Головна
ГоловнаПолітологіяСоціологія політики → 
« Попередня Наступна »
Бочаров В. В.. Влада. Традиції. Управління. Спроба етноісторіче-ського аналізу політичних культур сучасних держав Тропічної Африки, - М.: Наука. Головна редакція східної літератури. - 296 с., 1992 - перейти до змісту підручника

КОЛОНІАЛІЗМУ: ГРОМАДСЬКИЙ І КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕСИ

Процес колонізації Тропічної Африки найбільшими європейськими державами того часу ознаменував качествен * новий етап у політичному розвитку суспільств, що населяли Африканський континент. В результаті цього процесу африканськи соціуми були насильно включені в світову економічну систему, зміст якої полягало в експлуатащ »місцевого населення з боку країн-метрополій. Низький ур. вень розвитку соціально-економічних відносин африканських суспільств визначив, по суті, і форму експлуатащ, Економічний примус в умовах Африки не могло бувши використано в якості основного механізму такої ексщуа. тації, хоча б внаслідок того, що був відсутній ринок робочої сили, вільний від усяких засобів виробництва, которл! є необхідною умовою капіталістичного спосіб »j виробництва. Німці констатували: «Без використаний **

форм позаекономічного примусу неможливо органі». «Вать тубільців для пожвавлення їх економічного життя. Можна I стверджувати, що за відсутності товарно-грошових отношеіі j економічний розвиток абсолютно неможливо без вико-1 вання різних форм примусової праці »[169, с. Щ | 1 Тому створення відповідної політики адмініетр-нормативної системи було необхідною умовою організацій колоніальної експлуатації. Коли ми говоримо про «створений» управлінської системи, то маємо на увазі, що така деятш-j ність людини принципово відрізняється від тієї, яка бн-і ла розглянута нами в попередньому розділі. Це несовпаден ® | було обумовлено глибокими стадіальні відмінностями об-1 мадських систем, що взаємодіяли в колоніальному пр ® - и цессе, з одного боку, первісних, з іншого - імперіалістичних. Якщо в першому випадку традиція як регулятор суспільних відносин складалася природним шляхів и підпорядкування її влади здійснювалося переважно несвідомо, то в капіталістичних суспільствах управління-ер: свідома і цілеспрямована діяльність людей, ори # -; тувати на досягнення заздалегідь сформульованої цілий Тільки при капіталізмі управління виділяється в самосад-J тельную область людських відносин, а також стає об'єктом наукового пізнання. Саме на даному етапі гро-і

! Віяння еволюції складається розуміння управління як и специфічної діяльності людей, спрямованої на одержання I яіе певного результату. Цьому сприяло зростання про-1 промислово виробництва. Як зазначав К. Маркс: «Зростання раз-I леров промислових підприємств всюди служить вихідним | пунктом ... для прогресуючого перетворення розрізнених! 8'рутінних процесів виробництва в суспільно комбиниро-I ванні і науково направляються процеси виробництва »[4, I з § 42]. Американський інженер Ф. У. Тейлор (1903 р.) і франті цуескій інженер А. Файель були першими авторами робіт по | науковому управлінню.

I Властивість політичних культур, характерних для капита-Ї дієтичних товариств, обумовлено, в свою чергу, еволюцією jj людської психіки. Тут, на відміну від мислення в комп-I Доссена, яке домінувало в доколоніальних африканських | суспільствах, превалює понятійно-категоріальне мислення,. І з якого індивід може виходити далеко за пре-I діди свого безпосереднього життєвого досвіду. Людина ви-I деяяет себе з навколишнього середовища, протиставляючи природі *

і суспільству як суб'єкт об'єкту. Він діє целенаправлен - I т, його діяльність орієнтована на об'єкт, на відміну від I традиційної діяльності, орієнтованої на дотримання I заданого зразка. Целеполагание такої діяльності нахо-? датся в майбутньому, в той час як традиційна діяльність | формально звернена в минуле, так як в якості ідеалу »виступає модель поведінки предків. «" Раціональна "про-I грама діяльності передбачає теоретичне виокремлення j цілей і засобів, відтворення способів підпорядкування засобів І далей, обгрунтування доцільності в програмі окремих I актів. Індивідуальне свідомість виявляється тут правомочності-| вам не тільки теоретично відтворювати вимога систе-I ні, але і вибирати той чи інший варіант їх реалізації »[81, | с. 69J. Вичленовуючи себе з товариства, людина здатна до само-|« шанню і самоаналізу, до оцінки свого знання, морально-I го вигляду та інтересів, ідеалів і мотивів поведінки, до цілість-I boS оцінці себе як діяча ... Тут люди також усвідомлюють I свою приналежність до того чи іншого класу або групи, I воднімаются до розуміння свого становища в системі вироб-I ведетвенних відносин, своїх спільних інтересів [89, с . 135].

I Риси індивідуальної і суспільної свідомості, властиві | еіохе індустріального суспільства, були обумовлені, у свою | чергу, глибокими змінами в сфері соціальних взаємо-| дій, характерними для даного етапу громадської ево - | люции. Насамперед мається на увазі процес соціальної ін-І днвндуалізаціі, що виражався у відчуженні індивіда від | колишніх соціальних зв'язків докапіталістичної епохи, фун-I дамент яких становили родинні стосунки. Розрив и «їх зв'язків стався, як відомо, в ході становлення ка-f Пйталнстіческого способу виробництва, в результаті якого виникла величезна армія людей, позбавлених будь средсц виробництва, з одного боку, і власників цих засобів! з іншого. Іншими словами, з усуненням архаїчних фора суспільної власності на засоби виробництва ІСЧЙ-ла та економічна основа , на якій існували разлщ. ні форми общинної організації. В результаті цього прощ *, са виникло «громадянське суспільство», характерною особі », ниє якого була висока ступінь індівідуалнзаод *,« І все громадянське суспільство, - писав К-Маркс, - є вої ® відокремлених один від одного вже тільки своєю індівідуальностьш індивідуумів один проти одного і загальне неприборканої рух звільнених від оков привілеїв стихійних життєвих сил »[9, с. 129]. Спорідненість як основний принцип, овре-ділячи соціально-політичну корпоративність в докавя-талістіческой суспільствах, поступилося місцем людському інтересу. «Кожне діяльну прояв його істоти, кожне його властивість, кожне його життєве прагнення, стає; потребою, нуждою, яка робить його себелюбство любою * и до інших речей та іншим людям, що знаходяться поза ним ... V ким чином, природна необхідність, властивості людина-\ ського істоти, в якому б відчуженому вигляді вони ні виступила-: пали, інтерес, - ось що зв'язує один з одним членів грома-: данскош суспільства »[9, с. 134]. Традиція як основний регулятор суспільного життя в громадянському суспільстві поступається місцем праву, оскільки тут управління можливе тільки за рахунок застосування однакового масштабу до різних людей. Докорінно змінюється і характер управленчееко! діяльності, яка в цих суспільствах набуває бюрокр-: тичний характер. М. Вебер сформулював ідеальний m, бюрократичної організації, який при всьому його несомр-: шенствуются, що відзначалося як західними, так і радянськими m-і торами, досить чітко охоплює основні властивості кай-1 талістіческой управлінської організації. Це следуювд?] властивості. j 1.

Апарат управління (організація) є раціонів * j створений інструмент або засіб для досягнення ясно виражених групових цілей. Структура і принципи організації повинні відповідати цим цілям. 2.

Організація будується строго за ієрархічним АРІ * ципу. Кожен службовець підкоряється вищій посадовій особі і несе відповідальність як за свої дейстщ так і за дії своїх підлеглих. 3.

Завдання апарату розчленовуються на можливо простей »операції. 4.

Діяльність усіх службовців регламентується системі!

правових приписів, що визначають обсяг їх служебнш j повноважень. 1 травня.

Відправлення владних функцій грунтується на ФАКК! перебування на посаді, а також на спеціальних знаннях з.

навичках службовця. Службовці діють беспрестрастно, «знеособлено». Це необхідно як гарантія того, щоб цілі організації не підмінялася і не спотворювалися в сваволі окремих посадових осіб та лідерів харизматичного типу * і для забезпечення заменяемости службовців (при оставленій ними посади) без помітного ослаблення організації {80, с. 46-47].

Як можна помітити, цей тип політичної культури по своїм соціальним, ідеологічним та соціально-психологічним властивостям певною мірою протистоїть політичній культурі докапіталістичних товариств, в яких вона була основним регулятором суспільного життя, тобто традиційної політичної культури. Проте слід мати на увазі, що, протиставляючи ці два типи політичної культури, ми говоримо саме про «ідеальних типах», оскільки в реальному юплощеніі в кожній з них можна без зусиль виявити елементи інший, які проте не є визначальними. Це обумовлено характером самого еволюційного процесу, коли на кожному його витку неминуче співіснують елементи минулого і зачатків майбутнього.

Дійсно суб'єктами політичної діяльності в рамках традиційної політичної культури доколоніальних африканських суспільств були природно виникли громадські колективи (рід, плем'я, клан, община і т. д.). Основними принципами, які визначали корпоративність такого колективу , були статево-віковою і по спорідненості. Будь корпоративна спільність у рамках традиційної політичної культури доколоніальних африканських суспільств неодмінно усвідомлювала себе колективом родичів, статево-віковою принцип відігравав важливу роль в організації внутрішньої структури такої спільності. Індивід на даній стадії суспільної еволюції ве був автономним суб'єктом діяльності і свої інтереси тісно асоціював з інтересами колективу, до якого належав, причому суспільний інтерес був первинним т відношенню до інтересу індивідуальним. Почуття корпоративності виникало не в результаті усвідомлення спільності інтересів індивідами, що входили в той чи інший колектив, а на базі формування почуття причетності допомогою використання загальних символів і ритуалів, що були потужним засобом емоційного впливу. Всі члени такого колективу - суб'єкта політичної діяльності в традиційній політичній культурі - були пов'язані між собою различ-ними соціальними зобов'язаннями, які жорстко закріплювалися традицією. Чоловіки в доколоніальних африканських суспільствах відігравали основну роль в управлінні громадськими справами, причому старші мали переважні права. Харизматичний тип авторитету також був широко поширений.

Колоніальний процес у сфері політичної представляв собою взаємодію двох вищеозначених типів політн ®. ської культури; з одного боку, традиційної політичне культури доколоніальних африканських суспільств, з іншого - політичної культури капіталістичних суспільних eg. стем-метрополій. Проаналізуймо його в єдності культурного та громадського процесів, що є складовими колоніального процесу, але в той же час володіють відносною самостійністю.

Особливістю політичного розвитку африканських суспільств в колоніальний період є свідома і цеде. спрямована діяльність європейців з формування eg. стем соціального управління. Рівень розвитку суспільно ^ свідомості в тих капіталістичних державах, які щ. ступали в якості метрополій, визначив той факт, що | цьому процесі була активно задіяна наука. Більш тога, сама колоніальна практика викликала до життя ціле науково * напрямок - соціальну антропологію. Відомий англі |. ський дослідник так званих етнографічних народ * »Б. Малиновський визначив співвідношення політики та наука% колоніальному процесі наступним чином:« Чи повинні ши змішувати політику з наукою? У одному випадку - рішучий »так. Якщо знання дозволяє передбачати події, а передбачають» у свою чергу, означає владу, безглуздо наполягати as 'тому, щоб наукові результати не були використані тим, кому судилося керувати. Важливість вивчення культурних контактів і культурних змін, що викликаються цими контата-ми, була усвідомлена в більшості країн, перед якими стела проблема управління колоніями, що призвело до розвитку там антропології »[226, с. 4]. Про тісний взаимообусловленной <колоніальної практики та антропології (або етнології) писав в Наприкінці XIX в. журнал етнологічні суспільства: «В даний час загальноприйнято: етнологія вимагає найпильнішої уваги не тільки тому, що вона сприяє цікавості тих, хто любить заглядати в діяння природи, а через її практичного значення, особливо для країни, чиї численні колонії та інтенсивна торгівля сприяють контактам з різними видами роду людського, які відрізняються один від одного фізичним виглядом і нормами моралі »[178, с. 182]. Цей взаємозв'язок політики і науки ще білішими категорично була позначена В. Флауер в його послано» президії Антропологічного інституту в 1884 р., де ов писав: «Предмет етнології ... найбільш важливий у практично відношенні. Він важливий для того, хто повинен керувати» [178, с. 184].

Цікаво, що одним з найважливіших моментів в навчи-практичної діяльності європейців було питання про отшшге-НВД до африканських Доколоніальний політичним структурам пря створенні систем управління. Відома англійська афріканістка Л. Меір зазначала: «Європейське управління в Афр * ке викликало радикальні зміни. У ряді областей суспільного життя ці зміни не були заздалегідь передбачені. Однак у сфері управління європейські уряди були змушені визначити своє ставлення до традиційних владі, тут теоретично чітко визначалася їх позиція »[222, с. 125]. В ході колоніальної діяльності європейців в кінці XIX - початку XX в. виникли свого роду наукові концепції або «філософії» колоніального управління. Основним дифференцирующим ознакою таких концепцій був знову ж питання ставлення до традиційних інститутів соціального управління. Найбільш відомі з них - теорії прямого і непрямого управління. Під непрямим розумівся такий тип колоніального управління, який передбачав використання доколоніальних владно-управлінських структур. Під прямим ж-таке управління, при якому ці структури повністю руйнувалися, а на їх місці створювалися нові, за образом і подобою європейських. Класичними представниками першого типу вважалися англійці, другий - французи. Л. Меір так характеризувала ці типи: «Традиційні правителі або визнавалися і використовувалися як частина адміністративної машини більшого масштабу, або ж ігнорувалися: влада їх свідомо підривалася, і традиційні інститути заміщувалися ..." новими і негнучкими "спорудами» [222, с. 195].

 Виникає закономірне питання, чому саме цей аспект колоніальної практики європейців викликав такі бурхливі теоретичні дискусії? Відповідаючи на нього, відзначимо, що, у-яервих, організація політико-адміністративної структури, за відсутності можливості економічної експлуатації, мала першочергове значення, точніше, була єдиним важелем, за допомогою якого ця експлуатація могла взагалі здійснюватися. По-друге, для розуміння даного явища слід враховувати і політичні традиції самих товариств - колонізаторів, в даному випадку Англії та Франції. Політична культура англійців, як відомо, більш традиційна: у ній донині зберігаються багато елементів, характерні для докапіталістичної стадії еволюції, що відсутнє в політичній культурі сучасних французів. Така «традиційність» англійців не могла не позначитися і на ставленні до африканським «монархиям», які вони прагнули зберегти і в колоніальному управлінні. І нарешті, по-третє, питання про ставлення до Доколоніальний владно-управлінським структурам, його особлива роль у виниклих теоріях управління свідчать про те, що ця проблема була основною при вирішенні практичних завдань, пов'язаних з організацією політичного процесу в колоніях. Як показує аналіз практики колоніального управління в Африці, обидва варіанти насправді не мали тих суттєвих відмінностей, які декларувалися в теорії. М. Мерлен, перший губернатор 

 Французької Екваторіальної Африки, зокрема, писав-«Пряме управління В КОЛОНІЯХ неможливо ... Тому ми повинні проводити політику взаємодопомоги та співробітництва з тубільними владою »(піт. по [279, с. 108]). X. Дешамв також відзначав, що французькі колоніальні адміністратору на практиці в кінці XIX ст. проводили політику непряме управління, яка була близька ідеям Лугарда [166, с. 301} У цілому можна констатувати відсутність єдності поглядів на проблему співвідношення теорії і практики в пряме * і непрямому управлінні як серед західних, так і серед се-радянським дослідників, які, за зауваженням Ю. Н. Зотової, «не змогли дати скільки-небудь ПОВНОГО вирішення Е? 0 | проблеми. Їх точки зору нерідко значно розходяться »[57, с. 21-22], У той же час видається очевидним нал-чіє певних спільних рис в колоніальній практиці Англ ® та Франції, які були обумовлені об'єктивними закономірностями, які визначали взаємодія однакових до рівня соціально-економічної еволюції суспільних систем. Це зумовило, по всій видимості, виникнення аналогічних процесів, і зокрема тотожних елемент ® в практиці управління англійських і французьких колоній. Відмінності ж у політичних традиціях метрополій, і перш за все в їх відношенні до традиційних інститутів влади, відбилися в теоретичних поглядах на колоніальне управління, визначили специфіку прийомів і методів, що використовуються в практиці. Якщо у французьких колоніях експлуатація традиційних інститутів носила переважно стихійний характер в повсякденній практиці колоніальних чиновників, то у англійців опора на ці інститути була зведена в ранг державної політики. Як справедливо зазначила Ю. Н. Зотова: «Прийоми колоніального управління були детально розроблені, і доцільність їх застосування всебічно обгрунтована. У всякому разі вони були скрупульозно зафіксовані в обширних постановах, положеннях, інструкціях, проведені на практиці і в результаті перетворена на ретельно відрегульовану систему »[57, с. 4]. Тут же слід зазначити, що результати цієї політики знайшли своє науково-теоретичне осмислення в рамках політичної да-: ропологіі щодо самостійного наукового напрямку, що виник в рамках соціальної антропології в 40-х роках нинішнього століття, яке, по суті справи, сформував певний погляд « а політичний розвиток африканськи товариств в колоніальний період, і зокрема на відтворення у ньому традиційних структур. Тому є важливим поряд з аналізом об'єктивної сторони цього процесу розглянути і його суб'єктивну сторону, тобто піддати перевірці висновки, зроблені політичними антропологами, їх розуміння ролі і місця традицій в колоніальному політичному розвитку. 

 Ідейним батьком політики непрямого управління є, ф Лугард, що виклав її основні принципи в «Політичному" меморандумі », опублікованому в 1916 р. [218]. У цій І роботі він узагальнив весь передував досвід Велікобріта- 

 I «ні з організації управління в своїх колоніях, і в приватно- >

 fin в Індії, а також свій власний досвід, отриманий в 

 | Нігерії, де він з 1900 по 1919 р. служив губернатором. р Згодом розроблена ним система була введена на 

 k шістнадцяти африканських територіях, у тому числі і в коло- 

 % Нлях Східної Африки. Таким чином, якщо при організації | управління в Нігерії діяльність Ф. Л у гарда була мотнві-I рована насамперед практичними потребами і об'єктив-Ї вими обставинами, то його послідовники діяли на і підставі розробленої ним та опублікованої в «політичне життя-I стій меморандумі »теорії. Якщо розуміти під теорією «соб-I рание інформації про дійсність в узагальненій і стислій I формі» [73, с. 100], то ті ідеї і принципи, які він виклав |% цій праці, цілком можуть бути визначені як теорія коло- 

 I очманілого управління. З точки зору кібернетики теорія 

 I розглядається як «чорний ящик», в який через «входи» 

 | Надходить інформація, на матеріалі якої будується теорія *

 и е. узагальнює нею факти), а на виході з'являється створений- 

 I кая теорією інформація (тобто передбачені теорією факти). 

 I Відповідно з цим підходом колоніальна практика в Се- 

 I вірною Нігерії послужила вхідною інформацією, на вихо- 

 V де ж був, по суті, отриманий головний теоретичний висновок 

 I про те, що традиційні інститути влади (тобто доколоііаль- 

 I яие інститути) можна і треба використовувати при створенні 

 | Системи колоніального управління. Причому, як показує 

 I аналіз теоретичних поглядів творців даної концепції, >

 вредполагалась не тільки адаптація цих інститутів до нових 

 | Умовам, але й активне їх використання в якості основно- 

 ! го елемента для формування принципово нового типу 

 | Суспільних відносин. П. Хейлі так, наприклад, визначав 

 I роль доколоніальних інститутів в новій системі управління: 

 I «Визнані традиційні інститути влади повинні стати 

 І ве просто частиною управлінської машини, але життєздатної 

 | Її частиною, що дало б можливість спрямовувати енергію і 

 | Здібності тубільців на збереження і розвиток своїх собст- 

 | Ських інститутів »[189, с. 10]. 

 | Незважаючи на те що створена Ф. Лугардом теорія виглядають-I № як методичне керівництво для практиків, втілюються 

 I колоніальну політику в життя, вона мала під собою 

 певну філософську підгрунтя. Згідно з зауваженням 

 В. Краєвського, всі теорії будуються на певній теоретичній, аксіоматичної і методологічній основі, причому ця основа іноді обирається її творцями усвідомлено, а іноді несвідомо, як ніщо безумовне. Саме другий підхід fe характеризує дану теорію колоніального управління. Ана- ліз основних принципів, покладених в основу цієї Теорії, що дозволили зробити висновок про можливість використання щ. статутів управління, по суті справи, докласових товариств j системі колоніальної експлуатації, дозволяє укласти, чта її творці вільно чи мимоволі не проводили якісної; відмінності між відомими їм європейськими системами і д. I ми, які вони зустріли в Африці. Звідси передбачалося, j що африканські правителі володіють такою ж владою, щ j і європейські епохи феодалізму, і тим самим рівень ц | реальної влади істотно завищували. Саме така уста-] новка послужила методологічною основою теорії непряме j управління. Відповідно до неї було цілком логічним СЧ8-j тать, що для управління народом досить контрольований! його традиційного правителя, змусити його діяти в і-1 Тереса метрополії. Ф. Лугард, зокрема, у своїх инструк-j днями чиновникам колоніального апарату вимагав проведена j такої політики, «коли місцеві органи управління управляються за законами, що походить від тубільних влади, которщ j самі знаходяться під нашим контролем» [218, с. 14-15]. ОДМ | з творців цієї теорії, Д. Камерон, бачив її суть в пре-| даності і вірності народу своєму традиційному лідеру, j «яка б виявлялася вільно і без тиску ззовні» {153,) с. 7-9]. Одним словом, відповідно до цієї теорії, у системі коло-j ніального управління можливе використання традиційних j правителів, але при цьому необхідно покласти на них ті \ функції, які забезпечували б експлуатацію місцевого заселення в інтересах метрополії. Вважалося, що таким обра-j зом вдасться легітимізувати колоніальні влади, оптимізують-вать сам процес колоніального управління. I 

 Тут же досить легко проглядається зв'язок методо ») гічеекіх посилок, на яких свідомо чи несвідомо] грунтувалася теоретична зв'язок політики непрямого управ-1 лення з прагматизмом - філософським напрямком, що виникли наприкінці XIX - початку XX в. і надали сильний вплив * на громадську думку Заходу. Прагматизм істинним вва-I ет те, що корисно, зручно, вигідно, що служить практичним І цілям. Один з основоположників прагматизму, У. Джемс 1 (1842-1910), писав: «Істиною прагматизм визнає те, і це I єдиний його критерій істини, що краще" працює "на \ ЙАС, веде до успіху» [53, с. 55 }. Що стосується вигоди, то полі-j тика управління через тубільних правителів передбачала за-| трату набагато менших коштів, ніж через білих чіновнікоа \ Так, губернатор Танганьїки Д. Камерон писав: «Необхідний - пам'ятати, що для нас абсолютно неможливо управляти Такої | великою країною, як Танганьїка, прямо через англійських чн-| новники, якщо ми не збільшимо їх чисельність у багато разів, j що неможливо з фінансових причин »[155, с, 94]. | 

 Якщо ж аналізувати методологічні основи цієї тео-і рії під кутом зору розуміння нею громадського розвинена ^ як історичного процесу, то тут досить чітко простежується її зв'язок з еволюціонізмом. Еволюціонізм ж розглядає цей процес як накопичення лише кількісних змін. Саме на його базі виникає і функціоналізм, конкретно-науковий напрям, поява якого була безпосередньо обумовлено практичної діяч-Аоста з організації управління в колоніях. Д. А. ОЛЬДАМ-Рогге зазначав: «Використання" тубільних інститутів "в цілях колоніального управління вимагає від колоніальних чиновників знання цих інститутів і тих функцій, які вони ви-волняют в родовому суспільстві. З цієї потреби колоніального управління народилася функціональна школа в етнографії» [97, с. 44-45]. 

 Прагматичний аспект функціоналізму зазначав, зокрема, М. Глюкман, який, критикуючи його творця Б. Малиновського, відводив йому лише «роль зручної схеми при проведенні польових досліджень, підкреслюючи його непродуктивність в аналізі процесу соціальних змін» [183, с. 16]. 

 Еволюціоністський аспект функціоналізму проявляється в розумінні ним розвитку як кількісного зміни числа функцій соціальних інститутів. У відповідності з поглядами функціоналістів суспільство складається з певним чином організованих форм людської діяльності - інститутів. У будь-якому суспільстві є, отже, постійний набір таких інститутів, що володіють тими чи іншими функціями, які змінюються в міру розвитку суспільства [227, с. 49 - 50]. Точніше, сам процес суспільного розвитку є не що інше, як зміна функцій, складових це суспільство ін-статутов. Відповідно в рамках політики непрямого управління передбачалося свідоме, цілеспрямоване вплив на функціональний зміст доколоніальних африканських інститутів соціального управління таким чином, щоб вони могли діяти в напрямку досягнення поставлених цілей. Б. Малиновський так писав про непрямому управлінні: 

 «Колонії, де здійснюється непряме управління, це колонії, в яких була зроблена спроба використовувати тубільних монархів, вождів, зборів, суди, визнаних і підтриманих європейської адміністрацією, яка і визначила їхні функції: одні анулювала, інші розширила, треті надала знову» [226 , с. 142]. 

 Отже, в процесі реалізації політики непрямого управлення можна виділити два основних аспекти. Перший пов'язаний з практичними заходами щодо організації управління в колоніях, другий з отражаніем цього процесу в суспільній свідомості суспільства-колонізатора. Причому якщо практичні заходи були підпорядковані суто прагматичним цілям, пов'язаним з отриманням максимальних прибутків в ході колоніальної експлуатації місцевого населення, то теоретична частина мала і власне пізнавальні цілі, пов'язані з 

 аналізом процесу розвитку колоніальних товариств. Відображаючи ніє у свідомості колоніального процесу розвитку постепещ ® диференціювалося, все більш наближалося до науково-теоре-тичному осмисленню на базі певного філософське осмислення. 

 Якщо в період становлення теорії непрямого управленії основним методом було спостереження за результатами практи-ч її кой діяльності, то на наступному етапі, і зокрема в часі реалізації цієї політики в Східній Африці, таким методом можна вважати експеримент, здійснювався на науково-теоретичній базі. Б. Малиновський, виділяючи власне пізнавальні цілі в процесі реалізації поліш * непрямого управління, писав: «У колоніальній політиці мм маємо, можливо, саме близьке наближення до експеримент, а часом майже до контрольованого експерименту, кам § тільки може бути виявлений в суспільній науці. Почитайте непрямого управління, наприклад, є область », в якій очікуються певні практичні результати на хорошій теоретичній основі» [227, с. 7]. Дійсний », на цьому історичному факті ми стикаємося з першою спробою людини організувати управління суспільством на базі науково-теоретичного знання, тобто, іншими словами, спробі! наукового управління суспільством. 

 Осмислення результатів цього експерименту знайшло своє відображення в рамках політичної антропології, виникло », ня якої, як щодо самостійної наукової галузі, пов'язане з виходом у світ книги під редакцією М. Фор. тесу і Е. Еванс-Прічарда «Африканські політичні системи» в 1940 р. Відзначимо, що проблема «впливу процесу модернізації на африканські традиційні політичні системи» є однією з основних, що вирішуються в рамках пов ® наукового напрямку [157, с. 861]. У цілому для політично антропології характерний висновок про те, що африканські «ж нархіческіе інститути були в змозі не тільки пристосовуватися до нових умов, а й активно формувати прив-ципиально нові соціально-економічні та політичні відносини» [214, с. 3]. Визначаючи інститути соціального управління в доколоніальних африканських суспільствах як «монархічні», політичні антропологи не запроваджують якісна критерії, що, по суті, обумовлено все тим же еволюційним розумінням процесу суспільного розвитку. Потисну використання таких понять, як «вождь» або «коро», або у них часто є довільним, або відображає ступінь концентрації влади в руках того чи іншого правітелі доклассовой епохи, без чіткого уточнення цього ступеня. ІНЬІЙ словами, якщо у вітчизняній традиції поняття «вождь» вживається по відношенню до інститутів соціального управління первинної формації, а «король» - вторинною, то в гю- логічної антропології всі вони трапляються під поняття «монархічні інститути». 

 Таким чином, політична антропологія дає, по суті справи, позитивну оцінку експерименту, який представляла собою політика непрямого управління. Якщо прийняти її, то слід прийняти і еволюціоністське розуміння процесу суспільного розвитку, і зокрема політичний розвиток африканських суспільств в колоніальний період за рахунок цілеспрямованого наділення доколоніальних інститутів соціального управління новими функціями, що й дозволило їм формувати принципово нові суспільні відносини, побудовані на експлуатації людини людиною . Отже, по суті, знімається проблема якісного переродження соціального управління африканських суспільств в колоніальну епоху. Цим самим стверджується ідентичність його змісту на будь-якому етапі суспільної еволюції. 

 Радянські ж дослідники, які займалися вивченням політики непрямого управління, як правило, звертали увагу насамперед на її змістовний аспект, розкривали її експлуататорську сутність. Переконливо доводилося, на-ярнмер, що створювані англійцями в рамках цієї політики «тубільні влади», по суті справи, були частиною колоніальної бюрократичної машини, що служила тим же експлуататорським цілям. Іншими словами, вивчалася колоніальна суспільна практика, теоретичні ж погляди західних вчених на процес політичного розвитку африканських суспільств в той період практично не розглядалися. Знайомлячись з роботами радянських дослідників на цю тему, можна виявити досить парадоксальну картину, а саме: з одного боку, констатується нову якість створених в рамках непрямого управління інститутів влади, а з іншого - теоретичне осмислення самого процесу політичного розвитку доколоніальних африканських суспільств в той період, по суті справи, збігається з тим, яке пропонується політичної антропологією. Це можна виявити у використанні радянськими африканіст категорії «традиційне» по відношенню до колоніальних органам влади. Цілком природно, наприклад, що з позиції еволюціоністського розуміння процесу суспільного розвитку такі органи визначаються політичними антропологами як «традиційні», тобто ті ж доколоніальний, але з новими, доданими європейцями функціями. Проте в цьому ж сенсі категорія «традиційне» вживається часто і дослідниками-марксистами, і зокрема вітчизняними суспільствознавцями, і по відношенню до колоніальних інститутам соціального управління. Так, для Ю. Н. Зотової традиційний інститут управління в колоніальний період-це просто модифікований вид Доки-очманілого інституту, що виконує нові функції, які до колонізації йому не.билі властиві [57, с. 146]. У той же ? Час вона справедливо вказує на якісне Перероджуючись ». ня систем соціального управління африканських товариств § колоніальний період: «Система тубільної адміністрації віз. віл ял а максимально використовувати колонію в інтересах метрополії. За допомогою "тубільних" влади забезпечувалося а § - літичної закабалення, надання концесій, примусити, вальний працю та інші умови прибутковою експлуатації метрополією сировинних і людських ресурсів колоній »{§?, С. 132]. Таким чином, виходить, що аналіз колоніально! практики дозволив Ю. Н. Зотової зробити висновок про новий ка-кількісний змісті систем соціального управління а фр. канських товариств в колоніальний період, але одночасно вона, по суті, трактує процес їх розвитку в дусі того н * функціоналізму, який в принципі виключає його поніні, ня як послідовний перехід від одного якісного стану до іншого. 

 Це ж характерно і для досліджень В. К. Карпова. Один з висновків його роботи полягає в тому, що застосування непрямого управління в Танганьїка (1918-1939) позад »лило англійцям« маскувати справжній характер колою, алигого управління видимістю самоврядування, засноване © на використанні традиційних інститутів влади відповідно до звичаїв народів даної країни » [65, с. 187-188}. Тут ми стикаємося з тим же протиріччям. З одного боку, констатується якісно інший тип управлінської структури, створених в колоніальний період, який протя-востоіт «самоврядуванню», характерному для доколоніальний африканських суспільств, з іншого - допускається можливість використання «традиційних інститутів влади у відповідність із звичаями даної країни» для досягнення колоніальних далей, тобто для експлуатації місцевого населення. Зауважимо, що ця точка зору, по суті справи, підтверджує ту позитивну оцінку експерименту, який ми вбачаємо в політиці непрямого управління, в її науково-теоретичної чає. Приблизно також оцінив результати політики непрямого управління і її відомий апологет П. Хейлі, згідно з яким у результаті її проведення «вдалося дати Африці досягнення західної цивілізації, не руйнуючи африканські во-літичні інститути» [189, с. 10], з тією лише різницею, т радянські дослідники справедливо визначали ці «досягнення» як колоніальну експлуатацію. За А. С. Балезін} ', «вождів колоніального суспільства вже не можна іменувати традиційними владою, бо вони мали інше джерело влади, інші економічні умови існування, інший характер зв'язків з виробниками» [26, с. 242], сам процес політичного розвитку в колоніальний період він трактує, по сунути справи, також в дусі функціоналізму, тобто як наділення доколоніальних інститутів соціального управління новими фуяк-ціями. На його думку, політична організація колониаль- иого суспільства Уганди представляла синтез видозмінених традиційних політичних інститутів ... та інновацій, внесених британською владою [26, с. 241-242]. 

 Підсумовуючи, вкажемо на відсутність у вітчизняній африканістиці осмислення політичного розвитку африканських суспільств в колоніальний період, заснованого на розумінні історії як русі суспільної системи від одного якісного стану до іншого, тобто в рамках історико-діа-. - Хтнческого методу. Відзначимо також, що демонстрація експлуататорської суті створюваних колонізаторами «тубільних влади» сама по собі не дає відповіді на питання, чи могли інститути соціального управління доколоніальних африканських суспільств, зміст яких визначалося соціально-економічними відносинами, характерними для первинної формації, еволюціонувати допомогою додання їм відповідних функцій європейцями в структури, що обслуговують принципово нові суспільні відносини. 

 Для відповіді на це питання недостатньо констатувати експлуататорську сутність нових систем влади тільки лише на підставі їх змістовного аналізу, тобто виходячи з панували виробничих відносин. Необхідно рас-гчотреть процес еволюції власне політичних відносин африканських суспільств в колоніальний період, а це у вітчизняній літературі практично не робилося. І цьому можна знайти пояснення. Такий аналіз передбачає розробленість проблем, пов'язаних з динамікою даного виду відносин у доколоніальний період, як свого роду точки відліку. Вони ж істориками новітнього часу, тобто тими, хто традиційно займався вивченням питань, пов'язаних з колоніалізмом, практично ніколи спеціально не досліджувалися, що об'єктивно ставило їх перед необхідністю запозичення розуміння такого явища політичного антропологією. Сама ж ця проблема, пов'язана з осмисленням процесу розвитку африканських суспільств в колоніальний період, має принципове значення, так як від її вирішення багато в чому залежить і наше розуміння сучасних політичних процесів, що відбуваються в африканських державах, і зокрема ролі традицій в їхніх політичних культурах. Тому представляється необхідним розглянути динаміку нолітіческіх відносин в африканських суспільствах колоніального періоду насамперед як естественноисторическое продовження тих тенденцій, які визначали цю динаміку в доколоніальну епоху, виокремивши в ній і суспільне і культурне іпостасі. 

 Колоніалізм в Африці сприяв формуванню там особливого типу соціально-політичної структури, яку Д. А. Ольдерогге визначив як «колоніальне суспільство» [95, с. 9-11], Її унікальність пояснюється тим, що вона виникла «результаті взаємодії суспільних систем, що мали глибокі стадіальні відмінності. Іншими словами, в Африці сталося зіткнення громадських структур, належачи? - \ Ших до різних історичних часів. З одного боку, я в цій взаємодії брали участь суспільства з рівнем раз-1 Вітія ЕКОНОМІКИ, соціально-політичних ^ інститутів, ідеодо-V гии, світогляду і, нарешті, соціальної психології, харак-1 Терно для стадії розкладання первісності, а з іншого - соціальні організми, в яких ті ж процеси відповідати-1 вали рівню розвиненого капіталізму. Безсумнівно, активною стороною в цій взаємодії виступали європейські про-І щества, нав'язали народам Африки політичне господств-і отримали тим самим можливість насильно вводити - інновації в їх суспільну структуру. 

 Однак було б помилковим розглядати африканськи суспільства в цій взаємодії в якості пасивних адептами вводяться європейцями інновацій, а виникли в результаті | колоніальні системи лише як поєднання елементів различ-1 них культур. В цілому ж в африканістиці склалося імена таке подання про цей процес. У результаті такого підходу взаємодія африканських і європейських соціумів, I призвело до виникнення «колоніальних товариств», рассмат-|: Ріва дослідниками насамперед з боку впливу I європейців на африканські соціальні системи, і відпо-| венно подібні дослідження зводилися до вивчення зраді-і ний, що виникали у цих системах під європейським впливом. I Методологія такого підходу грунтувалася на широко розбраті-1 странения поданні про африканських суспільствах як, внеісторічеськую утвореннях, позбавлених власної внутрішньої логіки еволюції. Таким чином, колоніальний суспільний процес зводився, по суті, до вивчення діяльності європейців в Африці. 

 Найбільш виразно ця тенденція проявилася при висвітленні політичних процесів колоніального суспільства, де найчастіше перевага віддавалася аналізу суб'єктивного фан-тора, тобто аналізу діяльності тих чи інших європейців але організації колоніального управління у своїх колонах. 

 У цілому такий підхід сприяв формуванню уявлення, що політичний процес в Африці починається в колоніальну епоху як би з нуля, завдяки деятельнош європейців, які, використовуючи ті чи інші прийоми і методу, продиктовані в першу чергу їх власною логікою ю-літичної еволюції, прагнули до досягненню поставленнш перед собою цілей. Африканським же Доколоніальний соціумам відводилася лише роль пасивного матеріалу для експериментаторської діяльності європейців, яка, як уявлялося, і становила зміст їх політичного розвитку в колоніальний період. Саме ця ідея, як ми мош помітити, і пронизувала виникли в ході колоніально! практики концепції управління. Тим часом наявні в рай-і 

 поряжение матеріали дають всі підстави трохи інакше подивитися на цей процес. Насамперед можна чітко фіксувати зворотний вплив на протікання колоніального процесу спостерігати, що розвиток африканських товариств У цей період було обумовлено, можливо, не стільки зовнішнім фактором, скільки їх внутрішньою логікою еволюції, що визначала динаміку в доколоніальний період. Хоча точніше було б говорити не про обумовленість розвитку внутрішнім фактором, а про обумовленість напрямку вектора цього розвитку. Вже з перших кроків колонізації динамічна структура доколоніальних африканських суспільств, по суті справи, диктувала ту форму, в якій вона здійснювалася. 

 'З історії світової колонізації добре відомо, наприклад, що загарбники сіяли ворожнечу серед місцевого населення, нацьковуючи одні народи на інші, діючи, як прийнято вважати, відповідно до принципу «розділяй і володарюй». Трактуючи таким чином колоніальний процес, перш за все його ранні етапи, зміст яких становив військове захоплення територій і підкорення проживають на них народів, європейці представляються у вигляді витончених політиканів, які спритно стравливали наївних аборигенів, полегшуючи собі тим самим досягнення своїх непорядних цілей. Однак така оцінка цього явища, з нашої точки зору, не цілком правомірна. Справа в тому, що в багатьох регіонах, в тому числі і в Східній Африці доколоніального періоду, представники політичних структур самі були не менш витонченими політиками. Діючи в рамках традиційної політичної культури, вони вміло боролися за владу, використовуючи протиріччя між різними соціальними групами. Колоніальна ж ситуація лише різко загострила цей процес, так як виникли нові сили в особі колонізаторів, які традиційні конкуренти стали використовувати для досягнення своїх яредусмотренних традиційної політичної культурою цілей. Вони старалися, зокрема, заручитися підтримкою колонізаторів, залучити їх військові сили для боротьби зі своїми традиційними конкурентами. Показовою в цьому сенсі бесіда Мерере вождя васафва, етносу, розташованого в Східній Африці (сучасна Танзанія), з представником німецького колоніального апарату, записана суахілійская купцем Селімом бін Абакар на початку XX в., Тобто під час завоювання європейцями цій частині Африканського континенту . Наведемо уривки з його щоденників: «Вони (вахехе - етнічна груша, з якою васафва перебували в традиційній ворожнечі,-В. Б.) прогнали мене з землі мого батька і привели сюди в Усафа. Я хочу повернутися на землю моїх предків, і тепер ви, німці, можете допомогти мені почати війну з вахехе і передати їх. Я можу зі свого боку підтримати Вас і, коли ви почнете діяти, дати Вам 200 аскарі (воінов.А - В. Б.) ... л сам можу привести їх до володінь вахехе ... Однак бвана 

 Бюміллер (представник німецької колоніальної адмінісш. Ції. - В, Б.) пам'ятав, що Султані Мерере не бажає, що% місцеві вожді управляли своїми народами без його відома а жадав одноосібної влади у всій барі (внутрішня часті матеріка.-В. Б.). Він відповів: "Добре, але мені необхідно * щоб цей наказ був відданий Бвана Вісманн. Як толи ® його отримали, я обов'язково почну військові действія11 »fW с. 77-78]. ' 

 Як відомо, верховному вождю Марангу Мареале вдалося переконати німців у тому, що інші вожді настроени'проті насаджуваних ними порядків, в результаті чого 19 вождів була страчені [187, с. 110]. Досягнувши за допомогою європейців цілей, передбачених системою традиційної політичної культури, африканські правителі часто вступали у військову конфронтацію зі своїми колишніми союзниками. Г. Баннет зазначає, зокрема, що вожді баганда, використавши таким чином англійців, потім вступали з ними в конфлікт [142, с. 681 Поведінка традиційних лідерів, особливо на перших стадії колонізації, було обумовлено законами функціонуванні доколоніальних суспільних систем, які і формував ® мотиви їх діяльності, забезпечуючи ефективний контроль за її здійсненням як з боку соціуму, так і за сад внутрішніх механізмів психорегуляции. Цим і пояснюється той факт, що лідери надплеменной ієрархій, взаємодіючи з європейцями, діяли насамперед в інтересах своє! системи, активно використовуючи знову виниклі додатковими ® можливості для досягнення своїх, що містилися в їх традиційній політичній культурі, цілей. Тому постулат теорії непрямого управління, що передбачав використання доколоніальних політичних структур в системі адміністрації, регулировавшей якісно інший тип суспільних відносин шляхом простого покладання дополнітельащ функцій на ці структури, є досить сумнівним. 

 По-перше, перешкодою мав служити традиційний громадський контроль за діяльністю владно-управлінських структур, по-друге, внутрішній психологічний контроль самих індивідів-лідерів, шкала ціннісних оріїв-Тацій яких характеризувалася стійкими психологічними установками завдяки великій питомій вазі несвідомого в їх поведінці. Дійсно, аналізуючи колоніальний політичний процес в Африці, будь то в англійською або французькою варіантах, можна виявити тотожність його основних етапів, причому одним з них був етап, пов'язаний з руйнуванням, дезінтеграцією надобе * щінних доколоніальних політичних структур. Розглянемо це докладніше. 

 Порівнюючи обидві концепції управління, неважко помітити, що коли мова йде про використання традиційних інститутів ? 0в влади в управлінні (англійський варіант) або, навпаки, про їх руйнуванні (французький варіант), то маються на увазі саме надобщінних управлінські структури, але ніяк не система регуляції громади, оскільки і ті й інші не збиралися їх перебудовувати, орієнтуючись в кінцевому підсумку на експлуатацію громади як цілісного організму. Наприклад, ети французи вважали, що необхідно «придушувати найбільш розвинені традиційні системи влади, які завжди служать бар'єром між нами і нашими підданими» [241, с. 24], ® англійці прагнули «лібералізувати і модернізувати традиційні ієрархічні структури» [155, с. 98]. За нашими ж уявленнями, обидві ці теорії, при всій удаваній ю перший погляд їх несумісності, є суб'єктивним відображенням об'єктивно проходив колоніального політичного процесу, причому вони не протистоять, а швидше доповнюють один одного. Іншими словами, кожна з цих концепцій вихопила і абсолютизувала лише якийсь один характерний! для даного процесу етап. Обидва теоретичних підходи>; илі обумовлені, на нашу думку, певною мірою власної політичної ідеологією тієї чи іншої Метрополія, в якійсь мірі її індивідуальним колоніальним досвідом, а також методологією, що визначала розуміння процесу суспільного розвитку. 

 У теорії прямого управління, з нашої точки зору, знайшов переважно відображення етап колоніального політичного процесу, пов'язаний з необхідністю руйнування надобе-щннних політичних структур, що служили перешкодою для експлуатації громади. У ході проникнення в Західну Африку французи активно вступали в союз з одними політичними об'єднаннями для придушення інших. Однак управління через традиційних лідерів-союзників було неможливо внаслідок вище названих причин, що об'єктивно ставило французів перед необхідністю придушення і політичних структур союзників. Д. А. Ольдерогге та І. І. Потєхін так оцінювали процес французької колонізації Західної Африки в середині XIX століття: «Договори, укладені нею (Франціей. - В. Б.) з вождями племен, були потрібні їй лише ш період окупації як засіб встановлення панування. Закріпившись, Франція стала безцеремонно порушувати їх: вона зміщувала представників традиційної влади і замість них призначала своїх ставлеників, кроїла і перекроювала адміністративну карту, не рахуючись з кордонами королівств і влемен, руйнувала їх, втручаючись у внутрішнє життя племен »[93, с. 302]. 

 Загалом політика прямого управління панувала з 1504 по 1914 р. Надалі ж практична політика французьких колонізаторів мало чим відрізнялася від проведеної! англійцями з тією лише різницею, що вона не була затверджена в якості основної політичної доктрини. У пе риод між світовими війнами, за відомостями Ж. Сюрі-Кащ. и ля, французи використовували вождів при зборі податку, вдався? - Чи до їхньої допомоги при отриманні робочої сили для потреб адмя. ністрації і підприємців. Вожді ж, у свою черзі и все частіше стали використовувати традиційний селянський труд | на своїх полях в корисливих, особистих цілях. Це поощрял0Q колоніальною адміністрацією, а тих, хто ігнорував розпорядження вождя, могли бути нею покарані. Однак все це осу. ществляться спонтанно, без будь-якої юридичної база. Як вказує французький вчений, ті ж самі дійства * могли служити і приводом для зміщення вождя з посади, якщо він чимось не влаштовував адміністрацію. У цей риод вожді офіційно не визнавалися французами, ст інструкції, одержувані колоніальними чиновниками на містах з центру, орієнтували їх на повагу вождя! 

 А 21 грудня 1934 р. було видано перший декрет, згідно кої ^ рому вожді отримували офіційне визнання і стали отримувати платню за свою працю. Однак вони так і залишилися л а »; агентами адміністрації, не ставши офіційно її чиновникам» [268, с. 98]. 

 Отже, французька політика прямого управління дійств »- тельно відображала об'єктивну закономірність, характерну» для колоніального політичного процесу, виражалася * 1 необхідності руйнування надобщінних політичних структур африканських соціумів, що служило тим перервою поступовості, без якого неможливий був перехід до новому? 'Якісному стану соціального управління. Що ж і-, саєти подальших етапів колоніального процесу, пов'язані!, Зокрема, з відтворенням елементів минулого в новому утворенні, то вони в силу тих чи інших причин не наші відображення у французькій теорії прямого управління, ХШ їх подальша практична діяльність у сфері орган »» - ції колоніального управління, по суті справи, вступала в пр & - протиріч з прийнятою теорією. 

 Англійська ж теорія непрямого управління дає нам »деякому роді зворотне явище. У ній знайшов відображення те етап колоніального політичного процесу, який зв'язок з відтворенням прийшлих елементів у якісно ною »освіті, тобто з історичною наступністю. Водночас етап, пов'язаний з руйнуванням традиційних структур відомого рівня, тобто з дезінтеграцією колишнього качествея-ного стану політичних систем, не став об'єктом теоретичного осмислення в рамках цієї концепції. Проте, як свідчить колоніальна практика, він також необхідно передував в регіонах, в яких втілювалася ця політика. Так, організація управління в еміратах Північно-1 Нігерії, на базі узагальнення досвіду якій склалася, ш и відомо, ця теорія, здійснювалася вже на тлі зруйнований-j них колишніх політичних утворень. Діяльність Ф. Лу- 

і

 т \ гарда в даному регіоні являла собою, за його власними словами, «відновлення престижу фульбскіх емірів, в * значній мірі загубленого в результаті завоювання» 1218, с. 227]. Остаточне руйнування колишніх структур завершувалося вже після встановлення панування. Зокрема, відомо, що перебували при владі в період британської експансії правителі майже всюди були зміщені [57, с. 32]. Іншими словами, придушивши політичні структури, необхідно 'було знищити і лідерів, вихованих цими структурами і не здатних в силу цього служити в інтересах європейців. 

 Тепер докладніше подивимося, як розвертався колоніальний політичний процес у Східній Африці в його об'єктивному і суб'єктивному вимірах. Для цього регіону »ряд Чи справедлива оцінка концепції непрямого управління у практичній діяльності англійців, дана Д. А. ОЛЬДАМ-Рогге та І. І. Потєхіним, які вважали, що впроваджувана ін система не була результатом« навмисного втілення *

 життя заздалегідь сформульованої концепції, як це намагаються представити деякі етнографи з функціональної школи, що прославляють державну мудрість колоніальних адміністраторів. Теоретичне обгрунтування було підведено під цю систему вже постфактум »[93, с. 295]. Саме в даному регіоні, як вище вже зазначалося, співвідношення суб'єктивної та об'єктивної колоніальної діяльності дозволяє в цілому оцінити її як свого роду наукового експерименту. Тут теорія передувала практиці, а результати практичної діяльності були осмислені на рівні науково-теоретичного мислення. Тому саме тут можна найповніше простежити взаємодію теорії та практики, оцінити отримані в ході експерименту результати. 

 Розглядаючи і оцінюючи діяльність англійців в Східній Африці, результати проведеної ними політики непрямого управління, необхідно враховувати, що до часу встановлення колоніального панування Великобританії над народами цієї частини континенту останні понад 20 років перебували під пануванням 'Німеччини. У період німецької колонізації, який тривав з 1889 по 1916 р., була, по суті, зруйнована со-аіально-політична організація вождеств (союзів племен), тобто надобщінних управлінські структури. Це пояснюється насамперед тим, що вторгнення німців підірвало караванную торгівлю, в результаті чого була ліквідована економічна основа існування соціально-політичних структур даного типу. Просування німецьких військ йшло за тим же караванних шляхах, які з'єднували узбережжя з внутрішніми районами. Під час німецького правління були заборонені і міжплемінні війни, що також сприяло деградації воєнізованої організації - соціальної основи іадобщінних політичних структур. На перших порах німці 

 теж активно використовували союзи з лідерами одних раннец>. літичних об'єднань для придушення інших. Досягну! своєї мети, вони, як правило, руйнували і соціально-полвт *. чний організацію колишніх союзників. Так, пригнічуючи жорстокий опір, який справили колонізаторам хехе, неї. ци виступали в союзі з їх традиційними супротивниками-бена. Придушивши ж опір хехе, колонізатори упраздд. Чи у них інститут верховного вождя. Вони стратили Мквае ^ ^ очолював опір, але спочатку намагалися упрі, и л ять все ж через традиційного претендента на цей титр, I Але оскільки це не принесло бажаного результату, в ков * ».! ном підсумку майже всі претенденти на титул верховного вождя j як і більшість глав кланів і вождів, що входили до ащ и племен хехе, були страчені. До 1926 р., тобто до часу, коли и політика непрямого управління стала активно впроваджувати ^! англійцями в Східній Африці, у хехе не було верховне! вождя. Не уникли згодом аналогічної долі і щ. \ Ховное вожді союзних німцям етнополітичних об'єднаний »! і К Приміром, був страчений і верховний вождь бена. j 

 Звернемо увагу на наступний момент: сам факт жесті-і кого звернення колонізаторів з африканськими лідерамi не можна розглядати у відриві від традиційної політично культури африканських суспільств. В рамках даної культур: здійснення владних функцій погоджувалося обществен! »* Свідомістю безпосередньо з персоною керівника, обладав-шей в силу тих чи інших причин певним магічно» ю потенціалом, що, власне, і давало йому право на власті. s Тому позбавлення такого лідера влади не могло бути здій-ществляя через усунення його із займаної посади, що досить у політичній культурі раціонального тша, а тільки через фізичне усунення його з політичної аре-; ни. Умертвіння вождів, що не відповідали вимогам народу,; пред'являються до керівника, перш за все не володіють, і с його точки зору, достатнім магічним потенціалом, т 1 роко використовувалося в політичній практиці доколоніальшс j африканських суспільств. Більш того, колонізатори, як правнжц I не дозволяли підданим ховати страчених правителів aj своїх територіях, везучи останки далеко за межі. Це таг-j же диктувалося традиційної політичної культурою, так ш j у відповідності з уявленнями культу предків мертві j правителі певною мірою зберігали свою владу над | підданими, що могло бути використано опозиційними «ь; лонізаторам силами. З подібними фактами ми ще столкнех-; ся далі. Найчастіше ж європейці висилали традиційних »? деров за межі територій, на яких проживали подвлай-; ві їм люди. У період правління Ф. Лугарда в Північній й »- и геріі колоніальною адміністрацією був прийнятий закон« Про висилку позбавленим влади вождів »(1917 р.). Причому, як правило, правителі висилалися назавжди. Наприклад, з восьми виславши-, пих адміністрацією емірів тільки один після закінчення терміну вигнання повернувся [57, с. 34]. 

 Руйнування політичних структур надобщінних рівня ® извало інтенсивні дезінтеграційні процеси в східно-африканських суспільствах. Швидко розпадалися великі ранньо-яолітіческіе об'єднання. Жителі залишали села, виник-шиї тут в ході активної військової діяльності, і селилися s менш доступних районах, намагаючись тим самим уникнути сплати податку, який вводився колонізаторами. Г. Калвік так малює процес дезінтеграції, який йому довелося спостерігати у бена: «Угруповання серед старійшин сіяли смуту я в без того ослаблену племінну організацію, дисципліна була підірвана, ніким не керовані люди стали розходитися, а деякі йшли і селилися навіть на узбережжі» [ 160, с. 95]. Усунення традиційних лідерів посилювало цей процес. За висловом губернатора Танганьїки Д. Камерона: «Люди залишалися без вождів, вожді - без людей» [155, с. 169]. 

 Проте завдання, які ставили перед собою колонізатори 8 * наступному етапі, тобто після придушення опору ту-міцевих, не могли бути вирішені без залучення значних трудових ресурсів. Робоча сила потрібна була для виробництва "сільськогосподарських культур, потреба в яких зазнавала європейська економіка. У Східній Африці, и зокрема, німці активно впроваджували виробництво каучуку, снзаля, бавовни, чаю, кави, тютюну. Чималі трудові ресурси потрібні були і для розвитку гірничодобувної промисловості , будівництва грунтових доріг і залізниць, у сфері обслуговування і т. д. Для вирішення цих проблем необхідно було створити таку систему управління, яка б відповідала «лам імперативів. Неможливість використання капіталістичних методів експлуатації місцевого населення через низький рівень розвитку виробничих відносин в доко-жшнальних африканських суспільствах визначила позаекономічний примус як основний метод експлуатації. Причому мова йшла як про фізичному примусі, так і про використання елементів психологічного примусу шляхом утилізації відповідних традицій. 

 Вищі поверхи колоніальних управлінських систем будувалися на базі військово-бюрократичного принципу. Німецька система управління в Східній Африці представляла собою няраміду, на вершині якої знаходився губернатор, підпорядковувався тільки уряду Німеччини. Він володів законодавчою владою і винятковими правами у всіх справах адміністрації, що складалася з ряду департаментів, міг створювати, переміщати і скасовувати системи влади, очолював збройні сили. Голови цих департаментів мали тільки дорадчі функції. У 1904 р. при губернаторі була створена рада, в функції якого входило обговорення з ним поточних справ. Члени цієї ради призначалися губернатором. Рада * мав права вето. Нижче розташовувалися комісари округів, щ, торие призначали і зміщати вождів. Вожді були позбавлена традиційних суддівських функцій, які тепер виконувала представники німецької адміністрації. У розпорядженні міссара округу був загін поліції і військових. 

 Однак надія тільки на методи фізичного примушу, ня не могло забезпечити ефективного управління соціали ». економічними процесами в КОЛОНІЯХ. Для ЦЬОГО б потре, Бова величезний штат чиновників і армії, що було нещ-щороку з економічної точки зору. Як показала практад, громада виявилася вкрай несприйнятлива до різного рої інновацій, які намагалися вводити європейці. Причому s * стосувалося і таких нововведень, які явно були економічно вигідні тубільцям. Внаслідок високої ідеологізавд суспільного життя, і зокрема господарської діячі ®, сти, характерною для традиційної політичної культури & колоніальних африканських суспільств, сформувався визна *, ленний тип особистості, жорстко орієнтований на просте ш-виробництво, для якої ця ідеологія, за словами Л. С »Виготського,« часто є перешкодою на шляху до розвитку пекло - досвіду, затуляючи суб'єктивними уявленнями об'єктивна картину світу »[45, с. 79]. 

 ТОМУ СПРОБИ європейців впровадити нові форми Х03 # |. 

 пвенной діяльності або вдосконалити традиційно зустрічали активний опір громади, в корені отметшей небудь нововведення. Яскравий в цьому відношенні шріщ з колоніальної практики англійців в Індії описує Ед. Дженікс: «В одному з сіл Індостану британськи уряд за свій рахунок провело воду. Всяка англійсш село, звичайно, прийшла б від цього в захват. У індусів ж сталося страшне хвилювання, особливо ще тому, що бия встановлені необхідні правила, що регулюють користей »ня проведеної водою. Для патріархального індуса було ft-зрозуміло, як якесь офіційна особа може встановити нові звичаї. І невідомо, чим би все скінчилося, якщо & І одному тямущість чиновнику не вдалося переконати своїх їжак-сельчан, що все це зроблено за стародавнім звичаєм, недав »відкритого знову. Коли старійшини втовкмачили це свої та одноплемінникам, все заспокоїлося, і справа була влаштовано »[І с. 70]. 

 Управлінська діяльність європейців на наступному етапі колонізації, тобто після підкорення африканських народу, стала відчувати об'єктивну потребу в використаний ® психологічного примусу, що міститься в традіщ »- ном регулюванні суспільних відносин в доколоннш-ний період.

 Насамперед це стосувалося використання тих суспільно-політичних структур, які напередодні колсявм-ції найбільш ефективно надавали такий вид примушуючи, 

 и т e. надобщінних управлінських утворень. На практиці '1 да означало часткове відновлення, реанімацію ряду еле-i центів даних структур, які могли бути адаптовані до цілей колоніального управління. Тенденцію до їх використання чітко можна фіксувати в будь-якому варіанті колоніальної практики європейців, незалежно від їх теоретичних поглядів на цей рахунок. Що ж до перебування німців у Східній Африці, то тут поряд з «батогом носорога», основного засобу управління, європейці використовували діжі елементи доколоніальних інститутів влади. К. Поцупив-фер, наприклад, вбачає в цьому сенсі багато спільного між методами, застосовуваними німцями, з одного боку »/ англійцями-з іншого [266, с. 18-24, 31-34]. 

 Однак, зруйнувавши надобщінних управлінські структури: у народів, що населяли східну частину Африканського контн-кита, німці не торкнулися істотно життєдіяльність самої громади і навіть, на думку деяких дослідників, сприяли її консервації [101, с. 24]. Інновації, що впроваджувалися ними в життєвий уклад цих народів, згідно матеріалів даного періоду, часто абсорбувалися ?

 общинним свідомістю і самі починали сприйматися місцевим населенням як традиції. Іншими словами, ці нововведе-тя не змінювали основного алгоритму мислення африканців, орієнтованого в минуле, для якого відтворення Шаян образу поведінки залишалося основним законом су-1 щеетвованія. 

 г У доповіді комісара дистрикту Танга до вищестоящих органів в 1926 р. говорилося: «Після опитування старійшин різних племен, що живуть в районі Танга, було встановлено, що: раніше не існувало звичаю, відповідно до якого член мемені за наказом влади мав безоплатно трудитися з підтримки в належному стані прилеглих доріг шш на інших роботах ... Проте німці ввели звичай неопла-«Шаєм праці з підтримання стану доріг: і з тих пір його дотримувалися. В даний час він розглядається тубілку як укорінений ... Введений німцями звичай був j ретельно обговорено з старшими й старостами,, представляли різні племена, і всі вони наполягали и is тому, що звичай повинен існувати і далі »[199,, с. 72]. 

 j Отже, отримавши мандат Ліги націй на управління терито-! РШН колишньої Німецької Східної Африки, англійці | зіткнулися з товариствами з зруйнованої військовою організацією, в яких деградували надобщінних управлінські структури, в той час як громада з характерними для неї, виробничими, соціальними, ідеологічними та соціаль-. но-ісіхологіческімі відносинами продовжувала існувати-| у майже незмінному вигляді, хоча за цей період вони були «навчений-\ ни» нових форм діяльності. Створюючи «тубільні влади», англійці конструювати таку управлінську структуру, яка ^ б могла, з вдцд | боку, зберегти общину, як цілісний соціальний ОРП-ннзм, а з іншого - найбільш ефективно здійснювати впровадження господарських інновацій в її діяльність. Важливим ментом при досягненні цієї мети стало використання традиційних правителів у системі колоніального управління. СЩ такий принцип англійської теорії управління сформувала під тиском колоніальної практики, аналіз якої свід. чить про те, що, незважаючи на руйнування європейцям * надобщінних управлінських структур, втім, як і «- ціальної бази, на якій вони сформувалися, тобто воєн» | організації, доколоніальний лідери цього рівня або ц наступники продовжували користуватися авторитетом у людей , що знаходилися в минулому під владою таких правителів. Позад, му вони нерідко виступали в якості альтернативних, нефар. мальних лідерів, протистоячи колоніальним владно-упред, ленческих структурам. Причому, як свідчить матері ^ відтворення традиційних систем влади могло проіщ. дить в умовах, зовсім відмінних від тих, в яких 0Щ> функціонували в Доколоніальний час. Наприклад, це ® дення мало місце на промислових підприємствах, на гш яких трудилися африканці. Так, на одній з мідних шт (м. Луаншья) адміністрація створила систему управління, »що стояла з рад, що обираються самими африканцями, В результаті представниками в цих радах найчастіше надавав» члени правлячих кланів тих племен, до яких належали робочі [185, с. 85]. 

 Англійська колоніальний чиновник оповідає про там епізоді зі своєї службової практики в Кенії. Бригада, в-стояла зі ста чоловік, члени якої належали до щ-нічної групі нгоні, припинила роботу і дійшла НЕ ». Виявилося, що без її відома керуючий плантацією замінив старосту, який користувався авторитетом традіціонм »лідера. Після того як Лумлі порадив керуючому відновити їх керівника, страйкуючі повернулися до робіт! [219, с. 190]. 

 Той факт, що авторитет традиційних лідерів докожж-ального часу зберігався навіть в умовах, коли розрив-лись соціальні передумови, що визначили свого часу До виникнення, можна пояснити насамперед характер ® традиційної політичної культури, в рамках якої лідерство було тісно ув'язано з усім комплексом ідеологічних уявлень, що визначали, зокрема, виняткову персоніфікацію влади. Відповідні діспозвдш, як встановлено психологами, є найбільш устойчюш компонентом психологічної структури особистості. Ізвеш »наприклад, що вірування та ідеали в силу їх меншою сктуг-тивности зберігаються і при зміні соціальних форм да- ведення і навіть в стресових ситуаціях, рішуче змінюють окремі думки [175]. 

 Більше того, з'ясувалося, що навіть у соціумах, в яких ієрархічні структури, зруйновані німцями, перебували g занепаді протягом декількох десятиліть, у пам'яті людей ejsii були втрачені. Б. Маліновський відзначав, що при реалізації політики непрямого управління в колишній Герман-с * ой Східній Африці не становило труднощів знайти законних вождів і відновити їх влада [227, с. 85]. 'У цьому зв'язку надставляють інтерес і такий епізод з колоніальної практики. Перш ніж ввести непряме управління у бемба, багато англійців сумнівалися в доцільності цього кроку. Настороженість викликав тривалий термін, протягом якого бемба управлялися німцями на принципах прямого управління. Висловлювалися сумніви в тому, що відновлена ієрархія зможе виконувати покладені на неї функції. Однак, як показала практика, «уявлення про вождя у бемба вродолжалі жити, і інститут проявив велику життєздатність після двадцяти п'яти років прямого адміністрування» [249, с. 21]. 

 Пояснюючи це явище, необхідно враховувати наступний факт: громада, залишаючись основою життєдіяльності більшості населення Тропічної Африки, продовжувала відтворювати цінності, характерні для традиційної політичної культури доколоніальних соціально-політичних організмів. Саме общинний світоглядний, ідеологічний і соціально-психологічний субстрат, як вище зазначалося, складав і основу уявлень про верховному вождя. Він же мав істотний вплив і на світогляд нових соціальних верств, що виникли в колоніальну епоху. Так, в одному з колоніальних звітів зазначалося, що повага до вождя «в крові у банту». Навіть тубільці, які отримали освіту і ніколи не були під владою традиційного вождя, наполягали на реставрації його влади [227, с. 35]. Створюючи системи управління в рамках політики непрямого управління, англійці намагалися залучати до її сферу людей, що мали право на лідерство відповідно до норм традиційної політичної культури. При цьому вони орієнтувалися на думку старійшин, основних зберігачів і тлумачів традиції. Однак, щоб ці люди могли функціонувати в колоніальній системі управління, їх необхідно було відповідним чином підготувати. Підготовка повинна була включати в себе не тільки оволодіння певними навичками та вміннями, що їх диктують нової управлінської структурою, але у виховання відповідної шкали цінностей. 

 Аналіз практики колоніальної діяльності європейців в Африці свідчить про те, що вони всі стикалися з цією проблемою. Зміщуючи традиційних вождів на першому етапі колонізації і призначаючи на їх місце інших, більш лояльних 

 новому режиму, європейці, таким чином, не досягали щ цілей в управлінні, які вони перед собою ставили, Ещ лідери в умовах збереженої соціальної організації колоніального типу або продовжували зрештою дійство вать в інтересах свого народу, що, як правило, суперечило інтересам колонізаторів , або втрачали цінності, регуляао. вавшие поведінка їх в доколоніальний період. Утретє етщ цінностей не восполнялась новими цінностями, які fa; здійснювали функцію внутрішнього контролю за ЇХ діяч-і кісткою в якості колоніальних чиновників. Це перетворять I їх під внесоціальние елементи, позбавлені громадських идеа-і лов, активно порушували норми поведінки, наказує »и традиційної політичної культурою І нездатні У той Ж и час плідно діяти в інтересах колоніальної м-; міністрації через відсутність відповідної професіонал-* ної та психологічної підготовки. Соціальна де гра дави! цих вождів, дезінтеграція структури їх особистості вела щ.! часту і до їх біологічної деградації, що наступала слідом *! поза зловживання алкоголем, наркотиками і т. д. Таїіщ! прикладами рясніє вся колоніальна історія Афрікансі »# ^ континенту. j 

 У цьому сенсі досить типова доля верховного під * -; дя бена Ківангі II. Щоб стати верховним вождем, він от-ветал перед німцями свого брата Салімбінго, звинувативши »'в контактах з англійцями. В результаті верховний вождь Салімбінго був страчений. Але пізніше, будучи верховним вождем, Ківанга II сам був викритий в контактах з англійцям,; знятий німцями з посади і засланий. Проте англійці $ '1919 повернули йому верховний титул. Надалі Кіш-: га викликав сильні невдоволення одноплемінників, грубо порушуючи традиційні норми поведінки. У той же час він ж 'влаштовував і адміністрацію, погано виконував її розпорядження, | втаював кошти від зібраного ним податку і т. д. У коак и решт верховний вождь був викритий у великих махінаціі I і посаджений у в'язницю [160, с. 90-93]. j 

 Підготовка або навчання традиційних керівників, на-і іравленная на оволодіння ними необхідними для виконаний »! колоніальних функцій навичок і вмінь, а також на воспи-I тание у них відповідної шкали цінностей, були складовою j частиною колоніального процесу розвитку політичних отіо-S ше'ній. Протягом лише німецького періоду колонізацій j в Танганьїка налічувалося близько 100 шкіл, в яких взута-, лось приблизно 60 тис. африканців, серед яких бь »>, і традиційні лідери [145]. 

 З часом, зазначає Ю. Н. Зотова, досліджуючи колониаль-, витті правління Англії в Північній Нігерії, крім лояльда-сти британській короні стала враховуватися відповідна підготовка наступника. У Сокота, Кацині, Кано, Кадуні, Джоє були створені школи для синів емірів [57, с. 35]. \ 

 Іншими словами, в рамках політики непрямого управління підготовка традиційних вождів прийняла найбільш целена-ппавленний характер, так як у нових умовах «вожді не могли залишатися самими консервативними елементами суспільства, бути сліпими в оточуючому світі» [151, с. 463]. Передбачалося, зокрема, «не лише дати освіту майбутнім правителям, а й виховувати у них правила громадянської поведінки і виробляти концепцію зобов'язань пе-зед суспільством (тобто перед" колоніальним суспільством ". - Ц, Б.)» [151, с. 463]. 

 'Практика спеціальних шкіл для підготовки майбутніх «традиційних» вождів отримала широке поширення по йсєй Тропічній Африці. Одна з таких шкіл була створена g 1924 р. в Таборі (Танганьїка). У цю школу намагалися набирати дітей традиційних вождів у віці восьми-дев'яти років. У ході колоніальної практики, як зазначав Р. Л. Бьюел, утвердилася думка, якщо «мислення не піддавалося стимуляції до настання статевої зрілості, то згодом його неможливо було стимулювати» [151, с. 463]. Подібні спостереження підтверджують припущення, що традиційні методи соціалізації, характерні для товариств доколоніальної Африки, сприяли формуванню в індивідуальній свідомості жорстко фіксованої системи психологічних установок і ціннісних орієнтацій, яка володіла винятковою стійкістю навіть при глибоких змінах соціальних умов життя, роблячи, зокрема, практично неможливим використання (ефективне) традиційних вождів, особливо на першому етапі колонізації, в системі колоніальної експлуатації. 

 Загальний курс в таких школах тривав шість років. Протягом перших трьох років навчають, отримували елементарні знання на мові суахілі, який в доколоніальний період був широко поширений по всій Східній Африці, включаючи узбережжя Індійського океану і внутрішні райони. У наступні три роки їх знайомили з англійською мовою. Майбутні правителі вивчали в школах бухгалтерська справа стосовно завдань, що покладаються в рамках політики непрямого управління на «тубільні казначейства» і «тубільні суди», а також знайомилися з більш прогресивними методами ведення сільського господарства, що забезпечували його велику продуктивність. 

 Учнем намагалися прищепити європейські культурні цінності, зокрема культуру побуту, етики і моралі. Слабкий рівень розвитку понятійно-категоріального мислення визначав і висока питома вага використовуваних в процесі навчання методів, орієнтованих на несвідоме засвоєння переданої інформації. Так, велику роль відігравало наслідування або, точніше, його вища форма - імітація. Усі учні, наприклад, організовувалися на подобу племен. Кожне плем'я обирало собі вождя. У процесі навчання постійно моделювалися ситуації, в яких належало діяти майбутнім правителям в системі «тубільних влади». Напрям »випадки порушення дисципліни ким-небудь з учнів виносячи * лись на суд школи, який імітував діяльність« тузеі-ного суду ». Вождь, який цього дня був черговим г ® школі, діяв як суддя, інші ж вожді грай роль членів ради вождя. Прийняте судом рішення під, лежало твердженням європейця-наставника. Як правило, щ були або додаткові роботи, або тілесні покарання, вироблені на очах усієї школи. 

 Школа мала банк і магазин. Навчають, могли вкладу-вать і витрачати отримувані ними як стипендії гріш [151, с. 464]. Створюючи управлінські структури, які включали елементи традиційної політичної культури, а в? - Лічане всіляко намагалися зміцнювати авторитет своїх, по суп справи, ставлеників у народу. Це, зокрема, ставилося% обов'язки колоніальним чиновникам, було важливим едемі *, тому що проводиться англійцями політики. Взаємовідносини адміністратора і вождя регламентувалися «ордонансом» становленням) про «тубільних владах», де адміністратор? приписувалося спрямовувати діяльність вождя радами g утримуватися від методу директивного управління місцевий населенням [149, с. 13]. У колоніальній практиці розпорядження і постанови адміністрації доводилися до населеній і виконувалися як розпорядження безпосередньо вождя [271, с. 95-100]. 

 Під впливом вимог, що формулюються в рамках поетики непрямого управління, формувалася свого роду ЕТШ поведінки англійського колоніального чиновника. П. X. Гулівер описує такий випадок: «Справа була в Танганьїка. Ой разом з комісаром округу і чиновником, очолює даний район, спостерігав рух процесії місцевого вождя зі своєю високопоставленої почтом. Це була невелика група бідно одягнених людей, що уособлювали консерватизм в безпорадність "тубільних властей11. Молодий чиновник, руці, водій району, з насмішкою прокоментував цю "трога * тельную" сцену, проте комісар округу різко перервав його, вказавши на необхідність надавати повагу місцевим возв-тичні традиціям. Чиновник послухав його поради і впоследегаж ніколи не допускав поведінки, яке б підривало авторитет "тубільних влади" »[188, с. 14]. 

 Однак необхідно було не тільки навчити вождів управляти, по суті, новим процесом, а й навчити керованих підкорятися цим вождям. Аналогічна необхідність випливає із загальних принципів кібернетичного бачення процесу управління, який може здійснюватися тільки пра відомої спряженості керуючого і керованого, де останнє має «розуміти» код керуючих структур, то і дає йому можливість реагувати на команди, які виходять аз иях. У англійців це прийняло найбільш усвідомлений і цільових перевірок 'лравленний характер. Д. Камерон, описуючи свій досвід перебування в якості губернатора Танганьїки, свідчив: «0 завжди надавав величезного значення роз'ясненню обов'язків вождів перед народом, особливо в питаннях забезпечення охорони життя і недоторканності власності, їх діяльності в суді, а також зобов'язань підлеглих перед намащуватися, поставлених над ними »[155, с. 62]. У 1922 - 1923 рр.., Ще до офіційного запровадження Великобританією портики непрямого управління в Танганьїка, її перший губернатор X. Біатт як одну з основних завдань вважав «навчити місцевих жителів звертатися до своїх вождям за дозволом численних суперечок» [152, с. 3]. Д. Камерон, який змінив X, Біатта на цій посаді, писав: «Якщо африканець не заплатив аалога або не вийшов на громадські роботи і т. д., то його піддавали тілесному покаранню не за те, що він не заплатив застави або не вийшов на громадську роботу, а за непослух розпорядження вождя або сільського старости. І якби я припинив тілесні покарання за несплату податку, то незабаром # н було неможливо його збирати »[155, с. 44]. 

 Створення англійцями управлінських структур з використанням елементів традиційної політичної культури приведи ка перших порах до позитивних результатів. Зокрема, відновлення інституту «традиційного» вождя спосіб-оаовало реінтеграції всього комплексу доколоніальних ідеологічних уявлень, пов'язаних з функціонуванням раннеполітіческіх об'єднань типу вождеств (спілок пле-Мея). Б. Маліновський відзначав, що це сприяло відродженню племінного ладу на всіх рівнях соціальної ієрархії {227, с. 85]. Г. Калвіку вдалося спостерігати, наприклад, як відновлення цього інституту у бена призвело до регенерації суспільних відносин за образом і подобою з Доколоніальний. «Плем'я бена повернулося до життя ... Мандрівники повертаються від усюди, навіть з узбережжя, звістка про вождя дійшла де них і кликала їх додому. Відродилися почуття вірності своєму йлемені і племінна гордість »[160, с. 142]. На наш погляд, що спостерігалося відновлення доколоніальних норм у зв'язку з реставрацією в рамках політики непрямого управління інституту вождя пояснюється, по-перше, місцем цього інституту в ідеології суспільства, по-друге, роллю, яку відіграють ідеологічні уявлення в структурі особистості. 

 Відомо, що вірування та ідеали є вищим ДІСП-зжшним рівнем поведінки особистості, які включають як підлеглих елементів нижчі: «Причому вищі рівнях-ш регуляції поведінки домінують стосовно нижче лежачим ... Загальновідомо, що в процесі еволюційного розвитку кожна попередня функція перебудовується під регулюючим впливом подальшої .. Саме тому структура нового, вищого рівня є провідним регулято ром всієї структури особистості »[88, ^ с. 212]. З персоною ж в ®, ховного вождя, як ми пам'ятаємо, був нерозривно пов'язаний вед, комплекс ідеологічних уявлень, що відбивали раннеад. ; Литические освіти доколоніальної Африки. Реінтегращу дакмих уявлень, чому сприяло «відновлений ^ цього інституту в рамках політики непрямого управлена? визначила і потреба людей до відтворення тих але *. 'денческіх стереотипів, які асоціювалися з персоно! верховного вождя. 

 За спостереженнями того ж Г. Калвнка, старійшини беї, «дізнавшись про відродження інституту верховного вождя, катувала ^ з'ясувати, де розташовуватимуться його поля, щоб расчіствп їх і підготувати до його прибуття» [160, с. 142]. Ентузіазм t бена викликало і відновлення школи верховного вождя, чта в свою чергу, сприяло зміцненню авторитету створивши них англійцями в рамках непрямого управління структур, хоча підготовка в таких школах була спрямована на обесве * чення колоніального апарату поліцейськими і Администрато-'рами нижчої ланки. В результаті цієї акції, согласи ® 

 Г. Калвіку, «абсолютна більшість стало розглядати Тогевале як істинного вождя. Його облягали батьки, кото-які горіли бажанням послати в ці школи своїх синів и навіть молодих одружених чоловіків, які виросли в період, коли племінна організація була в занепаді »[160, с. 162]. 

 Представляється, що процес розвитку політичних оте-I шений африканських суспільств в колоніальний період, і зокрема співвідношення в ньому суб'єктивного та об'єктивного, наибо-I леї повно може бути розкритий при оцінці його у двох вимірах: громадському і культурному. При розумінні культура як форми реалізації суспільного буття закони розвитку суспільства не тотожні законам розвитку культури, так ка *, сама форма не тотожна змісту, а має відносну самостійність. Якщо закони, за якими майорить суспільство, не залежать від волі і свідомості людей, ші в кінцевому підсумку є результуючої їх діяльності, то форма, в якій це розвиток здійснюється, безпосереднім-венно залежить від людей, що діють в історичному процесі, їх ідеологічних уявлень, ціннісних орієнтацій, стереотипів поведінки і т. д. 

 З точки зору суспільної еволюції колоніальний політичний процес в Африці з'явився результатом взаємодії систем, що знаходилися, по суті, на діаметрально дро-протилежних полюсах генерального вектора історичної розвитку. З одного боку, виступали докласових або раннеклассовиє суспільства Африканського континенту, з іншого-європейські соціуми, що представляли собою вищі стадії еволюції капіталізму. У результаті такого взаімодейоті виникли нові соціально-політичні утворення-колонії, які стали відносно самостійної частину ». 

 І сформувалися в цьому процесі соціально-економічних I сктем «метрополія - колонія». Сутність провідного елементу | зтой системи, тобто метрополії, визначила і її зміст >

 в справою, яке може бути представлене через відносини I зксплуатации між розвиненим центром і нерозвиненою періфе-! рий. Відсутність об'єктивних передумов для експлуатації І населення колоній власне капіталістичними методами, І і. е. у вигляді економічного примусу, зумовило ис-I дальзованіе методів, в основі яких лежало примус t неекономічне. Об'єктивні закони функціонування бур-I хуазной економіки, що зводяться до отримання максимальних прибутків при мінімальних витратах, визначили, з одного I боку, обмежене використання методів фізичного І врянужденія, а з іншого - використання регулятивних меха-; "ізмів, характерних для доколоніальних африканських соці- I мьних систем в якості механізму колоніальної експлуатації I ша. В результаті об'єктом цієї експлуатації став не окремих на § тй «вільний» індивід, а громада як цілісний організм. I Таким чином, основним протиріччям колоніальних об-1 цественних структур стало протиріччя між громадою і; колоніальної управлінською ієрархією, що здійснювала екс-I ялуатацію громади позаекономічними методами. Якщо управ-I ленческих структури громади як найменш динамічні в пре-I ДЕЗах доколоніальних політичних об'єднань за своїм I змістом залишилися незмінними, то надобщінних освітньої-L іія опинилися в стані розвиватися в колоніальних умо- *

 виях, що означало перехід їх на новий якісний рівень! г зміною основних принципів взаємин з елементів-! пт колишньої структури. По суті, надобщінних політи-| ческие структури стали продовженням колоніальної управ-j. «Чеський ієрархії. Але розвиток цих структур відбувалося і к внаслідок покладання на них колонізаторами нових ф \ тнк- *

 НІ, як це трактується політичної антропологією, а внаслідок об'єктивного еволюційного процесу, в ході якого нервоначально спостерігалося їх руйнування (дезінтеграція), s потім регенерація на якісно новому рівні, з відтворенням в даних структурах елементів, що визначали їх минуле якісний стан, що відображало момент наступності в їх розвитку. З кібернетичної точки зору в процесі колоніального політичного розвитку можна виділити етапи, пов'язані з «навчанням» керуючої і керованої систем, що в англійському варіанті прийняло найбільш свідомий і цілеспрямований характер, а діяльність англійців на цьому етапі еволюції політичних відносин африканських товариств можна визначити як спробу створення штучних управлінських систем. В цілому колоніальне політичний розвиток було спрямовано відповідно до основної логікою еволюції цього типу відносин в доколоніальний період, яке характеризувалося випереджаючим розви тием надобщінних політичних структур при збережень об-\ щини в якості цілісної, щодо самостоятелзд ®! и самокерованої системи. Розвиток цих структур на колона-j альний період призвело до виникнення шару вождів, заівте. * Ресованного не тільки в експлуатації населення в інтересу * | метрополії, а й у своїх соціально-класових інтересах. 

 Виниклі в ході колоніальної практики концепції упраг ЛЄНІЯ З'ЯВИЛИСЯ, ПО суті справи, теоретичним осмисленням tip.: Цесса колоніального політичного розвитку. Однак таки осмислення внаслідок взаємозв'язку його з практичними заді, чами з організації колоніального управління виявився різко обмеженим часовими рамками, а значить, звело ® до аналізу насамперед функціональних закономірностей зд. го процесу і випускає з уваги закономірності, действующ * в більш широкому часовому діапазоні, тобто еволюційні. ТОМУ облік лише даних закономірностей при виробок генеральної концепції колоніального управління і опора і них у практичній діяльності вступали в кінцевому ятщ в протиріччя з еволюційними законами, що визначають рух суспільства в історичному процесі. В результаті ке-лоніальние теоретичні схеми, які європейці'овш щалі в практичну політику в міру посилення еволюад ». пих тенденцій в соціумі, переставали «спрацьовувати». Т », I французька теорія прямого управління, що ставила під гдщ \ кута придушення насамперед надобщінних Доколоніальний | політичних структур, що, з нашої точки зору, об'єктив» и відображало неминучий етап в процесі їх історичного розвитку, обумовлений дезінтеграцією структур колишньої якості, Т. е. З перервою поступовості, Зрештою ть и пила в протиріччя з практичною діяльністю французів, коли почався в тій же мірі об'єктивний і неминучий пекла> у розвитку, пов'язаний з інтегративними явищами, з прееі-і ственностью. j 

 Що ж до англійців, то їх теорія, навпаки, отрази-] ла той етап об'єктивного процесу розвитку надобщінних во-j літичних структур доколоніальних африканських суспільств, | який пов'язаний з реінтеграцією на новому якісному рівнях-j ні, і насамперед з відтворенням у ньому минулих елементів. У той же час в ній не були осмислені еволюційні процеси, а саме: реінтеграція надобщінних структур, ш> торая тут виступала у формі свідомо який здійснюють! політики, є не що інше, як об'єктивно обумовлений ®! : Процес їх історичного розвитку, який призвів до ПОЯВІ якісно інших структур, при якому їх зміст № ло тотожним змістом колоніальної управленчеші ієрархії в цілому. Це, в свою чергу, докорінно вк-доізменіло характер соціально-управлінських ставлюся! між громадою і новими надобщінних «традиційним © структурами. I 

 Л Зсув і призначення вождя на посаду практично | звільнило його від жорсткого контролю, який суспільство осу-I щйггвляло за його діяльністю в доколоніальний період, и Леетому в колоніальний час деградували і ті традицион-| ті соціальні інститути, які раніше здійснювали конт-| аз , чь. Такі процеси призвели до того, що новостворені I правленческого структури виявилися не в змозі ефек-! g5 передавати ту інформацію, що управляє, яка надійшли-I да з центральних органів колоніальної ієрархії. За маю-1 йшмсй відомостями, вожді, що діяли в рамках «тубільних I мастей», переставали удостоювати своїм відвідуванням тради-f іонні зборів, на яких раніше вони доводили до народу І ям укази. Вербальний механізм інформування людей в I дакмях неграмотності населення про рішення адміністрації | мав бути основним і в колоніальний час [243, *

 е. 139]. Відповідно девальвація традиційних цінностей з свідомості вождів, чому сприяло «навчання» їх євро- 

 , Цейдамі, за відсутності контролю знизу призвела до того, що «традиційні» вожді почали використовувати громадські від- -

 носіння, характерні для доколоніального періоду, в своїх I корисливих інтересах. Наприклад, експлуатуючи традицію об-; мадських робіт на полях верховного вождя, вони вимагали І обробки та своїх полів, урожай з яких використовували для I особистого збагачення [217, с. 91]. Іншими словами, об'єктивні 

 [Умови, в яких функціонував інститут «традиційних» вождів в колоніальний період, і насамперед відсутність контролю знизу за його діяльністю, сприяли тому, що ш »ді не виконували своїх традиційних зобов'язань, однак намагалися використовувати привілеї, якими наділило їх суспільство в передколоніальної період , у своїх власних інтересах. 

 и Слід також зазначити: колонізаторам, і зокрема анг-I атакам, не вдалося вирішити проблеми соціалізації вождів І за допомогою їх «навчання», в ході якого передбачалося І виховати у них установки, ціннісні орієнтації, які забезпечують- 

 II юющіе внутрішній психологічний контроль за діяльністю І і як підлеглих чиновників адміністрації. Конт-I роль ж, що здійснювався з боку адміністрації за дея-I точністю «тубільних влади», не був ефективний. Таким чином, відсутність соціального контролю практично і зверху и знизу призводило до того, що «традиційні» вожді стали активно зловживати своїм становищем як з точки зору цінностей доколоніальних африканських соціумів, так і колоніальної управлінської ієрархії. Згідно В. К. Карпову, який досліджував проблеми, пов'язані з непрямим управлінням а Танганьіке (1918-1939), незважаючи на щомісячні перевірки, раптові ревізії і пр., «тубільні влади» продолжа-ли зловживати своїм становищем. Він, зокрема, пише: I «Ні жорсткий контроль, ні тюремне ув'язнення, ні позбавлення титулу вождя або старости не могли зупинити злоупотреб *. s ний родоплемінної верхівки »[65, с. 43]. 

 Якщо розглядати зміни в процесі управління сад.; Даних англійцями структур щодо їх доколоніаліо-! го стану на інформаційному \ ровне, то слід констатв-\ ровать, що ці структури не могли служити в якості каналі I зворотного зв'язку, поставляти інформацію від керованих е * ментів, яка містила відомості про характер переїзд ® / відбувалися під впливом керуючої інформації; в центр управління. По-перше, відірвавшись від свого народ «традиційні» вожді самі в повному обсязі не володіли тц кой інформацією, тобто не знали всіх проблем, які возії-? калі в «гущі народних мас» у зв'язку з введенням європейця * нових форм діяльності в життєвий цикл місцевих народ ». По-друге, і це основне, вожді не були зацікавлена j надходженні негативної інформації у вищестоящі кеш-ніальние інстанції, так як це загрожувало їм зміщенням с »'нима посади і заміною їх іншими особами, которщ, з точки зору колонізаторів, змогли б більш ефекту проводити в життя їх вирішення. Зсув же з посади означало для вождів позбавлення грошових коштів, які <м | отримували від адміністрації за службу. Причому, якщо осноадш и маси населення жили в умовах натурального господарства, спосіб життя «тубільних влади» в цей період багато в чому ста визначатися ринковими відносинами, представленими в <®: ропейское секторі економіки. Зауважимо, що і колонами суддівська система, яка теоретично була також оріета-? рована на здійснення функцій зворотного зв'язку, їх не виконувала. Зокрема, вона передбачала в якості вищої судової інстанції суд європейців, який зобов'язаний був розглядати апеляції, що надійшли з «тубільних судів», W). повинно було забезпечити рух осведомітельной інфор »; ції в центральні органи. 

 Однак практика показала, що апеляції дуже рідко надходили з «тубільних судів» в суди білої Администрато, що сприймаються місцевим населенням як чужі, оскільки воно не розуміло тих актів і директив, якими ці суди ру-: ководствовалісь у своїй діяльності. Згідно Г. Брауну, хехе боялися звертатися до суду європейців, якщо навіть вони усвідомлювали несправедливість рішення суду вождя [149, с. 198]. Як реакцію на слабку інформаційну спряженість, яку забезпечували офіційні управленчедае структури між ієрархією і громадою в системі колоніальго-го суспільства, можна розглядати виникнення неформального інституту так званих «брокерів». П. Н. Лобода зазначає: «У тих випадках, коли формальна структура органу управління не цілком відповідає його завданням або їм не відповідає підбір і розстановка посадових осіб, як переді, відповідь реакцією органу в цілому на ці невідповідності. є утворення неформальної структури »[80, с. 102]. 

 «Брокери» - це люди з числа місцевого населення, які в силу тих чи інших причин, пов'язаних насамперед з особливостями їх індивідуального життєвого досвіду, досить вільно орієнтувалися як у традиційній системі цінностей, так і в правовій культурі колонізаторів. Володіючи цією інформацією, вони за певну мзду допомагали місцевим жителям коригувати свою поведінку відповідно до шви ми нормами, оптимально використовуючи їх для задоволення сзоіх життєвих потреб. Вони роз'яснювали, наприклад, яким має бути поведінка в тій чи іншій конкретній ситуації, допомагали правильно скласти різні бюрократичні документи для органів колоніальної адміністрації - довідки, аетіціі, апеляції і т. д. Проте один цей інститут не міг I

 повною мірою забезпечити необхідну циркуляцію інформація, при якій ефективно здійснювався б процес управління. 

 Ущербність створеної англійцями системи проявилася в придатну силу вже в 30-х роках нинішнього століття. Саме ЕМ спробу штучним чином вирішити проблеми, пов'язані з колоніальним управлінським процесом, а якщо висловлюватися точніше, проблеми зворотних зв'язків ми можемо розглядати впровадження англійцями в адміністративну структуру антропологів-професіоналів. Використання антрополога як механізм зворотного зв'язку знайшло відображення, зокрема, і в поглядах Б. Малиновського. Він писав, наприклад, «Адміністратор повинен сформулювати, які знання йому необхідні по первісній праву, економіці, звичаям і інститутам. Потім він повинен направити наукову діяльність антрополога в потрібному напрямку і тим самим роздобути інформацію, без якої він змушений діяти на дотик »[226, с. 22]. 

 Вчені антропологи стали активно використовуватися європейками в практиці управління, щоб компенсувати недоліки в інформації, що надходила в центр за принципом зворотного свя-88, При цьому робилися спроби знайти найбільш оптимальні форми взаємодії між колоніальними чиновниками, практиками, і професіоналами антропологами. Зокрема, Г. Браун згадує про експеримент, проведеному англійцями в провінції-Ірінга (Танзанія), метою якого було «визначити, якою мірою і яким чином теоретичні знання в галузі соціальної антропології можуть бути використані в процесі непрямого управління» [149, з . 1]. 

 Потреба у введенні спеціального інституту вчених-антропологів особливо гостро відчувалася на стику колоніальне! ієрархії та громади. Тому в англійської колоніальної практиці такий інститут запроваджувався насамперед на рівні району, оскільки саме чиновник даного ланки, по суті справи, здійснював стиковку, безпосередньо контролюючи дея ність «тубільних влади», а також відповідаючи за забезпечений »необхідною" інформацією вищестоящі органи колоніальво! управлінської ієрархії. Іншими словами, не отримавши в лщ% «тубільних влади» ефективного органу колоніальної упезв-ленческих машини, була зроблена спроба ^ озброїти чіящ. ннка -європейця інструментом науки, який би дозволив щ 

 Нє ТІЛЬКИ більш ефективно проводити в життя рішення ВИ | | | |:. 

 стоять органів, але й служити механізмом зворотного сшщ складаючи в центр інформацію про реальні зміни, зазначену пост * які йшли внаслідок проведення в життя рішень централмка органів. Це завдання, яке стояло перед адміністрацією району ® - го ланки (т. е, комісарами районів), відповідним чином формулювалася, зокрема, при проведенні експер. мента в провінції Ірінга. Наприклад: «Швидкий розвиток, т-лось відчувають тубільці в результаті контактів з западюі цивілізацією, вимагає постійного вдосконалення суще *, вующей адміністративної системи відповідно до внед виникаючими умовами. Адміністратор при цьому відіграє провідну роль, його обов'язком є інформування нейрального уряду про наслідки впливу європейських поселень і найманої праці на життя племені, про результати введення нових рішень, причини та наслідки детрай-балізаціі і про проблеми, пов'язані з утворенням »[101 с. 15}. 

 Однак можна констатувати, що всі спроби европеід »вирішити проблему зворотного зв'язку в процесі управління, в тим числі і шляхом впровадження елементів аналізу ситуації снлаі спеціально підготовлених наукових кадрів, не увінчалися успіхом. Це в кінцевому підсумку призвело до деградації шкір », альних систем соціального управління. Зокрема, після Другої світової війни політика непрямого управління, проведена в англійських колоніях, практично повсюдно бида скасована. 

 Оцінюючи співвідношення суб'єктивного та об'єктивного в колоніальному процесі, і зокрема в англійській політик непрямого управління, як однієї з форм його відображення в суспільній свідомості, можна укласти, що недооцінка в рамках цієї теорії управління дії еволюційних загонів суспільного розвитку не дозволила їй у всій повноті осмислити об'єктивний процес розвитку надобщінних політичних структур в колоніальний період, перехід їх в результаті цього процесу в якісно новий стан. Обумовлена практичною діяльністю по організації вовщ структур, ця теорія, з одного боку, все ж відобразила об'єктивний процес їх еволюції, пов'язаний з відтворенням нрошлих елементів у якісно новому утворенні, з іншого ж-абсолютизувала цей момент, не осмисливши даа громадської дезінтеграції, який необхідно передував такої діяльності, являючи собою перерву поступовості- 

 обов'язковий у процесі якісних перетворень. У ре-. зрьтате з поля зору даної теорії випав і аналіз про-1 теторечій, які виникли в ході цього розвитку і стали визначати історичний рух нової структури, ведучи в кінцевому підсумку до її загибелі. Вони зводилися насамперед до про-- деоречяям між громадою і колоніальної ієрархією і найбільш гостро проявилися саме у взаєминах обдати з «тубільними владою», являвшимися, по суті, продовженням цієї ієрархії. Іншими словами, результат вийшов зворотний тому, який прогнозувався теорією посівшого управління. 

 Внаслідок якісного переродження надобщінних політичних структур в колоніальний період виник особливий соціально-класовий шар вождів, який експлуатував перш кеш громаду, спираючись при цьому, за активної підтримки англійців, на доколоніальний ідеологічні уявлення, які раніше забезпечували їм авторитет серед населення. За словами Н. Н. Міллера, вожді цього періоду ревно відстоювали переваги, отримані ними від колонізаторів, «маніпулювали традиційними символами, міфами, прислів'ями і т. д., щоб за рахунок цього зберегти своє привілейоване становище в суспільстві» [231, с. 184]. І якщо на перших порах населення прийняло відновлених англійськими колонізаторами вождів за «своїх», що, власне, і дало підстави для позитивної оцінки цього експерименту, то згодом їх авторитет у народу різко впав. Зміни, вроісшедшіе в структурі управлінського процесу, в результаті якісного переродження надобщінних політичних структур зрештою і підірвали ті основи, на яких будувалася політика непрямого управління, а саме традиційний авторитет вождів, що діяли тепер в рамках «тубільних влади». Як констатував Р. Л. Бьюел, «влада білої людини похитнула влада вождя і підірвала повагу тубільців до звичаями, що регулював його поведінку, які перш скріплювали плем'я» [150, с. 23]. Тому характерною особливістю національно-визвольних рухів в колоніях, де використовувалося непряме управління, було те, що вони зароджувалися не в формі прямого протесту проти колоніального режиму, а в першу чергу проти влади вождів, проти самої системи непрямого управління. 

 Таким чином, оцінюючи політику непрямого управління як наукову теорію, на базі якої було здійснено свого роду соціальний експеримент по організації колоніального управління, а також результати цього експерименту, сформульовані в рамках політичної антропології, можна укласти, що вона спочатку включала в себе антагоністичні протиріччя між експлуататорським вмістом самого процесу управління, який передбачалося здійснити, і докласове характером ідеологічних представле 

 на НЙЙ, які повинні були забезпечити авторитет створеним g рамках цієї політики управлінським структурам. Нечувсте ®. ність до таких суперечностей на рівні науково-теоретіед. ського осмислення колоніального процесу пояснюється методологічними постулатами, що лежали в основі розуміння процесу суспільної еволюції, на яких базувалася конкретно-наукові дисципліни, які обслуговували теорію косвен, ного управління. У відповідності з цими теоретичними йод. ходами політика непрямого управління дійсно ощуцц. лась як свідома діяльність людини по модернізацій доколоніальних управлінських структур шляхом додання йц нових функцій, що забезпечували їхнє функціонування в нов »режимі. Позитивна ж оцінка цієї діяльності грунтується на факті «працездатності» даних структур, яка спостерігалася досить нетривалий час, тобто до серед, яи 30-х років. Якщо ж взяти цю оцінку і погодитися з висновками про те, що доколоніальний політичні структура надобщінних рівня були здатні функціонувати в новому соціально-політичному контексті, будучи наділеним відповідними функціями, то важко пояснити причину їх подальшої деградації. Іншими словами, грунтуючись яі еволюційному розумінні суспільного розвитку як накопиченні лише кількісних змін при якісній одно-, однорідності суспільних структур, теорія непрямого управління в принципі не могла прогнозувати і виникнення нових протиріч між громадою і надобщінних утвореннями, трансформувавшись зважаючи об'єктивності колоніального процесу в якісно інші інститути , ідентичні за своїм змістом колоніальної ієрархії в цілому. Вяо-слідстві же дозвіл саме цих протиріч привело до краху політики непрямого управління, втім, як і seel колоніальної системи. Більше того, протиріччя між об-щіной та колоніальної ієрархією усвідомлювалися самими африканцями найчастіше як протиріччя між громадою і «тузеш-ними владою», дітищем цієї політики. 

 Теорія непрямого управління відбивала і об'єктивні суспільні процеси, пов'язані насамперед з відтворенням минулих відносин в якісно новому утворена, тобто момент історичної спадкоємності. І в цьому сенсі вона цілком могла бути використана в якості наукового базису для практичної діяльності, для прогнозування результатів. Виходячи з кібернетичних уявлень про процес управління, діяльність англійців по втіленню в життя цієї політики можна визначити як спробу створення штучних суспільних систем за допомогою відповідного «навчання» керуючої і керованої підсистем єдиного інформаційного мови та без урахування їх власне! логіки життєдіяльності. Однак практика показала, що ця системи змогли проіснувати до тих пір, поки закон » функціонування переважали над законами еволюційними, коли ж взяли гору останні, штучні системи завалилися. Одним словом, теорія непрямого управління, методологія якої, по суті, заперечувала наявність об'єктивних законів суспільного розвитку, які часто діють у зворотному напрямку функціональним закономірностям, була нездатна прогнозувати появу в перспективі антагоністичних протиріч, які привели до загибелі створених англійцями штучних суспільних систем. Іншими словами, свідома і цілеспрямована діяльність людей на отримання певного результату для вирішення синхронних завдань може дати зовсім зворотний ефект у віддаленій перспективі, що, власне, можна спостерігати на прикладі долі політики непрямого управління. 

 Укладаючи наші міркування на цю тему, не можна не відзначити їх актуальність у зв'язку зі справжнім станом російського суспільства. Тут у наявності типологічно тотожна Ситуація, яка полягає в прагненні правлячої еліти надати суспільству нову якість шляхом переорієнтації діяльності управлінських структур, будь то промислових або партійно-бюрократичних, за рахунок надання їм нових функцій, покликаних сприяти процесам демократизації як в економічній, так і в суспільно-політичному сферах. Проте досвід перших років перебудови чітко показав, що ці структури нездатні діяти по-новому, так як ці функції, по-перше, вступають в протиріччя з тією системою, дітищем якої ці структури є і яка жорстко диктує їм відповідний алгоритм поведінки, а во- другий, самі люди, які забезпечували їхнє функціонування в минулому, виявляються не в змозі, в тому числі і психологічно, змінити своє незнання, оскільки воно пов'язане з усією структурою їх особистості, в тому числі і з її провідної диспозицією, а саме світоглядними та ідеологічними уявленнями . Таким чином, з теоретичної точки зору ця політика, як і політика англійців в Африці, припускає можливість за рахунок додання старим управлінським структурам певних функцій забезпечити їх історичний розвиток, тобто перехід на якісно інший режим існування. Іншими словами, очевидний еволюціоністська методологічна база, на якій вона будується, яка виключає необхідність процесу дезінтеграції як етапу при переході до якісно іншого стану суспільних систем. Тут чітко простежується і соціально-класовий аспект проблеми, тобто такого розуміння суспільного розвитку, коли революційні перетворення обов'язково несуть в собі як зміна структури і функцій нового управлінського апарату, так і прихід нових людей, що означало б позбавлення всіх привілеїв преж-яего партійно-бюрократичного класу. 

 Поряд з громадським зрізом колоніального процесу 

 можна виділити його культурний зріз. Якщо колоніальні eg.] Циально-економічні системи за своїм змістом експлуататорськими, суть яких полягала в експлуатачц 'громади державою, то ПО формі відбувалися в НИХ Й | И процеси представляли собою взаємодію різних культур j в ході якого виникали їх синкретичні форми. На ц §! літичну арену, наприклад, виходили партії, ассоціацщ, профспілки і т. д., тобто суб'єкти політичної діяльності, за своєю формою характерні для епохи капіталізму і зі ®, ветствующим йому «громадянському суспільству». У той же начебто 'ці суб'єкти будувалися на принципах, притаманних традиційно! політичній культурі відповідно до її розумінням взаіі §. відносини колективу і особистості, рівнем еволюції соціальної психології, мислення і т. д. Ця взаємодія відбувалося по-різному. 

 Однією з важливих складових такої взаємодії був конфлікт, який відбивав змістовні протиріччя, характерні для «колоніального суспільства». Найбільш 1 гостро він відчувався в надобщінних управлінських структу-! рах, які, з одного боку, знайшли нове якісне зі * j тримання, але як елементи культури були покликані служити j перекодировщик керуючої інформації з мови одяоі \ культури на мову іншої, забезпечуючи тим самим процес | управління для «колоніального суспільства». Д. Камерон, на-і приклад, визначав «тубільні влади» в англійських колонія и як рупор, через який до відома народу доводяться урядові розпорядження [154, с. 16]. Конфлікт був закладений у самій теоретичної моделі «тубільних влади». Таї,: відповідно з бюрократичним принципом, що визначає політичну культуру раціонального типу, «тубільні влади» як органи ієрархічної управлінської системи повинні були б зводити до мінімуму індивідуальні особливості SB-- дей, які функціонували в них. Однак теоретична модель: цих органів передбачала високий ступінь персоніфікації діяльності. Іншими словами, якщо такий орган створював-'ся у відповідності з основними принципами функціонування бюрократичної системи, тобто як елемент, здатний проводити інформацію з центру управління до підлеглих елементам, за способом рекрутування в нього службовців він будувався на принципах традиційної політичної культури, тобто тих, які мали на це традиційне право. Тому індивід, який займав посаду вождя в «тубільних владах», з одного боку, зобов'язаний був беззаперечно проводити 8 життя рішення вищестоящих органів колоніальної ієрархій, тобто підкорятися імперативів органу управління, в рамках якого він функціонував, з іншого ж - дотримуватися свої традиційні зобов'язання перед своїм суспільством, інтереси якого, як правило, протистояли інтересам ієрархії. Саме одним із способів подолання цього конфлікту була 1 спроба з боку колонізаторів виховати відповідним-I фразою традиційних претендентів на владу, щоб сформували-I ровать їх внутрішні цінності відповідно до цінностями Ієрархії. Однак, як свідчать матеріали колониаль-| ного періоду, прилучення традиційних правителів до європейської культури не могло захистити їх від впливу на їх поведінку традиційної політичної культури. Наприклад, вож-: ди нерідко справи, що надходили в «тубільні суди», які вони дріціалию очолювали, відправляли назад на місця, якщо; до цього вони не розглядалися традиційними лідерами низ-г щшх рівнів, що суперечило офіційно прийнятим нор-мам. Роблячи це, вони, таким чином, перешкоджали надходженню осведомітельной інформації нагору, не виконуючи тим | самим функцію зворотного зв'язку, закладену в теоретичній. 'Концепції колоніального управління. 

 f Поєднання різних культур представниками «тубільних '? властей »визначало наявність конфлікту всередині самої особисто-: е-ги. Відомо, що багато вожді нерідко зверталися до коло-'? аіальной адміністрації з проханням перевести їх в інший ре-I ши, оскільки на батьківщині вони опинялися під свого роду Г Іресса численної рідні, яка вимагала від них со-; бдюденія соціальних зобов'язань, наприклад переваг в і отриманні освіти для своїх дітей і т . д. [171, с. 200]. 

 Одним словом, життя ставила цих правителів перед вибором або вести себе відповідно до принципів традицій-'ної політичної культури і тим самим ризикувати своїм при-| привілейованих становищем, або відповідно з європейськими цінностями і тим самим остаточно втратити авторитет у свого соціуму. Об'єктивність громадського Евола-I іонного процесу визначала переважний вибір вож-? <Дямі останнього варіанту поведінки, проте це не означало и того, що вибір не міг бути протилежним. Наприклад, у віддалених від центру районах, де правителі відчували набагато більш сильний вплив громади, ніж вишестоя-: Щйх колоніальних властей, вони в своїй поведінці в основному и ервентіровалісь на норми, передбачені традиційної політичної культурою. Природно, їм доводилося ускладнювати; відносини з адміністрацією, про що нерідко свідчать колоніальні документи [277, с. 3]. 

 У таких умовах європейці намагалися посилити бюрократи-1 чний елемент в управлінні, захистити нижчі ланки ієрархії від впливу на них традиційної політичної культури. У 3938 англійці спробували ввести в практику переме-I щення вождів в інші райони, щоб позбавити їх від пресу численних родичів, які вимагали дотримання традиційних зобов'язань перед ними, а в 1952 р. всі спадкові правителі були зміщені, а на їхнє місце призначені чужа -? і »з числа африканців [171, с. 152]. 

 и Конфлікт проявлявся як у матеріально-побутовій культурі, 

 -Так і в їх психіці людей. X. Купер у своїй роботі приводу? I опис житла Собхузи II, верховного правителя свазі, 1 - зроблене нею ще до отримання Свазілендом політичної ве-залежності. «Його житло було побудоване в традиційному стилі, в той же час він володів найбільшими сучасним! будівлями в країні. Кімнати, розташовані в задній частині будинку, народжували у гостей відчуття традиційного стная життя. Тут сиділи на циновках, на підлозі разом з женамг вождя і пили пиво із загальної чаші. Водночас імелщ кімнати, мебльовані в європейському стилі, де подавав:, міцний лікер і чай з китайської порцеляни ». Одяг Собхі; | зи також відображала конфлікт культур. «Коли він спілкувався I білим чиновником в його кабінеті, він одягав зшитий на зг j каз строгий костюм і елегантні туфлі. Наносячи візити, він одягав капелюх і брав тростину. У своєму ж будинку він носив одягів? з левової шкури, що символізувала у свазі верховну владу, ходив босим, без головного убору »[213, с. 193]. 

 З точки зору дослідників, конфлікт культур згубно позначився на психіці африканців, насамперед тих, на кого: європейські цінності надавали найбільш сильний вплив, тобто осіб, що використовуються в колоніальному управлінні, интелл-Гьонц. До таких висновків дійшов у своїх роботах Ф. Фанські [172; 173; 174]. 

 Цікаві в цьому сенсі описи внутрішніх почуттів, зроблені видатним індійським мислителем і політичним діячем Дж. Неру: «Я став химерної сумішшю; Сходу і Заходу, чужий всюди, будинки-ніде. Ймовірно, 1 мої думки і підходи до життя ближче до того, що називають 1 західним, ніж східним, але Індія горнеться до мене, як і до 1 всім своїм дітям, незліченними шляхами; і за мною лежи 1 десь у підсвідомості родова пам'ять сотень поколінь Брахма-1 нов ... Я мандрівник і чужинець на Заході, я не можу стати там | рідним. Але в моїй власній країні мене часом також охоплює почуття вигнанця »[235, с. 449]. | 

 Намагаючись подолати культурний дуалізм управлінськи. | Структур, європейці намагалися вводити елементи, які вели до нх | більшої бюрократизації, що натрапляло на зворотну реакцію традиційної політичної культури, яка часто | була в змозі адаптувати їх, не зраджуючи своїм основним | принципам функціонування. У 50-ті роки, наприклад, аігяв-! чані стали вимагати, щоб верховні вожді призначали під-] підлеглих собі правителів (субвождей) не за принципом родст-| ва, а на підставі індивідуальних здібностей претендентів, I тобто відповідно з бюрократичним принципом. Проведея-; ві Л. Фаллесом в ці роки соціологічні дослідження и серед Сога (Уганда) показали, що дійсно серед субвождей не було спадкоємців по батьківській лінії, проте всі вони виявилися родичами по материнській. Таким чином, був обійдений заборону, накладену адміністрацією, і в той. 

І

 Водночас збережений принцип, що визначає якісну своєрідність традиційної політичної культури [171, с. 192]. 

 Конфлікт культур не зводився, звичайно, тільки до рівня дуземних влади », а був характерний для колоніального політичного процесу в цілому. Він торкався всі рівні управлінської ієрархії. У ході цього процесу, як показує «атеріал, традиційна політична культура диктувала свій ізгорітм функціонування (в тій чи іншій мірі) всім управлінським структурам, в результаті чого їх реальний по-іеденіе все більш відхилялося від норм, зафіксованих у по-зітіко-правових документах . Так, спроби, що робляться 'колонізаторами, реорганізувати управлінські структури з аеяью змінити сам процес часто закінчувалися тим, що новостворені органи у своїй діяльності виконували не ті функції, які на них покладали, а починали діяти,, «« виробляючи функціональні поведінкові моделі, характер - 8 »е для традиційних інститутів влади. Приміром, в 1954 р. англійці ввели виборні органи, поради, при «тубільних владах» всіх рівнів. У відповідність з буквою реформи за цими порадами закріплювалися дорадчі функції, в той час як вирішальна влада залишалася за «тубільними владою». Проте створені поради, як показала практика, почали вос-ярлнімать себе у відповідності з традиційними уявленнями про владу, відтворюючи діяльність тих чи інших конкретних інститутів. 

 На найнижчому рівні функціонування цих нових структур будувалося за зразком і подобою сільських рад старійшин. Засідання проходили, як правило, під деревом без участі офіційних осіб. Протоколи засідань не ве-даь, хоча це і передбачалося офіційною процедурою. Водночас аналогічні поради, але більш високих рівнів ієрархії, як свідчить І. Шоу, нерідко намагалися узурпувати виконавчу владу у «тубільних влади». Вони намагалися, зокрема, збирати податки, вершити суд и р. д. [263, с. 173]. Іншими словами, ідея якого-небудь разделевая влади була глибоко чужа традиційної політичної культури, а тому управлінські структури, створювані колонізаторами, неминуче ототожнюючи себе з традиційною мастю, прагнули вести себе відповідним чином. 

 Найбільш сильно вплив традиційної політичної культури на колоніальні органи влади відчувалося в нижчих ланках ієрархії, які укомплектовувалися переважно африканської інтелігенцією, що була в тій чи нвой міру носієм традиційної політичної культури. Функціонуючи в цих органах і більш відсталих, відчуваючи на собі вплив традиційної політичної культури, вона обумовлювала відтворення в них традиційних стереотипів поведінки. У цьому зв'язку примітні спостереження Л. Фаллеса, описані в його відомій роботі «Бюрократія банту ». Він, зокрема, відтворює ситуацію, коли до дрібного клерка звернувся його батько з проханням видати йому яку-то дріб'язкову довідку. За словами автора, чиновник поводився як традиційний вождь, батько ж відтворював поведінку прохача, який звернувся до вождя за дозволом конфлікт-ної ситуації: «Клерк сидів у величному мовчанні, в той час як батько пояснював обставини втрати сертифіката, а також необхідність отримання в цій зв'язку нового. Коли "батько закінчив, чиновник з багатозначним виглядом подивився на нього, а потім, наслідуючи вождю, оголошую своє рішення, інформував батька про те, що його прохання буде задоволено, після чого батько впав на коліна, розсипаючись в подяки, підкидаючи і опускаючи руки в традиційному жесті, висловлюємо вдячність за заступництво вождя »[171, 'с. 198]. На цьому прикладі видно, що, незважаючи на новизну си-- туації щодо доколоніального періоду, а також на та, що клерк був людиною освіченою, а значить, в відомо! міру носієм політичної культури раціонального типу, 1 обидві сторони без ознак будь-якого внутрішнього сопротів-і лення відтворювали поведінкові стереотипи, характерні; для традиційної політичної культури. Відносно ж спорідненості дійових осіб, по всій видимості, в наявності результат впливу колоніалізму, який загострив існувало і раніше суперечності між традиційними лідерами і керованими, в тому числі і за віковим критерієм. Далі мн докладніше розкриємо цей механізм. Молоді люди намагалися покинути своїх родичів, які часто прагнули 1 якомога довше використовувати традиційно залежне становище молоді від своїх старших родичів . Останні ж, у свою чергу, не упускали можливості компенсувати свою соціальну неповноцінність в традиційній системі взаємовідносин за рахунок можливостей, які надавало для них колоніальне суспільство, тобто, як правило, підучити освіту і зайняти місце в нижчому ланці колоніально # ієрархії. Положення в системі адміністрації ставило у відомому сенсі молодої людини над традиційним суспільством з його цінностями. Мабуть, всі ці моменти і наіш відображення в описаному вище епізоді. 

 Однак відтворення традиційних стереотипів поведінки в управлінських структурах, побудованих на бюрократичних принципах, не можна зводити лише до прагнення представників соціально-неповноцінних страт утвердити себе насамперед в очах традиційного суспільства, використовуючи для цього нові можливості колоніальної системи і оформляючи своє нове соціальне становище за допомогою традиційної символіки. Наявні по колоніальному періоду матеріали свідчать швидше про те, що в першу чергу самі низк, тобто керовані, визначали політичну поведінку представників нової влади, в тому числі і європейців, в відпо-S (Уївня зі своїми уявленнями про владно-управлінському процесі, що базувалися на традиційній політичній культурі. Л. Фаллер описує відчуття англійської чиновника, який як носій бюрократичної політичної культури був вражений, «що дуже часто вожді пояснювали свій« поспіх по службі особистими відносинами з білими чиновниками . Причому було практично неможливо перенести ці ставлення-{ВЯ в чисто службові, що є ідеалом бюрократичного управління, оскільки подібні спроби сприймалися африканцями, що складалися на службі у адміністрації, як прояви расизму »[171, с. 213]. Зіткнувшись з такою ситуацією, колоніальні чиновники стояли перед необхідністю встановлення дружніх зв'язків з африканськими службовцями, § тому числі і з вождями, слідуючи, таким чином, принципам аостроенія ієрархії, характерною для традиційної політичної культури, що орієнтуються на дружні зв'язки і лич-ву відданість. 

 'Слід зазначити, що в Африці самі колоніальні бюрократичні системи докорінно відрізнялися від аналогічних в метрополіях. Тут за чиновниками верхнього ешелону офіційно закріплювалися високі законодавчі, фінансові, суддівські повноваження. Іншими словами, уявлення про веразделенності влади, як містико-магічного явища, характерні для традиційної політичної культури, визначаються-т в якійсь мірі структуру і функції елементів колоніальної ієрархії. У своїх спогадах колишній чиновник англійської адміністрації відзначає, що діяльність комісара «кола в якості судді дуже нагадувала дії традиційного вождя, коли він вершив суд у присутності членів іемені [219, с.

 58]. 

 Іншими словами, ми можемо говорити про диктат политиче-еюй культури низів (тобто традиційної політичної культури) на політичну культуру верхів, в тому сенсі, що останні, прагнучи досягти цілей управління, були змушені відповідати вимогам, що пред'являються до них керованими. Леві-Брюль наводить у своїй знаменитій роботі «Первісне мислення» матеріали, які свідчать, що вредставленія про правителя як про персону, яка має надприродним, магічним потенціалом, поширювалися в колоніальний період і на європейських чиновників. Він, зокрема, посилається на матеріали В. Скиту, якому нерідко доводилося спостерігати, коли африканці «хороший урожай ми недорід рису приписували змінам керуючого округом. Одного разу мені довелося чути, коли крокодили людожери раптом чомусь почали особливо люто нападати на людей, що винен у цьому був представник уряду, безсумнівно здібний і виконавчий, але, може бути, ма-ло симпатичний »[264, с. 36]. Вплив традиційної політичної культури на колоніальні управлінські структури верхніх ієрархічних рівнів проявлялося і в значно! ступеня рітуалізаціі їх діяльності. За спостереженнями С. Драке, європейці часто оточували своїх високопоставлених чиновників «численними ритуалами і помпезністю щоб мати можливість впливати на африканців, викликаючи v них благоговійний жах» [167, с. 519]. 

 Уявлення низів про владу, характерні для традиційної політичної культури, визначали в колоніальний період таку її функцію, як централізований розподіл матеріальних ресурсів. Якщо в доколоніальний період влада зосереджувала у себе громадські фонди, наприклад частину врожаю, розподіляється серед населення у разі стихійних лих, а також певну частину видобутку, захоплюваної в ході військових дій, то в колоніальний час аналогічну функцію прийняла на себе адміністрація. Податок, що вноситься африканцями в «тубільні казначейства», витрачався частково на надання допомоги місцевому населенню у разі стихійних лих. Політика щодо наділення колоніальних структур такими функціями, як свідчать матеріали цього часу, проводилася цілком свідомо і мала на меті зміцнити їх авторитет у населення за рахунок експлуатація і характерних для нього уявлень про владу. У посланні комісара району Хандені президенту Товариства Червоного хреста говорилося: «Немає необхідності вказувати на те, що організація допомоги населенню буде служити зростанню нашої популярності серед місцевого населення» [199, с. 91-92]. 

 Багато в чому завдяки цій політиці у африканців формувалося уявлення, що саме колоніальний уряд зосереджує в собі властивості, характерні для властноуправленческіх структур доколоніального періоду. Таким чином, йшло зміцнення і розвиток «утриманської психології», коріння якої лежали в традиційних ідеологічних та світоглядних уявленнях і суть якої полягає в тому, що індивід ставить успіх своєї життєдіяльності в залежність насамперед від зовнішніх по відношенню до нього владно-управлінських структур. Значить, психологія низів з'явилася причиною виникнення колоніальних політично структур в даній формі, однак у функціональному вимірювань суспільного процесу вже ці структури виступали в якості причини виникнення певного соціально-психологічного складу керованих. 

 За справедливим думку Ед. Дженікс, «адміністративне керівництво і нагляд веде до розвитку несамостійності, нерішучих і слабких громадян, що звикли постійно шукати допомоги у керівництва і не вміють допомагати самим собі» [54, с. 140]. Централістські тенденції доколоніальних африканських суспільств, які ще більше проявилися в колоніальному політичному розвитку, визначили СОЦІАЛЬНО еволюцію населення колоній саме в цьому напрямку. В результаті африканці були схильні розглядати колоніальне уряд відповідно до традиційної політичної культурою, тобто як свого роду гаранта т життєвого благополуччя. Ці властивості соціальної психології африканців в чому обумовлюють політичну культуру сучасних держав Африки. 

 Перш ніж розглядати форму, в якій протікав антиколоніальний політичний процес, який призвів до виникнення на цьому континенті незалежних у політичному відношенні держав, необхідно, на наш погляд, виявити суперечності, що визначили його динаміку. Таким протиріччям було, як уже зазначалося, протиріччя між громадою, що орієнтується на просте відтворення форм діяльності, і колоніальної ієрархією, що експлуатувала цю громаду позаекономічними методами. Про но-то й визначало вектор політичної динаміки в колоніальному суспільстві. Однак тільки цим не можна пояснити все різноманіття форм, в яких вона здійснювалася. Тому необхідно розглянути й інші конфлікти, породжені колоніальної ситуацією в африканському суспільстві, через реалізацію яких і виявлявся генеральний вектор політичної динаміки. 

 Насамперед загострилися протиріччя всередині самої обдати, які в доколоніальний період регулювалися традицією. У результаті зміни загального політичного контексту, в якому тепер існувала громада, можливості різних соціальних груп для реалізації своїх інтересів значно змінилися. Вони отримали в цьому сенсі додаткові можливості за рахунок залучення зовнішніх ресурсів, надаваних у розпорядження колоніальної політичною системою. Це певною мірою призвело до порушення динамічної рівноваги, регульованого раніше традицією. У найбільш вигідному становищі опинилися традиційні лідери, яких європейці використовували в системі управління. Само це використання, об'єктивно означала перехід надобщінних соціально-політичних структур на якісно новий рівень, стало можливим внаслідок певних протиріч між громадою і цими структурами в доколоніальний період, що не носили, проте, в той час антагоністичного характеру. В результаті розвитку надобщінних політичних структур влада вождів істотно зросла. Вона була звільнена від контролю знизу, тобто з боку народу, стала спиратися у своїй діяльності на засоби фізичного примусу, надані в розпорядження колоніальної системою. 

 Іншими словами, колоніальна ситуація сприяла реалізації інтересів надобщінних владно-управлінських структур, використанню традиційних привілеїв в корисливих цілях. Причому ці структури, по суті справи, були звільнені від виконання відповідних зобов'язань перед суспільством. Наприклад, у ньякуса наприкінці 30-х років можна було спостерігати таку картину. Вождь Мвайпопо, який на той час займав верховний пост в рамках «тубільних влади», користуючись тим, що право зміни вождів стало належати адміністрації, затримував передачу повноважень одному зі своїх синів, грубо порушуючи тим самим традиційні норми. Передача ж влади вождем означала у ньякуса відхід від активних управлінських справ всього покоління, до якого належав верховний вождь, і відповідно прихід бодее молодого покоління. У 1934 р., коли М. Вільсон проводила свої дослідження, вождю було вже за сімдесят. У 1935 р. він одружився в 41 разів, у той час як його сини, яким було вже під 30, залишалися неодруженими. Спроби з боку традиційно налаштованих верств суспільства впливати на його поведінку в бік дотримання старих моделей не привели до успіху. Громадська думка як ефективний механізм психологічного контролю за поведінкою лідерів втратило колишнє значення. Вождь стверджував, що його сини ще хлопчики, а тому їм рано набувати повноцінний соціальні! статус. Він, зокрема, відмовлявся передати владу своєму традиційному спадкоємцю синові Мванкуге, що зустрічало осуд громадської думки, але знаходило підтримку у колоніальної адміністрації. Прикладу вождя слідували і представники всього старшого соціально-вікового покоління, до якого належав вождь. За спостереженнями М. Вільсон, старші чоловіки, яким було за 50, продовжували одружуватися з молодими дівчатами, в той час як їхні сини, які досягли шлюбного віку, залишалися холостими, тобто в тому ж соціальному статусі, оскільки не могли знайти необхідний худобу для викупу [284, с. 85-88]. 

 Порушення традиційних норм поведінки лідерами сприяло деградації психологічних механізмів, вироблених традицією для передачі соціальної інформації молодшому поколінню і забезпечували просте відтворення соціально-політичних відносин в доколоніальних африканських суспільствах. Зокрема, це стосувалося такого потужного чинника психологічного впливу, як ритуал. Підрив авторитету старших вів до формування у молодших «смислового бар'єру», який перешкоджав несвідомому засвоєнню останніми переданої в ході ритуалу інформації, що є можливим, як зазначалося в першому розділі, коли ставлення молодших до старших характеризується абсолютною довірою. 

 Порушення традиційних норм суспільного життя старшим соціально-віковим поколінням сприяло прискореному усвідомленню молоддю себе як корпоративної спільності, інтереси якої певною мірою протистояли інтересам старших. У колоніальних умовах молодь отримала можливість створювати різні організації, оформлення 

 I ка принципах політичної культури раціонального типу, тобто 1 зареєстровані в офіційному порядку колоніальної ад-і міністрації, що мали свій статут, програму і т. д. Однак І основною причиною їх виникнення було загострення тради-I Адоная протиріч в самій громаді. У 20-х роках нинішніми-I га століть політичний процес в колоніях характеризується и тиском численних молодіжних організацій, напри- ?

 заходів: «Асоціація молодих баганда» в Уганді, «Молоді ки-I куію», «Молоді кавірондо» в Кенії і т. д. 

 Ж 'Поява молоді на політичній арені колоніального и суспільства як самостійної соціально-політичної сили відбувалося в різних формах залежно від конкретної ситуації в тому чи іншому соціумі напередодні колонізуется-вин, а також специфікації зовнішнього впливу на соціум. Однак загальним було те, що, по яким би приводу ні відбувалося об'єднання молоді в корпоративну групу, а це для нас є найбільш істотним, вона усвідомлювала свою єдність насамперед у Оппозит традиційним лідерам і старшим соціально-віковим поколінням. 

 За спостереженнями дослідників, в середині 30-х років ни-весняного століть конфлікт між батьками і синами був звичайним явищем у хехе. Причиною конфліктів була незадоволеність молоді своїм становищем у суспільстві. Як ВРАВ, суперечки велися через худобу 2. Нерідко сини вдавалися до спроб вбивства своїх батьків [286, с. 748-750]. 

 Зі спогадів губернатора Кенії лорда Алтрінчама 1: відомо про виступ молоді лумбва, яка перестала! підкорятися старшим і «створила свій уряд». До губернатора звертався вождь лумбва з проханням надати допомогу у приборканні молоді. У даному випадку мотивом для її виступу послужило також порушення традиційних Юрм поведінки лідерами, які відповідно до розпорядження колоніальної адміністрації забороняли юнакам здійснювати набіги на масаїв. В результаті цих подій лумбва, до словами Алтрінчама, перебували на межі війни з масаями. Губернатор звертав увагу англійського уряду на те, що одним з основних завдань управління в колонії є нейтралізація молоді, у якої «бунт в крові» [139, тобто 104-106]. 

 На тлі загострених в колоніальний період протиріч між старшими та молодшими все ж основний контингент молодіжних організацій і рухів становила та частина молодих людей, яка в силу тих чи них причин відчувала найбільшу дискримінацію в традиційному секторі. Це насамперед стосувалося тих молодих людей, які внаслідок 

 дискримінації були позбавлені можливості знайти повноцінний соціальний статус. Як правило, це залежало від здатності старших родичів юнаки забезпечити його необхідною кількістю худоби для вступу в шлюб, тобто від мате-| риального благополуччя рідні. Тому саме дана частина 1 населення служила соціальною опорою для різних ПОЛІТІ-I ческнх лідерів в доколоніальний період, складаючи, за суті 1 справи, дружини верховних вождів, а також воїнства харизма-I тичні лідерів (знахарів, пророків, чаклунів і т. д.). Стре-! мясь зайняти певне положення в надобщінной організує-I ції, такі молоді люди компенсували певною мірою 1 свою соціальну неповноцінність в громаді. Аналогічну J функцію ця частина молоді виконувала і в колоніальному по-J литическом процесі, будучи інструментом у боротьбі за владу. ! 

 У 50-ті роки у Кагура виникає політична організація j «Асоціація студентів Кагура». Вона складалася в основному з j молоді віку близько 20 років [146, с. 303-325]. Первона-j чально до неї входили учні місіонерської школи, в далечінь-\ нейшем ж організація поповнювалася за рахунок молоді, недо-і вільної своїм становищем в традиційній соціальній струк-! турі суспільства. Характерно, що засновником «Асоціації-! був син верховного вождя, зміщеного колоніальної адміні-; ністраціей. и 

 Посада ж верховного вождя була введена колонізуется-! торами, оскільки раніше у Кагура її не існувало. Син призначають-; ченного європейцями, а потім ними ж зміщеного верховного вождя прагнув зайняти місце свого батька, але старійшини | постановили, що, хоча такої посади в традиції не було, 5 спадкування має здійснюватися у відповідності з традиційними нормами Кагура, тобто по материнській лінії. В результаті верховним вождем став син сестри попереднього правителя. Син же верховного вождя став згодом президентом студентської асоціації. Члени цієї організації виступають проти традиціоналістів, підтримували програму ТАНУ, надетнічного політичну партію, очолила національно-визвольний рух в Танганьїка. 

 Якщо у випадку з лумбва традиція об'єднала молодь проти її порушників, в якості яких виступали градаційні лідери, то у Кагура молодь вдалася до можливостей колоніальної системи, використовуючи її політичну культуру, щоб в кінцевому рахунку утвердитися в системі відносин, визначених традиційними цінностями. Однією з вимог, наприклад, висунутих членами асоціації, було те, що освіта має стати основним критерієм для просування в системі соціального управління. У той же час сама ця асоціація виникла в результаті боротьби за владу між конкретними лідерами, які претендували на місце в колоніальній ієрархії. Колоніальна ситуація, і зокрема створення англійцями «тубільних влади», аж ніяк% 

і

 ! ge доповіла край боротьбі за владу всередині «традиційної» 

 | 8ерархіі. Зате змінилися форми боротьби. Тепер, коли вій-? Восьма організація деградувала, а міжусобні війни були | заборонені, необхідною умовою перемоги було здобуття воддержкі адміністрації, так як призначення на посаду | здійснювалося саме нею. Розширився і коло претендентів, особливо після Другої світової війни, коли крім традиційного права на титул адміністрація почала враховувати освіту, особисті здібності і т. д. Саме такі претенденти найчастіше у своїй боротьбі за владу спиралися не так на I традиційні верстви, а на освічену молодь . 

 Поряд з посиленням боротьби за владу всередині «традиційної» ієрархії була яскраво виражена і зворотна тенденція, пов'язана з посиленням корпоративності правлячого шару, на-: удівшегося на службі в «тубільних владах». Наприкінці коло-: адального періоду він остаточно склався в «клас для I себе», чітко усвідомлював свої інтереси, прагнучи будь-що «зберігати ті привілеї, які він отримав від колонізаторів, Проте становище його в той час було досить складне, З одного боку , він підірвав свій авторитет у народу, співпрацюючи з колонізаторами, з іншого - у нього виникли серйозні протиріччя і з колоніальною владою, які so міру втрати «тубільними владою» авторитету у народу також втрачали до них інтерес, так як останні не могли ви-' вдлнять функції, які на них були покладені. Тому вожді досить активно виступали проти реформ 50-х го-1 дів в системі управління, вбачаючи в них посягання васвоі інтереси. 

 У якості реальної опозиційної сили вождям в їх бо-fe за збереження привілеїв виступала молода африканська вятеллігенція, яка і відображала погляди свого народу, в бачила в вождях силу, здатну викликати дезінтеграційні-аие процеси в суспільстві, оскільки їх авторитет обмежувався рамками конкретного етносу. Інтелігенція ж містила в собі потенційний інтегративний політичний заряд, бо прагнула в процесі своєї боротьби за владу до овла-1 дешда тієї бюрократичної ієрархією, яка була створена колонізаторами, а, значить, до збереження, таким чином, цілісності соціополітичних об'єднань, що виникли в ході и колоніалізму. Ставлення інтелігенції до вождям, співробітничав з колоніальною адміністрацією, офіційно було сформульовано в 1958 р. на конференції африканських народів в Аккрі, де вожді-колаборанти були визначені як реакційна сила, яка фактично підтримує колоніалізм, а тому підлягає знищенню після досягнення незалежності [190, с. 313]. 

 У цих умовах вожді вищих рівнів активно створювали політичні організації (партії) для боротьби за свої інте-1 реси. Цей процес з тією чи іншою інтенсивністю протікав по всій Африці. Була спроба створення партії вождів н g Танганьіке. У 1957 р. відбулася конференція традиційних вождів, на якій були присутні 57 представників найбільших племен. Вони виступали за збереження своєї роли в місцевих органах управління у зв'язку з реорганізацією систему управління, проводиться адміністрацією. Розглядалися також питання взаємовідносин новопосталих політичних організацій і «традиційних» лідерів. Вожді вважала, що їх авторитет повинен бути незаперечним і не піддаватися ризику в процесі виборів. Вони прагнули закріпитися | центральних органах управління, домагаючись включення своє! організації як самостійної структурної одиниця до Законодавчої ради Танганьїки [190, с. 182-183]. Намагаючись зміцнити своє становище в суспільстві напередодні незалежності, вожді намагалися контролювати соціально важливі и стали престижними сфери суспільної діяльності, зокрема ті, що стали необхідними для реалізації не-літичних устремлінь. Такий сферою, наприклад, була освіта. І. Самоф наводить дані про посилення впливали вождів на цей вид діяльності у чагга [255, с. 39]. 

 Незважаючи на що мала місце консолідацію вождів, вона проте насамперед внаслідок втрати свого Автор *, та у народних мас в цілому поступалися у своїй боротьбі за політичне лідерство інтелігентським політичним структурам. Проте у ряді випадків боротьба традиціоналістів велася досить успішно. Як правило, це траплялося там, де вождям надобщінних рівня вдалося зберегти свій авторитет, що не скомпрометувати себе пособництвом європейцям. Характерним прикладом у цьому відношенні є Свазіленд. Тут англійці не дотримувалися своєї класичної схеми управління, і це послужило однією з причин того, що напередодні незалежності верховний вождь свазі Собхуза II залишався незаперечним авторитетом. В результаті чого йому вдалося згуртувати навколо себе всі консервативні сили, створивши партію Національний рух імбодло, куди повністю увійшли всі представники традиційної політичної надбудови. 

 Сильні консервативні політичні сили були в Уганді, де виникла політична партія вождів «Кабака-ЕККА», яка вела боротьбу насамперед з інтелігенцією. Наприклад, в 1956 р. традиціоналістів вдалося вивести з парламенту (лукіо) Буганди лідерів Прогресивної партії К. мулірующее і М. Мугванью, а в 1960 р. лукіо прийняв резолюцію, яка забороняла створення інших політичних партій, «тому що це суперечило добрим звичаям і традиціям баганда »[142, 

 Коли ми говоримо про втрату вождями насамперед надобщінних рівня авторитету у свого народу за час правління європейців, то слід мати на увазі, що мова в даному випадку йде про конкретні вождів, які скомпрометували себе. 

 I співпрацею c європейцями, але ніяк не про саму ідею I вождя як формою здійснення влади з притаманними їй идео-I логічними, світоглядними та соціально-психологічними характеристиками. У цьому зв'язку відзначимо, що зміна ставлення до вождів вищих рангів з боку африканського заселення супроводжувалося часто посиленням впливу тра-дщяонних лідерів нижчої ланки. Вони знаходилися під більш мулових впливом громади і тому нерідко виступали разом з нею проти заходів, що проводяться верховного вождя за наказом колоніальних властей. Це, зокрема, стосувалося старостам сіл, тобто традиційним лідерам сільського рівня. Аналогічна категорія управлінців була пов'язана численними узами з громадою, цінності якої, таким чином, чинили на них набагато більшу впливав-яві, ніж цінності колоніальної ієрархії. Навіть та категорія старост, яка складалася з представників правлячого дана, поставлених на чолі сіл верховним вождем, зрештою зміцнювати своє положення в громаді, що, як правило, досягалося шляхом укладення шлюбів з представницями родових груп, що входили до складу села. В результаті старости виявлялися пов'язаними з громадою численними соціальними зобов'язаннями. Орієнтуючись вреімущественно на цінності громади, старости в ряді випадків відмовлялися навіть від грошової винагороди, пропонованого ним колоніальною адміністрацією, так як це могло-юдорвать їх авторитет серед членів села. 

 В опозиції вождям вищих рівнів виступали також і старійшини, які, незважаючи на загострення традиційних суперечностей в колоніальний період в громаді, залишалися ос-ювнимі носіями традиційної політичної культури. За 'всій Танганьіке в 50-х роках поширилися великі хвилі-тя. Вони були викликані політикою англійців, спрямованої на шівное впровадження експортних культур, що проводилася в рам-ш програми розвитку заморських територій. Основний проїсть виходив з боку старійшин і був спрямований не тільки іротів інновацій, що вводяться англійцями, а й проти вождів, * 8 практиці здійснювали ці заходи. Старійшини бахайя, наприклад, активно виступили проти свого вождя, який вирощує каву для продажу, що суперечило цінностям и традиційної економіки [254, с. 459]. 

 Механізм консолідації традиційних керівників низ-иего ланки проти вождів вищих рівнів можна простежити; яа прикладі Кагура. В області Мвапва (Танганьїка) соціаль-ю-іолітічеекая ситуація складалася таким чином. Оден з підлеглих верховному вождю лідерів (субвождь) юнфліктовал зі своїм патроном. Причиною конфлікту в дана випадку було не поведінка верховного правителя, що йшло-врозріз з традиційними нормами і здійснюване по нака-Ї 3V колонізаторів, а сам факт існування персони верхів- НОГО ВОЖДЯ, якого взагалі не було У традиційній ПОЛІТІ-чеський організації ка гуру. Субвождь ж одного з пдеіе ^ які під владою верховного правителя, принади, жал до правлячого клану ідібо, який мав традиційне право на лідерство. У 50-х роках в племені Кагура виникла політична організація «Умвано» («умвано» традиційно бойовий клич Кагура). Ця організація була орієнтований проти традиційного супротивника Кагура барагуйю. Проти », речия між даними етнічними групами в колоніальна! період загострилися внаслідок об'єднання їх в одну адміністративно-територіальну одиницю. Основну роль в спаданні цієї організації зіграли члени клану ідібо. Створюючи її, субвождь прагнув, таким чином, зміцнити свою самостійність від верховного вождя. Організація була офвд-едьно зареєстрована у колоніальної адміністрації, копрою вона була представлена як «Товариство взаімопомоад власників худоби Кагура». Адміністративна структура «Розум. вано »збігалася зі структурою« тубільних влади », і вря кожному старості, підпорядкованому субвождю в системі колоніального управління, існувало відділення« Умвано ». 

 За наявними даними, в «Умвано» могли вступити чоловік »ни, які володіють худобою. Звідси можна припустити, що в & складу шлях був відкритий лише старшим соціально-возрастньш поколінням, так як молодь за традицією не мала своєї худоби. На зборах були присутні тільки чоловіки. Під час зборів члени організації пили магічні зілля, співали бойові пісні, виконували ритуальні танці і т. д. ІЩ 

 Ми бачимо, що виникнення політичної організацій було обумовлено боротьбою за владу в рамках «тубільних влади». Лідер нижчого рівня, спираючись на традиційний авторитет, виступав проти верховного правителя, який не відповідав нормам. У цій боротьбі субвождя підтримував * найбільш впливові і консервативні сили суспільства Кагура, тобто старші соціально-вікові покоління, що мали худобу. Однак приводом до створення організації послужила традиційна ворожнеча між сусідами, яка загострилася и цей період. На даний факт слід зупинитися докладніше, оскільки він несе в собі інформацію про механізм Виникає-вения такого найважливішого явища в політичних культу-'рах африканських держав, як трайбалізм. 

 У найзагальнішому вигляді суть його полягає у функціонуванні елементів традиційної політичної культури в державних пристроях, організованих відповідно до принципів політичної культури раціонального типу. Це, зокрема, зводиться до суперництва різних етнічних груп в прагненні оволодіти політико-адміністративним апаратом з метою використання його переважно в свої інтересах. В умовах поліетнічних державних об'єднань, якими є африканські держави, сопервв- I ifttTBO етноплеменних груп є важливою складовою: водітіческого процесу. Найчастіше наявність трайбалізму в по-! ят (| чеських культурах держав, насамперед «третього ми-трактується як пережиток родо-племінного ладу. Наприклад, можна зустріти і таке твердження:« Як соціально § - ялением трайбалізм виник ще в доісторичні часи. Усвідомлення приналежності до племені давало людині Відчуваючи- gse стабільності в небезпечному і нестійкому світі »[113, с. 401]. 

 На наш погляд, говорити про трайбалізм як про явище со-пиляльному взагалі не має сенсу. Очевидно, що в усі вре-шена індивід розглядає себе як частини якого колективу, що знаходиться в діалектичному взаємодії з іншими колективами. Тому ототожнення себе з племенем, як однієї з форм соціально-політичної організа-даї, характерною для відомого періоду громадської ево-доціі, цілком природний процес і не дає підстави ця позначення його спеціальним терміном. З нашої точки іренія, трайбалізм в тому сенсі, в якому він використовується в науковій літературі, є явище суто політичне, метушні-якнцее виключно в колоніальний період. У той час щюісходіла активна політизація етнічного чинника, що означала вихід етноплеменних груп на арену політичної діяльності в якості самостійних суб'єктів. Можна,. ш ваш погляд, визначити такі основні чинники цього процесу. По-перше, зростання етнічної самосвідомості в коло-X вальний період, а по-друге, що загострилася боротьба за владу. 5

 правлячих структурах колоніальних товариств. 

 Зростання етнічної самосвідомості - результат інтенсивної взаємодії різних етноплеменних груп у рамках єдиних політичних систем, якими були колонії. У ході того взаємодії, безсумнівно, чіткіше усвідомлювалися етно-дафференцйрующіе властивості груп, брали участь у ньому, Це-. «У ж процесу сприяли і заходи, проводімие1« жшізаторамі, особливо англійцями, що створювали ад-шнстратівную структуру колоній на базі етноплеменних: ® # ьедіненій. 

 Безпосередня ж політизація етнічного чинника ароісходіла в ході боротьби за владу між представниками різних правлячих груп. У цій боротьбі вони активно використовували зросле етнічну самосвідомість, шукаючи соціальну шору в своїх етнічних групах. У випадку з Кагура, наприклад, ми бачимо, що вождь, прагнучи зміцнити своє становище ^ в колоніальній системі влади, використовує загострилися про-яворечія між двома етнічними групами, створивши політичну організацію, яка в той же час посилювала його ВДітіческое вплив у суспільстві. 

 Причому боротьба за владу могла вестися на різних рівнях-ВДХ, але в кожному разі претенденти в пошуках соціальної ішіорі завжди апелювали до своїх етноплеменним групам,. залучаючи їх у політичний процес. Посилення етнічного самосвідомості у африканських народів в колоніальний період можна, зокрема, фіксувати по отримала широке р §?. пространение практиці - вимагати від колоніальних влади введення посади верховного вождя в тому випадку, коли етнічна спільність не мала єдиної політичної організації в доколоніальний період і відповідно інституту щ. Ховное ВОЖДЯ. Факти ж свідчать ПРО ТЕ, що ЦЕ ДВ |, ються було пов'язано з виходом на політичну арену інтелігенції як самостійної і потужної політичної сила. 

 Так, вимога кікуйю заснувати посаду верховно ® вождя приблизно збігається з виникненням в 1925 р. Центральної асоціації кікуйю (ЦАК), яку в 1928 р. "очолив Дж. Кеніті. Аналогічне ж вимога чагга j 50-х роках збігалося у часі з появою Кіліманджаро Юніон енд чагга Сітізенс юніон, яка пізніше була перетворена в Кіліманджаро Снаггі Сітізенс юніон (К-С.С.І.), Згодом верховний вождь чагга 'Г. Мареалле зіграв видну роль в антиколоніальному русі. Іншими словащ інтелігенція, вступивши в боротьбу за владу, також актвд ® використовувала зростання етнічної самосвідомості, який над місце в колоніальний період, видаючи часом свої інтересу за інтереси тієї чи іншої етноплеменной групи. При ЦІЙ активно залучалися елементи традиційної політично культури з метою посилення впливу на людські маса, В * даному випадку фігура верховного вождя повинна була сприяти політичній консолідації на етнічній основі! різних соціально-політичних організмів за рахунок експлуатації ідеї влади, характерною для традиційної полятв-чеський культури, і перш за все ідеологічних уявлень, пов'язаних з культом предків. 

 Використовувалися й елементи магічної ідеології. Показовим у цьому сенсі є повстання в Кенії 3952 - 1956 рр.., Що отримало назву May May. У ньому участвовав представники кікуйю, ембу, міру і камба, хоча перші, безумовно, домінували. Рух складалося з численних загонів, що діяли в лісах і побудованих за МОДЕЛІ таємних товариств. Їх діяльність була сильно ритуализованной-ної, важливу роль грали лідери харизматичного типу. МНВ-Гії автори, що вивчали цей рух, доходять висновку, чт? Його ініціатором була Центральна асоціація кікуйю, що складалася в основному з інтелігенції. За свідченням колишніх учасників May May, рух виник тому, що раніше використовувані методи боротьби не принесли бажаних результатів [204, с. 22]. 

 На думку Ф. Корфілда, наприклад, суспільство May May, яке було прямим відгалуженням ЦАК, служило інструментом, за допомогою якого Дж. Кеніті і його послідовники намагалися підпорядкувати кікуйю своїй волі [159, с. 267]. «. 

 Відзначимо в цьому зв'язку, що в колоніальний період роль логічної ідеології значно зросла по відношенню до j культом предків. Це було прямо пов'язане з підривом ав-;-октет традиційних лідерів, чому сприяла колоніальна ситуація, що порушила Доколоніальний традиційне мввовесіе в африканських суспільствах. Саме тому перш? Го харизматичні лідери, авторитет яких спочивав на магічною ідеології, були першими організаторами оппози-цеонних колониализму політичних рухів. Враховуючи, що лнорітет таких лідерів міг поширюватися далеко за відданий своїй соціально-родинної групи, вони були здатні юзглавіть політичні рухи, які об'єднували і різні лніческіе освіти. У своєму прагненні до влади такі ядер зустрічали опір традиційних керівників, іїторітет яких грунтувався на ідеології культу предків, І, тобто вождів. Наприклад, посильні ватажка руху Маджі-Ладжі, харизматичного лідера Бокерія, вимагали від вождів іемен, на які він намагався поширити свій вплив, дачтоженія власних культових предметів і прийняття тя його символів групової солідарності. Відомо також, вожді без всякого ентузіазму ставилися до подібної крспектіве, виступали проти Бокерія і навіть, вбачаючи в його діяльності загрозу своїй владі, воліли переходити і бік німців [198]. 

 Поведінка харизматичних лідерів, як показує материал, відповідало вимогам, що пред'являються до авторитету магічною ідеологією. Так, важливе місце в ньому займали різного роду відхилення, аномальності, які вони ис-юьзовалі для посилення свого впливу на людей. Наприклад, єдиний з лідерів повстання Маджі-Маджі, Мпандо, вбив свою Раднов дочку. Його дочка була дружиною поліцейського в м. Лівале (Танзанія). Відповідно з офіційною версією Мпандо під іремя підготовки наступу на місто попросив її повідомити «у про чисельність гарнізону. Вона відмовилася виконати його прохання. Коли місто було взято, Мпандо сам стратив свою дочку, дая дуже любив її. Цей факт прийнято тлумачити як жести-юеть лідера по відношенню до осіб, що співробітничали з євро-іейцамі [94, с. 101-102]. З нашої ж точки зору, його слід пояснювати в рамках тієї ідеології, яка забезпечувала т опозиційний рух. Вбивство близьких родичів лідерами подібного штибу було елементом, властивим традиційної політичної культури. Подібна «аномальність» сприяла посиленню магічних потенцій керівника, а також «відторгала» його від своєї спорідненої групи, так як єв мав діяти в інтересах всього суспільства. Мпан-де ж, которьгі | претендував на керівництво колективом, що включав кілька етнічних груп, зобов'язаний був підкріплювати свій авторитет за рахунок такого роду поведінки. 

 Соціальною опорою харизматичних лідерів в колониаль них політичних процесах була знову ж молодь, которай внаслідок загострилися відомих протиріч стала перед. ставлять собою вагому політичну силу. Можна предпаїа-гать, що саме вона була опорою Мпандо в повстанні. Під вінком випадку, його поведінка наводить на цю думку. Як відомо Мпандо говорив своїм воїнам, що в боротьбі можна жаліти нікого: якщо зрадником стане батько, то борг сина покаравши його. 

 Культ предків, який згуртовував людей на основі родинних зв'язків і стверджував керівну роль старших віком родичів, вступав у відоме протиріччя з магічною ідеологією, на основі якої об'єднувалися повсталі. Тому вимога Мпандо можна розглядати як спробу подолання спорідненої корпоративності, підпорядкування поведінки молоді цілям повстання. 

 Більш чітко взаємодія харизматичних лідері ® та молоді в антиколоніальних політичних руху! можна простежити на прикладі лугбара. Після включення луг-бару до складу Уганди в 1914 р. у них сильно стала відчуватися нестача землі. До колонізації лугбара повільно освоювали вільні землі в південно-східному напрямку, і проблеми ве існувало. З встановленням колоніального адміністративного розподілу переміщення через межі адміністративних одиниць були ускладнені. У цих умовах загострилися протиріччя між соціально-віковими поколіннями. Старійшини змушені були порушувати традиційні норми при розподілі землі, що викликало протест серед молоді. У 1914 р., за відомостями інформантів, лугбара запросили до себе на проживання знахаря Рембо, служителя культу Яка ::. Сам Рембо був дінка, він прославився ще в 90-х роках XIX століття тим, що об'єднав дінка проти азанде. Авторитет Рембо також був пов'язаний з розподілом чудодійної води, що забезпечувала невразливість від ворожої зброї. За розповідями інформантів, вождями культу (опи) ставали безпосередні отримувачі води. Як правило, тж були молоді люди. Крім поширення води і нош! символіки, що означали піднесення нової ідеології, отримували поширення і моделі поведінки, спрямовані на заперечення ідеології культу предків. Зі слів інформантів, молоді люди збиралися у відокремленому місці, де вони танцювали і порушували статеві заборони, накладені на них старійшинами у відповідності з ідеологією культу предків. 

 У 1919 р. рух був придушений, Рембо страчений, а вожді культу (опи) вислані. Однак і в 60-ті роки можна було спостерігати, що культ зберіг своє колишнє значення. Якаючи в ці роки був одним з численних духів в пантеоні-лугбара. Можна було бачити, як молоді люди, які поверталися в села з міста, куди вони ходили на заробітки, досягнувши добробуту і престижу, демонстрували сво » прихильність до Якан, показуючи тим самим свою незалежність від старійшин [230, с. 181 - 192]. 

 Важлива роль у політичних процесах колоніальних об-яеств належала африканської інтелігенції. За своїм змістом вона була породженням колоніалізму, якщо, звичайно, не включати в поняття інтелігенції традиційних хранителів культури доколоніальних африканських суспільств, які з відомими застереженнями можуть бути до неї зарахувала-2И. Тут під інтелігенцією розуміється та частина африканського населення, яка отримала те чи інше європейську освіту і була зайнята, як правило, на службі в колоніальній адміністрації. Інтелігенція в Африці виникає, - таким чином, як сполучна ланка між європейською та африканської культурами, між колоніальної ієрархією та африканської громадою. Тому саме вона найбільш гостро відчувала основне протиріччя колоніального суспільства, але, будучи його породженням, не мислила свого істота-кнія поза його соціально-політичної структури. При відсутності сильних соціально-економічних класів соціально-полі-іяеская самостійність цього шару була значно вище, «м в розвинених у соціально-економічному відношенні державах. Це означало, що інтелігенція набагато гостріше усвідомлювала свій власний інтерес, ніж була виразником інтересів певних класів і соціальних груп. В результаті африканська інтелігенція, яка займала нижчі ланки в колоніальній ієрархії, стала ясно відчувати своє нерівноправне становище, прагнути до перерозподілу владних функцій всередині цієї ієрархії. Таким чином, її соціально-політичний інтерес полягав у перерозподілі мастного функцій всередині ієрархії колоніального суспільства. 

 Очоливши національно-визвольні рухи в афрі-їнських колоніях, інтелігенція виступала виразником інтересів громади, переслідуючи при цьому, як показала подальша суспільно-політична практика, насамперед свій власний інтерес. Інтереси громади та інтелігенції сов-вздалі в їх негативному ставленні до колоніальної ієрархії, «ДААК, якщо громада бачила ідеал у звільненні від її гніту, в поверненні до Доколоніальний станом, інтелігенція - у захопленні всієї влади, здійснюваної ієрархією. Враховуючи, що ютереси громади були представлені абсолютним болиіінст-жм населення африканських колоній, всім політичним сі-зам, які вели боротьбу за владу, для її успішного результату необхідно було заручитися її підтримкою. Аналіз практики національно-визвольного руху показує, що без цієї підтримки політики були приречені на поразку. 

 Цікава в цьому сенсі історія боротьби за незалежність у Свазіленді, де політичним партіям, що складався з інтелігенції, протистояв верховний вождь свазі. Іншими словами, в даному конкретному випадку була представлена ооичная для національно-визвольного процесу ситуац ® протистояння традиціоналістів, з одного боку, та інтелігенції, або революційних демократів, - з іншого. У ЦІЙ боротьбі верховний вождь свазі Собхуза II активно використовував елементи традиційної політичної культури, умец пристосовуючи їх до нових політичних реалій. Напрімел в ході виборів 1964 він активно експлуатував традіщвд. ную політичну символіку, зокрема зображення аьп, яке асоціювалося в місцевій культурі з верховно! владою. Це багато в чому забезпечило йому перемогу. Через РІК од створив політичну партію Національний рух імбе-КОДВА, яка складалася насамперед з представників традиційної ієрархії, що сприяло її зміцненню, зняттю протиріч, що існували всередині її. Використовуючи символи, ритуали, традиції, Собхуза об'єднав навколо себе і все населення свазі, не залишивши жодного шансу на перемог ', * своїм модерністським опонентам. Останні ж виступай насамперед з антирасистських позицій, вимагали проведеш голосування за системою «одна людина - один голос» і т. д, Тут слід зазначити, що самі ці вимоги, що висувалися, зокрема, Прогресивної партією Свазіленду, сфер-мировалось на уявленнях, характерних для політично культури раціонального типу. У традиційній же політичній культурі жорстко стратифікована соціально-політична структура припускала закріплення за кожною стратой певних поведінкових стереотипів, і з цієї точки зору расизм, що встановлював кордон між стратами на базі? такого очевидного ознаки, як колір шкіри, цілком відповідав принципам цієї культури. Вимоги політично, партій Свазіленду про проведення виборів за системою «одна людина-один голос» також відображали принципи демократій, характерні для політичної культури раціонального пт і що припускають відповідний розвиток особистості, високий ступінь її автономії від колективу і т. д. Для африканців, носіїв традиційної політичної культури, вони БШІ просто незрозумілі. Це ускладнювався тим, що багато пропагандистські матеріали публікувалися англійською мовою, буяли соціалістичної фразеологією, теж не сприяючи розумінню населенням політичної боротьби. Одні1-; словом, такі документи швидше за все були зорієнтовані на англійців, на підтримку яких розраховували ці партій у своїй боротьбі за владу напередодні незалежності Свазіленду. Однак традиціоналісти і тут набагато ефективніше використовували зовнішній фактор. Англійцям вони протиставивши підтримку ПАР і білих поселенців. Зокрема, вони домоглися їх підтримки на виборах, запропонувавши розділити владу. Розгромивши опозицію політичних партій на виборах, традиціоналісти згодом відмежувалися і від білих поселенців, які були буквально шоковані, коли представи- 

 І дай імвокодво в Законодавчій раді зажадали упразд-нить з прийнятої конституції положення про формування на г вЬ1борах окремого списку білих [244, с. 137-159]. 

 Успіх традиціоналістів у політичній боротьбі за незалежність Свазіленду пояснюється, по-перше, практично моноетнічною складом населення цієї держави, по-друге, авторитетом традиційних політичних структур, що не претер-'зсвшім істотної девальвації в колоніальний період, по-третє, особистим політичним талантом Собхузи, який продовжував залишатися при владі аж до середини 80-х років. 

 : Проте в історії національно-визвольної боротьби така картина була радше винятком, ніж правилом. У більшості ж колоній традиційні лідери об'єктивно були-ішени можливості успішно боротися за перерозподіл; Уаста на свою користь, оскільки їх авторитет поширювався -

 лише на певну етнополітичних спільність, та й той за колоніальний період, як уже зазначалося, істотно деградував. Інтелігенція ж була єдиною силою, здатною успішно вести боротьбу. Але для цього їй необхідно було заручитися підтримкою громади, яка, по суті, 

 ; М'ялася головним опонентом колоніальної ієрархії. Тому національно-визвольний рух в африканських колоніях в цілому розвивалося в рамках традиціоналізму, тобто з ідеологічною орієнтацією на реставрацію доколоніальних I цінностей, що було необхідною умовою завоювання авто-\ рвтета у громади. Перші політичні організації в Тан-І ганьіке, які виникли ще в період буму політики косвен-I его управління, шанобливо ставлячись до вождям і колониаль-I ної адміністрації, проте виступали проти девальвації традиційних цінностей, поширення європейської освіти і т. д. Такі цілі, наприклад, ставив перед собою виник в 1924 р. Союз Бахайя, перейменований в 1927 р. в Африканську асоціацію Танганьїки (ТАА) [158]. 

 | Однак у міру падіння авторитету вождів, що діяли I в рамках «тубільних влади», змінюється і ставлення до них по-| лятнческіх організацій. У Танганьіке колоніальна боротьба гачіналась саме як боротьба проти вождів, які порушували традиційні норми поведінки, за повернення до Доколоніальний форм суспільного устрою. Так, виникнення у ба-хайя Трудовий асоціації Кіанжі було пов'язано з боротьбою аротів вождя Бвогі, призначеного колоніальною адміністрацією всупереч традиційним нормам спадкування титулу і активно з нею співпрацювати. Згодом вона переросла в боротьбу проти всієї правлячої династії бахінда, за скасування її нрівілегій [195, с. 114]. 

 Після Другої світової війни протиріччя в африканських колоніях загострилися. Цьому, зокрема, сприяла політика англійців в рамках прийнятого ними плану розвитку Г колоніальних територій, що передбачав і реорганізац- дню сільськогосподарського виробництва. У 40-х роках відродилася Африканська асоціація Танганьїки, яка практично перестала функціонувати перед війною. Стимулу послужили виступи селян бахайя проти спроб англійців впровадити інновації в їх традиційну зекономивши, 1 Користуючись підтримкою насамперед старійшин, лідер це! 1 організації А. Мілі виступив проти колонізаторів, кото-! рие, намагаючись зупинити поширення бананового долгед> I сика, наказали вирвати старі бананові пальми. А адже и ця культура була не тільки основою економіки бахайя, щ? і займала особливе місце в їх світогляді, що пояснювало 5 активний протест з боку селянства. j 

 У 19 & 4-1956 рр.. більшість ірамба вступили в ТАНУ, и Причиною настільки бурхливої політичної активності ірамба и служили спроби англійців ввести нові методи в їх тради-! ционное скотарство, і зокрема в відбракування худобі, 'що самі селяни визначали «як найбільш очевидну ко» | ннальную експлуатацію ». Вони також були незадоволені пек-1 дением свого вождя, який привласнював гроші, збирання * 1 на громадські потреби. Вождь, з точки зору членів щ ». j мени, був призначений колоніальною адміністрацією ВОПР! традиційним нормам успадкування. Найбільшу активність и проявляли представники клану Сунг, вважаючи, що трон повинен! належати їм. Амбіції посилилися в 1956 р., коли стада j відомо, що череп Мквави, вождя хехе, також активно сра-'таження проти колонізаторів і страченого ними, був, повернутий племені. Вождь же ірамба не вимагав у Колош-\ заторів повернення черепа вождя Шулули. На думку членів племені, які мислили за законами традиційної політичної культури, він навмисно не робив цього, боячись питання про j влади. Дійсно, місце поховання істинного ВОЖДЯ 8 и відповідності з ідеологією культу предків мало стати 1 місцем ритуальної діяльності, так як він тепер впливав і j долі живих, стежив за дотриманням ними традіціоннш 'норм поведінки, в тому числі і за спадкуванням титулу. По-. цього небажання вождя, який узурпував владу, повернути че-j реп законного правителя є цілком виправданим. Травні-Гії представники клану ванісунгу вступили в цей час sj члени ТАНУ в надії з його допомогою повернути собі тита j [260, с. 34]. 'J 

 Громада, таким чином, внаслідок властивою їй ориента-j ції на просте відтворення, яка закріплювалася в її 'ідеологічному та соціально-психологічному пристрої, ак-j тивно пручалася спробам колоніальної ієрархії внеси и інновації в її діяльність. І опір був тим інтеі-j сивная, чим інтенсивніше діяла ієрархія. Зацікавлений-; ність громади в національно-визвольному русі за-- ключает насамперед в усуненні диктату іерархнв, 1 в поверненні до Доколоніальний форм існування. Однак ^ якщо основна маса населення африканських колоній напередодні незалежності перебувала під духовним впливом громади і бачила ідеал майбутнього розвитку в повторенні минулого досвіду своїх предків, то політичні організації інтелігенції бачили це розвиток на шляхах розширеного відтворення, корінних соціально-економічних перетворень, ліквідує-еій економічної і культурної відсталості і т. д. 

 Такі ідеї не користувалися, та й не могли внаслідок об'єктивних причин користуватися підтримкою серед широких сдоев населення. Тому традиціоналізм стає важ-іим елементом політики, а традиционалистская риторика - невід'ємною частиною пропагандистської діяльності цих організацій. Положення політичного авангарду національно-визвольних рухів, висока ступінь його культурної автономії від основних мас населення сприяли виникненню відомого розриву між лідерами і народними касами. Це, в свою чергу, визначило необхідність психологічного роздвоєння в боротьбі, яка змушувала керівників руху, шукаючи підтримки народу, приховувати свої шинні політичні устремління. 

 Не дивно, що в цих суспільствах безпринципність по-яатіков в процесі боротьби за владу виявлялася особливо очевидно. Наведемо один такий, цілком характерний, приклад, В результаті розколу ТАНУ в 1958 р. з неї виділився Африканський національний конгрес, який, незважаючи на свій програмний радикалізм, що виражався в небажанні яким-небудь чином співпрацювати з англійцями у справі надання незалежності Танганьіке, виступав за відновлення у бахайя привілеїв правлячої династії бахінда, а також за збереження ролі традиційних вождів після досягнення страшиться політичної незалежності. Події, що сталися пізніше, дають підстави думати, що основною причиною розколу було не відмінність в ідеологічних концепціях, а прагнення керівництва АНК до захоплення політичної влади, в ході чого то намагалося спертися на традиційний авторитет вождів. Про це, зокрема, свідчить поведінка лідерів АНК після того, як в 1963 р. надійшло розпорядження уряду вже незалежної республіки про заборону політичної діяльності всіх партій, крім ТАНУ. Після цього багато членів АНК і його лідери (втім, як члени і лідера інших партій) буквально через кілька днів після рас-юряженія про заборону діяльності партій подали заяву § вступ в члени ТАНУ. 

 Як справедливо зауважив В. Я. Кацман: «Подібний крок свідчив і про певну безпринципності політи-чеських діячів, і головним чином про дуже незначних ідеологічних розбіжностях між ТАНУ та опозиціонерами» [66, с. 17]. Погоджуючись в цілому з такою оцінкою досвідченого дослідника, все-таки відзначимо, що, з нашої точки зору, 

 цей факт головним чином свідчить про безпринципність I політичних діячів, яка коренилася в значному 1 культурному розриві між лідерами і масами, що застав-і ляло їх для оволодіння масами «пристосовувати» свої прин-| ціпи до рівня осмислення їх у рамках традиційної політи-1 чеський культури. Цей розрив забезпечував високу ступінь | самостійності різних угруповань, які вели боротьбу I за владу, що часто перетворювало подібну діяльність в I самодостатню мету. I 

 Керівники ТАНУ в процесі боротьби за незалежність 1 намагалися в повному обсязі використовувати і авторитет тради-I ційних лідерів, включаючи авторитет великих вождів, кото-I рий, безсумнівно, постраждав за час колоніалізму, але в ряді | місць продовжував грати важливу роль. Цьому сприяли | і що мали місце протиріччя між такими вождями і коло-| ніальной адміністрацією, які загострилися напередодні не-| залежність, з введенням англійцями нових принципів у ко-| лоніальную систему управління, що викликали негативний відно-j шення вождів. Враховуючи цю обставину, виступ! Дж. Ньєрере в 1957 р., в якому він висловлювався за збереженню-Ї ня традиційних інститутів в місцевому управлінні, потрібно и розглядати як суто прагматичну акцію, яка но-! втрачала всякий сенс після здобуття Танганьїкою политиче-і ської незалежності, в результаті чого інститут вождя незабаром: був директивно скасований [239, с. 50]. 

 Отже, колоніальний період в історії Африки зіграв визна-; ділячи роль у формуванні тих суспільних процессоа, л в тому числі і політичних, які сьогодні характеризують 'життя незалежних держав континенту. Аналіз становлення цих процесів, з нашої точки зору, не може бути здійснений поза розгляду їх у загальному контексті історичної суспільної еволюції, з одного боку, а також специфіка їх розвитку в рамках даного контексту - з іншого. Саме колоніалізм з'явився тим зовнішнім чинником, придавшим потужне прискорення соціально-економічному та політичному розвитку африканських суспільств, включивши ці соціальні організми, що вичерпали здебільшого до того часу внутрішні ресурси для розвитку, в світовий суспільний процес. Зміст політичних процесів в колоніях, по-політико-адміністративних одиницях, що виникли в результаті такого процесу, визначалося відносинами експлуатацій між центром (світової капіталістичної системою) і периферією (соціумами Африканського континенту). Основний суб'єктом експлуатації в даних системах був чи не індивід, як в буржуазному суспільстві, а громада в цілому, що зберігала при цьому характерний для неї тип відносин між людьми всередині себе. 

 Збереження громади як самоврядного соціального організму є важливою особливістю колоніального політи- вагомого розвитку африканських суспільств. У той же час деякі доколоніальний соціально-політичні структури, і зокрема надобщінних, змогли в ході розвитку перескочити ва наступний якісний рівень, виконувати, по суті, експлуататорські функції за рахунок використання елементів традиційного авторитету, і насамперед механізмів психологічного примусу, які були важливою його складової і в доколоніальний період. Використання цих механізмів в інтересах експлуатації стало можливим в силу остаточного відчуження ідеологічних уявлень від основної маси населення, тенденції, яка мала місце в політичному розвитку африканських народів напередодні колонізації. Така тенденція, як ми пам'ятаємо, зводилася до зростаючої ролі предків клану верховних вождів щодо яредков інших споріднених груп, що входили до соціально-політичний організм, а також звеличення правлячих структур в рамках магічною ідеології. Саме ці ідеологія забезпечували авторитет «тубільним властям», який вони використовували для управління в основному у своїх соціальноклассових інтересах. Політичний розвиток африканських суспільств в колоніальний період в цілому з'явилося продовженням доколоніальної логіки їх еволюції, що мала виражену яаіравленность до випереджаючого розвитку надобщінних політичних структур при збереженні громади як саморегул-руемого організму. 

 У той же час аналіз становлення політичних процесів колоніального часу не може бути здійснений поза розумінням його як взаємодії різних культур, і зокрема традиційної політичної культури і політичної іультурьі раціонального типу. Основним носієм традицій-юй політичної культури залишалася громада, яка продовжувала чинити сильний вплив на всі політичні яроцесси колоній. Так, в її надрах політичні сили виникли внаслідок загострення в колоніальний період традицион-них протиріч між соціальними стратами всередині обдати організму. Політичні організації, що з'являлися й цієї соціальної основі, виступали проте у формі, характерною для політичної культури раціонального типу. 8

 Водночас нові за змістом політичні сили за-їастую виступали у формі, яка визначається традиційної політичної культурою. Яскравим прикладом такого феномена були «тубільні влади». Невідповідність форми і змісту, яке було характерно для колоніального суспільства, породжувало конфлікт культур. В основі даного конфлікту, таким чином, було прагнення змісту виступати в адекватній формі, з одного боку, і неможливість цього внаслідок особливостей суспільного устрою колоніальних систем - з іншого. Конфлікт культур в тій чи іншій мірі визначав всю політичну культуру колоніальних товариств, однак найбільш гостро спостерігався в громадських структурах, перебуваючи-! дившихся на стику громади та колоніальної ієрархії. 

 Особлива роль у національно-визвольному процесі належала інтелігенції. Африканська інтелігенція була тісно пов'язана з колоніальним суспільством, найбільш гостро ощу. щала всі його протиріччя і виявилася силою, здатною вести боротьбу за владу з колонізаторами і вийти переможцем g боротьбі. Суперечливе становище інтелігенції в ЦЬОМУ Політичному процесі полягало в тому, що, будучи виразником загальнонаціональних інтересів, якщо під такими розуміти об'єктивну зацікавленість усіх соціальних верств колоніального суспільства у продовженні руху по пут * історичного прогресу, вона проте вступала в конфлікт з його окремими складовими, і насамперед з громадою ®, як основною рушійною силою цього процесу. Інтереси громади мали свій суб'єктивний аспект, не збігаються з об'єктивною зацікавленістю всього суспільства. Більш того, суб'єктивні інтереси громади, що бачила в якості конечної мети національно-визвольного руху повернення до Доколоніальний формам громадської організації, в відомо! міру протистояли інтересам прагнула до влади інтелігенції, для якої повернення до минулого припускав в демонтаж колоніальної політичної структури в цілому. Інтелігенція ж, будучи породженням колоніального суспільства, боролася за владу з європейцями саме в рамках цієї структури і була, таким чином, кровно зацікавлена в її збереженні. 

 Що ж лежало в основі революційного потенціалу інтелігенції? По-перше, об'єктивні передумови, пов'язані з наявністю антагоністичних протиріч між громадою в колоніальній ієрархією, що виступала як її експлуататора, по-друге, суб'єктивні, пов'язані з положенням інтелігенції в колоніальному суспільстві. Подібне положення сприяло формуванню в її надрах соціально-психологічної орієнтації на зміну розподілу влади у існувала системі. Це багато в чому залежало від того людського контингенту, за рахунок якого формувався даний соціальний шар. Значну його частину становили люди, що опинилися виштовхнути з традиційного суспільства, насамперед молодь, ступінь дискримінації якої в колоніальний період істотно зросла. Вона прагнула, отримавши освіту, зайняти місце в колоніальній ієрархії, компенсувавши, таким чином, свою соціальну неповноцінність. Однак новий статус цієї частини молоді не міг принести їй психологічного задоволення, так як тепер вона повною мірою відчула своє принижене становище порівняно з європейськими чиновниками, які розташовувалися на верхніх поверхах ієрархії. Одним словом, незадоволеність інтелігенції як у системі традиційних соціально політи- чеських відносин, так і колоніальних зумовила її соціально-політичну агресію, націленість на захоплення влади. 

 Однак можна, мабуть, визначити відмінності в мотивації, виявлену в прагненні захопити владу у різних верств інтелігенції залежно від місця, займаного в колоніальному суспільстві, рівня освіченості і т. д. Основна її маса, що отримала початкову і середню освіту, керувалася в своєї політичної діяльності насамперед традиційними мотивами, тобто прагненням помножити свій соціальний престиж. Найбільш же утворена її частина, тобто та, яка отримала, як правило, вищу освіту, § ила здатна усвідомити загальнонаціональні інтереси і розглядала захоплення політичної влади як засіб їх реалізації. У той же час і для неї була характерна ілюзія, Родя своїм корінням в традиційну політичну культуру і пов'язана з магічними уявленнями про владу. 

 Про це, зокрема, свідчить і той факт, що у африканських національно-визвольних рухів практично були відсутні позитивні програми їхнього майбутнього соціально-економічного розвитку. 

 Складається враження, що ними керувало традиційне уявлення про магічну сутності влади, відповідно до якого сам факт опанування владою забезпечить колишньої колонії процвітання. Це, безумовно, позначилося на подальшому політичному розвитку вже незалежних африканських держав. Цим можна пояснити і таке специфічне для Африки явище, як часта насильницька зміна влади, яка характерна для держав цього континенту. Л. Киї-дрова, спостерігаючи розвиток політичних подій в Того, тонко помітила в народі наступні настрою: «Перед проголошенням політичної незалежності народу обіцяли, що з приходом свободи гроші будуть вільно лежати на вулицях, звичайно, цього дива не сталося, і тоголезці, які ще 'т. зрозуміли, що національний дохід можна збільшувати тільки повсякденною працею, стали поглядати на свого президента з певною недовірою »[69, с. 35]. 

 Орієнтація певної і більшої частини інтелігенції на традиційні цінності в боротьбі за незалежність, компенсація своєї соціальної неповноцінності шляхом перерозподілу влади всередині колоніальної ієрархії чітко проявилися після досягнення колоніями політичної незалежності 

 з величезному і раціонально невмотивоване зростанні чиновницько-бюрократичного апарату в ході його «африканізації». Наведемо деякі цифри, що ілюструють це зростання [125, з 52]: 

 Заїр 1966-24, 8 тис. чоловік 1980-400 тис. осіб 

 Танзанія 1963-34 тис. чоловік 1980 р. - 160 тис. чоловік 

 Камерун 1960 р. - 7 тис. осіб 1979 р. - 79 тис. осіб 

 Нігерія 1960 -90 тис. чоловік 1980 р. - 520 тис. чоловік Таке самозростання апарату було обумовлено, по-перше, розширеним відтворенням самої інтелігенції, яка в силу панували в суспільній свідомості цінностей, пов'язаних з традиційною політичною культурою, спочатку орієнтувалася на поповнення політико-адміністративного апарату, що гарантувало їй певний престиж, по-друге, прагненням чиновників усіх рівнів помножити цей престиж на базі тих же цінностей за допомогою збільшення числа чиновників, які перебували в підпорядкуванні кожного з них. Під тиском цих обставин виникали нові ланки в управлінській ієрархії, що зрештою і призвело до розбухання апарата, не зумовленого реальні-ми потребами управління. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "колоніалізм: ГРОМАДСЬКИЙ І КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕСИ "
 1. 4.3 Тенденції культурної універсалізації в сучасному світовому процесі
    культурні -
 2. 48. Культурні права людини і громадянина за Конституцією РФ
    суспільних і національних рухів, політичних партій, етнічних спільнот, етноконфессі-ональних груп і релігійних організацій, професійних та інших об'єднань. Ми маємо конституційні права: - право на вільний вибір моральних, естетичних та інших цінностей, на захист державою своєї культурної самобутності; - на залучення до культурних цінностей (тобто на доступ до
 3. 1. Загальна характеристика
    суспільних відносин регулюється конституційним правом в найменшій мірі в порівнянні з іншими підсистемами суспільного ладу. Це й зрозуміло: адже йдеться по суті про внутрішній світ людини. Тільки тоталітарні режими претендують на повний контроль і над цією сферою життя суспільства, в демократичному ж суспільстві людина самоцінна і автономний і його внутрішній світ належить йому
 4. Релігія як культурна універсалія та її взаємодія з іншими універсалами культури
    культурного універсуму. Спектр взаємодії релігії з іншими культурними універсалами досить широкий. Можна аналізувати взаємини релігії та економіки, з одного боку, і побачити вплив релігійних ідей на розвиток еконо-113 Глава 3. Релігія в системі культурного універсуму мических процесів (постановка питання про господарську етику світових релігій у М. Вебера137), з іншого
 5. Марксизм і національне питання НА ПІВНОЧІ
    колоніалізму, який згуртував численні й розкидані ескімоські поселення і об'єднав їх допомогою колоніальної адміністрації, політичної деколонізації та культурної уніфікації (у мові та релігії) »576. Окреслені процеси, безсумнівно, йдуть і в Росії. Так, в постановочному плані обговорюється ідея об'єднання трьох автономних округів в Ненецькому республіку577. Таким чином,
 6. 51. Землі історико-культурного призначення.
    культурного призначення 1. До земель історико-культурного призначення належати землі, на якіх розташовані: а) історико-культурні Заповідники, музеї-Заповідники, меморіальні парки, меморіальні (цівільні та Військові) Кладовище, могили, історичні або меморіальні садиби, будинки, споруди и пам'ятні місця , пов'язані з історічнімі подіямі; б) городища, кургани, Давні поховання, пам'ятні скульптури
 7. Програмні тези
    суспільного розвитку. Співвідношення загальнонаціональної та політичної культур. Гуманізм політичної культури. - Структура та функції політичної культури, її раціональні та ірраціональні компоненти. Архетипи в структурі політичної культури. Різноманітність і рівні ціннісних орієнтацій людини політичного. Універсальні та приватні параметри політичної культури. - Базові і специфічні
 8. 3. ОСВІТА І КУЛЬТУРА
    суспільного і духовного життя; освоєння соціокультурних норм, що мають культурно-історичне значення; розвиток регіональних систем і національних традицій; передачу базових культурних цінностей. І. Ф. Харламов, С.А. Смирнов, І.І. Підласий. Педагогіка. Даний розділ відсутній. П.І. Підкасистий. Педагогіка. Даний розділ відсутній, але можна побудувати відповідь, якщо уважно
 9. 4.7. Країни Сходу в період колоніалізму
    колоніалізму. Колоніальна торгівля в XVI - XVIII зв. помітно збагатила європейські держави, заклавши основу первісного нагромадження капіталу. З кінця XVIII століття Західна Європа і США вступають в епоху промислового розвитку капіталізму, що зумовило виникнення нових форм колоніальної експансії. На зміну примітивним формам позаекономічного примусу приходять власне економічні
 10. Культурно-побутова адаптація
    культурних за-ходів поза робочим часом. Характер цього виду адаптації визначається рівнем культури виробництва, розвитком його інфраструктури, загальним рівнем розвитку членів організації, які пов'язані не тільки відносинами по роботі, але і спільним
 11. 37. ПРАВО НА ОБ'ЄДНАННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ЗМІСТ І НОРМАТИВНА ОСНОВА
    громадських об'єднань. Відповідно до ч. 2 ст. 30 Конституції РФ ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке громадське об'єднання чи перебування в ньому. Більш докладно це право регламентується Федеральним законом «Про громадські об'єднання» (1995 р.). Громадські об'єднання можуть створюватися в різних організаційно-правових формах - громадська ор 72
 12. 101. Захист ЦИВІЛЬНИХ об'єктів и культурних цінностей во время збройно конфліктів
    культурних цінностей у разі збройно конфлікту 1954 року передбачає додаткові заходь Із захисту культурних цінностей (тоб цінностей, что мают Велике значення для культурної спадщини шкірного народу). До них належати: а) пам'ятники архітектури, мистецтва, истории, ру копісі, книги, картини та ін.; Б) музеї, бібліотеки, Архіви і т.п.; в) центри, у якіх є значний кількість культурних
 13. СПИСОК
    колоніалізму. - Вільнюс, 1990. Аганбегян А. Три тупика Росії / / Труд-7. - 2001. - 15 березня. Бережков В.М. Поруч зі Сталіним. - М., 1998. Бердяєв Н.А. Витоки і зміст російського комунізму. - М., 1990. Бжезінський З. Велика шахівниця. - М., 1999. Боффа Д. Історія Радянського Союзу. У 2-х томах. - М., 1990. Бунін І. Окаянні дні. Спогади. Статті. - М., 1990. Велика Вітчизняна війна
© 2014-2022  ibib.ltd.ua