Алгоритм, в якому ритуал грає функцію механізму психологічного примусу, по суті справи, продовжує діяти і в сучасних розвинених суспільствах. Місце, яке він займає в організації владних відносин, прямо пов'язане зі швидкістю змін, що мають місце в суспільстві, тобто з його динамікою. Роль табу (заборон), а також ступінь ритуалізації суспільно-політичної сфери наибо леї помітна в тих соціальних системах (або підсистемах), в яких тенденція до простого відтворення більш істотна. 

 Психофізіологічний механізм заборони, формувати! почуття соціального страху, в той же час створював і певний соціально-психологічний алгоритм сприйняття аномально, так як вищі соціальні страти представлялися відповідно з цим механізмом в якості свого роду необхідних і закономірних аномалій, оскільки їх поведете відрізнялося від того, якому слідували керовані. Відповідно до цього алгоритмом аналогічні почуття у представників первинної формації викликали і індивіди з різного роду фізичними і психічними - відхиленнями, що також висувало їх у категорію лідерів. Вони ніби природним чином наділялися певними психологічними перевагами, що давало їм можливість надавати вселяє вплив на оточуючих. Відповідно до цього алгоритмом в світоглядну систему адаптувалися і різні представники тваринного світу, і неживі предмети. Численні етнографічні матеріали свідчать 

 про те, що місцями поклоніння часто ставали предмети і явища навколишньої природи незвичайної конфігурації. Відповідно до такої психологічної установкою подібні предмети, по всій видимості, служили джерелом фантазій »відображала, по суті, готовність підкорятися аномалії. Цей соціально-психологічний алгоритм владних відносини без праці можна фіксувати і в сучасних розвинених суспільствах. 

 Ідеологічні уявлення у суспільствах первинної формації відображали насамперед ту владну структуру, яка виникала, і в той же час сприяли її закріплення у свідомості людей. Вони виникали на базі тих емоційних переживань, які супроводжували становленню соціальності, і в першу чергу переживань, пов'язаних зі стаю-; ням заборон (табу). Имено в цих переживаннях вже содер-> тулилася ідея суперособистість, що в сукупності з особенноет-: мі архаїчного мислення, його магічного характеру форми-; рова уявлення про надприродні можливості со-1 ціальних лідерів впливати на природні та суспільні про-; процеси. | 

 Відносини між старшими і молодшими в суспільствах пров? ] Вичной формації представляли собою свого роду первоеда-і менти соціальної влади, що виникли на основі критерію ви-І живания нової системи. Саме усередині цих відносин впер-1 ші склався такий механізм соціально-психологічного примусу, як ритуал, саме ці відносини відбивали найраніші ідеологічні уявлення, найбільш характерним з яких був культ предків. Тут сформувався певний алгоритм взаємодії влади та ідеологи, характерною особливістю якого була орієнтація влади в минуле для затвердження свого авторитету. Апелюючи до предків, старші соціально-вікові верстви здійснювали свої владні функції. Цей же алгоритм діє і в будь-якому іншому суспільстві, в якому політична історія покликана зміцнювати авторитет правлячих класів і груп. 

 Розглянуті нами механізми влади традиції виникли в процесі становлення людського суспільства, забезпечуючи ієрархічне супідрядність його рівнів. Ця влада ефективно контролювала поведінку людей протягом всієї первинної формації. За словами Ф. Енгельса, «рід, плем'я і їх установи були тією даної від природи вищою владою, якої окрема особистість була повністю підпорядкована у своїх думках, почуттях, вчинках» [12, с. 99]. Ця ж влада певною мірою регулює суспільні відносини і в сучасних розвинених соціальних системах. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВЛАДА ТРАДИЦІЇ І ТРАДИЦІЙНА ВЛАДА"
 1. Програмні тези
    влади. Влада як метафора повсякденній мові й як політичне поняття. Зв'язок влади з міццю, впливом, силою, багатством, правами, повноваженнями, нормами і т.п. Види влади. - Сутність політичної влади. Ресурси, функції та ефективність влади. Директивний, функціональний і комунікативний аспекти влади. Примус і добровільність, насильство в політиці. Способи та стилі владарювання. Вклад М.
 2. 17. Представницький орган державної влади В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    влади є ті виборні органи, які займаються законотворчістю, тобто Федеральне Збори РФ і законодавчі (представницькі) органи державної влади суб'єктів РФ. Іноді до представницьким органам державної влади, крім зазначених, відносять всі інші виборні органи. Представницькі органи в обов'язковому порядку формуються також у системі органів місцевого
 3. Питання для семінарського заняття 1.
    влади? 2. Що таке влада? Чи може вона бути піддана науковому аналізу? Чому вчені і звичайні громадяни взагалі повинні цікавитися проблемою влади? 3. Чим політична влада відрізняється від неполітичної? 4. У чому полягає сутність влади? 5. Які властивості директивного, функціонального та комунікативного аспектів влади? 6. Який сучасний політичний потенціал
 4. § 3. Економічна, соціальна і морально-ідеологічна основи державної влади
    влада детермінується в кінцевому рахунку владою економічної. У ній в концентрованому вигляді виражаються економічні потреби та інтереси пануючого суб'єкта. Державна влада не тільки спирається на економічний фундамент, але і забезпечує порядок, стійкість економічних відносин, убезпечує їх від свавілля і анархії, охороняє існуючі форми власності. Всяка
 5. 77. Виконавча влада та її механізм.
    влада, що володіє правом безпосереднього управління державою. Носієм цієї влади є уряд - КМУ, яке забезпечує виконання законів, відповідально перед законодавчою владою, підпорядковане і підконтрольний їй. Ця влада також здійснює: - займається поточним управлінням; - розпорядча діяльність; - відпрацьовувати шляхи і способи реалізації законів. Призначення
 6. Проблемні питання 1.
    влада відрізняється від панування, впливу, могутності й сили? 2. Чи може влада бути неполітичною? Якщо так, то чим політична влада відрізняється від усіх інших її видів? 3. Які межі влади? Як вона пов'язана з примусом і насильством? 4. Що припускають виразу «мати владу», «придбати владу», «втратити владу»? Чи може влада «переміщатися»? 5. Яким чином влада може бути
 7. 72. Державна влада. Єдність і поділ влади.
    влада втілена в механізмі держави і поширюється за допомогою законів на всю територію і населення держави. Державна влада - це публічні політичні відносини, що складається між державним апаратом і суб'єктами політичної системи суспільства на основі норми права. Властивості ГВ: - верховенство; - єдність; - універсальність; - загальнообов'язкове примус; -
 8.  1. Форми здійснення виконавчої власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої влади".
    власті.2. Поняття і види актів виконавчої власті.3. Вимоги, що пред'являються до актів виконавчої влади та наслідки їх несоблюденія.4. Процес прийняття адміністративних актов.н / а Указ Президента: "Про порядок опублікування і набрання си-лу актів Президента, Уряду РФ та актів органів виконавчої
 9. 4. Державне управління
    влади, що здійснюють функції державного управління в галузях і сферах господарського, соціально-культурного та адміністративно-політичного (пристрої) будівництва. Існує 2 підходи до визначення розуміння державного управління. 1. Широке розуміння - це регулююча діяльність государ-ства в цілому, тобто діяльність з управління представницької (або за-
 10. Політична влада
    влада має три гілки - законодавчу, виконавчу і судову. Завдання законодавчої влади - видавати закони, виконавчої - керувати суспільством, спираючись на ці закони, судової - вершити правосуддя, спираючись на них же. При авторитарної влади (президентське чи монархічне правління) законодавча влада є більшою мірою дорадчим органом, а реальну владу
 11. 76. Судова влада та здійснення правосуддя.
    влада, яка охороняє право, відправляє правосуддя. Правосуддя - це форма захисту права судовою владою, де рішення суду є акт правосуддя по захисту порушеного або оспорюваного права. Судова влада здійснюється одноосібно суддею або судовою колегією у формі судової процедури. Межі дії судової влади обмежені нормами, що регламентують право на звернення до суду, а також
 12. 16. ПОЄДНАННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКОЇ І безпосередньої демократії В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    влади в нашій країні, здійснює свою владу як безпосередньо (через референдум і вільні вибори), так і за допомогою представництва в органах державної влади та місцевого
 13. Література
    властей: становлення, розвиток, застосування. Томськ: Вид-во Томськ. ун-ту, 1988. Бєльський К. Поділ влади та відповідальність у державному управлінні (політологічні аспекти): Навчальний посібник. М.: ВЮЗІ, 1990. Верховенство права. М.: Прогресс-Універс, 1992. Зубов А.Б. Парламентська демократія і політична традиція Сходу. М.: Наука, 1990. Мішин А.О. Принцип поділу влади
 14.  1. Поняття виконавчої влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная владу".
    влади, її зміст і прізнакі.2. Основні функції виконавчої власті3. Основні принципи організації та функціонування виконавчої котельної власті.4. Співвідношення понять "державне управління" і "виконавчої-нительная
 15. 75. Законодавча влада і її функції.
    влада, що володіє винятковим правом приймати закони. Згідно ст. 75 Конституції України, єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Функції законодавчої влади: - законодавча (правотворчість); - фінансова (затвердження бюджету держави); - установча (участь парламенту у формуванні виконавчих і судових органів);
© 2014-2022  ibib.ltd.ua