Головна
ГоловнаПолітологіяСоціологія політики → 
« Попередня Наступна »
Бочаров В. В.. Влада. Традиції. Управління. Спроба етноісторіче-ського аналізу політичних культур сучасних держав Тропічної Африки, - М.: Наука. Головна редакція східної літератури. - 296 с., 1992 - перейти до змісту підручника

ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ДОКОЛОНІАЛЬНИЙ АФРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Вище ми спробували проаналізувати найбільш істоті ні властивості влади традиції, приділивши особливу увагу сої - ально-психологічного аспекту. Далі, слідуючи логіці даного 1 дослідження, проаналізуємо динаміку політичних процес-1 сов в доколоніальних африканських суспільствах з метою виявити! основний вектор еволюції соціально-політичної сфери У Т0ТІ * період. Розглядати цей процес ми будемо преимуществен-! але на прикладі доколоніальних соціумів Східної Африки, 1 її внутрішніх районів, які напередодні європейської колоні-1 за ції в абсолютній своїй більшості знаходилися на розлади-1 вих стадіях первинної формації. I

Перш ніж приступити до аналізу політичної динаміки ее доколоніальних восточноафриканских суспільствах, уточнимо npg-1 чини, які її визначали. Це представляється доцільність-1 ньщ, так як можливий цілком закономірне питання, а імен »:

про яке політичному розвитку може йти мова в суспільства! I докласових, тобто при відсутності основного умови политиче-§ ського розвитку антагоністичних класів? Чи не це стало! причиною їх політичного застою, що призвів до того, що тав 1 протягом тривалого історичного періоду в біль-1 шинстве випадків так і не виникло державності? і не! чи мають рацію ті, хто стверджує тому, що африканські гро-ва не мають історії? Відповідаючи на ці питання, зазначимо: мова л г піде насамперед про соціально-управлінському аспекті по-1 'літичних відносин. Зміни ж в соціальному управдом-С нии могли носити кількісний характер в межах данкок системи, що й визначало її динаміку. Свого роду вимір ^ подібних змін і є метою даної глави. Залишається-. ся, таким чином, відповісти на питання: що ж лежало в основі соціально-управлінської динаміки в суспільствах первинної!? формації, і зокрема внутрішніх районів Східної Аф-У рики доколоніального періоду? У вітчизняній літературі / висловлювалася думка про те, що до моменту активної колон-'зації (швидше задовго до того. - В. Б.) продуктивні сили африканських суспільств вже досягли свого граничного уровго |' розвитку за існуючих економічних і екологічних умовах. У цих умовах основною причиною, що вела до вимірюв-f нению політичних відносин (тобто соціально-управленче-J

cgjix), було демографічний розвиток, що породило процеси 'громадської сегментації, пов'язані з виділенням колективів людей у відносно самостійні соціально-економічні одиниці. Також можна говорити і про наявність в той період зворотних процесів, пов'язаних з періодичним виникненням недовгочасних політичних об'єднань, які зрештою розпадалися на свої складові. Цей процес в еволюції соціально-політичних структур доколоніальних африканських суспільств був визначений в радянській, африканістиці як пульсація [49, с. 84].

'Виділилися в ході сегментації колективи людей в тій чи іншій мірі продовжували зберігати економічні, со-аіальние та ідеологічні зв'язку, що служило об'єктивною основою для виникнення їх соціально-політичної єдності. Необхідність регулювання процесів взаємодії відносно самостійних громадських організмів на різних етапах пульсації приводила до інституалізації управлінської діяльності. Це, в свою чергу, сприяло оформленню високого соціального престижу управлінської праці. За справедливою оцінкою Л. Є. Куб біл я: «У пізньому первісному суспільстві з виділенням із загальної маси родичів осіб, які керували різними аспектами суспільного життя і їх починалася спеціалізацією, виникає новий вид престижу - престиж громадській посаді, не пов'язаний з особистими якостями безпосередньо займають цю посаду індивідів. Складається суспільство, в якому спостерігається розшарування за ступенем престижу суспільного становища, і виникає ієрархія рівнів престижу »[76, с. 154]. Нерівномірний розподіл управлінських функцій між різними соціальними інститутами, а отже, і їх престижне відмінність вели до виникнення напруженості між ними, яка могла переходити у відкритий конфлікт. За справедливим зауваженням Аристотеля: «Люди вступають в чвари не тільки внаслідок майнової нерівності, але і внаслідок нерівності в одержуваних почесті» [22, с. 398].

Прагнення окремих індивідів і соціальних груп заніть більш престижне становище в суспільстві було основною пружиною, визначальною соціально-політичну динаміку в доколоніальної Африці. Такий механізм політичної динаміки в тій чи іншій мірі був характерним для всієї доколоніальної Тропічної Африки. Динаміка зростала з виникненням контактів африканських суспільств з більш розвиненими соціально-економічними системами інших континентів. Що ж до внутрішніх районів Східної Африки, то на політичну динаміку тамтешніх товариств, починаючи з 40-х років XIX століття, стала надавати дію Керування торгівля, яка велася між народами внутрішніх районів цього регіону та світовими економічними системами при по-

засобі суахілійскіх купців. Сам розквіт торгівлі був наслідком збільшеного попиту на світовому ринку на рабів ц слонову кістку. Активним елементом у її здійсненні ВИ-, ступали суахілійскіе купці, представники народності, насе-1 дяющей узбережжі Індійського океану. Вони споряджали кара-j вани, які слідували від узбережжя всередину континенту, де | закуповувалися н% 'жние їм товари. Потім товари доставлялися! назад на узбережжі, де здійснювався обміняна товари мі-1 рового ринку. Керування торгівля у Східній Африці в той | чи іншій мірі вплинула на соціально-політичні процес-j-си всіх товариств даного регіону. Одним з найбільш значущих! наслідків цього впливу було різке зростання військової! активності в регіоні, що призвело до мілітаризації структурні місцевих соціально-політичних організмів. Причиною зростання I військової активності була виникла у зв'язку з торгівлею віз-1 ливість отримання економічних переваг в разі! здійснення контролю за караванними шляхами. Що мав I цей контроль міг, зокрема, стягувати мита з проходячи-1 щих повз караванів, а нерідко просто їх грабувати. Захоплення ж 1 матеріальних цінностей в кінцевому підсумку використовувався для 1 збільшення престижу військового ватажка [117, с. 218-2201. | Важливою статтею видобутку стали раби, яких тепер можна? було обмінювати на товари, що доставляються суахілійская куп-1 нами. Це призвело до того, що військові дії між про-І едествамі регіону стали вестися для захоплення пленньїх-рабів, I які також доставлялися на узбережжі з метою вивезення з Африки. |

Посиленню військової активності восточноафриканских товариств! супроводжувала соціально-політична перебудова їх струк-1 тури, перехід до ієрархічним управлінським системам. Про-1 щества такого типу представляли собою вищу форму полі-1 тичного розвитку в доколоніальної Тропічній Африці,! Саме з ними довелося зіткнутися європейцям, саме ця 1 суспільства надали найбільш сильний опір Євро-1 - ським прибульцям, і, нарешті, саме ці суспільства послуживши 1 англійцям як еталон при розробці теоретіческоі I концепції непрямого управління. І

Таким чином, загальний напрямок політичної еволюції j в доколоніальних африканських суспільствах відбувалося від I найбільш примітивних у соціально-управлінському сенсі об-1 дцеств до товариств з ієрархічними системами управління | (типу вождеств і надплеменной утворень) . Однак з це-1 го не випливає, що всі восточноафриканские суспільства до початку | активної колонізації європейцями даної частини контінентаj. Досягли вищих для епохи первісності політичних форм. I Багато з них внаслідок екологічних або демографічних І причин відхилилися від основного напрямку політичної * еволюції, зупинившись на якийсь її точці. В результаті! «Соціальні організми Східної Африки в доколоніальний 'I період представляли собою широкий набір варіантів, відпо-? ствовала різних стадіях первісності. Розглянемо #

основні соціально-політичні протиріччя, характерні I для найбільш примітивних з них. І далі процес соціально-it політичної еволюції в доколоніальний період як резуль-1 тат вирішення цих протиріч.

I Найбільш архаїчним принципом, що визначав соціально-| політичну структуру суспільства, яку ми відносимо до пер-| вичной формації, і зокрема доколоніальних восточноаф-I риканских соціумів, був вікової. Суть його полягала в тому,,

І що вік грав основну роль при розподілі в суспільстві управлінських функцій. Відповідно до нього старші володіли переважним правом в управлінні громадськими, справами, а авторитет віку був одним з основних видів авторитету, характерних для суспільств даній стадії еволюції. Віковий принцип грав істотну роль при визначенні владно-управлінської структури будь-якого доколоні-I ального африканського соціуму, але в деяких з них, як I правило більш примітивних, він отримав майже повне розви-| тя. Особливо яскравий приклад у зв'язку представляють об-! щества з так званими віковими класами. У них цей принцип досяг своєї логічної завершеності. Товариства та-! кого типу були широко поширені саме в Східній Африці [63]. Розглянемо на прикладі деяких з них най-I леї загальні форми його реалізації.

T У таких соціумах за кожним соціально-віковим груп-I пірованіем закріплювалися певні економічні та управ-I ленческих функції. Початкову щабель в ієрархії займали I

діти, які виконували, як правило, різні підсобні | роботи по дому, допомагали дорослим на полях, пасли худобу. >

У віковій системі галла діти, наприклад, носили ім'я «німі», що говорило про повну відсутність у них будь-яких со-'цкальних прав [156, с. 125]. За їх поведінкою стежили дорослими-s. ліе.

| Наступний щабель в ієрархії займали дорослі іні-*

щірованние чоловіки, на яких лежало виконання основних економічних та управлінських функцій. У Аруша,. -

зокрема, дорослі складали два основних соціально-, вікових групування: молодих чоловіків і старійшин.

Кожне з них, в свою чергу, поділялося на дві частини.

, Молодші Морани (так називалися належать до групи молодих ініційованих чоловіків) основний час витрачали на {оволодіння навичками воїна. Ці якості вони використовували під I

час набігів на своїх сусідів, а також при захисті худоби! від посягання на нього сусідніх племен. Їм заборонялося | брати участь у землеробських роботах, що було привілеєм | і обов'язком старших груп, але вони й не займалися випадають f сом,. худоби, чим займалися діти. Воїни також не брали участь-| в управлінні суспільством. У Аруша їм заборонялося бути присутні вать на загальних зборах і при проведенні громадських р. туал. Старші Морани (наступна соціально-вікова категорія) отримували право займатися землеробством і вступати | в шлюб. Але їх управлінські функції були також мінімал нимн. Хоча їм і дозволялося бути присутніми на зборах, про не мали права висловлювати своєї думки до тих пір, пом! їх про це не просили старші. ^ 1

Основну роль в управлінні справами суспільства гра ®! молодші старійшини. У їхніх руках зосереджувалася і основ-М іая ритуальна діяльність. Члени іншої половини це | | | групи (старшої) були основними хранителями і тлумачити 1 ляші традицій. Вони виступали в ролі консультантів при pe.jj шении спірних питань, знаходячи в минулому прецеденти, КОТО-1 риє мали служити еталоном і для нинішнього покоління-ft ня при пошуку виходу з конфліктної ситуації. Вони тй керували ритуальної діяльністю. До такої групи принад-1 лежали люди, що мали дорослих дітей. Слід зазначити, ЧЩЩ їх авторитет, безумовно, був високий, але в той же час ЧЛЄ8ЙІ цієї соціально-вікової категорії також були позбавлені вщ-1 можности активно управляти суспільством [224, с. 137-14 | | | Зменшення функцій, пов'язаних з управлінням громадсько-1 | ми справами у людей похилого віку, але збереження за ними певному авторитету як зберігачів традиції характерно для товариств ® даного типу. В системі галла, наприклад, люди похилого віку об'еднвя-1 лнсь під одним ім'ям, «німі», до групи разом з Неня-і ціірованнимі хлопчиками [156, с. 25]. Подібну ж Картал? 1 можна було спостерігати й у ньякуса, у яких старики вигам-| няли лише ритуальні функції, практичне ж керівництві I та організацію виробничої діяльності здійснюючи! вікові групування сильних і зрілих чоловіків [283. | С. 20-32]. Оцінюючи роль строків у суспільствах даного тії, - К. П. Калиновська зазначала: «Завдяки своєму багатому ояи 4 ту старійшини виконували роль" памяті11 і "совісті" общесш f і тому користувалися великим авторитетом. Незважаючи на пт що вікові можливості цих груп виключали їх з ТЩ посереднього активної участі у виробництві, їх функдвЩ як зберігачів традицій, звичаїв і народних знань нередаУ були важливіші інших для збереження життя всього кояаеі-1 тива »[63, с. 125]. X

Незважаючи на універсальність і, здавалося б, природніше! ® цього принципу, який сформувався вже на ранніх стада »1 социогенеза і визначило в чималому ступені соціально-1 політичну структуру будь-якого суспільства стадії перввчівіШ формації, він сам по собі, як ми пам'ятаємо з предидрвйі глави, містив протиріччя, пов'язані з псіхолоздШ взаємин старших і молодших, на яку впливають вй-!:-логічні зміни в організмі. Саме ці протиріччя I і задавали напрямок подальшої соціально-політичної 1 еволюції. Зняття по своїй суті біологічного кон | р1-1

 -А було, ймовірно, однією з основних функцій соціальної структури даного типу. У всякому разі, це було необхідною умовою відтворення суспільного організму. 

 На "прикладі доколоніальних африканських товариств можна виділити наступні механізми зняття межпоколенного конфлікту, які сформувалися в ході тривалого розвитку даного типу соціальної структури. Вони включали в себе економічні, соціальні, ідеологічні та соціально-психологічні моменти. Два останніх складали ті аспекти влади традиції, які ми досить докладно розглянули в попередньому розділі і які ефективно регулювали взаємини старших і молодших, закріплюючи їх в ідеології культу предків і соціальної психології. До економічних ж відноситься те, що старші володіли переважним правом володіння засобами виробництва, землею, худобою і т. д. Відповідно з традиціями доколоніальних африканських суспільств старші мали забезпечити своїх молодших родичів (крім приналежності до якої-небудь соціальновозрастной групі індивід одночасно належав до певного родинному колективу - будь то сім'я, рід, клан і т. д.) засобами виробництва, що давало їм можливість вступити в шлюб, заснувати своє господарство і тим самим перейти в наступну соціально-вікову групу. 

 Таким чином, соціальне зростання молодших знаходився в економічній залежності від старших. Зауважимо тут же, що худоба і жінки, зазвичай захоплювані юнаками під час 1

 набігів на сусідів, надходили в розпорядження родичів, створюючи перешкоду передчасного досягнення статусу дорослих молоді, який корелював із вступом особи чоловічої статі в шлюб. До соціальних моментів відноситься те, що старші (сюди ми відносимо дорослих одружених чоловіків, а також старійшин) зосереджували в своїх руках функції з управління громадськими справами, включаючи керівництво господарською діяльністю та ритуальної життям суспільства. Це забезпечувало їм високий соціальний престиж, в той час як юнаки виконували підсобні роботи, а також здійснювали набіги на сусідів. Такі набіги, як видається, сприяли зняттю вікових протиріч, в основі яких лежав психобіологічний конфлікт. Вони приурочувалися до обрядів ініціації і у відповідності з традиційними уявленнями служили свого роду іспитом, в ході якого юнаки мали продемонструвати необхідні їм у цьому соціально-віковому періоді якості воїна. Військова ж активність, яка проявлялася у молоді, по суті справи, протягом усього періоду перебування в даному со-АВАЛЬНИЙ-віковому статусі, мала й інший, прихований сенс, який полягав у відведенні властивої певному біологічному віку агресії зовні. Це ж сприяло і стабілізації соціальної структури соціуму, ієрархія в ко торою переважно будувалася на віковому принципі. I 

 Вплив розглянутих механізмів, що складали со-* тримання традиції як регулятора поведінки, забезпечувало. J велику питому вагу автоматизму у взаєминах 1 старших і молодших соціально-вікових груп, ставило мо-§ лоді в підлегле становище щодо СВОЇХ старших I родичів. I 

 Тим часом зняття біологічного конфлікту соціально-, '; засобами породило, в свою чергу, якісно інший <альний конфлікт між віковими поколіннями, в ко: ром біологічне продовжувало діяти, але вже в під * -. ненном, знятому вигляді. Соціальна напруженість, що мала місце у взаєминах між поколіннями, була мотиви-'рована нерівномірним розподілом функцій з управління громадськими справами і відповідно різним <циально-престижним становищем вікових поколінь. Це, з одного боку, могло породжувати незадоволеність моді "Ж діжі своїм становищем у суспільстві, а з іншого - бажання-старшого соціально-вікового покоління продовжити своє при-відегірованіое положення, стримуючи її соціальне зростання. 

 Наявність напруженості у взаєминах між поколіннями в доколоніальних африканських суспільствах можга наприклад, фіксувати у вигляді ритуализованной конфлікту, 'зокрема під час ініціацій. Так, у кікуйю він включав елемент ритуальної узурпації влади молодими воїнами j старшого, минає покоління. Конфліктні ситуації метушні * 1 калі і в реальному житті. Як вказує А. Брайант, в орга ності верховного вождя у зулу входило стежити за тим, щоб 1 отці не позбавляли своїх синів їх законних прав [35, с. 273]. и Майнова нерівність, яке мало місце в Доки-I ніальних африканських суспільствах, також сприяло усі-* лению напруженості між поколіннями. Старші родичі, наприклад, не завжди могли забезпечити своїх синів необхідною кількістю худоби, а це було обов'язковою умовою для вступу в шлюб і придбання, таким чином, повноцінного соціального стану. 

 Особливість становища молоді в доколоніальних афр # - канських суспільствах полягала в тому, що вона хоч і становила відносно самостійну соціальну групу, и ця самостійність мала переважно ідеологічний характер. Точніше це було швидше почуття причетності, яке формувалося насамперед у процесі спільного проходження ритуалу ініціації, де ініційованим присвоювалися загальне ім'я, символи і т. д. Їх же виробнича діяльність протікала в межах своїх родинних грущг і поселень, де вони брали участь в обробці землі старий родичів або пасли худобу. Важливою функцією молоді 1 була її участь у військових набігах. Саме тут юнацтво І виступало як корпоративна група, об'єднана загально! 1 метою. Згідно етнографічним матеріалами, в такі моменти "напруженість між ними і старшими соціально-вік-нимя групами посилювалася, набуваючи яскраво виражений біосоціальний характер. 

 За спостереженням У. Алмагор, який працював серед дессанех (південь Ефіопії), в основі соціальної структури яких лежать вікові групування, військова діяльність молоді часто виходила з-під контролю старійшин. Нерідко молодь, зібравшись разом під час дозвілля, приходила в таке збудження, що старійшинам не вдавалося стримати її від здійснення набігу. Рішення приймалися юнаками раптово і реалізовувалися протягом декількох годин, коли старійшини не могли цьому перешкодити [137, с. 127]. У такі моменти проявлявся психобіологічний аспект вікових протиріч, що характеризується агресією, запереченням авторитетів, властивих юнацькому віку. Соціальні мотиви не мали переважного значення. Матеріальна зацікавленість не могла, ймовірно, стимулювати молодь здійснювати набіги, так як захоплена видобуток за традицією надходила старшим родичам і, таким чином, не могла бути використана для власного соціального зростання. 

 За відомостями інформантів бена, на ранніх стадіях їх політичного розвитку, тобто до виникнення вождества в 40-х роках XIX в., Війни між спорідненими племенами велися «заради спортивного інтересу». Вони говорили: «Для хоробрих війна була грою, щоб подивитися, хто сильніший, і вона завжди велася чесно» [160, с. 60]. Престиж воїна не давав соціальних переваг, і положення юнаки в майбутньому залежало передусім від його вміння зав'язувати соціальні-зв'язку після того, як він ставав членом старшої соціаль-но'возрастной групи, тобто категорії одружених чоловіків. У ряді випадків молодь висувала зі свого числа лідера. У ма-Саїв, наприклад, хлопчики після ініціації вибирали зі свого середовища гідного однолітка, який залишався протягом усього подальшого життя даної вікової групи посередником між цією групою і групою старійшин [229, с. 66 - 67}. У Аруша в кожному віковому класі обиралося по два лідера, вони повинні були брати участь у зборах, на яких виступали від імені свого групування. Причому один з них представляв свою групу в нижчій, інший - у вищій Групі [224, с. 137-148]. 

 Однак основними якостями лідера молоді були хоробрість, сила, спритність, тобто ті, якими повинен володіти Вонн. Саме під час набігів ватажки молоді здійснювали свої лідерські функції. У дессанех лідерство юнаки під час набігу не мало соціально-психологічної цінності в повсякденному житті навіть серед однолітків. А спроби затвердити такі негативно розцінювалися громадською думкою [137, с. 122]. Особливо виразно, за спостереженнями того ж У. Алмагор ^ розходження інтересів соціально-вікових груп виявлялося? під час племінних сходів, на яких ^ обговорювалися Перепека-J тиви військової ескалації проти сусідів. Тут домінував? соціальний аспект протиріч, що визначили взаімоотноцзе-ь ня старших і молодших. На таких сходах часто розгорялися S дискусії, які проходили в дуже жвавою, а часом і I різкій формі. Юнаки, як правило, виступали за розширення * масштабів військових дій проти сусідів, старійшини ж намагалися стримати їх. У ході суперечок юнаки апелював! у своїй групової солідарності, старійшини ж всіляко прагнули підкреслити низький соціальний статус молоді, На думку дослідника, старійшини намагалися не допустити J? розширення військових дій, так як це могло привести% І посиленню позицій молоді в суспільстві і тим самим до нару. Ц шению стабільності соціуму [137, с. 142]. І 

 Традиція, що знімала протиріччя між поколіннями, и зрештою виступала у вигляді прийнятих у суспільстві норі I поведінки, які передбачали виконання взаємних зобо-Ц нізацією по відношенню один до одного. Дотримання цих Норк І забезпечувалося за рахунок ефективних психологічних механнз-1 мов внутрішньої саморегуляції, а також за рахунок зовнішнього пси--. хологические контролю за поведінкою індивіда. Наіважнеі-ft шим засобом такого контролю було громадську думку. І Сила громадської думки (яке впливало на Індл-І виду архаїчного суспільства) пояснюється високою ступінь © 1 його інкорпорації в колектив. У подібних умовах своє J власне «Я» індивід сприймав через усвідомлення сей членом певного традиційного колективу, а його індивідуальна воля повністю або майже повністю збігалася з громадською. Психологічний вплив колективу ва Ї особистість, таким чином, було надзвичайно велике. Це легко и проілюструвати на африканському матеріалі. 

 М. Вільсон зазначає, наприклад, що у ньякуса жителі села (у ньякуса села будувалися за віковим принципом) при засудженні поведінки кого-небудь з її членів видавав, дзижчання. Така санкція називалася «диханням чоловіків *. За словами дослідниці, вона викликала у провинився холодну дрож. Причому вона використовувалася як по відношенню до рядових членів колективу, так і до лідерів. Її боялися і вожді, і глави сіл, чаклуни і визивате * дощу [285, с. 85]. 

 Про ефективність психологічного впливу колектив на поведінку всіх соціальних верств доколоніальних африканських суспільств говорять і матеріали А. Брайанта по зулуса »Підкреслюючи величезну владу, якою користувався на правах старшого батько сімейства, він зазначав, що батько, допустівше! невиправдане покарання, хоча і не притягувався до суду Ій-і мени, заслуговував суворого суспільного осуду, «а з 1 

 цього зулуси були дуже чутливі »[35, с. 272]. Громадська думка, отже, також сприяло зняттю конфлікту між соціально-віковими поколіннями, оскільки забезпечувало виконання взаємних зобов'язань по відношенню один до одного. 

 Характеризуючи управлінський процес у суспільствах, соціальна ієрархія в яких визначалася віком, відзначимо, що в основі її лежали природні передумови, пов'язані з відтворенням соціальної інформації. Передача її від покоління до покоління була її необхідною умовою. У міру еволюції даного типу соціальної структури, яка виражалася в посиленні спеціалізації певних вікових груп у суспільному виробництві та управлінні, росло я нерівність між ними. Воно складалося насамперед у різних правах з управління громадськими справами, які визначали престиж члена суспільства. Це, в свою чергу, »їло до наростання напруженості між поколіннями, в основі якої спочатку лежав природний конфлікт старших і молодших, біологічний по своїй сутності. Посилення напруженості між віковими поколіннями вело до вдосконалення механізмів її зняття. Важливе місце серед них займали соціально-психологічні, які нерозривно пов'язуються з ідеологічними уявленнями культу предків, виступаючи в якості їх змісту. Розвиток таких уявлень означало передусім розвиток ритуальної сторони життя суспільства, символічною і т. д. За допомогою цих ме-! ханизмов здійснювалося організоване психологічний вплив на членів соціуму, в результаті чого одні (старші) отримували ідеологічні та соціально-психологічні переваги над іншими (молодшими). 

 Однак серед старійшин, авторитет яких в цілому грунтувався на ідеології культу предків, виділялися і індивіди, до яких оточуючі прислухалися особливо. Вважалося, зокрема, що вони краще, ніж інші, знають звичаї предка ®, їх думка грало вирішальну роль у спірних питаннях. 

 Характеризуючи управлінський процес через циркуляцію інформації, відзначимо, що переважним правом прийняття рішень володіли старші соціально-вікові покоління (до певної межі). Керуюча інформація передавалася безпосередньо одержувачам вербально. Контроль за керуючими (зворотний зв'язок) здійснювався за допомогою традиції, яка виробила ефективні механізми психологічної саморегуляції сформованих норм поведінки. Ця механізми доповнювалися і зовнішніми психологічними впливами колективу по відношенню до порушників. 

 Крім вікових протиріч, характерних для соціально-політичних структур доколоніальних африканських суспільств, в них також містилися протиріччя, засновані на спорідненості. Однак, якщо перші включали в себе біологічний 

 аспект, другий спочатку носили суто соціальний харак-тер. Спорідненість в архаїчних суспільствах було перш за все пекло. нятием соціальним, що докорінно відрізняло його від спорідненості в класовому суспільстві, заснованому на єдності крощ На думку Н. М. Гіренко, усвідомлення себе корпоративно! групою як колективу родичів в процесі виникнення родового суспільства відбувалося в тісному зв'язку з їх хо-; зяйственной діяльністю. Він, зокрема, пише: «Есдв! виходити з первинності господарської основи, то можна ска-! зать, що на ранніх стадіях родич той, хто член госпо-і венного колективу »(48, с. 25]. У категоріях спорідненості осмисли-1 валися не тільки зв'язки всередині колективу спільно занимав-1 шегося господарською діяльністю, а й між ними, Т. Є. и тими, які виникали в ході суспільної сегментації, и Цей процес являв собою дроблення колективів родст-! венников внаслідок демографічного розвитку та виделеняе и їх у відносно самостійні суб'єкти господарсько! j діяльності. Одночасно з цими тенденціями діяти j і зворотні, інтеграційні, що виражалися в прагненні під-1 держивать економічні, соціальні й ідеологічні свяя и між всією сукупністю утворилися колективів. ІЬI думку В. М. Місюгіна, в архаїчних суспільствах спорідненості] об'єднує величезний колектив-плем'я і відокремлює його ВІД дру. и гих подібних колективів [91, с. 166]. Якщо вікової npgg. j цип продовжував визначати політичні процеси всередині ЗТЕ | колективів, то процес їх взаємодії, в основі которот! лежали позначені нами тенденції суспільної еволюції,. вимагав додаткової регуляції. Це призвело до якості »- и але новому етапу в розвитку політичної сфери доколоніаль-] них товариств Африки, а саме до виникнення соціальні! 1 інститутів, основною функцією яких стало надання регу-! лірующего впливу на процес взаємодії даних код-{колективів. В їх сферу діяльності входило, в Зокрема, ре-1 лювання шлюбних відносин, залагодження конфлікті | ситуацій, неминуче виникали між ними в процесі m-j комічної діяльності, і т. д. Виникнення цих інстнту-І тов, в свою чергу, породило новий комплекс протиріч, \ які визначили подальшу еволюцію політичних СП-? стем африканських суспільств. 5 

 До таких належали протиріччя між функціями ЦІ! ; Інститутів, покликаними в рівній мірі забезпечувати щ-j Тереси всіх родинних колективів, що входили в соціум, 5 н прагненням таких груп отримати певні преимущест 'ва в процесі їх взаємодії. Це, в свою чергу, призвело до появи такого суспільно-політичного феномена, як; боротьба за владу. Суб'єктами боротьби виступали родинні: колективи, які намагалися поставити під свій контрол ці інститути і тим самим забезпечити пріоритет своїх інтересів при зіткненні з інтересами інших споріднених 

 гоупн. З описів процедури виборів кандидата в вожді клала у конго, яку наводить у своїй роботі О. С. томанов-ська на підставі матеріалів, зібраних Ван-Вінг, видно, що сегменти (клану) прагнули провести в вожді свого кан-іядата. На таку процедуру збиралися всі старші кланових сегментів, і кожен називав свою кандидатуру. Однак - раритет віддавався старшому сегменту, який і називав кандидата в вожді. Для визначення такої відновлювалася вся історія клану до сьомого коліна, тобто процес його сегменатаціі [116, с. 113]. Авторитет, по суті, нового інституту в політичній сфері доколоніальних африканських суспільств, що ми можемо спостерігати на прикладі інших соціумів аналогічній стадії еволюції соціально-політичних відносин, включав в себе і віковий аспект, що виражався в переважному праві старшої спорідненої групи, тобто тієї , від якої простежували своє походження інші, - висувати кандидата в вожді. Іншими словами, за нею закріплювався статус правлячої групи, що, однак, не виключало претензій на владу інших споріднених об'єднань. У ануак така боротьба велася на рівні поселень, які складалися з представників різних родинних групувань. Перевагу для висунення вождя віддавалася сегменту правлячого клану, тобто від якого вели своє походження інші колективи. З матеріалів, зібраних Є. Є. Евансом-Прічард, видно, що між цими колективами велася фракційна боротьба, в ході якої кожна група прагнула висунути свого вождя. В результаті вождь міг бути зміщений і замінений іншим, причому приводом для зміщення могло служити те, що лідер в процесі своєї діяльності віддавав перевагу інтересам своїх найближчих родичів. У свою чергу, повалені вожді нерідко зверталися до своїх родичів по жіночій лінії, які проживали в іншій селі, за наданням допомоги в їх боротьбі за владу [184, с. 125]. 

 Еволюція соціально-політичних відносин, яка була визначена знову виникли протиріччями, привела, зокрема, до виникнення такого феномена, як запрошення чужинців на роль регуляторів суспільних відносин. Вони не були пов'язані родинними зобов'язаннями, а тому могли діяти в громадських 'інтересах. У тих же ануак, наприклад, у випадку, якщо жителі поселення не могли прийти до спільної згоди з приводу кандидата в вожді, практикувалося запрошення на цей пост представника клану прибульців. В результаті йшло освіту аристократичних споріднених груп, лідируюче положення яких в суспільстві поступово закріплювалося традицією. Концентрація владно-управлінських функцій в руках родових груп, які розглядалися чужорідними щодо даного конкретного соціуму, була поширеним явищем в політичних культурах доколоніальних африканських суспільств. Тенденція у розвитку соціально-політичних відноси ^ що виражалася в прагненні однієї родинної групи піднестися над інтересами кожного окремого родового колективу, що становив структуру соціуму, виявлялася і в pg. льну сфері. У ритуал коронації вождів у деяких африканських народів входило, наприклад, вбивство Наближається родичів, інцест і т. д., тобто акти, покликані, за все! видимості, сприяти соціально-психологічному оттор. жению вождя від своїх родичів. 

 У свазі передбачалося, що верховний вождь НЕ Імад своїх власних дітей, так як його дітьми вважалися всі члени вождества. Якщо ж його дітей запитували, хто їх оте ®,: вони. Повинні були називати ім'я одного з братів «короля» (термін Т. Байдельмана) [144, с. 393]. 

 Диференціація політичних відносин, що реалізувалася в; появі соціальних інститутів, які спеціалізувалися управлінні, ймовірно, сприяла і розвитку індиві-і дуальної соціально-психологічної потреби в володінь владою я її збільшенні. Стимулом до цього служив високв! ' суспільний престиж посади, який залежав від чадаї: людей, що знаходилися в сфері впливу вождя. Існував, по всій видимості, і певні індивідуально-психолога 'етичні передумови, що обумовлювали структуру авторитарно! особистості, характерні для даного етапу соціально-економічного розвитку. На цьому зупинимося нижче. 

 У ануак лідери поселень з числа аристократів (тобто представники чужорідного клану, за яким закріпилася право висувати вождів) вели постійну боротьбу за емблемами влади, володіння якими забезпечувало верховний авторитет такому лідеру. У результаті всі поселення знаходилися в стані хронічної ворожнечі. Жителі поселень підтримай-, вали амбіції своїх лідерів, так як володіння верховній \ авторитетом, відповідно до ідеологічними вистави-- ми африканців, давало всім жителям цього села визначений-: ві переваги [184, с. 129]. I 

 Еволюції соціально-політичних відносин в доколоя-! альних африканських суспільствах супроводжували і зміни і: ідеологічній сфері, які стали забезпечувати автора?! нововиниклих соціально-політичним структурам. Ці з-> менения виражалися, зокрема, в диференціації сверх-? природного могутності предків, відповідно до якої! предки аристократичних родинних колективів виступав j в переважному по відношенню до предків інших груп j становищі. Передбачалося, наприклад, що вони на відміну <л - локальних предків, вплив яких поширювалася лню 'на представників конкретних споріднених колективів, мо-? гут впливати на долю всього соціуму. Вожді у важкі 1 для всього суспільства часи здійснювали ритуали на могилах j своїх предків, намагаючись умилостивити їх і тим самим обресш 

 rx п0ДДеРжкУ-Вони, отже, були і духовними лідерами суспільства ". Спираючись на передбачуване могутність своїх?-рідко, вони викликали дощ, забезпечуючи, таким чином, врожаї, 'виліковували хворих, запобігали епідемії, стихійні лиха і т. д. Такі лідери були, значить, і фігура - ін сакральними. Проте ступінь їх сакралізації варьірова-чась від суспільства до суспільства. Ще раз відзначимо, що тенденція до сакралізації лідера взагалі в суспільствах первинної формацій до яких ми відносимо і абсолютна більшість Доки- I

 ніальних африканських суспільств, явище скоріше універсальне. *

 Соціально-психологічний аспект його був детально розглянутий у попередньому розділі. 

 Елемент «аномальності», яким необхідно було володіти лідерам первинної формації, чітко фіксується і ка африканському матеріалі. З численних прикладів можна спостерігати, що інститут лідерства у цих народів включав в себе аномальна поведінка щодо сформованих в тому мі іншому соціумі поведінкових традицій. Іншими словами, лідеру необхідно було організувати поведінку таким образо », щоб воно відрізнялося від поведінки інших. Наприклад, для здобуття авторитету у оточуючих їм потрібно було в процесі життєдіяльності слідувати заборонам, які для звичайних людей не були обов'язковими. Вони включали в себе різні харчові табу, статеві заборони, а також обмеження на спілкування з людьми і т. д. Так, за свідченням Е. Е. Еванс-Прічарда, один із знаменитих «пророків» у нуер Денглеака з племені гаавар вирішив дістати духу (термін автора) голодуванням і самотою [130, с. 165]. У той же час за лідерами визнавалося право порушувати і загальновизнані норми поведінки, що також сприяло звеличення їх авторитету. Хоча в ряді африканських суспільств була тенденція до спадкоємства авторитету знахаря, в цілому ними могли бути індивіди будь-якого походження, які організували відповідним чином свою поведінку і отримали визнання своїх особливих властивостей у співвітчизників. 

 За наявними матеріалами по народам Африки можна укласти, що рядові члени соціуму не прагнули стати такими лідерами, так як вважали обтяжливими заборони, яким ті мали слідувати для затвердження свого авторитету. Про це, зокрема, повідомляли інформантів свазі {213, с. 64]. Те ж саме ми знаходимо і у нуер. «Зазвичай іуери, особливо молоді, - пише Е. Е. Еванс-Прічард, - не хочуть ставати одержимими духами, і, мабуть, найчастіше це трапляється з людьми з нездоровою психікою» [130, с. 165]. 

 Передбачалося, що лідери в доколоніальних африканських суспільствах, які користувалися подібного роду авторитетом, могли більшою мірою, ніж інші, контролювати магічні сили, використовувати їх як на користь, так і на шкоду суспільству. 

 До допомоги знахарів, наприклад, вдавалися у разі фізіческід § недуг, до них зверталися за допомогою в періоди посух л I неврожаїв, їх просили забезпечити успіх у військовому підприєм-! тип. У доколоніальних африканських суспільствах мала місце! тенденція до спеціалізації в діяльності таких лідерів. 0д-| ні з них переважно займалися лікуванням, інші-. * Викликанням дощу, треті - виявленням таємних чаклунів! і т. д. Чаклуни - це також володарі магічного авторіті-ї та, діяльність яких негативно розцінювалася гро-1 вом. Імовірно вони використовують магічні сили tel шкоду людям, викликаючи епідемії, посухи, напускаючи порчу і т. д.1 Чаклунство вважалося страшним суспільним злочин! і нерідко каралося стратою. Знову ж привід ® І до такого роду звинувачень служила часто аномальність та-1 кого людини, тобто все те, що виділяло його з інших чле-Ц нов суспільства. Наприклад, особлива успішність в полюванні або-| звичайний урожай на полях такого індивіда і т. д. | 

 Лідери даного типу мали сильний психологічний влщ-| ня на колектив, так як від їх діяльності, у відповідність | з пануючим у суспільстві світоглядом, у великій мер! залежало благополуччя людей. На відміну від традиційних лк-| деров, авторитет яких спирався на ідеологію культу перед-1 ков і розповсюджувався на членів певного соціально-1 родинного колективу, їх магічний авторитет був поч »- | танемо не тільки всіма членами соціуму, але часто далеко за його | межами. Чутки про надзвичайні здібності того чи іншого J лідера могли поширюватися на великих територіях. Но-1 сители цього авторитета «безперешкодно перетинали гранту | ворогуючих етносів, і скрізь їм надавали шану і повагу, І дізнаючись по символах, які вони носили» [160, с.

 118]. 1 

 У нуер, наприклад, «вплив" пророков11 поширювало ® | і за кордону племені. Гвек (ім'я одного з відомих знай-I рей у нуер. - В. Б.) користувався величезним впливом середу »гааджок, і, як кажуть, саме тому лу і гааджок одю | час платили один одному виру за вбивство. Його вплив таш! поширювалося на східних гаавванг і гааджак. Денглеа-| ка користувався також впливом в долині р.. Зерафом, особета В серед т'янг. Деякі "пророки" західних нуер користей »! Дісь впливом серед сусідніх племен ...» [130, с. 167]. I 

 Відзначимо мало місце розходження між основними видан! авторитетів у доколоніальних суспільствах Африки. Якщо авто-1 ритет віку діяв всередині соціально-родинних ш-1 колективів, сприяючи їх відтворенню в історичному ЦРА-1 цессе як корпоративних груп шляхом встановлення соціально-1 психологічної ієрархії, заснованої на віковому розділі-Е нии праці, і забезпечував передачу соціальної інформації оі I покоління до покоління в цих колективах, то магічний as-1 торітет лідера перетинав кордони конкретних соціально-родст »I ських і племінних колективів, виконуючи тим самим ШйК-fl 

 геірующую функцію. Саме на перетині цих двох тенденцій виник авторитет сакрального вождя. З одного боку, він включав вікової момент, який міг виражатися у спадкуванні титулу всередині правлячої спорідненої групи, відповідно до принципів розподілу та успадкування управлінських функцій між соціально-віковими поколіннями, з іншого - він включав і момент, характерний для магічного лідера. 

 Сакральний вождь, як правило, був головним жерцем культу предків, оскільки предки його соціально-родинної групи отримували пріоритет над предками решти груп, що входили до складу соціуму. Він відправляв ритуали культу, забезпечуючи тим самим підтримку не тільки членам своєї групи, але і всьому суспільству. Це, однак, не виключало того, що глави входили до складу споріднених колективів зверталися до своїх власних предкам, коли мова йшла про проблеми, безпосередньо стосувалися членів того чи іншого юнкретного колективу. У той же час вважалося, що вожді наділені особливою магічною силою, яку вони покликані були використовувати в інтересах суспільства. Аномальність, яка спочатку служила основою авторитету магічного лідера, була і важливою складовою в структурі авторитету сакральних вождів. Зокрема, вона часто містилася в ритуалах їх коронації. Є відомості, що в ході таких ритуалів вожді зобов'язані були робити вчинки, що були забороненими -

 для всіх інших членів соціуму. Відповідно до вищевикладеної логікою сприйняття аномальності, характерною для архаїчного мислення, вважалося, що це збільшувало їх магічні потенції [116, с. 114]. Аномальність сакральних вождів часто виражалася в їх тісному зв'язку з блізнечності культом, які мали у доколоніальної Африці широке поширення. Суть цього явища полягає в тому, що сам факт народження близнюків сприймався архаїчним Перемишль-ш-ем в якості аномальності. За справедливим зауваженням 

 В. В. Іванова, заснованому на вивченні матеріалів з етнографії народів Африки: «Для людини зазвичай народження однієї дитини, тому народження двійні сприймається як відхилення від норми або каліцтво. Близнюків відносять до категорії ненормально народжених, їх нерідко позначають тим же словом, яким називають виродків від народження »[58, с. 215]. 

 У суспільствах, де інститут сакрального вождя був найбільш розвинений, він розглядався як свого роду центр зосередження магічних сил, полем дії яких було все суспільство. Фігура вождя в цих суспільствах була найвищою мірою рятуалізована. Індивідуальні якості суб'єкта не мали значення для заняття посади, і успадкування титулу відбувалося у відповідності з традиційними нормами. Високий ступінь ритуалізації інституту виражалася також і в тому, що, фігура вождя ставала символом магічної влади, яка ототожнювалася архаїчним мисленням з вполве матеріальними предметами. Таким чином, конкретні матеріальні предмети наділялися архаїчним мислення * магічною силою, індивід ж розглядався володарем магічних властивостей лише остільки, оскільки володів етізд символами. У баньянкоре (Уганда) був розвинений культ багьеа-данва - «королівського» барабана, який вважався зробивши-іим останнім правителем династії Баквезі, династії, ® якої вели своє походження правителі Нкоре, і переданим засновнику правлячої династії. Барабан був символом влади правителя Нкоре. Він був власником певної кількості худоби, до барабана йшли за порадою, йому подвоем л та подарунки [205]. Дж. Міллер пише: «Подання до влади як про можливість доступу до духовних сил через володіння особливими предметами означало, що будь мбунду, який володів емблемою влади, міг наділити часткою своєї власті іншого, просто подарувавши йому частину цього предмета» [90, с. 58]. Вождь міг наділити владою особа, уповноважена діяти замість нього, вручивши лише йому речовинний символ влади. У ануак вожді сіл вели постійну боротьбу за володіння емблемами влади. Основними предметами, що складали ці емблеми, були барабани і намиста. Володів нік набував особливий, тобто верховний, авторитет. В результаті постійної ворожнечі емблеми черзі переходили з села в село [184, с. 130]. 

 Сакральні вожді залежно від ступеня еволюції цього інституту у тієї чи іншої етнічної групи могли надавати різний психологічний вплив на поведе »оточуючих. Часто фігури таких правителів обставлялися пишними ритуалами, помпезністю, спілкування з ними регламентувалося суворим етикетом. Водночас сакральні вожді не були реальними правителями в тому сенсі, що вони володіли мінімумом функцій з управління господарсько! життям суспільства. Їх посередницька функція при вирішена »конфліктних ситуацій, що виникали між соціально-родй-веннимі колективами, не носила характеру імперативу, про ® мала швидше форму вмовляння ворогуючих сторін прнія до спільної згоди. У ануак, наприклад, глави сіл, лідерство яких базувалося на віковому принципі, володіли більшою реальною владою, ніж представники АРВ-стократіческого клану-вожді [184, с. 127-130]. 

 Чим розвиненіша був інститут сакрального вождя в тому ШЩ іншому конкретному суспільстві, тим жорсткіше встановлювало суспільство контроль за його діяльністю. Це можна пояснити теіг що за більш сакралізував вождем визнавалися і великі можливості контролю магічних сил, а це таїло небезпеку для суспільства, так як вождь теоретично міг заподіяти людям чималі біди в разі неправильного використання своїх можливостей. Він перебував під постійним наглядом старійшин, які стежили за тим, щоб вождь не порушував ті численні заборони у своїй поведінці, які накладалися на нього суспільством, оскільки це могло призвести до виходу з-під контролю магічних сил і, як результат, до різного роду нещасть. Вождь ніс відповідальність за все, вроісходящее в житті соціуму. 

 За свідченням інформантів ньямвезі, раніше в разі посухи вождя били до тих пір, поки у нього не починали текти сльози, вважаючи, що це має сприяти випаданню опадів [132, с. 34]. У ряді випадків вождя скидали або навіть вбивали при перших ознаках старіння, так як вважали, що фізична деградація може несприятливо відбитися на житті всього суспільства [223, с. 226-227]. Контроль за сакральної діяльністю вождя міг носити і інституалізувати характер. У бена, наприклад, за цим спостерігав старійшина племені (мзагіра ва тамбіко). Він вибирався вождем в був його родичем по жіночій лінії. Таким чином, він, з одного боку, належав до правлячого клану, - з іншого - згідно з традицією успадкування цього титулу у бена, ні в якому разі не міг претендувати на титул вождя. При ініціації він проходив ті ж процедури, що їх вождь. Йому, як і вождю, дозволялося сідати на трон, який був символом влади у бена. Він виконував функції довічно, з приходом старості йому призначався наступник. 

 Коли верховний вождь був відсутній, мзагіра ва тамбіко зберігав святині племені, які перебували в спеціальній хатині. Він не міг здійснювати самостійно жертвоприношень, але контролював все, що стосувалося ритуальної діяльності вождя, і останній не міг без головного старійшини племені здійснювати обряди. Старійшина приймав остаточне рішення щодо допущення вождя до сакральних предметів. Од же вирішував допустити або не допустити нового претендента до ініціації. Без його згоди вождь не міг входити до хижі, де зберігалися святині племені. Головний старійшина, за уявленнями бена, повинен був піклуватися про те, щоб тримати предків правлячого клану в курсі племінних справ і особливо правлячої сім'ї. Він періодично відвідував веста поклоніння предкам вождя і там, сидячи перед барабаном (священним), розповідав предкам про все, що відбувалося з їх нащадками. Він нікуди не міг відлучитися від святинь [160, с. 106]. 

 На даній стадії соціально-політичного розвитку доколоніальних африканських суспільств мало місце додавання управлінської ієрархії, в основі якої лежало відмінність в передбачуваних потенціях магічних лідерів. Етнографічні матеріали з африканським народам дають підстави іредполагать наступні механізми її формування. Так, авторитет одного з лідерів міг возвеличуватися в очах членів соціуму зважаючи на його більшої успішності у проведенні 

 магічних акцій, будь то викликання дощу, вилікування хвороб і т. д., а також "у процесі закріплення магічного авторитету за певної соціально-родинної групою, тобто традіціоналізаціі спочатку виник авторитету. У цьому випадку вожді могли делегувати свою магічну сілу, тобто влада, наділяючи родичів символами цієї власті Їх могли запросити сусіди або як медіатора між І соціально-родинними колективами, або як дже-! ника магічної сили у разі природних або суспільних j катаклізмів з метою наведення порядку в природі і суспільстві. 1 Виникнення такої ієрархії породило відповідно * j нові протиріччя в її структурі, що виражалися перш все-j го в боротьбі за верховний авторитет. Приводом до такої боротьби I могли бути особисті амбіції магічних лідерів, прагнучи-! шихся возвеличитися над іншими. Незважаючи на те що J основною рушійною силою в цій боротьбі було прагнення т-деров до більшого престижу, не можна, очевидно, повністю I ігнорувати й економічні стимули цієї боротьби. За тра-1 днціі магічні лідери отримували від своїх підвладних підношення в подяку за свою діяльність. Члени ієрархія-) ХНН відповідно робили підношення верховному авторитету, що давало йому можливість не брати участь у виробництві-і ном процесі, а жити за рахунок підношень. До того ж розмір j таких підношень свідчив знову ж про авторитет, і він розподіляв їх серед підлеглих, за винятком тої! частини, яка йшла на особисте споживання. У ануак вожді 'виганяли, якщо він не міг утримувати свій двір, що, види », j свідчило про невисокий авторитет у суспільстві такого I вождя [184, с. 127J. Не тільки лідери прагнули до повів »] нию влади, їх підвладні також були зацікавлені в 1 зростанні авторитету свого вождя, який свідчив би J 

 про його високий магічному потенціалі і розглядався як 1 гарант благополуччя всього соціуму. 1 

 Боротьба здійснювалася у формі набігів на людей, під-1 владних сусіднього магу. При цьому сам факт перемоги розціни-1 вався суспільною свідомістю як благовоління до переможи-I шему магічних сил, що призводило до перестановки місць s I ієрархії з усіма витікаючими наслідками (підношення-I мі і т. д.). При цьому вождю, здійснювали набіги, необхідно I було користуватися високим авторитетом у своїх соотечествев-1 ників, в іншому випадку він не міг розраховувати на лояяь-1 ність своїх воїнів, якими були юнаки. I 

 Цікавий з цього погляду випадок, зафіксований * 1 звіті католицького місіонера Мевелем від 20 1 вересня 1885 У цьому документі йдеться про те, як глава однієї ю 1 соціально-споріднених груп почав бій проти Кінга-I лу, який володів вищим авторитетом серед лугуру. Його I авторитет спочивав на здатності викликати дощ, ніж, ш | передбачалося, володіли і інші вожді, однак Кінгалу 

 на I вважався найбільш щасливим. Отже, воїни Бамбавале (так звали вождя який виступив проти Кінгалу) захопили дерев-ню яка перебувала під владою Кінгалу. А далі трапилося наступне: «У захопленому селі було багато пива. Бамбавале пив, поки, сп'янівши, що не заснув. Прокинувшись ж, він виявив, що воїни покинули його »[287, с. 41-42]. Як можна припускати, авторитет Кінгалу був вище, ніж авторитет ватажка юнаків, вихованих, ймовірно, в дусі поваги до Кінгалу і його предкам, тому вони не стали випробовувати долю і вважали за краще покинути свого честолюбного лідера, тому що в противному випадку їм та їхнім сім'ям погрожували б великі неприємності: посуха, голод, хвороби і т. д. 

 Розглянуті вище протиріччя, характерні для соціально-політичних структур доколоніальних африканських суспільств, визначали і подальший напрямок їх еволюції. Зокрема, мала місце тенденція до взаємодії молоді та магічного лідера в суспільствах навіть з незначним рівнем розвитку політичної організації. Особливо воно виявлялося під час ритуалів ініціації і підготовки набігів на сусідів, тобто тоді, коли молодь виступала як корпоративна група. Ідеологічною основою такої взаємодії було те, що молодь в такі моменти являла собою надродового спільність, тому авторитет, що здійснював керівництво нею в той час, мав спиратися на ідеологію, яка б не обмежувалася небудь родовим колективом. У масаїв, наприклад, чаклун, магічний лідер, грав основну роль при проведенні обрядів ініціації, він же санкціонував військові набіги [181, с. 64]. У дессанех молодь могла звертатися до знахаря за дозволом здійснити на-вег в обхід консультацій з старшими [137, с. 129]. Звернення воїнів до знахарів мотивувалося тим, що останні могли забезпечити їм успіх у військовому підприємстві, вказавши найбільш вдалий час для здійснення набігу, заручившись підтримкою магічних сил. Вони також часто займалися приготуванням відварів чудодійних зілля, вживання яких надавало воїнам силу, мужність, хоробрість і т. д. Ці ж зілля використовувалися для нейтралізації дії зброї противника. На знак визнання авторитету знахаря вонни віддавали йому частину захопленої в ході набігу видобутку. 

 Магічні лідери, в свою чергу, використовували молодь у політичній боротьбі за звеличення власного авторитету. Це, як вище зазначалося, визначало їх престиж, що знову ж забезпечувало їм матеріальну перевагу вад рештою за рахунок традиційних підношень, які робилися членами соціуму в знак визнання за ними особливого магічного дару. Прагнення знахарів до посилення свого впливу могло призводити до зміцнення взаємодії між ними і молоддю. Часто саме вони були ініціаторами набігів. Е. Е. Еванс-Прічард описав одного такого знахаря у нуер (Гок Янга), який надихав молодь здійснює набіги. Він часто ображав членів своєї ж вікової груГ;. пи, які по відношенню до молоді виступали як батька. Це поведінка була спрямована на завоювання авторитету у молоді [170, с. 53-54]. Таким чином, знахарі використовували протиріччя, що існували між віковими по-коліна, для досягнення своїх політичних цілей, Т. 6, для вирішення протиріч, характерних для сформованої ієрархії магічних авторитетів. Зв'язок знахаря з молоддю могла призводити до утворення тимчасових політичних об'єк-; єднань. Знахар масаїв Мбатіані, який користувався в загально-і ственном думці масаїв найбільшим авторитетом, в середіні и XIX в. об'єднав племена масаїв в боротьбі проти спільного вра-і га. Соціальною основою цього союзу була молодь, идеоло-і шческой-верховний авторитет Мбатіані. Однак такий союз и виявився недовговічним і після смерті Мбатіані в 1889 р. | розпався [203, с. 1-33]. и 

 Подальший розвиток протиріч, відзначених нами ви-і 

 ше, відбувалося в рамках раннеполітіческіх об'єднань та-| 

 па надплеменной утворень, вождеств, що виникли в Вистачає-j ної Африці під впливом караванної торгівлі. Перейдемо до j характеристиці цього процесу в суспільствах даного типу, перед-'ставив його як рух від більш ранніх історичних фор | політичної організації. Зміни в цьому процесі побут I викликані загальною перебудовою соціально-політичної структу-і ри восточноафриканских товариств починаючи з 40-50-х років минулого сторіччя. Характерною особливістю структури Баї «розвиток військової організації. Тепер військові дії Сталі и носити яскраво виражену економічну спрямованість. Вой-\ на перетворилася на основний засіб захоплення рабів, які j надалі могли бути обмінені на тканині, вогнепальна I зброю і т. д. Таким чином, вона стала служити важньш І джерелом матеріального благополуччя всього соціуму, есад I врахувати, що військова видобуток розподілялася між усіма чле-! нами колективу відповідно до їх військовими заслугами а і соціальним становищем. Це призвело до змін у струн-} турі влади та авторитетів, а також у розподілі управлен-'чеських функцій між лідерами. Політичні об'єднання 1 типу вождеств і союзів племен характеризувалися розвинене! | Ієрархічною системою управління, на чолі якої нахо 1 дился верховний вождь, внизу ж розташовувалися підлеглі 1 йому правителі. S 

 Розглянемо зміни, яких зазнав авторитет керів-. водія в суспільствах даного типу. У першу чергу зазна-- »'тім тенденцію, що проявилася в об'єднанні елементів, ха-і рактерних для авторитету сакрального вождя, мага і лідера' молоді. Всі ці елементи знайшли своє втілення у фігурі верховного вождя вождества (надплеменного освіти). ^ Еволюція соціального управління, що призвела до появи 

1

I

 ! фігури, що об'єднала елементи цих трьох споконвічних типів? авторитету, в кожному випадку проходила в конкретно-історичну I ської формі, однак і кожен конкретний випадок містив? загальні моменти, характерні для даного розвитку. У літературі, в якій зачіпаються ці проблеми, а саме проблеми еволюції соціального управління в архаїчних суспільствах, часто робляться спроби співвіднести в історико-вре-1 менном діапазоні різні форми реалізації інституту ли-s. лідерство в таких суспільствах. 

 Дж. Фрезер, наприклад, вважав, що верховний правитель, 'т. е. типологічно близький до верховного вождя вождества) 

 яо прямої лінії походить від стародавнього мага або знахаря [122, с. 107]. Згідно Г. Спенсеру, правитель такого типу ->, то сакралізувала військовий лідер [115, с. 308-312]. С на-точки зору, така постановка проблеми в принципі не-'правомірна, оскільки розвивається не інститут, а суспільство а?, Е:. Ом, і виникнення соціальних інститутів у новому гро * 

 . венном освіті може відбуватися на базі всіх що мали-* 

 ; Ск передумов для лідерства, які реалізуються в соот- ?

 іетствіі з конкретно-історичними умовами. Зокрема, ускладнення структури авторитету, в даному випадку фігури верховного вождя, було викликано ускладненням соціальної структури суспільства в цілому в процесі його еволюції. У першу чергу вона об'єднала різні родинні колективи, що зробило ідеологію культу предків недостатність-I ної для забезпечення авторитету лідера такого об'єднання, f Водночас носії авторитету, що грунтується на ма-Ї гической ідеології, мали можливість впливати на I

 спільноти людей безвідносно до їх спорідненої принад- II

 лежності, проте ця ідеологія сама по собі не могла слу-\ жити міцною основою для консолідації спільності, головною I складовою якої залишався споріднений колектив, рас-I сматривать інститут лідерства в тісному взаємозв'язку з 'ідеологією культу предків. І нарешті, військовий талант був, 

 безумовно, гарантією військового успіху, який придбав в 'очах людей цих товариств високу цінність. Однак в умовах, коли будь-який успіх розглядався архаїчним світоглядом як розташування до його носію магічних сил, цьому авторитету необхідно було сакралізувала, а також утвердитися на базі ідеології культу предків. 

 Восточноафриканские суспільства доколоніального періоду дають різні варіанти реалізації загальної тенденції до об'єднання в одному інституті елементів всіх трьох типів авторитету. Відповідно до усною традицією бена, наприклад, з вождь Мзавіра був лідером аристократичної спорідненої групи Манга, що об'єднала в 40-х роках XIX в. раз-: особисті родинні колективи, які належали до етнічної и спільності бена, не володів військовим талантом. Виконувати ж} ™ ько сакральні функції для лідера виниклої раніеполі- 

 I 8 Зак. 402 ІЗ 

!

 ! тичної спільності було недостатньо. Тому старійшину и правлячого клану зробили військовим вождем Мтенгру, брата * Мзавіри, останній же продовжував здійснювати сакральні, функції, тобто стався розкол на «сакральну» і «свеї-і ську» влади. «Двовладдя» проіснувало до смерті МЗА-1 вири, після чого Мтенгера успадкував і сакральні фунюцц |. А це знову ж свідчить про те, що авторитет військового 'I предводителя отримав в даних суспільствах найвищу ц «. Ї ність. Тепер, зокрема, наступнику верховного ВОЖДЯ необ-! хідно було для заняття цієї посади перш продемон. I рировать свої військові здібності. Мтенгера, наприклад, частії доручав ведення військових дій своєму синові Ківанге, ко-1 торий повинен був згодом успадкувати титул верховно-1 го вождя [160, с. 104]. ^ | 

 Інтегруючі властивості носіїв авторитету, основі! | Якого служила магічна ідеологія, знайшли свою реалі-1 задню, зокрема, у масаїв. Вище вже згадувалося їм | знахаря Мбатіані, що користувався у масаїв найбільшим а *. § торітетом і об'єднав родинні племена масаїв § | надллеменное освіту. I 

 Є відомості про те, що носії військового авторітеті I прагнули возвеличити його за рахунок узурпації сакральне! функцій. Як відомо, наприклад, лідери військових загону, 1 призначувані верховними вождями з числа видатних т-1 нов безвідносно їх соціальної приналежності, нередв 1 намагалися привласнити собі і ритуальні функції, що викликав * несхвалення верховних вождів, вбачали в цьому, і та | без підстави , загрозу своєму власному авторитету [262 1 с. 314]. '| 

 Ідеологія, яка стала служити основою для авторитету! верховних вождів, що не була лише механічним змішання I елементів ідеологічних уявлень, що забезпечували as-> торітет лідерам на більш ранніх стадіях соціально-політич-'сного розвитку суспільства. Це була ідеологія, відбивається »функціонування нової соціально-політичної структури и ^ відповідала тим соціально-психологічним змінам, вряди-| рие відбулися у членів суспільства. Водночас змінений ® * ідеологічного контексту протікало в рамках традиційне *; світогляду, який в загальному і цілому продовжувало оріеш-Ї роваться на просте відтворення суспільних норм, ті | й зумовило відому наступність форми. У відпо-І вії з цим світоглядом лідер повинен був забезпечити яро-1 Цветанов суспільства або за рахунок надприродних сил, наш-> дящіх від предків, або за рахунок особливого дару, який, і 1 передбачалося, давався йому від народження або набувала | в Протягом життя, впливати на хід природних і суспільних! [Процесів за допомогою магічних сил. * 

 У нових умовах, коли соціально-політична спільність г будувалася на основі більш міцної інтеграції разлідаа \ родинних колективів, зазнає змін і ідеологія, яку ототожнюють з культом предків. Предки верховних вождів не тільки отримали визнання всього суспільства, як найбільш могутні, але мало місце і ототожнення всіх членів з предками верховного вождя. Зв'язок з предками вождя в нових умовах давала певні переваги при занятті місця в соціальній ієрархії суспільства, поділі військової здобичі і т. д. Соціальна ж значимість власних предків зменшилася, так як вони узаконювали соціальну мобільність, в основі якої лежало просування по соціальновозрастной ієрархії лише в межах своїх соціально-споріднених груп. Інформанти бена, наприклад, як правило, не фіксували у свідомості предків, що не відносяться до правящии-лу клану, оскільки це не мало для них жодного значення (160, с. 30]. А. Брайант в цьому зв'язку зазначав: «З часів заснування зулуською нації з усіх богів-предків збереглися тільки предки зулу, тобто королівського клану »[35, с. 307}. Піднесення предків правлячої спорідненої групи призвело до того, що вони стали наділятися здатністю впливати на долю всіх членів соціуму, а тому і підтримання з ними добрих відносин стало справою всіх. І, хоча будь-який член суспільства продовжував якоюсь мірою асоціювати себе з власними предками, він повинен був виконувати і знову виниклі норми поведінки, так як їх порушення передбачало покарання від предків верховного вождя. Тільки вождь міг спілкуватися з предками від імені всього суспільства, він же відправляв ритуали, пов'язані з культом. Вважалося, що вождь знаходиться в постійному контакті з предками своєї спорідненої групи і, приймаючи рішення, він підпорядковується їх волі. 

 Крім змін, що відбулися в ідеології культу предків, пов'язаних з еволюцією політичної системи, зростає І роль у зміцненні авторитету верховного вождя магічною ідеології. Це виражалося, зокрема, в ускладненні структури ритуалів, якими обставлялися носії верховної влади. Саме в суспільствах даного типу ритуальна діяльність, здійснювана у зв'язку з управлінською діяльністю, представлена в найбільш ретельно розробленому вигляді. Так, за свідченням А. Брайанта, придворний етикет став найбільш стійким і вишуканим при Чаке, тобто верховному вождя, при якому зулуси досягли своєї найвищої точки політичного розвитку в доколоніальний період [35, с. 296]. 

 Аномальність, яка спочатку служила передумовою для виникнення авторитету мага і часто носила природний характер, ще більш активно включається в ритуальна поведінка верховних вождів. Показовою в цьому сенсі формула вітання верховного вождя у зулусів: «Здрастуй ти, хто вселяє благоговіння, хто живе в глибокому усамітнитися-ванні. Ти, голова роду, клану, ти, хто поїдає людей, убивши їх н віднявши все майно »[35, с. 298]. Саме на цій стадії, по всій видимості, вбивство близьких, родичів, пріблн-, дені міцно входить в ритуали влади. Такі акції їло-'собствовало зміцненню надродового статусу верховного он-j дя, а також зміцненню його магічного авторитету. Вбивства j широко використовувалися в ритуальному поведінці правителя! 1 ісвазі, зулу, баганда. 

 Згідно запису місіонерів, відважна «королева»-виття-1? Тельніцей Темба Андумба підкорила багато землі. Вона щ | встановила нові обряди і звичаї, які повинні були пекло. |? Кріпити за нею становище самого грізного і шанованого пра-1 ставника в Анголі. Вона веліла принести свою крихітку-дочку g 1 кинула її у велику ступу, в якій зазвичай товчуть зерно, и Потім, взявши великий товкач, вона безжально растолкла Млада-1 ца, перетворивши на безформну масу з м'яса і крові. Вона так-1 бавіла туди різні трави, коріння і порошки і зварила пов § 1 місиво, а вийшла з нього мазь вона назвала мажа в 1 самба. Натерши маззю себе і своїх найближчих соратників *, | - вона закликала народ до нових військових походів заради насіляі 1 і руйнування. Розоривши всі землі навколо, вона наказала свої I соратникам ізрезать на шматки своїх дітей і з'їсти їх тл с, 144]. Приклади подібного роду акції з боку верховно »I військового правителя доколоніальної Африки можна було б I помножити без праці. Це, безсумнівно, вело до посилення пені-J логічного впливу авторитету на керованих, що само | по собі було обумовлено специфікою військової діяльності, | що передбачала наказ як оптимальну форму управленій, Перебудова структури авторитету лідера в доколонналь-1 них африканських суспільствах типу вождеств (надплеменной об-1 разований) тісним чином була пов'язана зі зміною всею 1 процесу управління. Об'єктивно вона була підпорядкована інте-1 сам військової організації, яка служила базисом цих обь-I єднань. Щодо попередніх стадій, де військова I діяльність здійснювалася у вигляді набігів груп молодію | на сусідів і не мала яскраво вираженої економічної Наїра »- 1 ленности, про що йшлося вище, у суспільствах даного типу мі I була орієнтована на отримання матеріальних засобів, йв * | лівш основою існування і відтворення соціш-1 ний організації такого типу. Тут військова діяльність ви-1 ступала в нових організаційних формах. Це перш вше I риражалось у виникненні спеціалізованих вояцькому 1 формувань (дружин), чисельність яких досягала т | скількох тисяч чоловік. (У Мірамбо, верховного вождя нит-І вези, дружина налічувала 15 тис. осіб.) I 

 Виникнення принципово нового соціально-політмче-| ського інституту - дружини, яке визначило, по суті, І-1 няними специфіку утворень даного типу, необхідно, І на наш погляд, розглядати в тісному взаємозв'язку, з реално-| зацией відзначених нами раніше протиріч, характерних ддя * -

 більш ранніх стадій соціально-політичного розвитку аж поки-* ніальних африканських суспільств. Тут я маю на увазі вік-ші протиріччя. Іншими словами, в нових історичних умовах, коли з'явилися передумови для виникнення спеціального суспільного інституту з функціями примусу, дат якісно новий інститут утилізувати протиріччя, характерні для попередніх стадій, ставши певною мірою засобом їх дозволу, але, породивши, у свою чергу, зові. Функціонував інститут набігів на сусідів, які здійснювалися силами молоді, і служив, на нашу думку, переважно для відводу зовні агресії, пов'язаної з віковими психофізіологічними особливостями молоді, послужив базою для виникнення дружини. Їх основу становила молодь. Формування дружин було тісно пов'язане з проведенням обрядів ініціації, що тепер означало вступ у підпорядкування вождю. Війна для молоді стала основним видом діяльності, яка користувалася високим соціальним престижем у суспільстві. Дружина, таким чином, частково знімала конфлікт, викликаний нерівномірним розподілом управлінських функцій між соціальновозрастнимі поколіннями, що забезпечувало їм різний престиж у суспільстві. 

 За наявними відомостями, молодь охоче йшла в дружину вождя, так як це звільняло її від підлеглого положення у своїй спорідненої групі, гарантувало високий соціальний престиж. Захоплювали в процесі воєн видобуток, яка тепер вже розподілялася верховним вождем переважно серед дружинників, могла бути використана нею для зміцнення свого соціального статусу при переході в наступну вікову страту. Зокрема, юнак міг роздобути необхідні матеріальні ресурси (наприклад, худоба) самостійно, тобто при діленні захопленої в ході військових дій видобутку, і тим самим залежність від його старших родичів, які за традицією повинні були забезпечувати його худобою, що було необхідним умовою при вступі в шлюб, зменшувалася. У свазі, наприклад, найбільш охоче в дружину верховного вождя йшли діти малозабезпечених батьків, відчувають труднощі в забезпеченні дітей традиційними весільними дарами. 

 Проте зміни, що виникли в соціальній структурі,? Зумовили появу нових конфліктів або, точніше, напруженостей у взаєминах різних верств суспільства. Его в першу чергу стосувалося відносин в управлінській ієрархії на чолі з вождем і дружини. Подібну напруженість чітко можна фіксувати в ритуалах, коли дружина і вождь виступали як ворогуючих сторін [144, с. 327-404]. 

 Природно, специфіка військової організації вимагала адекватних форм керівництва, які відповідали б її суспільним призначенням. Це насамперед предпола гало перебудову владно-управлінської структури, здатне! функціонувати за типом «команда-підпорядкування», що передбачала підвищення ролі центру управління в прийнятті управлінських рішень, а також створення ієрархічної системи управління, здатної з мінімальними спотвореннями доставляти керуючу інформацію до керованих. Поверсі система повинна була забезпечити підготовку керованих% сприйняття нового виду керуючої інформації, а також контроль за виконанням відданих розпоряджень. Враховуючи провідну роль військової організації в суспільствах даного типу та її суттєві на ті часи масштаби, системі управління необхідно було координувати військову і господарську сфери життя суспільства, що означало управління такімі процесами, як забезпечення воїнства амуніцією, продовольством у військовий і мирний час, мобілізація, підготовка воїнів і т. д. 

 Відповідно з такими вимогами система соціального управління в цих раннеполітіческіх об'єднаннях представляла собою піраміду, на вершині якої знаходився верховний вождь зі своєю дружиною і апаратом управління, нижче розташовувалися вожді підлеглих племен (в надплеменнщ утвореннях) і лідери соціально-родинних колективів, що входили до складу вождеств . Внизу піраміди була громада. Розглянемо механізми, що лежали в основі функціонування соціально-політичних організмів подібного типу. 

 Відразу ж відзначимо невтомну турботу верховних вождів про зміцнення свого авторитету в якості духовних лідер »всього суспільства. Як вже вище зазначалося, верховні вождя були головними жерцями культу предків, а також робили все можливе для зміцнення свого магічного авторитету. Переслідуючи цю мету, вони, зокрема, взагалі забороняли виконувати сакральні функції підлеглим їм вождям і перемикали такі функції на себе. Наприклад, верховний вождь хехе Мквава не дозволяв вождям завойованих ним племен самовільно відправляти ритуали викликання дощу. Вони повинні був * отримати на це або його особистий дозвіл, або наказ [ШГ с. 34]. Відомі випадки, коли представники апаратів управління верховних вождів, які займали високе положення в ієрархії і набиралися переважно з осіб низького соціального походження за принципом особистої відданою! вождю, що було істотною інновацією в система * управління розглянутих товариств, починали самоводи ® виконувати не тільки адміністративні функції, що входячи »в їх компетенцію, а й сакральні, намагаючись стати, таким чином, вождями в повному розумінні цього слова. Такі процеси, зокрема, спостерігалися у Кімбо. Це, безумовно, веда% ослаблення управлінської ієрархії, а тому такі понит-кн суворо припиняли верховними вождями [262, с. 314]. 

 Прославляючи свій авторитет над авторитетами місцевих вшивши дей, завойованих ними племен, верховні вожді проте Використовували і їх в управлінні. Це полегшувало доставку інформації до керованим елементам, особливо на етапі, коли вона передавалася безпосередньо одержувачам. У суспільствах даного типу розвиток соціального управління відбувалося лише у верхніх ешелонах, тобто змінювалися вимоги, пропоновані до авторитету, принципи побудови ієрархії, форма управління і т. д., в громадах ж управління практично не змінювалося. Традиція жорстко регулювала раніше сформовані я нею взаємини, включаючи закріплюються нею авторитети. Тому якісно нові, по суті, управлінські сигнали повинні були обличаться в зрозумілу для нижчих рівнів форму. Зокрема, така інформація найбільш повно могла сприйматися керованими тільки у разі надходження від джерела, що користувався у них традиційним авторитетом. Тому верховні правителі, як правило, зберігали традиційних лідерів на місцях, експлуатуючи їх авторитет, проте обмежуючи його шляхом перемикання на себе найбільш значущих в громадському відношенні сакральних функцій (наприклад, викликання дощу). Верховні вожді залишали за собою право зміщувати неугодних їм лідерів і призначати на їх місце інших з числа також мали на це традиційне право, але більш поступливих. Включені до складу об'єднань соціуми практично залишалися самоврядними одиницями, хоча тепер вони повинні були платити данину верховному вождю, яка йшла на забезпечення воїнства, а також на підтримку високого соціального престижу правителя. 

 Важлива роль в організації ієрархії, створюваної верховними вождями, відводилася шлюбам. Шлюбний союз в розглянутих нами суспільствах означав ідеологічний союз між спорідненими групами, до яких належали партнери, т, е. альянс між предками, шанованими в даних групах. Верховні правителі брали в дружини родичок представників правлячих династій, що входили до складу племен чи родинних колективів, або віддавали своїх родичок їм у дружини. Це усталюється авторитет вождів в рамках ідеології культу предків, тобто знову виникла політична структура освячувалася їх авторитетом, а значить, повинна була усвідомлюватися всіма членами суспільства як законна. Таким чином, верховні вожді знаходили додаткові ідеологічні важелі для впливу на поведінку керованих. У бена верховний вождь особисто стежив за шлюбами аристократичної спорідненої групи. Жоден член правлячого клану не міг без його дозволу видати свою дочку заміж. У результаті такої політики, що проводиться правителями бена, майже кожен клан з входили до складу вождества був пов'язаний з правлячим кланом Манга узами спорідненості, що змушувало їх почитати предків Манга не тільки як предків верховного вождя, але і як своїх власних [160, с. 34]. Використання цього механізму, безсумнівно, сприяло стабілізації всієї піл чес кой структури, і насамперед зміцненню авторитету її влади. 

 Виникнення ієрархічної системи управління, опору. : Вождающейся зростанням престижності управлінської діяль-ності, яка, в свою чергу, визначалася числом лю-: дей, які під владою правителя, призвело до посилення и боротьби за владу, в ході якої претенденти прагнули за-і отримати верховний титул. Така боротьба велася преимущест-і венно серед родичів аристократичної групи, принад-| лежали до одного соціально-віковою поколінню. Це I пояснюється тим, що, по-перше, в правлячих групах наследо-> ванні влади визначалося тими ж принципами, які де-j жали в основі інших входили в соціум родинних КОД-j лектявов. Вождь, як правило, належав до правлячого со-! ііально-віковою поколінню, яке виступало в якості! отців по відношенню до молодшого. У ньякуса, наприклад, вождь I здавав свої повноваження з приходом до влади нового покоління-1 ня, тобто з переходом молоді в більш високий соціальна! I статус одружених чоловіків. Новий вождь належав вже до | цьому поколінню [284, с. 80-95]. Іншими словами, влада вож-I дя продовжувала асоціюватися з владою всього його покоління. 1 Відповідно з цією традицією представники покоління вож-) дя в межах аристократичної соціально-родинної груп-j пи мали підстави розглядати себе в якості законних претендентів на верховний титул. По-друге, обгрунтування I своїх честолюбних амбіцій вони могли знаходити в магічній 1 ідеології. Відповідно до неї успіх у військових діях I став сприйматися як розташування до предводителя воїн-| ства магічних сил. Звідси військова перемога над Верховною »I вождем мала розглядатися не як узурпація вла-1 сти, а як свідчення того, що переможець більшою ступеня-I кн користується їх розташуванням, ніж переможений. І В щасливого ж військовому вождя було зацікавлене в тої 1 чи іншій мірі все суспільство, а військовий талант, як вище | зазначалося, був необхідною умовою для отримання верхів-| ного титулу. Перемагаючи верховного вождя, претендент, так »чином, підтверджував в очах керованих своє право на 1 владу. Однак це не означало, що боротьба за владу на дан-; ном етапі соціально-політичного розвитку суспільства веда *; - поза рамками ідеології культу предків. Узурпація влади в руках якого-небудь родинного колективу здійснювалася на. базі саме цієї ідеології, тобто закріплювалася традицією, освяченою авторитетом предків. Починаючи боротьбу за верхор-ний титул, претенденти повинні були заручитися підтримкою I певної частини старійшин, так як саме вони грали | важливу роль у формуванні громадської думки, опора на 1 яке була важливим чинником у боротьбі за владу, j 

 т І 

 Напередодні колонізації практично весь східноафриканської регіон був охоплений «громадянська війна».

 Як правило, в якості опонентів виступали родичі верховного вождя, що належали до того ж, що і він, соціальновозрастному поколінню (тобто брати вождя). «Смутні часи» зазвичай починалися зі смертю старого вождя, тому, мабуть, у багатьох африканських народів її намагалися зберегти в таємниці, до зведення на посаду його наступника. 

 Одну таку історію зі слів інформанта Кімбо записав англійський дослідник А. Шортер: «Коли вождь мугамба помер, старійшини сповістили про це всі входили до складу Кімбо племена і покликали синів верховного вождя на збори. "Небо вкрилося хмарами", - сказали вони, що означало: помер вождь ... Зібралися сини вождя. Мвахі, правитель Дінді, прийшов. Мбойонго, правитель Кінгулупа, прийшов. Муа-ГКЯ, правитель Кісвавалілі, прийшов. І Мвапаміконо, правитель Ісансаа, теж прийшов. Як тільки він (Мвапаміконо) увійшов в село, де містився будинок верховного вождя, він сказав іншим синам вождя: "Сурміть в ріг предків і бийте в святкові барабани". - "Чому ми повинні сурмити в ріг?-Запитав Мвахі,-Ти тільки прибув. Ти нічого не знаєш про те, що відбувається в селі верховного вождя ". -" О! - відповів він. - Я збираюся стати верховним вождем * 1. - "Виріжемо палиці, - сказали брати, - і поб'ємо його. Він занадто загордився себе ". І сини верховного вождя побили Мвапаміконо, і він утік. Він втік і повернувся в свою країну. Опинившись удома, він сказав собі: "Так просто я не отримаю цю країну. Я піду в Іпіто і Кути ". Він пішов у Іпіто і Кути і сказав їм (тамтешнім жителям. - В. Б.): 

 , Друзі, допоможіть завоювати мені цю країну ... "Почалася війна * [262, с. 122-123]. 

 У бена війну проти верховного вождя вів його брат Сага-мзнга [160, с. 76-81]. 

 Намагаючись звести до мінімуму протиріччя при організації управлінської ієрархії, верховні вожді призначали на посади родичів з молодшого, по відношенню до свого, соціально-вікового покоління, тобто своїх синів. Вони, таким чином, використовували для створення управлінської ієрархії, заснованої вже на принципі особистого підпорядкування, давніший ієрархічний принцип, відповідно до якого молодші беззаперечно підкорялися старшим. Наявні відомості по шамбала говорять про те, що у верховного вождя виникали великі труднощі в управлінні, якщо на чолі підлеглих йому племен знаходилися його брати (тобто нредставітелі його соціально-вікового покоління). Відомо також, що, вступаючи на посаду, нові верховні правителі перш за все повинні були вирішувати питання, пов'язане зі зміщенням синів свого попередника, які стояли на чолі племені, і призначенням своїх синів [176, с. 6]. 

 А. Брайант зазначає, що новопризначені вожді у свербіння, сов при першій же можливості ^ намагалися непомітно устра. нитка своїх заздрісних братів [35, с. 290]. Ймовірно, позбавлення грунту для боротьби за владу в майбутньому було причиною казва найближчих конкурентів нового кабаки у ганда під час ег § коронації, про що також згадує А. Брайант, посилаючись hs матеріали А. Роскоу [253, с. 189]. Відносини боротьби »влада, які були характерні для управлінського процесу нових раннеполітіческіх об'єднань, надавали, * всій видимості, вплив на процес успадкування верховного титулу. Якщо раніше титул вождя успадковував один з братье верховного вождя, то тепер ще за життя правителі зачала-просту призначали в якості наступника одного зі своїх синів, намагаючись тим самим усунути претензії власних братье * на верховний титул. 

 Необхідність створення ієрархічної системи з жорсткі * соподчинением її рівнів змушувала верховних вождів призначати правителів не тільки з числа менш значущих в соціальному відношенні родичів, а й з представників! нижчих соціальних верств, включаючи рабів. Вони часто призначалися верховним вождем на найвищі посади в управ. - И ленческих ієрархії. У свазі, наприклад, вище, ніж всі «прив-іи», стояли два племінних функціонера (Тінсі), в обов'язки яких входило стежити за родичами-аристокра-тами і доповідати в разі найменшого натяку на зраду [144, с. 36]. Їм дозволялося одружуватися з родичками вождя, що ще більше пов'язувало їх з правящии *, угрупованням. У той же час внаслідок свого походження | вони не мали жодних традиційних підстав для боротьби за; верховний титул, оскільки громадська думка в вдосконалення-! шенствуются володіло родоводу кожного такого правителя. Старійшини, які контролювали і управляли громадським и думкою, ніколи б цього не допустили. За словами Г. Калвіна: «Старійшини повинні були пам'ятати це (тобто низьке походження. - В. Б.), так як могли виникнути сітуада, коли це могло бути прийнято в розрахунок» [160, с. 154]. 

 Ієрархічність нової системи управління стала проявлявся і в розподілі арбітражних функцій. Функції з уда-j Живанов конфліктів невід'ємно були притаманні традицією-| вим лідерам вже на самих ранніх стадіях соціально-Полшу-1 чеського розвитку африканського суспільства. Однак, якщо ті | служили лише свого роду посередниками між конфлікті-(вавшейся соціально-родинними колективами, просячи ах; прийти до угоди, і не володіли, таким чином, правом! Винесення рішення у формі наказу, члени ієрархії могла 1 виносити вирок і вимагати його виконання. Верховні ж-вожді піднесли себе до рівня головних арбітрів. Правом] вершити суд над своїми підданими володіли і лідери вт-\ ших рівнів, однак, якщо рішення такого лідери не удовлет-' Воря одну зі сторін, вона могла апелювати до суду верховного правителя. Були також і проступки, розгляд яких знаходилося виключно в компетенції верховного ВОЖДЯ. Це надавало йому додатковий авторитет і сприяло, таким чином, зміцненню ієрархії. 

 Як заходи, що вживаються верховними вождями в цьому напрямку, можна розглядати і монополізацію ми торгівлі слоновою кісткою. Слонова кістка володіла високою міновою вартістю в торгівлі з узбережжям за високого попиту на неї на світовому ринку. На неї можна було виміняти тканини, одяг, різні предмети побуту, прикраси, а головне - вогнепальну зброю. Тому верховні правителі забороняли підлеглим вождям вести обмінні операції самостійно, а зосереджували торгівлю в своїх руках. Тим самим потенційні опоненти влади позбавлялися можливості купувати зброю, це, безумовно, сприяло б їх посиленню. Інші товари, обмінені на узбережжі, верховні вожді розподіляли серед одноплемінників, виступаючи, таким чином, в їх очах безпосереднім джерелом матеріального благополуччя, що також усталюється престиж верховних вождів. За даними Г. Брауна, верховний вождь хехе Мквава володів такою монополією. Він постачав мисливців рушницями і боєприпасами. Слонячі бивні доставлялися вождю. Принаймні один раз на рік каравани, навантажені слоновою кісткою, відправлялися в Кілосі або Бага-мойо, міста розташовані на узбережжі, де кістка обмінювалася на товари. Потім вони розподілялися Мквавой серед населення, і кожен чоловік отримував частку у відповідності зі своїм соціальним становищем і репутацією воїна [149, с. 35]. 

 Відповідно з магічною ідеологією матеріальне благополуччя верховного вождя, яке складалося з худоби, наявного в його розпорядженні, запасів зерна, товарів, отриманих на узбережжі в результаті обміну та пограбування проходили повз караванів, розглядалося як показник його могутності, досягнутого ним завдяки розташуванню до даного правителю магічних сил. Воно давало йому можливість не тільки обдаровувати своїх наближених, а й використовувати його в якості резерву на випадок різних стихійних лих, які служили причиною виникнення голоду, масових епідемій і т. д. Іншими словами, матеріальне благополуччя в чималому ступені визначало авторитет верховного правителя. Тому вожді доколоніальних восточноафриканских товариств ревно стежили за тим, щоб хто-небудь з підлеглих не перевершив їх в наявності матеріальних ресурсів. Про це свідчить матеріал, що стосується заходів, здійснюваних правителями Східної Африки по регулювання поголів'я худоби в суспільстві. 

 Худоба, як добре відомо, був основним традиційним показником матеріального благополуччя, що визначав црь стнж і авторитет в традиційних африканських товариства);. Верховні вожді, природно, володіли найбільшим пора 'ловьем. За відомостями того ж Г. Брауна, у хехе кожен муа. чину міг володіти деякою кількістю голів худоби, одна »ніхто не мав права конкурувати з верховним правителем, а тому надлишки вилучалися і надходили в стадо вождя, ко-лось, втім, вважалося общеплеменного надбанням і в їжу. чаї необхідності використовувалося в інтересах усього общестщ [149, с. 31]. 

 Крім худоби вожді мали й найбільші запаси зерна. Кожен чоловік хехе мав відпрацювати на полях, пр. Належне верховному вождю. Такі відпрацювання могли замінюватися поборами, тобто поставками в комори вождя визна. ленній частини врожаю. Ці запаси в разі посух, неврожаю ® і т. д. також використовувалися в інтересах усього соціуму [Щ с. 31-33J. Говорячи про матеріальні ресурси, що визначали авторитет верховних вождів, слід згадати і житло. Вважалося, що будинок вождя в усіх відношеннях повинен превос »днть будинку інших членів суспільства, і восточноафрікансщ * правителі будували грандіозні на ті часи споруді, в створенні яких брало участь більшість чоловічого населення. 

 Перехід на нові форми правління, пов'язані з пров. стройкой управлінської системи, здатної забезпечити т-полнение команд, що виходили з центру управління, неизбеж * але був пов'язаний із зростанням ролі методів примусу в процесі організації та регулювання суспільного жнза Придушення верховними вождями збройних виступів своїх родичів, які намагалися захопити владу, зміщення неугодних вождів і призначення на їх місце інших з числа «своїх людей»-все це передбачало застосування сили. Традиція ж на даній стадії соціально-політичного розвинене вже не могла повною мірою служити регулятором нових суспільних відносин. Причиною цьому слугувало загострений »напруженості між різними соціальними групами, чте? було обумовлено зрослим розбіжністю їх інтересів. 

 Якщо верховний вождь зі своїм апаратом управління 'був зацікавлений у веденні військових дій, які є-; лись не тільки причиною виникнення ієрархії, а й основ-1 вим умовою відтворення, то соціально-родинні код-? колективи, хоча в цілому також були зацікавлені у війнах,: у той же час об'єктивно виступали як опозиція | ієрархії верховного вождя, що підривала певною мірою; владно-управлінську структуру всередині цих колективів,; зокрема звільняючи молодь під батьківської сторопів. і даючи їй можливість знайти соціально-престижне статі »; ються поза рамками своїх соціально-родинних колективі?, 1 яку вони отримували, будучи дружинниками верховного вржда. ! Це по суті справи, завдавало шкоди та господарської діяльності, * що здійснювалася родинним колективом, яка служила "економічною основою його відтворення. 

 В умовах виникали протиріч верховні правителі намагалися підпорядкувати економічне життя соціально-родинних колективів потребам військової організації. В результаті можна простежити тенденцію до поширення методів, -

 арактерной для управлінської ієрархії верховного вождя яа весь господарський організм суспільства. Іншими словами, ми вожем спостерігати прагнення верховних вождів на даній етадіі соціально-політичного розвитку поставити під конт-роль господарську діяльність, що здійснювалася соціально-родинним колективом в інтересах надплеменной ієрархії, За наявними етнографічними даними, знову виникає апарат управління часто наділявся крім інших і господарськими функціями . 

 Верховний вождь бена, наприклад, в кожну село призначав свою людину, старосту (мзагіру). Зі слів інформантів бена, мзагіра привчав населення підкорятися довірений-»ой йому села і в мирний час. Він брав участь у вирішенні конфліктних ситуацій між жителями, розподіляючи серед них землю і пасовища. На мілітаризацію всієї системи управління товариства бена вказує і використання самого титулу «мзагіра», який був передусім військовим титулом. Ванзагіра (мн. ч. від мзагіра) стояли на чолі загонів чисельністю до 30 осіб кожен. Причому військові ванзагіра в управлінській ієрархії стояли вище, ніж ті, які виконували адміністративні функції [160]. 

 Обов'язки щодо забезпечення військової діяльності покладалися на місцеві влади і у хехе. Відомо, що місцеві керівники повинні були перед початком військових дій поставляти верховному вождю певну кількість поголів'я худоби для прохарчування воїнства. 

 Примус верховними вождями в управлінні суспільством спиралося насамперед на силу їх дружин. Щоб ефективно використовувати цей механізм в управлінні суспільством, їм необхідно було піклуватися про виховання у дружинників особистої відданості. Виховати особисто відданих вояків в тих умовах означало виховати їх на ідеології культу предків вождя і його родинної групи. Це завдання обумовлювалася місцем, яке займала дружина в системі соціальних зв'язків вождеств і надплеменной утворень. Будь член суспільства, що належав до апарату управління верховного вождя, до якого належала і його дружина, в той же час був і членом свого власного соціально-родинного колективу. Таким чином, він повинен був шанувати не тільки предків вождя, уявлення про яких складали ідеологічну базу управлінського апарату, а й своїх власних предків. Причому перебування в дружині було явищем тимчасовим, так як після досягнення шлюбного віку дружна-I інки поверталися в свій соціально-споріднений колектив 'К ЇХ стан У суспільстві визначалося місцем, яке 0Я | займали в межах даного колективу. Іншими словами, | дружинники остаточно не відривалися від своїх споріднені): J груп. Таким чином, вони одночасно належали до раз-] особистим соціальним спільнотам, інтереси яких, як уже 1 вище зазначалося, не завжди збігалися. Тому вони в який-ті 1 момент могли опинитися в ситуації, яка вимагала від них вибо-I ра поведінки між інтересами ієрархії і своєї власне! I групи. Верховні ж правителі, створюючи свою управленче-1 ську структуру, важливим компонентом якої була друже! ? Прагнули усунути цей конфлікт, природно в СВОЮ ПОЛЬ 'I зу. Для цього необхідно було подолати ідеологічно! 1 

 дуалізм, носіями якого були дружинники, воспітивад І їх на ідеології своїх предків. У такому випадку вождь і перед. 1 ставники його спорідненої групи знаходили у дружинник ® | 

 вищий авторитет | 

 Ця проблема могла пешяться за рахунок комплектування щ. | Жин з чужорідних елементів, тобто чужинців. Відсутність ГЛ? - І боких ідеологічних коренів у членів управлінського апщ. и рата вождя сприяло вихованню у них відданості як-і але вождю, якому вони служили вірою і правдою. Наприклад,: дружина верховного вождя Кімбо Ньюнгу-я-Маве набиралася I з військовополонених, рабів-утікачів, дезертирів, колишніх охороною-; ков караванів, тобто людей без роду і племені [261, с. 3151. 'Дружина Мірамбо, верховного вождя ньямвезі, також в mi-J чительной міру складалася з чужинців. | 

 У суспільствах, в яких управлінський апарат преіму.1 іцествешю комплектувався з його повноправних членів, ні-1 приклад у бена або хехе, верховні вожді прагнули мш »I мально захистити його від впливу місцевих ідеологій. У беї! майбутні воїни та управлінські кадри проходили специал-1 ную підготовку в школі вождя. Хлопчики набиралися туди з чотирьох-п'яти років. Відбір виробляв сам верховний вожді 'і весь процес підготовки відбувався під його непосредствен [вим спостереженням. Він тривав приблизно 10-12 років. Сю-* так потрапляли діти всіх верств суспільства без виключення. Витті ® 1 таннікі жили в селі верховного вождя, він же назнач »! наставників з числа дорослих воїнів. У процесі виховавши »крім навичок, необхідних військовим ватажкам і прг-4 'ВІТЕЛ на місцях, велика увага приділялася ідеолог»' <ської підготовці, в ході якої освоювалися основні верова-^ лія та історія вождества бена, сводившаяся до вивчення гевеї-\ логії верховних вождів і їх військових подвигів [160, с. 15й <, В нових управлінських структурах верховні вожді поду-? чаля певну свободу дій у прийнятті управлена-f, ських рішень. Ці рішення переважно стосувалися міру-1 яріятій з формування війська, постачання його продовол- ваш і амуніцією, призначення і зміщення нижчестоящих пра-вйтелей і т. д., тобто того, що було пов'язано з організацією і функціонуванням апарату управління. У той же час функції верховного вождя з регулювання суспільної% 'ізні в нижчих ешелонах соціуму (соціально-родинному колективі, громаді чи селі) були досить обмеженими. Там владно-управлінські структури практично не претер-вели змін. Старші соціально-вікові покоління іралі основну роль у прийнятті управленческх рішень, що стосуються життя громади. Діячі ієрархії вождя, і насамперед її нижчих рівнів, тобто тих, які стикалися з громадою і уособлювали собою авторитет верховного вождя, співпрацювали в тісній взаємодії з традиційними авторитетами громади. При залагодженні конфліктів між її членами староста спирався на думку старійшин. Як правило, рішення приймалися самими старійшинами, і справа до єра не доходила. Що ж до конфліктів, пов'язаних з подружніми сварками або шлюбними дарами, то в ці справи до втручалися не тільки старости, а й верховні вожді. Навіть у зулусів, у яких влада верховного правителя була найбільш значною, вождь не міг втручатися у справи соціально-споріднених груп {35, с. 273]. Такий же висновок на своїх матеріалах робить і Л. Меір [223, с. 23]. 

 Зростання ролі вождя в прийнятті управлінських рішень призвело до зміни у змісті соціального контролю за його діяльністю щодо більш ранніх політико-соціологічних форм. Його прагнення розширити діапазон прийняття рішень натрапляло на протидію старійшин, які традиційно управляли суспільством. Це знову виникле протиріччя стало впливати на характер політичного процесу. У результаті контроль з боку найстаріша за діяльністю лідера став більш номінальним, реальний же контроль перейшов до ним же створеному апарату управління, і насамперед до дружині. Представляється, що механізм здійснюваного суспільством контролю за діяльністю верховного вождя був приблизно таким. Старійшин продовжували санкціонувати зведення в сан вождя, вони ж стверджували зміну одного вождя іншим, якщо перший до виявляв належної успішності при веденні військових дій. Приймаючи подібні рішення, вони орієнтувалися на громадську думку, але ядром, навколо якого це думка формувалася, була дружина вождя. Саме дружина була тією соціальною групою, яка проявляла найбільшу зацікавленість в успішному веденні бойових дій, так як шш були для них головним джерелом (часто єдиним, якщо врахувати, що багато членів дружин були чужаками, тому позбавлені можливості соціального зростання в межах споріднених колективів даного суспільства) матеріального благополуччя і престижу. Їм діставалася основна частка захвати ваемой у війнах видобутку. Тому дружинники в ^ першу голову вимагали від вождя ескалації військових дій, а ц успіх визначав ставлення дружини до вождя. Як визнавав верховний вождь ньямвезі Мірамбо, свої походи він здійснював під тиском дружини [143, с. 130-133]. 

 Водночас інтереси дружини в відомої ^ міру збігалися з інтересами всього суспільства, будучи важливою предпосвд. кой того, що думка дружини про вождя і її ставлення | нього ставали надбанням громадської думки. Стар * шини же все більш перетворювалися на інструмент, виправдовували-і щий діяльність верховних вождів. Водночас заинтере-j женням верховних вождів у лояльності старійшин біт] очевидною, так як саме вони продовжували санкціонувавши j рішення правителів, після чого вони брали силу законі, и Вождь не міг ігнорувати їх думку, оскільки авторитет и віку залишався непорушним на нижчих рівнях ранньо ». 1 літичних об'єднань, а це означало, що кожне його p. j шення повинно було бути освячене авторитетом старейшщ] У цих умовах верховні вожді намагалися усунути з «. | ветов старійшин, які, як правило, при них існував?,] неугодних їм осіб, що вело до посилення влади правітеяй. I Імовірно одним з механізмів, за допомогою кояр. го вождь чинив тиск на своїх супротивників з чіщ старійшин, було звинувачення в чаклунстві. У відповідності? | Панували в цих суспільствах світоглядно »j уявленнями чаклуни були головною причиною траплялися в житті суспільства невдач. Вважалося також, що верх ® - j ний вождь як носій магічного авторитету споеобег, виявити таємних чаклунів і тим самим усунути прячнву | нещасть. Наприклад, у аньянжа у разі затримки дощів: після скоєння вождем відповідних ритуалів слідом-; чи звинувачення в чаклунстві кого з членів суспільства. Ха-'рактерной же є те, що в основному називалися щхІ тивника вождя [192, с. 226-270]. Чаклуни ж зазвичай накази-і валися стратою. | 

 Таким чином, на даній стадії соціально-політична! розвитку суспільства в цілому зростає роль індивіда в політичному процесі. Зокрема, діапазон, в якому вожя j брали управлінські рішення, став залежати, во-первш. - від особистих якостей старійшин, а по-друге, від тих же качеот j самих верховних вождів. А. Брайант так характеризував зт »| взаємозалежність на прикладі зулусів:« При таких правите! лях, як Чака і Діінган (найбільш могутні верховві] вожді зулусів доколоніального періоду, - В. Б.), людях, що відрізнялися сильною волею і повної безпринципністю, таке # лад міг виродитися в тиранію, але, якщо старійшини кяам, з яких складався королівський рада, були людьми достаїеч-j але сміливими, а не придворними підлесниками (що траплялося ке-1 рідко), вони володіли достатньою силою, щоб приборкати по ». дйтєля, заборонити йому здійснювати безрозсудні, протизаконні справи. Якщо вождь був розумний, він у всіх справах, від яких залежав добробут племені, радився зі свої-m наближеними перш, ніж прийняти яке-небудь рішення. Дуже рідко він наважувався протистояти загальну думку своєї ради, чудово розуміючи, що в такому випадку ризикує не тільки своїм троном, а й головою. Що стосується дрібних поточних справ особистого або місцевого характеру, то він діяв цілком самостійно: відправляв правосуддя, охороняв загальний мир » 

 і35, с. 284]. 

 Природно, в ці поради, як показує матеріал по Доколоніальний східноафриканським товариствам, входили і видатні воїни, які, по всій видимості, були людьми юждя. Спираючись у своїй політичній діяльності саме і цю частину ради, верховні вожді могли проводити свої рулювання в життя. У бена ванзагіра були відданими верхів-вому вождю членами ради [160, с. 144]. У хехе аналогічний рада також складався не тільки з старійшин, а й з найбільш шанованих людей з числа воїнів [149, с. 30]. У нових умовах завоювання або, вірніше, спрямоване формування громадської думки стає, ймовірно, важливим чинником суспільного життя. Основною метою впливу на нього було обгрунтування вводяться верховними вождями інновацій в суспільну структуру за допомогою традиції. Тому одним з основних особистих якостей, наявність якого вважалося обов'язковим для члена ради вождя, було ораторську майстерність [149, с. 33]. 

 Підводячи підсумок розгляду динаміки політичних процесів в доколоніальних африканських суспільствах, зазначимо таке. В її основі, по-перше, лежали соціально-возрасг-юе протиріччя, по-друге, протиріччя між соціальнородственнимі колективами, що виникали в процесі суспільної сегментації. Межпоколенную конфлікт визначався нерівномірним розподілом функцій з управління громадськими справами відповідно з біологічним віком. Зняття цього конфлікту здійснювалося в рамках традиції, яка включала економічні, соціальні, ідеологічні та соціально-психологічні механізми його регуляції. У певні періоди мало місце загострення конфлікту, особливо в ритуальній сфері, а також в періоди, коли вікові підрозділи виступали в якості корпоративних груп, об'єднаних однією метою. У цілому ж суспільства, в яких даний тип соціально-політичної структури домінував, перебували в стані динамічної рівноваги. 

 Авторитет лідера на даній стадії соціально-політичного розвитку складався як з раціональних, так і з ірраціональних компонентів. Авторитет віку грунтувався на життєвому досвіді, передача якого від старших до млад- 

 іішм через безпосередній контакт була вирішальним факт ^. j ром відтворення суспільного організму. Водночас \ даний вид авторитету оформлявся в рамках магічного ms-світогляду, обумовленого специфікою архаїчного миццц. и ння, особливістю психічних процесів сприйняття окру. ! жающего світу. На базі цього світогляду сформувалися j ідеологічні уявлення, закреплявшие панівне! положення старших в суспільстві і наділяти їх возрастнизд I перевагами, пов'язані з наявністю життєвого досвіду, надприродною силою. Таким чином, культ предків-! це тип ідеологічних уявлень, що сформувався 11 рамках магічними світогляду, відображав тенденції »суспільного розвитку, орієнтовану на просте воспро. ] Лзводство суспільних відносин через передачу соціад-1 ний інформації від старших до молодших, шляхом закріплення j за старшими панівного становища в суспільстві. Друге! ] Вид авторитету в суспільствах дайной стадії соціально-пол ні | чеського розвитку був авторитет знахаря (мага). Першооснови I але передумовою для його виникнення служила фізична | або психічна аномальність індивіда. Відповідно е 1 магічним світоглядом вона розглядалася як прояв. * - F ііе магічної сили. Можна також припустити, що виник-I новению авторитету знахаря (мага) сприяла предрас-! Положення таких людей, особливо з психічними Анока-) ліямі, надавати вселяє ефект на оточуючих. В від-j личие від авторитету віку, шанованого в межах еодн-'ально-родинного колективу, авторитет мага міг розбрат-; ранящих далеко за його межі. Вже на ранніх стадіях зі-І циально-політичного розвитку доколоніальних африканських 1 товариств простежується тенденція до взаємодії знахаря j та молоді. Особливо виразно вона виявлялася під час] ініціацій і набігів на сусідів, тобто тоді, коли молодь, виступала як корпоративна група, що мала надродового! характер. | 

 У суспільствах з даним типом соціально-політичної | структури роль лідерів у прийнятті управлінських решеші и була мінімальною. Основну регулюючу функцію випад-I няла традиція, яка формувала ефективні психиче-| ські механізми внутрішньої саморегуляції. Вона, таким обра-'зом, здійснювала контроль за діяльністю керуючих s' керованих, який доповнювався і психологічним воздеі-; ствием колективу через механізм громадської думки. <Виникнення інститутів, спеціалізувалися на управ-Ї леніі, було наступним етапом у розвитку політичних відносин доколоніальних африканських суспільств. Це було ~ обумовлене збільшеними суперечностями між соціально-| родинними колективами, відокремлювалися в процесі об-! щественной сегментації, але зберегли економічні, со-; ціальні та ідеологічні зв'язки між собою. ОСНОВНОЇ 

 ?! 

 m I функцією таких інститутів було залагодження конфліктів, "^ Зникаю між цими колективами. Їх авторитет спочивав на тих же підставах, тобто ідеологічних уявлень: *. культу предків і магічною ідеології. Проте структура и е" з м ен е н і я в системі соціального управління відбилися s на характері цих ідеологій. Предки вождя і його родової лп'ппи отримали пріоритет над предками решти споріднених груп, що входили в соціум. Аномальність ж починає штучно відтворюватися в ритуалах коронації вождів, s ході яких вони порушували норми свого родового колективу, ставлячи себе, таким чином, поза ним, що давало цим правителям ідеологічні підстави виступати в ролі нейтральних арбітрів. 

 У той же період виникає таке політичне явище, як § орьба за владу. В її основі лежало прагнення і родових груп, і самих лідерів, її носіїв, возвеличити свій авторитет над іншими. У цій боротьбі вожді спиралися саме на молодь, виступаючи вже ініціатором скоєння набігів. Удача в таких набігах свідчила про їх біль-шт магічних потенціях, забезпечуючи, таким чином, і воз-шшчіваніе їх престижу. Важливим показником престижу було матеріальне благополуччя вождя, що складалося з традиційних підношень, які робилися тими, хто визнавав його авторитет. У той же період виникає і таке явище, як делегування влади. Суть його полягала в тому, що верховний авторитет міг наділити будь-кого, переважно їв числа родичів, магічною силою, даруючи їм матеріальні предмети, символи влади, в яких, як вважалося, концентрувалися такі сили і зберігачем яких був вождь. Делегуючи свою владу, вождь тим самим збільшував число підлеглих собі вождів, а значить, зростав і його авторитет. 

 Значить, виникнення інституту сакрального вождя на даній стадії соціально-політичного розвитку доколоніальних африканських товариств було не чим іншим, як делегуванням суспільством управлінських функцій особливому інституту s відповідності з новими суспільними потребами і у формі, яка визначається панівним світоглядом. Відповідно до цього світоглядом наділення інституту управлінськими функціями, пов'язаними передусім з посередницькою роллю у взаєминах між родовими колективами, означало і автоматичне делегування йому надприродних функцій, використовуючи які вождь мав забезпечувати нормальну життєдіяльність суспільного організму. Таким чином, вождь отримував пріоритетне право контролю над магічними силами, а товариство відповідно до цих уявлень ставало свого роду заручником такого лідера, повністю залежачи від його волі. Тому поряд з розвитком інститутів влади розвивається і контроль над нею. Метою такого контролю було в першу оче. редь попередження можливості використання вождя »своєї магічної сили на шкоду суспільству. У деяких Доки-ніальних восточноафриканских суспільствах він також здійснювався в інституалізувати формі. Соціальної базо | цього контролю були старійшини (старші соціально-возрас?. Ві покоління), в руках яких залишалося керівництво щ. зяйственной життям суспільства і авторитет яких залишався непорушним в межах своїх соціально-родинних колле *, тивов. 

 Характеризуючи процес управління в р а ннепол ітіческщ об'єднаннях Східної Африки доколоніального періоду можна виділити наступні моменти. Посилилася верховенства владу в плані зростання ролі верховного вождя в прийнятий ® управлінських рішень, що, в свою чергу, було обумовлено новими вимогами до управління з боку развівщ ® |. з я військової організації, котра становила ядро цих об'єднань Еволюція владно-управлінської структури відбувалася щ рамках традиційних ідеологічних уявлень. У той * час була тенденція до відчуження ідеологічних пред, ставлений від основної маси населення, перетворенню їх § ідеологію в повному розумінні цього слова, основний функцій якої було забезпечення авторитету керуючим, що узаконивало їх діяльність в очах керованих. Панівне становище стали займати предки вождя відносний »предків інших родових колективів, в той же час верхової» вожді зосереджували у своїх руках найбільш значущі, з точки зору представників цих товариств, магічні функції. У результаті апарат управління на чолі з Верховним * правителем придбав ідеологічні важелі впливу т керованих. На цій ідеології виховувалися і друже верховних вождів, які були важливим інструментом їх вкравши л енческой діяльності. 

 Вимоги, що пред'являються суспільством до управління ш тому етапі розвитку, призвели до иерархизации Управлінськ системи, основною функцією якої була передача керуючої інформації з центру до керованим елементам. Ієрархія будувалася на основі особистої відданості підпорядкований них правителів верховному вождю. Члени апарату управління були зобов'язані своїм високим соціальним положення безпосередньо верховному вождю, і він намагався формувати свою ієрархію з числа осіб, які не мали традиційного права займати високе положення в суспільстві. Водночас відносини всередині ієрархії моделювалися за типом возращаясь ^ них владно-управлінських структур, де верховний вождь виступав як батько по відношенню до своїх підлеглих «синам». Особиста відданість вождю закріплювалася і в панівної ідеології, як через шанування членами управлінського апарату предків правлячого клану, так і через систему шлюбних відносин з родичками верховного вождя. Зміцнення ієрархії відбувалося і за рахунок тенденції до бюрократизації управлінського апарату, яка йшла паралельно з наростанням ідеологізації верховної влади. Позбавлення підлеглих верховному вождю правителів прав виконання сакральних функцій унеможливлювало вико: зание останніми ідеологічних важелів впливу на отруює і перетворювало їх на провідників рішень, що приймалися верховною владою. 

 Тенденція до поширення на весь господарський Механізм нових методів управління, тісно пов'язаних з військовою організацією, виявлялася в спробах верховних вождів контролювати діяльність всередині родових колективів, пристосувати її до потреб військової організації. Це досягалося за рахунок впровадження «людей вождя» в структуру соціальнородственних колективів з покладанням на них певних управлінських функцій, покликаних насамперед сприятиме зміцненню ієрархії верховного вождя. Однак, незважаючи на наявність такої тенденції в розвитку соціального управління в умовах раннеполітіческіх об'єднань доколоніальної Східної Африки, ці колективи залишалися переважно самостійними соціально-політичними спільнотами. Авторитет віку продовжував відігравати основну роль в організації соціального управління. Таким чином, політичний процес на даній стадії суспільної еволюції розкривається як взаємодія двох основних суперструктур: з одного боку, соціального управління громади, а з іншого - управлінської ієрархії на чолі з верховним вождем. 

 Піддаючись з боку ієрархії певному впливу, громада водночас впливала і на форму управлінського процесу у вищих рівнях суспільства. Вона задавала алгоритм перебудови у відповідності зі своїм образом і подобою. В результаті знову виникла ієрархічна структура по формі відтворювала взаємовідносини з приводу влади і управління, характерні для громади. Наприклад, дружина вождя до певної міри виникла як рішення межпоколенного конфлікту всередині родових колективів і частково, таким чином, успадкувала й функції інституту набігів силами молоді на сусідів. Нова ієрархічна структура, побудована на особистій відданості, виступала у формі взаємин між старшими та молодшими, відтворюючи, отже, модель владно-управлінських відносин, характерну для соціально-родинного колективу. Такі ж відносини були серед дружинників. Відповідно з віковим критерієм здійснювалося і спадкування титулу верховного вождя. 

 Старійшини продовжували відігравати важливу роль в політичному процесі на даній стадії суспільного розвитку. Ре- 

 Іза 

 тенія верховних вождів повинні були санкціонувати ^ старійшинами, що надавало їм силу закону. Однак у дебет-вительностью роль старійшин в нових політичних структура ^ і насамперед у ієрархії верховного вождя, істотно змінилася. Знизився їх реальний контроль за діяльність ® вождя. У нових умовах ради старійшин, існувала * при верховних правителів, були, по суті справи, інструменту *, який реабілітує їх діяльність. Вожді використовували різні механізми тиску на старійшин, що приймають ре-тенія, одночасно їх політика була спрямована на внедре-; ня до рад старійшин «своїх людей», провідників лина * и вождя в цих радах. Крім того, користуючись величезним авто-і авторитетом у общинників, для яких будь-яке нове вирішено »j мало бути освячене авторитетом предків, а значить, I санкціоновано старійшинами, рада могла ефективно впливати на верховного вождя і навіть зміщувати його, замінюючи іншим. 

 Діапазон, в якому верховний правитель міг приймати и управлінські рішення незалежно від волі старійшин, вар »] Рова від суспільства до суспільства і багато в чому залежав від Дні-і ності самого верховного вождя, а також осіб, що входили до ау] вети. Іншими словами, на даному етапі соціально-політичне життя »и го розвитку суспільства істотно зростає суб'єктивний! I фактор в управлінні суспільними процесами і відпо-! вен але зменшується роль традиції як всеосяжного per?. I лятора суспільних відносин. Контролюючи діяльність j вождя, рада виступав від імені громадської думки, kotojk * оцінювало його діяльність насамперед на підставі його и військових досягнень. Основним соціальним ядром, таким об-! разом, навколо якого це думка формувалася, була дру. жила вождя, яка в першу чергу була зацікавлена: у його військової активності. Тому дружина, по суті справи, володіла реальним контролем за верховною владою. ] 

 Поява нових методів управління в межах управлінської ієрархії супроводжувалося зменшенням ролі традиційної поведінки серед її членів. Це означало скорочення автоматизму у поведінці представників управленчесшй ієрархії відносно простих общинників. Вони в більше! мірою, ніж інші, опинялися перед проблемою робити sa-j бор в процесі своєї життєдіяльності, і перш за все межд »інтересами свого родового колективу і інтересами апарату управління. Така тенденція найбільш виразно простежується на прикладі верховного вождя, аномальне поведений »! ! якого знайшло відображення в ритуальній сфері. ВЕРХОВНА! ] Правитель, таким чином, отримував законне право порушуєте \ раніше сформовані норми, якщо це вело до суспільної ви-j годе. Послаблення ролі традиційної поведінки на інших <рівнях управлінської ієрархії сприяло, в свою оче-I гою, зростанню методів управління, заснованих на првга-і зах, командах, що виходили з центру управління. Відпо-, ^ Нно змінилися і методи соціалізації управлінських кадрів. Засвоєння норм поведінки шляхом наслідування дій старших поступилося свідомому і цілеспрямованому навчання членів апарату управління поведінки, основна роль в якому відводилася вмінню підкорятися командам вищестоящого керівника, і насамперед верховного вождя. У ряді випадків могли виникати громадські інститути, що спеціалізувалися на соціалізації, в рамках яких відбувалася підготовка управлінських кадрів, обумовлена цілями, які стояли перед апаратом управління. 

 Спеціалізація управлінської діяльності поступово дадривала ефективність громадської думки як механізму контролю за діяльністю традиційних лідерів. Тепер доля членів ієрархії, і насамперед їх соціальне зростання, стала залежати переважно від волі верховного вождя. 

 Подальше політичний розвиток африканських суспільств бало пов'язано з європейським колоніальним захопленням континенту. Однак цей період в історії африканських країн може бути пояснений з усією повнотою тільки через розуміння взаємо-жщйствія власної логіки політичного розвитку африканських суспільств в доколоніальний період та впливу зовнішнього фзкчора у формі європейського політичного диктату. Посліду у обставині і присвячена наступна глава. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ДИНАМІКА ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В Доколоніальний АФРИКАНСЬКИХ ТОВАРИСТВА"
 1. НАША ДОВІДКА
    політичного об'єднання Африка ще не дозріла. Але сама тенденція до інтеграції, безсумнівно, заслуговує
 2. 4. Африканська організація з інтелектуальної власності
    африканських країн. По суті справи, вона займається видачею патентів, що діють в кожній з цих країн
 3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
    політичний порядок в регіоні Близького і Середнього Сходу, склався до початку ХХ1 ст. 2. Чому загострилися протиріччя між континентально-іслам-ським Іраном, атлантистской Туреччиною, Саудівською Аравією з її ваххабітським варіантом ісламу і відрізняється етнічною строкатістю Афганістаном? 3. Яка роль Пакистану і США в розкладі геополітичних сил в регіоні? 4. Яке геополітичне
 4. Бочаров В. В.. Влада. Традиції. Управління. Спроба етноісторіче-ського аналізу політичних культур сучасних держав Тропічної Африки, - М.: Наука. Головна редакція східної літератури. - 296 с., 1992

 5. Програмні тези
    динаміка політичних систем. Поняття системного «входу» і «виходу». - Типологія політичних систем, різні підстави класифікації, критерії порівняння структурних та функціональних характеристик політичних систем. Види, опис і функції підсистем як складових політичної системи. - Політичні системи сучасних суспільств: універсальне зміст різноманіття реальних моделей.
 6. Джафаров С.Д.. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с., 2006

 7. 18. Діалог правових культур. Правова аккультурация. Правова декультурація. Рецепція права.
    динаміку ПК. Статика характеризує склад ПК, внутрішню будову, а динаміка - виникнення, розвиток ПК та її взаємодія з іншими соціальними явищами. аксеологіческого - розкриває систему цінностей, створених у ході розвитку суспільства і накопичених людством в галузі права. Правова аккультурация - запозичення певних правових положень однієї правової системи іншою. Правова
 8. Програмні тези
    політичного процесу. Макро-і мікроізмеренія його аналізу. Політичний процес як функціонування макросистеми політичних інститутів суспільства і як сукупність політичних микропроцессов, інтегральна активність соціально-політичних акторів. Концептуальні підходи до інтерпретації політичного процесу. Груповий плюралізм Д. Трумена, А. Бентлі та системно-функціональний холізм Д.
 9. Питання для семінарського заняття 1.
    політичного життя і етапи розвитку наукових уявлень про політичну систему суспільства. 2. З яких елементів складається структура політичної системи в різних їх моделях? 3. Як функціонує політична система суспільства? 4. Які критерії класифікації реальних політичних систем? 5. Універсальне і національне у функціях і структурі політичної системи. 6. Яка значимість
 10. 2.5 Політична культура
    динаміка [Текст]: навчальний посібник для вузів / ред. Г.А. Аванесова. - М.: Наука, 1994. -
 11. Квиток № 1. 1. Державне право як галузь права і юридична наука
    динаміки і впливаючи на цю динаміку. Конституційне право створює мінімально необхідні умови для громадянського миру і злагоди, стримуючи боротьбу за владу різних політичних сил. Конституційне право - юридична основа демократії, її закріплення і міра. Демократія - широке поняття, що включає економ., Соц., І політ. аспекти. Предмет кін. права охоплює дві основні сфери суспільних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua